GNR. 7 BNR. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR LYSTAD MASSEMOTTAK DOKUMENTASJON TIL 2. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GNR. 7 BNR. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR LYSTAD MASSEMOTTAK DOKUMENTASJON TIL 2. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN"

Transkript

1 Adresse: Seiersten Sentrum DRØBAK Ullensaker kommune Enhet for Areal og landbruk Telefon: Mobiltlf.: E-post: Kto.nr Foretaksnr.: MVA Drøbak GNR. 7 BNR. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR LYSTAD MASSEMOTTAK DOKUMENTASJON TIL 2. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Sammendrag Det er utarbeidet geoteknisk rapport, teknisk plan, detaljtegninger av fangdam og veikryss samt plan for nytt ledningsanlegg for området. Reguleringsplan med tilhørende planbestemmelser er revidert i henhold til uttalelser innkommet under høringsperioden. Den tekniske planen viser at det planlagte oppfyllingsområdet omfatter ca. 53 mål. Ny adkomst til massemottaket krysser planlagt gang- /sykkelvei langs fv. 454 som skal påbegynnes i løpet av Dokumentasjonen som nå sendes inn, svarer ut innsigelsen fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og imøtekommer uttalelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen. Uttalelser til offentlig ettersyn Etter offentlig ettersyn av reguleringsplan for Lystad massemottak utarbeidet , revidert , har det kommet inn 6 uttalelser til planforslaget innen fristens utløp. Uttalelsene er fra Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NVE, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Direktoratet for mineralforvaltning. NVE kom med innsigelse til planforslaget. Uttalelsene ligger vedlagt. Sammenstilling av uttalelser til detaljreguleringsplan for Lystad massemottak Uttalelse fra Direktoratet fra mineralforvaltning datert : Direktoratet fra mineralforvaltning har ingen kommentarer i saken. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune datert : Akershus fylkeskommune viser til tidligere uttalelser datert og og har ingen ytterligere merknader knyttet til automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. De har heller ingen kommentarer til andre regionale interesser. Uttalelse fra Jernbaneverket datert : Jernbaneverket viser til tidligere uttalelser og har utover dette ingen ytterligere merknader.

2 Uttalelse fra Statens vegvesen datert : Statens vegvesen viser til tidligere uttalelser i saken. I tillegg bemerker de at det i den tekniske planen må oppgis en person med telefonnummer som kan kontaktes for rengjøring av fylkesvegen ved behov. Kommentar til uttalelsen: Dette er nå ivaretatt i den tekniske planen. Se vedlagt plan. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert : Fylkesmannen har følgende merknader til planforslaget: - Det kan ta lang tid før et slikt masseutfyllingsområde vil stabilisere seg. Jordbruksarealet, og området for øvrig vil være særlig erosjonsutsatt i lang tid. Reguleringsplan, øvrige planer for området og videre jordbruksdrift må ta hensyn til dette. - Fylkesmannen forutsetter at det under generelle bestemmelser presiseres at formålet med tiltaket er oppfylling for stabilisering av grunn og tilbakeføring til jordbruksareal med god kvalitet for matproduksjon i et LNF-område. - Fylkesmannen anbefaler at det settes en tidsfrist for avslutning av oppfylling på to år, og at planområdet skal være istandsatt med hydrotekniske anlegg og fullstendig tilbakeført til LNF innen 1. mai «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» av april 1989 M-0584 bør legges til grunn for planene. - Lange hellinger kan brytes med vegetasjon, forming av terrenget eller liknende for å hindre at overflatevann graver i overflaten. Forming av terreng og metoder for etappevis oppfylling bør vurderes. Fylkesmannen anbefaler at det fastsettes krav til slik erosjonsforebygging. - Fylkesmannen forutsetter at teknisk plan godkjennes av kommunen før det gis tillatelse. Følgende punkter må også inngå i teknisk plan eller bestemmelsene: o Krav til mottakskontroll for masser, herunder fremmede arter og floghavre. o Krav til kvalitet på tilbakeføring til LNF-formål og jordbruksareal, erosjonsforebygging, herunder tiltak for å beskytte vannmiljø og hindre vannforurensing, blant annet: Bevaring og tilbakeføring av matjordlag og øvrig jordsmonn Tykkelse på matjordlag og øvrig jordsmonn Krav til erosjonsforebyggende tiltak og hydrotekniske anlegg, herunder grøfteplan, terrengforming, fangdammer Krav til maksimal helling (1:10 på dyrka jord) - Før godkjenning av tiltaket skal kommunen stille krav om at det foreligger en tinglyst avtale som viser ansvarsforhold i forhold til oppfylling, tilbakeføring og etterkontroll med oppfylling/hydrotekniske tiltak. Fylkesmannen anbefaler at det opprettes et fond for å sikre at det finnes tilstrekkelig med midler for tilbakeføring til LNF-formål, og for oppfølging av området og anlegg i ettertid. - Beredskapsstaben anbefaler at det tas inn i reguleringsbestemmelsene krav til at avtalen med grunneierne tinglyses på hver eiendom, og at dette foreligger før rammetillatelse gis. Kommentar til uttalelsen: - For å forebygge mot erosjon, beholdes fangdammen som etableres vest på planområdet også etter at oppfyllingen er ferdig. Dette vil også fordrøye vannet og sedimenter vil avsettes i fangdammen i stedet for i vassdraget. Se egen detaljtegning for opparbeidelse fangdam. - Bestemmelsene er endret i henhold til Fylkesmannens uttalelse slik at det under generelle bestemmelser nå står følgende: «Formålet med tiltaket er oppfylling for stabilisering av grunn og tilbakeføring til jordbruksareal med god kvalitet for matproduksjon.» - Maksimal helning på ferdig oppfylt terreng er nå 1:10. - Det er laget egen plan for bekkelukking og drenering av masser både under og etter ferdig oppfylling.

3 - Ny bestemmelse 1.8: «Det skal foreligge en tinglyst avtale som viser ansvarsforhold i forhold til oppfylling, tilbakeføring og etterkontroll med oppfylling/hydrotekniske tiltak før rammetillatelse kan gis.» - Det er også lagt inn i planbestemmelse 2.1 m) at planområdet skal være fullstendig tilbakeført til LNF innen 1. mai Innsigelse fra NVE datert : NVE har følgende kommentarer til planforslaget: - Deler av planområdet inngår i en kartlagt faresone (Holum) med lav faregrad og risikoklasse 3. - Det er ikke avmerket hensynssoner på plankartet. - Skråningene er svært nær labile og anleggsfasen er svært kritisk og det er helt nødvendig med detaljerte anvisninger om hvordan oppfyllingen og mellomlagring av masser skal foregå. En geoteknisk utredning for et oppfyllingstiltak av denne størrelsen, må inneholde en analyse av områdestabiliteten og stabilitetsberegninger for oppfyllingen med nærmere beskrivelse av teknisk utforming. Det er bebyggelse i nærheten av massedeponiet og innenfor kartlagt faresone, slik at det vil være fare for liv og helse dersom skråninger raser ut i samband med oppfyllingen. Disse forholdene må avklares og innarbeides i reguleringsplanen. - Det må etableres tilstrekkelig drenering i fyllingen og langsmed rørene slik at ikke poretrykket øker i massene utenfor fyllingen. Dette vil igjen kunne påvirke områdestabiliteten i negativ retning. - Det gis begrenset med informasjon om bekkelukkingen i planforslaget. En oppfylling av en ravine med bekkelukking, isolert sett, vurderes ikke å være i tråd med verneformålet (i verneplan III for Leiravassdraget). I dette området er det imidlertid svært ustabilt med fare for skade på blant annet bolighus, og en oppfylling med bekkelukking vil gi økt sikkerhet. NVE mener det er riktig å legge vekt på sikkerheten i forhold til skred i dette området, og at dette veier tyngst. - Ved bekkelukking må følgende vurderes: o Innløp og utløp utformes slik at man unngår erosjon og graving o Kapasiteten i rørene utnyttes optimalt o Unngå at rørene tettes i f.eks. en flomsituasjon o Ristfang i innløp o Svært viktig at det etableres rutiner for regelmessig ettersyn og vedlikehold o NVE anbefaler at det dimensjoners for 200-års flom + sikkerhetsmargin o Nærmere beregninger av vannføringene i bekken for dimensjonering o Planforslaget dokumenterer ikke at valgte rørdimensjon er tilstrekkelig for å kunne ta unna en flomvannføring o Konsekvensene ved rørbrudd i kvikkleireområder kan bli store og uoversiktlige - NVE fremmer innsigelse til planen på grunnlag av at den ikke dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet i forhold til kvikkleireskred for oppfyllingen og oppfyllingsarbeidene. - NVE fremmer innsigelse til planen på grunnlag av at den ikke dokumenterer at planlagt bekkelukking har tilstrekkelig sikkerhet i forhold til flomsituasjoner. - Grunnlaget for innsigelsen vil kunne bortfall dersom følgende beskrives nærmere: o Områdestabiliteten o Stabiliteten til skråningene o Plan for oppfyllingsarbeidene basert på geotekniske forhold: Hvor skal oppfyllingen starte og hvordan skal den foregå, anvisning av hvor masser skal mellomlagres, hvordan anleggsveien skal bygges og hvordan dreneringen i fyllingen skal løses. o Vannføringer i bekken (flomvannføringer) o Henvise til plan for oppfyllingsarbeidene i planbestemmelsene o Krav til dimensjonering av bekkelukking framgår av bestemmelsene

4 Kommentar til innsigelsen: - Hensynssone er avmerket på plankart og det er knyttet nye bestemmelser til sonene. Se plankart og bestemmelser. - Område for mellomlagring av masser er vist på teknisk plan. - Løvlien Georåd AS har i rapport av beskrevet områdestabiliteten ytterligere og stabiliteten på skråningene. Teknisk plan er utarbeidet i tråd med denne rapporten. - Bekkelukking og drenering av masser er beskrevet under «redegjørelse for midlertidig anleggsområde» og i plan for nytt ledningsanlegg. Kulvert under gårdsvei sør for massemottaket er dimensjonert for 200-årsflom + sikkerhetsmargin. - Det er utarbeidet teknisk plan, detaljtegning for utforming av kryss, detaljtegning av fangdam og plan for nytt ledningsanlegg som viser hvordan dreneringen i fyllingen skal løses. Rapporten fra Løvlien Georåd AS og teknisk plan beskriver hvor oppfyllingen skal starte og hvordan den skal foregå. Redegjørelse for midlertidig anleggsområde I tillegg til teknisk plan, plan for nytt ledningsanlegg og detaljtegninger, gjelder følgende punkter for midlertidig anleggsområde: 1. Den tekniske planen viser at det planlagte oppfyllingsområdet omfatter ca. 53 mål. 2. I forbindelse med oppfylling av masser innenfor planområdet skal følgende avbøtende tiltak gjennomføres for å begrense ulempene for naboeiendommer og eksisterende veier: All anleggstrafikk skal kjøre nordover på FV 454 i stedet for sørover gjennom Kløfta. Del av anleggsvei, som vist på teknisk plan, asfalteres med gjenbruksasfalt for å forhindre at masser dras ut på eksisterende veier. Dette begrenser også støv fra anleggsvirksomheten. 3. For at oppfyllingen skal foregå på en trygg måte, skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres: Massemottaket er avsperret med låsbar bom ved krysset mot FV 454. Dette forhindrer uvedkommende å komme inn på området. 4. Følgende rutiner og tiltak gjøres for støvdemping og rengjøring av anleggsvei og eksisterende veier: Se punkt 1 over. Ved behov for ekstraordinære problemer med tilgrising og støv, er det oppgitt telefonnummer og kontaktperson på teknisk plan. 5. Avkjørsel til Fylkesveg 454 skal fjernes etter at massemottaket er ferdig oppfylt til høyder vist på teknisk plan. Ny adkomst til massemottaket krysser planlagt gang-/sykkelvei langs fv. 454 som skal påbegynnes i løpet av Når midlertidig anleggsområde avsluttes, vil gjeldende regulering, «gang- sykkelveg Kløfta-Jessheim», gjelde for gangveien. Anleggsveien skal tilbakeføres til jordbruksareal etter endt oppfylling og tiltakshaver skal istandsette gang- /sykkelvei i henhold til Statens vegvesens veinormer. 6. Følgende gjelder ved bekkelukking av eksisterende bekk: Dimensjonering av overvannsledninger: - Det er ikke relevant å dimensjonere rørledninger for 200-års flommen. Dagens bekkelukking er utført med 300 mm betongrør og dette er relevant dimensjon for ny overvannsledning gjennom området. Det skal etableres ristfang i inn- og utløp 7. Det er gjort følgende flomberegninger for eksisterende bekk gjennom området: Nedslagsfeltet er begrenset, dette utgjør ca. 29 ha.

5 Ved denne type ekstremvær er det overflateavrenningen og bortledning av overflatevann ut av nedslagsfeltet som er kritisk. Det er innhentet data fra Meteorologisk institutt sin målestasjon 4781 Gardemoen Sør. Inngangsdata: - Returperiode 200 år. - Varighet er satt lik konsentrasjonstiden: 70 min. - Intensitet: 70 l/s.ha - Avrenningsfaktor 0,2, korrigeres til 0,25 pga. lang returperiode. - Klimafaktor settes til 1,3 - Beregnet avrenning 200-års nedbøret: 595 l/s. Dette er dimensjonerende for kulverten under veien. På nedsiden ev veien er bekken åpen. Eksisterende kulvert under veien er 800 mm. Den har mer enn tilstrekkelig kapasitet. Nedenfor denne er det åpent bekkeløp. Det vises til plantegning 102, eksisterende ledningsanlegg i mål 1:2500. Tegningen viser eksisterende situasjon i området. Tidligere bekkeløp er delvis lukket ved tidligere arronderinger og oppfyllingsarbeider. 8. Overvannshåndtering og drenering av masser mens oppfyllingsarbeidet foregår, gjøres på følgende måte: Før nye oppfyllingsarbeider starter, skal den resterende åpne bekken lukkes med tilsvarende rør og dimensjon som deler av dagens bekkeløp er lukket med. Deretter anlegges fangdam ihht. beskrivelse og spesifikasjon. Etter hvert som lagvis oppfylling foretas, skal overflatevann fra hele området ledes til fangdammen via åpne grøfter som etableres på overflaten og flyttes opp etter hvert som oppfyllingen skjer. 9. Etter at det er fylt opp til nivåene beskrevet i teknisk plan dreneres massene på følgende måte: Når fyllingen er konsolidert anlegges nytt overvannsystem og jordbruksdrenering. Det vises til plantegning 103, nytt ledningsanlegg i mål 1:2500. Nye gjennomgående hovedledninger for overvann etableres på ca. 1,5 m dybde. Det etableres et nytt bekkeinntak i øst mot fylkesveien for å lede dette vannet inn i det nye overvannsystemet. Overvannsystem og jordbruksdrenering etableres, også i området i nord som tidligere er fylt opp. Omfanget og avgrensningen av jordbruksdreneringen må vurderes på stedet. 10. Ettersyn og vedlikehold av bekkelukking/drenering bør gjøres jevnlig for å sikre at dette fungerer optimalt. 11. Vann fra bekk i rør føres til eksisterende kulvert under gårdsvei sør for mottaket. Kulverten har dimensjon Ø=800 mm. Vedlagt ligger uttalelser til offentlig ettersyn, rapport fra Løvlien georåd AS, teknisk plan, prinsipptegning fangdam, detaljtegning kryss og anleggsvei, plan for eksisterende ledningsanlegg, plan for nytt ledningsanlegg samt forslag til revidert plankart og bestemmelser. Dokumentasjonen som nå sendes inn skal svare ut innsigelse fra NVE og uttalelser fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen.

6 Med hilsen Follo Prosjekt a.s Maria Kalnæs Danielsen Landskapsarkitekt Vedlegg: 1. Forslag til revidert plankart, datert Forslag til reviderte planbestemmelser, datert Teknisk plan, datert Prinsipptegning fangdam, datert Utforming kryss og normalprofil anleggsvei, datert Plan for eksisterende ledningsanlegg, datert Plan for nytt ledningsanlegg, datert Lystad massemottak Notat 3 m/ billag, Løvlien georåd AS, datert Uttalelser til offentlig ettersyn, 6 stk Kopi til:

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN 20120003 EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30.

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun, gnr/bnr 294/30 PlanID: 2015009 Oppdal kommune 10. august 2015 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger - opplysninger

Detaljer

Alunskiferdeponi på Taraldrud

Alunskiferdeponi på Taraldrud RAPPORT Alunskiferdeponi på Taraldrud OPPDRAGSGIVER ØstPlan AS EMNE DATO / REVISJON: 26. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 125868-RIGm-RAP003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer