Kunnskap til å se, mot til å handle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap til å se, mot til å handle"

Transkript

1 Kunnskap til å se, mot til å handle Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn Innledning 2 Hva er vold i nære relasjoner? Omfang av vold i nære relasjoner i Bærum kommune: Beskrivelse av involverte tjenester i forhold til vold i nære relasjoner... 6 Akutte tilbud 6 Barneverntjenesten i Bærum kommune... 6 Asker og Bærum Legevakt... 7 Politiet i Asker og Bærum:... 7 Asker og Bærum Krisesenter:... 8 Andre involverte tjenester.9 4. Satsninger for perioden Ny modell for voldsutsatte et helhetlig og sømløst tilbud Fokus på sårbare grupper Målkart - HP Vold i nære relasjoner..15 1

3 Bakgrunn Kommunene skal utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner for å sikre fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. I Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Vendepunkt» fremheves kommunale og interkommunale handlingsplaner som et viktig redskap for å sikre at ofre får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. Handlingsplaner skal styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer. Dette følges opp i Handlingsplanen «Bedre føre var», som setter fokus på at kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner bør ha et forebyggende fokus. Formålet med handlingsplanen er å utrede dagens situasjon for voldsutsatte, beskrive lokale forhold, utarbeide målsettinger, samt foreslå konkrete tiltak som kan bidra til at målene nås. Det er viktig at planen forankres politisk og administrativt for å sikre implementering. Handlingsplanen er ment å være et praktisk styringsredskap i perioden -19. Arbeidet med handlingsplanen i Bærum kommune har vært organisert med arbeidsgruppe, styringsgruppe og referansegruppe. Det er gjennomført en evaluering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Aktuelle og gode tiltak er videreført i denne handlingsplanen. 1. Innledning Handlingsplanen har som tittel og visjon; Kunnskap til å se, mot til å handle, i tråd med Bærum kommunes verdier; åpenhet, respekt og mot. Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og et angrep på grunnleggende menneskerettigheter. Problemet har et betydelig omfang, skaper utrygghet, og har store ringvirkninger på tvers av generasjoner. Vold i nære relasjoner påvirker evnen til aktiv samfunnsdeltakelse, og medfører helseskader på individnivå, og store kostnader på samfunnsnivå. Kostnadene på landsbasis anslås til å være mellom 4,5 og 6 milliarder kroner i året. Vold i nære relasjoner vurderes som en folkehelseutfordring. Når vold settes inn i rammen av å være et folkehelseproblem er det viktig å ha fokus forebyggende tiltak på alle nivåer. I henhold til Handlingsplanen «Et liv uten vold» skal det utarbeides en tiltakspakke for forebygging av vold. Hovedfokus skal være primærforebyggende tiltak og forebygging som tar høyde for ulike sårbarhetsfaktorer. Den samfunnsøkonomiske analysen av kostnader knyttet til vold i nære relasjoner skal danne bakteppet. Forebygging av vold er et komplekst område. Volden utspiller seg i privatlivets sfære, og holdes som regel skjult innenfor husets fire vegger. Dette gjør primærforebygging særlig utfordrende. Når noe kan avdekkes har det allerede skjedd. Fokuset vil da være å hindre at 2

4 skadene skal bli større enn de allerede er. Det kan for eksempel handle om å bryte voldsspiralen ettersom voldsrollene går i arv. I et langsiktig perspektiv, kan dette forhindre at det utvikles potensielle voldsutøvere i neste generasjon. Denne planen bør sees i sammenheng med kommunens øvrige styringsdokumenter som gir føringer for generell forebygging, samt forebygging på selektert og indikert nivå. Tiltaksplan «Sammen for barn og unge» (-19) Skolemelding ( ) Barnehagemeldingen(-2025) Helsemeldingen(-2025) Ny rusmiddelpolitisk handlingsplan ( ) Ny lokal handlingsplan mot ekstremisme () Kommunens arbeid med å sikre at alle barns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen blir ivaretatt gjennom kommunale eller frivillige tjenester I forbindelse med arbeidet med handlingsplanen ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle relevante tjenesteområder i Bærum kommune. Kartleggingen avdekket: - Et kompetansebehov i deler av tjenesteapparatet om vold i nære relasjoner. - Et behov for bedre kjennskap til hjelpetilbudene. - Behov for prosedyreutvikling. - Manglende registrering av brukere som er berørt av vold i nære relasjoner - Manglende fokus på informasjonsarbeid til brukere og pårørende i forhold til vold i nære relasjoner. Hva er vold i nære relasjoner? Utøvelse av vold kan forstås som et psykologisk problem. Som andre psykologiske problem springer vold ut av en kombinasjon av læringshistorie, livsbetingelser, traumer, maktforhold og situasjonelle forhold. Vold kan forstås som et symptom på at noe er, eller har vært galt eller skjevutviklet i en person sitt liv. Vold kan være et forsøk på å mestre avmakt og kan utvikle seg som et varig reaksjonsmønster. 3

5 Definisjon: «Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil» (Isdal 2000). Avgrensning av begrepet «nære relasjoner» i henhold til straffeloven 219 om familievold: Sin tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer Sin eller tidligere eller nåværende ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje(barn, barnebarn og videre) Sin slektning i rett oppstigende linje (foreldre, besteforeldre og videre) Noen i sin husstand, eller Noen i sin omsorg Volden har mange uttrykk. Isdal opererer med fem ulike voldstyper: Fysisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og psykisk vold. Fysisk vold inkluderer et vidt spekter av handlinger fra det å holde, dytte, riste eller klype, via bruk av slag, spark eller våpen og til drap. Seksuell vold handler om alt fra trakassering og krenkelser til å bli presset til å utføre uønskede seksuelle handlinger, inkludert å bli utsatt for voldtekt og seksuell tortur. Den seksuelle volden er svært psykologisk nedbrytende, fordi den rammer vår mest private og sårbare side. Materiell vold er handlinger rettet mot ting eller gjenstander. Det kan innebære å slå inn dører, vegger eller vinduer, kaste og rasere inventar, knuse eller ødelegge gjenstander eller rive i stykker klær. Særlig hvis voldsutøveren tidligere har anvendt fysisk vold, kan den materielle volden virke svært skremmende og lammende, ettersom den da også vil ha elementer av den latente volden i seg. Latent vold er vold som virker i kraft av sin mulighet. Det å ha opplevd vold gjør at den voldsutsatte vet at det kan skje igjen. Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke, som ikke er direkte fysiske i sin natur. Det kan også være måter å styre eller dominere andre, ved hjelpe av en bakenforliggende makt eller trussel. Det kan være snakk om direkte eller indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold. 4

6 I tillegg kommer økonomisk vold. Dette er en form for vold som kan komme til uttrykk ved at partneren forhindres i å ha rådighet over sin egen økonomi. kommende nektes adgang til sin egen og en eventuell felles bankkonto, eller forhindres i å ha en inntekt, og presses dermed til å måtte be om penger. I noen tilfeller tvinges partneren også til å underskrive på lån og risikerer å bli sittende med en stor gjeld. Konsekvensen er ofte økonomisk underdanighet og avhengighet. Vold i nære relasjoner kan utspille seg på ulike måter, men man snakker i hovedsak om to voldsmønstre: Den grove, gjentagende og/eller kontrollerende volden på den ene siden, og den episodiske volden som ikke nødvendigvis gjenspeiler et skjevt maktforhold på den andre. Det er viktig å skille disse mønstrene fra hverandre, både i forbindelse med beskrivelser av forekomst og med hensyn til utvikling av forebyggende tiltak (Justis- og Beredskapsdepartementet; Meld.St.15 ( ). 2. Omfang av vold i nære relasjoner i Bærum kommune: Oversikt over interkommunale og kommunale tjenester sine registreringer av vold i nære relasjoner (Asker Bærum, og Bærum) Tabell i HP Vold i nære relasjoner Registreringsmåte Tjenester Interkommunale tjenester, Asker og Bærum Antall personer Legevakt Ureg Ureg Antall anmeldte forhold, Politi personer Antall beboere, voksne Krisesenter Antall beboere, barn Krisesenter Antall dagsamtaler Krisesenter Kommunale tjenester, Bærum Antall barn under 23 år, VNR Barnevern Ikke ferdig Antall bekymringsmeldinger Barnevern Ikke ferdig Antall saker Flyktningkontoret Ureg Ureg Ureg Ureg 6 Antall personer Semfo Antall personer Vern for eldre Tallene i tabellen er ikke direkte sammenliknbare. En sak kan bestå av flere personer. En person eller sak kan være registrert flere steder. Antall samtaler er ikke lik antall personer. Tidligere familievoldskoordinator (ikke en del av tabellen) ansatt ved Semfo, registrerte gjennomsnittlig ca. 80 saker per år til og med

7 Det gjennomføres registrering av antall brukere som har vært utsatt for vold i nære relasjoner ved Asker og Bærum Legevakt, Asker og Bærum Krisesenter, Asker og Bærum politi og Vern for eldre jfr. tabell. Utover dette er registreringen av omfanget av brukere i kommunen mangelfull. Innhenting av denne type tallmateriale har derfor vært utfordrende. For å få en bedre oversikt over omfanget av vold i nære relasjoner i Bærum, er det viktig at alle i velferdstjenester i kommunen som er i kontakt med utsatte, registrerer antall brukere de er i kontakt med. For å få det til anbefales det at det gis føringer i overordnede planer om at slik registrering skal iverksettes. Det er viktig å være klar over at det likevel vil være mørketall, da en slik registrering kun vil omfatte brukere som faktisk kommer i kontakt med hjelpeapparatet. Helsemyndighetene skal i samarbeid med justismyndighetene, barnevernsmyndighetene og andre vurdere indikator for omfang av vold i nære relasjoner som kan gjøres tilgjengelig for kommuner. I følge Rapport om folkehelseutfordringer for barn og unge (Ref ) så svarer 15 prosent på ungdomsskolen og 12 prosent av elevene på videregående skole at en voksen har slått dem med vilje en gang eller mer. Av de som svarer at de har blitt utsatt for vold svarer 17 prosent i alle aldersgrupper at de har forsøkt å si ifra til noen. Av de som har forsøkt å si ifra følte 30 prosent av ungdomsskoleelevene og 33 prosent av videregåendeskole elevene at de ikke ble tatt på alvor. 54 prosent opplevde at den de sa ifra til gjorde noe med dette. Det legges i nasjonale handlingsplaner vekt på sårbare grupper i forhold til vold i nære relasjoner. Kartleggingen viste at tjenesteområder som håndterer sårbare grupper som psykiatri, rus og funksjonshemmede ikke registrerer slike saker. Det er dermed vanskelig å kunne anslå omfanget av vold i nære relasjoner i disse målgruppene i Bærum kommune. 3. Beskrivelse av involverte tjenester i forhold til vold i nære relasjoner i Bærum kommune AKUTTE TILBUD: Barneverntjenesten i Bærum kommune Målgruppe: Barneverntjenestens primæroppgave er å undersøke bekymringsmeldinger som tjenesten mottar, og iverksette hjelpetiltak. Foreldrene har ingen mulighet for å motsette seg en slik undersøkelse og den kan om nødvendig gjøres med bistand fra politiet, jf Barneverntjenesten skal også vurdere behov for tvangstiltak. Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger, hovedoppgave å hjelpe barn og familier i krise som raskt trenger hjelp. Hvis det foreligger mistanke om at barnet blir utsatt for vold eller andre alvorlige overgrep i hjemmet, jf første ledd bokstav c, kan barneverntjenesten gi pålegge om at barnet skal bringes til sykehus eller til annet sted for undersøkelse 6

8 Barnevernet i Bærum har inndelt sitt arbeid i ulike arbeidsgrupper i henhold til målgrupper. Inndelingen er som følger: Mottak/barnevernvakt og undersøkere, barn (0-12 år), ungdom (12-23 år), omsorg (barn under barnevernets omsorg, fosterhjem/institusjon), tiltak (familieterapeuter, miljøterapeuter, FFT), botiltak for enslige mindreårige flyktninger. Kjerneoppgaver: Barneverntjenesten registrerer alle innkomne bekymringsmeldinger m.m, ref SSB statistikk, men har i perioden kvartal 2014 også spesifikk registrert alle bekymringsmeldinger hvor det er beskrevet vold i familien. Voldsteamet ble avviklet 1. april Det er et mål for barneverntjenesten at alle har tilstrekkelig kunnskap om vold i nære relasjoner til å kunne arbeide med aktuell voldsproblematikk. Informasjonsarbeid: Bærum barnevernstjeneste driver per dags dato ikke med opplysende virksomhet om sitt tilbud, men driver intern og eksternundervisning etter anmodning og har erfaring fra informasjonsarbeid til skoleelever. Asker og Bærum Legevakt Målgruppe: Overgrepsmottak er ett tilbud til ungdom og voksne utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Barn utsatt for vold eller overgrep henvises til spesialisthelsetjenesten, men legevakten har en svært viktig oppgave i forhold til avdekking. Kjerneoppgaver: Overgrepsmottaket gjennomfører akutt helsehjelp i form av fysisk og psykisk førstehjelp, skadedokumentasjon og rettsmedisinsk sikring av bevis etter voldtekt og vold i nære relasjoner. Mottaket behandler pasienter i følge med politi og de som kommer på eget initiativ uavhengig om de velger å politianmelde sin sak. I samarbeid med politiet undersøkes også antatt overgriper etter egne rutiner. En konsultasjon kan ta opp til 6-7 timer ved omfattende skadedokumentasjon eller krevende psykososial situasjon. Alle tilfeller av vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep registreres etter egne rutiner fra Tallene har variert og sannsynligheten for store mørketall er til stede. Legevakten har ingen direkte oppfølging av pasientene selv, men har gode samarbeidsrutiner for oppfølging. Ny akuttmedisinskforskrift mars har klare føringer til kompetanse hos leger og helsepersonell på legevakt når det gjelder undersøkelse og dokumentasjon ved vold i nære relasjoner. Informasjonsarbeid: Asker og Bærum driver per dags dato ikke med opplysende virksomhet om sitt tilbud, men driver intern og eksternundervisning etter anmodning. Politiet i Asker og Bærum: Organisert med etterforskerteam for vold i nære relasjoner og eget etterforskerteam for seksuelle overgrepssaker. Koordinator familievold og seksuelle overgrep i tillegg til delstilling fagkoordinator familievold. Nytt er SARA-koordinator: En forebyggende og analytisk tilnærming i partnervoldssaker hvor hovedmålet er å avdekke høyrisikosaker, iverksette forebyggende tiltak med den hensikt å forhindre gjentakende og dødelig partnervold 7

9 Målgruppe: Barn og voksne utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Kjerneoppgaver: I følge straffeprosesslovens bestemmelser plikter politiet å starte etterforskning når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, enten akutt, ved strakstiltak og straksetterforskning eller ved veiledning, informasjon, rettigheter, anmeldelse, samhandling/ tverrfaglig og eventuelle tiltak. Identifisere, avdekke og iverksette etterforsking og eventuelle tiltak for å stoppe vold i nære relasjoner, herunder seksuallovbrudd i nære relasjoner, æresrelatert vold/tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Etterforsker mistanke om straffbar vold i nær relasjon/seksuelle overgrep mot barn og voksne, herunder barn utsatt for vold. Dommeravhør av barn skjer på politiets begjæring som et bevisopptak i straffesaken, og gjennomføres på Statens Barnehus i Oslo av politietterforskere med særskilt kompetanse. Koordinator familievold og seksuelle overgrep har blant annet ansvar for å etablere gode tverretatlige samarbeidsrutiner. Voldsalarm er lavterskeltilbud. Omvendt voldsalarm kommer etter dom. Barnevernsvakten er lokalisert på politihuset. Informasjon: Undervisning internt og eksternt. Informasjonsutveksling og samhandling gjennom tverretatlige fora. Veiledning og oppfølging. Asker og Bærum Krisesenter: Asker og Bærum Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud. Målgruppe: Kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner Kjerneoppgaver/tilbud knyttet til vold i nære relasjoner: Døgnåpen krisetelefon med informasjon og veiledning Gratis dagtilbud (samtaletilbud dag og kveld) med informasjon, veiledning, bistand og oppfølging Trygt og midlertidig botilbud (beskyttelse) Bistand og oppfølging til barn og foreldre. Bistand til å kontakte andre hjelpeinstanser (politi, helsevesen, barnevern, nav, etc.) Juridisk bistand Advokatvakt på Krisesenteret 2 timer hver uke Bistand og oppfølging i reetableringsfasen. Samarbeid med Røde kors i forhold til aktiviteter for barna. Informasjonsarbeid: Informasjon og undervisning om vold i nære relasjoner for befolkningen/ samarbeidende instanser i Asker og Bærum kommuner. Kurs for foreldre i forhold til løsningsfokusert veiledning. 8

10 3.1 ANDRE INVOLVERTE TJENESTER Barnehager I dag har de aller fleste barn barnehageplass. Barnehagen har blitt en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid. Bærum kommune har en egen barnehagemelding som sier: Et mål for barnehagene og de øvrige kommunale tjenestene er å styrke beskyttelsesfaktorene for å tilrettelegge for en helsefremmende hverdag og fremtid for alle barn og unge. For å kunne være en del av beskyttelsesfaktoren til barnet og ikke risikofaktor er det avgjørende at barnehagen har nok kunnskap og kapasitet til å se barnet og ivareta dets behov. Dette er det særlig viktig å være oppmerksom på når det gjelder barn med særskilte utfordringer, fordi disse barna opplever å komme til kort i mange sammenhenger, noe som medfører at de vil ha et ekstra behov for å bli møtt med positive forventninger. Barnehagene har mål og strategier for å ivareta (volds)utsatte barn. Skolene Skolene møter barn og ungdom hver dag. Gjennom sitt arbeid skal skolens personale være på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. Den enkelte elev har oppfølging fra sin kontaktlærer gjennom den daglige kontakten, systematiske elevsamtaler og utviklingssamtaler der de foresatte også er til stede. På ungdomstrinnet har både sosiallærer og miljøarbeider et spesielt ansvar for å følge opp elever som sliter av ulike grunner. Skolens helsesøster får ofte en viktig rolle overfor disse elevene. Det er viktig for avdekking av og tiltak mot vold at det tverrfaglige samarbeidet fungerer godt på den enkelte skole slik at de ulike aktørene kommer i posisjon til eleven og hjemmet. Skolens personale har opplysningsplikt til barneverntjenesten etter opplæringsloven 15-3 Opplysningsplikt til barneverntenesta: Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta. Utan hinder av teieplikta skal personalet av eige tiltak gi opplysningar til barneverntenesta når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller når det ligg føre andre former for alvorleg omsorgssvikt, jf til 4-12 i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntenester, eller når eit barn har vist vedvarande alvorlege åtferdsvanskar, jf i den same lova. Også etter pålegg frå dei organa som er ansvarlege for å gjennomføre lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntenester, skal personalet gi slike opplysninga Flyktningkontoret Målgruppe: Avdeling introduksjonsprogram har ansvar for å bosette og etablere nyankomne flyktninger i Bærum kommune samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i Introduksjonsprogrammet. Avdeling migrasjonshelse skal bidra til å fremme psykisk og fysisk helse hos bosatte flyktninger og deres barn. Begge avdelinger har familiefokus. Kjerneoppgaver: Avdeling Migrasjonshelse har fokus på forebygging ved undervisning og veiledning av ansatte i barnevern, skole og barnehager. Dessuten individuell 9

11 foreldreveiledning og i grupper. Avdelingen har to fagnettverk hvor den ene kartlegger helse og behov for oppfølging og den andre Psykisk helse unge og barn forebygger psykiske vansker, stabiliserer traume-symptomer og bidrar til mestring og integrering. Dessuten en lege som foretar første gangs helseundersøkelse. Informasjon: Undervisning overfor målgruppa, undervisning og veiledning av noen definerte samarbeidspartnere. Semfo - Senter for mestring og forebygging Målgruppe: Voksne over 18 år bosatt i Bærum kommune i forhold til lettere til moderate psykiske vansker. Unntakene er sorgstøttetilbud og selvmordsforebyggende team som også gir tilbud til barn og unge. Kjerneoppgaver: Semfo har et folkehelseperspektiv og har særlig fokus på depresjon, søvn, stress og angst. Kurs, gruppe-tilbud og individuelt samtaletilbud, eget samtaletilbud for voldsutsatte med fokus på stabilisering. Tilbudene er uten henvisning, ingen ventetid, og de fleste tilbudene er gratis. Semfo har selvmordsforebyggende team, sorgstøttetilbud, psykologtjeneste og et tverrfaglig team. Semfo har Ressursbanken, en kompetanseplattform for å øke kompetanse om vold og øke samhandling mellom tjenester i forhold til vold i nære relasjoner. Semfo bistår med ansattveiledning både grupper og individuelt. Informasjon: Semfo driver utstrakt undervisningsvirksomhet om psykisk helse internt i kommunen. Vern for eldre Vern for eldre er en del av Seniorsentrenes Forebyggende team som har tre oppgaver: Vern for eldre, oppsøkende tjeneste og sosialrådgiving. Målgruppe: Vern for eldre er en tjeneste for overgrepsutsatte eldre over 60 år i Bærum. Kjerneoppgaver: Vern for eldre har som overordnet mål å forebygge overgrep og bistå eldre som er utsatt for overgrep i alle former, i hjem og på institusjon. Vern for eldre er ikke en lovpålagt tjeneste, og ble startet etter et politisk initiativ høsten Vern for eldre bistår og samarbeider med offer, pårørende, overgripere og deres hjelpeapparat, og er et gratis lavterskeltilbud i førstelinjetjenesten. Vi behandler alle former for vold og overgrep. 3/4 av sakene handler om familievold. Det tilbys individuelle støttesamtaler, familiesamtaler, oppfølging, gruppetilbud og kurs. Informasjonsarbeid: Det forebyggende arbeidet består i undervisning, opplæring og veiledning til eldre, andre tjeneste, studenter og til befolkningen generelt. Vern for eldre har iverksatt prosedyrer for informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere. 10

12 Helsetjenester barn og unge: Helsetjenester barn og unge skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot gravide, barn og unge 0-20 år, ved å forebygge sykdom og skade, og fremme god fysisk og psykisk helse. Helsestasjonene har rutinemessige spørsmål for å avdekke vold mot gravide: hvordan følges dette opp ved helsestasjonene? Hvis mannen deltar på samtale hvor dette er tema, gjentas spørsmålet på neste samtale. Oppfølging kan være samtale med psykolog/fft Hvis ansatte i Helsetjenester barn og unge har grunn til å tro at et barn befinner seg i en voldssituasjon (utsettes for vold enten passivt eller aktivt) utløses opplysningsplikten til barneverntjenesten. Her har ansatte en selvstendig opplysningsplikt, jf. Helsepersonelloven 33. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) SLT er en Samordningsmodell for Lokale, rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak som skal sikre at kommune og politi har samkjørte og målrettede tiltak rettet mot barn og unge, og deres foresatte. I Bærum er målgruppen definert til barn og unge i aldersgruppen 12-18/23 år. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. SLTs primærfokus er på forebyggende arbeid. Å bli utsatt for vold i nære relasjoner øker risikoen for å utvikle adferd knyttet til rus og kriminalitet. SLT har vold i nære relasjoner som eget innsatsområde for. I tillegg er fastlegene, familievernkontoret, NAV, spesialisthelsetjenesten, samhandlingsteamet, Alternativ til vold og Statens Barnehus, sentrale aktører i forhold til vold i nære relasjoner. 4. Satsninger for perioden 2019 Øke kunnskap om vold i nære relasjoner i alle velferdstjenester i kommunen Styrking av et samordnet og helhetlig tjenestetilbud Øke kunnskap og oppmerksomhet om barn og sårbare grupper Sikre bedre registrering oversikt over omfanget av vold i nære relasjoner Kvalitetssikring av akutt-tilbudet ved utarbeidelse av felles risiko- og vurderingsverktøy Opprettelse av lederforum som skal implementere og evaluere handlingsplanen og sikre god samhandling mellom alle sentrale aktører. Felles handlingsplan og felles voldkoordinatorstilling for Asker og Bærum i

13 4.1 Ny modell for voldsutsatte - et helhetlig og sømløst tilbud Bakgrunn: Krisesente ret i Asker og Bærum har de senere årene vært igjenno m en stor endringsprosess. Etter at k risesenteret ble ko mmunalt i 2012 som følge av ny k risesenterlov, har det vært en klar strategi å heve det faglige nivået, tilsette flere fagpersoner og satse på kvalitetssikring av alle nivåer i virksomheten. B arna s situasjon i familier med vold har vært satt i fokus, og det er nå tilsatt personer med ba rnefaglig kompetanse ved krisesenteret. Det ha r i tillegg vært lagt vekt på samhandl ing med andre viktige instanser slik som politi, legevakt, barnevern, NAV med flere. Krisesenteret har også samarbeidet tett med Semfo, hvor v oldskoordinatorfunksjonen tidl igere var organisert. Voldskoordinatorfunksjonen ble i januar 2014 overført til k risesenteret, og ble lagt inn som en funksjon i avdelingsleders stilling. Dette hadde til hensikt å samordne kommunens tilbud i forhold til vold i nære relasjoner, og for å sikre voldskoordinatorfunksjonen som en del av et større faglig system. På samme tidspunkt ble det ansatt en psykologspesialist med spisskompetanse på vold og traume på Semfo. Psykologen har hatt en veilederfunksjon for tilsatte ved k risesenteret. For å v idereutvikle og styrke målet om et helhetlig og sømløst ti lbud til voldsutsatte, foreslås en ny modell for organisering av tilbudet. Krisesenteret etableres i kommunen under nytt navn: Ressurssenter et - vold i nære relasjoner. Dette for å tydeliggjøre k r isesenterets nye rolle og funksjon. Tanken om «en dør inn» hvor den voldsutsatte blir satt i sentrum og hvor de ulike hjelpetjenestene samhandler og koordinerer tilbudet, skal ligge til grunn. For å sikre god samhandling koordinering mellom de ulike instan sene, øreme rkes en egen stilling til funksjonen som voldskoordinator. Det er opprettet dialog med Asker kommune om en felles koordinatorstilling som er tenk t plassert på R essurssenteret o g som skal dekke begge kommuner. Ressurssenter vold i nære relasjo ner 12

14 Det foreslås å opprette et lederforum med følgende ansvar: Implementere og evaluere Handlingsplanen, sikre god samhandling, utarbeide felles risiko-vurderingsverktøy, og utarbeide felles kompetanseverktøy. Deltakere: Asker og Bærum krisesenter, Asker og Bærum Legevakt, Bærum Barneverntjeneste, Politiet, Flyktningkontoret, Vern for Eldre, SLT, SEMFO, Familievernkontoret, NAV. 4.2 Fokus på sårbare grupper Både livssituasjon og bakgrunn har betydning for hvem som er utsatt for vold, hvordan volden oppleves og ikke minst for muligheten til å komme seg ut av en relasjon preget av vold. Når volden kommer i tillegg til andre forhold som kan være med på å gjøre livssituasjonen vanskelig, blir enkelte grupper ekstra sårbare. Faktorer som kan påvirke sårbarheten er kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og sosioøkonomisk bakgrunn. Sårbarheten kan også øke ved ulike forhold som graviditet, migrasjon og rus. En person kan ha en bakgrunn hvor det er flere faktorer som samtidig er med på å øke sårbarheten (St.meld ). Det er en overordnet føring å sette fokus på sårbare grupper, med et særskilt fokus på psykiatri, rus og funksjonshemmede, denne handlingsplanen vil også omfatte barn som en sårbar gruppe. Som kartleggingen viste, har vi ingen gode tall eller omfangsundersøkelser for disse gruppene i Bærum kommune. Det kan antas å være store mørketall. Det er viktig å sikre at tjenester som er i kontakt med sårbare grupper i forhold til vold i nære relasjoner har gode prosedyrer/tiltakskort, slik at alle saker blir registrert. Dette for å få en bedre oversikt over omfanget av vold i nære relasjoner i kommunen. Eldre defineres også som en sårbar gruppe. Bærum kommune har vært en foregangskommune i forhold til sitt arbeid i Vern for eldre som har sikret et godt arbeid overfor eldre de siste 11 år. Siden 2004 har Vern for eldre avdekket 456 overgrep, 325 av disse har omhandlet vold i nære relasjoner. Uten Vern for eldre er det usikkert hvilken bistand disse ville fått. Det er viktig å videreføre dette viktige arbeidet. Tjenestene erfarer at overgriper ofte har problemer relatert til psykiatri og rus. I rapport 4/2012 fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner er 192 brukere av ATV undersøkt. 70 % av dem oppfylte kriteriene for minst en psykiatrisk diagnose, mens 37 % hadde rusrelaterte problemer. Barn Nasjonale føringer St.meld.15 og Tiltaksplanen; En god barndom varer livet ut inneholder 43 tiltak for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Barn og ungdom skal 13

15 ha trygge og gode liv. Alle skal ha mulighet til å bli sett, delta og utvikle seg i sitt oppvekstmiljø. Ingen skal utsettes for vold eller seksuelle overgrep. For å lykkes, må det forebyggende og foreldrestøttene arbeidet få en større plass. Vi vet at å bli utsatt for vold eller overgrep i barndommen, øker sannsynligheten for å bli utsatt for vold eller overgrep som voksen. Denne handlingsplanen peker til disse overordnede planene for arbeid knyttet til barn i Bærum kommune. Det bør sikres at den nasjonale tiltaksplanen implementeres i tjenesteområdene som arbeider med barn og unge. Det bør opprettes en tverrsektoriell arbeidsgruppe som utgår fra kommunalsjefnivå for å sikre dette. Vold mot psykisk utviklingshemmede/funksjonshemmede Denne gruppen regnes i de fleste sammenhenger som mer sårbare for vold, og kan ha vanskelig for å forsvare seg og fortelle om overgrep. Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne ser ut til å vare over lenger tid enn hva som er vanlig for overgrep mot kvinner generelt, og overgrepene kan ha visse særtrekk. Det handler blant annet om flere risikofaktorer knyttet til avhengighet av hjelpere og omsorgspersoner. Psykisk syke og/eller rusmisbrukere I henhold til St.meld. 19 Folkehelsemeldingen defineres rus knyttet opp mot vold som et problem som medfører store samfunnsmessige kostnader. Personer som er psykisk syke og/eller rusmisbrukere kan ha en høyere risiko og være mer sårbare for vold. Pårørende av rusmisbrukere kan også tenkes og i større grad være utsatt for vold. En kartlegging av voldserfaringer blant personer under behandling for rusavhengighet viste at 21 av 26 kvinner hadde vært utsatt for vold i en nær relasjon. For 16 av kvinnene var voldsutøveren en nåværende eller tidligere partner (ATV og Tyrilistiftelsen, 2010). 14

16 5. Målkart HP Vold i nære relasjoner (VINR) ABKR= Asker og Bærum krisesenter Semfo= Senter for forebygging og mestring ATV= Alternativ til vold Løft= Løsningsfokusert tilnærming Mål Resultat/ Tiltak evaluering Målområde: Forebygging ansatte Tidsrom Ansvar Alle ansatte innen velferdstjenester har god kunnskap om vold, og kjenner hjelpetilbudet i kommunen i forhold til vold i nære relasjoner Alle ansatte i velferdstjenester har kunnskap om grunn-leggende stabiliseringsverktøy To volds-konferanser i året Ressursbanken Tiltakskort Internettside Ressursliste Alle avdelinger har en egen ressursperson for å følge opp kompetanse om stabilisering Årlig -17 ABKR Semfo ABKR Lederforum Lederforum -19 Tjenesteledere for velferdstjenester Alle avdelinger i helse og sosial har egen prosedyre i fht VINR og registrering av brukere Prosedyrekrav i fht VINR nedfelles i overordnede virksomhets-planer og knyttes opp mot tiltakskort. Alle brukere i forhold til VINR registreres og rapporteres årlig til folkehelse-koordinator Tjenesteled ere velferdstjen ester Målområde: Forebygging innbyggere Voldsspiralen brytes Sinne-mestrings-kurs for kvinner og menn ABKR, Legevakten, Politi, Vern for eldre, Flyktningkontoret, Barneverntj enesten Forebygging i foreldre-barn relasjonen Foreldreveiledningskurs med Løft-metodikk Krisesenteret 15

17 Mål Innbyggere har kunnskap om vold i nære relasjoner og kjenner kommunens tilbud Tiltak Opprettelse av lederforum. Artikkelserie for tydeliggjøring av tilbud, spre kunnskap om vold i nære relasjoner, om meldeplikt og tjenestetilbud for å bidra til økt forståelse og øke evne til å anerkjenne voldsutsatte og gi mot til å melde. Utvikling av et felles undervisnings-opplegg for nøkkelinstanser. Undervisning på klassetrinn. Resultat/ evaluering Tidsrom Ansvar Årlig Semfo/leder forum Målområde: Avdekking Alle ansatte i velferdstjenester har kunnskap om avdekking og kan lose til riktig hjelpetilbud. Tiltakskort sendes ut til alle tjeneste-områder innen velferds-tjenester. ABKR Alle ansatte i velferdstjenester har tilstrekkelig mot og kunnskap om vold til å våge å spørre. Tørre å spørre, følge opp og varsle. Tiltakskort «En dør inn, og en god vei ut» Undervisning fra nøkkelinstanser ABKR/Semfo Ressursbanken Alle ansatte i velferdstjenester har en Los-funksjon i forhold til brukere knyttet til vold i nære relasjoner Tiltakskort Implementeres i prosedyre for opplæring av nyansatte. Tjenesteled ere velferdstjen ester Undervisning fra nøkkelinstanser. Målområde: Akutt tilbud Akutt-tilbudet skal ha god og oppdatert kompetanse som ivaretar personer utsatt for vold i nære relasjoner sitt behov for ett akutt helsetilbud innen: Kartlegging høsten : 1. Plan for gjennomføring av kompetanseløft inn i vold og overgrepsproblematikk i henhold til akutt-medisinsk forskrift. Høsten Akutttjenestene 16

18 Mål A. Medisinsk undersøkelse og behandling B. Psykososial støtte og oppfølging C. Retts- medisinsk undersøkelse og sporsikring. Tiltak 2. Akutt-tjenestene i kommunen skal ha en faggruppe/ person for temaet vold i nære relasjoner som spesielt skal inneha kompetanse innen risiko-gruppene Resultat/ evaluering Høsten Ansvar Tidsrom Akutttjenestene 3. Representant fra akutttjenestenes fagpersoner skal danne basis i kommunens lederforum Brukere som har vært utsatt for vold i nære relasjoner skal få rett hjelp til riktig tid. 1. Gjennomgang av beredskapen i akutttjenesten og etablering av ett stabilt og pålitelig beredskapsnivå med vaktordninger der det er krevet for å ikke påvirke tjenestens andre lovpålagte oppgaver. Høsten Akutttjenestene 2. Etablere samarbeidsfora i akuttberedskapen i kommunen og politiet med jevnlige møter for gjennomgang av rutiner og forbedring. Kvalitetssikre god samhandling med spesialisthelsetjenesten. 3. Etablere gode samarbeidsavtaler med kommunens fastleger der det er mest hensiktsmessig at personen undersøkes av fastlegen 1. Avklare spesialisthelsetjenestens tilbud til personer utsatt for seksualisert vold i nære relasjoner. Høsten Akutttjenestene 2. Avklare henvisingsrutiner og beredskap for undersøkelse av barn mistenkt for vold i nære relasjoner og eventuelt seksualisert vold. 3. Avklare spesialisthelsetjenestens organisering av undersøkelser av større familier 17

19 Mål Tiltak 4. Informere nøkkelinstanser om spesialisthelsetjenestens oppgaver i forhold til vold i nære relasjoner. Resultat/ evaluering Tidsrom Ansvar Dokumentere omfang 1. Etablere felles hovedmaler for registering av saker i alle akutt tjenestene Høsten Akutttjenestene 2. Etablere årlig gjennomgang av de enkelte tjeneste-stedenes tall materiale på mellomledernivå 3. På bakgrunn av årlige gjennomganger av registrerte materiale finne fokus områder for forskning på akuttjenesten. Alle akutt-tjenester har tilsvarende vurderingskompetanse i forhold til risiko for nye voldsepisoder. Overgriper er sikret tilstrekkelig helsehjelp og rettssikkerhet Det skal utarbeides en felles risikovurderings mal i samarbeid med politiet som skal brukes i alle kommunens akutt-tjenester 1. Etablere rutiner i samarbeid med politiet for undersøkelse og oppfølging av overgriper akutt. 2. Etablere samarbeidsfora i akutt-tjenesten i kommunen og politiet med jevnlige møter for gjennomgang av rutiner og forbedring. 3. Etablere gode samarbeidsavtaler med kommunens fastleger der det er mest hensiktsmessig at personen undersøkes av fastlegen Akutttjenestene 2016 Akutttjenestene Målområde: Oppfølging Barn som har vært vitne til eller utsatt for vold får nødvendig støtte og oppfølging i forhold til stabilisering og bearbeiding Individuelle og/eller gruppetiltak i forhold til stabilisering og bearbeiding hos psykisk helse barn/unge. Ansatte får kunnskap om Tjenesteled ere barn/unge 18

20 Mål Tiltak stabiliseringsarbeid. Resultat/ evaluering Tidsrom Ansvar Meldeplikten og avvergeplikten er tydeliggjort Se også målsetting under Forebygging om å bryte voldsspiralen Alle velferdstjenester har prosedyrer knyttet til meldeplikt og avvergeplikten knyttet opp mot tiltakskort Tjenesteled ere velferdstjen ester Kommunen har egnet botilbud til både utsatt og utøver innen 24 t. Kommunen har tilgjengelige kriseboliger innen 24t ved behov. Et eventuelt botilbud må også være tilrettelagt for sårbare grupper Tjenesteled ere helseog sosial Målområde: Samhandling Det er god samhandling mellom nøkkelinstanser i forhold til vold i nære relasjoner. Sikre god kompetanse, god kjennskap til tilbud og kommunikasjon Hvert år i perioden -19 Lederforum Felles handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Asker og Bærum kommune. Samordne handlingsplanene i 2016 når Asker skal ha ny handlingsplan ABKR Målområde: Omfang Kommunen sikrer omfangsundersøkelse i form av at alle velferds-tjenester skal registrere brukere i forhold til vold i nære relasjoner Registreringsskjema med kategorier utarbeides. Årlig rapportering av brukere i forhold til vold i nære relasjoner, rapporteres årlig til folkehelsekoordinator Registreringsskjema med kategorier utarbeides av lederforumet Folkehelsekoordinator Kommuneoverlege/ lederforum 19

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner gerd-ingrid.olsen@trondheim.kommune.no samfunnsviter, voldskoordinator hanne.haugen@politiet.no klinisk sosionom, master familieterapi spesialfelt

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke VOLD MOT ELDRE Psykolog Helene Skancke Vold kan ramme alle Barn - Eldre Kvinne - Mann Familie - Ukjent Hva er vold? Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader,

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Status på arbeidet Orientering for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1.2.2018 01.02.2018 Relevante statlig og kommunale styringsdokumenter I økonomiplan

Detaljer

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 2017-2019 Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 1 Innhold 1 INNHOLD 1 2 INNLEDNING 2 2.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen 2 2.2 Hensikten med handlingsplanen 2 2.3 Begrepet

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Status på arbeidet Orientering for Bystyrekomitè for - Helse- sosial og omsorg, og - Oppvekst 6.2.2018 07.02.2018 Relevante statlig og kommunale styringsdokumenter

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser v/ Maria Kjølberg Evensen Barn har rett til omsorg Rett til å bli tatt vare på av foreldrene Rett til beskyttelse mot misbruk Retten til å bli tatt vare

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Til barnets beste - samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenesten Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver Jussen rundt Barnehagers

Detaljer

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Godkjent av kommunstyret

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Godkjent av kommunstyret Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2016 2019 Godkjent av kommunstyret 14.11.2016 INNHALD Innhald Føremål s 3 Definisjon s 3 Ulike typar vald s 3 Verknader av vald s 3 Omfang av vald s 3 Førebygga

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Familievold og strafferettsystemet funksjonalitetkriminalbekjempelse i grensesnittet mellom

Detaljer

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013 BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013 1 16 oktober 2013 ÅPNINGSTIDER Hverdager: 08.00 02.00 Helg: 17.00 02.00 Helligdager: 17.00 02.00 Kveldsvakter har bakvakt når kontoret er ubetjent.

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD STOPP VOLD MOT BARN FESTIVITETEN TORSDAG 25 SEPTEMBER 2008 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008 Disposisjon Barnevernets arbeid med

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen Arendal kommune Arendal kommune Organisasjonskart - helse Nettverksgruppen for barneansvarlige i Arendal kommune Nettverket ble satt sammen for ca 2 år

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner Det gule huset Krisesenteret på Verdal - siden 1981 Krisesenterloven av 1.1.2010 Etablering av

Detaljer

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal Screening av gravide - et forsøksprosjekt i fire kommuner Ole K Hjemdal Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen: Vi anbefaler foreløpig ikke jordmor eller lege å bruke screeningverktøy for å

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Justis- og beredskapsdepartementet Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Statssekretær Anette Carnarius Elseth Oslo 24. oktober 2017 Omfang Alvorlig partnervold: (NKVTS 2014) 8,2

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Etterforskning VOLD MOT BARN

Etterforskning VOLD MOT BARN Etterforskning VOLD MOT BARN Politiførstebetjent Bodil Aas Fakta om Østfold politidistrikt Ca 620 ansatte Politioperative oppgaver Forvaltning og sivilrettslige oppgaver 21106 straffesaker i 2013 12 kommuner

Detaljer

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai

Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Barnevoldsutvalget Deres referanse Vår referanse Vår dato 16/00179-1 09.05.2016 Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai Fellesorganisasjonen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER 2011-2014 1.0 Innledning s 3-1.1 Bakgrunn for handlingsplanen - 1.2 Formålet med handlingsplanen - 1.3 Avgrensing - 1.4 Lovgivning - Nasjonale føringer

Detaljer

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Konferanse for Uroterapeutisk forening i Norden, Oslo, 20. mai 2015 Jeg skal si noe om Omfanget av vold og

Detaljer

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Samarbeid og praksis ved barneavhør og avhør av utviklingshemmede i Norge Kristin Konglevoll Fjell og Anne Lise Farstad Leder Statens Barnehus

Detaljer

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, et likestillingsproblem

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

Status oppfølging av tiltak i Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon , per

Status oppfølging av tiltak i Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon , per Mål 1 Bydel Østensjøs bistand til barn og unge som lever i en vanskelig livssituasjon er samordnet og helhetlig. 1.1 Den enkelte tjeneste i Bydel Østensjø har et definert ansvar overfor utsatte barn og

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

Karl Evang-seminaret 2006

Karl Evang-seminaret 2006 Karl Evang-seminaret 2006 Hvorfor er det så viktig å starte med forebyggende og tverrfaglig arbeid allerede mens barnet er i mors liv? Vi må tørre å bry oss-barnas fremtid et felles ansvar Oslo Kongressenter

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Avdekking, kva så? om utfordringar i samarbeid når det er vald og seksuelle overgrep er avdekka. Inge Nordhaug RVTS Vest

Avdekking, kva så? om utfordringar i samarbeid når det er vald og seksuelle overgrep er avdekka. Inge Nordhaug RVTS Vest Avdekking, kva så? om utfordringar i samarbeid når det er vald og seksuelle overgrep er avdekka Inge Nordhaug RVTS Vest Å unngå at barn får ny skade grunna tiltak Secondary damage Brukt i forståing av

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

RUS og VOLD. Per Isdal Alternativ til Vold. Per Isdal - Alternativ til vold

RUS og VOLD. Per Isdal Alternativ til Vold. Per Isdal - Alternativ til vold RUS og VOLD Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold Per Isdal - Alternativ til vold Täby Nacka Kalmar Jønkøping Roskilde Åland Reykjavik Oslo Asker/Bærum Skedsmo Drammen Tønsberg

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Nordre Aker. Lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Bydel Nordre Aker

Oslo kommune. Bydel Nordre Aker. Lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Bydel Nordre Aker Oslo kommune Bydel Nordre Aker Lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Bydel Nordre Aker 2015-2018 1 Innholdsfortegnelse 2 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Definisjoner s.4 Målgruppe s.5 Utfordringer

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Hovedutfordringer/-satsingsområder

Hovedutfordringer/-satsingsområder Tema Hovedutfordringer / satsingsområder folkehelse Bakgrunnsdata - utvalg av utfordringene Eksempler på regionalt samarbeid - kunnskap Oversikt over regionale fora - kunnskap Hovedutfordringer/-satsingsområder

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer