Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009"

Transkript

1 Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Utvikling / omfang av PKO korpset i 2009 I løpet av 2009 har man fått på plass et fulltallig PKO korps ved sykehuset. Dette består av i alt 4 praksiskonsulenter (PK) tilsluttet somatiske avdelinger og 3 PK innen psykiatrien, foruten leder av PKO.Samtlige PK har en solid faglig forankring i allmennmedisinen og har kommunal fastlege avtale. Litt om oss: Jan Morten Engzelius Fastlege, Nesbru Legesenter, Asker Leder av PKO ved SAB (30 % stilling) Hilde Beate Gudim Fastlege, Skui Legekontor, Bærum PK ved Kvinneklinikken (20 % stilling) Erik Shetelig Fastlege, Lønnås Legesenter, Bærum PK ved Medisinsk avdeling (20 % stilling) Morten Finckenhagen Fastlege, Bekkestua Fastlegekontor, Bærum PK ved avdeling for Geriatri, Slag og Rehabilitering (GSR) (20 % stilling) Axel Einar Mathiesen Fastlege, Bryn Legesenter, Bærum PK ved Kirurgisk og Ortopedisk avdeling (20 % stilling) Bente Vendsbo Bjørnstad Fastlege, Slependen Legesenter, Bærum PK ved Psykiatrisk Senter i Bærum (20 % stilling) Astri Marie Dolva Fastlege, Trekanten Legesenter, Asker PK ved Psykiatrisk Senter i Asker (20 % stilling) Einar Moltu Fastlege, Bærums Verk Legesenter, Bærum PK ved BUP (20 % stilling)

2 Samarbeidende kommuner Asker og Bærum kommuner. Man har tilstrebet et nært samarbeid opp mot kommuneoverlegene. Møteplasser har blitt etablert og PKO har blitt et nyttig verktøy også for kommunal helseadministrasjon når det gjelder bedret samhandling rundt pasientene i kommunehelsetjenesten. Målsetning for prosjekter / aktiviteter 1) Utvikle samhandlingsverktøy og bedre kommunikasjon mellom 1. og 2. linje tjenesten. 2) Praktisk implementering av slike verktøy både på sykehus og i allmennpraksis. 3) Arbeide for bedrede pasientforløp med fokus på smidigere overganger mellom forvaltningsnivåene. 4) Bedre forståelsen for ulike tenkemåter og kultur hos samhandlingspartnerne. Dette er avgjørende for å skape et solid fundament for god samhandling rundt pasientene. I dette ligger utvikling av mer forpliktende samarbeid mellom fastleger, sykehus og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. 5) Tilrettelegge for kompetansehevning i primærhelsetjenesten igjennom en strukturert og målrettet kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten. Herunder en kritisk gjennomgang av hvilke pasientgrupper som kunne egne seg for en raskere overføring til - og videre oppfølgning i - 1.linje tjenesten. I dette arbeidet må det utvikles klare avtaler for ansvarsfordeling i oppfølgning av samhandlingspasienten. 6) Videreutvikle, sluttføre og evaluere igangsatte prosjekter. Herunder å tilstrebe statistisk bearbeidelse etter SPC-modell, der dette er hensiktsmessig. Synliggjøre resultater. 7) Utvikle samarbeidet mellom PKO ved de fire sykehusene i Vestre Viken HF. Utvikle møtearenaer og kommunikasjon som knytter de fire PKO i helseforetaket tettere sammen. Igjennom dette arbeidet å tilrettelegge for best mulig lokal implementering av sentrale føringer fra foretaksledelsen / klinikkledelsene. 8) Profilere PKO utad med utgangspunkt i eksisterende dimensjonering, arbeidsform og forankring av ordningen ved SAB. 9) Utvikle PKO videre innen psykiatrien. Tiltak som er satt inn for å nå målsetningene 1) PKO arbeidsmøter hver 14. dag med deltakelse av et fulltallig PKO-korps. 2) Utgivelse av PKO-nytt hvert kvartal; et 4 siders informasjonsskriv fra PKO ved SAB. Distribueres via Informasjonsavdelingen i SAB til fastlegene, samtlige sykehusavdelinger i SAB og til kommunal helseadministrasjon i Asker og Bærum. Sistnevnte står ansvarlig for videre distribusjon til sykehjem og soneledere i hjemmesykepleien. 3) Arrangering av Møteplassen hvert kvartal. Dette er møter av 3 timers varighet, som meritterer i videre- og etterutdannelsen av allmennleger, og der en av sykehusets avdelinger har ansvaret for det faglige innholdet. Møtene har også lagt til rette for en direkte kommunikasjon mellom sykehusledelsen og fastlegene.

3 4) Deltagelse i Allmennlegeutvalgsmøter (ALU), møter i Lokalt Samarbeids Utvalg (LSU) og Storlegemøter, med intensjon om best mulig kontaktflate ut mot fastlegene. 5) Deltagelse i prosjektgrupper og arbeidsutvalg med det formål å forbedre pasientforløp og samarbeid mellom samhandlingspartnere. Ex; Overvektige barn og deres familier. De gode pasientforløp. 6) Deltagelse i møter med avdelingssjefer for sykehusavdelingene, og der også kommuneoverlegene, tillitsvalgte for fastlegene og styrerepresentanter for ALU i begge kommuner har vært til stede. 7) Markedsføre PKO i politiske, helseadministrative og andre fora. Merkevarebygging. Ex; Foredrag i Venneforeningen SAB; En sammenhengende behandlingskjede. Foredrag på UUS om samhandling og palliasjon rundt kreftpasienten. Innlegg om PKO og representasjon i Panelet ved Lederforum i HSØ Møte i Helsedirektoratet vedrørende ordningen Raskere Tilbake Innlegg om PKO på Strategisamlingen VVHF, Thon Hotell i Sandvika Aktiv markedsføring av Medikamentliste prosjektet på nasjonalt plan sommeren 2009 igjennom et helsidesopplag i Aftenposten og presentasjon på Kveldsnytt i NRK. (PK Morten Finckenhagen ved avdeling for GSR.) 8) Initiere, videreutvikle og sluttføre prosjekter opp mot de kliniske sykehusavdelingene. Synliggjøre resultater. Hele PKO ved SAB ble i 2009 kurset i statistisk prosesskontroll (SPC) av Bjørnar Nyen fra Kunnskapssenteret i Skien. (se for øvrig rapporter fra de enkelte PK.) 9) Kvartalsvise møter mellom PKO ved de fire sykehusene i VVHF. Lederne av PKO ved de respektive sykehusene møter hvert kvartal, mens fulltallige PK korps møtes en gang i halvåret. 10) Deltagelse på den nasjonale PKO konferansen på Hamar Resultater 1) Oppdatert liste over fastlegenes kontoradresser, telefon nummer til legekontorene, hemmelige telefon nummer for bedret tilgjengelighet for sykehuslegende og telefaksnummer. 2) Utarbeidelse av e-post register over fastlegene. 3) Utarbeidelse av oversikt over de privatpraktiserende spesialister innen psykiatrien. 4) Utvikling av elektronisk kommunikasjon mellom SAB og fastlegene i tett samarbeid med IT-avdelingen ved SAB. 5) Mulighet for raskere utskriving av pasienter fra Infeksjonsposten ved Medisinsk avdeling, knyttet opp mot PK Erik Sheteligs Timebestillingsprosjekt. Dette er muliggjort som følge av talegjenkjennings epikriser og raskere utsendelse av disse til fastlegene. 6) Kvalitetssikring av fast medisinering hos multifarmasi pasienter igjennom a) Medikamentliste prosjektet og b) Epikrise prosjektet, der man har kommet med forslag om konkrete endringer i standard epikrise oppsett.

4 7) Sentral deltagelse fra PK Hilde Beate Gudim ved Kvinneklinikken i en omfattende intern revisjonssak ved avdelingen. 8) Økende deltaker antall fra fastlegene på møtearenaen Møteplassen ; fastleger på de siste møtene. 9) Flere igangsatte prosjekter med intensjon om SPC bearbeidelse i ) Utgivelse av fire stk PKO-nytt i ) Innledet samarbeid med Sentrallaboratoriet SAB vedrørende elektronisk prøverekvirering. 12) Betydelig forbedrede kommunikasjonslinjer mellom avdelingsledelsen / fagmiljøene ved DPS-ene / BUP og de tre PK innen psykiatrien. Formaliserte samarbeidsmøter 4 6 ganger i året, der også leder for PKO og Samhandlingssjef ved SAB er til stede. Det er intensjoner om også å invitere kommuneoverlegene i Asker og Bærum til disse møtene. Informasjonsarbeidet Dette er søkt ivaretatt ved: 1) Utvikling av elektronisk kommunikasjon mellom PKO og fastlegene 2) Utgivelse av PKO-nytt hvert kvartal 3) Arrangering av Møteplassen hvert kvartal, der også foretaksledelsen har fått anledning til direkte kommunikasjon med fastlegene (viseadm dir Ole Tjomsland) 4) Aktiv medvirkning i ulike møtefora (se tidligere) Positive erfaringer i arbeidet 1) Det er etablert et meget godt kollegialt miljø innad i PKO gruppen ved SAB. Dette inspirerer i den videre utvikling av ordningen her på sykehuset. 2) Det er utviklet gode kommunikasjonslinjer til PKO ved de andre sykehusene i VVHF. Dette skaper god grobunn for videre utvikling av PKO arbeidet innad i foretaket. 3) Vi har erfart synliggjøring av vårt samhandlingsarbeid ved å være inviterte / delta på ulike arenaer og møteplasser. Dette er med på å vise ordningens berettigelse 4) Vi har erfart et tett og godt samarbeid med Samhandlingssjef ved SAB og Informasjons avdelingen ved sykehuset. Dette har skapt gode arbeidsvilkår for ordningen og lettet kommunikasjonen utover i organisasjonen. Spesielle vansker i arbeidet 1) Etter hvert som ordningen har utviklet seg, ser jeg at knapphet på tid setter klare begrensninger på utviklingstakten av PKO i VVHF. 2) Valg av ulike ukedager for PKO arbeid ved de fire sykehusene i VVHF skaper utfordringer i forhold til tilgjengelighet utover e-post kommunikasjon 3) En solid forankring av PKO i 1. linjen har vært og er fortsatt en stor utfordring. Arbeidet med implementering av nye henvisnings rutiner og pasientforløp krever at vi faktisk når ut til fastlegene med informasjon. Her har vi fortsatt en god vei å gå.

5 Planer for PKO arbeidet i ) Minimum ett dokumentert forbedringsarbeid per PK, fortrinnsvis SPC behandlet. 2) Gjennomføre praksis besøk til fastlege kontorene i Asker og Bærum, som ledd i en bedret forankring av ordningen blant fastlegene 3) PKO-nytt. Evaluere og kontinuerlig å utvikle publikasjonen i samarbeid med Informasjonsavdelingen 4) Videreutvikle Møteplassen som en hovedarena mellom SAB og fastlegene. 5) Arrangere kurs / emnekurs som ledd i kompetanseoverføring til fastlegene 6) Starte arbeidet med et elektronisk prosedyre bibliotek 7) Videreføre og sluttføre allerede iverksatte prosjekter 8) Utvikle hospiteringsordninger for fastlegene ved de kliniske avdelingene på sykehuset 9) Arbeide for at VVHF får arrangements ansvar for den nasjonale PKO konferansen i ) Sluttføre arbeidet med e-post register over fastlegene og utarbeide rutiner for vedlikehold av registeret. 11) Utvikle en forståelse i det kliniske miljøet i VVHF at det også pålegger klinikksjefer og avdelingssjefer et ansvar i forhold til å komme med innspill til arbeidsoppgaver som man ønsker at PKO skal ta tak i. Jan Morten Engzelius Leder for PKO ved SAB

6 Årsrapport fra praksiskonsulent Kvinneklinikken SAB 2009 Praksiskonsulent: Avdeling/klinikk: Kontaktperson: Hilde Beate Gudim Kvinneklinikken SAB Avd sjef Marit Kristoffersen Kontakt med hvilke kommuner: Asker, Bærum, Oslo Vest Målsetting for prosjekter/aktiviteter: Forbedre kommunikasjon og rutiner for samhandling mellom Kvinneklinikken og fastleger samt andre aktuelle samarbeidspartnere som privatpraktiserende gynekologer, jordmødre og helsesøstre. Bidra til faglig oppdatering av kolleger i primærhelsetjenesten både hva angår gode faglige råd for henvisning og behandling samt informere om nyheter innen praktiske prosedyrer/vurderinger på Kvinneklinikken Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: Informasjon om Kvinneklinikkens tilbud til befolkningen. Utsendelse av månedlig oversikt over ventetider på de ulike polikliniske tilbud/operative inngrep ved gynekologisk avdeling, samt viktige telefonnumre og annen nyttig informasjon. Informasjon/innlegg i PKO nytt som distribueres til alle fastleger og sykehusets avdelinger hvert kvartal. Informasjon/innlegg på Storlegemøte og Møteplassen som er arenaer hvor mange fastleger møtes. Bidrag til faglig oppdatering av kolleger i primærhelsetjenesten både hva angår gode faglige råd for henvisning og behandling, samt informere om nyheter innen praktiske prosedyrer/vurderinger på Kvinneklinikken. Arrangementet Møteplassen 6. juni 2009 hvor Kvinneklinikken hadde det faglige ansvaret: Presentasjon og nytt fra Kvinneklinikken ved avdelingssjef Marit Kristoffersen. Avtagende eller stigende SF mål. Hva gjør vi? ved seksjonsoverlege Karen Sofie Koss. Overtidighet. Endrede prosedyrer. Cholestase ved overlege Helene Heide. Stigende BT. Hva gjør vi? ved seksjonsoverlege Karen Sofie Koss. Forebyggende familieteam - et lavterskeltilbud. Informasjon om enkel henvisningsrutine, status per i dag m.m. ved Hilde Beate Gudim. Halvårlig nyhetsbrev til fastlegene fra PKO Kvinneklinikken med nyttig informasjon og oppdaterte faglige råd. Faglige innlegg i PKO-nytt. Tilbakemelding på faglige forespørsler/kommentarer fra kolleger i primærhelsetjenesten etter å ha konferert med overleger ved Kvinneklinikken. Representere fastlegen og deres synspunkter i aktuelle samarbeidsfora for så å bringe konkret og nyttig informasjon tilbake til kolleger. Deltaker i Styringsgruppen og i Referansegruppen Kvinneklinikken for Forebyggende familieteam. Deltakelse i Kvinneklinikkens koordineringsgruppe angående omskjæring av kvinner. Deltakelse i Kvinneklinikkens samarbeidsmøte med privatpraktiserende gynekologer. Kvinneklinikkens interne kvalitetsarbeid Fagrevisor ved intern revisjon Samhandling og kommunikasjon ved preeklampsi Kvinneklinikken. Epikriseprosjekt Kvinneklinikken med gjennomgang og evaluering av 31 epikriser i tidsrommet september november Følges retningslinjene for epikriseskriving ved Kvinneklinikken? Er disse retningslinjene gode og hensiktsmessige?

7 Resultater (diagrammer i vedlegg): Rapport fra intern revisjon Samhandling og kommunikasjon ved preeklampsi Kvinneklinikken hvor forslag til forbedringsområder er innbakt er bl a oversendt Statens Helsetilsyn. Evalueringsrapport med forslag til forbedringer er fremlagt på avdelingens fellesmøte for leger, og inngår i intern kvalitetsevaluering. Informasjonsarbeidet: Se Tiltak som er satt inn for å nå målsetningene. Positive erfaringer i arbeidet: Faglig påfyll. Inspirerende å arbeide i et større faglig miljø. Utfordrende og interessant å få bruke lang praktisk erfaring i et forsøk på å bedre samhandling mellom ulike nivåer og profesjoner. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Som PKO står man litt på sidelinjen i avdelingen, og det krever at man bruker tid på å etablere kontakt og tillit. Ideer må selges inn i en travel hverdag. Kolleger/samarbeidspartnere på sykehuset må se at endring av systemer og rutiner i tillegg til å sikre kvalitet og kontinuitet er tids-og frustrasjonsbesparende. Planer for arbeidet i 2010: Oppfølging av intern revisjon Samhandling og kommunikasjon ved preeklampsi Kvinneklinikken med ny gjennomgang av journaler og vurdering av om forslag til handlingsplan er gjennomført. Sommer 2010 Oppfølging av Epikriseprosjektet med ny gjennomgang av journaler og evaluering. Høsten Gjennomføre Svangerskapsdiabetesprosjekt i samarbeid med Kvinneklinikken. Gynekologisk kreft. Prosjekt vedrørende endrede/forbedrede rutiner for kontakt med fastlegen ved utskriving. Vurdere et Henvisningsprosjekt etter samme mal som Epikriseprosjektet. Fortsette etableringen av et tettere samarbeidet mellom Kvinneklinikken, privatpraktiserende gynekologer og fastleger. Diskutere/vurdere ev strukturert hospitering ved Kvinneklinikken Gjennomføre PKO besøk hos kolleger ute i allmennpraksis. Etablere et tettere samarbeid med helsestasjonene/forsterkede helsestasjoner. Fortsette informasjonsarbeid ( fag/prosedyrer/rutiner) og deltakelse i Samhandlingsfora etter samme mal som i Delta på nasjonal PKO kongress juni -2010

8

9

10 Årsrapport fra praksiskonsulent 2008 Praksiskonsulent: Avdeling/klinikk: Morten Finckenhagen GSR-avd. SAB-HF Kontakt med hvilke kommuner: Kontaktperson: Avdelingsleder Gyrid Gjerde Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) Medisinlister. Bedret kvalitet på informasjon om pasientens faste medisiner ved bytte av omsorgsnivå Videreføring fra b) Bedring av henvisningsrutiner. c) Skolering av fastlegene mhp. Primærutredning av demens, geriatri og førerkortvurderinger. d ) Bedre samhandling og oppgavefordeling mellom fastleger, GSR og APS. e ) Samarbeid med sykehusapotek/sykehusfarmasøyt for å forebygge polyfarmasi/interaksjoner f) Elektronisk meldingsutveksling bedring av tilbud og samhandling g) Bedre samhandling mellom fastlege, sykehus og kommune om demens og geriatri. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Initiativ til samarbeid med ledelsen i SLV om nasjonal opplysningskampanje om nytten av at fastlegen utstyrer pasienten med liste over faste medisiner. Aktivt bruk av media for å fremme denne saken. Innledet samarbeid med Norges apotekerforening for at medisinlistekampanjen også bringes inn i apotekene. Planer om samarbeid for utvikling av systematiske legemiddelsamtaler ved apotek og hos fastlegen. Løpende kontakt med EPJ-leverandører om angivelse av virkestoff på resepter og medisinlister utskrevet av fastlegen. b) Arbeider med en forbedret epikrisemal med vekt på medikamenter og fastlegens oppgaver etter utskrivning. Forslag til ledelsen i Vestre Viken: Innføring av følgende standardtekst i alle innkallingsbrev (DIPS) fra sykehusavdelinger og poliklinikker i Vestre Viken: Ta med en liste over dine faste medisiner. Fastlegen kan skrive ut en slik liste til deg. c) Skrevet pratisk veiledning om eldre og førekort i PKO-nytt. Planlegging av emnekurs for fastleger i 2011 om utredning og behandling av demens i primærhelsetjenesten. d) Deltatt i møter med ledelsen i APS og GSR for å bedre samarbeidsrutiner og standardisere henvisninger fra fastlegene til de to avdelingene. e) Planlagt samarbeidsprosjekt GSR/Sykehusapoteket om medikamentsamtale og utlevering av medikamenter til bruk første uke etter utskrivning. f) Fortløpende møtevirksomhet i prosjektgruppen EleMelde. Min legepraksis (Bekkestua Fastlegekontor) har vært pilot for utprøving av nye tilbud innen elektronisk meldingsutveksling. g) Innledet samarbeid med Bærum kommune om bedret pasientforløp for pasienter med geriatriske problemer og demens. Følger prosjekt om forsterket sykehjem. Resultater: Medisinlistesaken: Førstesideoppslag i Aftenposten 5. mai. Artikkel i Dagens Medisin i juni og innslag i NRK s Kveldsnytt 11. juli. Tekst og idé til plakat utgitt i samarbeid med SLV og DNLF. Plakaten Få orden på medisinene ble distribuert til landets sykehus og fastleger i desember Planlagt samarbeid med PKO-korpset og samhandlingssjefen i Vestre Viken om å påse at plakaten blir hengt opp på alle venterom hos fastleger og i sykehusene innen helseforetaket.

11 Har gjennomført spørreundersøkelse blant fastlegene i Asker og Bærum om deres holdninger til bruk av medisinlister og til eget ansvar for oppdatering av slike lister. Igangsatt systematisk registrering av omfanget av bruk av medisinlister blant pasienter som innlegges akutt ved GSR og medisinsk avd. ved SAB. Planer om statistisk analyse av innsamlet materiale. Medlem av kurskomiteer med planlegging av kurs for fastleger med vekt på samhandling innen følgende fagfelt: Reumatologi (MHH), Onkologi/palliasjon (UUS), Antikoagulasjon (NOKLUS) og Polyfarmasi (RELIS). Informasjonsarbeidet: Se under Resultater. Sammen med praksiskoordinator og PKO ved de andre avdelingene benytter vi PKO-nytt og møteserien Møteplassen samt storlegemøtene i Bærum kommune til kontinuerlig å oppdatere fastlegene om vår virksomhet. Har fått henvendelser fra enkelte fastleger om konkrete problemstillinger som er formidlet til avdelingens ledelse. Positive erfaringer i arbeidet: Fortsatt opplever jeg et svært godt samarbeid med avdelingen og sykehusets ledelse! Jeg har hatt stort faglig utbytte av å delta i internundervisning og fellesdiskusjoner i avdelingen Fellesaktiviteter med PKO ved andre avdelinger og praksiskoordinator er nyttig og meningsfullt fordi mange prosjekter og aktiviteter nødvendigvis angår flere avdelinger. Etableringen av Vestre Viken HF medfører nye spennende utfordringer i samarbeidet med PKO ved de andre sykehusene. Erfaringen med fellesmøter er gode. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Kontinuiteten i arbeidet hemmes til en viss grad av at vi bare er tilstede en dag i uken. Flere av prosjektene er ganske ambisiøse og vil nødvendigvis ta tid. Jeg har hatt noen praktiske utfordringer ved stadig å måtte bytte kontor.. Planer for arbeidet i 2010: Videreføre arbeidet med igangsatte prosjekter og aktiviteter. Kontinuerlig kommunikasjon med ledelsen ved GSR, PKO-gruppen og kommunens fastleger om nye oppgaver og utfordringer.

12 Årsrapport fra praksiskonsulent 2009 Praksiskonsulent: Avdeling/klinikk: Axel Einar Mathiesen Kirurgisk avdeling SAB Kontakt med hvilke kommuner: Asker og Bærum Kontaktperson: Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a)sårprosjekt: Samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken HF og Asker og Bærum kommune. Formål: Kvalitetssikre dagens sårbehandling. Kartlegge standarder for sårbehandling og se på arbeidsdeling mellom sykehus og den kommunale hjemmetjenesten. Klarlegge fastlegenes rolle. b)åpen retur pasienten og fastlegen: Se på dagens ordning hvor pasientene henvender seg direkte til avdelingen og blir liggende lenge i kirurgisk mottagelse for å vente på vurdering før de kan legges på post og behandling iverksettes. Man vil prøve ut en ordning hvor pasienten henvender seg direkte til sin fastlege som vurderer problemstillingen og prøver å løse den på enklest måte for pasienten om nødvendig legges pasienten direkte på post, legens henvisningsnotat aksepteres som inkomstjournal og nødvendig diagnostikk og behandling iverksettes uten at man går veien om mottagelsen c)urologi. Bedre diagnostikk av ca prostata.oppfølging av pasienter med rask stigning i PSA. Prosjektet går ut på å se på mulighetene for at Sentrallaboratoriet kan utarbeide kommentarer til trendutvikling av PSA og gi ut disse sammen med svaret. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a)det er opprettet en prosjektgruppe med prosjektleder spl Cathrine Johansen og en styringsgruppe med avdelingssjef Eilert Ottesen kirurgisk avdeling som leder. Det er avholdt flere møter og undertegnede har sammen med ass lege kir avd Ståle Buhagen deltatt i et to dagers kurs i sårbehandling i regi av NIFS (Norsk interessefagruppe for sårheling) Designet av prosjektet ser ut til å bli en kartleggingsfase hvor man utarbeider en baseline for hva som gjøres og omfang av de ulike aktører. Det skal utarbeides kortfattede behandlingsveiledere mht diagnostikk og behandling i form av flyt skjema. Som intervensjon tenker man seg å avholde korte kurs på de ulike legesentrene hvor leger, deres hjelpepersonell og tilhørende hjembaserte tjenester møtes og man legger vekt på å opprette hensiktsmessige samarbeidsrutiner hvor det klart fremgår at fastlegen har det medisinske ansvaret for sårbehandlingen. Det planlegges å benytte Statistisk Prosess Kontroll (SPC)som dokumentasjonsverktøy i prosjektet. b)det planlegges et utskrivningsmøte i forbindelse med at pasienten for status som åpen retur pasient. Pasienten, fastlegen, pasiantansvarlig lege, pasientansvarlig sykepleier og evt pårørende møter. Man tar sikte på å skissere sansynlige scenarier for utviklingen og hvordan problemer kan tenkes løst av fastlegen. Relevante kontaktpersoner identifiseres med navn og direkte telefon numre. Det planlegges evaluert med SPC og spørreskjema. c)problemstillingen skal diskuteres i samarbeidsmøte Resultater (diagrammer i vedlegg): a) b) c)

13 Informasjonsarbeidet: Positive erfaringer i arbeidet: Jeg føler at jeg blir godt motatt i avdelingen og legger vekt på å forstå sykehuskulturen og samtidig formidle hvordan fastlegene tenker og organiserer arbeidet sitt. Jeg prøver å delta i diskusjoner og formidle min variant av fastlegenes synspunkter. Praksiskonsulentene avholder et samarbeidsmøte hver 14d hvor vi koordinerer aktivitene og diskuterer relevante problemstillinger. Dette anses som en nyttig og nødvendig del av arbeidet Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Jeg er uerfaren mht å designe kvalitetsforbedringsprosjekter og er avhengig av å finne samarbeidspartnere med nødvendig kompetanse. Planer for arbeidet i 2010: Arbeide videre med igangsatte prosjekter.

14 Årsrapport fra praksiskonsulent 2009 Praksiskonsulent: Bente Avdeling/klinikk: Vendsbo Bjørrnstad Psykiatrisk senter Bærum Kontakt med hvilke kommuner: Bærum og Asker Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) Kartlegging av henvisninger til psykiatrisk poliklinikk Kontaktperson: Jan Ottestad/Anne Kristin Eikeland b) Er med i arbeidsgruppe for epikriseprosjekt med repr. fra alle avd. i PSB. Har kun hatt et møte så langt. Målsetting: Overholde epikrisetid på 7 dager. c) Lage liste over private psykologer i Asker og Bærum i samarbeid med PKO Astri Dolva, Psykiatrisk senter Asker d) Fullføre liste over e-postadresser til fastleger i Asker og Bærum. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Dra på praksisbesøk til legekontor i Asker og Bærum i samarbeid med de andre PKO. Informere om PKO ordningen, medikamentlister, elektronisk kommunikasjon og lignende b) Ikke satt inn noen tiltak i henvisningsprosjektet enda. Kartleggingen er nylig gjennomført. c) Resultater (diagrammer i vedlegg): a) SPC diagram med resultat fra kartlegging av henvisninger b) c) Informasjonsarbeidet: Positive erfaringer i arbeidet: Har relativt kort fartstid foreløpig, men har lært mye om hvordan de jobber på psykiatrisk poliklinikk i forhold til inntak/prioritering og lignende. Jeg synes det er spennende å være med i arbeidet med å bedre samhandling mellom sykehus og fastleger. Planer for arbeidet i 2010: Videreføre prosjekter som er påbegynt.

15 Årsrapport fra praksiskonsulent 2009 Praksiskonsulent: Astri Dolva Avdeling/klinikk: Psykiatrisk senter Asker Kontaktperson: Torgeier Vethe Kontakt med hvilke kommuner: Asker og Bærum Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a)bli kjent med underavdelingene av psykiatrisk senter Asker b)finne gode kommunikasjonformer og drøfte informasjonsveier- telefon- e- post- epikriser kompetanseoverføring etc. c)bedre samhandling mellom avtalespesialistene, førsteleinjetjeneste og psyk. senter. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a)besøk til diverse underavdelinger av psykiatrisk senter Asker,møte med avdelingledere pluss hyppig kontakt med avdelinsgsoverlege Torgeir Vethe b) Lete etter former for kommunikasjonsveier i samtaler i møter. c)samhandlingsmøter Resultater (diagrammer i vedlegg): a)gjennomført møte med allmennpsykiatrisk døgnenhet, samt planlagt møtepunkter med de andre enhetene innenfor psykiatrisk senter i b)foreløpig innhentes informasjon for å skaffe oversikt. c)foreløpig et møte mellom representant for avtalepsykolog, avtalepsykiater, psykiatrisk senter og PKO psykiatrisk senter Asker og Bærum Informasjonsarbeidet: Informasjon om hvordan allmennlegetjenesten arbeider og innspill fra 2. linjetjenesten om deres tilbud. Deltakelse i møteplassen. Positive erfaringer i arbeidet: Dette er jo veldig nytt, men det er jo en allmenn positiv holdning til PKO- ordningen innen psykiatrisk senter Hindringer/spesielle vansker i arbeidet:.veien blir vel litt til mens man går - litt vanskelig å finne mitt prosjekt, og man kan undre seg over hvordan man skal få formidlet informasjon til allmennlegekorpset

16 Planer for arbeidet i 2010: Kontakt med allmennlegekorpset, finne fomer for kompetanseoverføring mellom, 1. og annenlinjetjenesten

17 Årsrapport fra praksiskonsulent 2009 Praksiskonsulent: Einar Avdeling/klinikk:BUP Kontaktperson:Reidun Høivik Moltu Bærum Kontakt med hvilke kommuner: Bærum primært, noe med Asker Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) I gang med søknadsprosjekt, registrer søknader kvalitet, forarbeide som er gjort osv b) c) Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a)i registreringsfase, ingen tiltak satt i gang ennå. Planlegger konkret skriftlig inf til fastleger + arbeider med kontaktmøter mellom BUP team og aktuelle utdanningsgrupper for fastleger b) c) Resultater (diagrammer i vedlegg): a) b) c) Informasjonsarbeidet: Planlegger Møteplassen for BUP i april Positive erfaringer i arbeidet: Godt mottatt i BUP. Oppfatter god vilje til å ville bedre samhandling med førstelinjetjenesten Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Ingen hindringer, men noe uoversiktlige strukturer i arbeidet, mange ukjente arbeidsmodeller å finne ut av Planer for arbeidet i 2010:Fortsette søknadsprosjekt. Registrere fastleger ønsker i forhold til BUP. Gjennomføre forskjellige kontaktpunkter for å evaluere hva som har effekt.

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

I trygge hender - - men ikke uten medansvar. Samstemming av medikamentlister. Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011

I trygge hender - - men ikke uten medansvar. Samstemming av medikamentlister. Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011 I trygge hender - - men ikke uten medansvar Samstemming av medikamentlister Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011 Bakgrunn Spesialist i allmennmedisin Fastlege, Bekkestua Fastlegekontor Universitetslektor

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Digital samhandling i allmennpraksis

Digital samhandling i allmennpraksis Digital samhandling i allmennpraksis Tommy Aune Rehn Fastlege Levanger, PhD Prosjektleder «Fastlegen samhandlingsjokeren» Stiklestad 04.12.14 God digital samhandling = Bedre ivaretagelse av pasienter «fra

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent

Detaljer

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskoordinator Unni Ringberg Bodø 24.4.06 1 Disposisjon Kort historikk Dagens organisering ved UNN Mål /Organisering /Arbeidsområder og -måter Noen resultater Hofteleddsartrose,

Detaljer

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Samarbeid med 2. linjetjenesten sett med PKO-øyne

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Samarbeid med 2. linjetjenesten sett med PKO-øyne Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Utfordringer i overføring av behandler-

Detaljer

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Reinnleggelser et samhandlingsparameter

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Reinnleggelser et samhandlingsparameter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Utfordringer i overføring av behandler-

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Trenger vi praksiskonsulenter (PKO) i spesialisthelsetjenesten?

Trenger vi praksiskonsulenter (PKO) i spesialisthelsetjenesten? Trenger vi praksiskonsulenter (PKO) i spesialisthelsetjenesten? V/ ANITA HUSVEG, PKO LEDER HELGELANDSSYKEHUSET/ MEDLEM NASJONAL ARB.GRUPPE PKO/ FASTLEGE YTTEREN LEGESENTER MO I RANA SAMHANDLINGSKONFERANSE

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus

Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus - en pilot i Pasientsikkerhetskampanjen NSH konferanse: Helhetlig pasientforløp 181111 Morten Finckenhagen Fastlege/Pilotleder Bakgrunn Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Mandat Etablere et forutsigbart, strukturert system som ivaretar gjensidig kompetanseutveksling

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Bakteppe «Samhandlingsreformen», St meld 47, Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Retningslinjer

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger

Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger Paal Naalsund. Seksjonsoverlege. Geriatrisk seksjon medisinsk klinikk HDS. Foredrag

Detaljer

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Bakgrunn Litt historikk Avisoppslag Samhandlingstilsyn psykiatri Dialogmøte med kystgruppen 18.01.17 Dialogmøte mellom kommunehelsetjenesten og psykiatrisk

Detaljer

Klinisk dokumentasjon

Klinisk dokumentasjon Klinisk dokumentasjon Talegjenkjenning (TGK) NSH konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 18.11.16 Hilde Haugerud Kirurgisk Kontoravdeling Forstudie (TGK) Analyse i SiV Mål Pasientsikkerhet Raskere

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Gjennombruddsprosjekt FS

Gjennombruddsprosjekt FS Gjennombruddsprosjekt FS-3 09.11 10.11 Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose TIPS Samarbeid mellom Mental Helse, Overhalla Kommune og Helse Nord-Trøndelag Prosjektgruppe Gjennombruddsprosjektet

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Kvalitet i legetjenesten. Bruk av LSU og kvalitetsutvalg i Trondheim. Torgeir Fjermestad Medisinsk-faglig rådgiver og fastlege 30.

Kvalitet i legetjenesten. Bruk av LSU og kvalitetsutvalg i Trondheim. Torgeir Fjermestad Medisinsk-faglig rådgiver og fastlege 30. Kvalitet i legetjenesten. Bruk av LSU og kvalitetsutvalg i Trondheim Torgeir Fjermestad Medisinsk-faglig rådgiver og fastlege 30. mars 2011 TRONDHEIM - Historisk forutsetning: Fra 70- og 80-tallet et godt

Detaljer

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Mer samhandling - bedre pasientforløp Nina C Mikkelsen Bakken Eksempler på aktiviteter 2011 Henvisningskvalitet og prioriteringsveiledere Nytt østfoldsykehus;

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport - Møteplan Side 2 av 8 Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status 0.8 28.11.2014 Edvard

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Spørsmål nr. 25 (2013)

Spørsmål nr. 25 (2013) Spørsmål nr. 25 (2013) Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/150-26 070 DRAMMEN 01.10.2013 Lin-Merete Carlsen (AP) har stilt spørsmål

Detaljer

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Status per 12. november 2013

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Status per 12. november 2013 Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Status per 12. november 2013 Fra Områdeplan for rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal opprettes i alle kommuner

Detaljer

Praksisnytt. Psykiatrisk Klinikk. PRAKSISNYTT -Psykiatrisk Klinikks nye informasjonskanal. Innhold

Praksisnytt. Psykiatrisk Klinikk. PRAKSISNYTT -Psykiatrisk Klinikks nye informasjonskanal. Innhold Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF PRAKSISNYTT -Psykiatrisk Klinikks nye informasjonskanal Det er med glede vi

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Nasjonal konferanse om psykisk helse

Nasjonal konferanse om psykisk helse Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo Kongressenter 11-12 okt 2017 Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Avd sjef PKO Vestre Viken Trygg utskrivning Hvorfor? PasOpp- undersøkelsene 2016, nasjonal

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Samhandling pasientforløp psykose Søndre Vestfold DPS Larvik kommune

Samhandling pasientforløp psykose Søndre Vestfold DPS Larvik kommune Søndre Vestfold DPS Larvik kommune 16.09.16 H Heidi Larsen Bakgrunn: Ønske om et helhetlig forløp for pasienten Initiativ Larvik kommune v/ besøk i Trento, Italia LEON prinsipp og Doing together Mål: Et

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Agder legekonferanse 2013 Totalt 69613 66153 61050

Detaljer

Prosjektmandat. Reinnleggelser - pilotprosjekt Prosjektmandat. Reinnleggelser Bærum sykehus. Et samhandlingspilotprosjekt GODKJENT AV: 1 / 10

Prosjektmandat. Reinnleggelser - pilotprosjekt Prosjektmandat. Reinnleggelser Bærum sykehus. Et samhandlingspilotprosjekt GODKJENT AV: 1 / 10 1 / 10 Reinnleggelser Bærum sykehus Et samhandlingspilotprosjekt GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 REINNLEGGELSER, BÆRUM SYKEHUS - ET SAMHANDLINGSPILOTPROSJEKT... 4 2 PROSJEKTEIER...

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

I trygge hender. www.npsk.no. postboks 7004 (+47) 46 41 95 75

I trygge hender. www.npsk.no. postboks 7004 (+47) 46 41 95 75 Evaluering av pilot Praksiskonsulent i Vestre Viken HF, Bærum sykehus og fastlege Bekkestua legekontor Morten Finckenhagen Bærum sykehus 27. juli 2011 I trygge hender Nasjonal pasientsikkerhetskampanje

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem

Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem Spesialrådgiver Rune Tufte, Vestre Viken HF Spesialrådgiver Vigdis Bache Semb, Vestre Viken

Detaljer

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 22.09.2011 Saksbehandler Per Engstrand Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandlingsreformen Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen. Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Viktige faktorer i pasientforløpsarbeidet

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET 31.05.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Implementering: å omsette en plan for endring fra tanke til virkelighet. Først når endringene oppfattes

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Helse og Omsorgsdep. aug -2012

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

Hvor står vi på samhandlingsområdet?

Hvor står vi på samhandlingsområdet? Hvor står vi på samhandlingsområdet? Bjørn Guldvog 13.11.2008 13.11.2008 - Samhandling 1 Fagorgan Helsedirektoratets roller mht samhandling Utviklingstrekkrapporten Nøkkeltallrapporten (kapitel om samhandling)

Detaljer

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 Samhandling Helgeland Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 2 3 Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF PKO ( Praksiskonsulentkoordinator) LMS (Læring og Mestring) KE (Koordinerende enhet)

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for ledere i PAS/EPJ Del 2 Pasientforløp

Detaljer

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004.

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004. INTERNT NOTAT TIL: FRA: EMNE: STYRET I HELSE VEST RHF HERLOF NILSSEN VENTETIDER - FOKUSOMRÅDE DATO: 10. AUGUST 2010 Bakgrunn Ventelistetallene for Helse Vest har de to siste årene vist en positiv utvikling.

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for

Detaljer

Prosedyregruppa i Telemark:

Prosedyregruppa i Telemark: Prosedyregruppa i Telemark: 20 års arbeid med retningslinjer og møteplasser for samhandling Bjørnar Nyen Hamar, 12. juni 2009 Disposisjon Litt historikk Kurs Mal for dokumenter Ny publiseringsløsning Tanker

Detaljer