Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12."

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: Navn på plan/tiltak: Detaljplan for Hegreneset Tiltakshavere: Planleggere: Hegra Eiendomsforvaltning AS Hegre Østre, 7520 Hegra Jernbaneverket Gårds- og bruksnr: 228/5, 228/5, 228/24, 228/89, 228/0, 228/2, 228/4, 228/20, 228/24 Arkidéco AS , Multiconsult AS , Stedsnavn/adresse: Hegreneset, 7520 Hegra Grunneier: Sigrid Hegre (228/0) Hegra Eiendomsforvaltning AS (228/24) Ole Sivert Schiefloe (228/5) Stjørdal kommune (228/2) Martin Hermstad (228/89) Næsbø Invest AS (228/ ) NSB AS (hj.h.), Lill Johanne Næsbø (fester) (228/4) Jernbaneverket (228/2 + overgang v/hegra stasjon km 42,75) Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt

2 Fig.. Flyfoto av planområdet, SAMMENDRAG Arkidéco AS vil på vegne av Hegra Eiendomsforvaltning AS og Jernbaneverket fremme forslag til detaljregulering for eiendommene 228/5 og 228/24 samt deler av 228/2, 228/89, 228/0, 228/2, 228/4, 228/20 og 228/24, nord og sør for jernbanelinja ved Hegra stasjon i Stjørdal kommune. Eiendommene 228/5 og 228/24 har tidligere vært avsatt til næring. I den nye kommunedelplan for Hegra er dette området avsatt til boligformål som kan bygges ut med moderat utnyttelse til boliger. Planen skal legge til rette for boligutbygging nord for jernbanen, endring av adkomstforhold i området, samt nedlegging av planovergangen ved Hegra stasjon. Fig.2. Planområdet sett fra E4,

3 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN. Hensikten med planen 5.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 5.3 Tidligere vedtak i saken 5.4 Utbyggingsavtaler 5.5 Krav om konsekvensutredning 5 2 PLANPROSESSEN 2. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Kontakt med berørte parter, medvirkning, uttalelser og innspill 6 3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 3. Planstatus kommuneplanen Gjeldende reguleringsplaner Aktuelle rikspolitiske retningslinjer som berøres Aktuelle lokale planer, vedtekter og retningslinjer 9 4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 4. Beliggenhet, avgrensning av området Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 4.3 Stedets karakter 4.4 Landskap 4.5 Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier og rekreasjon Infrastruktur og transport Topografi og grunnforhold Vegetasjon og klima Barns interesser 3 4. Teknisk infrastruktur Støyforhold og luftforurensning Universell utforming Sosial infrastruktur

4 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5. Planlagt arealbruk, reguleringsformål og arealfordeling Bebyggelsens plassering og utforming Bomiljø, bokvalitet Parkering Universell utforming Uteareal barn og unge Mikroklimatiske forhold (sol, skygge, vind, snø) Infrastruktur/trafikkløsninger - sikkerhet Støy- og støvproblematikk Teknisk infrastruktur (vann, avløp, varme) 5 5. Teknisk infrastruktur (renovasjon) Sosial infrastruktur Rekkefølgebestemmelser 5 6 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6. Overordnede planer Stedets karakter Kulturminner og kulturmiljø Forholdene til kravene i kap 2 i Naturmangfoldsloven Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk Uteområder Trafikkforhold Barns interesser Sosial infrastruktur (skole, barnehage) Energibehov - energiforbruk 7 6. ROS - analyse Teknisk infrastruktur Økonomiske konsekvenser for kommunen Tekniske konsekvenser for kommunen Avveining av virkningene 9 VEDLEGG

5 . BAKGRUNN. Hensikten med planen Hegra Eiendomsforvaltning AS ønsker med dette å legge frem forslag til detaljregulering for eiendommene 228/5 og 228/24 samt deler av 228/2, 228/89, 228/0, 228/2, 228/4, 228/20 og 228/24, nord og sør for jernbanelinja ved Hegra stasjon i Stjørdal. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i et utbyggingskonsept utarbeidet av Arkidéco AS i 202. Hensikten med planen er å legge til rette for en utbygging til boligformål. I tilegg er det ønskelig å regulere adkomst- og trafikkforhold i området; dette innebærer også nedlegging av plankryssing av jernbanelinja samt sikring mot villkryssing av linja. Planforslaget viser en utbygging av eneboliger på platået nord for jernbanen, samt en omlegging av vegløsningene i området, både for kjørende og gående/syklende..2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Hegra Eiendomsforvaltning AS (HE) og Jernbaneverket (JBV) er forslagsstiller for reguleringsplanen utarbeidet av Arkidéco AS i samarbeid med Multiconsult AS. HE er grunneier av gb.nr 228/24. JBV er grunneier av gb.nr 228/2 samt overgangen ved Hegra stasjon. Eiendommen 228/5 som eies av Ole Sivert Schiefloe er tatt med i planen grunnet behov for en regulering av dennes adkomst ved jernbaneovergangen. Eiendommen 228/24 eies av Næsbø Invest AS og det er tinglyst vegrett for planens boligområde over denne..3 Tidligere vedtak i saken På oppstartsmøte ble det formidlet fra kommunens side at det var ønskelig å se på et større område enn kun boligområdet i forbindelse med denne reguleringen; at adkomst i vest og planundergang i øst måtte inngå i planen. Kart med områdeavgrensing ble oversendt fra kommunens arealavdeling ved Oddvar Lundberg (Fig. 5). I oktober 203 ble planområdet utvidet ytterligere grunnet kommunens ønske om å få med Jernbaneverkets tiltak i forbindelse med nedlegging av planoverganger; ny adkomstveg til områdene nord for planområdet. Denne utvidelsen (8daa) rommer ny kulvert ved stasjonen samt ny veg-adkomst langs planområdets nordlige grense for adkomst til kommunens pumpestasjon og til landbrukseiendommene langs elva. Planområdet er etter dette totalt på ca 30,5 daa..4 Utbyggingsavtaler Ved tidspunkt for forhåndskonferanse var det ikke kjente forhold som måtte avklares via en utbyggingsavtale, jfr. referat fra møtet..5 Krav om konsekvensutredning Det er vurdert slik at det ikke utløser krav til konsekvensutredning, jfr. referat fra forhåndskonferansen

6 2. PLANPROSESSEN 2. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Kunngjøring om igangsatt planarbeid ble annonsert i Stjørdalens blad, samt på kommunens nettsider. Naboer og offentlige instanser ble varslet pr brev Frist for uttalelse til varsel om oppstart ble satt til Følgende ble varslet pr. brev: Stjørdal kommune, Postboks 33, 750 Stjørdal NTE nett AS, 7736 Steinkjer NVE Region Midt-Norge, Vestre Rosten 8, 7075 Tiller Næsbø Invest AS, Kolbuvegen 20, 7520 Hegra Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar Jernbaneverket, avd. Trondheim, Marienborg Ole Sivert Schiefloe, 7520 Hegra Martin Hermstad, 7520 Hegra Hegra idrettslag, 7520 Hegra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble avglemt ved dette varslet, og varsel ble sendt disse vedlagt plandokumentene, og med frist for tilbakemelding Kontakt med berørte parter, medvirkning, uttalelser og innspill: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Uttalelse fra Miljøvernavdelingen: - Planprosessen må organiseres slik at synspunkter fra barn, unge og funksjonshemmede som berørte parter gis anledning til å delta. - Minner om hensynet til evt. miljøkvaliteter i området jfr 8-2 i naturmangfoldloven. Vår kommentar: - Planforfatter har hensyntatt alle parter ved å planlegge for et trygt og godt boligområde med gode adkomstforhold, trygge trafikkforhold, samt lekeareal på alle nivå i hht kommunale normer. - Det er ikke avdekket spesielle naturverdier som ikke er hensyntatt i planen. Uttalelse fra Landbruksavdelingen: - Ingen merknader Uttalelse fra Kommunalavdelingen: - Forutsetter at NVE har blitt gitt anledning til å uttale seg og har ingen øvrige merknader Vår kommentar: - NVE er varslet ved planoppstart. Planforfatter har fått utført geotekniske undersøkelser i området. Disse viser at det ikke er risiko for skred ved utbygging som forutsatt i planen. Rapporten er vedlagt planen. Nord-Trøndelag Fylkeskommune Uttalelse fra Plan og miljø: - Kulturminner: Det må foretas en arkeologisk forundersøkelse før planen blir vedtatt. Vår kommentar: - De arkeologiske myndigheter har vært på befaring og varslet at de trekker tilbake kravet om arkeologisk forundersøkelse da det ble anslått at sannsynligheten for funn var minimal. Grunneier 228/5 Ole Sivert Schiefloe

7 Uttalelse: - Schiefloe bemerker at hans rett til kryssing av jernbanen ved Hegra stasjon er en 0 år gammel rett som han krever videreført. Vår kommentar: - Dette er hensyntatt i planen, og løst i form av en ny undergangskulvert. Gjennom avtale med Jernbaneverket blir denne grunneieren den eneste boligeieren som får adgang til å trafikkere denne kulverten med bil. Stjørdal kommune Det ble avholdt oppstartsmøte hos Stjørdal kommune hvor skisseforslag til utnytting av området ble presentert. I etterkant ble områdegrensen oversendt planforfatter fra kommunen, og oppstarten ble annonsert og varslet til berørte parter. Det har i 203 vært befaringer og dialog mellom Stjørdal kommune, Jernbaneverket, og øvrige grunneiere vedrørende vegløsninger både i fht planovergang, pumpestasjon og landbruksarealer. Planforslaget er gjennom denne dialogen utvidet til å omfatte Jernbaneverkets område og tiltak, og viser løsninger som innebærer nedleggelse av planovergangen og ny adkomst til de respektive eiendommene. Grunneier Jernbaneverket Hegra Eiendomsforvaltning AS har hatt flere møter med Jernbaneverket, og etter hvert med 228/5 Schiefloe og 228/89 Hermstad, og det er kommet frem til en avklaring i fht planovergangen som partene er enige om. Jernbaneverket har inngått avtale med Stjørdal kommune og øvrige grunneiere som i dag benytter de to planovergangene i området, vedr. nye løsninger for adkomst til deres eiendommer. I forbindelse med avklaring om rekkefølgebestemmelser for sikring mot kryssing av jernbanelinja har JBV aksptert at det dispenseres fra kravet dersom sikkerhetshensynet ivaretas på en akseptabel måte, jfr. Vedlagte brev av Grunneier 228/89 Martin Hermstad Det er ikke kommet innspill, men han har deltatt i dialog og befaring for en ny adkomst til sin eiendom nordøst for planområdet i forbindelse med nedlegging av begge plankryssinger i området. Jernbaneverket har inngått avtale med grunneier om adkomstforhold etter nedlegging av planovergang øst for planområdet. 3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 3. Planstatus kommuneplanen: I kommuneplanen er gb.nr 228/5 og 228/24 avsatt til boligområde B6 Hegreneset, som kan bygges ut med moderat utnyttelse. Ved utbygging av 5 boliger eller flere skal det være anlegg for lek. Detaljplanen vil fremme et forslag som er i tråd med kommuneplanen

8 Fig.3a. Utsnitt av kommunedelplan for Hegra , plangrense med rød linje Det er i arbeidet med kommuneplanen foretatt en beregning av utbyggingskapasitet og der er antall boenheter angitt for området B6 Hegreneset ca 0stk. Fig.3b. Utsnitt Kommuneplanens bestemmelser stiller rekkefølgekrav om at utbygging av område B6 ikke kan finne sted før det er etablert gang- og sykkelvei til skole og idrettshall, samt tilrettelagt for fotgjengerundergang under jernbanelinja. Kravet om gang- og sykkelvei må anses for imøtekommet da denne allerede er bygget. I kommuneplanen er planområdet innenfor Hensynssone bevaring av kulturmiljø 570, og området ved elva er Fareområde flomfare Gjeldende reguleringsplaner: For Hegra stasjon gjelder Reguleringsplan for Staden vedtatt hvor området ved planovergangen er regulert til Jernbane og Friområde, se nedenstående figur:

9 Fig Reguleringsplan Staden, utsnitt 3.3 Aktuelle rikspolitiske retningslinjer som berøres: Samordnet areal- og transportplanlegging, forskrift Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Barn og unges interesser, forskrift Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 3.4 Aktuelle lokale planer, vedtekter og retningslinjer: - Bestemmelser i Kommuneplanens arealdel - Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel om uteareal i regulerings- og bebyggelsesplaner, Stjørdal kommune

10 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 4. Beliggenhet, avgrensning av planområdet Området ligger ved Hegra jernbanestasjon mellom jernbanen og elva. Planområdet omfatter flere eiendommer og deler av eiendommer, og avgrenses i nord av dyrka mark på elvemelen, i øst ved planovergangen ved stasjonen, i sør mot jernbanesporet/ Stasjonsvegen, og i vest ved jernbaneundergangen. Kommunen ønsket å slå sammen to planer til én underveis i prosessen. Dermed ble planområdet utvidet til å omfatte Jernbaneverkets tiltak i forbindelse med nedlegging av planovergangen ved Hegra stasjon. Dette innebar en utvidelse av området ved stasjonen for å omfatte en kulvert, samt en utvidelse mot nord for anlegg av ny adkomstveg til landbruksareal og kommunal pumpestasjon. Fig.5. Områdeavgrensningen pr (kunngjøring/varsling) Fig.6. Områdeavgrensningen pr (.gangs behandling) 4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

11 Planområdet består av flere bruksnummer med ulike eiere. De største eiendommene er 228/5 og 224/24 som ligger på et høydeplatå over elvemelen. Området er for det meste ubebygd; den eneste bebyggelsen her er to eneboliger med tilhørende uthus, en på hver av de to eiendommene. Bebyggelsen vest for området er spredt og består av lager-/verkstedbygg samt et overbygget trelastlager i én etasje. 4.3 Stedets karakter: Området fremstår som en blanding av grøntområde og område med spredt bebyggelse. Jernbanelinja er en klar fysisk og visuell avgrensning mot sør. Mot nord en skråning og nedenfor den ligger elvemelen og et flatt område med dyrka mark. Fig.7 Platået hvor det reguleres for boliger. 4.4 Skog og landskap: Området er stort sett flatt, men med en relativt bratt helling i nord. Det meste av vegetasjon er høy løvskog i skråningen mot nord. I skråningen er det løvskog av middels til høy bonitet, forøvrig er det jorddekt fastmark på platået. Fig. 8 Utsnitt av markslagskart viser feil markslag på del av platået, det er i dag jorddekt fastmark på hele flata

12 4.5 Kulturminner og kulturmiljø: I kommuneplanen ligger området innenfor Hensynssone 570 Kulturmiljø. Det er ikke registrert kulturminner i området, og Fylkesarkeologen har vært på befaring og vurdert området som uinteressant for arkeologisk undersøkelse. 4.6 Naturverdier og rekreasjon: Området avsluttes i nord mot et relativt flatt område langs elva. Dette er tilrettelagt for opphold med adkomstveg og gapahuk, og området har fiskevald. Det fremkommer ingen spesielle naturverdier ved søk i Naturdatabasen (www.dirnat.no) 4.7 Infrastruktur og transport: Det er i dag adkomst til boligområdet via offentlig veg, Nedre Hembre veg, og det er en privat smal grusveg fra denne opp til planområdet. Fra denne igjen er det opparbeidet en avlingsveg mot elvemelen og dyrkamark nord og øst for planområdet. Det er også en planovergang ved stasjonen og adkomstveg frem til bolighuset på eiendommen 228/5 samt til kommunens pumpestasjon nord for planområdet. Nærmeste kollektivtransport er for den boligen som får den lengste avstanden: bussholdeplass ca 450 m og togstasjonen 950 m. 4.8 Topografi og grunnforhold: Området er tilnærmet flatt i sør, og med en skråning på 0-2m langs nordre plangrense. Platået ligger omtrent på kote +8, mens elvemelen ligger omtrent på kote +7. Sør for eiendommen stiger terrenget i utbygde platåer. Øst for området ligger terrenget relativt flatt, +7-0, mens det i vest faller ned mot kote + på naboeiendommen. Det er i løpet av våren og høsten 203 utført grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene. Utførte sonderinger viser generelt sand og silt over fast leire med middels til lav sensitivitet. Beregninger av skråningens stabilitet viser at en økt sikkerhet mot utglidning kan oppnås ved en utslaking til :2,4. Geoteknisk rapport foreligger. Fig.9 Flyfoto oversikt over området med elva og Hegra sentrum

13 4.9 Vegetasjon og klima: Området har i dag til dels høy løvskog nederst i skråningen mot elvemelen. Platået har gode solforhold, og er noe vindutsatt. 4.0 Barns interesser: Planområdet ligger nær det lokale idrettsanlegget, og dette i tillegg til de nære grøntområdene langs elva byr på gode muligheter for lek og uteopphold. Trafikksikkerheten langs Fylkesvegen er god; det er nylig bygget gangveg langs vegen. 4. Teknisk infrastruktur: Det ligger godt til rette for tilknytning av ny bebyggelse til kommunalt avløpsnett. Det ligger spillvannsledning nord for planområdet, denne går til kommunens pumpestasjon i planområdet. Fra pumpestasjonen ligger også overvannsledning. Det er privat vannforsyning i området, fra Ulstadvatnet Vasslag SA. Høyspent ligger på motsatt side av jernbanelinja, det er trafo og trekkerør for tilkobling. 4.2 Støyforhold og luftforurensning: Støy: Det er foretatt en støyvurdering, rapport er vedlagt planen. Rapporten konkluderer med at det ikke er nødvendig med støytiltak for bebyggelsen. Luftforurensning: Det er i dag ingen kjente forhold som gir luftforurensning. 4.3 Universell utforming: Området er tilgjengelig grunnet topografi, og det ligger til rette for å bygge boliger med universell utforming i hele området. 4.4 Sosial infrastruktur: Området sogner til Hegra barne- og ungdomsskole. Det er begrenset barnehagedekning i området. 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5. Planlagt arealbruk, reguleringsformål og arealfordeling Omdisponering av arealet på platået fra næring til bolig er i tråd med kommuneplanens arealdel og i tråd med dagens bruk av området. Området som avsettes til boligformål er ca. 2 daa. Til grøntareal avsettes 6,2 daa. Øvrig areal er pumpestasjon og jernbaneformål (nedlagt planovergang og ny undergang/kulvert)

14 5.2 Bebyggelsens plassering og utforming Det reguleres til 7 nye eneboligtomter i tillegg til de to som er der i dag. Disse 7 ligger på eiendom 228/24, og bestemmelsene gir noen føringer for plassering og beliggenhet for å gi et helhetlig preg i området, og for å gi lekeplassen en sentral og trygg plassering. Byggegrense mot jernbanen er generelt 30m fra senterlinje, men Hegra Eiendomsforvaltning har søkt JBV om dispensasjon fra denne ned til 20m for eiendommen 228/24. Jernbaneverket har signalisert at det her kan aksepteres å gå ned til 20m, og dette er lagt til grunn for tomteinndelingen i planen. Byggegrense mot vassdrag er 50m. 5.3 Bomiljø, bokvalitetboligområdet vil være relativt luftig, med god avstand mellom boligene og god utsikt for de fleste. Det vil være omgitt av grøntstruktur og ha nærhet til elva. Forslaget legger opp til en utnyttelse med relativt lav utnyttelsesgrad. 5.4 Parkering Bestemmelsene krever at det i situasjonsplaner vises plass for 2 biler pr. boligtomt pluss ekstra for utleieenhet. 5.5 Universell utforming Teknisk forskrift stiller krav til universell utforming, det anses derfor ikke nødvendig å knytte bestemmelser om dette til planen. På grunn av små høydeforskjeller i boligområdet er det enkelt å oppnå god fremkommelighet. 5.6 Uteareal barn og unge Det er avsatt plass til sandlekeplass for boligene midt i området for å få mest mulig bilfri adkomst til denne. (Kommunalt krav min.50m2 innenfor 50m, 00m i spredt bebyggelse) Nærlekeplass: Grøntområdet nord for planområdet mot elva, samt strøkslekeplassen anses å oppfylle kravet. (Kommunalt krav min.500 m2 innenfor 250m, tilstrebes 50m) Strøkslekeplass: Idrettsanlegget på 3 daa like sør for planområdet inneholder gode muligheter for utfoldelse, avstand 250m. (Kommunalt krav min.5000m2 innenfor 500m) Fig.0. Eksisterende idrettsanlegg sør for planområdet

15 5.7 Mikroklimatiske forhold Området skiller seg ikke fra omkringliggende område på dette punkt. Det vil bli meget gunstige solforhold da området er flatt og med solinnfall hele dagen. 5.8 Infrastruktur/trafikkløsninger sikkerhet Adkomstveg til boligene på platået blir fra Nedre Hembre veg, de blir dermed knyttet nærmere eksisterende boligområde i vest samt til idrettsanlegg og bussholdeplass. Det skal opparbeides ny veg nedenfor platået, vest og nord for boligområdet, som skal betjene pumpestasjonen og landbrukseiendommene mellom planområdet og elva, vegklasse 7 i landbruksnormalene. Planen innebærer fysisk stengning av planovergangen ved stasjonen og etablering av en planskilt kryssing via kulvert (b 2,5 h 2,0m). Denne løsningen er godkjent av grunneier til 228/5 Schiefloe som blir den eneste av boligene som skal ha tilgang til å benytte den som biladkomst. Kulverten blir stengt med låsbar bom mellom Fylkesvegen og kulverten. Vegen ned til pumpestasjonen opprettholdes som turveg. Pumpestasjonen får adkomst via ny veg KV3. Adkomstveg til boligområdet må skiltes som blindveg og stenges i enden. 228/5 vil også få mulighet for adkomst via denne. Jernbanelinja blir inngjerdet med sikkerhetsgjerde forbi boligområdet. Siktforhold er ivaretatt gjennom innregulerte frisiktsoner. 5.9 Støy- og støvproblematikk Det er foretatt støyberegninger av Cowi AS og rapport foreligger. Beregningene viser støynivåer som tilfredsstiller grenseverdier for støy på uteplasser og ved fasade uten særlige støytiltak. Innendørs støynivå vil ikke overskride verdier i NS 875 med normalt god fasadeisolasjon. Det anbefales at soverom legges på side vendt vekk fra jernbanen. 5.0 Teknisk infrastruktur (vann, avløp, varme) Vann- og avløpsnettet har tilstrekkelig kapasitet til planlagt utbygging av området. 5. Teknisk infrastruktur (renovasjon) Retningslinje: Innherred Renovasjons retningslinjer legges til grunn for detaljplanlegging og saksbehandling. 5.2 Sosial infrastruktur Det reguleres ikke til sosial infrastruktur i planen, men den baserer seg på å benytte eksisterende tilbud. 5.3 Rekkefølgebestemmelser Bestemmelsene stiller krav til at lekeareal skal være ferdigstilt før boliger tillates tatt i bruk

16 6. VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6. Overordnede planer Planforslaget er i tråd med ny kommuneplan. 6.2 Stedets karakter En utbygging av planområdet som foreslått vil endre stedets karakter når man ser planområdet isolert, men det vil forsterke området som boligmiljø. 6.3 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kjente kulturminner i området, men det skal utvises aktsomhet og meldes evt funn. 6.4 Forholdene til kravene i kap 2 i Naturmangfoldloven Beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan et planlagt tiltak påvirker naturmangfoldet ( 8). Det er i planområdet ikke kjente naturmiljø som må hensyntas spesielt i planleggingen. 6.5 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk Planforslaget vil innebære en forbedring av nåværende bruk av området mht rekreasjonsbruk ved å tilrettelegge for myke trafikanter, universell utforming og lekearealer, samt bedre tigjengeligheten til elva. 6.6 Uteområder Det vil fortsatt bli gode muligheter for uteopphold ved gjennomføring av tiltakene i planen. Området ved elva vil bli mer tilgjengelig ved en oppgradering av adkomstvegen. 6.7 Trafikkforhold Vegløsningene i planen vil bedre tilgjengelighet og trafikksikkerhet betraktelig. Frisiktsoner vil sikre god oversikt. 6.8 Barns interesser Strøkslekeplass er i dag på plass i området. Sandlekeplass vil sikres gjennom planen og bestemmelsene. 6.9 Sosial infrastruktur Planen vil føre til økt bosetting i området, og dermed økt bruk av den sosiale infrastrukturen

17 6.0 Energibehov energiforbruk Planen stiller ingen krav ut over det som ligger i lov og forskrift. 6. ROS-analyse I den nye kommuneplanen er det foretatt ROS-analyser for B6: Det er for detaljplanen foretatt en forenklet ROS-analyse. Analysen er foretatt etter skjema utarbeidet av Fylkesmannen og Direktoratet for sivilt beredskap (DSB`s) manualer og veiledere. Analysen tar kun utgangspunkt i ting som man forventer kan skje i fredstid. ROS-analysen bidrar til planlegging og tiltak for å skape et trygt og godt miljø og har beredskap for effektivt å møte kriser. Dette forutsetter blant annet kjennskap til risikofaktorer for liv, miljø og materielle verdier. Det forutsetter videre kjennskap til egne sterke og svake sider knyttet til evne og mulighet for å forebygge at uønskede hendelser inntreffer og evne til å redusere skadevirkningene av de uønskede hendelser som faktisk skjer. Det er foretatt en risikovurdering tilknyttet forskjellige problemstillinger som kan tenkes å være aktuelle. I denne analysen er følgende vurdert; - hvilke uønskede hendelser som kan oppstå - hvor sannsynlige de er og konsekvensen av slike hendelser - hvilke tiltak som kan motvirke risiko og skadeomfang Kartlegging av risiko og sårbarhet for nåsituasjonen: Hendelse/ situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Trafikkforhold Ja Sannsynlig 3 Flystøy Nei Lite sannsynlig Trafikkstøy Ja Sannsynlig 3 Rasfare Ja Lite sannsynlig Flom Ja Lite sannsynlig Alvorlig/farlig 4 Ubetydelig Mindre alvorlig-en viss fare 2 Betydelig/ Kritisk 3 Alvorlig/farlig 4 2 Planovergang Utenfor gul sone 6 Jernbanestøy 3 Skredfare markert med gult I kplan 4 Hensynssone flom markert gult i kplan

18 Kartlegging av risiko og sårbarhet for situasjonen etter utbygging I hht planen: Hendelse/ situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Trafikkforhold Nei Lite sannsynlig Trafikkstøy Nei Lite sannsynlig Rasfare Ja Lite sannsynlig Flom Ja Lite sannsynlig Ubetydelig Ubetydelig Mindre alvorlig/ En viss fare 2 Mindre alvorlig/ En viss fare 2 Planovergang nedlagt, kulvert undergang for nærmeste bolig, ny adkomst til boligområde og pumpestasjon. Sikringsgjerde. Jernbanestøy: Støyberegninger foretatt, konklusjon at boligene ikke blir utsatt for støy over 55dB, men anbefaler likevel soverom lagt mot fasade som vender vekk fra jernbanen. 2 Geoteknisk rapport konkluderer med god stabilitet I skråning mot elva, og at sikkerhet mot utglidning kan oppnås ved utslaking I topp og bunn. 2 Bygging av veg mot elva og utslaking av skråning vil medvirke til redusert risiko for utglidning ved flom Tiltak mot risiko for ulykke med tog anses som ivaretatt ved nedleggelse av planovergang og etablering av sikkerhetsgjerde mot jernbanelinja. Tiltak mot risiko med ulykke med bil ivaretas ved utbedring av vegnett og frisiktsoner. Risiko for skred er liten iflg geotekniske vurderinger foretatt i området, og mulige tiltak for å øke sikkerheten mot utglidning i skråningen mot elva er beskrevet i geoteknisk rapport. 6.2 Teknisk infrastruktur Planen vil bidra til bedret vegstruktur i området, og en høyere grad av trafikksikkerhet gjennom dette. En nedlegging av planovergangen som nedfelt i planen vil øke personsikkerheten i fht kryssing av toglinja; ny situasjon vil kun være planskilt kryssing. Mot jernbanelinja skal det være sikkerhetsgjerde som hindrer ulovlig ferdsel over linja

19 6.3 Økonomiske konsekvenser for kommunen Det er ikke avdekket områder som tilsier at planen har økonomiske konsekvenser for kommunen. 6.4 Tekniske konsekvenser for kommunen Det er ikke avdekket områder som tilsier at planen har tekniske konsekvenser for kommunen, bortsett fra at det atableres en ny adkomst til pumpestasjonen. Men denne vil bli mindre bratt enn dagens adkomst, og anses således som en bedre løsning. 6.5 Avveining av virkningene Ved en utbygging av området i tråd med planen vil det fremstå som en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde, i motsetning til i dag med den lave utnyttelsen og manglende sikkerhet for myke trafikanter. VEDLEGG: Detaljregulering for Hegreneset sos Detaljregulering for Hegreneset - under grunnen sos SOSI_KONTROLL - Detaljregulering for Hegreneset - under grunnen txt SOSI_KONTROLL - Detaljregulering for Hegreneset txt Hegreneset - med vegkropp F_A liggende M_ pdf Hegreneset Planbeskrivelse_ docx Hegreneset Planbeskrivelse_ pdf Hegreneset Reguleringsbestemmelser_ doc Hegreneset Reguleringsbestemmelser_ pdf Støyrapport m/3 tegninger ( Cowi ) Geoteknisk rapport ( Rambøll ) Detaljregulering Hegreneset - Søknad om dispensasjon ( Arkidéco ) Jernbaneverkets vurdering av søknad om dispensasjon ( JBV ) Merknader/uttalelser til planoppstart: Nord-trøndelag Fylkeskommune Fylkesmannen Ole Sivert Sciefloe Avtale mellom grunneiere, Jernbaneverket og Stjørdal kommune: KmMB42,75-42,553, avtale nedlegging og nedklassifisering plo pdf Km MB42,-42,6-A3 kart,-2500 tiltak plo pdf - Notat fra NTFK Plan og Miljø etter befaring vedr. arkeologiske forundersøkelser - Ettersendes

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen

Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen Postvegen 5 608 Ålesund Tlf.: 70 7 89 00 post@vestlandshus.no www.vestlandshus.no NO 927 928 302 MVA Forslagsstillers planbeskrivelse Slettevollsvingen Forslagsstiller: Plankonsulent: Type plan: Eiendom:

Detaljer

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Planbeskrivelse av 3.6.2014 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 FEBRUAR 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE PLAN NR. 1370 07.04.15 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 Siv.ing. A. Reinertsen m. bidrag fra; ADDRESS COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238 Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune Plan-ID 1-238 Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller: Dato: 12.01.2015 1. BAKGRUNN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 FET KOMMUNE 10.07.14, rev 06.10.14 ARCASA arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Tlf 22 71 70 70 arcasa@arcasa.no

Detaljer