SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIALISTISK VENSTREPARTI"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: Fra 1900 til Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein Luth-Hanssen 4. Jan Frigge Lindgren 5. Wenche Davidsen 6. Clas Jøran Hirsch 7. Anders S. Sondrup 8. Eldbjørg Norvang 9. Fred Willy Bakke 10. Wenche Jakobsen FREMSKRITTSPARTIET (Frp): 11. Ingar Eikbråten 12. Roy Standal 13. Sten Viktor Haugerud 14. Jon Johansen 15. Are Fjøsne 16. Monica Johansen HØYRE: 17. Lars Flåtnes 18. Dag Einar Kværhellen 19. Erlend Larsen 20. Elisabeth Bogstad 21. Vera Nordmark Olsen Elin Gjein i sak 50/ Jahn Magnus Jahnsen KRISTELIG FOLKEPARTI (Krf): 23. Kristin Sanna Kihle 24. Einar Sætre Øivind Nilsen 25. Lina Tislevold SENTERPARTIET (Sp): 26. Elisabeth Larsen 27. Hans Jørgen Haug SOSIALISTISK VENSTREPARTI (Sv): 28. Frederikke Møller VENSTRE: 29. Kåre Pettersen Torhild Kristiansen

2 Fra adm. (evt. andre): Rådmann Toril Eeg, kommunalsjef Vidar Andersen, kommunalsjef Steinar Lien, personalsjef Truls Hvitstein, skolefaglig ansvarlig Egil Gjerde, virksomhetsledere og stab, møtesekretær Bjørg Ebeltoft Underskrifter: Foruten ordfører og varaordfører skal følgende skrive under protokollen: AP: KRF: Høyre: Wenche Davidsen Lina Tislevold Vera Nordmark Olsen Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Nils Ingar Aabol ordfører Kristin Sanna Kihle varaordfører Wenche Davidsen Lina Tislevold Vera Nordmark Olsen Side 2 av 11

3 Merknader: Ingen merknader Innkallingen: Ingen merknader Sakslisten: Ingen merknader. Sak 53/09 Forespørsel: Jan Frigge Lindgren. REFERATSAKER: Saknr. 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER Orienteringer: Orientering : Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede Bruk av sommerfullmakt Referater: Referat fra møte i 12K styre Rapport Finansforvaltning august (jfr. utdelt): 1. Avkastning august: 2,2 mill. 2. Total avkastning så langt i 2009: 20,3 mill. 3. Totalporteføljen: 269 mill. 4. Budsjettmål: 17 mill. (ikke noe til buffer før nedbetalt underskudd) 5. Grundig gjennomgang av økonomisk situasjon i behandlingen av 2. tertial i møte Orienteringer: Virksomhetsleder for Tiltak for funksjonshemmede, Anne Omli orienterte om virksomheten. Bruk av sommerfullmakt: Sommerfullmakten for 2009 har ikke blitt benyttet. Enstemmig tatt til orientering (29-0). Referater: Ordførere orienterte. Enstemmig tatt til etterretning (29-0). Orienteringer: Orientering : Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede Bruk av sommerfullmakt Enstemmig tatt til orientering (29-0). Side 3 av 11

4 Referater: Referat fra møte i 12K styre Rapport Finansforvaltning august (jfr. utdelt): 1. Avkastning august: 2,2 mill. 2. Total avkastning så langt i 2009: 20,3 mill. 3. Totalporteføljen: 269 mill. 4. Budsjettmål: 17 mill. (ikke noe til buffer før nedbetalt underskudd) 5. Grundig gjennomgang av økonomisk situasjon i behandlingen av 2. tertial i møte Enstemmig tatt til etterretning (29-0). POLITISKE SAKER: Saknr. 45/09 TRAINEE-ORDNING SYKEPLEIER OG INGENIØR 1. Stokke kommune deltar ikke i 12K trainee-ordning for sykepleiere og ingeniører 2. Selv om kommunen ikke deltar er Stokke kommune positiv til at kommunen kan brukes som praksisplass for traineer dersom det er behov for dette. Ordfører viste til referat 12K , sak 22 i vedleggsheftet. Elisabeth Bogstad, Høyre foreslo følgende tillegg i punkt 2: Det er en forutsetning at dette ikke får økonomiske konsekvenser for kommunen. 1. Stokke kommune deltar ikke i 12K trainee-ordning for sykepleiere og ingeniører 2. Selv om kommunen ikke deltar er Stokke kommune positiv til at kommunen kan brukes som praksisplass for traineer dersom det er behov for dette. Det er en forutsetning at dette ikke får økonomiske konsekvenser for kommunen. Side 4 av 11

5 Saknr. 46/09 ORIENTERING - FORVALTNINGSPLAN VANNOMRÅDE 2, VEST-VIKEN, NUMEDALSLÅGEN MED GOKSJØ Orienteringen tas til etterretning. Orienteringen tas til etterretning. Enstemmig vedtatt (29-0) Saknr. 47/09 REG.PLAN G/S-VEI RAVEIEN SAMT TILTAK PÅ LOKALVEINETTET - HØRING HMK s innstilling til kommunestyret: 1. Stokke kommune mener det bør bygges fullverdig G/S-vei fra Tønsberg grense til Sandefjord. I rekkefølgebestemmelsene må det være et krav at G/S-vei skal stå ferdig før bompengeinnkreving starter. 2. Stokke kommune slutter seg i det alt vesentlige til foreslåtte tiltak på det lokale veinettet i kommunen, men vil påpeke følgende forhold: Dersom stengninger av Raveien viser seg nødvendig som følge av bompengeinnkreving på E-18, forutsettes dette planlagt i nært samarbeid med Stokke kommune. Tiltak gjennom Stokke sentrum må bygge på oppdaterte trafikktellinger og trafikkmessige tiltak må hensynta dette. Tiltak på RV 303 ved avkjørselen til Brunstad må ses i sammenheng med BCC`s planer om utvidelse i tilknytning til revisjon av kommuneplanen i Stokke. Regulering av gang-/sykkelvei langs RV 303 på strekningen Sandskje- Feen skole gjøres i samarbeid med Stokke kommune. Det bør sees på eventuelle tiltak langs Fv 557, Tassebekkveien. Etter innføring av bompengeinnkreving, forutsettes utført trafikktellinger på lokalveinettet. Dersom dette viser trafikkøkning ut over det som er beregnet, forutsettes ytterligere tiltak vurdert. Repr. Erlend Larsen (H) foreslo at ordlyden i første setning i punkt 1 i HMK s innstilling endres til: bør endres til skal i punkt 1. Repr. Fredrikke Møller foreslo på vegne av AP/V/SP/SV at ordlyden i første setning i punkt 1 i HMK s innstilling endres til: Stokke kommune ber om at bygges fullverdig G/S-vei fra Tønsberg grense til Sandefjord. Side 5 av 11

6 Ordfører foreslo et omforent forslag punkt 1: Stokke kommune ber om at det skal bygges fullverdig G/S-vei fra Tønsberg grense til Sandefjord. Repr. Jan Frigge Lindgren (AP) fremmet følgende fellesforslag (AP/V/SP/SV/KRF): Nytt kulepunkt under punkt 2: Kommunestyret ber om at belysning ved buss-stopp og langs vei og gang- og sykkelstier gis spesiell oppmerksomhet som trafikksikkerhetstiltak. Nytt kulepunkt under punkt 2: Kommunestyret ber SVV vurdere på nytt hvor hensiktsmessig det er å legge gangsykkelstien på vestsiden av Raveien (Fv 522) fra Tønsbergs grense, før den krysser over til østsiden av veien etter 300 meter. Votering: Omforent forslag punkt 1: Stokke kommune ber om at det skal bygges fullverdig G/S-vei fra Tønsberg grense til Sandefjord. Resten av punkt 1 og punkt 2 enstemmig (29-0) vedtatt. Nytt kulepunkt under punkt 2: Kommunestyret ber om at belysning ved buss-stopp og langs vei og gang- og sykkelstier gis spesiell oppmerksomhet som trafikksikkerhetstiltak. Nytt kulepunkt under punkt 2: Kommunestyret ber SVV vurdere på nytt hvor hensiktsmessig det er å legge gangsykkelstien på vestsiden av Raveien (Fv 522) fra Tønsbergs grense, før den krysser over til østsiden av veien etter 300 meter. 1. Stokke kommune ber om at det skal bygges fullverdig G/S-vei fra Tønsberg grense til Sandefjord. I rekkefølgebestemmelsene må det være et krav at G/S-vei skal stå ferdig før bompengeinnkreving starter. 2. Stokke kommune slutter seg i det alt vesentlige til foreslåtte tiltak på det lokale veinettet i kommunen, men vil påpeke følgende forhold: Dersom stengninger av Raveien viser seg nødvendig som følge av bompengeinnkreving på E-18, forutsettes dette planlagt i nært samarbeid med Stokke kommune. Tiltak gjennom Stokke sentrum må bygge på oppdaterte trafikktellinger og trafikkmessige tiltak må hensynta dette. Tiltak på RV 303 ved avkjørselen til Brunstad må ses i sammenheng med BCC`s planer om utvidelse i tilknytning til revisjon av kommuneplanen i Stokke. Side 6 av 11

7 Regulering av gang-/sykkelvei langs RV 303 på strekningen Sandskje- Feen skole gjøres i samarbeid med Stokke kommune. Det bør sees på eventuelle tiltak langs Fv 557, Tassebekkveien. Etter innføring av bompengeinnkreving, forutsettes utført trafikktellinger på lokalveinettet. Dersom dette viser trafikkøkning ut over det som er beregnet, forutsettes ytterligere tiltak vurdert. Kommunestyret ber om at belysning ved buss-stopp og langs vei og gang- og sykkelstier gis spesiell oppmerksomhet som trafikksikkerhetstiltak. Kommunestyret ber SVV vurdere på nytt hvor hensiktsmessig det er å legge gangsykkelstien på vestsiden av Raveien (Fv 522) fra Tønsbergs grense, før den krysser over til østsiden av veien etter 300 meter. Saknr. 48/09 BIOGASS I VESTFOLD - FRA AVFALL TIL RESSURS EN MULIGHETSANALYSE FOR BIOGASSPRODUKSJON I VESTFOLD Stokke kommune slutter seg til 12k-styrets vedtak om forprosjektet Biogass i Vestfold. Ordfører viste til Referat 12K , sak 20 i vedleggsheftet. Stokke kommune slutter seg til 12k-styrets vedtak om forprosjektet Biogass i Vestfold. Enstemmig vedtatt (29-0) Saknr. 49/09 OPPGRADERING SVØMMEHALL BOKEMOA 1. Tilbud for utbedring av svømmehallen aksepteres og bestilling iverksettes. 2. Resterende midler fra tiltakspakke kr ,- omprioriteres til dekning av oppgradering svømmehallen. 3. Resterende avsatte midler til Vear skole kr ,- omprioriteres til dekning av oppgradering svømmehallen. 4. Manglende inndekning kr ,- finansieres via økt låneopptak. 5. Med utgangspunkt i ovennevnte endringer endres budsjett 2009 som følger: Konto investering eiendomsforvaltning skolelokaler hovedentreprise oppgradering Vear skole reduseres med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning bruk av lån lån til investeringer oppgradering Vear skole reduseres med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning skolelokaler hovedentreprise tiltakspakke vedlikehold økes med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning bruk av lån lån til investeringer tiltakspakke vedlikehold økes med kr ,- Side 7 av 11

8 6. Oppgradering av mellomtrinnet ved Vear skole skal vurderes spesielt ved behandlingen av budsjett Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (29-0). 1. Tilbud for utbedring av svømmehallen aksepteres og bestilling iverksettes. 2. Resterende midler fra tiltakspakke kr ,- omprioriteres til dekning av oppgradering svømmehallen. 3. Resterende avsatte midler til Vear skole kr ,- omprioriteres til dekning av oppgradering svømmehallen. 4. Manglende inndekning kr ,- finansieres via økt låneopptak. 5. Med utgangspunkt i ovennevnte endringer endres budsjett 2009 som følger: Konto investering eiendomsforvaltning skolelokaler hovedentreprise oppgradering Vear skole reduseres med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning bruk av lån lån til investeringer oppgradering Vear skole reduseres med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning skolelokaler hovedentreprise tiltakspakke vedlikehold økes med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning bruk av lån lån til investeringer tiltakspakke vedlikehold økes med kr ,- 6. Oppgradering av mellomtrinnet ved Vear skole skal vurderes spesielt ved behandlingen av budsjett Saknr. 50/09 BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE 1. Stokke kommune inngår avtale med JM Byggholt as om kjøp av et stykk tomt samt et bygg inneholdende 16 stk. boliger og fellesareal for funksjonshemmede i henhold til tilbud av Tilbudet består av en tomtekjøpsavtale og en byggentreprise. (7-0) 2. Kontrakt inngås innen som gir en garantert ferdigstillelse til (7-0) 3. Det foreslås ett felles ventilasjonsanlegg som gir en kostnadsreduksjon på kr ,-. (7-0) 4. Komplett SD-anlegg utelates. Gir en kostnadsreduksjon på kr ,-. (7-0) 5. Med utgangspunkt i ovennevnte endringer endres budsjett 2009 som følger: (7-0) Konto investering - eiendomsforvaltning- kommunalt disponerte boliger hovedentreprise erstatningsboliger økes med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning bruk av lån lån til investeringer erstatningsboliger økes med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning kommunalt disponerte boliger refusjon fra staten erstatningsboliger økes med kr ,- 6. Driftskonsekvenser innarbeides i økonomiplan (7-0) 7. Momsrefusjon utover pliktig avsetning søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet. (4-3) 8. Stokke kommune benytter seg av opsjon til skjøtsel av uteområdet i 2. og 3. driftsår. (Første driftsår er innarbeidet i tilbudet.) (7-0) Side 8 av 11

9 9. Av hensyn til tidsbruk bes administrasjonen sende nabovarsel og gi informasjon før endelig behandling i kommunestyret. (7-0) 10. Formannskapet ber om at navn på kontonummer fremkommer i rådmannens forslag i denne sak og framtidige saksframstillinger. (7-0) Representanten Vera Nordmark Olsen erklærte seg inhabil og vek sete. Elin Gjein tok hennes plass. Repr. Lars Flåtnes fremmet rådmannens opprinnelige forslag punkt 3 som nytt punkt 11: 11. Vinylbelegg og våtromstapet til 16 stk. bad velges fremfor fliser på gulv og vegg. Kostnadene reduseres med kr ,-. Ordfører foreslo å endre ordlyd til punkt 11 : Byggekomiteen bes vurdere om det skal benyttes vinylbelegg og våtromstapet til 16 stk. bad fremfor fliser på gulv og vegg. Votering: Punktene 1-10: Nytt omforent punkt 11: 1. Stokke kommune inngår avtale med JM Byggholt as om kjøp av et stykk tomt samt et bygg inneholdende 16 stk. boliger og fellesareal for funksjonshemmede i henhold til tilbud av Tilbudet består av en tomtekjøpsavtale og en byggentreprise. 2. Kontrakt inngås innen som gir en garantert ferdigstillelse til Det foreslås ett felles ventilasjonsanlegg som gir en kostnadsreduksjon på kr ,- 4. Komplett SD-anlegg utelates. Gir en kostnadsreduksjon på kr ,-. 5. Med utgangspunkt i ovennevnte endringer endres budsjett 2009 som følger: Konto investering - eiendomsforvaltning- kommunalt disponerte boliger hovedentreprise erstatningsboliger økes med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning bruk av lån lån til investeringer erstatningsboliger økes med kr ,- Konto investering eiendomsforvaltning kommunalt disponerte boliger refusjon fra staten erstatningsboliger økes med kr ,- 6. Driftskonsekvenser innarbeides i økonomiplan Momsrefusjon utover pliktig avsetning søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet. 8. Stokke kommune benytter seg av opsjon til skjøtsel av uteområdet i 2. og 3. driftsår. (Første driftsår er innarbeidet i tilbudet.) 9. Av hensyn til tidsbruk bes administrasjonen sende nabovarsel og gi informasjon før endelig behandling i kommunestyret. 10. Formannskapet ber om at navn på kontonummer fremkommer i rådmannens forslag i denne sak og framtidige saksframstillinger. 11. Byggekomiteen bes vurdere om det skal benyttes vinylbelegg og våtromstapet til 16 stk. bad fremfor fliser på gulv og vegg. Side 9 av 11

10 Saknr. 51/09 KLIMARÅD - INNSTILLING FRA FORBEREDENDE UTVALG 1. Forslag til vedtekter for klimaråd i Stokke, datert , vedtas med følgende endringer: Vedtektenes punkt 2 endres slik: Klimarådet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder. 2. Formannskapet foreslår for Kommunestyret å velge følgende medlemmer til klimarådet: medlem 1: Jon Arne Fjøsne (FRP) medlem 2: Hans Jørgen Haug (SP) medlem 3: Ahmed Saleh (AP) 3. Utgifter knyttet til klimaråd innarbeides i budsjett 2010 og økonomiplan Repr. Erlend Larsen (H) fremmet følgende forslag: Tillegg i punkt 1 vedr. vedtektenes punkt 2 Organisering: Fra næringslivet oppnevnes 1 fra landbruket og 1 fra øvrig næringsliv ( primært fra Borgeskogen industriområde strykes). Formannskapets innstilling for øvrig enstemmig vedtatt (29-0). 1. Forslag til vedtekter for klimaråd i Stokke, datert , vedtas med følgende endringer: Vedtektenes punkt 2 endres slik: Klimarådet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder. Fra næringslivet oppnevnes 1 fra landbruket og 1 fra øvrig næringsliv ( primært fra Borgeskogen industriområd strykes). 2. Formannskapet foreslår for Kommunestyret å velge følgende medlemmer til klimarådet: medlem 1: Jon Arne Fjøsne (FRP) medlem 2: Hans Jørgen Haug (SP) medlem 3: Ahmed Saleh (AP) 3. Utgifter knyttet til klimaråd innarbeides i budsjett 2010 og økonomiplan Side 10 av 11

11 Saknr. 52/09 MEDEIERSKAP I IKA KONGSBERG 1. Selskapsavtalen for interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS godkjennes. 2. Stokke kommunes eierandel på 2,55% og utgifter til medlemskap dekkes slik: a. For 2009 med kr innenfor rammen til Toppledelse og stab b. Eierandelen innarbeides i økonomiplan med kr fom budsjett Behov for nødvendig arkivbistand utover selve medlemskapet dekkes ved omdisponering innenfor budsjettet til toppledelse/stab. 4. Som representant og vararepresentant til selskapets representantskap velges: Ordfører Nils Ingar Aabol - representant Varaordfører Kristin Sanna Kihle - vararepresentant Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (29-0). 1. Selskapsavtalen for interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS godkjennes. 2. Stokke kommunes eierandel på 2,55% og utgifter til medlemskap dekkes slik: a. For 2009 med kr innenfor rammen til Toppledelse og stab b. Eierandelen innarbeides i økonomiplan med kr fom budsjett Behov for nødvendig arkivbistand utover selve medlemskapet dekkes ved omdisponering innenfor budsjettet til toppledelse/stab. 4. Som representant og vararepresentant til selskapets representantskap velges: Ordfører Nils Ingar Aabol - representant Varaordfører Kristin Sanna Kihle - vararepresentant Saknr. 53/09 FORESPØRSEL Jan Frigge Lindgren (AP): Vear / Vear-senteret, forsøpling: Er det noe kommunen kan bidra med overfor næringsliv, velforening etc. Ordfører foreslo: Forespørselen bringes videre til HMK. Side 11 av 11

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2045 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Nils Ingar Aabol Dagfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.09.2003 Tid : fra 19.00 til

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.09.2003 Tid : fra 19.00 til STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.09.2003 Tid : fra 19.00 til Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter Brynhildsen

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15. Forfall:/Varamedlemmer:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15. Forfall:/Varamedlemmer: STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15 Til stede på møtet Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Rigmor B. Haugan 3. Berit Solveig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side. 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER Sendt ut tidligere

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side. 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER Sendt ut tidligere STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Befaring på Kuben kl 09:00. Møterom i 2. etg. Rådhuset Dato: 26.08.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Forfall: Svein Arne

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møtedato: 16.01.2014 Fra og med sak: 1/14 Til og med sak: 15/14 Møtetid: 12.00-16.55 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Driftsstyret MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Mandal rådhus Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Fjeldsgaard Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.06.2006 Fra kl. 0900 Til kl. 1640 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 10:30 15:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 10:30 15:30 Kommunestyret Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Gunda Johansen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer