Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009"

Transkript

1 Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Utvikling / omfang av PKO korpset i 2009 I løpet av 2009 har man fått på plass et fulltallig PKO korps ved sykehuset. Dette består av i alt 4 praksiskonsulenter (PK) tilsluttet somatiske avdelinger og 3 PK innen psykiatrien, foruten leder av PKO.Samtlige PK har en solid faglig forankring i allmennmedisinen og har kommunal fastlege avtale. Litt om oss: Jan Morten Engzelius Fastlege, Nesbru Legesenter, Asker Leder av PKO ved SAB (30 % stilling) Hilde Beate Gudim Fastlege, Skui Legekontor, Bærum PK ved Kvinneklinikken (20 % stilling) Erik Shetelig Fastlege, Lønnås Legesenter, Bærum PK ved Medisinsk avdeling (20 % stilling) Morten Finckenhagen Fastlege, Bekkestua Fastlegekontor, Bærum PK ved avdeling for Geriatri, Slag og Rehabilitering (GSR) (20 % stilling) Axel Einar Mathiesen Fastlege, Bryn Legesenter, Bærum PK ved Kirurgisk og Ortopedisk avdeling (20 % stilling) Bente Vendsbo Bjørnstad Fastlege, Slependen Legesenter, Bærum PK ved Psykiatrisk Senter i Bærum (20 % stilling) Astri Marie Dolva Fastlege, Trekanten Legesenter, Asker PK ved Psykiatrisk Senter i Asker (20 % stilling) Einar Moltu Fastlege, Bærums Verk Legesenter, Bærum PK ved BUP (20 % stilling)

2 Samarbeidende kommuner Asker og Bærum kommuner. Man har tilstrebet et nært samarbeid opp mot kommuneoverlegene. Møteplasser har blitt etablert og PKO har blitt et nyttig verktøy også for kommunal helseadministrasjon når det gjelder bedret samhandling rundt pasientene i kommunehelsetjenesten. Målsetning for prosjekter / aktiviteter 1) Utvikle samhandlingsverktøy og bedre kommunikasjon mellom 1. og 2. linje tjenesten. 2) Praktisk implementering av slike verktøy både på sykehus og i allmennpraksis. 3) Arbeide for bedrede pasientforløp med fokus på smidigere overganger mellom forvaltningsnivåene. 4) Bedre forståelsen for ulike tenkemåter og kultur hos samhandlingspartnerne. Dette er avgjørende for å skape et solid fundament for god samhandling rundt pasientene. I dette ligger utvikling av mer forpliktende samarbeid mellom fastleger, sykehus og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. 5) Tilrettelegge for kompetansehevning i primærhelsetjenesten igjennom en strukturert og målrettet kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten. Herunder en kritisk gjennomgang av hvilke pasientgrupper som kunne egne seg for en raskere overføring til - og videre oppfølgning i - 1.linje tjenesten. I dette arbeidet må det utvikles klare avtaler for ansvarsfordeling i oppfølgning av samhandlingspasienten. 6) Videreutvikle, sluttføre og evaluere igangsatte prosjekter. Herunder å tilstrebe statistisk bearbeidelse etter SPC-modell, der dette er hensiktsmessig. Synliggjøre resultater. 7) Utvikle samarbeidet mellom PKO ved de fire sykehusene i Vestre Viken HF. Utvikle møtearenaer og kommunikasjon som knytter de fire PKO i helseforetaket tettere sammen. Igjennom dette arbeidet å tilrettelegge for best mulig lokal implementering av sentrale føringer fra foretaksledelsen / klinikkledelsene. 8) Profilere PKO utad med utgangspunkt i eksisterende dimensjonering, arbeidsform og forankring av ordningen ved SAB. 9) Utvikle PKO videre innen psykiatrien. Tiltak som er satt inn for å nå målsetningene 1) PKO arbeidsmøter hver 14. dag med deltakelse av et fulltallig PKO-korps. 2) Utgivelse av PKO-nytt hvert kvartal; et 4 siders informasjonsskriv fra PKO ved SAB. Distribueres via Informasjonsavdelingen i SAB til fastlegene, samtlige sykehusavdelinger i SAB og til kommunal helseadministrasjon i Asker og Bærum. Sistnevnte står ansvarlig for videre distribusjon til sykehjem og soneledere i hjemmesykepleien. 3) Arrangering av Møteplassen hvert kvartal. Dette er møter av 3 timers varighet, som meritterer i videre- og etterutdannelsen av allmennleger, og der en av sykehusets avdelinger har ansvaret for det faglige innholdet. Møtene har også lagt til rette for en direkte kommunikasjon mellom sykehusledelsen og fastlegene.

3 4) Deltagelse i Allmennlegeutvalgsmøter (ALU), møter i Lokalt Samarbeids Utvalg (LSU) og Storlegemøter, med intensjon om best mulig kontaktflate ut mot fastlegene. 5) Deltagelse i prosjektgrupper og arbeidsutvalg med det formål å forbedre pasientforløp og samarbeid mellom samhandlingspartnere. Ex; Overvektige barn og deres familier. De gode pasientforløp. 6) Deltagelse i møter med avdelingssjefer for sykehusavdelingene, og der også kommuneoverlegene, tillitsvalgte for fastlegene og styrerepresentanter for ALU i begge kommuner har vært til stede. 7) Markedsføre PKO i politiske, helseadministrative og andre fora. Merkevarebygging. Ex; Foredrag i Venneforeningen SAB; En sammenhengende behandlingskjede. Foredrag på UUS om samhandling og palliasjon rundt kreftpasienten. Innlegg om PKO og representasjon i Panelet ved Lederforum i HSØ Møte i Helsedirektoratet vedrørende ordningen Raskere Tilbake Innlegg om PKO på Strategisamlingen VVHF, Thon Hotell i Sandvika Aktiv markedsføring av Medikamentliste prosjektet på nasjonalt plan sommeren 2009 igjennom et helsidesopplag i Aftenposten og presentasjon på Kveldsnytt i NRK. (PK Morten Finckenhagen ved avdeling for GSR.) 8) Initiere, videreutvikle og sluttføre prosjekter opp mot de kliniske sykehusavdelingene. Synliggjøre resultater. Hele PKO ved SAB ble i 2009 kurset i statistisk prosesskontroll (SPC) av Bjørnar Nyen fra Kunnskapssenteret i Skien. (se for øvrig rapporter fra de enkelte PK.) 9) Kvartalsvise møter mellom PKO ved de fire sykehusene i VVHF. Lederne av PKO ved de respektive sykehusene møter hvert kvartal, mens fulltallige PK korps møtes en gang i halvåret. 10) Deltagelse på den nasjonale PKO konferansen på Hamar Resultater 1) Oppdatert liste over fastlegenes kontoradresser, telefon nummer til legekontorene, hemmelige telefon nummer for bedret tilgjengelighet for sykehuslegende og telefaksnummer. 2) Utarbeidelse av e-post register over fastlegene. 3) Utarbeidelse av oversikt over de privatpraktiserende spesialister innen psykiatrien. 4) Utvikling av elektronisk kommunikasjon mellom SAB og fastlegene i tett samarbeid med IT-avdelingen ved SAB. 5) Mulighet for raskere utskriving av pasienter fra Infeksjonsposten ved Medisinsk avdeling, knyttet opp mot PK Erik Sheteligs Timebestillingsprosjekt. Dette er muliggjort som følge av talegjenkjennings epikriser og raskere utsendelse av disse til fastlegene. 6) Kvalitetssikring av fast medisinering hos multifarmasi pasienter igjennom a) Medikamentliste prosjektet og b) Epikrise prosjektet, der man har kommet med forslag om konkrete endringer i standard epikrise oppsett.

4 7) Sentral deltagelse fra PK Hilde Beate Gudim ved Kvinneklinikken i en omfattende intern revisjonssak ved avdelingen. 8) Økende deltaker antall fra fastlegene på møtearenaen Møteplassen ; fastleger på de siste møtene. 9) Flere igangsatte prosjekter med intensjon om SPC bearbeidelse i ) Utgivelse av fire stk PKO-nytt i ) Innledet samarbeid med Sentrallaboratoriet SAB vedrørende elektronisk prøverekvirering. 12) Betydelig forbedrede kommunikasjonslinjer mellom avdelingsledelsen / fagmiljøene ved DPS-ene / BUP og de tre PK innen psykiatrien. Formaliserte samarbeidsmøter 4 6 ganger i året, der også leder for PKO og Samhandlingssjef ved SAB er til stede. Det er intensjoner om også å invitere kommuneoverlegene i Asker og Bærum til disse møtene. Informasjonsarbeidet Dette er søkt ivaretatt ved: 1) Utvikling av elektronisk kommunikasjon mellom PKO og fastlegene 2) Utgivelse av PKO-nytt hvert kvartal 3) Arrangering av Møteplassen hvert kvartal, der også foretaksledelsen har fått anledning til direkte kommunikasjon med fastlegene (viseadm dir Ole Tjomsland) 4) Aktiv medvirkning i ulike møtefora (se tidligere) Positive erfaringer i arbeidet 1) Det er etablert et meget godt kollegialt miljø innad i PKO gruppen ved SAB. Dette inspirerer i den videre utvikling av ordningen her på sykehuset. 2) Det er utviklet gode kommunikasjonslinjer til PKO ved de andre sykehusene i VVHF. Dette skaper god grobunn for videre utvikling av PKO arbeidet innad i foretaket. 3) Vi har erfart synliggjøring av vårt samhandlingsarbeid ved å være inviterte / delta på ulike arenaer og møteplasser. Dette er med på å vise ordningens berettigelse 4) Vi har erfart et tett og godt samarbeid med Samhandlingssjef ved SAB og Informasjons avdelingen ved sykehuset. Dette har skapt gode arbeidsvilkår for ordningen og lettet kommunikasjonen utover i organisasjonen. Spesielle vansker i arbeidet 1) Etter hvert som ordningen har utviklet seg, ser jeg at knapphet på tid setter klare begrensninger på utviklingstakten av PKO i VVHF. 2) Valg av ulike ukedager for PKO arbeid ved de fire sykehusene i VVHF skaper utfordringer i forhold til tilgjengelighet utover e-post kommunikasjon 3) En solid forankring av PKO i 1. linjen har vært og er fortsatt en stor utfordring. Arbeidet med implementering av nye henvisnings rutiner og pasientforløp krever at vi faktisk når ut til fastlegene med informasjon. Her har vi fortsatt en god vei å gå.

5 Planer for PKO arbeidet i ) Minimum ett dokumentert forbedringsarbeid per PK, fortrinnsvis SPC behandlet. 2) Gjennomføre praksis besøk til fastlege kontorene i Asker og Bærum, som ledd i en bedret forankring av ordningen blant fastlegene 3) PKO-nytt. Evaluere og kontinuerlig å utvikle publikasjonen i samarbeid med Informasjonsavdelingen 4) Videreutvikle Møteplassen som en hovedarena mellom SAB og fastlegene. 5) Arrangere kurs / emnekurs som ledd i kompetanseoverføring til fastlegene 6) Starte arbeidet med et elektronisk prosedyre bibliotek 7) Videreføre og sluttføre allerede iverksatte prosjekter 8) Utvikle hospiteringsordninger for fastlegene ved de kliniske avdelingene på sykehuset 9) Arbeide for at VVHF får arrangements ansvar for den nasjonale PKO konferansen i ) Sluttføre arbeidet med e-post register over fastlegene og utarbeide rutiner for vedlikehold av registeret. 11) Utvikle en forståelse i det kliniske miljøet i VVHF at det også pålegger klinikksjefer og avdelingssjefer et ansvar i forhold til å komme med innspill til arbeidsoppgaver som man ønsker at PKO skal ta tak i. Jan Morten Engzelius Leder for PKO ved SAB

6 Årsrapport fra praksiskonsulent Kvinneklinikken SAB 2009 Praksiskonsulent: Avdeling/klinikk: Kontaktperson: Hilde Beate Gudim Kvinneklinikken SAB Avd sjef Marit Kristoffersen Kontakt med hvilke kommuner: Asker, Bærum, Oslo Vest Målsetting for prosjekter/aktiviteter: Forbedre kommunikasjon og rutiner for samhandling mellom Kvinneklinikken og fastleger samt andre aktuelle samarbeidspartnere som privatpraktiserende gynekologer, jordmødre og helsesøstre. Bidra til faglig oppdatering av kolleger i primærhelsetjenesten både hva angår gode faglige råd for henvisning og behandling samt informere om nyheter innen praktiske prosedyrer/vurderinger på Kvinneklinikken Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: Informasjon om Kvinneklinikkens tilbud til befolkningen. Utsendelse av månedlig oversikt over ventetider på de ulike polikliniske tilbud/operative inngrep ved gynekologisk avdeling, samt viktige telefonnumre og annen nyttig informasjon. Informasjon/innlegg i PKO nytt som distribueres til alle fastleger og sykehusets avdelinger hvert kvartal. Informasjon/innlegg på Storlegemøte og Møteplassen som er arenaer hvor mange fastleger møtes. Bidrag til faglig oppdatering av kolleger i primærhelsetjenesten både hva angår gode faglige råd for henvisning og behandling, samt informere om nyheter innen praktiske prosedyrer/vurderinger på Kvinneklinikken. Arrangementet Møteplassen 6. juni 2009 hvor Kvinneklinikken hadde det faglige ansvaret: Presentasjon og nytt fra Kvinneklinikken ved avdelingssjef Marit Kristoffersen. Avtagende eller stigende SF mål. Hva gjør vi? ved seksjonsoverlege Karen Sofie Koss. Overtidighet. Endrede prosedyrer. Cholestase ved overlege Helene Heide. Stigende BT. Hva gjør vi? ved seksjonsoverlege Karen Sofie Koss. Forebyggende familieteam - et lavterskeltilbud. Informasjon om enkel henvisningsrutine, status per i dag m.m. ved Hilde Beate Gudim. Halvårlig nyhetsbrev til fastlegene fra PKO Kvinneklinikken med nyttig informasjon og oppdaterte faglige råd. Faglige innlegg i PKO-nytt. Tilbakemelding på faglige forespørsler/kommentarer fra kolleger i primærhelsetjenesten etter å ha konferert med overleger ved Kvinneklinikken. Representere fastlegen og deres synspunkter i aktuelle samarbeidsfora for så å bringe konkret og nyttig informasjon tilbake til kolleger. Deltaker i Styringsgruppen og i Referansegruppen Kvinneklinikken for Forebyggende familieteam. Deltakelse i Kvinneklinikkens koordineringsgruppe angående omskjæring av kvinner. Deltakelse i Kvinneklinikkens samarbeidsmøte med privatpraktiserende gynekologer. Kvinneklinikkens interne kvalitetsarbeid Fagrevisor ved intern revisjon Samhandling og kommunikasjon ved preeklampsi Kvinneklinikken. Epikriseprosjekt Kvinneklinikken med gjennomgang og evaluering av 31 epikriser i tidsrommet september november Følges retningslinjene for epikriseskriving ved Kvinneklinikken? Er disse retningslinjene gode og hensiktsmessige?

7 Resultater (diagrammer i vedlegg): Rapport fra intern revisjon Samhandling og kommunikasjon ved preeklampsi Kvinneklinikken hvor forslag til forbedringsområder er innbakt er bl a oversendt Statens Helsetilsyn. Evalueringsrapport med forslag til forbedringer er fremlagt på avdelingens fellesmøte for leger, og inngår i intern kvalitetsevaluering. Informasjonsarbeidet: Se Tiltak som er satt inn for å nå målsetningene. Positive erfaringer i arbeidet: Faglig påfyll. Inspirerende å arbeide i et større faglig miljø. Utfordrende og interessant å få bruke lang praktisk erfaring i et forsøk på å bedre samhandling mellom ulike nivåer og profesjoner. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Som PKO står man litt på sidelinjen i avdelingen, og det krever at man bruker tid på å etablere kontakt og tillit. Ideer må selges inn i en travel hverdag. Kolleger/samarbeidspartnere på sykehuset må se at endring av systemer og rutiner i tillegg til å sikre kvalitet og kontinuitet er tids-og frustrasjonsbesparende. Planer for arbeidet i 2010: Oppfølging av intern revisjon Samhandling og kommunikasjon ved preeklampsi Kvinneklinikken med ny gjennomgang av journaler og vurdering av om forslag til handlingsplan er gjennomført. Sommer 2010 Oppfølging av Epikriseprosjektet med ny gjennomgang av journaler og evaluering. Høsten Gjennomføre Svangerskapsdiabetesprosjekt i samarbeid med Kvinneklinikken. Gynekologisk kreft. Prosjekt vedrørende endrede/forbedrede rutiner for kontakt med fastlegen ved utskriving. Vurdere et Henvisningsprosjekt etter samme mal som Epikriseprosjektet. Fortsette etableringen av et tettere samarbeidet mellom Kvinneklinikken, privatpraktiserende gynekologer og fastleger. Diskutere/vurdere ev strukturert hospitering ved Kvinneklinikken Gjennomføre PKO besøk hos kolleger ute i allmennpraksis. Etablere et tettere samarbeid med helsestasjonene/forsterkede helsestasjoner. Fortsette informasjonsarbeid ( fag/prosedyrer/rutiner) og deltakelse i Samhandlingsfora etter samme mal som i Delta på nasjonal PKO kongress juni -2010

8

9

10 Årsrapport fra praksiskonsulent 2008 Praksiskonsulent: Avdeling/klinikk: Morten Finckenhagen GSR-avd. SAB-HF Kontakt med hvilke kommuner: Kontaktperson: Avdelingsleder Gyrid Gjerde Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) Medisinlister. Bedret kvalitet på informasjon om pasientens faste medisiner ved bytte av omsorgsnivå Videreføring fra b) Bedring av henvisningsrutiner. c) Skolering av fastlegene mhp. Primærutredning av demens, geriatri og førerkortvurderinger. d ) Bedre samhandling og oppgavefordeling mellom fastleger, GSR og APS. e ) Samarbeid med sykehusapotek/sykehusfarmasøyt for å forebygge polyfarmasi/interaksjoner f) Elektronisk meldingsutveksling bedring av tilbud og samhandling g) Bedre samhandling mellom fastlege, sykehus og kommune om demens og geriatri. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Initiativ til samarbeid med ledelsen i SLV om nasjonal opplysningskampanje om nytten av at fastlegen utstyrer pasienten med liste over faste medisiner. Aktivt bruk av media for å fremme denne saken. Innledet samarbeid med Norges apotekerforening for at medisinlistekampanjen også bringes inn i apotekene. Planer om samarbeid for utvikling av systematiske legemiddelsamtaler ved apotek og hos fastlegen. Løpende kontakt med EPJ-leverandører om angivelse av virkestoff på resepter og medisinlister utskrevet av fastlegen. b) Arbeider med en forbedret epikrisemal med vekt på medikamenter og fastlegens oppgaver etter utskrivning. Forslag til ledelsen i Vestre Viken: Innføring av følgende standardtekst i alle innkallingsbrev (DIPS) fra sykehusavdelinger og poliklinikker i Vestre Viken: Ta med en liste over dine faste medisiner. Fastlegen kan skrive ut en slik liste til deg. c) Skrevet pratisk veiledning om eldre og førekort i PKO-nytt. Planlegging av emnekurs for fastleger i 2011 om utredning og behandling av demens i primærhelsetjenesten. d) Deltatt i møter med ledelsen i APS og GSR for å bedre samarbeidsrutiner og standardisere henvisninger fra fastlegene til de to avdelingene. e) Planlagt samarbeidsprosjekt GSR/Sykehusapoteket om medikamentsamtale og utlevering av medikamenter til bruk første uke etter utskrivning. f) Fortløpende møtevirksomhet i prosjektgruppen EleMelde. Min legepraksis (Bekkestua Fastlegekontor) har vært pilot for utprøving av nye tilbud innen elektronisk meldingsutveksling. g) Innledet samarbeid med Bærum kommune om bedret pasientforløp for pasienter med geriatriske problemer og demens. Følger prosjekt om forsterket sykehjem. Resultater: Medisinlistesaken: Førstesideoppslag i Aftenposten 5. mai. Artikkel i Dagens Medisin i juni og innslag i NRK s Kveldsnytt 11. juli. Tekst og idé til plakat utgitt i samarbeid med SLV og DNLF. Plakaten Få orden på medisinene ble distribuert til landets sykehus og fastleger i desember Planlagt samarbeid med PKO-korpset og samhandlingssjefen i Vestre Viken om å påse at plakaten blir hengt opp på alle venterom hos fastleger og i sykehusene innen helseforetaket.

11 Har gjennomført spørreundersøkelse blant fastlegene i Asker og Bærum om deres holdninger til bruk av medisinlister og til eget ansvar for oppdatering av slike lister. Igangsatt systematisk registrering av omfanget av bruk av medisinlister blant pasienter som innlegges akutt ved GSR og medisinsk avd. ved SAB. Planer om statistisk analyse av innsamlet materiale. Medlem av kurskomiteer med planlegging av kurs for fastleger med vekt på samhandling innen følgende fagfelt: Reumatologi (MHH), Onkologi/palliasjon (UUS), Antikoagulasjon (NOKLUS) og Polyfarmasi (RELIS). Informasjonsarbeidet: Se under Resultater. Sammen med praksiskoordinator og PKO ved de andre avdelingene benytter vi PKO-nytt og møteserien Møteplassen samt storlegemøtene i Bærum kommune til kontinuerlig å oppdatere fastlegene om vår virksomhet. Har fått henvendelser fra enkelte fastleger om konkrete problemstillinger som er formidlet til avdelingens ledelse. Positive erfaringer i arbeidet: Fortsatt opplever jeg et svært godt samarbeid med avdelingen og sykehusets ledelse! Jeg har hatt stort faglig utbytte av å delta i internundervisning og fellesdiskusjoner i avdelingen Fellesaktiviteter med PKO ved andre avdelinger og praksiskoordinator er nyttig og meningsfullt fordi mange prosjekter og aktiviteter nødvendigvis angår flere avdelinger. Etableringen av Vestre Viken HF medfører nye spennende utfordringer i samarbeidet med PKO ved de andre sykehusene. Erfaringen med fellesmøter er gode. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Kontinuiteten i arbeidet hemmes til en viss grad av at vi bare er tilstede en dag i uken. Flere av prosjektene er ganske ambisiøse og vil nødvendigvis ta tid. Jeg har hatt noen praktiske utfordringer ved stadig å måtte bytte kontor.. Planer for arbeidet i 2010: Videreføre arbeidet med igangsatte prosjekter og aktiviteter. Kontinuerlig kommunikasjon med ledelsen ved GSR, PKO-gruppen og kommunens fastleger om nye oppgaver og utfordringer.

12 Årsrapport fra praksiskonsulent 2009 Praksiskonsulent: Avdeling/klinikk: Axel Einar Mathiesen Kirurgisk avdeling SAB Kontakt med hvilke kommuner: Asker og Bærum Kontaktperson: Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a)sårprosjekt: Samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken HF og Asker og Bærum kommune. Formål: Kvalitetssikre dagens sårbehandling. Kartlegge standarder for sårbehandling og se på arbeidsdeling mellom sykehus og den kommunale hjemmetjenesten. Klarlegge fastlegenes rolle. b)åpen retur pasienten og fastlegen: Se på dagens ordning hvor pasientene henvender seg direkte til avdelingen og blir liggende lenge i kirurgisk mottagelse for å vente på vurdering før de kan legges på post og behandling iverksettes. Man vil prøve ut en ordning hvor pasienten henvender seg direkte til sin fastlege som vurderer problemstillingen og prøver å løse den på enklest måte for pasienten om nødvendig legges pasienten direkte på post, legens henvisningsnotat aksepteres som inkomstjournal og nødvendig diagnostikk og behandling iverksettes uten at man går veien om mottagelsen c)urologi. Bedre diagnostikk av ca prostata.oppfølging av pasienter med rask stigning i PSA. Prosjektet går ut på å se på mulighetene for at Sentrallaboratoriet kan utarbeide kommentarer til trendutvikling av PSA og gi ut disse sammen med svaret. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a)det er opprettet en prosjektgruppe med prosjektleder spl Cathrine Johansen og en styringsgruppe med avdelingssjef Eilert Ottesen kirurgisk avdeling som leder. Det er avholdt flere møter og undertegnede har sammen med ass lege kir avd Ståle Buhagen deltatt i et to dagers kurs i sårbehandling i regi av NIFS (Norsk interessefagruppe for sårheling) Designet av prosjektet ser ut til å bli en kartleggingsfase hvor man utarbeider en baseline for hva som gjøres og omfang av de ulike aktører. Det skal utarbeides kortfattede behandlingsveiledere mht diagnostikk og behandling i form av flyt skjema. Som intervensjon tenker man seg å avholde korte kurs på de ulike legesentrene hvor leger, deres hjelpepersonell og tilhørende hjembaserte tjenester møtes og man legger vekt på å opprette hensiktsmessige samarbeidsrutiner hvor det klart fremgår at fastlegen har det medisinske ansvaret for sårbehandlingen. Det planlegges å benytte Statistisk Prosess Kontroll (SPC)som dokumentasjonsverktøy i prosjektet. b)det planlegges et utskrivningsmøte i forbindelse med at pasienten for status som åpen retur pasient. Pasienten, fastlegen, pasiantansvarlig lege, pasientansvarlig sykepleier og evt pårørende møter. Man tar sikte på å skissere sansynlige scenarier for utviklingen og hvordan problemer kan tenkes løst av fastlegen. Relevante kontaktpersoner identifiseres med navn og direkte telefon numre. Det planlegges evaluert med SPC og spørreskjema. c)problemstillingen skal diskuteres i samarbeidsmøte Resultater (diagrammer i vedlegg): a) b) c)

13 Informasjonsarbeidet: Positive erfaringer i arbeidet: Jeg føler at jeg blir godt motatt i avdelingen og legger vekt på å forstå sykehuskulturen og samtidig formidle hvordan fastlegene tenker og organiserer arbeidet sitt. Jeg prøver å delta i diskusjoner og formidle min variant av fastlegenes synspunkter. Praksiskonsulentene avholder et samarbeidsmøte hver 14d hvor vi koordinerer aktivitene og diskuterer relevante problemstillinger. Dette anses som en nyttig og nødvendig del av arbeidet Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Jeg er uerfaren mht å designe kvalitetsforbedringsprosjekter og er avhengig av å finne samarbeidspartnere med nødvendig kompetanse. Planer for arbeidet i 2010: Arbeide videre med igangsatte prosjekter.

14 Årsrapport fra praksiskonsulent 2009 Praksiskonsulent: Bente Avdeling/klinikk: Vendsbo Bjørrnstad Psykiatrisk senter Bærum Kontakt med hvilke kommuner: Bærum og Asker Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) Kartlegging av henvisninger til psykiatrisk poliklinikk Kontaktperson: Jan Ottestad/Anne Kristin Eikeland b) Er med i arbeidsgruppe for epikriseprosjekt med repr. fra alle avd. i PSB. Har kun hatt et møte så langt. Målsetting: Overholde epikrisetid på 7 dager. c) Lage liste over private psykologer i Asker og Bærum i samarbeid med PKO Astri Dolva, Psykiatrisk senter Asker d) Fullføre liste over e-postadresser til fastleger i Asker og Bærum. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Dra på praksisbesøk til legekontor i Asker og Bærum i samarbeid med de andre PKO. Informere om PKO ordningen, medikamentlister, elektronisk kommunikasjon og lignende b) Ikke satt inn noen tiltak i henvisningsprosjektet enda. Kartleggingen er nylig gjennomført. c) Resultater (diagrammer i vedlegg): a) SPC diagram med resultat fra kartlegging av henvisninger b) c) Informasjonsarbeidet: Positive erfaringer i arbeidet: Har relativt kort fartstid foreløpig, men har lært mye om hvordan de jobber på psykiatrisk poliklinikk i forhold til inntak/prioritering og lignende. Jeg synes det er spennende å være med i arbeidet med å bedre samhandling mellom sykehus og fastleger. Planer for arbeidet i 2010: Videreføre prosjekter som er påbegynt.

15 Årsrapport fra praksiskonsulent 2009 Praksiskonsulent: Astri Dolva Avdeling/klinikk: Psykiatrisk senter Asker Kontaktperson: Torgeier Vethe Kontakt med hvilke kommuner: Asker og Bærum Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a)bli kjent med underavdelingene av psykiatrisk senter Asker b)finne gode kommunikasjonformer og drøfte informasjonsveier- telefon- e- post- epikriser kompetanseoverføring etc. c)bedre samhandling mellom avtalespesialistene, førsteleinjetjeneste og psyk. senter. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a)besøk til diverse underavdelinger av psykiatrisk senter Asker,møte med avdelingledere pluss hyppig kontakt med avdelinsgsoverlege Torgeir Vethe b) Lete etter former for kommunikasjonsveier i samtaler i møter. c)samhandlingsmøter Resultater (diagrammer i vedlegg): a)gjennomført møte med allmennpsykiatrisk døgnenhet, samt planlagt møtepunkter med de andre enhetene innenfor psykiatrisk senter i b)foreløpig innhentes informasjon for å skaffe oversikt. c)foreløpig et møte mellom representant for avtalepsykolog, avtalepsykiater, psykiatrisk senter og PKO psykiatrisk senter Asker og Bærum Informasjonsarbeidet: Informasjon om hvordan allmennlegetjenesten arbeider og innspill fra 2. linjetjenesten om deres tilbud. Deltakelse i møteplassen. Positive erfaringer i arbeidet: Dette er jo veldig nytt, men det er jo en allmenn positiv holdning til PKO- ordningen innen psykiatrisk senter Hindringer/spesielle vansker i arbeidet:.veien blir vel litt til mens man går - litt vanskelig å finne mitt prosjekt, og man kan undre seg over hvordan man skal få formidlet informasjon til allmennlegekorpset

16 Planer for arbeidet i 2010: Kontakt med allmennlegekorpset, finne fomer for kompetanseoverføring mellom, 1. og annenlinjetjenesten

17 Årsrapport fra praksiskonsulent 2009 Praksiskonsulent: Einar Avdeling/klinikk:BUP Kontaktperson:Reidun Høivik Moltu Bærum Kontakt med hvilke kommuner: Bærum primært, noe med Asker Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) I gang med søknadsprosjekt, registrer søknader kvalitet, forarbeide som er gjort osv b) c) Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a)i registreringsfase, ingen tiltak satt i gang ennå. Planlegger konkret skriftlig inf til fastleger + arbeider med kontaktmøter mellom BUP team og aktuelle utdanningsgrupper for fastleger b) c) Resultater (diagrammer i vedlegg): a) b) c) Informasjonsarbeidet: Planlegger Møteplassen for BUP i april Positive erfaringer i arbeidet: Godt mottatt i BUP. Oppfatter god vilje til å ville bedre samhandling med førstelinjetjenesten Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Ingen hindringer, men noe uoversiktlige strukturer i arbeidet, mange ukjente arbeidsmodeller å finne ut av Planer for arbeidet i 2010:Fortsette søknadsprosjekt. Registrere fastleger ønsker i forhold til BUP. Gjennomføre forskjellige kontaktpunkter for å evaluere hva som har effekt.

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Tilpasset norske forhold: Spesialister i allmennmedisin og praksiskoordinatorer Olav Thorsen og Odd Jarle Kvamme

Tilpasset norske forhold: Spesialister i allmennmedisin og praksiskoordinatorer Olav Thorsen og Odd Jarle Kvamme PKO-håndboka Håndbok for praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer (utskrift fra legeforeningen.no.) Innhold: 1. Formålet med håndboken 2. PKO - ideologi, definisjon, målsetning og overordnete oppgaver

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding Bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak En oversikt, vurdering og tilråding Helsebygg Midt-norge Trondheim, mars 2002 Samarbeid 1

Detaljer

Vestre Viken Helseforetak. Årlig melding 2010. vedlegg

Vestre Viken Helseforetak. Årlig melding 2010. vedlegg Vestre Viken Helseforetak Årlig melding 2010 vedlegg Innhold: 1. Årsmelding Brukerutvalg 2. Årsmelding HAMU 3. Årsmelding LMS 4. Årsmelding Forskningsutvalg 5. Sluttrapport Pilotsykehus Ringerike Vedlegg

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2009 Kvalitetsutvikling Pleie- og omsorgstjenesten i Larvik kommune startet innføring av multidosepakkede

Detaljer