Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12."

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: Navn på plan/tiltak: Detaljplan for Hegreneset Tiltakshavere: Planleggere: Hegra Eiendomsforvaltning AS Hegre Østre, 7520 Hegra Jernbaneverket Gårds- og bruksnr: 228/5, 228/5, 228/24, 228/89, 228/0, 228/2, 228/4, 228/20, 228/24 Arkidéco AS , Multiconsult AS , Stedsnavn/adresse: Hegreneset, 7520 Hegra Grunneier: Sigrid Hegre (228/0) Hegra Eiendomsforvaltning AS (228/24) Ole Sivert Schiefloe (228/5) Stjørdal kommune (228/2) Martin Hermstad (228/89) Næsbø Invest AS (228/ ) NSB AS (hj.h.), Lill Johanne Næsbø (fester) (228/4) Jernbaneverket (228/2 + overgang v/hegra stasjon km 42,75) Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt

2 Fig.. Flyfoto av planområdet, SAMMENDRAG Arkidéco AS vil på vegne av Hegra Eiendomsforvaltning AS og Jernbaneverket fremme forslag til detaljregulering for eiendommene 228/5 og 228/24 samt deler av 228/2, 228/89, 228/0, 228/2, 228/4, 228/20 og 228/24, nord og sør for jernbanelinja ved Hegra stasjon i Stjørdal kommune. Eiendommene 228/5 og 228/24 har tidligere vært avsatt til næring. I den nye kommunedelplan for Hegra er dette området avsatt til boligformål som kan bygges ut med moderat utnyttelse til boliger. Planen skal legge til rette for boligutbygging nord for jernbanen, endring av adkomstforhold i området, samt nedlegging av planovergangen ved Hegra stasjon. Fig.2. Planområdet sett fra E4,

3 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN. Hensikten med planen 5.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 5.3 Tidligere vedtak i saken 5.4 Utbyggingsavtaler 5.5 Krav om konsekvensutredning 5 2 PLANPROSESSEN 2. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Kontakt med berørte parter, medvirkning, uttalelser og innspill 6 3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 3. Planstatus kommuneplanen Gjeldende reguleringsplaner Aktuelle rikspolitiske retningslinjer som berøres Aktuelle lokale planer, vedtekter og retningslinjer 9 4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 4. Beliggenhet, avgrensning av området Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 4.3 Stedets karakter 4.4 Landskap 4.5 Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier og rekreasjon Infrastruktur og transport Topografi og grunnforhold Vegetasjon og klima Barns interesser 3 4. Teknisk infrastruktur Støyforhold og luftforurensning Universell utforming Sosial infrastruktur

4 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5. Planlagt arealbruk, reguleringsformål og arealfordeling Bebyggelsens plassering og utforming Bomiljø, bokvalitet Parkering Universell utforming Uteareal barn og unge Mikroklimatiske forhold (sol, skygge, vind, snø) Infrastruktur/trafikkløsninger - sikkerhet Støy- og støvproblematikk Teknisk infrastruktur (vann, avløp, varme) 5 5. Teknisk infrastruktur (renovasjon) Sosial infrastruktur Rekkefølgebestemmelser 5 6 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6. Overordnede planer Stedets karakter Kulturminner og kulturmiljø Forholdene til kravene i kap 2 i Naturmangfoldsloven Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk Uteområder Trafikkforhold Barns interesser Sosial infrastruktur (skole, barnehage) Energibehov - energiforbruk 7 6. ROS - analyse Teknisk infrastruktur Økonomiske konsekvenser for kommunen Tekniske konsekvenser for kommunen Avveining av virkningene 9 VEDLEGG

5 . BAKGRUNN. Hensikten med planen Hegra Eiendomsforvaltning AS ønsker med dette å legge frem forslag til detaljregulering for eiendommene 228/5 og 228/24 samt deler av 228/2, 228/89, 228/0, 228/2, 228/4, 228/20 og 228/24, nord og sør for jernbanelinja ved Hegra stasjon i Stjørdal. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i et utbyggingskonsept utarbeidet av Arkidéco AS i 202. Hensikten med planen er å legge til rette for en utbygging til boligformål. I tilegg er det ønskelig å regulere adkomst- og trafikkforhold i området; dette innebærer også nedlegging av plankryssing av jernbanelinja samt sikring mot villkryssing av linja. Planforslaget viser en utbygging av eneboliger på platået nord for jernbanen, samt en omlegging av vegløsningene i området, både for kjørende og gående/syklende..2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Hegra Eiendomsforvaltning AS (HE) og Jernbaneverket (JBV) er forslagsstiller for reguleringsplanen utarbeidet av Arkidéco AS i samarbeid med Multiconsult AS. HE er grunneier av gb.nr 228/24. JBV er grunneier av gb.nr 228/2 samt overgangen ved Hegra stasjon. Eiendommen 228/5 som eies av Ole Sivert Schiefloe er tatt med i planen grunnet behov for en regulering av dennes adkomst ved jernbaneovergangen. Eiendommen 228/24 eies av Næsbø Invest AS og det er tinglyst vegrett for planens boligområde over denne..3 Tidligere vedtak i saken På oppstartsmøte ble det formidlet fra kommunens side at det var ønskelig å se på et større område enn kun boligområdet i forbindelse med denne reguleringen; at adkomst i vest og planundergang i øst måtte inngå i planen. Kart med områdeavgrensing ble oversendt fra kommunens arealavdeling ved Oddvar Lundberg (Fig. 5). I oktober 203 ble planområdet utvidet ytterligere grunnet kommunens ønske om å få med Jernbaneverkets tiltak i forbindelse med nedlegging av planoverganger; ny adkomstveg til områdene nord for planområdet. Denne utvidelsen (8daa) rommer ny kulvert ved stasjonen samt ny veg-adkomst langs planområdets nordlige grense for adkomst til kommunens pumpestasjon og til landbrukseiendommene langs elva. Planområdet er etter dette totalt på ca 30,5 daa..4 Utbyggingsavtaler Ved tidspunkt for forhåndskonferanse var det ikke kjente forhold som måtte avklares via en utbyggingsavtale, jfr. referat fra møtet..5 Krav om konsekvensutredning Det er vurdert slik at det ikke utløser krav til konsekvensutredning, jfr. referat fra forhåndskonferansen

6 2. PLANPROSESSEN 2. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Kunngjøring om igangsatt planarbeid ble annonsert i Stjørdalens blad, samt på kommunens nettsider. Naboer og offentlige instanser ble varslet pr brev Frist for uttalelse til varsel om oppstart ble satt til Følgende ble varslet pr. brev: Stjørdal kommune, Postboks 33, 750 Stjørdal NTE nett AS, 7736 Steinkjer NVE Region Midt-Norge, Vestre Rosten 8, 7075 Tiller Næsbø Invest AS, Kolbuvegen 20, 7520 Hegra Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar Jernbaneverket, avd. Trondheim, Marienborg Ole Sivert Schiefloe, 7520 Hegra Martin Hermstad, 7520 Hegra Hegra idrettslag, 7520 Hegra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble avglemt ved dette varslet, og varsel ble sendt disse vedlagt plandokumentene, og med frist for tilbakemelding Kontakt med berørte parter, medvirkning, uttalelser og innspill: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Uttalelse fra Miljøvernavdelingen: - Planprosessen må organiseres slik at synspunkter fra barn, unge og funksjonshemmede som berørte parter gis anledning til å delta. - Minner om hensynet til evt. miljøkvaliteter i området jfr 8-2 i naturmangfoldloven. Vår kommentar: - Planforfatter har hensyntatt alle parter ved å planlegge for et trygt og godt boligområde med gode adkomstforhold, trygge trafikkforhold, samt lekeareal på alle nivå i hht kommunale normer. - Det er ikke avdekket spesielle naturverdier som ikke er hensyntatt i planen. Uttalelse fra Landbruksavdelingen: - Ingen merknader Uttalelse fra Kommunalavdelingen: - Forutsetter at NVE har blitt gitt anledning til å uttale seg og har ingen øvrige merknader Vår kommentar: - NVE er varslet ved planoppstart. Planforfatter har fått utført geotekniske undersøkelser i området. Disse viser at det ikke er risiko for skred ved utbygging som forutsatt i planen. Rapporten er vedlagt planen. Nord-Trøndelag Fylkeskommune Uttalelse fra Plan og miljø: - Kulturminner: Det må foretas en arkeologisk forundersøkelse før planen blir vedtatt. Vår kommentar: - De arkeologiske myndigheter har vært på befaring og varslet at de trekker tilbake kravet om arkeologisk forundersøkelse da det ble anslått at sannsynligheten for funn var minimal. Grunneier 228/5 Ole Sivert Schiefloe

7 Uttalelse: - Schiefloe bemerker at hans rett til kryssing av jernbanen ved Hegra stasjon er en 0 år gammel rett som han krever videreført. Vår kommentar: - Dette er hensyntatt i planen, og løst i form av en ny undergangskulvert. Gjennom avtale med Jernbaneverket blir denne grunneieren den eneste boligeieren som får adgang til å trafikkere denne kulverten med bil. Stjørdal kommune Det ble avholdt oppstartsmøte hos Stjørdal kommune hvor skisseforslag til utnytting av området ble presentert. I etterkant ble områdegrensen oversendt planforfatter fra kommunen, og oppstarten ble annonsert og varslet til berørte parter. Det har i 203 vært befaringer og dialog mellom Stjørdal kommune, Jernbaneverket, og øvrige grunneiere vedrørende vegløsninger både i fht planovergang, pumpestasjon og landbruksarealer. Planforslaget er gjennom denne dialogen utvidet til å omfatte Jernbaneverkets område og tiltak, og viser løsninger som innebærer nedleggelse av planovergangen og ny adkomst til de respektive eiendommene. Grunneier Jernbaneverket Hegra Eiendomsforvaltning AS har hatt flere møter med Jernbaneverket, og etter hvert med 228/5 Schiefloe og 228/89 Hermstad, og det er kommet frem til en avklaring i fht planovergangen som partene er enige om. Jernbaneverket har inngått avtale med Stjørdal kommune og øvrige grunneiere som i dag benytter de to planovergangene i området, vedr. nye løsninger for adkomst til deres eiendommer. I forbindelse med avklaring om rekkefølgebestemmelser for sikring mot kryssing av jernbanelinja har JBV aksptert at det dispenseres fra kravet dersom sikkerhetshensynet ivaretas på en akseptabel måte, jfr. Vedlagte brev av Grunneier 228/89 Martin Hermstad Det er ikke kommet innspill, men han har deltatt i dialog og befaring for en ny adkomst til sin eiendom nordøst for planområdet i forbindelse med nedlegging av begge plankryssinger i området. Jernbaneverket har inngått avtale med grunneier om adkomstforhold etter nedlegging av planovergang øst for planområdet. 3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 3. Planstatus kommuneplanen: I kommuneplanen er gb.nr 228/5 og 228/24 avsatt til boligområde B6 Hegreneset, som kan bygges ut med moderat utnyttelse. Ved utbygging av 5 boliger eller flere skal det være anlegg for lek. Detaljplanen vil fremme et forslag som er i tråd med kommuneplanen

8 Fig.3a. Utsnitt av kommunedelplan for Hegra , plangrense med rød linje Det er i arbeidet med kommuneplanen foretatt en beregning av utbyggingskapasitet og der er antall boenheter angitt for området B6 Hegreneset ca 0stk. Fig.3b. Utsnitt Kommuneplanens bestemmelser stiller rekkefølgekrav om at utbygging av område B6 ikke kan finne sted før det er etablert gang- og sykkelvei til skole og idrettshall, samt tilrettelagt for fotgjengerundergang under jernbanelinja. Kravet om gang- og sykkelvei må anses for imøtekommet da denne allerede er bygget. I kommuneplanen er planområdet innenfor Hensynssone bevaring av kulturmiljø 570, og området ved elva er Fareområde flomfare Gjeldende reguleringsplaner: For Hegra stasjon gjelder Reguleringsplan for Staden vedtatt hvor området ved planovergangen er regulert til Jernbane og Friområde, se nedenstående figur:

9 Fig Reguleringsplan Staden, utsnitt 3.3 Aktuelle rikspolitiske retningslinjer som berøres: Samordnet areal- og transportplanlegging, forskrift Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Barn og unges interesser, forskrift Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 3.4 Aktuelle lokale planer, vedtekter og retningslinjer: - Bestemmelser i Kommuneplanens arealdel - Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel om uteareal i regulerings- og bebyggelsesplaner, Stjørdal kommune

10 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 4. Beliggenhet, avgrensning av planområdet Området ligger ved Hegra jernbanestasjon mellom jernbanen og elva. Planområdet omfatter flere eiendommer og deler av eiendommer, og avgrenses i nord av dyrka mark på elvemelen, i øst ved planovergangen ved stasjonen, i sør mot jernbanesporet/ Stasjonsvegen, og i vest ved jernbaneundergangen. Kommunen ønsket å slå sammen to planer til én underveis i prosessen. Dermed ble planområdet utvidet til å omfatte Jernbaneverkets tiltak i forbindelse med nedlegging av planovergangen ved Hegra stasjon. Dette innebar en utvidelse av området ved stasjonen for å omfatte en kulvert, samt en utvidelse mot nord for anlegg av ny adkomstveg til landbruksareal og kommunal pumpestasjon. Fig.5. Områdeavgrensningen pr (kunngjøring/varsling) Fig.6. Områdeavgrensningen pr (.gangs behandling) 4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

11 Planområdet består av flere bruksnummer med ulike eiere. De største eiendommene er 228/5 og 224/24 som ligger på et høydeplatå over elvemelen. Området er for det meste ubebygd; den eneste bebyggelsen her er to eneboliger med tilhørende uthus, en på hver av de to eiendommene. Bebyggelsen vest for området er spredt og består av lager-/verkstedbygg samt et overbygget trelastlager i én etasje. 4.3 Stedets karakter: Området fremstår som en blanding av grøntområde og område med spredt bebyggelse. Jernbanelinja er en klar fysisk og visuell avgrensning mot sør. Mot nord en skråning og nedenfor den ligger elvemelen og et flatt område med dyrka mark. Fig.7 Platået hvor det reguleres for boliger. 4.4 Skog og landskap: Området er stort sett flatt, men med en relativt bratt helling i nord. Det meste av vegetasjon er høy løvskog i skråningen mot nord. I skråningen er det løvskog av middels til høy bonitet, forøvrig er det jorddekt fastmark på platået. Fig. 8 Utsnitt av markslagskart viser feil markslag på del av platået, det er i dag jorddekt fastmark på hele flata

12 4.5 Kulturminner og kulturmiljø: I kommuneplanen ligger området innenfor Hensynssone 570 Kulturmiljø. Det er ikke registrert kulturminner i området, og Fylkesarkeologen har vært på befaring og vurdert området som uinteressant for arkeologisk undersøkelse. 4.6 Naturverdier og rekreasjon: Området avsluttes i nord mot et relativt flatt område langs elva. Dette er tilrettelagt for opphold med adkomstveg og gapahuk, og området har fiskevald. Det fremkommer ingen spesielle naturverdier ved søk i Naturdatabasen (www.dirnat.no) 4.7 Infrastruktur og transport: Det er i dag adkomst til boligområdet via offentlig veg, Nedre Hembre veg, og det er en privat smal grusveg fra denne opp til planområdet. Fra denne igjen er det opparbeidet en avlingsveg mot elvemelen og dyrkamark nord og øst for planområdet. Det er også en planovergang ved stasjonen og adkomstveg frem til bolighuset på eiendommen 228/5 samt til kommunens pumpestasjon nord for planområdet. Nærmeste kollektivtransport er for den boligen som får den lengste avstanden: bussholdeplass ca 450 m og togstasjonen 950 m. 4.8 Topografi og grunnforhold: Området er tilnærmet flatt i sør, og med en skråning på 0-2m langs nordre plangrense. Platået ligger omtrent på kote +8, mens elvemelen ligger omtrent på kote +7. Sør for eiendommen stiger terrenget i utbygde platåer. Øst for området ligger terrenget relativt flatt, +7-0, mens det i vest faller ned mot kote + på naboeiendommen. Det er i løpet av våren og høsten 203 utført grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene. Utførte sonderinger viser generelt sand og silt over fast leire med middels til lav sensitivitet. Beregninger av skråningens stabilitet viser at en økt sikkerhet mot utglidning kan oppnås ved en utslaking til :2,4. Geoteknisk rapport foreligger. Fig.9 Flyfoto oversikt over området med elva og Hegra sentrum

13 4.9 Vegetasjon og klima: Området har i dag til dels høy løvskog nederst i skråningen mot elvemelen. Platået har gode solforhold, og er noe vindutsatt. 4.0 Barns interesser: Planområdet ligger nær det lokale idrettsanlegget, og dette i tillegg til de nære grøntområdene langs elva byr på gode muligheter for lek og uteopphold. Trafikksikkerheten langs Fylkesvegen er god; det er nylig bygget gangveg langs vegen. 4. Teknisk infrastruktur: Det ligger godt til rette for tilknytning av ny bebyggelse til kommunalt avløpsnett. Det ligger spillvannsledning nord for planområdet, denne går til kommunens pumpestasjon i planområdet. Fra pumpestasjonen ligger også overvannsledning. Det er privat vannforsyning i området, fra Ulstadvatnet Vasslag SA. Høyspent ligger på motsatt side av jernbanelinja, det er trafo og trekkerør for tilkobling. 4.2 Støyforhold og luftforurensning: Støy: Det er foretatt en støyvurdering, rapport er vedlagt planen. Rapporten konkluderer med at det ikke er nødvendig med støytiltak for bebyggelsen. Luftforurensning: Det er i dag ingen kjente forhold som gir luftforurensning. 4.3 Universell utforming: Området er tilgjengelig grunnet topografi, og det ligger til rette for å bygge boliger med universell utforming i hele området. 4.4 Sosial infrastruktur: Området sogner til Hegra barne- og ungdomsskole. Det er begrenset barnehagedekning i området. 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5. Planlagt arealbruk, reguleringsformål og arealfordeling Omdisponering av arealet på platået fra næring til bolig er i tråd med kommuneplanens arealdel og i tråd med dagens bruk av området. Området som avsettes til boligformål er ca. 2 daa. Til grøntareal avsettes 6,2 daa. Øvrig areal er pumpestasjon og jernbaneformål (nedlagt planovergang og ny undergang/kulvert)

14 5.2 Bebyggelsens plassering og utforming Det reguleres til 7 nye eneboligtomter i tillegg til de to som er der i dag. Disse 7 ligger på eiendom 228/24, og bestemmelsene gir noen føringer for plassering og beliggenhet for å gi et helhetlig preg i området, og for å gi lekeplassen en sentral og trygg plassering. Byggegrense mot jernbanen er generelt 30m fra senterlinje, men Hegra Eiendomsforvaltning har søkt JBV om dispensasjon fra denne ned til 20m for eiendommen 228/24. Jernbaneverket har signalisert at det her kan aksepteres å gå ned til 20m, og dette er lagt til grunn for tomteinndelingen i planen. Byggegrense mot vassdrag er 50m. 5.3 Bomiljø, bokvalitetboligområdet vil være relativt luftig, med god avstand mellom boligene og god utsikt for de fleste. Det vil være omgitt av grøntstruktur og ha nærhet til elva. Forslaget legger opp til en utnyttelse med relativt lav utnyttelsesgrad. 5.4 Parkering Bestemmelsene krever at det i situasjonsplaner vises plass for 2 biler pr. boligtomt pluss ekstra for utleieenhet. 5.5 Universell utforming Teknisk forskrift stiller krav til universell utforming, det anses derfor ikke nødvendig å knytte bestemmelser om dette til planen. På grunn av små høydeforskjeller i boligområdet er det enkelt å oppnå god fremkommelighet. 5.6 Uteareal barn og unge Det er avsatt plass til sandlekeplass for boligene midt i området for å få mest mulig bilfri adkomst til denne. (Kommunalt krav min.50m2 innenfor 50m, 00m i spredt bebyggelse) Nærlekeplass: Grøntområdet nord for planområdet mot elva, samt strøkslekeplassen anses å oppfylle kravet. (Kommunalt krav min.500 m2 innenfor 250m, tilstrebes 50m) Strøkslekeplass: Idrettsanlegget på 3 daa like sør for planområdet inneholder gode muligheter for utfoldelse, avstand 250m. (Kommunalt krav min.5000m2 innenfor 500m) Fig.0. Eksisterende idrettsanlegg sør for planområdet

15 5.7 Mikroklimatiske forhold Området skiller seg ikke fra omkringliggende område på dette punkt. Det vil bli meget gunstige solforhold da området er flatt og med solinnfall hele dagen. 5.8 Infrastruktur/trafikkløsninger sikkerhet Adkomstveg til boligene på platået blir fra Nedre Hembre veg, de blir dermed knyttet nærmere eksisterende boligområde i vest samt til idrettsanlegg og bussholdeplass. Det skal opparbeides ny veg nedenfor platået, vest og nord for boligområdet, som skal betjene pumpestasjonen og landbrukseiendommene mellom planområdet og elva, vegklasse 7 i landbruksnormalene. Planen innebærer fysisk stengning av planovergangen ved stasjonen og etablering av en planskilt kryssing via kulvert (b 2,5 h 2,0m). Denne løsningen er godkjent av grunneier til 228/5 Schiefloe som blir den eneste av boligene som skal ha tilgang til å benytte den som biladkomst. Kulverten blir stengt med låsbar bom mellom Fylkesvegen og kulverten. Vegen ned til pumpestasjonen opprettholdes som turveg. Pumpestasjonen får adkomst via ny veg KV3. Adkomstveg til boligområdet må skiltes som blindveg og stenges i enden. 228/5 vil også få mulighet for adkomst via denne. Jernbanelinja blir inngjerdet med sikkerhetsgjerde forbi boligområdet. Siktforhold er ivaretatt gjennom innregulerte frisiktsoner. 5.9 Støy- og støvproblematikk Det er foretatt støyberegninger av Cowi AS og rapport foreligger. Beregningene viser støynivåer som tilfredsstiller grenseverdier for støy på uteplasser og ved fasade uten særlige støytiltak. Innendørs støynivå vil ikke overskride verdier i NS 875 med normalt god fasadeisolasjon. Det anbefales at soverom legges på side vendt vekk fra jernbanen. 5.0 Teknisk infrastruktur (vann, avløp, varme) Vann- og avløpsnettet har tilstrekkelig kapasitet til planlagt utbygging av området. 5. Teknisk infrastruktur (renovasjon) Retningslinje: Innherred Renovasjons retningslinjer legges til grunn for detaljplanlegging og saksbehandling. 5.2 Sosial infrastruktur Det reguleres ikke til sosial infrastruktur i planen, men den baserer seg på å benytte eksisterende tilbud. 5.3 Rekkefølgebestemmelser Bestemmelsene stiller krav til at lekeareal skal være ferdigstilt før boliger tillates tatt i bruk

16 6. VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 6. Overordnede planer Planforslaget er i tråd med ny kommuneplan. 6.2 Stedets karakter En utbygging av planområdet som foreslått vil endre stedets karakter når man ser planområdet isolert, men det vil forsterke området som boligmiljø. 6.3 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kjente kulturminner i området, men det skal utvises aktsomhet og meldes evt funn. 6.4 Forholdene til kravene i kap 2 i Naturmangfoldloven Beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan et planlagt tiltak påvirker naturmangfoldet ( 8). Det er i planområdet ikke kjente naturmiljø som må hensyntas spesielt i planleggingen. 6.5 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk Planforslaget vil innebære en forbedring av nåværende bruk av området mht rekreasjonsbruk ved å tilrettelegge for myke trafikanter, universell utforming og lekearealer, samt bedre tigjengeligheten til elva. 6.6 Uteområder Det vil fortsatt bli gode muligheter for uteopphold ved gjennomføring av tiltakene i planen. Området ved elva vil bli mer tilgjengelig ved en oppgradering av adkomstvegen. 6.7 Trafikkforhold Vegløsningene i planen vil bedre tilgjengelighet og trafikksikkerhet betraktelig. Frisiktsoner vil sikre god oversikt. 6.8 Barns interesser Strøkslekeplass er i dag på plass i området. Sandlekeplass vil sikres gjennom planen og bestemmelsene. 6.9 Sosial infrastruktur Planen vil føre til økt bosetting i området, og dermed økt bruk av den sosiale infrastrukturen

17 6.0 Energibehov energiforbruk Planen stiller ingen krav ut over det som ligger i lov og forskrift. 6. ROS-analyse I den nye kommuneplanen er det foretatt ROS-analyser for B6: Det er for detaljplanen foretatt en forenklet ROS-analyse. Analysen er foretatt etter skjema utarbeidet av Fylkesmannen og Direktoratet for sivilt beredskap (DSB`s) manualer og veiledere. Analysen tar kun utgangspunkt i ting som man forventer kan skje i fredstid. ROS-analysen bidrar til planlegging og tiltak for å skape et trygt og godt miljø og har beredskap for effektivt å møte kriser. Dette forutsetter blant annet kjennskap til risikofaktorer for liv, miljø og materielle verdier. Det forutsetter videre kjennskap til egne sterke og svake sider knyttet til evne og mulighet for å forebygge at uønskede hendelser inntreffer og evne til å redusere skadevirkningene av de uønskede hendelser som faktisk skjer. Det er foretatt en risikovurdering tilknyttet forskjellige problemstillinger som kan tenkes å være aktuelle. I denne analysen er følgende vurdert; - hvilke uønskede hendelser som kan oppstå - hvor sannsynlige de er og konsekvensen av slike hendelser - hvilke tiltak som kan motvirke risiko og skadeomfang Kartlegging av risiko og sårbarhet for nåsituasjonen: Hendelse/ situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Trafikkforhold Ja Sannsynlig 3 Flystøy Nei Lite sannsynlig Trafikkstøy Ja Sannsynlig 3 Rasfare Ja Lite sannsynlig Flom Ja Lite sannsynlig Alvorlig/farlig 4 Ubetydelig Mindre alvorlig-en viss fare 2 Betydelig/ Kritisk 3 Alvorlig/farlig 4 2 Planovergang Utenfor gul sone 6 Jernbanestøy 3 Skredfare markert med gult I kplan 4 Hensynssone flom markert gult i kplan

18 Kartlegging av risiko og sårbarhet for situasjonen etter utbygging I hht planen: Hendelse/ situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Trafikkforhold Nei Lite sannsynlig Trafikkstøy Nei Lite sannsynlig Rasfare Ja Lite sannsynlig Flom Ja Lite sannsynlig Ubetydelig Ubetydelig Mindre alvorlig/ En viss fare 2 Mindre alvorlig/ En viss fare 2 Planovergang nedlagt, kulvert undergang for nærmeste bolig, ny adkomst til boligområde og pumpestasjon. Sikringsgjerde. Jernbanestøy: Støyberegninger foretatt, konklusjon at boligene ikke blir utsatt for støy over 55dB, men anbefaler likevel soverom lagt mot fasade som vender vekk fra jernbanen. 2 Geoteknisk rapport konkluderer med god stabilitet I skråning mot elva, og at sikkerhet mot utglidning kan oppnås ved utslaking I topp og bunn. 2 Bygging av veg mot elva og utslaking av skråning vil medvirke til redusert risiko for utglidning ved flom Tiltak mot risiko for ulykke med tog anses som ivaretatt ved nedleggelse av planovergang og etablering av sikkerhetsgjerde mot jernbanelinja. Tiltak mot risiko med ulykke med bil ivaretas ved utbedring av vegnett og frisiktsoner. Risiko for skred er liten iflg geotekniske vurderinger foretatt i området, og mulige tiltak for å øke sikkerheten mot utglidning i skråningen mot elva er beskrevet i geoteknisk rapport. 6.2 Teknisk infrastruktur Planen vil bidra til bedret vegstruktur i området, og en høyere grad av trafikksikkerhet gjennom dette. En nedlegging av planovergangen som nedfelt i planen vil øke personsikkerheten i fht kryssing av toglinja; ny situasjon vil kun være planskilt kryssing. Mot jernbanelinja skal det være sikkerhetsgjerde som hindrer ulovlig ferdsel over linja

19 6.3 Økonomiske konsekvenser for kommunen Det er ikke avdekket områder som tilsier at planen har økonomiske konsekvenser for kommunen. 6.4 Tekniske konsekvenser for kommunen Det er ikke avdekket områder som tilsier at planen har tekniske konsekvenser for kommunen, bortsett fra at det atableres en ny adkomst til pumpestasjonen. Men denne vil bli mindre bratt enn dagens adkomst, og anses således som en bedre løsning. 6.5 Avveining av virkningene Ved en utbygging av området i tråd med planen vil det fremstå som en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde, i motsetning til i dag med den lave utnyttelsen og manglende sikkerhet for myke trafikanter. VEDLEGG: Detaljregulering for Hegreneset sos Detaljregulering for Hegreneset - under grunnen sos SOSI_KONTROLL - Detaljregulering for Hegreneset - under grunnen txt SOSI_KONTROLL - Detaljregulering for Hegreneset txt Hegreneset - med vegkropp F_A liggende M_ pdf Hegreneset Planbeskrivelse_ docx Hegreneset Planbeskrivelse_ pdf Hegreneset Reguleringsbestemmelser_ doc Hegreneset Reguleringsbestemmelser_ pdf Støyrapport m/3 tegninger ( Cowi ) Geoteknisk rapport ( Rambøll ) Detaljregulering Hegreneset - Søknad om dispensasjon ( Arkidéco ) Jernbaneverkets vurdering av søknad om dispensasjon ( JBV ) Merknader/uttalelser til planoppstart: Nord-trøndelag Fylkeskommune Fylkesmannen Ole Sivert Sciefloe Avtale mellom grunneiere, Jernbaneverket og Stjørdal kommune: KmMB42,75-42,553, avtale nedlegging og nedklassifisering plo pdf Km MB42,-42,6-A3 kart,-2500 tiltak plo pdf - Notat fra NTFK Plan og Miljø etter befaring vedr. arkeologiske forundersøkelser - Ettersendes

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune Dato 02.02.2015 Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID 1621201501 Ørland kommune Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Dagens bruk av planområdet:...2

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: 2013/1401 Planens navn er: Rødbergveien 39 REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN STOKKBERGET INNHERRED SAMKOMMUNE PLANOMRÅDET E6 ÅSEN SENTRUM NSB. Dato:

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN STOKKBERGET INNHERRED SAMKOMMUNE PLANOMRÅDET E6 ÅSEN SENTRUM NSB. Dato: REGULERINGSPLAN STOKKBERGET INNHERRED SAMKOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato: 29.10.2007 PLANOMRÅDET E6 NSB ÅSEN SENTRUM - Flyfoto fra kommunens hjemmeside RG-PROSJEKT AS / MULTICONSULT AS - PLANBESKRIVELSE STOKKBERGET

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

GBNR 74/22, 74/7del av 74/3 4, Fjermedal Syd

GBNR 74/22, 74/7del av 74/3 4, Fjermedal Syd Bjerkreim kommune PLANBESKRIVELSE GBNR 74/22, 74/7del av 74/3 4, Fjermedal Syd Detaljregulering Planområdets boligarealer er det som er betegnet med B1 B4 Beskrivelse er datert: 30.09.2015 Dato for siste

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Detaljregulering Sjøsiden Kjønstadmarka, Felt B2 Levanger kommune Planbeskrivelse

Detaljregulering Sjøsiden Kjønstadmarka, Felt B2 Levanger kommune Planbeskrivelse Detaljregulering Sjøsiden Kjønstadmarka, Felt B2 Levanger kommune Planbeskrivelse RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato: August 2012 Sammendragsrapport

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN Revisjonsdato(er): 11.06.2011, 28.11.2011, 10.02.2012 1 Innledning 1.1 Hvorfor fremmes planforslaget? Kort orientering om hvorfor

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.02.2014 14/30

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.02.2014 14/30 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.02.2014 14/30 Arkivsaksnr: 2013/3816 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) RISTUNET BOLIGOMRÅDE

Detaljer