Hovedpunkter fra befaring til Jæren og Kristiansands- regionen 14. og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter fra befaring til Jæren og Kristiansands- regionen 14. og 15.05.09"

Transkript

1 areal - transport - miljø NOTAT Erfaringer med samarbeid om areal, transport og byutvikling. Hovedpunkter fra befaring til Jæren og Kristiansands- regionen 14. og Ordfører Elfin Lea, Klepp kommune; Uten regionalt samarbeid - ingen lokal omkjøringsvei og miljøtunnell i Klepp Fylkesvaraordfører Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune; Vi venter ikke på staten må starte selv Helt avgjørende å få redusert biltrafikken Johnny Greibesland, ordfører i Sogndalen kommune; Viktig med kunnskapsbasert underlag for utøvelse av politikk

2 Buss for tog på Jæren. Dobbeltspor er under bygging. BAKGRUNN / HENSIKT Buskerudbyen er et samarbeidsprosjekt for å fremme en klimavennlig areal- og transportutvikling for byområdet fra Lier til Kongsberg. Dette notatet oppsummerer noen av hovedpunktene fra befaringen til Jæren og Kristiansands-regionen 14. og 15.mai På befaringen deltok 10 folkevalgte fra 4 av kommunene i Buskerudbyen og fylkeskommunen, sammen med representanter fra næringslivet og adm. ledere fra alle 5 kommunene, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Kystverket. (Deltagerliste - se vedlegg) Befaringen ble gjennomført for å høste erfaringer og kunnskap om pågående samarbeid om langsiktig byutvikling på Jæren og om areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen. Denne kunnskapen vil bli benyttet i utarbeidelse av grunnlag for beslutning om oppstart av et areal, transport og miljø samarbeid (ATM-prosjekt) for Buskerudbyen fra Ytterligere info bla. faglig innlegg på befaringen finnes på Vi takker vertskapene på Jæren og i Kristiansandsregionen for spesielt godt opplegg for besøkene. Buskerudbyen xx. juli 2008 Tore Askim prosjektleder 2

3 INNHOLD NOEN HOVEDPUNKTER FRA BEFARINGEN Jæren-samarbeidet torsdag Betraktninger og vurderinger fra de folkevalgte Noen hovedpunkter fra faglige innlegg Om plansamarbeidet på Jæren v/ Per Frøyland Pallesen, regionalplansjef, Rogaland fylkeskommune Om transportplanlegging på Jæren og tilhørende tiltak v/ samferdselssjef Gunnar Odd Eiterjord, Rogaland fylkeskommune: ATP- prosjekt Kristiansands-regionen fredag Betraktninger og vurderinger fra de folkevalgte Noen hovedpunkter fra faglige innlegg Om transportdelen av ATP-prosjektet v/ Øystein Holvik, prosjektleder Om arealdelen av ATP-prosjektet v/ Are Kristiansen, prosjektleder Videreføring av ATP-samarbeidet fra v/ Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune Vedlegg 1. Deltagere på befaringen Vedlegg 2. Program for befaringen Vedlegg 3. Infonotat om ATP-prosjekt Kristiansandsregionen Vedlegg 4. Infonotat om regionalt plansamarbeid på Jæren Orientering om ATP-prosjekt Kristiansandsregionen. Bystyresalen i Kristiansand. 3

4 NOEN HOVEDPUNKTER FRA BEFARINGEN Utvalgte hovedinntrykk Vekst i byområdene går på tvers av kommunegrensene avgjørende med samarbeid mellom kommunene og forvaltningsnivåene for å sikre en framtidsrettet byutviklingspolitikk. Andel lokal egenfinansiering av transportsystemet gjennom brukerfinansierng ( bompenger mv.) er avgjørende for å sikre nødvendig prioritering av infrastruktur både for vei, buss og bane. Utbygging av kollektivtransporten i byområdet har gått for sent. Viktig at alle samarbeidende kommuner ser konkrete resultater i sin kommune. Felles arealplan med felles virkemidler er grunnlaget for å utvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem i byområdene. Kunnskapsbasert underlag for politiske beslutninger gir muligheter for å få gjennom vanskelige politiske prioriteringer. Et tillitsfullt og godt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene er helt avgjørende for gode resultater. 1 Jæren-samarbeidet torsdag Storby Jæren ca innbyggere. 1,5% vekst i de sentrale vekstkommunene i fylket. 1.1 Betraktninger og vurderinger fra de folkevalgte Fylkesvaraordfører Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune; Vi venter ikke på staten må starte selv. Helt avgjørende å få redusert biltrafikken Stå sammen om kravene gir gjennomslagskraft. Spare jordbruksarealer er et sentralt mål Bygge langs kollektivårene. Stå sammen med felles front vedr. upopulære bompengeordninger Noen av hovedutfordringene: Sterk vekst krever samordning av arealplanleggingen på tvers av kommunegrensene. Behov for et større omfang av miljøvennlig transport i byene og å styrke kommunesentrene. Ta tak i klimautfordringen. Stort behov for helhetlige transportløsninger. Må legge penger i potten selv gjennom bompengefinansiering. Sikre bred politisk forankring i alle kommunestyrene. Her har ordførerne kontinuerlig en stor utfordring. Noen av suksesskriteriene for et vellykket samarbeid: Etablere samarbeidsarenaen og utvikle et fellesskap gjennom å bygge stein på stein. Sikre samarbeidsprosessen under veis gjennom fullmakter fra formelle organer. Bred politisk oppslutning om felles utfordringer 4

5 Aktiv fylkeskommune med legitimitet. Sikre en felles plan gjennom kompromisser. Alle kan ikke få alt. Viktig å utvikle en kultur for å skape konsensus. Alle må høste gevinster av å gå inn i et samarbeid. 3års intensiv planprosess hvor alle kommunene har deltatt aktivt. Kommunene har vært lojale til planen, kun få dispensasjoner. Elfin Lea, ordfører, Klepp kommune; Lokaldemokratiet har blitt svekket men samtidig må vi jobbe sammen. Helt sentralt med forankring i egne politiske organer Viktig at alle får noe tilbake for å gå inn i et slikt samarbeid. Økt tetthet i bokvalitet har gitt oss noe nytt! Men i utgangspunktet var innbyggerne skeptisk til noe annet enn eneboliger. Prioritert fortetting innen en avstand på 500m fra sentrum er en utfordring. Uten regionalt samarbeid ingen lokal omkjøringsvei og miljøtunnel Selvsagt turbulens med bompenger men nå ser vi resultater. Kritisk til store handelsetableringer. Målet må vøre å styrke eget kommunesenter. Da vil også behovet for å kjøre bil bli mindre De grensene som er satt mot kjerneområder for jordbruk. Er de endelige? Hva på lengre sikt? Kritisk til for få regionale utviklingsområder. Også behov for utviklingsområder i vår kommune. Må ha utvikling i egen kommune. Christine Sagen Helgø, leder av byutviklingskomiteen i Stavanger kommune; Byutviklingen er sammenvevd på tvers av kommunegrensene. Må se helhet. Fylkeskommunen har det overordnede perspektivet og er pådriver i arbeidet Stavanger kan bli sett på som storebror. Tett samarbeid over kommunegrensene gir forståelse for forskjellige utfordringer og erfar Viktig med knutepunktutvikling i aksen Stavanger Sandnes. Nytt bydelssenter, Jåttavågen, er etablert rundt ny jernbanestasjonen. Forusområdet med en stor utfordring med mye bilbasert etableringer. Skaper kø. En stor politisk utfordring å redusere bilbruken men det er nødvendig Organisering 1 av den pågående revisjon av fylkesdelplanarbeidet knyttet til Langsiktig byutvikling på Jæren (gjeldende plan ble vedtatt i år 2000): 1 I den politiske styringsgruppen er det 1-3 politikere fra de større kommunene i tillegg til ordfører. 5

6 1.2 Noen hovedpunkter fra faglige innlegg. Se begge foredragene (pp-filene) på Om plansamarbeidet på Jæren v/ Per Frøyland Pallesen, regionalplansjef, Rogaland fylkeskommune Utgangspunktet for felles planarbeid En analyse av befolkningsveksten i 40års perioder synliggjorde arealutfordringene. Jordbruksutfordringen. Hva skulle tas vare på av jordbruksarealer? Knapphet på rekreasjonsarealer Mål for planområdet: Regionale helhetsløsninger Forankret i prinsippet om bærekraftig utvikling Vern av ikke-fornybare naturressurser Effektiv arealbruk Samordnet areal og transportplanlegging Redusert transportbehov Sikre næringslivet trygge og gode utviklingsmuligheter Styrke storbyens og tettstedenes sentra Sikre gode leve- og oppvekstmiljø Ta vare på natur- og kulturverdier Klimaforliket UU - folkehelse Hovedelementer fra planprosessen En rekke langsiktige byutviklingsalternativ ble vurdert. Konsekvensutredningsprosess. Planen fremmet med to hovedalternativ for arealbruk. Stor arbeidsinnsats fra alle ledd ( 10 kommuner og fylkeskommunen) 6

7 Åpenhet presentasjoner av alternativ i media. (En journalist fikk eksklusiv rett som ga stort oppslag og god formidling). Planen behandlet i alle kommunene. Tilslutning til hovedtrekkene fra alle. Dissenser på noen punkter. Fylkestinget var oppmann konsensus ikke mulig på alle punkter. Vedtatt nesten enstemmig av fylkestinget i år Behandlet på statssekretærnivå i MD, SD og LD. Godkjent ved kgl.res. av regjeringen (ikke vanlig). Hovedelementer i planen (vedtatt i år 2000) Hovedaksen Stavanger Sandnes, langs jernbanen, styrkes. Sterk øst-vest akse Utvikling av bussakser Sterk fortetting i sentrene og linære strukturer Utvikle kollektivtilbudet 40 års perspektiv Tilhørende handlingsprogram for transport 10 års plan (revisjon hvert 4. år) for transportsystemet (parallelt med NTP/ FDP for samferdsel) Felles finansieringsprogram for stat, fylke og kommunene. Totalramme 4,5 mrd. kroner Bompengesystem viktig finansieringskilde 7

8 Sterk miljøprofil i programmet. Minimum 50% av investeringene går til miljøvennlig transport (kollektivtrafikk, sykkel gangveier, miljøgater, støytiltak m.m) Planen er fulgt opp med: Vedtatt senterstruktur med retningslinjer; hovedsentra, kommunesentra og bydelssentra. Større lokaliseringer skal ikke skje utenfor disse Arbeidsplasslokalisering og publikumsrettede funksjoner enten i de definerte sentra eller langs aksene. Sikring av sammenhengende grøntstruktur på tvers av kommunegrensene. Kollektivtrafikkomlegging for å støtte opp om bystrukturen. Oppfølgingen etter 10 år (fra ): Kommunene følger planen stort sett ( mest frivillig men det har vært behov for noen innsigelser) Transportsystemet utvikles for sakte. Ikke godt nok på økt kollektivtrafikk og reduksjon av biltrafikk. Forusområdet er en stor utfordring. 8

9 1.2.2Om transportplanlegging på Jæren og tilhørende tiltak v/ samferdselssjef Gunnar Odd Eiterjord, Rogaland fylkeskommune: Felles transportplanlegging i byområdet på Jæren startet med TP10 i 1990 og har fortsatt siden som en kontinuerlig prosess. Felles involvering av de folkevalgte i kommunene og fylkeskommunen. Dagens organisering av transportplansamarbeidet Politisk styringsgruppe (Politisk ledelse i fylkeskommunen, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Ledes av fylkeskommunen v. fylkesordføreren) Administrativ koordineringsgruppe (Representanter fra fylkeskommunen, kommunene, Fylkesmannen, JBV og Statens vegvesen) Transportplansekretariatet (Representanter fra fylkeskommunen, Stavanger, Sandenes, Sola og Randaberg og Statens vegvesen Ledes av fylkeskommunen v. samferdselssjefen) Hovedutfordringene i Rogaland for perioden : Videreutvikling av transportsystemet i stor-byområdet på Jæren med sterk fokus på kollektiv- og gang-/sykkeltrafikk. Jærbanen. Et sentralt element i transportsystemet på Jæren - også for skoleskyss. 9

10 Situasjonen for storbyområdet på Jæren: Et byområde med ca innbyggere. Et av landets sterkeste vekstområder. Betydelig investerings-behov i bærekraftige transportløsninger. Hva gjøres nå i byområdet på Jæren? - Lokaliseringsstyring (oppfølging av fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren) (som bygger opp under kollektiv- og G/S-trafikk) - Økt satsing på bussrutestrukturen (samtidig som nytt lokaltogtilbud på Jærbanen kommer) - Sterk lokal egenfinansiering av infrastruktur for miljøvennlig transport (kollektiv- og G/S). (Bompengefinansiering oppmote 80-90%) - Vi utreder en mulig regional parkeringspolitikk. - Vi arbeider med en Jæren pakke 2 som har en prislapp på mrd. kr. inkludert en framtidig bybane. Staten må bidra til å finansiere dette sjøl om vi er klar for fortsatt å bidra med tung egen-finansiering Byggeklosser for Jæren-pakke: Felles arealplan. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling med virkemidler. Transportplan og kollektivplan. Areal- og transportsamarbeidet på Jæren har ikke nådd målene på kollektivtrafikk og sykkel: For sen utbygging av kollektivtrafikken og sykkelsystemet. Kollektivfelt er ikke tilstrekkelig prioritert. Sykkel krever finansiering ved kvalitet 2/3 av Jærenpakke 1 går til kollektivtrafikk og sykkel. Ny pakke bør ha tilsvarende profil fordi vi har for liten omfordeling fra bil til kollektivtrafikk og sykkel. Hvis bybane enda mer spisset arealbruk. Oppsummering: - Bærekraftige transportløsninger for Jæren: Behov for sterk satsing på miljøvennlig transport samtidig som vi tilrettelegger et effektivt transportsystem for næringslivet spesielt gods-transporten. 10

11 2 ATP- prosjekt Kristiansands-regionen fredag Kristiansands-regionen innbyggere. 6 kommuner. Kristiansand innbyggere. 2.1 Betraktninger og vurderinger fra de folkevalgte Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder og leder av ATP-utvalget; Godt fornøyd med modellen for samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene Samarbeidet bygger tillit til hverandre Kunnskapsbaserte analyser og vurderinger må ligge som grunnlag for politiske vurderinger. Større oppslutning om miljø og klima i dag enn da prosjektet startet. De statlige belønningsmidlene for kollektivtrafikk og mindre bilbruk har vært viktig for samhandlingen i prosjektet. Dette har gitt prosjekter til alle. Vinn vinn situasjon ATP-utvalget har en tilretteleggerfunksjon. Kommunestyrene og fylkestinget tar beslutningene. Fylkestinget kan ta fullmaktene til ATP-utvalget tilbake. Arne Thomassen, ordfører, Lillesand kommune; Kommuneplanen skal innordne seg den samordnede regionale arealplanen slik at kommunen må justere sin egen. Johnny Greibesland, ordfører i Sogndalen kommune; Veldig stor gevinst av dette samarbeidet også vi som er en liten kommune. Belønningsordningen for kollektivtransport og mindre bilbruk har bidratt her. Viktig med kunnskapsbasert underlag for utøvelse av politikk Viktige faktorer i samarbeidet: - Viktig med høy kompetanse i sekretariatet både faglig og prosessmessig. Både kunne lytte til kommunenes behov og ta dette med inn i arbeidet. Bidra til informasjon og formidling til kommunestyret. - Vi må akseptere Kristiansand som viktigst men samtidig forvente at storbyen er en raus storebror. - Lite partipolitikk i ATP utvalget. Ser på utvikling av hele regionen. - God informasjon til kommunestyrene er viktig for den politiske samarbeidsprosesse. Bruker sekretariatet til dette. Grete Kvelland Skaara, leder av byutviklingsstyret i Kristiansand kommune; Jeg er valgt av bystyret til ATP-utvalget og har gjennom dette fått mine fullmakter Store saker drøftes i ATP-utvalget og ATP-utvalget gir sterke føringer for beslutning i bystyret. Ikke lett å få til endringer etterpå. Godt sekretariat. Kommunestyrene og partigruppene bruker sekretariatet for informasjon og formidling. Suksessfaktorer for samarbeidet: Klare felles mål. Se 50 år framover. Se hele regionen samlet både innen arealutvikling og transportsystemet. 11

12 I ATP-prosjektet samarbeider kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, Statens vegvesen, Vest-Agder Kollektivselskap og Jernbaneverket om areal- og transportplanleggingeni Kristiansandsregionen. Prosjektet er delt i to: transportdelen og arealdelen. Disse to delprosjektene har felles styringsgruppe ATP-utvalget, men ulike mandat, finansiering og deltakelse. Suksessfaktorene for ATP-prosjektet (prosjektleder Øystein Holvik sine vurderinger): - Stort behov for samarbeid - Råderett over betydelige ressurser gir politisk interesse - Effektiv og representativ organisasjon - Sterk vilje til å oppnå resultater - Romslighet - Politisk retorikk erstattet med kunnskapsbaserte beslutninger - Ny kunnskap gjennom befaringer bla. til Freiburg, Odense, København. 12

13 2.2 Noen hovedpunkter fra faglige innlegg. Se begge foredragene (pp-filene) på Om transportdelen av ATP-prosjektet v/ Øystein Holvik, prosjektleder Resultater. Økt kollektivtransport. Kollektivfelt bygges. Omdisponering av 4 felt og bygging av nye kollektivfelt. Samferdselspakke. Sykkelsatsing viktig både for transport, miljø og helse - Gang-/sykkelveier i alle kommunene. - Enkle utbedringstiltak (sykkelfelt, sykkelboks i lyskryss) - Sykkelmagasin til hele regionen - Sykkelkampanjer 13

14 2.2.2 Om arealdelen av ATP-prosjektet v/ Are Kristiansen, prosjektleder Planarbeidet startet i Forste forslag til plan foreligger til behandling Den er langsiktig og har felles overodnede mål. Utfordringen er en vekst på innbyggere, forholdet til jordvern og miljø. Felles planprogram vedtatt. Prosjektgruppe med deltagere fra alle kommunene og hele bredden av fagfolk. Planstrategi: Satse på Kr.sand sentrum, øvrige kommunesentra og noen store bydelssentra i Kr.sand. Bussmetroens stamrute er sentral for videre arealutvikling. Noen problemstillinger: Ennå ikke avklart plantype etter PB-loven. GIS arbeidet skjer i regi av Kr.sand kommune. Koordinering med øvrig kommuneplanarbeid er ikke faset inn enda. I neste runde vil dette bli koordinert. Det legges opp til felles adm. anbefaling for politiske vedtak Videreføring av ATP-samarbeidet fra v/ Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune Arbeidet med videreføring av samarbeidet etter legger bla. følgende til grunn: Dette skal bli et permanent samarbeid. Det utredes 3 alternative organiseringsformer. Beslutning blir over ferien. Strategiske problemstillinger: Arealutvikling og penger. Velvilje fra staten avhenger av felles plan. Andel egenfinansiering er sentralt. Rushtidsavgift vil være et sentralt virkemiddel. 14

15 Vedlegg 1. Deltagere på befaringen Ordfører Elly Therese Thoresen (dag 2) Nedre Eiker kommune Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen kommune Varaordfører Freddy Hoffman Drammen kommune folkevalgt Tor Kenneth Talmo Øvre Eiker kommune Varaordfører Laila Irene Johansen Kongsberg kommune folkevalgt Gro Sel Tveito Kongsberg kommune folkevalgt Mette Lund Stake Buskerud fylkeskommune folkevalgt, leder av samferdselsutvalget Nils Peter Underbakke Buskerud fylkeskommune folkevalgt Morten Eriksrød Buskerud fylkeskommune folkevalgt Eilev Bekjorden Buskerud fylkeskommune Regiondirektør Sven Arild Hansen (dag 2) Kystverket Rådmann Hans-Petter Christensen Lier kommune kommune Rådmann Nils Fredrik Wisløff (dag 2) Drammen kommune kommune Rådmann Bengt Nystrøm Nedre Eiker kommune Distriktssjef Hans Jan Håkonsen Statens vegvesen Avdelingsdirektør Bente Nyegaard Fjell Fylkesmannen i Buskerud Regiondirektør Per Steinar Jensen (dag 2) NHO Buskerud rådgiver rådgiver Berit Storfossene Erik Dalheim Kongsberg næringsforening og handelskammer Drammen Næringslivsforening Byutviklingsdirektør Arild Eek Drammen kommune Samferdselsrådgiver Runar Stustad Buskerud fylkeskommune Ass.rådmann Petter Naper Hansson Kongsberg kommune Byplansjef Jomar Langeland Drammen kommune Prosjektleder Tore Askim 15

16 Vedlegg 2. Program for befaringen Befaring til Jæren og Kristiansandsregionen 14. og 15.mai Program Versjon ta Torsdag Avreise med fly fra Gardermoen kl Ca Ankomst Sola, Stavanger Ca Ankomst Rogaland fylkeskommune, Stavanger Erfaringer med areal og transportsamarbeid på Jæren Del 1. Presentasjon av areal og transportsamarbeidet på Jæren. Orientering om hvordan jobbe sammen. Hva har vært utfordringene? Hvilke resultater er oppnådd. Suksesskriterier og fallgruver. Langsiktig samarbeid om areal og transport på tvers av kommunegrenserne sammen med fylkeskommunen v/ fylkesvaraordfører Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren v/ Per Frøyland Pallesen, regionalplansjef Transportsystemet i felles plan v/ samferdselssjef Gunnar Odd Eiterjord Spørsmål under veis. Lunsj Del 2. Hvorfor samarbeid? Folkevalgtes erfaringer. Refleksjoner fra ordfører Elfin Lea, Klepp kommune og Christine Sagen Helgø, leder av byutviklingskomiteen i Stavanger kommune. Spørsmål og dialog Avslutning av programmet. Avreise ca. kl med tog til Kristiansand. Ankomst Kr.sand kl Innsjekking på hotellet. Clarion Hotel Ernst. Middag ca. kl

17 Fredag Erfaringer fra ATP-prosjekt Kristiansand-regionen. Forpliktende arealog transportsamarbeid (Detaljprogram se vedlegg 1) Møtested: Formannskapssalen /bystyresalen Kristiansand kommune Kl Presentasjon av ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen og planer for veien videre fra Del 1. Orientering om hvordan jobbe sammen. Hva har vært utfordringene? Hvilke resultater er oppnådd. Suksesskriterier og fallgruver. Transportdelen av ATP-prosjekt v/ prosjektleder Øystein Holvik Arealdelen av ATP-prosjektet v/ prosjektleder Are Kristiansen. Vegvesenets erfaringer med ATP-prosjektet, v/ Johan Mjaaland, distriktsveisjef i Statens vegvesen Vest-Agder Videreføring av ATP-samarbeidet fra 2010 v/ teknisk direktør Ragnar Evensen, Kristiansand kommune Spørsmål under veis. Del 2. Hvorfor samarbeid? Folkevalgtes erfaringer. ATP-samarbeidet Erfaringer og vurderinger. v/ Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder og leder av ATP-utvalget Hva har ATP betydd for Sogndalen kommune? v/ Johnny Greibesland, ordfører i Sogndalen Flere folkevalgte fra partnerne i ATP-samarbeidet bla. Grete Kvelland Skaara, leder av byutviklingsstyret i Kristiansand kommune vil være tilstede under programmet og vil delta i dialogen. Spørsmål og dialog. Ca. Kl Avslutning og lunsj. Avreise til flyplass Hjemreise Flyreise. avr. Kl /ank. Gardermoen kl

18 Detaljprogram ATP Buskerudby-prosjektet 15. mai 2009 Bystyresalen i Kristiansand Kl Velkommen Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder Kl Buskerudby-prosjektet Repr. fra Buskerud Kl Spørsmål siste 10 min Kl Spørsmål siste 10 min Kl Spørsmål siste 5 min Kl (Spørsmål om temaet kl ) Kl Transportdelen av ATP-prosjektet Organisering, samarbeid, resultater og suksessfaktorer Arealdelen av ATP-prosjektet Organisering, samarbeid og prosess Vegvesenets erfaringer med ATP Videreføring av ATPsamarbeidet fra 2010 Pause Øystein Holvik, prosjektleder ATP Are Kristiansen, prosjektleder ATP Johan Mjaaland, distriktsveisjef Statens vegvesen Vest-Agder Ragnar Evensen, teknisk direktør Kristiansand kommune Erfaringer og synspunkter. ATP-samarbeidet Erfaringer og synspunkter. Hva har ATP betydd for Songdalen kommune? Erfaringer og synspunkter. ATP-samarbeidet. Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder Johnny Greibesland, Ordfører i Sogndalen kommune Grete Kvelland Skaara, leder i byutviklingsstyret i Kristiansand Spørsmål fra Buskerudpolitikerne til ATP-politikerne (og adm.) Lunsj BJ

19 Vedlegg 3. Infonotat om ATP-prosjekt Kristiansandsregionen INFONOTAT Versjon Underlag for Buskerudby-prosjektets befaring 15.mai 2009 Fakta om ATP Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen I ATP-prosjektet samarbeider kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, Statens vegvesen, Vest-Agder Kollektivselskap og Jernbaneverket om areal- og transportplanleggingen i Kristiansandsregionen. Prosjektet er delt i to: transportdelen og arealdelen. Disse to delprosjektene har felles styringsgruppe ATPutvalget, men ulike mandat, finansiering og deltakelse. 19

20 Deltakende fylkeskommuner: Vest Agder fylkeskommune Aust Agder fylkeskommune Deltakende kommuner: Vest-Agder: Kristiansand Vennesla Songdalen Søgne Aust-Agder: Lillesand Birkenes Iveland (deltar bare i arealdelen) Forhold mellom vedtak i ATP-utvalget og vedtak i kommunestyrene og fylkesting 1. Transportprosjektet Det gjøres i de aller fleste saker endelige vedtak i ATP-utvalget. Unntak: Spesielt store saker. I 2008 ble saken om rushtidsavgift sendt ut på høring til Kristiansand kommunes nabokommuner og Aust-Agder fylkeskommune, etter vedtak om dette i ATP-utvalget. Etter høringsrunden gjorde ATP-utvalget et anbefalt vedtak. Til slutt var det Kristiansand bystyre og Vest-Agder fylkesting som gjorde endelige vedtak. Det ble gjort sammenfallende vedtak. (Dersom de ikke hadde vært sammenfallende, hadde vi hatt et problem). Da hadde forslaget om rushtidsavgift blitt lagt dødt. Søknaden om Belønningsmidler blir først vedtatt i ATP-utvalget, for så å bli endelig vedtatt av fylkeskommunen og Kristiansand kommune. Det er Vest-Agder fylkeskommune som står som formell søker på vegne av Kristiansandsregionen. Organisering av transportsamarbeidet i regionen. Fra 2010 skal samarbeidet bli permanent, og da må den endelige organisasjonsform og hvilke oppgaver det permanente ATP skal ha, vedtas av alle samarbeidspartnere, etter at nåværende ATP-utvalg først vil vedta en anbefaling. Det vil si alle kommunene og de to fylkeskommunene. I prinsippet kan da partnere hoppe av, og evt. nye komme inn. 20

21 Det er en kommune nær Kristiansand, Iveland, som trolig vil bli med i ATPsamarbeidet fra Eller er det naturligvis slik at kommunene må behandle alle transportsaker som krever reguleringsplan / reguleringsendring. Og det betyr at kommunene kan gjøre vedtak som gjør det umulig å realisere prosjekt vedtatt i ATP-utvalget. Men dette skjer sjelden. ATP-utvalget er også høringsinstans i en del saker, eksempelvis til Nasjonal transportplan og til store reguleringsplaner der transporttema som kollektivdekning er viktige aspekter. 2. Arealprosjektet Dette prosjektet går foreløpig kun ut på å lage en felles arealplan for regionen. Utkast til plan er sendt på høring til alle kommunene, inkludert Kristiansand. Endelig planforslag og planstatus må så vedtas av alle kommunene, etter anbefalt vedtak i ATP-utvalget. ATP - Transportprosjektet Bakgrunn: Transportdelen av ATP er igangsatt på initiativ fra Samferdselsdepartementet. Overordnet mål: I transportforsøket skal kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen og andre aktører samarbeide for å Møte regionens transportutfordringer knyttet til blant annet miljø og fremkommelighet på en mer helhetlig og effektiv måte. Mandat Mandatet er gitt at Kommunaldepartementet, hjemlet i Forsøksloven. ATP-utvalgets fullmakter: ATP-utvalget har ansvar for å prioritere midler til investeringer på riksveier, fylkesveier og kommunale veier i regionen, samt prioritere Belønningsmidler til drift og infrastruktur for kollektivtrafikk. ATP-utvalget har også ansvar for trafikksikkerhetstiltak, gang/sykkelvei-tiltak og andre miljøtiltak knyttet til transport. Samarbeidspartnere: Det er inngått et forpliktende samarbeid mellom kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og de to fylkeskommunene på Agder. Statens vegvesen, Region Sør deltar som en viktig partner i prosjektet. Prosjektperiode: Finansiering: Budsjettet er sammensatt av tre finansieringskilder: 1). Midler fra kommunene og fylkeskommunene 21

22 2). Riksveimidler (fra 2008 øremerket Samferdselspakken) 3). Midler det søkes om i Belønningsordningen (fremme kollektivtransport). Budsjett (inntekter) : Midler fra kommunene og fylkeskommunene: Riksveimidler: (inngår i samferdselspakka) Belønningsmidler: (basert på at søknad utløser 15 mill. kr i 2008 og 2009) Totalt: 21,11 mill kr 34,00 mill kr 30,00 mill kr 85,11 mill kr ATP-utvalget styrer den myke delen i samferdselspakken. Total myk pakke ligger an til å bli 60 mill. kr i 2008, og 70 mill. kr i Prosjektleder: Øystein Holvik Sentrale dokumenter: Handlingsprogram , Handlingsprogram , Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, Forskrift ( ) og Samarbeidsavtale ( ) om ATP. Internett-adresse: 22

23 ATP - Arealprosjektet Bakgrunn: Arealdelen av ATP er igangsatt på initiativ fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Overordnet mål: Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal en legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen. Dette skal skje ved at en felles overordnet arealplan for perioden vedtas. Mandat: Gitt av kommunestyrene i Knutepunkt Sørlandet og av fylkesutvalgene i Aust- og Vest- Agder. ATP-utvalgets fullmakter: ATP-utvalget har en rådgivende funksjon i forhold til utarbeidelsen av en felles overordnet arealplan for Kristiansandsregionen. Det er kommunestyrene og fylkestingene som vedtar endelig plan. Planen vil være retningsgivende for kommunenes arealplanlegging. Samarbeidspartnere: Kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne Songdalen, Lillesand, Birkenes og Iveland. De to fylkeskommunene på Agder. Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, Statens vegvesen Region Sør og Jernbaneverket Region Vest. Prosjektperiode: Finansiering: Kommuner(25%), fylkeskommuner(16%), skjønnsmidler (30%), EU (7%), annet (3%) Totalt budsjett: Ca 4 millioner Prosjektleder: Are Kristiansen Sentrale dokumenter: Planprogram Arealplan for Kristiansandsregionen. (Vedtatt av kommunestyrene i Knutepunkt Sørlandet og av fylkesutvalgene i begge Agder-fylkene i april 2007) Internett-adresse: 23

24 Medlemmer i ATP-utvalget Ingeborg Andrea Dale Per Sigurd Sørensen Åse Paulsen Rune Rasmussen Grete K. Skaara Mona Elen Drange Odd Salvesen Arne Thomassen Johnny Greibesland Solveig Kjelland Larsen Torhild Bransdal Tarald Myrum Thore Westermoen Toril Runden Arild Birkenes Terje Damman Erik Müller Johan Mjaaland (uten stemmerett) Birkenes kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune Lillesand kommune Songdalen kommune Søgne kommune Vennesla kommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune (leder) Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Statens Vegvesen Prosjektgruppen Areal Anne Mette Hope Birkenes kommune Hans Munksgård Kristiansand kommune Sindre Rørby Lillesand kommune Thor Skjevrak Songdalen kommune Dag Arntsen Søgne kommune Aslak Wegge Vennesla kommune Helge Håverstad Iveland kommune Kåre Kristensen Aust-Agder fylkeskommune Bjørg Hellem Vest-Agder fylkeskommune Petter Utklev Fylkesmannen i Aust-Agder Arne Kjell Brunes Fylkesmannen i Vest-Agder (miljø) Jørgen Sæbø Fylkesmannen i Vest-Agder (landbruk) Johan Mjåland Statens vegvesen, Region Sør Jens Gunnar Mersland Jernbaneverket, Region Vest Are Kristiansen ATP (prosjektleder) 24

25 Prosjektgruppen Transport Ivar Aanesland Birkenes kommune Hilde Gulbrandsen Kristiansand kommune Ingvild M. Lindaas Lillesand kommune Thor Skjevrak Songdalen kommune Arnfinn Håverstad Søgne kommune Leif H. Nilsen Vennesla kommune Ola Olsbu Aust-Agder fylkeskommune Leif Storsve Vest-Agder fylkeskommune Åge Ragnar Hellerslien Statens vegvesen, Region Sør Øystein Holvik ATP (prosjektleder) 25

26 ATP-sekretariatet Øystein Holvik Øystein jobber 70% som prosjektleder for ATP-prosjektets transportdel. Øystein er i tillegg Miljøvernsjef i Kristiansand kommune Tlf: Mob: E-post: Bjørne Jortveit Bjørne jobber i 100% stilling som rådgiver for transportdelen av ATP-prosjektet. Tlf: Mob: E-post: Are Kristiansen Are jobber 100% som prosjektleder for arealdelen av ATP-prosjektet. Tlf: Mob: E-post: Postadresse: ATP-sekretariatet Postboks Kristiansand Besøksadresse: Tollbodgata 22, Teknisk etat, Kristiansand kommune 26

27 27

28 28

29 Vedlegg 4. Infonotat om regionalt plansamarbeid på Jæren. NOTAT Versjon INFO OM REGIONALT PLANSAMARBEID PÅ JÆREN Underlag for Buskerudby-prosjektets befaring 14.mai 2009 A. Utdrag fra Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er en plan som legger overordnede føringer for byutviklingen på Jæren. Planen legger opp til sterk samordning av areal- og transportpolitikken samtidig som hensyn til jordvern, kulturminner, naturvern og friluftsliv ivaretas i et langsiktig perspektiv. Planen omfatter 10 kommuner, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Rennesøy og Strand og er retningsgivende for kommuenenes planlegging. Fylkesdelplanen ble vedtatt av fylkestinget og godkjent av regjeringen i Statsråd Arbeidet med rullering av planen er nå startet opp. Denne siden vil bli oppdatert med ytterligere informasjon og nyheter om rulleringsarbeidet. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Rullering av fylkesdelplanen Sist endret: Torbjørn Rathe Fylkesutvalget vedtok 04. september 2008 at forslag til planprogram for rulleringen av Fylkesdelplanen skal legges ut til høring. Planprogrammet vil nå bli sendt ut til kommuner, statlige etater og interesseorganisasjoner. Det vil også være anledning for enkeltpersoner til å kommer med merknader. Planprogrammet skal endelig godkjennes av Fylkestinget. B. Etterfølgende sider i notatet er utdrag fra forslag til planprogrammet for rullering av eksisterende fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. (Tidsplanen er endret i forhold til det som fremgår nedenfor) 29

30 30

31 Planprogram for rullering av 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Rullering av foreliggende fylkesdelplan vil omhandle følgende målområder/temaer: 38

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren 14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Stavangerområdet har hatt en sterk vekst gjennom lang tid. Ustrukturert vekst

Detaljer

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet) 2 fylkeskommuner:

Detaljer

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Avtalepartnerne i Buskerudbyen Drammen kommune Lier kommune Kongsberg kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Buskerud

Detaljer

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren Felles planlegging for felles mål Utfordringer:

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes

Detaljer

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen 129 00 innbyggere, 83.000 i Kristiansand Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust

Detaljer

120 00 innbyggere, 80.000 i Kristiansand. Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust - Agder

120 00 innbyggere, 80.000 i Kristiansand. Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust - Agder Erfaringer fra regionalt ATP samarbeid i Kristiansandsregionen 120 00 innbyggere, 80.000 i Kristiansand Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust - Agder

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003 FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNING AV TRANSPORT I BY SAMARBEIDSAVTALE INNGÅTT 2003 KRISTIANSANDSREGIONEN 7 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet)

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3 Innspill til endelig konsept 17. november 2010 1 Det tredje verkstedet i prosjekt KVU Kristiansandsregionen samlet nesten 60 deltakere.

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør.

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør. Grønn Mobilitet - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør Region sør Vegdirektoratet Mobility Oslo - prosjekterfaringer 2006-2008 Eget driftsbudsjett + ca 2 årsverk Samarbeid med enkeltbedrifter

Detaljer

Regional areal- og transportplan - organisering, prosess og mandat

Regional areal- og transportplan - organisering, prosess og mandat Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2009/887-25 Arkiv: 130 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 22.01.2015 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Regional areal- og transportplan - organisering,

Detaljer

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Møtetidspunkt: 13.februar 2015, kl. 0900-1200 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Innsatsområder for ATP-nettverket

Innsatsområder for ATP-nettverket Innsatsområder for ATP-nettverket Status for byene Tanja Loftsgarden, fagkoordinator ATP Nettverkssamling i Fredrikstad, 4. mars 2013 Agenda Status for innsatsområdene i ATP -noen utvalgte tema Aktiviteter

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg - Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg - Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg - Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen dato 23.11.09. 1. Denne samarbeidsavtalen om areal, transport og

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER Kristiansand den 17. desember 2014 Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arild Windsland, Birkenes kommune,

Detaljer

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Sammenheng i Areal- og transportpolitikken 2 Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)): Etablering

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA.

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA. areal - transport - klima STRATEGINOTAT Dato: 19.01.09 Status for dokumentet. Prosjekteiermøte 06.01.09 (fylkesordfører, 5 ordførere, regionvegsjef SVV, regiondirektør JBV og regiondirektør Kystverket)

Detaljer

Presentasjon av forsøk med alternativ transportforvaltning

Presentasjon av forsøk med alternativ transportforvaltning Innlegg på Trafikdage 2007 på Aalborg Universitet: Emne: Presentasjon av forsøk med alternativ transportforvaltning Eksempel fra Kristiansand, Norge. Navn: Kåre Riseng, Samferdselsrådgiver, ATP-prosjektet

Detaljer

Forsøk med alternativ transportforvaltning i Kristiansandsregionen

Forsøk med alternativ transportforvaltning i Kristiansandsregionen : MINITEMA OM TRAFIKDAGENE Forsøk med alternativ transportforvaltning i Kristiansandsregionen I Kristiansand i Norge har man siden 2004 hatt et forsøk med en alternativ måte å organisere transportforvaltningen

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Egil Strømme Vest-Agder fylkeskommune Bymiljøavtale Foreløpig informasjon Foreløpig informasjon: Hva har det vært arbeidet med.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen.

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen. Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen v/ Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009 2012 1. Generelt

Detaljer

ATP-utvalget vil i møte 07.11.08 gi sin anbefaling til Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

ATP-utvalget vil i møte 07.11.08 gi sin anbefaling til Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Søgne kommune Songdalen kommune Vennesla kommune Birkenes kommune Lillesand kommune Aust Agder fylkeskommune Andre høringsinstanser (se høringsliste) Vår ref.: 200705616-184/E: N0 /HOL (Bes oppgitt ved

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN

INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 04. desember 2015 INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN Saksliste styremøte Knutepunkt Sørlandet Sak: Beskrivelse:

Detaljer

Felles formannskapsmøte for Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkesutvalget, 2. november 2015. Tore O Hansen, leder av ATM-utvalget

Felles formannskapsmøte for Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkesutvalget, 2. november 2015. Tore O Hansen, leder av ATM-utvalget Felles formannskapsmøte for Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkesutvalget, 2. november 2015 Tore O Hansen, leder av ATM-utvalget Buskerudbysamarbeidet Buskerudbyen: Norges femte største byregion

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/410246_fix.html Side 1 av 1 25.03.2014 Fra: Kjell A. Kristiansen[Kjell.Kristiansen@knutepunktsorlandet.no] Dato: 25.03.2014 08:04:20 Til: 'postmottak@vennesla.kommune.no';

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2013/4191-9166/2016 Arkiv: Q10 Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 27/16 Formannskapet

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet MØTEREFERAT Vår dato 6.10.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 2.10.2015, 8 10:30 Sted: Miljøpakkens prosjektrom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik,

Detaljer

Fra utredninger til forslag om felles areal- og transportplan

Fra utredninger til forslag om felles areal- og transportplan Fra utredninger til forslag om felles areal- og transportplan ATM-rådet 6. februar 2012 Jomar Lygre Langeland Prosjektleder areal- og transportplan Buskerudbysamarbeidet, sekretariatet Prosess i dag og

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune

Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Innlegg 14.05. 2009: Jæren pakke 1 og 2: Bakteppe og utfordringer Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Bakteppet Influensområdet Et stort sammenhengende boog arbeidsmarked med både storby-

Detaljer

Miljøbyen Kristiansand og Framtidsbyen Kristiansand. Øystein Holvik Miljøvernsjef Kristiansand kommune

Miljøbyen Kristiansand og Framtidsbyen Kristiansand. Øystein Holvik Miljøvernsjef Kristiansand kommune Miljøbyen Kristiansand og Framtidsbyen Kristiansand Øystein Holvik Miljøvernsjef Kristiansand kommune Miljøby Miljøpakke Aksjon Otra Pilotprosjekt fjordsedimenter Framtidens byer Disposisjon Store miljøprosjekter

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1858 Saksbehandler: Morten Lysheim KVU for helhetlig transportløsning - Organisering av Bypakke Tønsbergregionen Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 19 FEBRUAR KL 0900 1200 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 19 FEBRUAR KL 0900 1200 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TORSDAG 19 FEBRUAR KL 0900 1200 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Per Sigurd Sørensen, Kristiansand kommune, Johnny Greibesland,

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan,

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen Fotografer Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, 2016.11.30 Jo Viljam Drivdal Leder - Bymiljøavtalen Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen - Agenda

Detaljer

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Vedtatt av fylkestinget 10.10.00 Godkjent i statsråd 4.5.01 Opplegg for rullering Oktober 2007 Plansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Planområdet:

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt

De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt Nasjonal transportplan 2018-2029 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt Høringskonferanse om samordnet areal- og transportplanlegging

Detaljer

Utbyggingsalternativer

Utbyggingsalternativer er Arealplan for Kristiansandsregionen Kladd pr.3.3.2008, nye alternativer innarbeidet. www.arealprosjektet.no Innhold Bakgrunn 3 Båndby. 4 Utbyggingsmodell Knutepunkt 8 Bane 12 Spredt. 15 Fortetting /

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID

Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID Prosjektets mål Å øke Vestfoldbyens konkurransekraft og påvirke

Detaljer

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet jorgen.brun@kmd.dep.no Bedre byluft-forum 23. september 2014 Innledning Areal- og transportplanlegging et virkemiddel i arbeidet med lokal luftkvalitet?

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune MØTEREFERAT Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Møtested: Rådhuset, Drammen kommune Regionrådets medlemmer: Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Øvre Eiker kommune

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Samordnet Areal og Transportplan / ATP - Knutepunktsørlandet. Rådgiver Hans Otto Lund

Samordnet Areal og Transportplan / ATP - Knutepunktsørlandet. Rådgiver Hans Otto Lund Samordnet Areal og Transportplan / ATP - Knutepunktsørlandet Rådgiver Hans Otto Lund KRISTIANSANDSREGIONEN 7 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland 2 fylkeskommuner:

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Hva kommer først! Arealbruk eller transportløsninger? Hva gjør vi?

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer