Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS Årsmelding Årsmelding Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS SAK 2013/11-4 Side 1 av 16

2 Innhold 1. Innledning... 3 Generelt... 3 Styrets sammensetning... 3 Ansatte... 4 Eksterne administrative tjenester... 4 Økonomi Årsplan Høringsuttalelser Arkivdanning, arkivplanlegging Kurs Informasjonsvirksomhet Sensitive arkiver Arkivlokaler Eldre og avsluttede arkiver Etablering og drift av arkivdepot Forespørsler om eldre arkivmateriale Depot for elektroniske arkiver Intern drift Personal og organisasjonsutvikling HMS og sykefravær Ekstern deltagelse på kurs, konferanser etc Side 2 av 16

3 1. Innledning Generelt Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS ble stiftet i Selskapet eies av alle kommunene i fylket og Vest-Agder fylkeskommune. Formålet med selskapet er å arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for bruk. Kjerneoppgavene til IKAVA er rådgivning innenfor arkivdanning og arkivplanlegging, dessuten kurs og informasjonsvirksomhet, ordning og tilgjengeliggjøring og formidling av eldre og avsluttede arkiver og drift av arkivdepot, herunder også bevaring av elektroniske arkiver. IKAVA har 4,5 faste stillinger. IKAVA leier kontorer og depotplass i Arkivsenter sør på Presteheia i Kristiansand og er samlokalisert med Statsarkivet i Kristiansand. I tillegg leier IKAVA depotlokaler i Sørlandsparken. Et styre på fem medlemmer er ansvarlige for driften av selskapet. Styret for IKAVA har fortsatt fokusert på selskapets kjerneoppgaver rådgivning og veiledning i arkivdanning, samt drift av depot og formidling. I 2012 har IKAVA tatt i bruk nye leide depotlokaler, slik at IKAVA nå har tilstrekkelig kapasitet til eiernes arkivmateriale som skal oppbevares i godkjent depotlokaler. I 2012 har IKAVA arbeidet mye med sikker overføring av arkivmateriale fra eierne til depotet. Selskapet har hatt god måloppnåelse for selskapets langtidsplan og for arbeidsplanene for den enkelte eierkommune. Representantskapet er selskapets øverste styringsorgan, årets representantskapsmøte ble avholdt 16. mars Styrets sammensetning Styret i 2012: Rådmann Evy-Anni Evensen, Lyngdal kommune, styreleder, (fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune fra 1.august) Leder dokumentsenter Grete Gavelstad, Kristiansand kommune, nestleder Leder servicekontor Sindy Herstøl, Lindenes kommune Rådmann Hans Stusvik, Marnardal kommune Arkivar Oddleif Lian, Statsarkivet i Kristiansand Ansattes representant Turid Holen (inntil 31. juli 2012), Tormod Engebu (fra 1. august) Sekretær arkivsjef Varamedlemmer: Rådmann Ivan Sagebakken, Hægebostad kommune Organisasjonssjef Monica Nordnes, Søgne kommune Formannskapssekretær Birger Øyulvstad, Åseral kommune Styret har avholdt 6 styremøter. Styret har i løpet av året blant annet behandlet årsmelding, regnskap med revisjonsberetning, budsjett og virksomhetsrapporter. Side 3 av 16

4 Ansatte Kjetil Reithaug, arkivsjef (i permisjon fra 1. august 2012 til 1. august 2013) Turid Holen, arkivsjef vikariat fra 1. august, rådgiver fra 1. januar til 31. juli. Bård Raustøl, rådgiver Tormod Engebu, rådgiver Merethe M. Johansen, rådgiver vikariat fra 8. oktober 80 % stilling (20 % omsorgspermisjon) Betty D. Stensgård, sekretær 50 % Engasjementer, i hovedsak i ekstraordinære ordnings- og skanningsprosjekter: Betty D. Stensgård Sissel Kaberg Linn Edvartsen Alen Maglic Eva Astrup Lia Torgrim Olsen Eksterne administrative tjenester Regnskap og lønn er ivaretatt av Vest-Agder fylkeskommune. Revisjon er ivaretatt av fylkesrevisor. Økonomi IKAVA finansieres av et årlig tilskudd fra eierkommunene basert på folketallet, med et minimums- og maksimumsbeløp og et eget beløp fra fylkeskommunen. I tillegg til fellestjenester, får eierne individuelle tjenester tilpasset størrelsen på tilskuddet. Tilskuddet indeksreguleres i henhold til lønnsog prisnivå for øvrig. For 2012 var tilskuddet kroner 35,20 per. Innbygger og utgjorde totalt 4,4 millioner. Representantskapet vedtok i 2008 en fast økning i eiertilskuddet for å dekke innflytting i nye lokaler. Økningen i tilskudd er satt til oppbygging av et eget fond. Dette fondet holdes adskilt fra IKAVAs disposisjonsfond som er bygd opp gjennom avsetning av midler fra tidligere års regnskapsoverskudd. Disposisjonsfondet var ved inngangen av 2012 på ,- og disposisjonsfondet for redusert husleie på ,- Det ble i forbindelse med leie av lokaler til depot gjort styrevedtak på investering i kompaktreoler, som skulle finansieres fra disposisjonsfondet for redusert husleie. Dette er ikke budsjettert i investeringsregnskapet for 2012, fordi avtalen om leie av depotlokaler ikke var klar ved utarbeidelse og vedtak av budsjettet for Det er også etter styrevedtak investert i en avansert bokskanner, som er finansiert med merverdiavgiftskompensasjon og generelt disposisjonsfond. For 2012 var det budsjettert et overskudd på ca. kr ,- tilsvarende økningen av tilskuddet fra eierne til depotlokaler. Dette overskuddet blir ikke realisert fordi økningen i tilskudd fra eierkommunene er brukt til økte husleiekostnader. Merforbruket innenfor lønn og sosiale tjenester skyldes ordnings- og skanningsoppdrag for eierkommunene, som kommer i tillegg til IKAVAs ordinære drift. Prosjektene er selvfinansierte og Side 4 av 16

5 dekkes inn av overføringer med krav til motytelser. Dette er flere småprosjekter som ikke var avtalt når budsjettet for 2012 ble vedtatt. Renteinntektene for 2012 beløper seg til kr ,-. I balansen er store deler av posten Annen kortsiktig gjeld innbetalt av eierkommuner for påbegynte ordningsprosjekter. Disse midlene er bundet opp til ordningsprosjekter i 2013, eventuelt senere. IKAVA hadde pr. årsslutt innestående 3,091 mill. i kr. i bank, og av dette utgjorde bundne skattetrekksmidler kr ,-. Driftsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk/ overskudd på kr ,-. Av overskuddet er kr ,- overført til investeringsregnskapet. Dette utgjør 60 % av momsrefusjonen på investeringene, og tilbakeføres til investeringsregnskapet i tråd med gjeldende retningslinjer. Gjenstående overskudd på kr , - overføres til disposisjonsfond og disposisjonsfondet for redusert husleie. IKAVA s styre har vedtatt at kr ,- av overskuddet i driftsregnskapet avsettes i disposisjonsfondet for redusert husleie, mens resterende beløp på kr ,- er tillagt det generelle disposisjonsfondet. Ved årsskiftet er det disposisjonsfondet på kr ,- Disposisjonsfondet for redusert husleie er på kr ,-. Se note 3 i regnskapet. Representantskapet vedtok i 2005 at møtegodtgjørelsen for IKAVAs styre skal følge fylkeskommunes satser for styreleder og medlemmer. Det vil si for tiden 1.444,- kr pr. møte og et tillegg på 1000,- til leder pr. møte. Styret anser IKAVAs økonomi for tilfredsstillende for nåværende aktivitetsnivå. Side 5 av 16

6 2. Årsplan Arbeidsplanen for ble vedtatt av representantskapsmøtet Mange av arbeidsmålene har et fireårsperspektiv, fordi arbeidsoppgaver som oppdatering av arkivplaner, kursvirksomhet, drift av depot og ordning av arkiver er kontinuerlige arbeidsoppgaver. Arbeidsmålene for 2012 er i hovedsak oppnådd. Enkelte av arbeidsmålene er blitt vektlagt forskjellig ut fra behovet hos den enkelte eierkommune. IKAVA arbeider etter den generelle arbeidsplanen som suppleres av arbeidsplaner for den enkelte eierkommune. En del av tjenestene går til tjenester som er felles oppgaver for alle eierne. En del er presisert i en årlig arbeidsplan for den enkelte kommune, og går til den enkelte eier og består av et bestemt antall dagsverk beregnet ut fra den enkelte eiers innskudd. Administrasjonen rapporterer arbeidet med arbeidsplanene til styret. I 2012 ble 94,2 % av de planlagte arbeidsoppgavene utført, dette er en økning i gjennomføringsprosenten fra Dette vurderes som et akseptabelt resultat. IKAVA har hatt utskiftninger i den faste staben i 2012, noe vakanse, samt opplæring av flere nye medarbeidere. I tillegg til oppgaver som er fastsatt arbeidsplanen , har IKAVA i 2012 gjennomført flere prosjekter med arkivordning og skanning for eierkommunene. Prosjektene er selvfinansiert og utføres i tillegg til IKAVAs ordinære drift. 3. Høringsuttalelser IKAVA utarbeidet høringsuttalelse til forslag til regelverk for bevaring og kassasjon i kommuner og fylkeskommuner lagt fram av Riksarkivaren. Dette er sentralt regelverk for kommunene og er en lenge etterspurt revisjon av gjeldende regelverk. Det nye regelverket bygger på andre prinsipper enn det gjeldende. Kommunale og fylkeskommunale funksjoner er kartlagt og gir grunnlaget for vurdering av dokumentasjonen etter fire bevaringskriterier. Forslaget til nytt regelverket fastsetter bevaringspåbud på bakgrunn av disse bevaringskriteriene. Kommunene må selv avgjøre om og i hvilken utstrekning det skal utføres kassasjon på øvrig arkivmateriale. Dette stiller store krav til kommunene. IKAVA har i samarbeid med arkivlederne invitert de enkelte faglederne i kommunen til diskusjon og til å peke på eventuelle feil og mangler ved utkastet. Det har kommet flere innspill fra kommunene i forbindelse med høringsutkastet. IKAVA stiller i sin høringsuttalelse spørsmål ved hvordan kassasjon skal kunne utføres hensiktsmessig i elektroniske arkivsystemer. IKAVA påpeker også manglende bevaringspåbud av viktig rettighetsdokumentasjon. IKAVAs høringsuttalelse ble sendt til eierkommunene i god tid før fristen slik at kommunene kunne slutte seg til uttalelsen i sin helhet eller deler av denne. IKAVA har også utarbeidet høringsuttalelse til Kristiansand kommunes kulturstrategi IKAVA uttrykker ønske om sterkere profilering av IKAVA som kommunens depot og formidlingstjeneste for kommunens eldre og avsluttede arkiver i kommunens kulturstrategi. IKAVA ønsker at IKAVA løftes frem som en kulturinstitusjon på linje med museum og bibliotek under punktet Synliggjøring av kulturarven og byens historiske arkiver. Side 6 av 16

7 Orientering om IKAVA i kommunestyrer og formannskap IKAVA tok initiativet til å orientere om selskapet i eierkommunenes kommunestyrer. Framstøtet ble gjort i forbindelse med at kommunestyrene skulle vedta rutinemessig revidert eieravtale for IKAVA og velge representant til IKAVAs representantskap. I tillegg var det etter valget en del nye kommunestyrerepresentanter. Dette førte til at IKAVA orienterte om IKAVA i kommunestyrene i Mandal, Lindesnes, Kvinesdal, Sirdal og Vennesla og i formannskapet i Kristiansand kommune. 4. Arkivdanning, arkivplanlegging Arkivdanning og arkivplanlegging inngår i IKAVAs tjenester for eierne. Planlegging og organisering av dokumentasjonen på de ulike fagområdene i kommunene skal sikre at lovverk overholdes, fremme effektiv dokumentforvaltning og sikker bevaring av arkivene. Antall bøker innbundet: 243 Eksterne oppdrag: Kristiansand kino Holding AS - Opplæring i journalføring og offentlighetsvurdering. Generelle henvendelser Mye av IKAVAs tid går med til å besvare generelle henvendelser. Dette gjelder hvordan arkivene skal håndteres ved omorganiseringer, eller spørsmål om kassasjon og innsyn for å nevne noen eksempler. Dette er nyttig og utfordrende. I mange tilfeller er det kommunespesifikke utfordringer vi bistår med, mens en del problemstillinger gjelder alle kommunene samtidig. Av og til utvikler henvendelsene seg til saker som må behandles mer inngående og spørsmålene løftes ut av egen organisasjon før klare retningslinjer foreligger. Pr i dag avventer IKAVA en redegjørelse fra miljødepartementet om hvilke konsekvenser ny matrikkellov får for kommunenes rutiner for journalføring og offentlighetsvurdering av nabolister. IKAVA også bistått kommunene med rettledning angående journalføringsplikt ved bruk av Infoland, en nettjeneste mange kommuner har tatt i bruk for salg av eiendomsinformasjon. Arkivplan Et viktig arbeidsverktøy og grunnlagsdokument for god dokumenthåndtering og bevaring er kommunens arkivplan. En arkivplan skal være en oppdatert plan som til en hver tid beskriver hvilke arkiv kommunen har, hvordan arkivene dannes og hvordan kommunene håndterer dokumentasjon fra opprettelse til bortsetting. Alle offentlige organer ble pålagt å ha en oppdatert arkivplan i arkivforskriften (1999). De aller fleste av IKAVAs eiere bruker det web-baserte verktøyet arkivplan.no til utarbeiding av arkivplan. Enkelte kommuner har i 2012 fått godkjent sin arkivplan, og IKAVA bistår flere kommuner i kommende år med å ferdigstille og periodisere sin arkivplan. Arbeidet med oppdatering pågår kontinuerlig slik at informasjon om organisatoriske endringer, rutinebeskrivelser og ikke minst tilvekst i oversikten over arkiv og elektroniske system er oppdatert i den enkelte kommunes arkivplan. Elektroniske arkiver Løsninger som tilfredsstiller Noark-5- standarden leveres nå både av leverandører av de tradisjonelle sak/arkivsystemer, og leverandører av fagsystemer med mulighet for bruk av Noark-5-kjerne. IKAVA bistår gjerne kommunene ved oppgraderinger og endringer av sak/arkivsystemer. Vi understreker også at vi som depot for kommunene må involveres ved endringer og oppgraderinger. Integrasjon mellom fagsystem og sak/ arkivsystem kan være en løsning for å sikre et godt arkivsystem. En del kommuner har enheter som ønsker og planlegger overgang fra papir til fullelektronisk arkiv. IKAVA Side 7 av 16

8 bistår med råd og veiledning for å finne de beste løsningene. IKAVA har deltatt fast i prosjektgruppe i Farsund kommune som planlegger en integrasjonsløsning mellom sak/arkivsystem og skolefagsystem. Utgangspunktet er at kommunen ønsker et fullelektronisk elevarkiv med lagring i sak/ arkivsystemet. Dokumentproduksjonen foregår til dels i fagsystem og i tillegg tilrettelegger man for innsyn i deler av elevarkivet via fagsystem. Arbeidet fortsetter i IKAVA vil bruke erfaringer og økt kunnskap om skoledokumentasjon i våre andre eierkommuner. I løpet av året har vi gitt enkelte kommuner råd og veiledning i forbindelse med oppgradering av Noark-systemer, fagsystemer og elektroniske pasientjournaler og de forskrifter og den standarden de er forventet å følge (EPJ-standarden). Mange nye fagsystemer leveres nå med støtte for bruk av Noark-5-kjerne. Denne kjernen skal kunne sikre at arkiveringsfunksjonene i systemet legger til rette for uttrekk og langtidsbevaring av arkivverdig informasjon. Vi arbeider for at kommunene skal ta i bruk slike systemer på riktig måte og under riktige forutsetninger. En Noark-5-kjerne er ikke et vidundermiddel for å sikre elektronisk arkivering. Det trengs fremdeles en grundig gjennomgang av dokumentproduksjon, oppsett og rutiner. Dette er et område vi forsøker å få kommunene til å benytte og utnytte IKAVAs fagkompetanse på. IKAVA har bistått i innkjøp av nytt fagsystem for individuell plan. Systemet er en nettløsning (nettsky-arkitektur) som skal sikre tilgang til relevant informasjon på området. Prosessen fortsetter i Kommunene som deltar i DDV (Det digitale Vest-Agder) har i 2012 samarbeidet om et felles ekommuneprosjekt. IKAVA har kommet med innspill til dette arbeidet. IKAVA har orientert om sin rolle som depot for kommunenes elektroniske arkiver, for IKVAVA krever dette et godt samarbeid med ikt-ansvarlige i kommunene. I tillegg har IKAVA orientert om selskapets Bilde 1 - Fra Fædrelandsvennen 6. juni 2012 kompetanse ved innkjøp av nye elektroniske fagsystemer og/eller integrasjonsløsninger. IKAVAs fokus er å sikre gode løsninger for fullelektronisk arkiv også for fagsystemer. Arkivfaglig kvalitetssikring av elektronisk langtidsbevaring og god dokumentfangst bør ha høy prioritet. Side 8 av 16

9 Økt bevissthet om fordelene ved et godt drevet arkiv bidrar til at andre enn eierkommunene våre også ønsker IKAVAs kompetanse velkommen. Flere ulike typer offentlige virksomheter tar arkivansvaret på alvor og ber om arkivfaglig bistand fra IKAVA. 5. Kurs IKAVA tilbyr hvert år felleskurs for eierne for å bistå med kompetanseheving. I 2012 ble det avviklet følgende kurs: Grunnkurs Kurs i grunnleggende arkivkunnskap for saksbehandlere, ledere og nyansatt arkivpersonale. Det ble avviklet 2 kurs med til sammen 39 deltagere. Elevarkivkurs Kurs i grunnleggende arkivkunnskap med vekt på dokumentproduksjon og arkiv i grunnskole og videregående skole. Det ble avviklet 2 kurs med til sammen 49 deltagere. Kurs i offentleglov Kurs om innsyn i offentlig dokumentasjon, gjennomgang av offentleglova med forskrifter. Det ble avviklet 2 kurs med til sammen 41 deltagere. Kurs i ikt-kunnskap for arkiv og journalføring av spesielle dokumenttyper Dette er et nyutviklet kurs for arkivmedarbeidere. Øvrig kurstilbud: Grunnleggende kurs i arkiv og klient/pasientarkiv Spesialkurs i ordning av eldre arkiver NOARK-5 kurs Grunnkurs i arkiv og dokumentasjon for PPT-kontor Dokumentasjon i interkommunale løsninger Fagsystemer oppgraderinger, nyanskaffelser Periodisering av NOARK-4/NOARK-5 systemer Dokumentasjon og arkiv i barnevern Dokumentasjon og arkiv i NAV Seminar for arkivpersonale Seminar om arkivplan.no Kurs for kommunestyre i offentleglov og forvaltningslov Temaene var lagring i nettsky, NOARK-5 og utvikling av innsynsløsning for elektronisk arkiv. Kurset ga også en orientering om status på IKAVAs arbeid med bevaring av elektroniske systemer. Det ble også gjennomgått journalføring av spesielle dokumenttyper, for eksempel anbud, sosiale medier og meldinger via meldingsløftet. IKAVA orienterte om ulike måter å få fullelektronisk arkiv for fagsystemer ved hjelp av Noark-4/Noark-5. Kurset hadde 21 deltagere. I alt deltok 150 personer på IKAVAs kurs. Dette er en nedgang fra fjorårets 219 deltagere. Innlegg/foredrag utenfor IKAVA: Innlegg på LLPs (Landslaget for lokal- og privatarkiv) årsmøte/seminar: Har vi bruk for LLP ved Reithaug Innlegg/debattledelse på Kommunearkivkonferansen i Kongsberg om rettighetsdokumentasjon med tittelen: Innsyn og idéutveksling ved Holen. Side 9 av 16

10 6. Informasjonsvirksomhet Kontaktkonferanse Årets kontaktkonferanse for arkivlederne ble arrangert på Hotel Ernst i Kristiansand. Hovedfokus i år var gjennomgang av Riksarkivarens høringsforslag til nye bevarings- og kassasjonsregler for kommunal og fylkeskommunal sektor. Gro Hendriksen, arkivar fra Riksarkivet, var invitert til å gjennomgå forslaget til nytt regelverk. Dette var et godt utgangspunkt for at arkivlederne ble invitert til å gjennomgå forslaget til regelverk i egen kommune og deretter gi innspill til en felles høringsuttalelse utformet av IKAVA. I tillegg tok vi opp et tema som kommunene hadde etterspurt, da ny matrikkelov har skapt usikkerhet om offentlighetsvurdering og journalføringsrutiner for dokumenttyper i byggesaker. Arkheion IKAVA er deleier i bladet Arkheion. Arkheion er et landsdekkende fagmagasin for kommunale arkivinstitusjoner og bladet kommer ut to ganger i året. Bård Raustøl fra IKAVA sitter i redaksjon og har vært redaktør siden Utstillinger Utstillingsserien i foajeen på Arkivsenter sør Månedens dokument fortsatte i IKAVA har blant annet stilt ut dokumenter angående formannskapsjubileet 1837, en karttegning fra Mandal og et dokument om julebidrag til fattige i Kristiansand. IKAVAs utstilling om Kristiansand bys arkiver står fortsatt i stort monter i foajeen. Artikler i aviser IKAVA har bidratt med to lengre kommentarer/synspunkt i Fædrelandsvennen i Bård Raustøl skrev om kommunenes 175 årsjubileum i forbindelse med formannskapslovene fra 1837 og Turid Holen skrev om skoledokumentasjon. I tillegg har IKAVA også hatt innlegg i Farsunds avis om formannskapslovenes 175 års jubileum. Bilde 2 - Fra Fædrelandsvennen 17. januar 2012 Side 10 av 16

11 Internett Også i 2012 har IKAVA publisert smakebiter fra arkivene på nettsidene. Blant annet har vi fortalt om gatenavn i Kristiansand, skatteligningen i 1905, skoleruta for året 1901, et brev fra Gustav Vigeland og om oljepriser i Vennesla i I tillegg til publisering av smakebiter på nettsiden er samtlige artikler også lagt ut på IKAVAs facebookside. Aktiviteten på denne siden har økt betraktelig, og antallet tilhengere av siden var 138 ved utgangen av IKAVA arbeider med en løsning for formidling av skannede protokoller til publikum. Dette arbeidet er foreløpig i startgropen og vi arbeider videre med enkelte utfordringer i forbindelse med infrastruktur og teknisk utstyr. En løsning er forhåpentligvis på plass i løpet av Bilde 3 - Utsnitt av artikkel på internett om Gustav Vigeland Digitale Bilder i Agder (DBA) IKAVA deltar i samarbeidet Digitale Bilder i Agder sammen med Vest-Agder Museet, Statsarkivet i Kristiansand, flere kommuner og ulike foreninger. Det samarbeides blant annet om en felles nettside som formidler digitaliserte kulturhistoriske foto fra Agder med god dokumentasjon (metadata). Arkivdagen Arkivdagen 2012 ble arrangert i Vennesla kulturhus. IKAVA og Statsarkivet orienterte om sine virksomheter og hadde med originale arkivprotokoller til publikum. Dagen var godt besøkt. Forskningsdagene Forskningsdagene er en nasjonal årlig festival. Arkivsenter sør deltok på forskningstorget i Kristiansand også i Vi hadde bl.a. lokalhistorisk quiz for barn og voksne. Omvisninger m.m. Også i 2012 hadde IKAVA og Statsarkivet omvisninger for studenter fra UiA. Personale fra Kristiansand folkebibliotek har også vært på omvisning. Bård Raustøl orienterte også om kommunale arkiver i forbindelse med DIS Vest-Agder sitt kurs i å skrive slektsbok. Den kulturelle skolesekken IKAVA deltar i Den kulturelle skolesekken i regi av fylkeskommunen. Vårt opplegg Fra fjærpenn til SMS ble i år holdt for 5. og 6. trinn for skoler i Lyngdal og Kristiansand. Opplegget inkluderer en teoretisk del med informasjon om arkiver som unike kilder, og en praktisk del med lesing i originale skoleprotokoller og bruk av fjærpenn og blekk. Side 11 av 16

12 Krigsarkiver.no I 2012 ble nettsiden krigsarkiver.no lansert under et arrangement på Flekkefjord videregående skole. Krigsarkiver.no er et samarbeid mellom IKAVA, Statsarkivet og Stiftelsen Arkivet. Formålet er å tilgjengeliggjøre kilder fra 2. verdenskrig på nett i sammenheng med et eget undervisningsopplegg. Stemmerettsjubileet I forbindelse med jubileet for kvinnelig stemmerett i 2013 er IKAVA involvert i et samarbeid med andre kommunale arkivinstitusjoner. En egen nettside vil bli lansert i Sensitive arkiver IKAVA tilbyr fortsatt en sikker oppbevaring av eierkommunenes sensitive personarkiver. I 2012 ble det hentet inn til sammen 178 bokser med sensitive personarkiver fra eierkommunene. I tillegg ble det hentet inn arkiver som IKAVA skal ordne på betalt oppdrag. I 2012 har vi besvart til sammen 131 henvendelser fra kommunene. Dette er en økning på ni henvendelser fra året før. En del av henvendelsene har kommet i forbindelse med den fylkeskommunale oppreisningsordningen. Denne ble avsluttet i Arkivlokaler Det er fortsatt behov for forskriftsmessige arkivlokaler i kommunene selv om utviklingen går mot mer elektronisk arkivdanning. Det må være forskriftmessige lokaler til både avsluttede papirarkiver og papirarkiver som fortsatt blir produsert. Det kreves også forskriftmessige lokaler til de elektroniske arkivene. IKAVA kan nå tilby godkjente lokaler til eldre og avsluttede arkiver fram til Fokuset i kommunene blir å ha tilfredsstillende lokaler til dagligarkiver og bortsatte arkiver (inntil arkivene er år). Kommunene ble med arkivforskriften pålagt å utbedre sine arkivlokaler slik at kravene i arkivforskriften er overholdt med en frist innen utgangen av Arbeidet med organisering av bortsatte arkiver i kommunene og utbedring lokaler har pågått på overtid i noen kommuner i Flere kommuner har inngått avtaler med IKAVA om betalt forsering av arkivordning for å få arkiver plassert i IKAVAs godkjente lokaler. 9. Eldre og avsluttede arkiver Ordning av eldre arkiver er en høyt prioritert oppgave for IKAVA. Behovet for ordning er fremdeles stort og det er fortsatt mange årsverk med ordningsarbeid som står og venter i kommunene. Ordningsarbeidet innebærer systematisering av arkivmaterialet, rensing, pakking i godkjente mapper og arkivbokser og etikettering, samt registrering av bokser og protokoller i depotstyringssystemet Asta. Arkivkatalogene blir Bilde 4 - Innhenting av arkiver fra Mandal. Eva Aastrup Lia og Alen Maglic ute på oppdrag. Side 12 av 16

13 søkbare på nett gjennom arkivportalen og tilgjengeliggjort på IKAVAs nettside. I 2012 har vi ordnet arkiver både på dager i arbeidsplanene og som egne prosjekt. I henhold til arbeidsdagene for den enkelte kommune har IKAVA ordnet ca. 65 hm med arkiver fra forskjellige organer. Dette er omtrent like mye som i En rekke kommuner har bevilget penger til forsering av ordning av arkiv i egne prosjekt. Totalt ble det ordnet nærmere 220 hm i Det ble blant annet ordnet ferdig prosjekter fra Kvinesdal, Lyngdal, Hægebostad og Vennesla. Et større prosjekt fra Søgne ble påbegynt i 2012 og vil bli ferdig i Det er i tillegg hentet inn materiale fra flere større prosjekter som vil bli påbegynt i I forbindelse med ordningsprosjektene har det gått med en del tid til opplæring av ansatte og administrering av prosjektene. I 2012 gikk IKAVA til innkjøp av en bokskanner. Denne vil bli brukt til skanning av eldre arkivprotokoller i ulike formater. Det er startet et større betalt skanningsprosjekt for Farsund kommune. Dette ferdigstilles i Skanneren ble også brukt til å skanne eldre oppmålingsprotokoller for Oppmålingsvesenet i Kristiansand. Dette var et betalt oppdrag. Selvfinansierte ordnings- og skanningsprosjekter som videreføres/ startes opp i 2013: Søgne kommune Marnardal kommune Farsund kommune, digitalisering og ordning Farsund kommune, skolearkiver Kristiansand kommune, boligselskapet Kristiansand kommune, St. Josephs sykehjem Mandal kommune Songdalen kommune Audnedal kommune PPT Lindesnesregionen 10. Etablering og drift av arkivdepot IKAVA har nå tilstrekkelig kapasitet for å ta imot kommunenes avsluttede og eldre arkiver. Vi leier lokaler av statsarkivet i Kristiansand, og har driftet interkommunalt arkivdepot siden I 2012 tok vi i bruk ti tusen nye hyllemeter i oppgraderte og godkjente leide lokaler i Sørlandsparken. IKAVA kan nå motta eiernes arkiver fram til Leieutgiftene dekkes av økningen i eierbidrag som ble vedtatt i representantskapet i Bilde 5 - Fra depot i Sørlandsparken Side 13 av 16

14 IKAVA har en leiekontrakt fram til 2021 på de nye lokalene og vil arbeide videre for permanente arkivlokaler. IKAVA har lesesal sammen med Statsarkivet i Kristiansand. IKAVA tar 10 % av vaktene på lesesalen basert på andelen utlånt materiale. Dette innebærer et tidsforbruk på 26 dagsverk. Samarbeidet med statsarkivet innebærer at lesesalen er betjent alle virkedager. I tillegg er det langåpent to dager i uken store deler av året. Samarbeidsordningen fører til gode tjenester til publikum som har liten kostnad for IKAVA. Forespørsler om eldre arkivmateriale Lesesalsbesøket varierer fra måned til måned. I 2012 var det 1044 gjester på lesesalen (mot 1199 i 2011). Det ble lånt ut 320 kommunale arkivstykker (mot 263 i 2011). Dette er 11,5 % av det totale utlånet ved Arkivsenter sør. I tillegg til utlån på lesesal registrerer IKAVA innsynssøknader og fremfinning av historisk materiale. Det er ulik arbeidsbelastning på disse forespørslene. I 2012 var det 114 forespørsler etter historisk arkivmateriale, dette er en økning på 14 fra året før. Bilde 6 - Fra helgebilaget "God helg" i Farsunds avis 14. januar 2012 Depot for elektroniske arkiver I løpet av året er det mottatt 4 nye systemer. I tillegg til disse er det mottatt en større mengde dokumenter tilhørende tidligere deponerte systemer. Disse dokumentene (rundt ) er konvertert fra originalformat (i hovedsak doc, rtf, txt) til PDF/A, som er arkivformatet godkjent for langtidsarkivering. Elektronisk depot pr i tall: Antall deponerte systemer : 50 Antall nye i 2012 : 4 Totalt antall GB : 303 Tidligere brukte konverteringsrutiner for dokumenter Totalt antall filer i depot : viste seg etter stikkprøver å inneholde en del mangler, og det er i 2012 foretatt ny konvertering av dokumenter fra tidligere deponeringer. Dette har ført til at kvaliteten på det arkiverte materialet er mer i samsvar med originalmaterialet skapt av kommunene. I utgangspunktet er det kommunenes eget ansvar å levere dokumenter fra deres systemer i arkivformatet PDF/A. Dette har vist seg vanskelig, og derfor bruker IKAVA mye tid på dette Side 14 av 16

15 arbeidet i etterkant. Nyere fagsystemer og sak/arkiv-systemer produserer automatisk dokumentene i PDF/A, så dette er forhåpentligvis en utfordring som er i ferd med å forsvinne. Det er i løpet av året produsert egen programvare for uttrekk og konvertering av informasjon fra blant annet RMS, Forum Winsak og systemer i Unique-familien. Disse programmene er distribuert til KDRS-nettverket for utprøving, og er tatt i bruk ved IKA Rogaland og IKA Møre og Romsdal. Intern drift Mot slutten av 2011 ble ASTA oppgradert til v5. Dette arbeidet ble fullført i 2012, og nye ASTA er i drift, etter oppgradering av serverpark. IKAVAs serverpark var tidligere plassert i ikke tilfredsstillende lokaler ved Arkivsenter sør. I 2012 ble det inngått avtale med Statsarkivet i Kristiansand om å få benytte en del av deres serverrom. Rommet har dedikert kjøling og strøm, og er et stort skritt i riktig retning. Samtidig ble infrastruktur og resterende maskinpark gjennomgått, og endringer ble gjort for å øke hastighet og kapasitet. 11. Personal og organisasjonsutvikling IKAVA er en kompetansebedrift og selskapets vesentligste verdi ligger i de ansattes kompetanse. Dette gjenspeiles også i at den største enkeltutgiften på budsjettet er personalutgifter. Styret og administrasjonen er derfor opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen, og bevare den i selskapet. Dette er nødvendig forfortsatt å kunne tilby eierkommunene den best mulige bistanden innen vårt fagfelt og for å bidra til at kommunene produserer og sikrer den dokumentasjonen de trenger og er pålagt å ha. HMS og sykefravær IKAVAs internkontrollsystem er samordnet med systemet til Statsarkivet i Kristiansand. IKAVA har en HMS-plan som skal oppdateres fortløpende. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler i I 2012 hadde IKAVA 0,6 % sykefravær, i tillegg kommer noe fravær pga sykt barn. Dette er noe nedgang fra IKAVA har et stabilt lavt sykefravær. IKAVA s virksomhet har en ubetydelig virkning på det ytre miljø. Ekstern deltagelse på kurs, konferanser etc. KAI (Kommunearkivinstitusjonenes) konferanse på Kongsberg, 3/4 dager, (4 deltagere) KDRS-seminar (Kommunalt digitalt ressurssenter) 2 stk (1 deltager) XML-kurs, (1 deltager) PDFA-seminar, Riksarkivet, (1 deltager) Agderseminaret, 2 dager, (2 deltagere) Side 15 av 16

16 KAI (Kommunearkivinstitusjonenes) ledermøte (1 deltager) Studietur til Amsterdam, 3 dager (4 deltagere) Krigsarkiver på nett, møter og lansering (2 deltagere) Møtebøker på nett (1 deltager) Stemmerettsjubileet 2013 (1 deltager) Gerica helsenett informasjon/lansering (3 deltagere) DDV, E-kommunestrategiprosjektet (1 deltager) Workshop Noark-5 ephorte og fagsystemer (1 deltager) Kartseminar ved statsarkivet i Kristiansand (1 deltager) Seminar Bruk og nytte av forskning for innovasjon i offentlig sektor, Forskingsrådet (3 deltagere) Medlemskap Norsk Arkivråd Landslaget for Lokal og Privatarkiv (LLP) KS Bedrift Forskernettverk Agder Samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand Samarbeidet med statsarkivet i Kristiansand er løpende og vi vurderer stadig flere samarbeidsprosjekter og -områder. Statsarkivet og IKAVA har i flere år brukt det felles navnet Arkivsenter sør om bygningen og samarbeidet. Dette arbeider vi videre for å bevisstgjøre befolkningen om. I 2012 har vi hatt felles studietur og flere felles faglige forum for å lære av hverandre. Både Statsarkivets og IKAVAs ansatte har deltatt med innlegg. Formidlingsvirksomhet som Arkivdagen og Forskningstorget er årlige faste samarbeidsprosjekter sammen med statsarkivet. Samarbeid med andre relevante institusjoner Vi ser også på samarbeidet med andre lignende arkivinstitusjoner som nyttige og fortsetter å engasjere oss i dette. Slik kan IKAVA være med å bidra og selv trekke Bilde 7 - To nummer av Arkheion utgitt i 2012 veksler på de nettverk av kunnskapsinstitusjoner vi bygger opp. Eksempler på dette er arkivplan.no, langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale og tidsskriftet Arkheion. Styreseminar Det ble gjennomført et styreseminar for IKAVAs styre og faste ansatte. Her ble selskapets reglement, instrukser og delegasjoner gjennomgått og drøftet. De ansatte orienterte om sine arbeidsområder med åpning for utfordringer og fremtidsutsikter. Hensikten var også en gjennomgang og revidering av IKAVAs langtidsarbeidsplaner. Side 16 av 16

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

KONGSBERG INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS ÅRSMELDING 2014

KONGSBERG INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS ÅRSMELDING 2014 KONGSBERG INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS ÅRSMELDING 2014 20 14 LEDER Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS skal legge forholdene til rette for eiernes

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2011

STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2011 ÅRSBERETNING 2011 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har kontorlokaler og magasin i Nansensgate 1 og

Detaljer

I Å Trøndelag. Årsrapport

I Å Trøndelag. Årsrapport I Å Trøndelag Årsrapport 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 1. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 2 1.1 Eiere 2 1.2 Kontor og magasin 2 1.3 Representantskapet 2 1.4 Styret 3 1.5 Personalet 3 1.6 Økonomi 4

Detaljer

Dokumenthåndtering Sarpsborg kommune

Dokumenthåndtering Sarpsborg kommune Dokumenthåndtering Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

En kilde til kunnskap KONGSBERG

En kilde til kunnskap KONGSBERG En kilde til kunnskap KONGSBERG 21 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har kontorlokaler og magasin i Nansens gate 1 og magasin i Bussedalen

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

IKA KONGSBERG ÅRSMELDING 2013

IKA KONGSBERG ÅRSMELDING 2013 IKA KONGSBERG ÅRSMELDING 2013 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS skal legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009 2#2009 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

Arkheion WIKILEAKS OG ARKIV 1#2011 HVA GJØRES FOR Å FØLGE OPP RIKSREVISJONENS RAPPORT? «HVEM TROR DU AT DU ER?» TABELLUTTREKK MED URD KS FAGGRUPPE

Arkheion WIKILEAKS OG ARKIV 1#2011 HVA GJØRES FOR Å FØLGE OPP RIKSREVISJONENS RAPPORT? «HVEM TROR DU AT DU ER?» TABELLUTTREKK MED URD KS FAGGRUPPE 1#2011 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHIST. SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Dokumentbehandling og arkiv

Dokumentbehandling og arkiv Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumentbehandling og arkiv Enebakk kommune 30. desember 2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

LES OGSÅ OM: DEPONERINGSMARATON MUGGSANERING HVEM TROR DU AT DU ER? ARKIVPLAN.NO

LES OGSÅ OM: DEPONERINGSMARATON MUGGSANERING HVEM TROR DU AT DU ER? ARKIVPLAN.NO 1#2015 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV IKA ØSTFOLD VESTFOLDARKIVET FOLLOARKIVET FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AAMA IKAVA IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV FYLKESARKIVET

Detaljer

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER 2#2013 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS VESTFOLDARKIVET FOLLOARKIVET FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AAKS IKAVA IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV FYLKESARKIVET

Detaljer

Filmplakat fra Munken kino i Larvik. En kilde til kunnskap KONGSBERG

Filmplakat fra Munken kino i Larvik. En kilde til kunnskap KONGSBERG Filmplakat fra Munken kino i Larvik En kilde til kunnskap KONGSBERG 17 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har kontorlokaler og magasin

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

SYNSPUNKTER, OPPFØLGING OG SAMARBEID

SYNSPUNKTER, OPPFØLGING OG SAMARBEID 1#2013 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHIST. SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV

Detaljer

Arkheion. Kommunereformen. arkivene

Arkheion. Kommunereformen. arkivene 2#2014 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS VESTFOLDARKIVET FOLLOARKIVET FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AAKS IKAVA IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV FYLKESARKIVET

Detaljer

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV 1#2012 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHIST. SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Arkheion MUGGSOPP. og kommunale arkiver 2#2012

Arkheion MUGGSOPP. og kommunale arkiver 2#2012 2#2012 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHIST. SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer