SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5837 /40378/ Beate Nemeth Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5837 /40378/11-034 Beate Nemeth 06.09.11 Telefon: 77 79 01 07"

Transkript

1 Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5837 /40378/ Beate Nemeth Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: AMU ENDRINGER I INTERN ORGANISERING I ENHETEN EIENDOM Innstilling til vedtak: AMU tilrår at rådmannen godkjenner de framlagte endringer i intern organisering i enheten Eiendom. Gøril Bertheussen rådmann Saksutredning: Endringer i intern organisering i enheten Eiendom Bakgrunn Kommunestyret har over lang tid vist stor interesse for hvordan de kommunale eiendommene forvaltes og driftes. Det vises blant annet til følgende kommunestyresaker: Kommunestyresak 135/05 Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Eiendomsforvaltning. Forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen i Tromsø kommune. Et av vedtakene sier at det må etableres et godt utviklet planleggings- og styringssystem. Kommunestyresak 52/07 Kommunal eiendomsforvaltning. Her er særlig vedtakspunkt 3 relevant for denne saken, hvor rådmannen får i oppdrag å foreta en større gjennomgang av alle kommunens tekniske driftsoppgaver. Herunder også legge til rette for å skille ut driftsoppgaver fra dagens RE Eiendom. Kommunestyresak 26/09 Mål og strategier for kommunens eiendomsforvaltning, I denne saken påpekes behovet for klargjøring av roller og tydeliggjøring av

2 ansvarsoppgaver, samt at enheten må settes i stand til å rekruttere kvalifisert personell siden ca 25 % av arbeidsstokken vil gå av for alderspensjon innen få år. Rekruttering av kvalifisert personell har vært utfordrende i flere år allerede. Det påpekes videre at den teknologiske utviklingen går raskt og at dette vil kreve stadig høyere kompetanse og spesialisering, både når det gjelder driftspersonell og planleggere. Kommunestyresak 34/11 Organisering av eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune. Finans- og byggutvalget var oppnevnt av kommunestyret som arbeidsutvalg for å vurdere organisering av kommunens eiendomsforvaltning. Gjennom dette arbeidet gir Rådmannen tilbakemelding på hvordan vedtakene fra kommunestyresak 52/07 skal følges opp. De viktigste punktene for denne saken er: a) Sluttføring av effektivisering av driftstjenestene knyttet til bygningsforvaltningen b) Styrking av kompetanse og kapasitet på strategisk planlegging og langsiktig utvikling Finans og byggutvalgsak 87/11 Orientering vedrørende endringer i intern organisering i enheten Eiendom. Saken ble lagt frem for Finans og byggutvalget som en orienteringssak på bakgrunn av vedtak i kommunstyresak 34/11 om at finans- og byggutvalget ønsker jevnlig orientering omkring behovsvurderinger, prioriteringer og andre saker av strategisk betydning innenfor eiendomsforvaltningen. Endringsforslagene som det orienteres om i denne sakne vurderes som nødvendige, og er basert på både faglige og økonomiske vurderinger. I disse vurderingene er både brukerinteresser, forvalter- og eierrollen tatt hensyn til. En mer profesjonell eiendomsforvaltning og bygningsdrift vil bidra til å bygge et bedre omdømme internt og hos innbyggerne i Tromsø kommunene. a) Sluttføring og effektivisering av bygningsdriften Eiendom etablerte tidlig i 2011 et prosjekt med mandat om å etablere en ny driftsmodell for en mer rasjonell og effektiv drift av bygningsmassen. Dette prosjektet bygger på et forprosjekt som ble gjennomført i Tillitsvalgte er representert både i styringsgruppen og i prosjektgruppen. Prosjektgruppen har i sin av vurdering av driften av byggene identifisert en rekke større forbedring og utviklingsområder. Spesielt ressursdisponering, tjenestekjøp og riktig kompetanse er kritiske områder og derfor sentrale hensyn i etablering av den nye driftsmodellen. I dag utfører driftspersonellet et vidt spenn av oppgaver, alt fra service- og brukeroppgaver som ikke krever fagutdanning, håndverkstjenester som krever fagkompetanse innen et eller flere håndverk samt teknisk drift og oppfølging, som igjen krever teknisk kompetanse. Den enkelte driftsmedarbeider kan vanskelig ha tilstrekkelig kompetanse innenfor alle disse områdene. Allikevel har den enkelte driftsmedarbeider ansvar for sitt eget/sine egne bygg og er stasjonert på ett bestemt bygg. Denne driftsorganiseringen ble etablert i en tid hvor bygningsmassen var adskillig mindre komplisert enn i dag. Som følge av stadig nye lover og forskrifter og den teknologiske utviklingen generelt er bygningsmassen blitt stadig mer teknisk komplisert. Dette krever også en større grad av spesialisert kompetanse for å ivareta de enkelte oppgavene. Dagens organisering medfører blant annet at: - det er vanskelig å utnytte den enkelte medarbeiders spisskompetanse fullt ut - brukerenhetene tilbys ulik kvalitet på tjenestene, avhengig av den enkelte medarbeiders spisskompetanse I dag mottar Eiendom dessverre for mange henvendelser fra brukerne våre om at leveransen fra Eiendom ikke er som forventet

3 - det enkelte bygg kan være svært godt driftet på noen områder (eks vedlikehold), men mangelfullt på andre (eks teknisk drift), hvilket gir usikkerhet om alle krav til byggverket overholdes, det være seg inneklima, energioppfølging, brannkrav etc. - en er sårbar ved sykefravær, ferieavvikling etc, blant annet fordi kun én medarbeider kjenner det enkelte bygg godt nok. Dagens organisering er også svært krevende i forhold til ledelse og oppfølging av driftspersonellet. Mange vaktmestre opplever at administrasjonen har for liten tid til oppfølging av den enkelte vaktmester og koordinering av felles oppgaver. Videre er det vanskelig å gjennomføre for eksempel medarbeidersamtaler med den enkelte siden én overordnet har personalansvar for de aller fleste driftsmedarbeidere, dvs ca 60 stk. Vi erfarer dessuten store utfordringer med å rekruttere kvalifiserte driftsteknikere, da de aller fleste med spisskompetanse ønsker å jobbe med oppgaver der en får utnyttet denne fullt ut. Når vi så kun kan tilby jobber hvor ca en tredjedel av arbeidsoppgavene ligger innenfor søkerens kompetansefelt, blir dette uinteressant for svært mange. Med en høy gjennomsnittsalder blant driftsmedarbeiderne er det vesentlig å sikre rekruttering av rett kompetanse. Endringene som skal gjennomføres vil medføre at Tromsø kommune Eiendom vil kunne tilby bedre arbeidsforhold og mer interessante arbeidsplasser. Økonomiske vurderinger viser at over 80% av vedlikeholdsbudsjettet går til kjøp av leverandør og håndverkertjenester. Denne utviklingen vil øke i omfang. Mye av dette skyldes også at byggene blir stadig mer teknisk komplisert. Ny driftsmodell må prioritere å styrke bestiller- og innkjøpskompetansen i driftsorganisasjonen for å sikre bedre styring og kontroll av kjøpte tjenester. For å effektivisere driften og sikre nødvendig kompetanse vil Eiendom etablere ambulerende driftsmedarbeiderteam, med driftsteknisk kompetanse, som skal dekke flere bygg enn det som er tilfelle i dag. Dette vil også styrke bygningsdriften ved bedre ressursdisponering, mindre sårbarhet ved sykdom, ferie etc. og gi større fleksibilitet og smidighet i utnyttelse av medarbeiderressurser. Enkelte bygningstyper vil allikevel ha behov for fast bemanning. Dette gjelder for eksempel større helsebygg, hvor hensyn til kontinuerlig stabil drift er særskilt viktig. Allikevel vil disse medarbeiderne også inngå i team, slik at deres kompetanse kan trekkes på av resten av teamet. Teamene vil ledes av driftsledere, som vil få ansvar for daglig oppfølging av driftsmedarbeiderne, driftsplanlegging, driftsoppfølging. Driftslederne vil også få ansvar for å implementere nye driftsinstrukser, arbeidsprosesser og servicemål. Dagens medarbeidere som primært har håndverkskompetanse vil i fremtiden inngå i Eiendoms håndverkertjeneste, som hovedsaklig har ansvar for gjennomføring av reparasjoner, løpende vedlikeholdsarbeide samt mindre planlagte vedlikeholdsoppdrag. Også håndverker-tjenesten vil ved dette styrkes, og i tillegg til boligvedlikehold også ha kapasitet til å utføre reparasjoner og løpende vedlikehold av øvrig bygningsmasse. Også i fremtiden vil det være behov for medarbeidere som kan ivareta diverse løpende serviceoppdrag. Dette er oppgaver som ikke nødvendigvis vil kreve fagbrev innenfor et særskilt håndverk eller teknisk spisskompetanse, men derimot serviceinnstilling og evne til samhandling. I tilknytning til håndverkerbasen vil en derfor etablere et servicesenter bestående av vaktmestere som ikke har nødvendig driftsteknisk kompetanse eller fagbrev innen et håndverk.

4 For å lykkes med en profesjonell bygningsdrift er det viktig at Eiendom har fokus på og bygger opp riktig kompetanse på enhetens kjerneoppgaver. Undersøkelser viser at mellom 30 75% (avhengig av bygningskategori) av Eiendoms vaktmesterressurser i dag er knytter til brukeroppgaver. Typiske brukeroppgaver kan være flytting av møbler, montering av hyller, avfallshåndtering, transport, etc. Dette er viktige oppgaver for brukeren, men dagens ordning gir uklarheter i ledelse og styring av driftsmedarbeiderne, hvor både de enkelte enhetene og Eiendom skal styre de samme ressurser. Dette er uheldig både for den enkelte medarbeider og for effektiv ressursstyring. Samtidig bidrar også dette til at driftsmedarbeideren skal ivareta et svært vidt spekter med oppgaver som igjen medfører store problemer med rekruttering av kvalifisert personell for å ivareta særlig den tekniske driften. Rådmannen går inn for å tilbakeføre de rene brukeroppgavene til enhetene, sammen med de økonomiske ressursene Eiendom i dag disponerer for utførelse av denne tjenesten. Endringen vil bidra til at Eiendom får økt fokus på drift og vedlikehold av bygningsmassen. Overføring av brukeroppgavene til enhetene vil gi enhetslederne muligheter for å disponere ressurser og oppgaver på en bedre måte enn i dag, der de selv ser behovet er størst. Det er ikke hensiktsmessig eller naturlig at denne type oppgaver skal ivaretas av Eiendom, som skal ha fokus på å sørge for god og forutsigbar drift og vedlikehold av eiendommene i tråd med gjeldende lover og forskrifter. I løpet av høsten vil det arbeides videre med å klargjøre grensesnittet mellom brukeroppgaver og bygningsmessige og tekniske oppgaver, samt hvordan brukeroppgavene best kan ivaretas for enhetene. En mulighet kan være at den enkelte enhet selv kan ta ansvar for disse tjenestene, gjennom egne ansatte. En annen løsning kan være at brukeroppgaver kan tilbys enhetene fra Eiendoms håndverkerbase, servicesenteret, evt av andre enheter i kommunen. En åpner også for at en del av disse tjenestene kan kjøpes eksternt. Oppgaver DRIFT Brukeroppgaver Driftsoppgaver Håndverksoppgaver Serviceoppgaver Internservice Avfallshåndtering Transport Rigging / flytting Innredning Rep. Inventar Snørydding Lys Alarm Teknisk drift Energioppfølging Løpende vedlikeh Reparasjon bygg Skadeforebygge Drift basseng El / VVS styring Planlegging Utomhus Ombygging Reparasjon Våtrom Vedlikehold Kalkulasjon Søknad / melding Planlegging Styring Befaringer Støttefunksjoner Riving / rydd Transport Reparasjon Brukerservice ATG Snørydding Utomhus Flytting Figur 1: Figuren viser hvordan driftsoppgavene i fremtiden vil ivaretas ut fra behov for kompetanse.

5 I dialog med Bydrift planlegges Eiendoms bygningsdrift etablert sammen med Bydrift på Skattøra. Her vil både driftsledere, driftsmedarbeidere og håndverkerbase etappevis kunne samlokaliseres i et styrket kommunalt driftssenter. Lokalisering på slottet vil samtidig bidra til større samhandling og synergieffekter med Bydrift. Bygningssdrift og Bydrift har en rekke felles grensesnitt og ressurser som med fordel kan samordnes, og kunnskap og kompetanse kan enklere deles. De ansatte vil samtidig få mulighet til og lettere tilgang til nye og varierte oppgaver. Samlokalisering vil videre kunne bidra til å få etablert et felles og robust driftsteknisk miljø, med et betydelig utviklingspotensiale. Ny driftsmodell vil over relativt kort tid kunne gi betydelig gevinster som følge av bedre drift og reduserte lønnskostnader, da den enkelte medarbeiders kompetanse i større grad enn i dag kan utnyttes fullt ut. En mer likeverdig og forutsigbar leveranse til hele bygningsmassen vil ikke bare gi mer tilfredsstillende forhold for våre brukere, men også bidra til økt omdømme for hele kommunen. b) Styrking av kompetanse og kapasitet på strategisk planlegging og langsiktig utvikling Eiendom gjennomfører endringer i organisering av bygnings-, veg- og parkforvaltningen. Hensikten er å styrke et strategisk eierskap, gjennom langsiktige planer for systematisk verdibevarende vedlikehold og utvikling. Kommunal eiendomsforvaltning er et fagområde i sterk utvikling, og også for Tromsø kommune vil det fremover være nødvendig å ha riktige ressurser og kompetanse til dette. Strategisk og aktivt eierskap skal bidra til at eiendommene er egnet til formålet og de tjenester som skal tilbys innbyggerne blant annet gjennom bedre rapportering og grunnlag for politiske beslutninger. Bygningsforvaltning Hovedgrepet som gjennomføres er et tydeligere faglig skille mellom bygningsforvaltning og bygningsdrift, se figur 1. I dag ivaretas hele arbeidsomfanget fra bygningsforvaltning til driftplanlegging og -oppfølging av de samme personene. Å favne et så stort faglig spekter er i praksis svært vanskelig, da det kreves ulik kompetanse og fokus for å lykkes innenfor begge områder. En slik tydeliggjøring er dessuten helt nødvendig for å legge til rette for å skille ut driftsoppgaver fra dagens Eiendom, jfr kommunestyresak 52/07 Kommunal eiendomsforvaltning, vedtakspunkt 3. Frem til i dag har derfor hovedinnsatsen til Eiendom ligget innenfor bygningsdrift. Bygningsforvaltning etableres nå som et eget område i Eiendom.

6 Eiendom - Bygg Driftslede r Område 1 Driftsleder Område 2. Driftslede r Teknisk Driftslede r Håndverk Byggforvalter Byggforvalter Byggforvalter Spesialist støttefunksjoner Tromsøya Nord Tromsøya Sør. Elektro Ventilasjon Reparasjon Løpende vedl. Skolebygg Idrettsbygg Helsebygg Energi/milj ø Kvaløyslett a Fastlandet Automasjon IKT Driftsservice Støttefunksjon Barnehager Kulturbygg Boliger Brann SHA Juridisk Bygningsdrift Bygningsforvaltning Figur 2: Figuren viser et tydelig skille mellom ansvar for bygningsdrift og ansvar for forvaltning og Utvikling, samt hvordan de ulike driftsteamene vil ledes av en driftsleder. Bygningsforvaltningen skal i hovedsak ha ansvar for de langsiktige, taktiske og strategiske planene, gjennom å utarbeide helhetlige porteføljeplaner for de ulike bygningskategoriene, for eksempel skolebyggene. Porteføljeplanene vil være basert på funksjonelle, tekniske og økonomiske tilstandsanalyser, samt vurdering av alternative tiltak og økonomiske konsekvenser. Porteføljeplan og tilstandsanalyse skal gi eier/kommunestyret er godt beslutningsgrunnlag for økonomiske prioritering og vurderinger av alternative løsninger. Aktuelle analyser og vurderinger vil kunne omfatte forslag om hvorvidt eiendommen skal rehabiliteres, saneres for å bygge nytt, eller selges. Som følge av stadig nye/endrede lover og forskrifter, kvalitets-, funksjons- og brukerkrav vil slike vurderinger bli stadig viktigere fremover. For å møte disse utfordringene må Eiendom bygge opp både strategisk og taktisk kompetanse innenfor dette fagområdet. Denne kompetansen vil også være nødvendig for å styrke bestillerkompetansen, ved kjøp av konsulent- og entreprenørtjenester for større vedlikeholdsoppgaver. Tilstandsanalysene på eiendommene vil også bli benyttet som grunnlag for utarbeidelse av langsiktige vedlikeholdsplaner. Vedlikeholdsplanene vil så driftslederne få ansvar for å gjennomføre. Manglende vedlikeholdsplaner vil ofte resultere i akutte investeringer, som ikke nødvendigvis er lønnsomme over tid. God bygningsforvaltning er basert på tett samhandling med eier gjennom gode beslutningsgrunnlag og vedtak. Denne type eiendomsforvaltning og planpålitelighet vil også bidra til å ivareta fremtidige brukerinteresser på en mer tilfredsstillende måte. Et tydeligere skille mellom forvaltning og drift er også nødvendig for å lykkes bedre med effektivisering av driftstjenestene. Park- og vegforvaltning Eiendom har ansvar for park- og vegforvaltning mens Bydrift har driftsansvar. Innen for disse områdene er det altså et organisatorisk og tydelig skille mellom forvaltning og drift,

7 slik det også tas sikte på å tydeliggjøre for byggforvaltning og drift. Allikevel har Eiendom helt siden opprettelsen av enheten strevet med å ivareta forvaltningsansvaret for områdene park og veg godt nok. Årsakene til dette er flere, som gir flere ulemper: - Begge faggruppene Park og Veg har få medarbeidere. Dette medfører at faglederne i begge tilfeller må benytte mesteparten av sin tid til ren saksbehandling, og dermed får manglende kapasitet til å lede, planlegge og koordinere. - Med få medarbeidere i hver av disse faggruppene, oppstår stadig utfordringer ved sykefravær, ferieavvikling, vakanser o.a. - Faggruppene er svært små i forhold til de øvrige faggruppene Eiendom har. Dette medfører en ubalanse internt i Eiendom. - Andre enheter, særlig Byutvikling og Bydrift, og også internt fra andre faggrupper i Eiendom etterlyses større fokus på overordnet planlegging og forvaltning samt bedre koordinering og samhandling mot disse enhetene/faggruppene. Med dagens økonomiske situasjon i Tromsø kommune er det lite trolig at det i nærmeste fremtid vil være mulig å øke bemanning på hver av faggruppene slik at disse blir mindre sårbar ved sykefravær, ferieavvikling, og vakanser eller slik at fagleder får redusert egen tid til ren saksbehandling. På bakgrunn av denne situasjonen vil nå faggruppene Park og Veg slås sammen til én faggruppe med én felles faggruppeleder. Dette vil gi: - Mer samlet tid til ledelse, de langsiktige, taktiske og strategiske planene. - Frigjøre noe ekstra ressurser til saksbehandling. - Bedre koordinering og oppfølging mot andre enheter. - En mer robust faggruppe med tanke på situasjoner med vakanse, sykefravær og ferieavvikling da det vil være flere medarbeidere å fordele oppgaver på. - Større faglig bredde da faggruppene i dag har medarbeidere med ulik kompetansebakgrunn. Det vil være en fordel å kunne utnytte for eksempel landskapsarkitektkompetanse innenfor vegforvaltning og vegprosjekter, samtidig som anleggskompetanse fra veg kan benyttes i større grad innen forvaltning av grønt- og friluftsområder og prosjekter. - Mer fokus på langsiktig planlegging og utvikling, tilstandsrapporter som vil gi bedre rapportering til politisk nivå og dermed bedre grunnlag for politiske beslutninger. Mye av metoder, verktøy og arbeidsprosesser når det gjelder forvaltning er dessuten de samme for alle typer eiendommer, uavhengig av om det dreier seg om park- og grøntforvaltning, vegforvaltning eller bygningsforvaltning. En sammenslåing mellom dagens faggrupper Park og Veg til en felles faggruppe vil derfor også lette koordinering og samarbeid om bruk av metoder og prosesser samt erfaringsoverføring opp mot bygningsforvaltningen. Dette vil på sikt gi en mer helhetlig eiendomsforvaltning i kommunen. Prosess I de organisasjonsendringene som redegjøres for over er personalenheten trukket inn i arbeidet for å sikre riktig gjennomføring av prosessene. Likeså har tillitsvalgte deltatt i stor utstrekning når det gjelder effektivisering av driftstjenestene. Det har videre vært avholdt drøftingsmøter med tillitsvalgte i forbindelse med organisasjonsendringene knyttet til bygnings-, veg- og parkforvaltningen.

8 Sluttføring og effektivisering av bygningsdriften Allerede den ble første avklarende møte vedrørende ny vaktmesterordning avholdt. Tilstede var Eiendomssjefen, driftssjefen, en soneleder, Fagforbundets hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt for vaktmestergruppa, Deltas hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt for vaktmestergruppa samt innleid konsulent. Møtereferatet har et eget pkt om organisering av vaktmestertjenesten og utkast til modell. Denne samme modellen har stått fast gjennom hele forprosjektperioden i 2009, og også da arbeidet ble tatt opp igjen i et hovedprosjekt i januar 2011, med enighet fra begge organisasjoner. Rapporten fra forprosjektet ble ferdigstillet i november Prosjektets styringsgruppe besto av rådmannens representant, eiendomssjefen samt hovedtillitsvalgte fra Delta og Fagforbundet. Prosjektgruppa besto av prosjektleder, driftssjefen, soneledere og tillitsvalgte fra vaktmestergruppene i hhv Delta og Fagforbundet. Noen av rapportens viktigste resultater og anbefalinger var: 1. Avklare nærmere i hvilken grad Eiendom skal levere brukertjenester 2. Endringer i Eiendom Bygg sin administrasjon/soneledere/byggforvaltere/teknisk støttepersonell slik at personalansvar og oppfølging av den enkelte driftsmedarbeider blir klarere. 3. Anbefaling om organisering av vaktmestrene i team, slik at samarbeid, vikariering ved fravær/vakanse vil foregå lettere 4. Anbefaling om rett kompetanse til rett jobb, særlig når det gjelder oppfølging av tekniske kompliserte bygg med avanserte systemer for overvåking og styring Med bakgrunn i pkt 2 gjennomførte Eiendom i løpet av 2010 en større gjennomgang av oppgaver og ansvar i Eiendom Bygg sin administrasjon/planleggere/teknisk støttepersonell med tanke på å etablere en modell som kunne understøtte en bedre personaloppfølging av driftsmedarbeiderne. Da en del resultater, som var nødvendig for det videre arbeidet, forelå ved utgangen av 2011 ble arbeidet med driftstjenestene i Eiendom tatt opp igjen. I januar 2011 ble det nedsatt en ny prosjektorganisasjon for et hovedprosjekt. Prosjektorganisasjonen har hatt tilsvarende oppbygging og bemanning som forprosjektet, med unntak av at eiendomssjefen har ledet styringsgruppa. Etter gjennomgang av Eiendom Bygg sine medarbeiderressurser i rådhuset, valgte eiendomssjefen også å inkludere håndverkerne på Skattøra i hovedprosjektet, slik at hele faggruppen Eiendom Bygg kunne bli sett under ett. Det er avholdt en rekke prosjektgruppemøter, styringsgruppemøter samt to allmøter for alle medarbeidere i Eiendom Bygg, dvs samtlige vaktmestre, håndverkere, soneledere/byggforvaltere samt teknisk støttepersonell. Hovedprosjektet bygger videre på de modeller som ble diskutert i forprosjektfasen, men utviklet videre, i tråd med anbefalingene fra forprosjektets rapport nevnt over, som avklaringer omkring brukertjenester. I tillegg var det også nødvendig å se sammenhengen mot håndverkerbasen på Skattøra. Fagforeningene har blitt gitt mulighet til å komme med innspill til funksjonsbeskrivelse for nye funksjoner. Begge fagforeninger er gitt mulighet til å komme med sine innspill underveis i hele prosessen, både gjennom prosjektgruppa og styringsgruppa. Etter skifte av hovedtillitsvalgt i Fagforbundet (vår 2011) er det uklart for eiendomssjefen hvorvidt Fagforbundet fortsatt er enig i de modeller som skal gjennomføres eller ikke. Det er videre uklart for eiendomssjefen hvilke alternative modeller/løsninger Fagforbundets hovedtillitsvalgt eventuelt ser for seg, da eiendomssjefen ikke har mottatt noen tilbakemelding på alternative løsninger. Imidlertid opplever Eiendomssjefen full støtte fra Delta. Eiendomssjefen ser at de foreslåtte endringene er nødvendig for å: - utnytte den enkelte medarbeiders spisskompetanse fullt ut

9 - tilby bedre arbeidsforhold og mer interessant arbeidsplass for driftsmedarbeiderne - sette oss i stand til å rekruttere kvalifisert personell - tilby brukerenhetene mer likeverdig kvalitet på tjenestene - være trygg på at alle krav til byggverket overholdes - være robust overfor sykefravær, ferier, vakanser - bidra til å bedre Tromsø kommunes omdømme Styrking av kompetanse og kapasitet på strategisk planlegging og langsiktig utvikling Å gjennomføre et tydeligere faglig skille mellom bygningsforvaltning og bygningsdrift vil berøre mange av de i dag 10 medarbeidere i Eiendom Bygg med arbeidssted i rådhuset. Det er derfor avholdt drøftingsmøter med de fagforeninger som har medlemmer som bli berørt. Dette er Fagforbundet, NITO og Tekna. Fagforeningene ga positiv tilbakemelding til endringene i møtet, og det ble også gitt frist for skriftlige tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte. Kun Tekna valgte å oversende tilbakemeldinger. Tekna stiller seg positiv til prosessen, og påpeker blant annet at de enkelte ansatte må tas med på råd om eventuelle endringer i eksisterende stillinger mm og at det er god informasjon også til de deler av enheten som ikke er direkte berørt av endringene. Det er videre avholdt informasjonsmøter hvor samtlige av Eiendom Bygg sine medarbeidere i rådhuset er invitert. Samtlige medarbeidere i Eiendom Bygg vil i løpet av siste halvdel av september/begynnelsen av oktober inviteres til førsamtaler. De medarbeidere som vil bli direkte berørt gjennom endringer vil så bli kallet inn til omstillingssamtaler v/personalenheten. I utgangspunktet tas det sikte på å innplassere så mange av dagens medarbeidere som mulig i nye stillinger, og det er også ønskelig å vurdere muligheten for etter-/videreutdanning dersom noe mangler for å oppfylle krav til nye stillinger. Etter alle avklaringer er gjennomført med dagens medarbeidere vil det bli foretatt utlysning av de stillinger som ikke er besatt. Eiendom Bygg har i dag flere vakante stillinger som en har valgt ikke å besette, slik at disse kan sees i sammenheng med denne beskrevne endringen i Eiendom. Det vil også være behov for noen flere medarbeidere enn i dagens modell, blant annet for å sikre bedre oppfølging av driftsmedarbeiderne. Fagforeningene vil få anledning til å uttale seg til funksjonsbeskrivelsene som utarbeides for de nye funksjonene som må på plass og utlysning av de stillinger som må rekrutteres. Når det gjelder sammenslåing av faggruppene Park og Veg vil det ikke være like mange direkte berørte som ved endringene som gjennomføres på faggruppe Bygg. Det er her avholdt to møter med faggruppene samlet, samt et drøftingsmøte med de berørte tillitsvalgte. Dette er Fagforbundet, NITO og AFAG. Alle tre fagforeninger støtter sammenslåingen og mener endringen vil være en styrke for forvaltning av kommunens eiendommer og gi en bedre resursutnyttelse og økonomi. Fagforeningene var også opptatt av ny faggruppeleders kompetanse og fagbakgrunn. Ingen av fagforeningene har valgt å komme med ytterligere tilbakemeldinger innen den fristen det ble enighet om på selve møtet. Fagforeningene vil få anledning til å uttale seg til funksjonsbeskrivelse og utlysning av stillingen som ny faggruppeleder. Videre arbeid og implementering av organisatoriske endringer

10 Det tas sikte på å iverksette sammenslåing av faggruppe Park og Veg til en faggruppe fra og med Når det gjelder de organisatoriske endringene for bygningsforvaltning og bygningsdrift tar en sikte på å bemanne funksjonene driftsledere og bygningsforvaltere allerede løpet av høsten da implementering av den nye driftsmodellen er avhengig av at disse nøkkelfunksjonene er på plass først. Selve implementeringen av den nye forvaltnings- og driftsmodellen for bygg vil foregå gradvis, men en tar sikte på å ha gjennomført hele endringen innen mai Alle endringer som er beskrevet vil bli gjennomført innenfor budsjettrammen til Eiendom. Som følge av effektivisering av byggdriftstjenestene forventes at Eiendom på sikt kan frigjøre lønnsutgifter og disponere disse til økt vedlikehold. Siden en betydelig andel av driftsmedarbeiderne vil gå av for alderspensjon i løpet av få år tas det sikte på en gradvis nedstyring av bemanningen. Oppsummering Eiendom er i ferd med å gjennomføre endringer i intern organisering som gir klarere fordeling av ansvar for innenfor bygningsforvaltning og- drift. Hovedhensikten er å få på plass riktig kompetanse til de oppgaver som skal utføres. Den teknologiske utviklingen går raskt, og det kreves derfor stadig høyere kompetanse og større spesialisering. Videre er Eiendom i ferd med å styrke park, grønt og vegforvaltningen ved å slå disse sammen til én større, mer robust faggruppe med én felles faggruppeleder slik at en i fremtiden kan få økt fokus på de langsiktige, taktiske og strategiske planene, koordinering mot andre enheter og faggrupper internt i Eiendom, samt bedre rapportering og beslutningsgrunnlag til politisk nivå. Det tas sikte på å gjennomføre endringene etappevis men slik at alle endringer er på plass innen mai 2012.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

"Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg"

Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg" Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune 2015 Hovedbudskap Formål med prosjektet Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg teknisk 23.01.03

Sakskart Hovedutvalg teknisk 23.01.03 Page 1 of 71 Sakskart Hovedutvalg teknisk 23.01.03 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg teknisk Rådhuset - kommunestyresalen 23.01.03Tid: Kl. kl.17.00 Eventuelle forfall

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Utredning av eiendomsforetak

Utredning av eiendomsforetak Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Frogn Kommune Sluttrapport Frogn Kommune Dato: 4. februar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 124258 / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Amin Haddadi og Elen

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Resultatoppfølging av mellomledere i departementene

Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Notat 2003:14 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Oppsummering av utviklingsprosjekt mellom Statskonsult og Finansdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer