Hovedpunkter fra befaring til Jæren og Kristiansands- regionen 14. og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter fra befaring til Jæren og Kristiansands- regionen 14. og 15.05.09"

Transkript

1 areal - transport - miljø NOTAT Erfaringer med samarbeid om areal, transport og byutvikling. Hovedpunkter fra befaring til Jæren og Kristiansands- regionen 14. og Ordfører Elfin Lea, Klepp kommune; Uten regionalt samarbeid - ingen lokal omkjøringsvei og miljøtunnell i Klepp Fylkesvaraordfører Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune; Vi venter ikke på staten må starte selv Helt avgjørende å få redusert biltrafikken Johnny Greibesland, ordfører i Sogndalen kommune; Viktig med kunnskapsbasert underlag for utøvelse av politikk

2 Buss for tog på Jæren. Dobbeltspor er under bygging. BAKGRUNN / HENSIKT Buskerudbyen er et samarbeidsprosjekt for å fremme en klimavennlig areal- og transportutvikling for byområdet fra Lier til Kongsberg. Dette notatet oppsummerer noen av hovedpunktene fra befaringen til Jæren og Kristiansands-regionen 14. og 15.mai På befaringen deltok 10 folkevalgte fra 4 av kommunene i Buskerudbyen og fylkeskommunen, sammen med representanter fra næringslivet og adm. ledere fra alle 5 kommunene, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Kystverket. (Deltagerliste - se vedlegg) Befaringen ble gjennomført for å høste erfaringer og kunnskap om pågående samarbeid om langsiktig byutvikling på Jæren og om areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen. Denne kunnskapen vil bli benyttet i utarbeidelse av grunnlag for beslutning om oppstart av et areal, transport og miljø samarbeid (ATM-prosjekt) for Buskerudbyen fra Ytterligere info bla. faglig innlegg på befaringen finnes på Vi takker vertskapene på Jæren og i Kristiansandsregionen for spesielt godt opplegg for besøkene. Buskerudbyen xx. juli 2008 Tore Askim prosjektleder 2

3 INNHOLD NOEN HOVEDPUNKTER FRA BEFARINGEN Jæren-samarbeidet torsdag Betraktninger og vurderinger fra de folkevalgte Noen hovedpunkter fra faglige innlegg Om plansamarbeidet på Jæren v/ Per Frøyland Pallesen, regionalplansjef, Rogaland fylkeskommune Om transportplanlegging på Jæren og tilhørende tiltak v/ samferdselssjef Gunnar Odd Eiterjord, Rogaland fylkeskommune: ATP- prosjekt Kristiansands-regionen fredag Betraktninger og vurderinger fra de folkevalgte Noen hovedpunkter fra faglige innlegg Om transportdelen av ATP-prosjektet v/ Øystein Holvik, prosjektleder Om arealdelen av ATP-prosjektet v/ Are Kristiansen, prosjektleder Videreføring av ATP-samarbeidet fra v/ Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune Vedlegg 1. Deltagere på befaringen Vedlegg 2. Program for befaringen Vedlegg 3. Infonotat om ATP-prosjekt Kristiansandsregionen Vedlegg 4. Infonotat om regionalt plansamarbeid på Jæren Orientering om ATP-prosjekt Kristiansandsregionen. Bystyresalen i Kristiansand. 3

4 NOEN HOVEDPUNKTER FRA BEFARINGEN Utvalgte hovedinntrykk Vekst i byområdene går på tvers av kommunegrensene avgjørende med samarbeid mellom kommunene og forvaltningsnivåene for å sikre en framtidsrettet byutviklingspolitikk. Andel lokal egenfinansiering av transportsystemet gjennom brukerfinansierng ( bompenger mv.) er avgjørende for å sikre nødvendig prioritering av infrastruktur både for vei, buss og bane. Utbygging av kollektivtransporten i byområdet har gått for sent. Viktig at alle samarbeidende kommuner ser konkrete resultater i sin kommune. Felles arealplan med felles virkemidler er grunnlaget for å utvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem i byområdene. Kunnskapsbasert underlag for politiske beslutninger gir muligheter for å få gjennom vanskelige politiske prioriteringer. Et tillitsfullt og godt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene er helt avgjørende for gode resultater. 1 Jæren-samarbeidet torsdag Storby Jæren ca innbyggere. 1,5% vekst i de sentrale vekstkommunene i fylket. 1.1 Betraktninger og vurderinger fra de folkevalgte Fylkesvaraordfører Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune; Vi venter ikke på staten må starte selv. Helt avgjørende å få redusert biltrafikken Stå sammen om kravene gir gjennomslagskraft. Spare jordbruksarealer er et sentralt mål Bygge langs kollektivårene. Stå sammen med felles front vedr. upopulære bompengeordninger Noen av hovedutfordringene: Sterk vekst krever samordning av arealplanleggingen på tvers av kommunegrensene. Behov for et større omfang av miljøvennlig transport i byene og å styrke kommunesentrene. Ta tak i klimautfordringen. Stort behov for helhetlige transportløsninger. Må legge penger i potten selv gjennom bompengefinansiering. Sikre bred politisk forankring i alle kommunestyrene. Her har ordførerne kontinuerlig en stor utfordring. Noen av suksesskriteriene for et vellykket samarbeid: Etablere samarbeidsarenaen og utvikle et fellesskap gjennom å bygge stein på stein. Sikre samarbeidsprosessen under veis gjennom fullmakter fra formelle organer. Bred politisk oppslutning om felles utfordringer 4

5 Aktiv fylkeskommune med legitimitet. Sikre en felles plan gjennom kompromisser. Alle kan ikke få alt. Viktig å utvikle en kultur for å skape konsensus. Alle må høste gevinster av å gå inn i et samarbeid. 3års intensiv planprosess hvor alle kommunene har deltatt aktivt. Kommunene har vært lojale til planen, kun få dispensasjoner. Elfin Lea, ordfører, Klepp kommune; Lokaldemokratiet har blitt svekket men samtidig må vi jobbe sammen. Helt sentralt med forankring i egne politiske organer Viktig at alle får noe tilbake for å gå inn i et slikt samarbeid. Økt tetthet i bokvalitet har gitt oss noe nytt! Men i utgangspunktet var innbyggerne skeptisk til noe annet enn eneboliger. Prioritert fortetting innen en avstand på 500m fra sentrum er en utfordring. Uten regionalt samarbeid ingen lokal omkjøringsvei og miljøtunnel Selvsagt turbulens med bompenger men nå ser vi resultater. Kritisk til store handelsetableringer. Målet må vøre å styrke eget kommunesenter. Da vil også behovet for å kjøre bil bli mindre De grensene som er satt mot kjerneområder for jordbruk. Er de endelige? Hva på lengre sikt? Kritisk til for få regionale utviklingsområder. Også behov for utviklingsområder i vår kommune. Må ha utvikling i egen kommune. Christine Sagen Helgø, leder av byutviklingskomiteen i Stavanger kommune; Byutviklingen er sammenvevd på tvers av kommunegrensene. Må se helhet. Fylkeskommunen har det overordnede perspektivet og er pådriver i arbeidet Stavanger kan bli sett på som storebror. Tett samarbeid over kommunegrensene gir forståelse for forskjellige utfordringer og erfar Viktig med knutepunktutvikling i aksen Stavanger Sandnes. Nytt bydelssenter, Jåttavågen, er etablert rundt ny jernbanestasjonen. Forusområdet med en stor utfordring med mye bilbasert etableringer. Skaper kø. En stor politisk utfordring å redusere bilbruken men det er nødvendig Organisering 1 av den pågående revisjon av fylkesdelplanarbeidet knyttet til Langsiktig byutvikling på Jæren (gjeldende plan ble vedtatt i år 2000): 1 I den politiske styringsgruppen er det 1-3 politikere fra de større kommunene i tillegg til ordfører. 5

6 1.2 Noen hovedpunkter fra faglige innlegg. Se begge foredragene (pp-filene) på Om plansamarbeidet på Jæren v/ Per Frøyland Pallesen, regionalplansjef, Rogaland fylkeskommune Utgangspunktet for felles planarbeid En analyse av befolkningsveksten i 40års perioder synliggjorde arealutfordringene. Jordbruksutfordringen. Hva skulle tas vare på av jordbruksarealer? Knapphet på rekreasjonsarealer Mål for planområdet: Regionale helhetsløsninger Forankret i prinsippet om bærekraftig utvikling Vern av ikke-fornybare naturressurser Effektiv arealbruk Samordnet areal og transportplanlegging Redusert transportbehov Sikre næringslivet trygge og gode utviklingsmuligheter Styrke storbyens og tettstedenes sentra Sikre gode leve- og oppvekstmiljø Ta vare på natur- og kulturverdier Klimaforliket UU - folkehelse Hovedelementer fra planprosessen En rekke langsiktige byutviklingsalternativ ble vurdert. Konsekvensutredningsprosess. Planen fremmet med to hovedalternativ for arealbruk. Stor arbeidsinnsats fra alle ledd ( 10 kommuner og fylkeskommunen) 6

7 Åpenhet presentasjoner av alternativ i media. (En journalist fikk eksklusiv rett som ga stort oppslag og god formidling). Planen behandlet i alle kommunene. Tilslutning til hovedtrekkene fra alle. Dissenser på noen punkter. Fylkestinget var oppmann konsensus ikke mulig på alle punkter. Vedtatt nesten enstemmig av fylkestinget i år Behandlet på statssekretærnivå i MD, SD og LD. Godkjent ved kgl.res. av regjeringen (ikke vanlig). Hovedelementer i planen (vedtatt i år 2000) Hovedaksen Stavanger Sandnes, langs jernbanen, styrkes. Sterk øst-vest akse Utvikling av bussakser Sterk fortetting i sentrene og linære strukturer Utvikle kollektivtilbudet 40 års perspektiv Tilhørende handlingsprogram for transport 10 års plan (revisjon hvert 4. år) for transportsystemet (parallelt med NTP/ FDP for samferdsel) Felles finansieringsprogram for stat, fylke og kommunene. Totalramme 4,5 mrd. kroner Bompengesystem viktig finansieringskilde 7

8 Sterk miljøprofil i programmet. Minimum 50% av investeringene går til miljøvennlig transport (kollektivtrafikk, sykkel gangveier, miljøgater, støytiltak m.m) Planen er fulgt opp med: Vedtatt senterstruktur med retningslinjer; hovedsentra, kommunesentra og bydelssentra. Større lokaliseringer skal ikke skje utenfor disse Arbeidsplasslokalisering og publikumsrettede funksjoner enten i de definerte sentra eller langs aksene. Sikring av sammenhengende grøntstruktur på tvers av kommunegrensene. Kollektivtrafikkomlegging for å støtte opp om bystrukturen. Oppfølgingen etter 10 år (fra ): Kommunene følger planen stort sett ( mest frivillig men det har vært behov for noen innsigelser) Transportsystemet utvikles for sakte. Ikke godt nok på økt kollektivtrafikk og reduksjon av biltrafikk. Forusområdet er en stor utfordring. 8

9 1.2.2Om transportplanlegging på Jæren og tilhørende tiltak v/ samferdselssjef Gunnar Odd Eiterjord, Rogaland fylkeskommune: Felles transportplanlegging i byområdet på Jæren startet med TP10 i 1990 og har fortsatt siden som en kontinuerlig prosess. Felles involvering av de folkevalgte i kommunene og fylkeskommunen. Dagens organisering av transportplansamarbeidet Politisk styringsgruppe (Politisk ledelse i fylkeskommunen, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Ledes av fylkeskommunen v. fylkesordføreren) Administrativ koordineringsgruppe (Representanter fra fylkeskommunen, kommunene, Fylkesmannen, JBV og Statens vegvesen) Transportplansekretariatet (Representanter fra fylkeskommunen, Stavanger, Sandenes, Sola og Randaberg og Statens vegvesen Ledes av fylkeskommunen v. samferdselssjefen) Hovedutfordringene i Rogaland for perioden : Videreutvikling av transportsystemet i stor-byområdet på Jæren med sterk fokus på kollektiv- og gang-/sykkeltrafikk. Jærbanen. Et sentralt element i transportsystemet på Jæren - også for skoleskyss. 9

10 Situasjonen for storbyområdet på Jæren: Et byområde med ca innbyggere. Et av landets sterkeste vekstområder. Betydelig investerings-behov i bærekraftige transportløsninger. Hva gjøres nå i byområdet på Jæren? - Lokaliseringsstyring (oppfølging av fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren) (som bygger opp under kollektiv- og G/S-trafikk) - Økt satsing på bussrutestrukturen (samtidig som nytt lokaltogtilbud på Jærbanen kommer) - Sterk lokal egenfinansiering av infrastruktur for miljøvennlig transport (kollektiv- og G/S). (Bompengefinansiering oppmote 80-90%) - Vi utreder en mulig regional parkeringspolitikk. - Vi arbeider med en Jæren pakke 2 som har en prislapp på mrd. kr. inkludert en framtidig bybane. Staten må bidra til å finansiere dette sjøl om vi er klar for fortsatt å bidra med tung egen-finansiering Byggeklosser for Jæren-pakke: Felles arealplan. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling med virkemidler. Transportplan og kollektivplan. Areal- og transportsamarbeidet på Jæren har ikke nådd målene på kollektivtrafikk og sykkel: For sen utbygging av kollektivtrafikken og sykkelsystemet. Kollektivfelt er ikke tilstrekkelig prioritert. Sykkel krever finansiering ved kvalitet 2/3 av Jærenpakke 1 går til kollektivtrafikk og sykkel. Ny pakke bør ha tilsvarende profil fordi vi har for liten omfordeling fra bil til kollektivtrafikk og sykkel. Hvis bybane enda mer spisset arealbruk. Oppsummering: - Bærekraftige transportløsninger for Jæren: Behov for sterk satsing på miljøvennlig transport samtidig som vi tilrettelegger et effektivt transportsystem for næringslivet spesielt gods-transporten. 10

11 2 ATP- prosjekt Kristiansands-regionen fredag Kristiansands-regionen innbyggere. 6 kommuner. Kristiansand innbyggere. 2.1 Betraktninger og vurderinger fra de folkevalgte Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder og leder av ATP-utvalget; Godt fornøyd med modellen for samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene Samarbeidet bygger tillit til hverandre Kunnskapsbaserte analyser og vurderinger må ligge som grunnlag for politiske vurderinger. Større oppslutning om miljø og klima i dag enn da prosjektet startet. De statlige belønningsmidlene for kollektivtrafikk og mindre bilbruk har vært viktig for samhandlingen i prosjektet. Dette har gitt prosjekter til alle. Vinn vinn situasjon ATP-utvalget har en tilretteleggerfunksjon. Kommunestyrene og fylkestinget tar beslutningene. Fylkestinget kan ta fullmaktene til ATP-utvalget tilbake. Arne Thomassen, ordfører, Lillesand kommune; Kommuneplanen skal innordne seg den samordnede regionale arealplanen slik at kommunen må justere sin egen. Johnny Greibesland, ordfører i Sogndalen kommune; Veldig stor gevinst av dette samarbeidet også vi som er en liten kommune. Belønningsordningen for kollektivtransport og mindre bilbruk har bidratt her. Viktig med kunnskapsbasert underlag for utøvelse av politikk Viktige faktorer i samarbeidet: - Viktig med høy kompetanse i sekretariatet både faglig og prosessmessig. Både kunne lytte til kommunenes behov og ta dette med inn i arbeidet. Bidra til informasjon og formidling til kommunestyret. - Vi må akseptere Kristiansand som viktigst men samtidig forvente at storbyen er en raus storebror. - Lite partipolitikk i ATP utvalget. Ser på utvikling av hele regionen. - God informasjon til kommunestyrene er viktig for den politiske samarbeidsprosesse. Bruker sekretariatet til dette. Grete Kvelland Skaara, leder av byutviklingsstyret i Kristiansand kommune; Jeg er valgt av bystyret til ATP-utvalget og har gjennom dette fått mine fullmakter Store saker drøftes i ATP-utvalget og ATP-utvalget gir sterke føringer for beslutning i bystyret. Ikke lett å få til endringer etterpå. Godt sekretariat. Kommunestyrene og partigruppene bruker sekretariatet for informasjon og formidling. Suksessfaktorer for samarbeidet: Klare felles mål. Se 50 år framover. Se hele regionen samlet både innen arealutvikling og transportsystemet. 11

12 I ATP-prosjektet samarbeider kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, Statens vegvesen, Vest-Agder Kollektivselskap og Jernbaneverket om areal- og transportplanleggingeni Kristiansandsregionen. Prosjektet er delt i to: transportdelen og arealdelen. Disse to delprosjektene har felles styringsgruppe ATP-utvalget, men ulike mandat, finansiering og deltakelse. Suksessfaktorene for ATP-prosjektet (prosjektleder Øystein Holvik sine vurderinger): - Stort behov for samarbeid - Råderett over betydelige ressurser gir politisk interesse - Effektiv og representativ organisasjon - Sterk vilje til å oppnå resultater - Romslighet - Politisk retorikk erstattet med kunnskapsbaserte beslutninger - Ny kunnskap gjennom befaringer bla. til Freiburg, Odense, København. 12

13 2.2 Noen hovedpunkter fra faglige innlegg. Se begge foredragene (pp-filene) på Om transportdelen av ATP-prosjektet v/ Øystein Holvik, prosjektleder Resultater. Økt kollektivtransport. Kollektivfelt bygges. Omdisponering av 4 felt og bygging av nye kollektivfelt. Samferdselspakke. Sykkelsatsing viktig både for transport, miljø og helse - Gang-/sykkelveier i alle kommunene. - Enkle utbedringstiltak (sykkelfelt, sykkelboks i lyskryss) - Sykkelmagasin til hele regionen - Sykkelkampanjer 13

14 2.2.2 Om arealdelen av ATP-prosjektet v/ Are Kristiansen, prosjektleder Planarbeidet startet i Forste forslag til plan foreligger til behandling Den er langsiktig og har felles overodnede mål. Utfordringen er en vekst på innbyggere, forholdet til jordvern og miljø. Felles planprogram vedtatt. Prosjektgruppe med deltagere fra alle kommunene og hele bredden av fagfolk. Planstrategi: Satse på Kr.sand sentrum, øvrige kommunesentra og noen store bydelssentra i Kr.sand. Bussmetroens stamrute er sentral for videre arealutvikling. Noen problemstillinger: Ennå ikke avklart plantype etter PB-loven. GIS arbeidet skjer i regi av Kr.sand kommune. Koordinering med øvrig kommuneplanarbeid er ikke faset inn enda. I neste runde vil dette bli koordinert. Det legges opp til felles adm. anbefaling for politiske vedtak Videreføring av ATP-samarbeidet fra v/ Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune Arbeidet med videreføring av samarbeidet etter legger bla. følgende til grunn: Dette skal bli et permanent samarbeid. Det utredes 3 alternative organiseringsformer. Beslutning blir over ferien. Strategiske problemstillinger: Arealutvikling og penger. Velvilje fra staten avhenger av felles plan. Andel egenfinansiering er sentralt. Rushtidsavgift vil være et sentralt virkemiddel. 14

15 Vedlegg 1. Deltagere på befaringen Ordfører Elly Therese Thoresen (dag 2) Nedre Eiker kommune Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen kommune Varaordfører Freddy Hoffman Drammen kommune folkevalgt Tor Kenneth Talmo Øvre Eiker kommune Varaordfører Laila Irene Johansen Kongsberg kommune folkevalgt Gro Sel Tveito Kongsberg kommune folkevalgt Mette Lund Stake Buskerud fylkeskommune folkevalgt, leder av samferdselsutvalget Nils Peter Underbakke Buskerud fylkeskommune folkevalgt Morten Eriksrød Buskerud fylkeskommune folkevalgt Eilev Bekjorden Buskerud fylkeskommune Regiondirektør Sven Arild Hansen (dag 2) Kystverket Rådmann Hans-Petter Christensen Lier kommune kommune Rådmann Nils Fredrik Wisløff (dag 2) Drammen kommune kommune Rådmann Bengt Nystrøm Nedre Eiker kommune Distriktssjef Hans Jan Håkonsen Statens vegvesen Avdelingsdirektør Bente Nyegaard Fjell Fylkesmannen i Buskerud Regiondirektør Per Steinar Jensen (dag 2) NHO Buskerud rådgiver rådgiver Berit Storfossene Erik Dalheim Kongsberg næringsforening og handelskammer Drammen Næringslivsforening Byutviklingsdirektør Arild Eek Drammen kommune Samferdselsrådgiver Runar Stustad Buskerud fylkeskommune Ass.rådmann Petter Naper Hansson Kongsberg kommune Byplansjef Jomar Langeland Drammen kommune Prosjektleder Tore Askim 15

16 Vedlegg 2. Program for befaringen Befaring til Jæren og Kristiansandsregionen 14. og 15.mai Program Versjon ta Torsdag Avreise med fly fra Gardermoen kl Ca Ankomst Sola, Stavanger Ca Ankomst Rogaland fylkeskommune, Stavanger Erfaringer med areal og transportsamarbeid på Jæren Del 1. Presentasjon av areal og transportsamarbeidet på Jæren. Orientering om hvordan jobbe sammen. Hva har vært utfordringene? Hvilke resultater er oppnådd. Suksesskriterier og fallgruver. Langsiktig samarbeid om areal og transport på tvers av kommunegrenserne sammen med fylkeskommunen v/ fylkesvaraordfører Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren v/ Per Frøyland Pallesen, regionalplansjef Transportsystemet i felles plan v/ samferdselssjef Gunnar Odd Eiterjord Spørsmål under veis. Lunsj Del 2. Hvorfor samarbeid? Folkevalgtes erfaringer. Refleksjoner fra ordfører Elfin Lea, Klepp kommune og Christine Sagen Helgø, leder av byutviklingskomiteen i Stavanger kommune. Spørsmål og dialog Avslutning av programmet. Avreise ca. kl med tog til Kristiansand. Ankomst Kr.sand kl Innsjekking på hotellet. Clarion Hotel Ernst. Middag ca. kl

17 Fredag Erfaringer fra ATP-prosjekt Kristiansand-regionen. Forpliktende arealog transportsamarbeid (Detaljprogram se vedlegg 1) Møtested: Formannskapssalen /bystyresalen Kristiansand kommune Kl Presentasjon av ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen og planer for veien videre fra Del 1. Orientering om hvordan jobbe sammen. Hva har vært utfordringene? Hvilke resultater er oppnådd. Suksesskriterier og fallgruver. Transportdelen av ATP-prosjekt v/ prosjektleder Øystein Holvik Arealdelen av ATP-prosjektet v/ prosjektleder Are Kristiansen. Vegvesenets erfaringer med ATP-prosjektet, v/ Johan Mjaaland, distriktsveisjef i Statens vegvesen Vest-Agder Videreføring av ATP-samarbeidet fra 2010 v/ teknisk direktør Ragnar Evensen, Kristiansand kommune Spørsmål under veis. Del 2. Hvorfor samarbeid? Folkevalgtes erfaringer. ATP-samarbeidet Erfaringer og vurderinger. v/ Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder og leder av ATP-utvalget Hva har ATP betydd for Sogndalen kommune? v/ Johnny Greibesland, ordfører i Sogndalen Flere folkevalgte fra partnerne i ATP-samarbeidet bla. Grete Kvelland Skaara, leder av byutviklingsstyret i Kristiansand kommune vil være tilstede under programmet og vil delta i dialogen. Spørsmål og dialog. Ca. Kl Avslutning og lunsj. Avreise til flyplass Hjemreise Flyreise. avr. Kl /ank. Gardermoen kl

18 Detaljprogram ATP Buskerudby-prosjektet 15. mai 2009 Bystyresalen i Kristiansand Kl Velkommen Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder Kl Buskerudby-prosjektet Repr. fra Buskerud Kl Spørsmål siste 10 min Kl Spørsmål siste 10 min Kl Spørsmål siste 5 min Kl (Spørsmål om temaet kl ) Kl Transportdelen av ATP-prosjektet Organisering, samarbeid, resultater og suksessfaktorer Arealdelen av ATP-prosjektet Organisering, samarbeid og prosess Vegvesenets erfaringer med ATP Videreføring av ATPsamarbeidet fra 2010 Pause Øystein Holvik, prosjektleder ATP Are Kristiansen, prosjektleder ATP Johan Mjaaland, distriktsveisjef Statens vegvesen Vest-Agder Ragnar Evensen, teknisk direktør Kristiansand kommune Erfaringer og synspunkter. ATP-samarbeidet Erfaringer og synspunkter. Hva har ATP betydd for Songdalen kommune? Erfaringer og synspunkter. ATP-samarbeidet. Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder Johnny Greibesland, Ordfører i Sogndalen kommune Grete Kvelland Skaara, leder i byutviklingsstyret i Kristiansand Spørsmål fra Buskerudpolitikerne til ATP-politikerne (og adm.) Lunsj BJ

19 Vedlegg 3. Infonotat om ATP-prosjekt Kristiansandsregionen INFONOTAT Versjon Underlag for Buskerudby-prosjektets befaring 15.mai 2009 Fakta om ATP Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen I ATP-prosjektet samarbeider kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, Statens vegvesen, Vest-Agder Kollektivselskap og Jernbaneverket om areal- og transportplanleggingen i Kristiansandsregionen. Prosjektet er delt i to: transportdelen og arealdelen. Disse to delprosjektene har felles styringsgruppe ATPutvalget, men ulike mandat, finansiering og deltakelse. 19

20 Deltakende fylkeskommuner: Vest Agder fylkeskommune Aust Agder fylkeskommune Deltakende kommuner: Vest-Agder: Kristiansand Vennesla Songdalen Søgne Aust-Agder: Lillesand Birkenes Iveland (deltar bare i arealdelen) Forhold mellom vedtak i ATP-utvalget og vedtak i kommunestyrene og fylkesting 1. Transportprosjektet Det gjøres i de aller fleste saker endelige vedtak i ATP-utvalget. Unntak: Spesielt store saker. I 2008 ble saken om rushtidsavgift sendt ut på høring til Kristiansand kommunes nabokommuner og Aust-Agder fylkeskommune, etter vedtak om dette i ATP-utvalget. Etter høringsrunden gjorde ATP-utvalget et anbefalt vedtak. Til slutt var det Kristiansand bystyre og Vest-Agder fylkesting som gjorde endelige vedtak. Det ble gjort sammenfallende vedtak. (Dersom de ikke hadde vært sammenfallende, hadde vi hatt et problem). Da hadde forslaget om rushtidsavgift blitt lagt dødt. Søknaden om Belønningsmidler blir først vedtatt i ATP-utvalget, for så å bli endelig vedtatt av fylkeskommunen og Kristiansand kommune. Det er Vest-Agder fylkeskommune som står som formell søker på vegne av Kristiansandsregionen. Organisering av transportsamarbeidet i regionen. Fra 2010 skal samarbeidet bli permanent, og da må den endelige organisasjonsform og hvilke oppgaver det permanente ATP skal ha, vedtas av alle samarbeidspartnere, etter at nåværende ATP-utvalg først vil vedta en anbefaling. Det vil si alle kommunene og de to fylkeskommunene. I prinsippet kan da partnere hoppe av, og evt. nye komme inn. 20

21 Det er en kommune nær Kristiansand, Iveland, som trolig vil bli med i ATPsamarbeidet fra Eller er det naturligvis slik at kommunene må behandle alle transportsaker som krever reguleringsplan / reguleringsendring. Og det betyr at kommunene kan gjøre vedtak som gjør det umulig å realisere prosjekt vedtatt i ATP-utvalget. Men dette skjer sjelden. ATP-utvalget er også høringsinstans i en del saker, eksempelvis til Nasjonal transportplan og til store reguleringsplaner der transporttema som kollektivdekning er viktige aspekter. 2. Arealprosjektet Dette prosjektet går foreløpig kun ut på å lage en felles arealplan for regionen. Utkast til plan er sendt på høring til alle kommunene, inkludert Kristiansand. Endelig planforslag og planstatus må så vedtas av alle kommunene, etter anbefalt vedtak i ATP-utvalget. ATP - Transportprosjektet Bakgrunn: Transportdelen av ATP er igangsatt på initiativ fra Samferdselsdepartementet. Overordnet mål: I transportforsøket skal kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre aktører samarbeide for å Møte regionens transportutfordringer knyttet til blant annet miljø og fremkommelighet på en mer helhetlig og effektiv måte. Mandat Mandatet er gitt at Kommunaldepartementet, hjemlet i Forsøksloven. ATP-utvalgets fullmakter: ATP-utvalget har ansvar for å prioritere midler til investeringer på riksveier, fylkesveier og kommunale veier i regionen, samt prioritere Belønningsmidler til drift og infrastruktur for kollektivtrafikk. ATP-utvalget har også ansvar for trafikksikkerhetstiltak, gang/sykkelvei-tiltak og andre miljøtiltak knyttet til transport. Samarbeidspartnere: Det er inngått et forpliktende samarbeid mellom kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og de to fylkeskommunene på Agder. Statens vegvesen, Region Sør deltar som en viktig partner i prosjektet. Prosjektperiode: Finansiering: Budsjettet er sammensatt av tre finansieringskilder: 1). Midler fra kommunene og fylkeskommunene 21

22 2). Riksveimidler (fra 2008 øremerket Samferdselspakken) 3). Midler det søkes om i Belønningsordningen (fremme kollektivtransport). Budsjett (inntekter) : Midler fra kommunene og fylkeskommunene: Riksveimidler: (inngår i samferdselspakka) Belønningsmidler: (basert på at søknad utløser 15 mill. kr i 2008 og 2009) Totalt: 21,11 mill kr 34,00 mill kr 30,00 mill kr 85,11 mill kr ATP-utvalget styrer den myke delen i samferdselspakken. Total myk pakke ligger an til å bli 60 mill. kr i 2008, og 70 mill. kr i Prosjektleder: Øystein Holvik Sentrale dokumenter: Handlingsprogram , Handlingsprogram , Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, Forskrift ( ) og Samarbeidsavtale ( ) om ATP. Internett-adresse: 22

23 ATP - Arealprosjektet Bakgrunn: Arealdelen av ATP er igangsatt på initiativ fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Overordnet mål: Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal en legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen. Dette skal skje ved at en felles overordnet arealplan for perioden vedtas. Mandat: Gitt av kommunestyrene i Knutepunkt Sørlandet og av fylkesutvalgene i Aust- og Vest- Agder. ATP-utvalgets fullmakter: ATP-utvalget har en rådgivende funksjon i forhold til utarbeidelsen av en felles overordnet arealplan for Kristiansandsregionen. Det er kommunestyrene og fylkestingene som vedtar endelig plan. Planen vil være retningsgivende for kommunenes arealplanlegging. Samarbeidspartnere: Kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne Songdalen, Lillesand, Birkenes og Iveland. De to fylkeskommunene på Agder. Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, Statens vegvesen Region Sør og Jernbaneverket Region Vest. Prosjektperiode: Finansiering: Kommuner(25%), fylkeskommuner(16%), skjønnsmidler (30%), EU (7%), annet (3%) Totalt budsjett: Ca 4 millioner Prosjektleder: Are Kristiansen Sentrale dokumenter: Planprogram Arealplan for Kristiansandsregionen. (Vedtatt av kommunestyrene i Knutepunkt Sørlandet og av fylkesutvalgene i begge Agder-fylkene i april 2007) Internett-adresse: 23

24 Medlemmer i ATP-utvalget Ingeborg Andrea Dale Per Sigurd Sørensen Åse Paulsen Rune Rasmussen Grete K. Skaara Mona Elen Drange Odd Salvesen Arne Thomassen Johnny Greibesland Solveig Kjelland Larsen Torhild Bransdal Tarald Myrum Thore Westermoen Toril Runden Arild Birkenes Terje Damman Erik Müller Johan Mjaaland (uten stemmerett) Birkenes kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Lillesand kommune Songdalen kommune Søgne kommune Vennesla kommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune (leder) Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Statens Vegvesen Prosjektgruppen Areal Anne Mette Hope Birkenes kommune Hans Munksgård Kristiansand kommune Sindre Rørby Lillesand kommune Thor Skjevrak Songdalen kommune Dag Arntsen Søgne kommune Aslak Wegge Vennesla kommune Helge Håverstad Iveland kommune Kåre Kristensen Aust-Agder fylkeskommune Bjørg Hellem Vest-Agder fylkeskommune Petter Utklev Fylkesmannen i Aust-Agder Arne Kjell Brunes Fylkesmannen i Vest-Agder (miljø) Jørgen Sæbø Fylkesmannen i Vest-Agder (landbruk) Johan Mjåland Statens vegvesen, Region Sør Jens Gunnar Mersland Jernbaneverket, Region Vest Are Kristiansen ATP (prosjektleder) 24

25 Prosjektgruppen Transport Ivar Aanesland Birkenes kommune Hilde Gulbrandsen Kristiansand kommune Ingvild M. Lindaas Lillesand kommune Thor Skjevrak Songdalen kommune Arnfinn Håverstad Søgne kommune Leif H. Nilsen Vennesla kommune Ola Olsbu Aust-Agder fylkeskommune Leif Storsve Vest-Agder fylkeskommune Åge Ragnar Hellerslien Statens vegvesen, Region Sør Øystein Holvik ATP (prosjektleder) 25

26 ATP-sekretariatet Øystein Holvik Øystein jobber 70% som prosjektleder for ATP-prosjektets transportdel. Øystein er i tillegg Miljøvernsjef i Kristiansand kommune Tlf: Mob: E-post: Bjørne Jortveit Bjørne jobber i 100% stilling som rådgiver for transportdelen av ATP-prosjektet. Tlf: Mob: E-post: Are Kristiansen Are jobber 100% som prosjektleder for arealdelen av ATP-prosjektet. Tlf: Mob: E-post: Postadresse: ATP-sekretariatet Postboks Kristiansand Besøksadresse: Tollbodgata 22, Teknisk etat, Kristiansand kommune 26

27 27

28 28

29 Vedlegg 4. Infonotat om regionalt plansamarbeid på Jæren. NOTAT Versjon INFO OM REGIONALT PLANSAMARBEID PÅ JÆREN Underlag for Buskerudby-prosjektets befaring 14.mai 2009 A. Utdrag fra Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er en plan som legger overordnede føringer for byutviklingen på Jæren. Planen legger opp til sterk samordning av areal- og transportpolitikken samtidig som hensyn til jordvern, kulturminner, naturvern og friluftsliv ivaretas i et langsiktig perspektiv. Planen omfatter 10 kommuner, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Rennesøy og Strand og er retningsgivende for kommuenenes planlegging. Fylkesdelplanen ble vedtatt av fylkestinget og godkjent av regjeringen i Statsråd Arbeidet med rullering av planen er nå startet opp. Denne siden vil bli oppdatert med ytterligere informasjon og nyheter om rulleringsarbeidet. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Rullering av fylkesdelplanen Sist endret: Torbjørn Rathe Fylkesutvalget vedtok 04. september 2008 at forslag til planprogram for rulleringen av Fylkesdelplanen skal legges ut til høring. Planprogrammet vil nå bli sendt ut til kommuner, statlige etater og interesseorganisasjoner. Det vil også være anledning for enkeltpersoner til å kommer med merknader. Planprogrammet skal endelig godkjennes av Fylkestinget. B. Etterfølgende sider i notatet er utdrag fra forslag til planprogrammet for rullering av eksisterende fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. (Tidsplanen er endret i forhold til det som fremgår nedenfor) 29

30 30

31 Planprogram for rullering av 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Rullering av foreliggende fylkesdelplan vil omhandle følgende målområder/temaer: 38

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren 14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Stavangerområdet har hatt en sterk vekst gjennom lang tid. Ustrukturert vekst

Detaljer

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet) 2 fylkeskommuner:

Detaljer

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg - Seminar for folkevalgte 12.10.09 v/ Nils-Fredrik Wisløff, leder av styringsgruppen Buskerudbyen i større sammenheng

Detaljer

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Avtalepartnerne i Buskerudbyen Drammen kommune Lier kommune Kongsberg kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Buskerud

Detaljer

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren Felles planlegging for felles mål Utfordringer:

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-8 Dato: 24.01.14 VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Drammen kommune og Buskerudbysamarbeidet Innledning: Drammen kommune i ulike samarbeidsrelasjoner 1. Buskerudbysamarbeidets

Detaljer

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen 129 00 innbyggere, 83.000 i Kristiansand Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust

Detaljer

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen Dato 12.11.2012 Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 1. Sammendrag I samsvar med inngåtte avtaler

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

120 00 innbyggere, 80.000 i Kristiansand. Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust - Agder

120 00 innbyggere, 80.000 i Kristiansand. Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust - Agder Erfaringer fra regionalt ATP samarbeid i Kristiansandsregionen 120 00 innbyggere, 80.000 i Kristiansand Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust - Agder

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Sandnes 6.mai 2009 Fylkesordfører Tom Tvedt Store variasjoner i natur, landskap, næringsliv, bosetning m.v. 420.000

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16873-1 Dato: 23.11.2010 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN 2013-2023 OG FORMELL

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

80/10 Formannskapet Kommunestyret

80/10 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-33317/2010 Arkiv: 026 Offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003 FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003 KRISTIANSANDSREGIONEN 7 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet)

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Hovedpunkt i revisjonen Konferanse om regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Stavanger Forum, 11. 12. mai 2011 Ingrid Nordbø Regionalplansjef

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3 Innspill til endelig konsept 17. november 2010 1 Det tredje verkstedet i prosjekt KVU Kristiansandsregionen samlet nesten 60 deltakere.

Detaljer

Dette planprogrammet legger grunnlaget for at den endelige planen skal kunne vedtas som: VEDTATT PLANPROGRAM AREALPLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

Dette planprogrammet legger grunnlaget for at den endelige planen skal kunne vedtas som: VEDTATT PLANPROGRAM AREALPLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN Dette planprogrammet legger grunnlaget for at den endelige planen skal kunne vedtas som: VEDTATT PLANPROGRAM AREALPLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN Arealprosjektet utgjør arealdelen av areal- og transportprosjektet

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen Teknologidagene 5. 8. oktober 2009 Jan Erik Lindjord Dimensjoner i areal- og transportutviklingen Transportsystem Transportpolitikk

Detaljer

Møtereferat ATM-utvalget

Møtereferat ATM-utvalget Tilstede Møtereferat ATM-utvalget Møte nr. 6/13-22.11.2013 ATM-utvalget: Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen (leder) Morten Eriksrød, fylkesordfører, Buskerud fylkeskommune (til kl10) Britt Homstvedt,

Detaljer

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør.

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør. Grønn Mobilitet - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør Region sør Vegdirektoratet Mobility Oslo - prosjekterfaringer 2006-2008 Eget driftsbudsjett + ca 2 årsverk Samarbeid med enkeltbedrifter

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

Innsatsområder for ATP-nettverket

Innsatsområder for ATP-nettverket Innsatsområder for ATP-nettverket Status for byene Tanja Loftsgarden, fagkoordinator ATP Nettverkssamling i Fredrikstad, 4. mars 2013 Agenda Status for innsatsområdene i ATP -noen utvalgte tema Aktiviteter

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN BY I VEKST 82.000 innbyggere 1.200 nye innbyggere hvert år Sterk økning i antall arbeidsplasser siden årtusenskiftet Stor innpendling fra nabokommuner Nasjonalt

Detaljer

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16868-1 Dato: 23.11.2010 SAMORDNET PARKERINGSPOLITIKK I BUSKERUDBYEN INNSTILLING TIL: Formannskapet, Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Møtetidspunkt: 13.februar 2015, kl. 0900-1200 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen

Detaljer

Samferdsel i Rogaland

Samferdsel i Rogaland Besøk fra Buskerud 14.05. 2009: Samferdsel i Rogaland Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Utfordringene i Rogaland er mange, både storby- og distriktsutfordringer. men vi har godt omforente

Detaljer

Konkretisering av felles NTP anbefalinger om en nasjonal areal- og transportstrategi for mellomstore byregioner av

Konkretisering av felles NTP anbefalinger om en nasjonal areal- og transportstrategi for mellomstore byregioner av Til: NTP sekretariatet, Vegdirektoratet Fra: Statens Vegvesen Region Sør i samarbeid med representanter fra administrasjonen i bykommunene, fylkeskommunene og øvrige transportetater. Dato: 15.06.2007 Konkretisering

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg - Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg - Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg - Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen dato 23.11.09. 1. Denne samarbeidsavtalen om areal, transport og

Detaljer

Møtereferat ATM- rådet 11. april 2011, møte nr Møtested: Fylkestingssalen, Buskerud fylkeskommune, Drammen

Møtereferat ATM- rådet 11. april 2011, møte nr Møtested: Fylkestingssalen, Buskerud fylkeskommune, Drammen Møtereferat ATM- rådet 11. april 2011, møte nr. 2-11 Møtested: Fylkestingssalen, Buskerud fylkeskommune, Drammen Velkommen! Roger Ryberg, leder av ATM-rådet, fylkesordfører Buskerud fylkeskommune ønsket

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

BUSKERUDBYEN samarbeid om areal- og transportutvikling et prosjekt under oppstart.

BUSKERUDBYEN samarbeid om areal- og transportutvikling et prosjekt under oppstart. INFORMASJONSNOTAT Dato: 30.11.2007 BUSKERUDBYEN samarbeid om areal- og transportutvikling et prosjekt under oppstart. Administrasjonene i Buskerud fylkeskommune, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling

Detaljer

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Sammenheng i Areal- og transportpolitikken 2 Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)): Etablering

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER Kristiansand den 17. desember 2014 Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arild Windsland, Birkenes kommune,

Detaljer

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Møteserie, første seminar 21.01.2014 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 1 Kort om tema Nasjonale retningslinjer Hva innebærer byutvikling hos Fylkesmannen? Hva kreves av oss med hensyn til samordning? 2 Faglig råd

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Dette planprogrammet legger grunnlaget for at den endelige planen skal kunne vedtas som:

Dette planprogrammet legger grunnlaget for at den endelige planen skal kunne vedtas som: Dette planprogrammet legger grunnlaget for at den endelige planen skal kunne vedtas som: 1. Felles retningslinjer for samordnet arealplanlegging i området Knutepunkt Sørlandet 2. Fylkesdelplan for areal-

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arvid Grundekjøn, Kristiansand

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15440-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036, 2. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskap

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

Regional areal- og transportplan - organisering, prosess og mandat

Regional areal- og transportplan - organisering, prosess og mandat Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2009/887-25 Arkiv: 130 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 22.01.2015 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Regional areal- og transportplan - organisering,

Detaljer

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Sandnes Øst - Regionutvikling

Sandnes Øst - Regionutvikling Sandnes Øst - Regionutvikling Janne Johnsen Fylkesordfører 27.11.2013 05.12.2013 05.12.2013 Den store utfordringen fremover: Å takle befolkningsveksten! Inntektsutvikling i Rogaland Reisevaneundersøkelsen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen.

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen. Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen v/ Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009 2012 1. Generelt

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Presentasjon av forsøk med alternativ transportforvaltning

Presentasjon av forsøk med alternativ transportforvaltning Innlegg på Trafikdage 2007 på Aalborg Universitet: Emne: Presentasjon av forsøk med alternativ transportforvaltning Eksempel fra Kristiansand, Norge. Navn: Kåre Riseng, Samferdselsrådgiver, ATP-prosjektet

Detaljer

Forsøk med alternativ transportforvaltning i Kristiansandsregionen

Forsøk med alternativ transportforvaltning i Kristiansandsregionen : MINITEMA OM TRAFIKDAGENE Forsøk med alternativ transportforvaltning i Kristiansandsregionen I Kristiansand i Norge har man siden 2004 hatt et forsøk med en alternativ måte å organisere transportforvaltningen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN

INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 04. desember 2015 INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN Saksliste styremøte Knutepunkt Sørlandet Sak: Beskrivelse:

Detaljer

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Egil Strømme Vest-Agder fylkeskommune Bymiljøavtale Foreløpig informasjon Foreløpig informasjon: Hva har det vært arbeidet med.

Detaljer

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA.

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA. areal - transport - klima STRATEGINOTAT Dato: 19.01.09 Status for dokumentet. Prosjekteiermøte 06.01.09 (fylkesordfører, 5 ordførere, regionvegsjef SVV, regiondirektør JBV og regiondirektør Kystverket)

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 07:30 10:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

Belønningsordningen og utvikling av transportsystemet i byområdene

Belønningsordningen og utvikling av transportsystemet i byområdene Belønningsordningen og utvikling av transportsystemet i byområdene Utfordringer Muligheter Bypakker Erfaringer fra Buskerudbyen TØI kollektivkonferanse 4. februar 2013 Tore Askim, prosjektsjef Buskerudbysamarbeidet,

Detaljer

Rapport fra forprosjektarbeidet fase 2.

Rapport fra forprosjektarbeidet fase 2. areal - transport - klima Buskerudbyen areal, transport og klimasamarbeid. Rapport fra forprosjektarbeidet fase 2. januar november 2009 23.11.2009 Innledning /forord Partnerne i prosjekt Buskerudbyen inngikk

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Felles formannskapsmøte for Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkesutvalget, 2. november 2015. Tore O Hansen, leder av ATM-utvalget

Felles formannskapsmøte for Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkesutvalget, 2. november 2015. Tore O Hansen, leder av ATM-utvalget Felles formannskapsmøte for Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkesutvalget, 2. november 2015 Tore O Hansen, leder av ATM-utvalget Buskerudbysamarbeidet Buskerudbyen: Norges femte største byregion

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

1. Politiske vedtak høring av planprogram og oppstart av planarbeid

1. Politiske vedtak høring av planprogram og oppstart av planarbeid Oppsummering av politiske vedtak om høring av planprogram, revidert handlingprogram/ biltrafikkreduserende tiltak og samordnet parkeringsstrategi desember 2010 februar 2011 Versjon 04.02.11jst 1. Politiske

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Samferdselssjef Gottfried Heinzerling Utgangspunkt: Arbeidet med Jærenpakke 2 er basert på konseptvalgutredningens alternativ 3A. KVU: Konsept 3A «Buss- og jernbanebasert

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer

Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene?

Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene? Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene? Alberte Ruud Vegdirektoratet Samplan Tromsø 24. mai 2017 Hovedpunkter Om nullvekstmålet Ny NTP om bysatsing Byvekstavtalene

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer