Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk sommeren 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk sommeren 2014"

Transkript

1 Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk sommeren 2014 Innledning Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ansvaret for å koordinere overvåkning, forskning og rådgivning vedrørende lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs norskekysten (NALO-programmet). Dette gjøres for å kunne evaluere effekten av nasjonale laksefjorder, regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen samt følge opp anbefalingene i: Forslag til førstegenerasjons målemetoder for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander ( indikatorrapporten ). For kvantitativt både å kunne styrke evalueringen og konklusjonen omkring effekten av nasjonale laksefjorder og følge opp forslagene i indikatorrapporten samt MTs soneforskriftsområder, har NALO-programmet blitt betydelig omstrukturert i 2013 og 2014: Det skaffes et større antall fisk fra hver stasjon, systemforståelsen økes (strøm, salinitet, temperatur, oppdrettsdata m.m.), og lakselusovervåkningen på vill laksefisk kobles opp mot smittemodeller i enda større grad. Et framtidig mål iht. indikatorrapporten bør være at rapporterte luseverdier og biomassetall fra oppdrett skal kunne benyttes som pålitelige indikatorer på risiko for luseinfeksjon hos vill laksefisk. For at dette skal bli mulig kreves det utvidete studier av villfisk i utvalgte modellsystemer, slik at effekten på villfisk kan modelleres ut fra smitte fra oppdrett og andre miljøvariabler. Dette betyr at færre lokaliteter vil kunne overvåkes langs norskekysten og at overvåkningen bør legges om til en mer risikobasert adaptiv overvåkning. For 2013 og 2014 konsentreres NALO-programmet om tre kjerneområder med ekstra vekt på modellsystemene Hardanger, Romsdal, Namsen og Alta: Vestlandet (Agder, Ryfylke og Jæren, Hardanger-, Herdla-, Sognefjordsystemet) Midt-Norge (Romsdal-, Trondheim- og Namsenfjordsystemet) Nord-Norge (Alta- og Porsangerfjordsystemet) Overvåkningen gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og UNI Research Miljø. Feltarbeidet i overvåkningsprogrammet gjennomføres fra slutten av april til høsten 2014 på utvalgte lokaliteter langs hele norskekysten. I det følgende presenteres foreløpige data fra Aust-Agder til Finnmark for sommeren Siden vi fortsatt gjennomfører feltarbeid på enkelte lokaliteter, er dataene ennå ikke fullstendig analysert og kan ikke brukes til sikre vitenskapelige beregninger. Vi tror likevel statusrapporten gir et realistisk bilde av utviklingen langs deler av norskekysten sommeren En endelig rapport vil være ferdig i desember Da vil begrepsbruk, kart over fiskelokaliteter, samt ferdig analyserte tabeller og figurer med fiske og parasittdata bli inkludert. Havforskningsinstituttet Avdeling: Populasjonsgenetikk og økologi Org.no. NO Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Saksbehandler: Pål Arne Bjørn Bank: Tlf.: Tlf.: Swift-adr.: DNBANOKK Faks: E-post: IBAN: NO E-post: Besøk: Sykehusveien 23

2 2 Kort oppsummering delt opp i geografiske områder På kontrollokaliteten uten oppdrettsaktivitet i Aust-Agder (Sandnesfjord) fant vi svært lave lakselusinfeksjoner på sjøørreten i siste del av mai (uke 21). 3 % av fisken (prevalens) var infisert med henholdsvis 1 lus i gjennomsnitt (intensitet). I siste del av juni (uke 26) var infeksjonen fortsatt lav i Aust-Agder (prevalens 82 og intensitet 5 lus). Resultatene fra Aust-Agder samsvarer med tidligere undersøkelser i områder uten oppdrett, og benyttes som referanse på normalt infeksjonsnivå hos sjøørret (Tabell 1). I Hellvik i Rogaland, langt unna nærmeste oppdrettsanlegg, fant vi også svært lave nivå av lakselus i mai (uke 21, prevalens 32 og intensitet 2). I juni (uke 26) var 100 % av fisken infisert med 22 lus i snitt og enkeltindivider hadde opptil 131 lus. I Nedstrand var lakselusinfeksjonen også relativt lav i siste del av mai (uke 22), selv om vi finner noe mer lus enn i områder lenger unna oppdrett. 96 % av sjøørreten var infisert med ca. 7 lus i gjennomsnitt. Lave infeksjonsnivåer ble også funnet i indre og ytre Årdal i Rogaland i siste del av mai (uke 21). I siste halvdel av juni (uke 25-26) var 100 % av sjøørreten infisert med 24 lus i gjennomsnitt i Nedstrand, mens 100 % av sjøørreten var infisert med 46 lus i gjennomsnitt i Årdal. Oppsummert indikerer dette at infeksjonspresset fra lakselus i Rogaland har vært lavt på våren og forsommeren også i 2014, og indikerer at utvandrende laksesmolt kan ha kommet seg ut av fjordene med lite lus. Utover sommeren økte infeksjonen betydelig på sjøørret, og mellom 63 og 74 % av sjøørreten hadde skadelige (> 0,1 lus per gram fiskevekt) nivåer av lus. De relativt høye nivåene fra Hellvik (> 30 km fra nærmeste oppdrettsanlegg) i siste del av juni er uvanlig og tidligere kun unntaksvis observert (Tabell 1). Hardangerfjorden er en av våre modellokaliteter, og vi har stor innsats i hele fjordsystemet. Kontinuerlig rusefiske etter sjøørret i ytre (Etne) samt periodevis i midtre (Rosendal) og indre (Ålvik) Hardanger viser relativt lav infeksjon i mai (uke 20-23) som et generelt bilde, med en moderat forhøyet infeksjon i ytre (Etne) og en dominans av eldre lusestadier. I begynnelsen av juni (uke 24) øker infeksjonen betydelig i ytre Hardanger og domineres sterkt av copepoditter (Tabell 1). Data fra vaktbur viser tilsvarende lave infeksjoner i mai, men sterkt økende i ytre del av Hardanger i siste del av mai og først i juni (data ikke vist). Det er også lite lus på utvandrende laksesmolt i Hardangerfjordsystemet i mai 2014 (merk lav N enkelte uker, men enkelte fisk er gått til eksperimenter, og data fra disse vil bli inkludert seinere). I siste halvdel av juni (uke 25-27) var infeksjonen fortsatt lav i indre (Ålvik) Hardangerfjord, mens det i midtre (Rosendal) ble registrert en betydelig økning hvor 77 % av sjøørreten var infisert med 50 lus i snitt. I indre del av Etnefjorden var også infeksjonen gjennomgående svært høy i siste del av juni (uke 25-27), og mellom 80 og 100 % av sjøørreten hadde mellom 43 og 62 lus i gjennomsnitt. I ytre Etne hadde 100 % av sjøørreten 100 lus i gjennomsnitt i uke 25, og deretter falt både fangstmengde og infeksjonsnivå (Tabell 1). Oppsummert har infeksjonspresset fra lakselus på vill laksefisk i Hardangerfjordsystemet vært relativt lavt i mai og betydelig forbedret fra årene Hovedtyngden av laksesmolten har sannsynligvis kommet seg ut av Hardangerfjordsystemet med lite lus i Infeksjonspresset økte sterkt i ytre og midtre del av Hardangerfjorden i siste del av juni, og mange (mellom 37 og 93 %) av sjøørretene hadde skadelige nivåer av lus. I indre Hardanger holdt nivåene seg lave også utover juni og tilsvarende som i våre referanseområder uten oppdrett. I Nordhordland, langs utvandringsveien til Vosso-laksen i Herdlafjordsystemet, var lakselusinfeksjonen moderat forhøyet allerede i begynnelsen av mai (uke 19). 93 % av sjøørreten var infisert med en intensitet på 15 lus. I slutten av mai (uke 21-22) var 81 % av sjøørret infisert med 18 lus i gjennomsnitt. I både begynnelsen av juni (uke 24) og i slutten av juni (uke 25-26) var infeksjonen svært høy, og mellom 98 og 100 % av sjøørreten var infisert med lus (Tabell 1). Oppsummert synes infeksjonspresset på vill laksefisk å være moderat forhøyet i forhold til

3 3 områder uten oppdrett langs utvandringsveien til Vosso-laksen i hele mai, og kan ha påvirket utvandrende laksemolt men sannsynligvis ikke svært negativt i 2014 (data ikke analysert ferdig). Sjøørret fikk høye lusepåslag i juni, og mellom 63 og 94 % av fisken hadde skadelige nivåer av lus. I Sognefjordsystemet har det vært gjennomført et vinterfiske (mars) innenfor (Vik) og utenfor (Høyanger) den nasjonale laksefjorden. I Vik ble det observert svært høye nivåer i mars (uke 11-12). 100 % av sjøørreten var infisert med 216 lus i gjennomsnitt, hovedsakelig larver. Dette indikerer høyt smittepress midt på vinteren, og det er første gang dette er observert. Også i Høyanger var infeksjonen høy i mars (uke 11-13), og 71 % av sjøørreten hadde 38 lus i gjennomsnitt. Vi fant mindre mengder lus på sjøørreten både i april (uke 17-19) og mai/juni (uke 21-23) på indre lokaliteter. Prevalensen var mellom 24 og 95 % innenfor (Vik og Arnafjord) til like utenfor (Bjordal og Høyanger) den nasjonale laksefjorden i Sognefjorden og intensiteten fra 3 til 22 lus (Tabell 2). I ytre Sogn (Dingja, uke 23) var infeksjonen noe høyere. 95 % av sjøørreten hadde 33 lus i gjennomsnitt, og copepoditter og larver dominerte. Det er fanget over 100 laksesmolt (Tabell 4, merk at noen er tatt ut til eksperimenter og vil bli inkludert seinere) fra området like innenfor Sognesjøen i Det er funnet lite lus på laksesmolten. I siste del av juni (uke 26 og 27) var 73 % av sjøørreten på den innerst lokaliteten (Vik, merk lav N) infisert med 53 lus i gjennomsnitt, men det var mindre lus ved den midtre (Bjordal) og ytre (Dingja) lokaliteten (Tabell 2). Oppsummert synes infeksjonspresset på vill laksefisk å ha vært svært høyt på vinteren i indre og midtre Sognefjorden, og lavere i mai og begynnelsen av juni Mye av laksesmolten kan ha kommet seg ut av mesteparten av Sognefjordsystemet med lite lus i 2014, men relativt høye nivåer av luselarver på sjøørreten i ytre Sogn indikerer mulig negativ påvirkning på utvandrende laksesmolt i ytre del av fjorden. Utover juni ble det funnet uvanlig mye lus på lokaliteten innenfor den nasjonale laksefjorden i Sogn, mens det ble funnet mindre lus på sjøørreten i ytre Sogn. Ørstafjorden og Voldafjorden på Nordvestlandet har også blitt undersøkt i siste del av juni (uke 25-26) for å forberede omlegging til risikobasert adaptiv overvåkning i 2015 slik indikatorrapporten foreslår. Varslingsmodell ut fra rapporterte luseverdier og biomassetall fra oppdrettsanlegg indikerte svært høyt smittepress i sørlige deler av Møre og Romsdal på forsommeren 2014 (data ikke vist). Verifisering av varsling gjennom fangst av vill sjøørret i Ørstafjorden og Voldafjorden bekreftet observasjoner fra varslingsmodell, og viser også at systemet fungerer operasjonelt. I Ørstadfjorden var 98 % av sjøørreten infisert med 82 lus i gjennomsnitt, enkeltindivider hadde opptil 269 lus og 78 % hadde mer enn 0,1 lus per gram fiskevekt (Tabell 2). I Voldafjorden var 100 % av sjøørreten infisert med 127 lus i gjenomsnitt, enkeltindivider hadde opptil 448 lus og 87 % hadde mer enn 0,1 lus per gram fiskevekt. Oppsummert viser dette at systemet med varsling av risiko med smittemodell og verifisering av risiko på vill laksefisk fungerer operasjonelt, at sjøørreten i varslingsområdet var svært høyt infisert med lus, og at en omlegging til risikobasert overvåkning er mulig allerede i 2015 om ønskelig. I første innsamlingsperiode i Romsdalsfjordsystemet (uke 21-24) var det relativt høye til høye infeksjoner på sjøørreten som ble fanget på alle lokaliteter, foruten innenfor den nasjonale laksefjorden i Måndalen og i Frænfjorden, og % av fisken hadde lus (Tabell 2). Mye av fisken hadde i tillegg sår som følge av luseskader, og forløpige resultater fra laboratoriet (personlig meddelelse Bengt Finstad, NINA) viser høy dødelighet på denne. Også ved påfølgende undersøkelser utover i juni (uke 24-25) ble det funnet høye nivåer av lus på sjøørreten i hele Romsdalsfjordystemet. I juli (uke 27-29) var det mindre lus på sjøørreten, foruten i Vatnefjorden der fisken hadde høy prevalens (93-100) og høy intensitet (58-65) gjennom hele juli. Oppsummert synes infeksjonspresset på sjøørret å ha vært høyt i Romsdalsfjordsystemet i siste del av mai og begynnelsen av juni 2014, og indikerer også risiko på i hvert fall seint utvandrende

4 4 laksesmolt. Utover juni var infeksjonen høy i hele Romsdalsfjorden. Svært mye av fisken hadde skadelige nivåer av lus, og både prematur tilbakevandring og direkte dødelighet ble observert. Sjøørreten i indre Trondheimsfjord (Skatval, uke 23) hadde lav lakselusinfeksjon i slutten av mai og begynnelsen av juni (Tabell 3). Ytterst i Trondheimsfjorden (Agdenes, uke 23) og på Hitra (uke 22) var mellom 80 og 94 % av sjøørreten infisert med lus. Laksesmolten som ble fanget ytterst i Trondheimsfjorden (sone 3 og 4) og utenfor (sone 5) den nasjonale laksefjorden fra midten av mai, hadde også lite lus (Tabell 4). Mot slutten av juni og begynnelsen av juli (uke 27 og 28) økte både prevalens ( %) og intensitet (11-32) på alle undersøkelseslokalitetene i Trondheimsfjordsystemet og de høyeste nivåene ble funnet ved Hitra. Oppsummert synes infeksjonspresset på sjøørret å ha vært moderat forhøyet i ytre del av Trondheimsfjordsystemet og Hitra sommeren Vi finner også lite lus på et utvalg av utvandrende laksesmolt i og utenfor Trondheimsfjorden noe som indikerer at den fikk lite lus under hovedutvandringene i mai Namsenfjordsystemet, inkludert Vikna sør og Vikna nord, er også en av våre modellokaliteter. Vi har stor innsats i hele fjordsystemet, blant annet for å følge opp Mattilsynets soneforskrift i Nord- Trøndelag, og den synkroniserte utslaktingen og brakkleggingen som ble gjennomført i Vikna nord vinteren 2013/2014. Resultatene fra sjøørretfisket viste relativt lav prevalens (31-73) og intensitet (4-12) i den nasjonale laksefjorden Namsenfjord (Tøtdal) både i juni (uke 24) og juli (uke 29). I Vikna sør var det høy infeksjon på sjøørreten i juni (uke 25-26, prevalens 100 og intensitet 44) og svært høy i juli (uke 29-30, prevalens 100 og intensitet 144). I Vikna nord var sjøørreten også høyt infisert i slutten av juni (uke 25-26, prevalens 100 og intensitet 48) og svært høyt infisert i siste halvdel av juli (uke 29-30, prevalens 100 og intensitet 206) (Tabell 3). Vi har også hatt 25 smoltbur ute i juni/juli Resultatene (data ikke vist) viser lavt infeksjonstrykk i Namsenfjorden, svært høyt i Vikna sør og varierende fra lavt til svært høyt i Vikna nord. Oppsummert synes infeksjonspresset på sjøørret å ha vært høyt i Nord-Trøndelag i juni 2014, og indikerer også risiko på i hvert fall seint utvandrende laksesmolt. Utover juli utsettes sjøørreten både i Vikna nord og i Vikna sør for svært høye infeksjonsnivå, og store andeler (78-99 %) av sjøørreten har skadelige nivåer av lus. I Altafjorden i Finnmark har vi også stor og økende aktivitet og benyttet fjorden som en nordlig modellfjord. Sjøørreten i Talvik, innenfor den nasjonale laksefjorden, hadde lite lus i første del av juli (prevalens 45 og intensitet 3) (Tabell 3). Noe høyere infeksjoner ble funnet utenfor den nasjonale laksefjorden (Skillefjord) og 74 % av sjøørreten var infisert med 9 lus i gjennomsnitt. Også burstudien (data ikke vist) indikerte lave nivåer under laksesmoltutvandringen fra Altaelva i juni/juli. Høyere infeksjonsnivåer ble funnet på sjøørreten både i Talvik (prevalens 88 og intensitet 15) og i Skillefjord (prevalens 94 og intensitet 28) i midten av august. Oppsummert synes infeksjonspresset på sjøørret og sjørøye å ha vært relativt lavt under hovedutvandringen til laksesmolten i Altafjordsystemet, men deretter økende utover sommeren, spesielt i ytre oppdrettseksponerte områder. Foreløpig oppsummering og konklusjoner Oppsummert indikerer våre foreløpige data at infeksjonspresset fra lakselus så langt har vært lavt i Rogaland på forsommeren, deretter betydelig økende. Mye av sjøørreten har infeksjonsnivåer som vil være skadelige og tvinge fisken tilbake til ferskvann. Infeksjonspresset har også vært relativt lavt til moderat forhøyet i Hordaland gjennom forsommeren, deretter sterkt økende og skadelig, spesielt i ytre områder. I indre Hardangerfjord har infeksjonsnivået vært lavt gjennom hele sommeren og tilsvarende det vi finner i områder uten oppdrett. I Sogn og Fjordane har vi for første gang observert

5 5 lakselusepidemier midtvinters, men lavere nivåer gjennom smoltutvandringsperioden. I Møre og Romsdal har det også vært svært høyt og skadelig infeksjonspress på sjøørreten, Sør-Trøndelag har hatt moderat forhøyet infeksjonspress, Nord-Trøndelag svært høyt og skadelig infeksjonspress, mens infeksjonen i Finnmark har vært moderat forhøyet. Oppsummert indikerer dette at mye av laksesmolten langs norskekysten har kommet seg ut av fjordene uten for høye lusebelastninger. Sjøørreten i enkelte ytre fjordområder i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har høyere nivåer av lus de to siste ukene av mai (uke 21-22) og de to første ukene av juni (uke 23-24), og deler av sjøørreten er skadet av lus. Dette indikerer også risiko på spesielt seint utvandrende laksesmolt. Infeksjonspresset økte deretter sterkt på en rekke lokaliteter over store geografiske områder utover juni og juli, og skadet sannsynligvis lokale stammer av sjøørret.

6 6 Tabell 1 sjøørret. Prevalens er % infisert fisk. Intensitet er gjennomsnittlig infeksjon på infisert fisk. % > 0,1 er andel fisk av totalfangst med mer enn 0,1 lus per gram fiskevekt. Vekt Prevalens Intensitet % >0.1 Område Lokalitet Uke Redskap N (snitt ± SD) (%) (snitt ± SD) Maks rel int Aust-Agder Rogaland Hardangerfj. Nordhordland 21 Garn ± ,0 ± Sandnesfj. 26 Garn ± ,9 ± 3, ,2 21 Garn ± ,4 ± 1,9 8 0 Hellvik 26 Garn/Ruse ± ,6 ± 21, ,0 21 Garn ± ,0 ± 3,1 9 0 Indre Årdal 21 Garn ± ,2 ± 5,5 21 7,7 Ytre Årdal 25 Garn/Ruse ± ,2 ± 41, ,5 22 Garn ± ,4 ± 4, ,5 Nedstrand 26 Garn/Ruse ± ,7 ± 13, , Ruse ± ,0 ± 5,1 59 4,2 Ålvik Garn/Ruse ± ,1 ± 9,6 58 7, Ruse ± ,2 ± 10,2 69 2,1 Rosendal Ruse ± ,1 ± 80, ,5 20 Ruse ± ,7 ± 21, ,4 21 Ruse ± ,5 ± 24, ,6 22 Ruse ± ,5 ± 12,9 48 3,3 Indre Etne 23 Ruse ± ,1 ± 28, ,2 24 Ruse ± ,2 ± 46, ,0 25 Ruse ± ,9 ± 80, ,7 26 Ruse ± ,8 ± 58, ,0 27 Ruse ± ,2 ± 42, ,9 20 Ruse ± ,1 ± 25, ,1 21 Ruse ± ,1 ± 17, ,5 22 Ruse ± ,4 ± 3,6 22 6,5 Ytre Etne 23 Ruse ± ,9 ± 20, ,9 24 Ruse ± ,3 ± 55, ,9 25 Ruse ± ,0 ± 118, ,5 26 Ruse ± ,6 ± 61, ,0 27 ruse ± ,7 ± 14, ,2 19 Ruse ± ,2 ± 25, , Ruse ± ,0 ± 21, ,7 Herdla 24 Ruse ± ,4 ± 77, , Ruse ± ,3 ± 48, ,8 Radøy Garn ± ,0 ± 9,4 31 7,1

7 7 Tabell 2 sjøørret. Prevalens er % infisert fisk. Intensitet er gjennomsnittlig infeksjon på infisert fisk. % > 0,1 er andel fisk av totalfangst med mer enn 0,1 lus per gram fiskevekt. Vekt Prevalens Intensitet % >0.1 Område Lokalitet Uke Redskap N (snitt ± SD) (%) (snitt ± SD) Maks rel int Sognefj. Ørsta Romsdalsfj Ruse ± ,6 ± 279, ,5 Vik 21 Garn/Ruse ± ,5 ± 3, Garn/Ruse ± ,6 ± 40, ,7 Arnafjord Ruse ± ,3 ± 8,8 25 6, Ruse ± ,5 ± 59, ,3 Høyanger Ruse ± ,8 ± 17,6 52 7, Ruse ± ,8 ± 14, ,0 22 Garn/Ruse ± ,9 ± 3,6 15 8,8 Bjordal 26 Garn/Ruse ± ,8 ± 27, ,9 23 Garn/Ruse ± ,1 ± 58, ,5 Dingja 27 Garn/Ruse ± ,2 ± 12, ,3 Ørstafjorden Garn/Ruse ± ,2 ± 67, ,6 Voldafjorden Garn/Ruse ± ,3 ± 107, ,0 23 Garn/Ruse ± ,6 ± 5,5 14 9,1 Måndalen 25 Garn/Ruse ± ,5 ± 101, ,3 27 Garn/Ruse ± ,0 ± 35, ,0 24 Garn/Ruse ± ,1 ± 4, ,0 25 Garn/Ruse ± ,4 ± 12, ,0 Frænfj. 28 Garn/Ruse ± ,7 ± 39, ,8 29 Garn/Ruse ± ,3 ± 4,1 18 5,3 24 Garn/Ruse ± ,5 ± 15, Garn/Ruse ± ,9 ± 38, ,6 Bolsøy 28 Garn/Ruse ± ,9 ± 6, ,8 29 Garn/Ruse ± ,6 ± 11, ,0 23 Ruse ± ,3 ± 21, ,2 24 Ruse ± ,0 ± 39, ,2 Vatnefj. 25 Ruse ± ,1 ± 65, ,7 27 Ruse ± ,5 ± 75, ,0 28 Ruse ± ,8 ± 42, ,4 Midsund Ruse ± ,7 ± 22, ,1

8 8 Tabell 3 sjøørret. Prevalens er % infisert fisk. Intensitet er gjennomsnittlig infeksjon på infisert fisk. % > 0,1 er andel fisk av totalfangst med mer enn 0,1 lus per gram fiskevekt. Vekt Prevalens Intensitet % >0.1 Område Lokalitet Uke Redskap N (snitt ± SD) (%) (snitt ± SD) Maks rel int Trondheimsfj. Namsen/Vikna Alta Skatval Agdenes Hitra Tøtdal Vikna sør Vikna nord Talvik Skillefjord 23 Garn ± ,5 ± 4,5 18 2,6 27 Garn ± ,0 ± 7, ,7 23 Garn ± ,6 ± 15, ,4 28 Garn ± ,6 ± 18, ,0 22 Garn ± ,1 ± 29, ,0 28 Garn ± ,6 ± 30, ,2 24 Garn ± ,2 ± 2, Garn ± ,1 ± 39, , Garn/Ruse ± ,4 ± 75, , Ruse ± ,5 ± 61, Garn/Ruse ± ,9 ± 42, , Ruse ± ,0 ± 96, , Ruse ± ,4 ± 3,4 14 2, Garn/Ruse ± ,8 ± 10, , Ruse ± ,5 ± 26, , Garn/Ruse ± ,8 ± 15, ,0 Tabell 4 laksesmolt. Noen laksesmolt fra Hardanger- og Sognefjorden er tatt ut til eksperimenter. Disse vil bli inkludert seinere. Det har også blitt trålt i Hjeltefjorden, i utvandringsruten til Vossolaksen. Kun én laksesmolt ble fanget her. Denne hadde 75 lus. Se tabell 1 for ytterligere forklaringer. Område Uke Sone n Prevalens (%) Intensitet (snitt ± SD) Maks % >10 lus ± 1,2 4 0 Hardangerfjord ± ± ± Sognefjorden ± ± ,7 1 ± Trondheimsfjord ,9 1,2 ± 0, ,3 1,7 ± 1, ,2 1,4 ± 1, ,5 2,3 ± 1,5 5 0

9 9

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 2013 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks

Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 2013 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks . Rapport 21-1 Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 21 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks Øyvind Kanstad-Hanssen Vidar Bentsen Øyvind Kanstad-Hanssen Farstadvassdraget

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Evaluering av Henningsværboksen

Evaluering av Henningsværboksen Evaluering av Henningsværboksen Svar på Bestilling til reguleringsmøtet høsten 2014 (brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Fiskeridirektoratet 03.07.14) Utarbeidet av Asgeir Aglen, Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl rapport 29:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl Rapport 29:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks?

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Disposisjon Rollefordeling mellom sektorer Trusselbilde/påvirkninger Overvåking Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling mellom sektorer St.prp. nr. 32

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Redaktører: Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen, Abdullah S. Madhun og Terje Svåsand Medforfattere ved Havforskningsinstituttet:

Detaljer

Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5

Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5 Norwegian Veterinary Institute`s Report Series Veterinærinstituttets rapportserie Rapport 2 2015 Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5 Randi

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Rensefisk nytt Illustrasjon: Marine Harvest Mange nye rensefisk-produsenter Næringen trenger sikker tilgang på mengder med rensefisk, året rundt. Mange

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer