Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12."

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: Navn på plan/tiltak: Detaljplan for Hegreneset Tiltakshavere: Planleggere: Hegra Eiendomsforvaltning AS Hegre Østre, 7520 Hegra Jernbaneverket Gårds- og bruksnr: 228/5, 228/5, 228/24, 228/89, 228/0, 228/2, 228/4, 228/20, 228/24 Arkidéco AS , Multiconsult AS , Stedsnavn/adresse: Hegreneset, 7520 Hegra Grunneier: Sigrid Hegre (228/0) Hegra Eiendomsforvaltning AS (228/24) Ole Sivert Schiefloe (228/5) Stjørdal kommune (228/2) Martin Hermstad (228/89) Næsbø Invest AS (228/ ) NSB AS (hj.h.), Lill Johanne Næsbø (fester) (228/4) Jernbaneverket (228/2 + overgang v/hegra stasjon km 42,75) Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt

2 Fig.. Flyfoto av planområdet, SAMMENDRAG Arkidéco AS vil på vegne av Hegra Eiendomsforvaltning AS og Jernbaneverket fremme forslag til detaljregulering for eiendommene 228/5 og 228/24 samt deler av 228/2, 228/89, 228/0, 228/2, 228/4, 228/20 og 228/24, nord og sør for jernbanelinja ved Hegra stasjon i Stjørdal kommune. Eiendommene 228/5 og 228/24 har tidligere vært avsatt til næring. I den nye kommunedelplan for Hegra er dette området avsatt til boligformål som kan bygges ut med moderat utnyttelse til boliger. Planen skal legge til rette for boligutbygging nord for jernbanen, endring av adkomstforhold i området, samt nedlegging av planovergangen ved Hegra stasjon. Fig.2. Planområdet sett fra E4,

3 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN. Hensikten med planen 5.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 5.3 Tidligere vedtak i saken 5.4 Utbyggingsavtaler 5.5 Krav om konsekvensutredning 5 2 PLANPROSESSEN 2. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Kontakt med berørte parter, medvirkning, uttalelser og innspill 6 3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 3. Planstatus kommuneplanen Gjeldende reguleringsplaner Aktuelle rikspolitiske retningslinjer som berøres Aktuelle lokale planer, vedtekter og retningslinjer 9 4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 4. Beliggenhet, avgrensning av området Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 4.3 Stedets karakter 4.4 Landskap 4.5 Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier og rekreasjon Infrastruktur og transport Topografi og grunnforhold Vegetasjon og klima Barns interesser 3 4. Teknisk infrastruktur Støyforhold og luftforurensning Universell utforming Sosial infrastruktur

4 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5. Planlagt arealbruk, reguleringsformål og arealfordeling Bebyggelsens plassering og utforming Bomiljø, bokvalitet Parkering Universell utforming Uteareal barn og unge Mikroklimatiske forhold (sol, skygge, vind, snø) Infrastruktur/trafikkløsninger - sikkerhet Støy- og støvproblematikk Teknisk infrastruktur (vann, avløp, varme) 5 5. Teknisk infrastruktur (renovasjon) Sosial infrastruktur Rekkefølgebestemmelser 5 6 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6. Overordnede planer Stedets karakter Kulturminner og kulturmiljø Forholdene til kravene i kap 2 i Naturmangfoldsloven Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk Uteområder Trafikkforhold Barns interesser Sosial infrastruktur (skole, barnehage) Energibehov - energiforbruk 7 6. ROS - analyse Teknisk infrastruktur Økonomiske konsekvenser for kommunen Tekniske konsekvenser for kommunen Avveining av virkningene 9 VEDLEGG

5 . BAKGRUNN. Hensikten med planen Hegra Eiendomsforvaltning AS ønsker med dette å legge frem forslag til detaljregulering for eiendommene 228/5 og 228/24 samt deler av 228/2, 228/89, 228/0, 228/2, 228/4, 228/20 og 228/24, nord og sør for jernbanelinja ved Hegra stasjon i Stjørdal. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i et utbyggingskonsept utarbeidet av Arkidéco AS i 202. Hensikten med planen er å legge til rette for en utbygging til boligformål. I tilegg er det ønskelig å regulere adkomst- og trafikkforhold i området; dette innebærer også nedlegging av plankryssing av jernbanelinja samt sikring mot villkryssing av linja. Planforslaget viser en utbygging av eneboliger på platået nord for jernbanen, samt en omlegging av vegløsningene i området, både for kjørende og gående/syklende..2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Hegra Eiendomsforvaltning AS (HE) og Jernbaneverket (JBV) er forslagsstiller for reguleringsplanen utarbeidet av Arkidéco AS i samarbeid med Multiconsult AS. HE er grunneier av gb.nr 228/24. JBV er grunneier av gb.nr 228/2 samt overgangen ved Hegra stasjon. Eiendommen 228/5 som eies av Ole Sivert Schiefloe er tatt med i planen grunnet behov for en regulering av dennes adkomst ved jernbaneovergangen. Eiendommen 228/24 eies av Næsbø Invest AS og det er tinglyst vegrett for planens boligområde over denne..3 Tidligere vedtak i saken På oppstartsmøte ble det formidlet fra kommunens side at det var ønskelig å se på et større område enn kun boligområdet i forbindelse med denne reguleringen; at adkomst i vest og planundergang i øst måtte inngå i planen. Kart med områdeavgrensing ble oversendt fra kommunens arealavdeling ved Oddvar Lundberg (Fig. 5). I oktober 203 ble planområdet utvidet ytterligere grunnet kommunens ønske om å få med Jernbaneverkets tiltak i forbindelse med nedlegging av planoverganger; ny adkomstveg til områdene nord for planområdet. Denne utvidelsen (8daa) rommer ny kulvert ved stasjonen samt ny veg-adkomst langs planområdets nordlige grense for adkomst til kommunens pumpestasjon og til landbrukseiendommene langs elva. Planområdet er etter dette totalt på ca 30,5 daa..4 Utbyggingsavtaler Ved tidspunkt for forhåndskonferanse var det ikke kjente forhold som måtte avklares via en utbyggingsavtale, jfr. referat fra møtet..5 Krav om konsekvensutredning Det er vurdert slik at det ikke utløser krav til konsekvensutredning, jfr. referat fra forhåndskonferansen

6 2. PLANPROSESSEN 2. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Kunngjøring om igangsatt planarbeid ble annonsert i Stjørdalens blad, samt på kommunens nettsider. Naboer og offentlige instanser ble varslet pr brev Frist for uttalelse til varsel om oppstart ble satt til Følgende ble varslet pr. brev: Stjørdal kommune, Postboks 33, 750 Stjørdal NTE nett AS, 7736 Steinkjer NVE Region Midt-Norge, Vestre Rosten 8, 7075 Tiller Næsbø Invest AS, Kolbuvegen 20, 7520 Hegra Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar Jernbaneverket, avd. Trondheim, Marienborg Ole Sivert Schiefloe, 7520 Hegra Martin Hermstad, 7520 Hegra Hegra idrettslag, 7520 Hegra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble avglemt ved dette varslet, og varsel ble sendt disse vedlagt plandokumentene, og med frist for tilbakemelding Kontakt med berørte parter, medvirkning, uttalelser og innspill: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Uttalelse fra Miljøvernavdelingen: - Planprosessen må organiseres slik at synspunkter fra barn, unge og funksjonshemmede som berørte parter gis anledning til å delta. - Minner om hensynet til evt. miljøkvaliteter i området jfr 8-2 i naturmangfoldloven. Vår kommentar: - Planforfatter har hensyntatt alle parter ved å planlegge for et trygt og godt boligområde med gode adkomstforhold, trygge trafikkforhold, samt lekeareal på alle nivå i hht kommunale normer. - Det er ikke avdekket spesielle naturverdier som ikke er hensyntatt i planen. Uttalelse fra Landbruksavdelingen: - Ingen merknader Uttalelse fra Kommunalavdelingen: - Forutsetter at NVE har blitt gitt anledning til å uttale seg og har ingen øvrige merknader Vår kommentar: - NVE er varslet ved planoppstart. Planforfatter har fått utført geotekniske undersøkelser i området. Disse viser at det ikke er risiko for skred ved utbygging som forutsatt i planen. Rapporten er vedlagt planen. Nord-Trøndelag Fylkeskommune Uttalelse fra Plan og miljø: - Kulturminner: Det må foretas en arkeologisk forundersøkelse før planen blir vedtatt. Vår kommentar: - De arkeologiske myndigheter har vært på befaring og varslet at de trekker tilbake kravet om arkeologisk forundersøkelse da det ble anslått at sannsynligheten for funn var minimal. Grunneier 228/5 Ole Sivert Schiefloe

7 Uttalelse: - Schiefloe bemerker at hans rett til kryssing av jernbanen ved Hegra stasjon er en 0 år gammel rett som han krever videreført. Vår kommentar: - Dette er hensyntatt i planen, og løst i form av en ny undergangskulvert. Gjennom avtale med Jernbaneverket blir denne grunneieren den eneste boligeieren som får adgang til å trafikkere denne kulverten med bil. Stjørdal kommune Det ble avholdt oppstartsmøte hos Stjørdal kommune hvor skisseforslag til utnytting av området ble presentert. I etterkant ble områdegrensen oversendt planforfatter fra kommunen, og oppstarten ble annonsert og varslet til berørte parter. Det har i 203 vært befaringer og dialog mellom Stjørdal kommune, Jernbaneverket, og øvrige grunneiere vedrørende vegløsninger både i fht planovergang, pumpestasjon og landbruksarealer. Planforslaget er gjennom denne dialogen utvidet til å omfatte Jernbaneverkets område og tiltak, og viser løsninger som innebærer nedleggelse av planovergangen og ny adkomst til de respektive eiendommene. Grunneier Jernbaneverket Hegra Eiendomsforvaltning AS har hatt flere møter med Jernbaneverket, og etter hvert med 228/5 Schiefloe og 228/89 Hermstad, og det er kommet frem til en avklaring i fht planovergangen som partene er enige om. Jernbaneverket har inngått avtale med Stjørdal kommune og øvrige grunneiere som i dag benytter de to planovergangene i området, vedr. nye løsninger for adkomst til deres eiendommer. I forbindelse med avklaring om rekkefølgebestemmelser for sikring mot kryssing av jernbanelinja har JBV aksptert at det dispenseres fra kravet dersom sikkerhetshensynet ivaretas på en akseptabel måte, jfr. Vedlagte brev av Grunneier 228/89 Martin Hermstad Det er ikke kommet innspill, men han har deltatt i dialog og befaring for en ny adkomst til sin eiendom nordøst for planområdet i forbindelse med nedlegging av begge plankryssinger i området. Jernbaneverket har inngått avtale med grunneier om adkomstforhold etter nedlegging av planovergang øst for planområdet. 3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 3. Planstatus kommuneplanen: I kommuneplanen er gb.nr 228/5 og 228/24 avsatt til boligområde B6 Hegreneset, som kan bygges ut med moderat utnyttelse. Ved utbygging av 5 boliger eller flere skal det være anlegg for lek. Detaljplanen vil fremme et forslag som er i tråd med kommuneplanen

8 Fig.3a. Utsnitt av kommunedelplan for Hegra , plangrense med rød linje Det er i arbeidet med kommuneplanen foretatt en beregning av utbyggingskapasitet og der er antall boenheter angitt for området B6 Hegreneset ca 0stk. Fig.3b. Utsnitt Kommuneplanens bestemmelser stiller rekkefølgekrav om at utbygging av område B6 ikke kan finne sted før det er etablert gang- og sykkelvei til skole og idrettshall, samt tilrettelagt for fotgjengerundergang under jernbanelinja. Kravet om gang- og sykkelvei må anses for imøtekommet da denne allerede er bygget. I kommuneplanen er planområdet innenfor Hensynssone bevaring av kulturmiljø 570, og området ved elva er Fareområde flomfare Gjeldende reguleringsplaner: For Hegra stasjon gjelder Reguleringsplan for Staden vedtatt hvor området ved planovergangen er regulert til Jernbane og Friområde, se nedenstående figur:

9 Fig Reguleringsplan Staden, utsnitt 3.3 Aktuelle rikspolitiske retningslinjer som berøres: Samordnet areal- og transportplanlegging, forskrift Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Barn og unges interesser, forskrift Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 3.4 Aktuelle lokale planer, vedtekter og retningslinjer: - Bestemmelser i Kommuneplanens arealdel - Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel om uteareal i regulerings- og bebyggelsesplaner, Stjørdal kommune

10 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 4. Beliggenhet, avgrensning av planområdet Området ligger ved Hegra jernbanestasjon mellom jernbanen og elva. Planområdet omfatter flere eiendommer og deler av eiendommer, og avgrenses i nord av dyrka mark på elvemelen, i øst ved planovergangen ved stasjonen, i sør mot jernbanesporet/ Stasjonsvegen, og i vest ved jernbaneundergangen. Kommunen ønsket å slå sammen to planer til én underveis i prosessen. Dermed ble planområdet utvidet til å omfatte Jernbaneverkets tiltak i forbindelse med nedlegging av planovergangen ved Hegra stasjon. Dette innebar en utvidelse av området ved stasjonen for å omfatte en kulvert, samt en utvidelse mot nord for anlegg av ny adkomstveg til landbruksareal og kommunal pumpestasjon. Fig.5. Områdeavgrensningen pr (kunngjøring/varsling) Fig.6. Områdeavgrensningen pr (.gangs behandling) 4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

11 Planområdet består av flere bruksnummer med ulike eiere. De største eiendommene er 228/5 og 224/24 som ligger på et høydeplatå over elvemelen. Området er for det meste ubebygd; den eneste bebyggelsen her er to eneboliger med tilhørende uthus, en på hver av de to eiendommene. Bebyggelsen vest for området er spredt og består av lager-/verkstedbygg samt et overbygget trelastlager i én etasje. 4.3 Stedets karakter: Området fremstår som en blanding av grøntområde og område med spredt bebyggelse. Jernbanelinja er en klar fysisk og visuell avgrensning mot sør. Mot nord en skråning og nedenfor den ligger elvemelen og et flatt område med dyrka mark. Fig.7 Platået hvor det reguleres for boliger. 4.4 Skog og landskap: Området er stort sett flatt, men med en relativt bratt helling i nord. Det meste av vegetasjon er høy løvskog i skråningen mot nord. I skråningen er det løvskog av middels til høy bonitet, forøvrig er det jorddekt fastmark på platået. Fig. 8 Utsnitt av markslagskart viser feil markslag på del av platået, det er i dag jorddekt fastmark på hele flata

12 4.5 Kulturminner og kulturmiljø: I kommuneplanen ligger området innenfor Hensynssone 570 Kulturmiljø. Det er ikke registrert kulturminner i området, og Fylkesarkeologen har vært på befaring og vurdert området som uinteressant for arkeologisk undersøkelse. 4.6 Naturverdier og rekreasjon: Området avsluttes i nord mot et relativt flatt område langs elva. Dette er tilrettelagt for opphold med adkomstveg og gapahuk, og området har fiskevald. Det fremkommer ingen spesielle naturverdier ved søk i Naturdatabasen (www.dirnat.no) 4.7 Infrastruktur og transport: Det er i dag adkomst til boligområdet via offentlig veg, Nedre Hembre veg, og det er en privat smal grusveg fra denne opp til planområdet. Fra denne igjen er det opparbeidet en avlingsveg mot elvemelen og dyrkamark nord og øst for planområdet. Det er også en planovergang ved stasjonen og adkomstveg frem til bolighuset på eiendommen 228/5 samt til kommunens pumpestasjon nord for planområdet. Nærmeste kollektivtransport er for den boligen som får den lengste avstanden: bussholdeplass ca 450 m og togstasjonen 950 m. 4.8 Topografi og grunnforhold: Området er tilnærmet flatt i sør, og med en skråning på 0-2m langs nordre plangrense. Platået ligger omtrent på kote +8, mens elvemelen ligger omtrent på kote +7. Sør for eiendommen stiger terrenget i utbygde platåer. Øst for området ligger terrenget relativt flatt, +7-0, mens det i vest faller ned mot kote + på naboeiendommen. Det er i løpet av våren og høsten 203 utført grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene. Utførte sonderinger viser generelt sand og silt over fast leire med middels til lav sensitivitet. Beregninger av skråningens stabilitet viser at en økt sikkerhet mot utglidning kan oppnås ved en utslaking til :2,4. Geoteknisk rapport foreligger. Fig.9 Flyfoto oversikt over området med elva og Hegra sentrum

13 4.9 Vegetasjon og klima: Området har i dag til dels høy løvskog nederst i skråningen mot elvemelen. Platået har gode solforhold, og er noe vindutsatt. 4.0 Barns interesser: Planområdet ligger nær det lokale idrettsanlegget, og dette i tillegg til de nære grøntområdene langs elva byr på gode muligheter for lek og uteopphold. Trafikksikkerheten langs Fylkesvegen er god; det er nylig bygget gangveg langs vegen. 4. Teknisk infrastruktur: Det ligger godt til rette for tilknytning av ny bebyggelse til kommunalt avløpsnett. Det ligger spillvannsledning nord for planområdet, denne går til kommunens pumpestasjon i planområdet. Fra pumpestasjonen ligger også overvannsledning. Det er privat vannforsyning i området, fra Ulstadvatnet Vasslag SA. Høyspent ligger på motsatt side av jernbanelinja, det er trafo og trekkerør for tilkobling. 4.2 Støyforhold og luftforurensning: Støy: Det er foretatt en støyvurdering, rapport er vedlagt planen. Rapporten konkluderer med at det ikke er nødvendig med støytiltak for bebyggelsen. Luftforurensning: Det er i dag ingen kjente forhold som gir luftforurensning. 4.3 Universell utforming: Området er tilgjengelig grunnet topografi, og det ligger til rette for å bygge boliger med universell utforming i hele området. 4.4 Sosial infrastruktur: Området sogner til Hegra barne- og ungdomsskole. Det er begrenset barnehagedekning i området. 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5. Planlagt arealbruk, reguleringsformål og arealfordeling Omdisponering av arealet på platået fra næring til bolig er i tråd med kommuneplanens arealdel og i tråd med dagens bruk av området. Området som avsettes til boligformål er ca. 2 daa. Til grøntareal avsettes 6,2 daa. Øvrig areal er pumpestasjon og jernbaneformål (nedlagt planovergang og ny undergang/kulvert)

14 5.2 Bebyggelsens plassering og utforming Det reguleres til 7 nye eneboligtomter i tillegg til de to som er der i dag. Disse 7 ligger på eiendom 228/24, og bestemmelsene gir noen føringer for plassering og beliggenhet for å gi et helhetlig preg i området, og for å gi lekeplassen en sentral og trygg plassering. Byggegrense mot jernbanen er generelt 30m fra senterlinje, men Hegra Eiendomsforvaltning har søkt JBV om dispensasjon fra denne ned til 20m for eiendommen 228/24. Jernbaneverket har signalisert at det her kan aksepteres å gå ned til 20m, og dette er lagt til grunn for tomteinndelingen i planen. Byggegrense mot vassdrag er 50m. 5.3 Bomiljø, bokvalitetboligområdet vil være relativt luftig, med god avstand mellom boligene og god utsikt for de fleste. Det vil være omgitt av grøntstruktur og ha nærhet til elva. Forslaget legger opp til en utnyttelse med relativt lav utnyttelsesgrad. 5.4 Parkering Bestemmelsene krever at det i situasjonsplaner vises plass for 2 biler pr. boligtomt pluss ekstra for utleieenhet. 5.5 Universell utforming Teknisk forskrift stiller krav til universell utforming, det anses derfor ikke nødvendig å knytte bestemmelser om dette til planen. På grunn av små høydeforskjeller i boligområdet er det enkelt å oppnå god fremkommelighet. 5.6 Uteareal barn og unge Det er avsatt plass til sandlekeplass for boligene midt i området for å få mest mulig bilfri adkomst til denne. (Kommunalt krav min.50m2 innenfor 50m, 00m i spredt bebyggelse) Nærlekeplass: Grøntområdet nord for planområdet mot elva, samt strøkslekeplassen anses å oppfylle kravet. (Kommunalt krav min.500 m2 innenfor 250m, tilstrebes 50m) Strøkslekeplass: Idrettsanlegget på 3 daa like sør for planområdet inneholder gode muligheter for utfoldelse, avstand 250m. (Kommunalt krav min.5000m2 innenfor 500m) Fig.0. Eksisterende idrettsanlegg sør for planområdet

15 5.7 Mikroklimatiske forhold Området skiller seg ikke fra omkringliggende område på dette punkt. Det vil bli meget gunstige solforhold da området er flatt og med solinnfall hele dagen. 5.8 Infrastruktur/trafikkløsninger sikkerhet Adkomstveg til boligene på platået blir fra Nedre Hembre veg, de blir dermed knyttet nærmere eksisterende boligområde i vest samt til idrettsanlegg og bussholdeplass. Det skal opparbeides ny veg nedenfor platået, vest og nord for boligområdet, som skal betjene pumpestasjonen og landbrukseiendommene mellom planområdet og elva, vegklasse 7 i landbruksnormalene. Planen innebærer fysisk stengning av planovergangen ved stasjonen og etablering av en planskilt kryssing via kulvert (b 2,5 h 2,0m). Denne løsningen er godkjent av grunneier til 228/5 Schiefloe som blir den eneste av boligene som skal ha tilgang til å benytte den som biladkomst. Kulverten blir stengt med låsbar bom mellom Fylkesvegen og kulverten. Vegen ned til pumpestasjonen opprettholdes som turveg. Pumpestasjonen får adkomst via ny veg KV3. Adkomstveg til boligområdet må skiltes som blindveg og stenges i enden. 228/5 vil også få mulighet for adkomst via denne. Jernbanelinja blir inngjerdet med sikkerhetsgjerde forbi boligområdet. Siktforhold er ivaretatt gjennom innregulerte frisiktsoner. 5.9 Støy- og støvproblematikk Det er foretatt støyberegninger av Cowi AS og rapport foreligger. Beregningene viser støynivåer som tilfredsstiller grenseverdier for støy på uteplasser og ved fasade uten særlige støytiltak. Innendørs støynivå vil ikke overskride verdier i NS 875 med normalt god fasadeisolasjon. Det anbefales at soverom legges på side vendt vekk fra jernbanen. 5.0 Teknisk infrastruktur (vann, avløp, varme) Vann- og avløpsnettet har tilstrekkelig kapasitet til planlagt utbygging av området. 5. Teknisk infrastruktur (renovasjon) Retningslinje: Innherred Renovasjons retningslinjer legges til grunn for detaljplanlegging og saksbehandling. 5.2 Sosial infrastruktur Det reguleres ikke til sosial infrastruktur i planen, men den baserer seg på å benytte eksisterende tilbud. 5.3 Rekkefølgebestemmelser Bestemmelsene stiller krav til at lekeareal skal være ferdigstilt før boliger tillates tatt i bruk

16 6. VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6. Overordnede planer Planforslaget er i tråd med ny kommuneplan. 6.2 Stedets karakter En utbygging av planområdet som foreslått vil endre stedets karakter når man ser planområdet isolert, men det vil forsterke området som boligmiljø. 6.3 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kjente kulturminner i området, men det skal utvises aktsomhet og meldes evt funn. 6.4 Forholdene til kravene i kap 2 i Naturmangfoldloven Beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan et planlagt tiltak påvirker naturmangfoldet ( 8). Det er i planområdet ikke kjente naturmiljø som må hensyntas spesielt i planleggingen. 6.5 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk Planforslaget vil innebære en forbedring av nåværende bruk av området mht rekreasjonsbruk ved å tilrettelegge for myke trafikanter, universell utforming og lekearealer, samt bedre tigjengeligheten til elva. 6.6 Uteområder Det vil fortsatt bli gode muligheter for uteopphold ved gjennomføring av tiltakene i planen. Området ved elva vil bli mer tilgjengelig ved en oppgradering av adkomstvegen. 6.7 Trafikkforhold Vegløsningene i planen vil bedre tilgjengelighet og trafikksikkerhet betraktelig. Frisiktsoner vil sikre god oversikt. 6.8 Barns interesser Strøkslekeplass er i dag på plass i området. Sandlekeplass vil sikres gjennom planen og bestemmelsene. 6.9 Sosial infrastruktur Planen vil føre til økt bosetting i området, og dermed økt bruk av den sosiale infrastrukturen

17 6.0 Energibehov energiforbruk Planen stiller ingen krav ut over det som ligger i lov og forskrift. 6. ROS-analyse I den nye kommuneplanen er det foretatt ROS-analyser for B6: Det er for detaljplanen foretatt en forenklet ROS-analyse. Analysen er foretatt etter skjema utarbeidet av Fylkesmannen og Direktoratet for sivilt beredskap (DSB`s) manualer og veiledere. Analysen tar kun utgangspunkt i ting som man forventer kan skje i fredstid. ROS-analysen bidrar til planlegging og tiltak for å skape et trygt og godt miljø og har beredskap for effektivt å møte kriser. Dette forutsetter blant annet kjennskap til risikofaktorer for liv, miljø og materielle verdier. Det forutsetter videre kjennskap til egne sterke og svake sider knyttet til evne og mulighet for å forebygge at uønskede hendelser inntreffer og evne til å redusere skadevirkningene av de uønskede hendelser som faktisk skjer. Det er foretatt en risikovurdering tilknyttet forskjellige problemstillinger som kan tenkes å være aktuelle. I denne analysen er følgende vurdert; - hvilke uønskede hendelser som kan oppstå - hvor sannsynlige de er og konsekvensen av slike hendelser - hvilke tiltak som kan motvirke risiko og skadeomfang Kartlegging av risiko og sårbarhet for nåsituasjonen: Hendelse/ situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Trafikkforhold Ja Sannsynlig 3 Flystøy Nei Lite sannsynlig Trafikkstøy Ja Sannsynlig 3 Rasfare Ja Lite sannsynlig Flom Ja Lite sannsynlig Alvorlig/farlig 4 Ubetydelig Mindre alvorlig-en viss fare 2 Betydelig/ Kritisk 3 Alvorlig/farlig 4 2 Planovergang Utenfor gul sone 6 Jernbanestøy 3 Skredfare markert med gult I kplan 4 Hensynssone flom markert gult i kplan

18 Kartlegging av risiko og sårbarhet for situasjonen etter utbygging I hht planen: Hendelse/ situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Trafikkforhold Nei Lite sannsynlig Trafikkstøy Nei Lite sannsynlig Rasfare Ja Lite sannsynlig Flom Ja Lite sannsynlig Ubetydelig Ubetydelig Mindre alvorlig/ En viss fare 2 Mindre alvorlig/ En viss fare 2 Planovergang nedlagt, kulvert undergang for nærmeste bolig, ny adkomst til boligområde og pumpestasjon. Sikringsgjerde. Jernbanestøy: Støyberegninger foretatt, konklusjon at boligene ikke blir utsatt for støy over 55dB, men anbefaler likevel soverom lagt mot fasade som vender vekk fra jernbanen. 2 Geoteknisk rapport konkluderer med god stabilitet I skråning mot elva, og at sikkerhet mot utglidning kan oppnås ved utslaking I topp og bunn. 2 Bygging av veg mot elva og utslaking av skråning vil medvirke til redusert risiko for utglidning ved flom Tiltak mot risiko for ulykke med tog anses som ivaretatt ved nedleggelse av planovergang og etablering av sikkerhetsgjerde mot jernbanelinja. Tiltak mot risiko med ulykke med bil ivaretas ved utbedring av vegnett og frisiktsoner. Risiko for skred er liten iflg geotekniske vurderinger foretatt i området, og mulige tiltak for å øke sikkerheten mot utglidning i skråningen mot elva er beskrevet i geoteknisk rapport. 6.2 Teknisk infrastruktur Planen vil bidra til bedret vegstruktur i området, og en høyere grad av trafikksikkerhet gjennom dette. En nedlegging av planovergangen som nedfelt i planen vil øke personsikkerheten i fht kryssing av toglinja; ny situasjon vil kun være planskilt kryssing. Mot jernbanelinja skal det være sikkerhetsgjerde som hindrer ulovlig ferdsel over linja

19 6.3 Økonomiske konsekvenser for kommunen Det er ikke avdekket områder som tilsier at planen har økonomiske konsekvenser for kommunen. 6.4 Tekniske konsekvenser for kommunen Det er ikke avdekket områder som tilsier at planen har tekniske konsekvenser for kommunen, bortsett fra at det atableres en ny adkomst til pumpestasjonen. Men denne vil bli mindre bratt enn dagens adkomst, og anses således som en bedre løsning. 6.5 Avveining av virkningene Ved en utbygging av området i tråd med planen vil det fremstå som en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde, i motsetning til i dag med den lave utnyttelsen og manglende sikkerhet for myke trafikanter. VEDLEGG: Detaljregulering for Hegreneset sos Detaljregulering for Hegreneset - under grunnen sos SOSI_KONTROLL - Detaljregulering for Hegreneset - under grunnen txt SOSI_KONTROLL - Detaljregulering for Hegreneset txt Hegreneset - med vegkropp F_A liggende M_ pdf Hegreneset Planbeskrivelse_ docx Hegreneset Planbeskrivelse_ pdf Hegreneset Reguleringsbestemmelser_ doc Hegreneset Reguleringsbestemmelser_ pdf Støyrapport m/3 tegninger ( Cowi ) Geoteknisk rapport ( Rambøll ) Detaljregulering Hegreneset - Søknad om dispensasjon ( Arkidéco ) Jernbaneverkets vurdering av søknad om dispensasjon ( JBV ) Merknader/uttalelser til planoppstart: Nord-trøndelag Fylkeskommune Fylkesmannen Ole Sivert Sciefloe Avtale mellom grunneiere, Jernbaneverket og Stjørdal kommune: KmMB42,75-42,553, avtale nedlegging og nedklassifisering plo pdf Km MB42,-42,6-A3 kart,-2500 tiltak plo pdf - Notat fra NTFK Plan og Miljø etter befaring vedr. arkeologiske forundersøkelser - Ettersendes

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Fastsatt planprogram vil gjøres tilgjengelig på Stjørdal kommunes hjemmesider etter vedtak.

Fastsatt planprogram vil gjøres tilgjengelig på Stjørdal kommunes hjemmesider etter vedtak. FORORD Arkidéco AS har på vegne av Tønsåsen AS utarbeidet planprogram for detaljplan 2-046 Tønsåsen boligfelt. Planen skal legge til rette for utbygging av eneboliger, rekkehus og leiligheter på tidligere

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: 2013/1401 Planens navn er: Rødbergveien 39 REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune Dato 02.02.2015 Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID 1621201501 Ørland kommune Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Dagens bruk av planområdet:...2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN STOKKBERGET INNHERRED SAMKOMMUNE PLANOMRÅDET E6 ÅSEN SENTRUM NSB. Dato:

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN STOKKBERGET INNHERRED SAMKOMMUNE PLANOMRÅDET E6 ÅSEN SENTRUM NSB. Dato: REGULERINGSPLAN STOKKBERGET INNHERRED SAMKOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato: 29.10.2007 PLANOMRÅDET E6 NSB ÅSEN SENTRUM - Flyfoto fra kommunens hjemmeside RG-PROSJEKT AS / MULTICONSULT AS - PLANBESKRIVELSE STOKKBERGET

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 28.06.12 SAMMENDRAG Surnadal kommune vedtok i 2010 boligsosial handlingsplan. Den er ein samla plan for kommunen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu. Plankonsulent:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

NOTAT BESKRIVELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING AV GBNR. 137/11 M.FL. Planområdets avgrensning er omtrentlig.

NOTAT BESKRIVELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING AV GBNR. 137/11 M.FL. Planområdets avgrensning er omtrentlig. NOTAT Oppdrag Jondalen Kunde Kongsberg kommune Notat nr. 1 Dato 2017-04-27 Til Fra Kopi Kongsberg kommune Abdullah Shirinzadeh/Rune Tøndell BESKRIVELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING AV GBNR. 137/11

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer