SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5837 /40378/ Beate Nemeth Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5837 /40378/11-034 Beate Nemeth 06.09.11 Telefon: 77 79 01 07"

Transkript

1 Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5837 /40378/ Beate Nemeth Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: AMU ENDRINGER I INTERN ORGANISERING I ENHETEN EIENDOM Innstilling til vedtak: AMU tilrår at rådmannen godkjenner de framlagte endringer i intern organisering i enheten Eiendom. Gøril Bertheussen rådmann Saksutredning: Endringer i intern organisering i enheten Eiendom Bakgrunn Kommunestyret har over lang tid vist stor interesse for hvordan de kommunale eiendommene forvaltes og driftes. Det vises blant annet til følgende kommunestyresaker: Kommunestyresak 135/05 Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Eiendomsforvaltning. Forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen i Tromsø kommune. Et av vedtakene sier at det må etableres et godt utviklet planleggings- og styringssystem. Kommunestyresak 52/07 Kommunal eiendomsforvaltning. Her er særlig vedtakspunkt 3 relevant for denne saken, hvor rådmannen får i oppdrag å foreta en større gjennomgang av alle kommunens tekniske driftsoppgaver. Herunder også legge til rette for å skille ut driftsoppgaver fra dagens RE Eiendom. Kommunestyresak 26/09 Mål og strategier for kommunens eiendomsforvaltning, I denne saken påpekes behovet for klargjøring av roller og tydeliggjøring av

2 ansvarsoppgaver, samt at enheten må settes i stand til å rekruttere kvalifisert personell siden ca 25 % av arbeidsstokken vil gå av for alderspensjon innen få år. Rekruttering av kvalifisert personell har vært utfordrende i flere år allerede. Det påpekes videre at den teknologiske utviklingen går raskt og at dette vil kreve stadig høyere kompetanse og spesialisering, både når det gjelder driftspersonell og planleggere. Kommunestyresak 34/11 Organisering av eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune. Finans- og byggutvalget var oppnevnt av kommunestyret som arbeidsutvalg for å vurdere organisering av kommunens eiendomsforvaltning. Gjennom dette arbeidet gir Rådmannen tilbakemelding på hvordan vedtakene fra kommunestyresak 52/07 skal følges opp. De viktigste punktene for denne saken er: a) Sluttføring av effektivisering av driftstjenestene knyttet til bygningsforvaltningen b) Styrking av kompetanse og kapasitet på strategisk planlegging og langsiktig utvikling Finans og byggutvalgsak 87/11 Orientering vedrørende endringer i intern organisering i enheten Eiendom. Saken ble lagt frem for Finans og byggutvalget som en orienteringssak på bakgrunn av vedtak i kommunstyresak 34/11 om at finans- og byggutvalget ønsker jevnlig orientering omkring behovsvurderinger, prioriteringer og andre saker av strategisk betydning innenfor eiendomsforvaltningen. Endringsforslagene som det orienteres om i denne sakne vurderes som nødvendige, og er basert på både faglige og økonomiske vurderinger. I disse vurderingene er både brukerinteresser, forvalter- og eierrollen tatt hensyn til. En mer profesjonell eiendomsforvaltning og bygningsdrift vil bidra til å bygge et bedre omdømme internt og hos innbyggerne i Tromsø kommunene. a) Sluttføring og effektivisering av bygningsdriften Eiendom etablerte tidlig i 2011 et prosjekt med mandat om å etablere en ny driftsmodell for en mer rasjonell og effektiv drift av bygningsmassen. Dette prosjektet bygger på et forprosjekt som ble gjennomført i Tillitsvalgte er representert både i styringsgruppen og i prosjektgruppen. Prosjektgruppen har i sin av vurdering av driften av byggene identifisert en rekke større forbedring og utviklingsområder. Spesielt ressursdisponering, tjenestekjøp og riktig kompetanse er kritiske områder og derfor sentrale hensyn i etablering av den nye driftsmodellen. I dag utfører driftspersonellet et vidt spenn av oppgaver, alt fra service- og brukeroppgaver som ikke krever fagutdanning, håndverkstjenester som krever fagkompetanse innen et eller flere håndverk samt teknisk drift og oppfølging, som igjen krever teknisk kompetanse. Den enkelte driftsmedarbeider kan vanskelig ha tilstrekkelig kompetanse innenfor alle disse områdene. Allikevel har den enkelte driftsmedarbeider ansvar for sitt eget/sine egne bygg og er stasjonert på ett bestemt bygg. Denne driftsorganiseringen ble etablert i en tid hvor bygningsmassen var adskillig mindre komplisert enn i dag. Som følge av stadig nye lover og forskrifter og den teknologiske utviklingen generelt er bygningsmassen blitt stadig mer teknisk komplisert. Dette krever også en større grad av spesialisert kompetanse for å ivareta de enkelte oppgavene. Dagens organisering medfører blant annet at: - det er vanskelig å utnytte den enkelte medarbeiders spisskompetanse fullt ut - brukerenhetene tilbys ulik kvalitet på tjenestene, avhengig av den enkelte medarbeiders spisskompetanse I dag mottar Eiendom dessverre for mange henvendelser fra brukerne våre om at leveransen fra Eiendom ikke er som forventet

3 - det enkelte bygg kan være svært godt driftet på noen områder (eks vedlikehold), men mangelfullt på andre (eks teknisk drift), hvilket gir usikkerhet om alle krav til byggverket overholdes, det være seg inneklima, energioppfølging, brannkrav etc. - en er sårbar ved sykefravær, ferieavvikling etc, blant annet fordi kun én medarbeider kjenner det enkelte bygg godt nok. Dagens organisering er også svært krevende i forhold til ledelse og oppfølging av driftspersonellet. Mange vaktmestre opplever at administrasjonen har for liten tid til oppfølging av den enkelte vaktmester og koordinering av felles oppgaver. Videre er det vanskelig å gjennomføre for eksempel medarbeidersamtaler med den enkelte siden én overordnet har personalansvar for de aller fleste driftsmedarbeidere, dvs ca 60 stk. Vi erfarer dessuten store utfordringer med å rekruttere kvalifiserte driftsteknikere, da de aller fleste med spisskompetanse ønsker å jobbe med oppgaver der en får utnyttet denne fullt ut. Når vi så kun kan tilby jobber hvor ca en tredjedel av arbeidsoppgavene ligger innenfor søkerens kompetansefelt, blir dette uinteressant for svært mange. Med en høy gjennomsnittsalder blant driftsmedarbeiderne er det vesentlig å sikre rekruttering av rett kompetanse. Endringene som skal gjennomføres vil medføre at Tromsø kommune Eiendom vil kunne tilby bedre arbeidsforhold og mer interessante arbeidsplasser. Økonomiske vurderinger viser at over 80% av vedlikeholdsbudsjettet går til kjøp av leverandør og håndverkertjenester. Denne utviklingen vil øke i omfang. Mye av dette skyldes også at byggene blir stadig mer teknisk komplisert. Ny driftsmodell må prioritere å styrke bestiller- og innkjøpskompetansen i driftsorganisasjonen for å sikre bedre styring og kontroll av kjøpte tjenester. For å effektivisere driften og sikre nødvendig kompetanse vil Eiendom etablere ambulerende driftsmedarbeiderteam, med driftsteknisk kompetanse, som skal dekke flere bygg enn det som er tilfelle i dag. Dette vil også styrke bygningsdriften ved bedre ressursdisponering, mindre sårbarhet ved sykdom, ferie etc. og gi større fleksibilitet og smidighet i utnyttelse av medarbeiderressurser. Enkelte bygningstyper vil allikevel ha behov for fast bemanning. Dette gjelder for eksempel større helsebygg, hvor hensyn til kontinuerlig stabil drift er særskilt viktig. Allikevel vil disse medarbeiderne også inngå i team, slik at deres kompetanse kan trekkes på av resten av teamet. Teamene vil ledes av driftsledere, som vil få ansvar for daglig oppfølging av driftsmedarbeiderne, driftsplanlegging, driftsoppfølging. Driftslederne vil også få ansvar for å implementere nye driftsinstrukser, arbeidsprosesser og servicemål. Dagens medarbeidere som primært har håndverkskompetanse vil i fremtiden inngå i Eiendoms håndverkertjeneste, som hovedsaklig har ansvar for gjennomføring av reparasjoner, løpende vedlikeholdsarbeide samt mindre planlagte vedlikeholdsoppdrag. Også håndverker-tjenesten vil ved dette styrkes, og i tillegg til boligvedlikehold også ha kapasitet til å utføre reparasjoner og løpende vedlikehold av øvrig bygningsmasse. Også i fremtiden vil det være behov for medarbeidere som kan ivareta diverse løpende serviceoppdrag. Dette er oppgaver som ikke nødvendigvis vil kreve fagbrev innenfor et særskilt håndverk eller teknisk spisskompetanse, men derimot serviceinnstilling og evne til samhandling. I tilknytning til håndverkerbasen vil en derfor etablere et servicesenter bestående av vaktmestere som ikke har nødvendig driftsteknisk kompetanse eller fagbrev innen et håndverk.

4 For å lykkes med en profesjonell bygningsdrift er det viktig at Eiendom har fokus på og bygger opp riktig kompetanse på enhetens kjerneoppgaver. Undersøkelser viser at mellom 30 75% (avhengig av bygningskategori) av Eiendoms vaktmesterressurser i dag er knytter til brukeroppgaver. Typiske brukeroppgaver kan være flytting av møbler, montering av hyller, avfallshåndtering, transport, etc. Dette er viktige oppgaver for brukeren, men dagens ordning gir uklarheter i ledelse og styring av driftsmedarbeiderne, hvor både de enkelte enhetene og Eiendom skal styre de samme ressurser. Dette er uheldig både for den enkelte medarbeider og for effektiv ressursstyring. Samtidig bidrar også dette til at driftsmedarbeideren skal ivareta et svært vidt spekter med oppgaver som igjen medfører store problemer med rekruttering av kvalifisert personell for å ivareta særlig den tekniske driften. Rådmannen går inn for å tilbakeføre de rene brukeroppgavene til enhetene, sammen med de økonomiske ressursene Eiendom i dag disponerer for utførelse av denne tjenesten. Endringen vil bidra til at Eiendom får økt fokus på drift og vedlikehold av bygningsmassen. Overføring av brukeroppgavene til enhetene vil gi enhetslederne muligheter for å disponere ressurser og oppgaver på en bedre måte enn i dag, der de selv ser behovet er størst. Det er ikke hensiktsmessig eller naturlig at denne type oppgaver skal ivaretas av Eiendom, som skal ha fokus på å sørge for god og forutsigbar drift og vedlikehold av eiendommene i tråd med gjeldende lover og forskrifter. I løpet av høsten vil det arbeides videre med å klargjøre grensesnittet mellom brukeroppgaver og bygningsmessige og tekniske oppgaver, samt hvordan brukeroppgavene best kan ivaretas for enhetene. En mulighet kan være at den enkelte enhet selv kan ta ansvar for disse tjenestene, gjennom egne ansatte. En annen løsning kan være at brukeroppgaver kan tilbys enhetene fra Eiendoms håndverkerbase, servicesenteret, evt av andre enheter i kommunen. En åpner også for at en del av disse tjenestene kan kjøpes eksternt. Oppgaver DRIFT Brukeroppgaver Driftsoppgaver Håndverksoppgaver Serviceoppgaver Internservice Avfallshåndtering Transport Rigging / flytting Innredning Rep. Inventar Snørydding Lys Alarm Teknisk drift Energioppfølging Løpende vedlikeh Reparasjon bygg Skadeforebygge Drift basseng El / VVS styring Planlegging Utomhus Ombygging Reparasjon Våtrom Vedlikehold Kalkulasjon Søknad / melding Planlegging Styring Befaringer Støttefunksjoner Riving / rydd Transport Reparasjon Brukerservice ATG Snørydding Utomhus Flytting Figur 1: Figuren viser hvordan driftsoppgavene i fremtiden vil ivaretas ut fra behov for kompetanse.

5 I dialog med Bydrift planlegges Eiendoms bygningsdrift etablert sammen med Bydrift på Skattøra. Her vil både driftsledere, driftsmedarbeidere og håndverkerbase etappevis kunne samlokaliseres i et styrket kommunalt driftssenter. Lokalisering på slottet vil samtidig bidra til større samhandling og synergieffekter med Bydrift. Bygningssdrift og Bydrift har en rekke felles grensesnitt og ressurser som med fordel kan samordnes, og kunnskap og kompetanse kan enklere deles. De ansatte vil samtidig få mulighet til og lettere tilgang til nye og varierte oppgaver. Samlokalisering vil videre kunne bidra til å få etablert et felles og robust driftsteknisk miljø, med et betydelig utviklingspotensiale. Ny driftsmodell vil over relativt kort tid kunne gi betydelig gevinster som følge av bedre drift og reduserte lønnskostnader, da den enkelte medarbeiders kompetanse i større grad enn i dag kan utnyttes fullt ut. En mer likeverdig og forutsigbar leveranse til hele bygningsmassen vil ikke bare gi mer tilfredsstillende forhold for våre brukere, men også bidra til økt omdømme for hele kommunen. b) Styrking av kompetanse og kapasitet på strategisk planlegging og langsiktig utvikling Eiendom gjennomfører endringer i organisering av bygnings-, veg- og parkforvaltningen. Hensikten er å styrke et strategisk eierskap, gjennom langsiktige planer for systematisk verdibevarende vedlikehold og utvikling. Kommunal eiendomsforvaltning er et fagområde i sterk utvikling, og også for Tromsø kommune vil det fremover være nødvendig å ha riktige ressurser og kompetanse til dette. Strategisk og aktivt eierskap skal bidra til at eiendommene er egnet til formålet og de tjenester som skal tilbys innbyggerne blant annet gjennom bedre rapportering og grunnlag for politiske beslutninger. Bygningsforvaltning Hovedgrepet som gjennomføres er et tydeligere faglig skille mellom bygningsforvaltning og bygningsdrift, se figur 1. I dag ivaretas hele arbeidsomfanget fra bygningsforvaltning til driftplanlegging og -oppfølging av de samme personene. Å favne et så stort faglig spekter er i praksis svært vanskelig, da det kreves ulik kompetanse og fokus for å lykkes innenfor begge områder. En slik tydeliggjøring er dessuten helt nødvendig for å legge til rette for å skille ut driftsoppgaver fra dagens Eiendom, jfr kommunestyresak 52/07 Kommunal eiendomsforvaltning, vedtakspunkt 3. Frem til i dag har derfor hovedinnsatsen til Eiendom ligget innenfor bygningsdrift. Bygningsforvaltning etableres nå som et eget område i Eiendom.

6 Eiendom - Bygg Driftslede r Område 1 Driftsleder Område 2. Driftslede r Teknisk Driftslede r Håndverk Byggforvalter Byggforvalter Byggforvalter Spesialist støttefunksjoner Tromsøya Nord Tromsøya Sør. Elektro Ventilasjon Reparasjon Løpende vedl. Skolebygg Idrettsbygg Helsebygg Energi/milj ø Kvaløyslett a Fastlandet Automasjon IKT Driftsservice Støttefunksjon Barnehager Kulturbygg Boliger Brann SHA Juridisk Bygningsdrift Bygningsforvaltning Figur 2: Figuren viser et tydelig skille mellom ansvar for bygningsdrift og ansvar for forvaltning og Utvikling, samt hvordan de ulike driftsteamene vil ledes av en driftsleder. Bygningsforvaltningen skal i hovedsak ha ansvar for de langsiktige, taktiske og strategiske planene, gjennom å utarbeide helhetlige porteføljeplaner for de ulike bygningskategoriene, for eksempel skolebyggene. Porteføljeplanene vil være basert på funksjonelle, tekniske og økonomiske tilstandsanalyser, samt vurdering av alternative tiltak og økonomiske konsekvenser. Porteføljeplan og tilstandsanalyse skal gi eier/kommunestyret er godt beslutningsgrunnlag for økonomiske prioritering og vurderinger av alternative løsninger. Aktuelle analyser og vurderinger vil kunne omfatte forslag om hvorvidt eiendommen skal rehabiliteres, saneres for å bygge nytt, eller selges. Som følge av stadig nye/endrede lover og forskrifter, kvalitets-, funksjons- og brukerkrav vil slike vurderinger bli stadig viktigere fremover. For å møte disse utfordringene må Eiendom bygge opp både strategisk og taktisk kompetanse innenfor dette fagområdet. Denne kompetansen vil også være nødvendig for å styrke bestillerkompetansen, ved kjøp av konsulent- og entreprenørtjenester for større vedlikeholdsoppgaver. Tilstandsanalysene på eiendommene vil også bli benyttet som grunnlag for utarbeidelse av langsiktige vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsplanene vil så driftslederne få ansvar for å gjennomføre. Manglende vedlikeholdsplaner vil ofte resultere i akutte investeringer, som ikke nødvendigvis er lønnsomme over tid. God bygningsforvaltning er basert på tett samhandling med eier gjennom gode beslutningsgrunnlag og vedtak. Denne type eiendomsforvaltning og planpålitelighet vil også bidra til å ivareta fremtidige brukerinteresser på en mer tilfredsstillende måte. Et tydeligere skille mellom forvaltning og drift er også nødvendig for å lykkes bedre med effektivisering av driftstjenestene. Park- og vegforvaltning Eiendom har ansvar for park- og vegforvaltning mens Bydrift har driftsansvar. Innen for disse områdene er det altså et organisatorisk og tydelig skille mellom forvaltning og drift,

7 slik det også tas sikte på å tydeliggjøre for byggforvaltning og drift. Allikevel har Eiendom helt siden opprettelsen av enheten strevet med å ivareta forvaltningsansvaret for områdene park og veg godt nok. Årsakene til dette er flere, som gir flere ulemper: - Begge faggruppene Park og Veg har få medarbeidere. Dette medfører at faglederne i begge tilfeller må benytte mesteparten av sin tid til ren saksbehandling, og dermed får manglende kapasitet til å lede, planlegge og koordinere. - Med få medarbeidere i hver av disse faggruppene, oppstår stadig utfordringer ved sykefravær, ferieavvikling, vakanser o.a. - Faggruppene er svært små i forhold til de øvrige faggruppene Eiendom har. Dette medfører en ubalanse internt i Eiendom. - Andre enheter, særlig Byutvikling og Bydrift, og også internt fra andre faggrupper i Eiendom etterlyses større fokus på overordnet planlegging og forvaltning samt bedre koordinering og samhandling mot disse enhetene/faggruppene. Med dagens økonomiske situasjon i Tromsø kommune er det lite trolig at det i nærmeste fremtid vil være mulig å øke bemanning på hver av faggruppene slik at disse blir mindre sårbar ved sykefravær, ferieavvikling, og vakanser eller slik at fagleder får redusert egen tid til ren saksbehandling. På bakgrunn av denne situasjonen vil nå faggruppene Park og Veg slås sammen til én faggruppe med én felles faggruppeleder. Dette vil gi: - Mer samlet tid til ledelse, de langsiktige, taktiske og strategiske planene. - Frigjøre noe ekstra ressurser til saksbehandling. - Bedre koordinering og oppfølging mot andre enheter. - En mer robust faggruppe med tanke på situasjoner med vakanse, sykefravær og ferieavvikling da det vil være flere medarbeidere å fordele oppgaver på. - Større faglig bredde da faggruppene i dag har medarbeidere med ulik kompetansebakgrunn. Det vil være en fordel å kunne utnytte for eksempel landskapsarkitektkompetanse innenfor vegforvaltning og vegprosjekter, samtidig som anleggskompetanse fra veg kan benyttes i større grad innen forvaltning av grønt- og friluftsområder og prosjekter. - Mer fokus på langsiktig planlegging og utvikling, tilstandsrapporter som vil gi bedre rapportering til politisk nivå og dermed bedre grunnlag for politiske beslutninger. Mye av metoder, verktøy og arbeidsprosesser når det gjelder forvaltning er dessuten de samme for alle typer eiendommer, uavhengig av om det dreier seg om park- og grøntforvaltning, vegforvaltning eller bygningsforvaltning. En sammenslåing mellom dagens faggrupper Park og Veg til en felles faggruppe vil derfor også lette koordinering og samarbeid om bruk av metoder og prosesser samt erfaringsoverføring opp mot bygningsforvaltningen. Dette vil på sikt gi en mer helhetlig eiendomsforvaltning i kommunen. Prosess I de organisasjonsendringene som redegjøres for over er personalenheten trukket inn i arbeidet for å sikre riktig gjennomføring av prosessene. Likeså har tillitsvalgte deltatt i stor utstrekning når det gjelder effektivisering av driftstjenestene. Det har videre vært avholdt drøftingsmøter med tillitsvalgte i forbindelse med organisasjonsendringene knyttet til bygnings-, veg- og parkforvaltningen.

8 Sluttføring og effektivisering av bygningsdriften Allerede den ble første avklarende møte vedrørende ny vaktmesterordning avholdt. Tilstede var Eiendomssjefen, driftssjefen, en soneleder, Fagforbundets hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt for vaktmestergruppa, Deltas hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt for vaktmestergruppa samt innleid konsulent. Møtereferatet har et eget pkt om organisering av vaktmestertjenesten og utkast til modell. Denne samme modellen har stått fast gjennom hele forprosjektperioden i 2009, og også da arbeidet ble tatt opp igjen i et hovedprosjekt i januar 2011, med enighet fra begge organisasjoner. Rapporten fra forprosjektet ble ferdigstillet i november Prosjektets styringsgruppe besto av rådmannens representant, eiendomssjefen samt hovedtillitsvalgte fra Delta og Fagforbundet. Prosjektgruppa besto av prosjektleder, driftssjefen, soneledere og tillitsvalgte fra vaktmestergruppene i hhv Delta og Fagforbundet. Noen av rapportens viktigste resultater og anbefalinger var: 1. Avklare nærmere i hvilken grad Eiendom skal levere brukertjenester 2. Endringer i Eiendom Bygg sin administrasjon/soneledere/byggforvaltere/teknisk støttepersonell slik at personalansvar og oppfølging av den enkelte driftsmedarbeider blir klarere. 3. Anbefaling om organisering av vaktmestrene i team, slik at samarbeid, vikariering ved fravær/vakanse vil foregå lettere 4. Anbefaling om rett kompetanse til rett jobb, særlig når det gjelder oppfølging av tekniske kompliserte bygg med avanserte systemer for overvåking og styring Med bakgrunn i pkt 2 gjennomførte Eiendom i løpet av 2010 en større gjennomgang av oppgaver og ansvar i Eiendom Bygg sin administrasjon/planleggere/teknisk støttepersonell med tanke på å etablere en modell som kunne understøtte en bedre personaloppfølging av driftsmedarbeiderne. Da en del resultater, som var nødvendig for det videre arbeidet, forelå ved utgangen av 2011 ble arbeidet med driftstjenestene i Eiendom tatt opp igjen. I januar 2011 ble det nedsatt en ny prosjektorganisasjon for et hovedprosjekt. Prosjektorganisasjonen har hatt tilsvarende oppbygging og bemanning som forprosjektet, med unntak av at eiendomssjefen har ledet styringsgruppa. Etter gjennomgang av Eiendom Bygg sine medarbeiderressurser i rådhuset, valgte eiendomssjefen også å inkludere håndverkerne på Skattøra i hovedprosjektet, slik at hele faggruppen Eiendom Bygg kunne bli sett under ett. Det er avholdt en rekke prosjektgruppemøter, styringsgruppemøter samt to allmøter for alle medarbeidere i Eiendom Bygg, dvs samtlige vaktmestre, håndverkere, soneledere/byggforvaltere samt teknisk støttepersonell. Hovedprosjektet bygger videre på de modeller som ble diskutert i forprosjektfasen, men utviklet videre, i tråd med anbefalingene fra forprosjektets rapport nevnt over, som avklaringer omkring brukertjenester. I tillegg var det også nødvendig å se sammenhengen mot håndverkerbasen på Skattøra. Fagforeningene har blitt gitt mulighet til å komme med innspill til funksjonsbeskrivelse for nye funksjoner. Begge fagforeninger er gitt mulighet til å komme med sine innspill underveis i hele prosessen, både gjennom prosjektgruppa og styringsgruppa. Etter skifte av hovedtillitsvalgt i Fagforbundet (vår 2011) er det uklart for eiendomssjefen hvorvidt Fagforbundet fortsatt er enig i de modeller som skal gjennomføres eller ikke. Det er videre uklart for eiendomssjefen hvilke alternative modeller/løsninger Fagforbundets hovedtillitsvalgt eventuelt ser for seg, da eiendomssjefen ikke har mottatt noen tilbakemelding på alternative løsninger. Imidlertid opplever Eiendomssjefen full støtte fra Delta. Eiendomssjefen ser at de foreslåtte endringene er nødvendig for å: - utnytte den enkelte medarbeiders spisskompetanse fullt ut

9 - tilby bedre arbeidsforhold og mer interessant arbeidsplass for driftsmedarbeiderne - sette oss i stand til å rekruttere kvalifisert personell - tilby brukerenhetene mer likeverdig kvalitet på tjenestene - være trygg på at alle krav til byggverket overholdes - være robust overfor sykefravær, ferier, vakanser - bidra til å bedre Tromsø kommunes omdømme Styrking av kompetanse og kapasitet på strategisk planlegging og langsiktig utvikling Å gjennomføre et tydeligere faglig skille mellom bygningsforvaltning og bygningsdrift vil berøre mange av de i dag 10 medarbeidere i Eiendom Bygg med arbeidssted i rådhuset. Det er derfor avholdt drøftingsmøter med de fagforeninger som har medlemmer som bli berørt. Dette er Fagforbundet, NITO og Tekna. Fagforeningene ga positiv tilbakemelding til endringene i møtet, og det ble også gitt frist for skriftlige tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte. Kun Tekna valgte å oversende tilbakemeldinger. Tekna stiller seg positiv til prosessen, og påpeker blant annet at de enkelte ansatte må tas med på råd om eventuelle endringer i eksisterende stillinger mm og at det er god informasjon også til de deler av enheten som ikke er direkte berørt av endringene. Det er videre avholdt informasjonsmøter hvor samtlige av Eiendom Bygg sine medarbeidere i rådhuset er invitert. Samtlige medarbeidere i Eiendom Bygg vil i løpet av siste halvdel av september/begynnelsen av oktober inviteres til førsamtaler. De medarbeidere som vil bli direkte berørt gjennom endringer vil så bli kallet inn til omstillingssamtaler v/personalenheten. I utgangspunktet tas det sikte på å innplassere så mange av dagens medarbeidere som mulig i nye stillinger, og det er også ønskelig å vurdere muligheten for etter-/videreutdanning dersom noe mangler for å oppfylle krav til nye stillinger. Etter alle avklaringer er gjennomført med dagens medarbeidere vil det bli foretatt utlysning av de stillinger som ikke er besatt. Eiendom Bygg har i dag flere vakante stillinger som en har valgt ikke å besette, slik at disse kan sees i sammenheng med denne beskrevne endringen i Eiendom. Det vil også være behov for noen flere medarbeidere enn i dagens modell, blant annet for å sikre bedre oppfølging av driftsmedarbeiderne. Fagforeningene vil få anledning til å uttale seg til funksjonsbeskrivelsene som utarbeides for de nye funksjonene som må på plass og utlysning av de stillinger som må rekrutteres. Når det gjelder sammenslåing av faggruppene Park og Veg vil det ikke være like mange direkte berørte som ved endringene som gjennomføres på faggruppe Bygg. Det er her avholdt to møter med faggruppene samlet, samt et drøftingsmøte med de berørte tillitsvalgte. Dette er Fagforbundet, NITO og AFAG. Alle tre fagforeninger støtter sammenslåingen og mener endringen vil være en styrke for forvaltning av kommunens eiendommer og gi en bedre resursutnyttelse og økonomi. Fagforeningene var også opptatt av ny faggruppeleders kompetanse og fagbakgrunn. Ingen av fagforeningene har valgt å komme med ytterligere tilbakemeldinger innen den fristen det ble enighet om på selve møtet. Fagforeningene vil få anledning til å uttale seg til funksjonsbeskrivelse og utlysning av stillingen som ny faggruppeleder. Videre arbeid og implementering av organisatoriske endringer

10 Det tas sikte på å iverksette sammenslåing av faggruppe Park og Veg til en faggruppe fra og med Når det gjelder de organisatoriske endringene for bygningsforvaltning og bygningsdrift tar en sikte på å bemanne funksjonene driftsledere og bygningsforvaltere allerede løpet av høsten da implementering av den nye driftsmodellen er avhengig av at disse nøkkelfunksjonene er på plass først. Selve implementeringen av den nye forvaltnings- og driftsmodellen for bygg vil foregå gradvis, men en tar sikte på å ha gjennomført hele endringen innen mai Alle endringer som er beskrevet vil bli gjennomført innenfor budsjettrammen til Eiendom. Som følge av effektivisering av byggdriftstjenestene forventes at Eiendom på sikt kan frigjøre lønnsutgifter og disponere disse til økt vedlikehold. Siden en betydelig andel av driftsmedarbeiderne vil gå av for alderspensjon i løpet av få år tas det sikte på en gradvis nedstyring av bemanningen. Oppsummering Eiendom er i ferd med å gjennomføre endringer i intern organisering som gir klarere fordeling av ansvar for innenfor bygningsforvaltning og- drift. Hovedhensikten er å få på plass riktig kompetanse til de oppgaver som skal utføres. Den teknologiske utviklingen går raskt, og det kreves derfor stadig høyere kompetanse og større spesialisering. Videre er Eiendom i ferd med å styrke park, grønt og vegforvaltningen ved å slå disse sammen til én større, mer robust faggruppe med én felles faggruppeleder slik at en i fremtiden kan få økt fokus på de langsiktige, taktiske og strategiske planene, koordinering mot andre enheter og faggrupper internt i Eiendom, samt bedre rapportering og beslutningsgrunnlag til politisk nivå. Det tas sikte på å gjennomføre endringene etappevis men slik at alle endringer er på plass innen mai 2012.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/ Ås kommune Vaktmesterordningen i Ås kommune Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/05171-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.05.2015 Formannskapet 27.05.2015 Hovedutvalg

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat God kommunikasjon nøkkelen til godt eierskap Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 25-11-2009 KoBE Eierkonferanse 2009 1 Temaet for konferansen er kommunikasjon -hvorfor?

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Saksframlegg NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar revisjonens merknader til sammenslåingsprosessen til etterretning.

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan.

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan. Saksframlegg Arkivsak: 15/1804-1 Sakstittel: VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG K-kode: 614 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Formannskapet Kommunestyret Rådmannens tilråding til

Detaljer

Saksutredning Konklusjon: Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene til HMS.

Saksutredning Konklusjon: Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene til HMS. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 614 F03 Arkivsaksnr.: 11/602 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG Rådmannens forslag til vedtak: Målsetning: Sigdal kommunes bygningsmasse

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning Problemstillinger? Vurdere alternative organisasjonsformer Hvordan utvikle en eierstrategi for eiendomsforvaltningen? Hva

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2012/8432-28747/2012 Arkiv: Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Strategisk styring av eiendomsporteføljen

Strategisk styring av eiendomsporteføljen Strategisk styring av eiendomsporteføljen IK-BYGG konferanse 2013 Tidligere eiendomssjef 1 Tore Justad Foredraget baseres bl.a. på erfaringer fra stilling som eiendomssjef i: Drammen Eiendom KF: 1997-2007

Detaljer

Evaluering av prøveordningen med arbeidsledere på Teknisk avdeling.

Evaluering av prøveordningen med arbeidsledere på Teknisk avdeling. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/18 20.04.2015 Administrasjonsutvalet 15/44 30.04.2015 Kommunestyret Arkivref: 2013/1103-14 Saksbeh.: Jan Terje Jansen, Teknisk leiar Avdeling:

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

SLUTTRAPPORT INNSPARINGER ORGANISERING

SLUTTRAPPORT INNSPARINGER ORGANISERING SLUTTRAPPORT INNSPARINGER ORGANISERING BAKGRUNN FOR SAKEN På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov for omstilling og effektivisering i Sandnes kommune utover det som ligger i økonomiplanen

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 sak NR 010-2008 VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMSRÅDET I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. En bedre styring av eiendomsområdet

Detaljer

Organisering av vaktmestertjenesten i Bergen kommune etter etablering av nye Etat for bygg og eiendom

Organisering av vaktmestertjenesten i Bergen kommune etter etablering av nye Etat for bygg og eiendom Byrådssak 62/14 Organisering av vaktmestertjenesten i Bergen kommune etter etablering av nye Etat for bygg og eiendom TOCO ESARK-032-201222557-23 Hva saken gjelder: 1. april 2013 ble Etat for bygg og eiendom

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger

Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger AVDELING FOR EIENDOM BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Avdeling for eiendom. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Avdeling for eiendom ivaretar følgende

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

OU Sluttrapport Tema:

OU Sluttrapport Tema: OU 21012 Sluttrapport Tema: Delprosjekt 3 Helse/rehab Barn og familie Deltakere: Anne Kari Haugdal, prosjektleder Marit Elisabeth Aksnes, leder BAFA Tore Fjerdingen, leder HeRe Karl Martin Haugen, avdelingsleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 ORGANISERING AV SØR-HELGELAND REGIONRÅD (SHR) OG HELGELAND REGIONRÅD (HR) Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA 12-13. JANUAR 2011 Sted: Tid: Rica hotell (12.jan) og Rådhuset (13.jan) kl. 11.00-16.00 (12.jan) og kl. 09.30-10.30 (13.jan) Til stede: Bjørn-Atle

Detaljer

Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 17/3504. Utvalg: Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 17/3504. Utvalg: Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 17/3504 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 07.09.2017 ORGANISATORISKE JUSTERINGER I RÅDMANNENS STAB Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

UTREDNING AV KONKURRANSEUTSETTING, STØTTEFUNKSJONER MM

UTREDNING AV KONKURRANSEUTSETTING, STØTTEFUNKSJONER MM Arkivsaksnr.: 08/229-45 Arkivnr.: 144 Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen UTREDNING AV KONKURRANSEUTSETTING, STØTTEFUNKSJONER MM Hjemmel: Rådmannens innstilling: Effektivisering av støttefunksjoner

Detaljer

Svaret er PROFESJONELL EIENDOMSLEDELSE

Svaret er PROFESJONELL EIENDOMSLEDELSE Svaret er PROFESJONELL EIENDOMSLEDELSE Hva var spørsmålet? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE Statens bygningstekniske etat 26.11.2009 KoBE Eierkonferanse 2009 1 Spørsmål Hvordan skal vi sikre at eiers

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

12. mai Allmøte USIT

12. mai Allmøte USIT 12. mai 2016 Allmøte USIT Dagsorden Oppfølging USIT 3.1 Evaluering av USIT 3.0 Sommerfest 9. juni? 12. mai 2016 Side 2 USIT 3.1 Evaluering av USIT 3.0 Rapport presentert tidligere på: Allmøte 14. april

Detaljer

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet v/eirin Farmen Ass.rådmann Andebu kommune Påtroppende leder av enhet «strategi og samfunn» i Nye Sandefjord kommune Litt bakgrunn Samtaler

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11 / 630

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11 / 630 Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11 / 630 (Maks. Kommune (r) Ørland 4 sider) Kontaktperson Tlf, e - post Navn på prosjektet /prosjektene Bakgrunns - informasjon Anne Murvold Risvik anne.risvik@orland.kommune.no

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011 Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11 Møte i FUBE 16. februar Delmål 2010 - Nøkkelindikator 2010 / Delprosjekt 1: Strategi og delmål for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst Etablere strategi og mål for forvaltningen

Detaljer

2014/

2014/ Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 2014/555-15 30.10.2014 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: 24.10.14 Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

I herværende rapport har den nedsatte arbeidsgruppa søkt å belyse disse tiltakene sett i lys av de intervjuer arbeidsgruppa har gjennomført.

I herværende rapport har den nedsatte arbeidsgruppa søkt å belyse disse tiltakene sett i lys av de intervjuer arbeidsgruppa har gjennomført. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Konsekvensanalyse av foreslåtte tiltak Tiltak Redusere dagens rådmannsgruppe og forsterke ledelse av sektorene... 4 Tiltak Dele sektor helse og velferd i to sektorer...

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Prosjekthåndbok for Industri Energi StatoilHydro i forbindelse med omstilling og integrasjon 2008

Prosjekthåndbok for Industri Energi StatoilHydro i forbindelse med omstilling og integrasjon 2008 Prosjekthåndbok for Industri Energi StatoilHydro i forbindelse med omstilling og integrasjon 2008 Formålet med prosjekthåndboken er: - Beskrive mål for samarbeidet og arbeidstakermedvirkning under prosessen

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN 29. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 010-2011 STRATEGI FOR EIENDOMSVIRKSOMHETEN I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Strategi for eiendomsvirksomheten i

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr. Saksframlegg Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.: 06/28497 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr

NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr. 2 14.09.16 Kjære kollegaer i nye NAV Sandefjord! Mange av oss er involvert i mange grupper og prosesser knyttet til nytt NAV kontor. Samtidig er det også mange

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM 0 5. 0 4. 0 6 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet Mandat: Spesielle premisser Spesielle krav til organisering Bakgrunn

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening SBF har igjennom FAU i de ulike kommunale barnehagene fått flere innspill til denne høringen. Det er utfordrende som foreldre å skulle sette seg

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Fellesnemnda 8.des 2015

Fellesnemnda 8.des 2015 Fellesnemnda 8.des 2015 Orientering fra møte i ansettelsesutvalget 24.11 Prosjektleders orientering Ansettelsesutvalget 24.11 Premisser for rekruttering av nye Sandefjord kommunes øverste ledelse Prosess

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2016

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2016 SAK NR: V-sak 15/4-2016 Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 19. februar 2016 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 19. februar 2016 DATO: 14.03.2016

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240 HELGELAND REGIONRÅD - FELLES REGIONRÅD Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar oppstart av prosess med det formål

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orienteringen inneholder Status nå Informasjon/kommunikasjon Prosjektplan og budsjett Økonomiske virkemidler fra KMD Status nå Prosjekt "Arkiv nye Steinkjer"

Detaljer

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bakgrunnen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester Mer makt og myndighet til større og sterkere

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 3. Interkommunale samarbeid og eierskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 3. Interkommunale samarbeid og eierskap Prosjektmandat Delprosjekt A/P 3 Interkommunale samarbeid og eierskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 3: Interkommunale samarbeid og eierskap. Mandatet er godkjent av fellesnemnda

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Rekrutteringstjenester. Oppdragsbeskrivelse 2014/448

Rekrutteringstjenester. Oppdragsbeskrivelse 2014/448 Rekrutteringstjenester Oppdragsbeskrivelse 2014/448 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 2 1.1 Informasjon om Ruter 2 1.2 Organisasjon 3 2 Rekrutteringstjenester og omfang 3 2.1 Rekrutteringstjenester 3 2.2

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer