Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014"

Transkript

1 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g

2 NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk». «Mat og industri. Status og utvikling i norsk matindustri». Resultater fra forskning og utredninger utgis i fire serier: «NILF-rapport» en serie for publisering av forskningsrapporter og resultater fra større utredninger. «Notat» en serie for publisering av arbeidsnotater, delrapporter, foredrag m.m. samt sluttrapporter fra mindre prosjekter. «Discussion paper» en serie for publisering av foreløpige resultater (bare internettpublisering). «Artikler» en serie for kortere publisering av resultater fra forskning og utredninger (bare internettpublisering). Forsidebilde: Peter Rutherhagen, Johner RF NILF er sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket som årlig gir ut: «Totalkalkylen for jordbruket» ( Jordbrukets totalregnskap og budsjett) «Referansebruksberegninger» «Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken» «Volum- og prisindeksar for jordbruket» som ligger på: NILF gir også ut: «Dagligvarehandel og mat» Regionale dekningsbidragskalkylar.

3 Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 Heidi Knutsen (red.) i

4 Redaktør Heidi Knutsen Tittel Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk Forfatter Heidi Knutsen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Utgiversted Oslo Utgivelsesår 2014 Antall sider 44 ISBN ISSN Emneord norsk landbruk, landbrukspolitikk, produksjon, økonomisk situasjon, skogbruk, jordbruksoppgjøret Litt om NILF Forskning og utredning angående landbrukspolitikk, matvaresektor og -marked, foretaksøkonomi, nærings- og bygdeutvikling. Utarbeider nærings- og foretaksøkonomisk dokumentasjon innen landbruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjettnemnda for jordbruket og de årlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk. Utvikler hjelpemidler for driftsplanlegging og regnskapsføring. Finansieres av Landbruks- og matdepartementet, Norges forskningsråd og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor. ii

5 Forord I 2014 utgis «Utsyn over norsk landbruk» for 19. gang. Formålet med publikasjonen er å samle en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NILF. Felles for mye av denne informasjonen er at den i første rekke er utarbeidet til spesielle formål og rettet mot de institusjoner og personer som arbeider med landbruksspørsmål til daglig. «Utsyn over norsk landbruk» retter seg mot et bredere publikum; forvaltning, politikere, journalister, studenter, skoleelever og andre med interesse for norsk landbruk. Utsynet vil også være et nyttig oppslagsverk for dem som trenger oppdaterte data og beskrivelser av de viktigste utviklingstrekkene i norsk landbruk. Publikasjonen er utarbeidet ved felles innsats fra en rekke av NILFs medarbeidere. Erik Bøe, Agnar Hegrenes, Oddmund Hjukse, Lars Johan Rustad, Ole Kristian Stornes, Mads Svennerud og Eva Øvren har alle bidratt i arbeidet med årets Utsyn. Heidi Knutsen har vært prosjektleder og redaktør. Siri Fauske har stått for klargjøring av manuskriptet for publisering. Arbeidet med rapporten ble avsluttet i november Oslo, november 2014 Inger-Anne Ravlum iii

6 iv

7 Innhold Side 1 INNLEDNING LANDBRUKET OG LANDBRUKSPOLITIKKEN Landbruket i Norge Landbruket i nasjonaløkonomisk sammenheng Norsk landbrukspolitikk Generelt Jordbruksoppgjøret i Internasjonale rammebetingelser for norsk landbruk RESSURSER I NORSK JORDBRUK Naturressurser Husdyr Bruksstørrelse, strukturutvikling og arbeidsforbruk Kapitalressurser ØKONOMIEN I JORDBRUKET Nasjonalt nivå Jordbrukets samlede inntekter Jordbrukets samlede kostnader Økonomisk resultat på totalnivå Jordbruk og næringsmiddelindustri i regionaløkonomisk sammenheng Økonomisk resultat på ulike typer av bruk PRODUKSJON, BEARBEIDING OG FORBRUK AV JORDBRUKS- VARER Verdikjeden for matvarer i Norge Førstehåndsomsetningen Videreforedling Engros- og dagligvarehandelen Produksjon, forbruk og omsetning av noen jordbruksvarer Melk og melkeprodukter Kjøtt og egg Planteprodukter Økologisk produksjon og omsetning Prisutvikling på matvarer Norskprodusert andel, import og eksport Norskprodusert andel av matvareforbruket Import og eksport v

8 Side 6 SKOGBRUKET I NORGE Ressurser i skogbruket Naturressurser Realkapitalen Storviltet Skogen som klimaregulator Økonomi, eierstruktur og organisasjonsforhold Skogbruk og skogindustri i regionaløkonomisk sammenheng KILDER Figuroversikt Figur 3.1 Jordbruksarealet fordelt på hovedvekster, og sum jordbruksareal i alt... 9 Figur 3.2 Arealfordeling i ulike landsdeler Figur 3.3 Antall husdyr. Utvalgte dyreslag, Figur 3.4 Antall bruk i drift, årsverk i alt og timer per bruk, Figur 3.5 Sammensetning og utvikling av eiendeler og gjeld per brukerfamilie i kroner, faste 2012-kr Figur 4.1 Jordbrukets produksjonsinntekter fordelt på produksjoner Figur 4.2 Jordbrukets totalinntekt på 39,3 mrd. kr i 2013, fordelt på salgsinntekter o.l. og hovedgrupper av tilskudd Figur 4.3 Kostnadene i jordbruket fordelt på kostnadsarter Figur 4.4 Vederlag til arbeid og egenkapital per jordbruksbedrift for noen typer av bruk Faste 2012-kroner Figur 4.5 Prosentvis sammensetning av brukerfamiliens samlede inntekter Figur 5.1 Produksjon og forbruk av melk og melkeprodukter, Figur 5.2 Produksjon og forbruk av kjøtt og egg, Figur 5.3 Produksjon og forbruk av matkorn, poteter og hagebruksprodukter, Figur 5.4 Prisutvikling for noren matvarer på produsent-, engros- og forbrukernivå. Indeks 1998 = Figur 5.5 Selvforsyningsgrad og andel av denne produsert i norsk jordbruk, målt på energibasis, i prosent Figur 5.6 Produksjon, import og eksport av utvalgte landbruksvarer, mill. kg, Figur 6.1 Arealstatistikk for Norge vi

9 Tabelloversikt Tabell 4.1 Tabell 4.2 Side Vederlag til arbeid og egenkapital ifølge Totalkalkylens registrerte og normaliserte regnskap Mill. kr og kr/årsverk, årslønn for industriarbeidere Bruttoprodukt (BP) og sysselsatte personer i jordbruk og næringsmiddelindustri. Fylker, Tabell 5.1 Markedsandeler for landbrukssamvirket. Råvarer, prosent, 1989, 2010 og Tabell 5.2 Hovedtall for norsk matindustri Tabell 5.3 Matindustri, fordeling etter sektor, Tabell 5.4 Tabell 5.5 Antall bedrifter, sysselsatte og omsetning innen engros- og butikkhandelen med mat- og drikkevarer Utvikling i total omsetning (i mill. kroner, eks. mva.) og kjedenes årlige andel av omsetningen i utvalgte år Tabell 5.6 Antall slakterier innen samvirket og private aktører Tabell 5.7 Antall eggpakkerier i samvirket og private aktører Tabell 5.8 Hovedtall for økologisk produksjon i Norge Tabell 5.9 Økologisk drevet areal, fordelt på kulturer, Tabell 5.10 Antall husdyr i økologisk drift i 2012 og 2013 og antall økologiske husdyr, prosent av totalt antall husdyr i Tabell 5.11 Norsk import og eksport av jordbruksbaserte næringsmidler i 2012 (mill. kr) Tabell 6.1 Tillatt felt og felt hjortevilt 2011/2012 og 2012/ Tabell 6.2 Bruttoprodukt og sysselsatte personer i skogbruk, trelast-, trevare og papirvareindustri etter fylke. Mill. kroner og sysselsatte personer vii

10 viii

11 1 Innledning skal gi et overblikk over norsk landbruk og gjenspeile hva som har skjedd i landbrukssektoren siste år. Kapitlene i rapporten utgjør en helhet, men kan også leses hver for seg. Oppbygging av «Utsyn over norsk landbruk» Kapittel 2 gir en kort oversikt over landbruket i Norge. Norsk landbrukspolitikk og internasjonale rammebetingelser for norsk landbruk er beskrevet her. I kapittel 3 blir det gitt en oversikt over ressursene i norsk jordbruk. Produksjonsog ressursgrunnlag og utviklingstrekk omtales. I kapittel 4 blir det gitt en presentasjon av de økonomiske resultatene i jordbruket, både for jordbruket totalt og på bruksnivå. Kapittel 5 viser produksjon, forbruk og omsetning av jordbruksvarer i Norge. Status for økologisk landbruk er også beskrevet i kapittel 5. Det siste kapittelet, kapittel 6, omhandler tilstand og utviklingstrekk i skogbruket. I tillegg til den informasjonen som er samlet i denne rapporten, foreligger det også en del vedleggstabeller. Disse er bare publisert på NILFs hjemmeside: Foto: Ivar Pettersen 1

12 Foto: Tine Mediebank 2

13 2 Landbruket og landbrukspolitikken 2.1 Landbruket i Norge De siste årene har det vært kontinuerlige omstillinger i norsk landbruk. Etter andre verdenskrig har gardsbrukene blitt færre, større og mer spesialiserte. Utviklingen har gått fra et arbeidsintensivt til et kapital- og kunnskapsintensivt landbruk. Rammevilkårene for landbruket i Norge påvirkes i stor grad av naturgitte forhold, teknologisk utvikling, landbruks- og handelspolitikk, økonomiske forhold og generell samfunnsutvikling. Bare 3,2 prosent av det samlede landarealet i Norge (utenom Svalbard og Jan Mayen) er dyrket jord. Skog dekker 38 prosent av landarealet i Norge. Klimatiske forhold er avgjørende for hvilke jordbruksvekster som kan dyrkes og for avlingsnivået. Det kjølige klimaet begrenser forekomsten av plantesykdommer og skadedyr. Norge ligger i ytterkanten av dyrkingsområdet for flere viktige vekster og er et av få europeiske land som ikke dyrker sukkervekster. Klimaet gjør også sitt til at kornavlingene per arealenhet er mindre enn i mange andre europeiske land (Rustad, 2008 s. 21). I store deler av landet er fôrdyrking, hovedsakelig gras, langt på vei eneste mulige planteproduksjon. Grovfôrbasert husdyrproduksjon har derfor stor betydning i norsk jordbruk. Også en stor del av kornavlingen blir brukt til husdyrfôr. Husdyravl og planteforedling er viktig, og framgangen har vært stor. I mange land er genmodifisering og hormonbehandling tatt i bruk i landbruket, men slike metoder er ikke godkjent i Norge. Landbruket både slipper ut og binder CO 2 gjennom sin produksjon. I disse dager forskes det på hvilken netto virkning ulike produksjoner har for klimaregnskapet. Etterspørselen etter matvarer totalt, og sammensetningen av «matvarekurven», påvirkes av husholdningenes preferanser og inntekter, samt prisen på mat og andre varer. De fleste matvarer har lav pris- og inntektselastisitet. Dette betyr blant annet at etterspørselen endrer seg lite når inntektsnivået i samfunnet endrer seg, og at selv relativt små endringer i tilgangen på matvarer kan gi store utslag i prisen. De siste årene har mange blitt mer opptatt av kvalitetsmat og er villige til å betale forholdsvis mye for nisje- og spesialprodukter, herunder økologiske varer. Sterk kjedemakt gjennom de fire store dagligvarekjedene i Norge, gjør sitt til at det er et prispress på de standardiserte produktene. Dessuten er salget av kjedenes egne merker økende, noe som skaper utfordringer for de kjente merkevarene. Råvarepriser på verdensmarkedet påvirker også prisnivået på mat i Norge, men de norske prisene har vært mer stabile enn de internasjonale prisene de siste årene. Inntektsdannelsen i norsk jordbruk er i stor grad politisk betinget, spesielt gjennom importvern og jordbruksavtaler. Endringer i kronekursen vil påvirke norsk konkurranseevne, en sterk krone svekker konkurranseevnen i forhold til import. 3

14 2.2 Landbruket i nasjonaløkonomisk sammenheng Jord- og skogbruk sysselsatte om lag personer i 2013, ifølge Nasjonalregnskapet (Statistisk sentralbyrå 2014a). Dette utgjorde 1,9 prosent av samlet sysselsetting i landet. I 2003 var det personer sysselsatt i jord- og skogbruk. Antall sysselsatte har minket med 2,9 prosent per år i perioden Beregnet etter prinsippene i Nasjonalregnskapet var produksjonsverdien i jord- og skogbruk på ca. 30 mrd. kroner i 2003, og den økte til 34,4 mrd. kroner i 2008 og til 39,2 mrd. kroner i 2013, målt i løpende priser. Produktinnsatsen økte også slik at bruttoproduktet (produksjonsverdi minus produktinnsats) har økt fra 15,4 mrd. kroner i 2003 til 17,3 mrd. kroner i Bruttoproduktet er et mye brukt uttrykk for verdiskaping i en næring eller et land. Produktspesifikke tilskudd inngår i produksjonsverdi og brutto- Foto: Tine Mediebank produkt, men ikke andre tilskudd. For jordbruket vil det blant annet si at direkte pristilskudd er med, men ikke andre tilskudd. Avskrivninger (kapitalslit) er ikke trukket fra. Selvstendig næringsdrivende og deres familier utfører en stor del av arbeidet i landbruket. Likevel var lønnskostnadene så høye som 5,7 mrd. kroner i landbruket i Jord- og skogbruk stod for 0,64 prosent av totalt bruttoprodukt for landet i I 2003 var tilsvarende tall 1,1 prosent. Denne nedgangen er ledd i en lang trend der bruttoprodukt i andre næringer har økt mer enn bruttoproduktet i jord- og skogbruk. Selv om jord- og skogbruk utgjør en relativt liten del av nasjonaløkonomien, målt ut fra Nasjonalregnskapet, har de to næringene større betydning i enkelte fylker og kommuner. De to næringene har også stor betydning for aktivitet i andre næringer som næringsmiddelindustri, treforedling og tre- og trevareindustri. 2.3 Norsk landbrukspolitikk Generelt Den daværende regjeringen la i desember 2011 fram en melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken (Landbruks- og matdepartementet 2011). Meldingen omfatter både jord- og skogbruk, reindrift og bygdenæringer. Meldingen formulerer fire overordnede mål for landbruks- og matpolitikken: Matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. Den viktigste oppgaven som landbruket løser for samfunnet, er likevel å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Etter stortingsvalget i 2013 dannet Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) regjering med Sylvi Listhaug (Frp) som landbruks- og matminister. Høyre og FrP inngikk en samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre. Den nye regjeringen foreslo en del endringer til det statsbudsjettet som Stoltenberg-II-regjeringen hadde lagt fram. Noen endringsforslag ble reversert i stortingsbehandlingen. Representant- 4

15 ene for regjeringspartiene, KrF og Venstre i Stortingets næringskomite hadde ved budsjettbehandlingen flere merknader som anga retning for landbrukspolitikken. Selv om regjeringen kom med forslag til flere politikkendringer høsten 2013 og i første del av 2014, var jordbruksoppgjøret i 2014 den første anledningen for den nye regjeringen til å signalisere en mer helhetlig politikk. Dette er nærmere omtalt nedenfor. Lover Svært mange lover påvirker landbruket. Dette er både særlover som gjelder landbruk spesielt, men også mange lover med et videre virkeområde. Her nevnes bare noen få av alle aktuelle lover. Odelsloven, konsesjonsloven og jordloven har betydning for omsetning av landbrukseiendommer og hvilke plikter som følger av å eie en landbrukseiendom. For at det skal være odelsrett på en eiendom må den ha mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Menn og kvinner er likestilt. Samboere er likestilt med ektefeller i odelsloven. Stortinget vedtok i 2013 endringer i odelsloven som innebærer at bare barn av en som har eid eiendommen med odelsrett og barnebarn av siste eier med odelsrett kan ha odelsrett. Samtidig ble adgangen til å søke odelsfrigjøring for den som har kjøpt odelseiendom som tilleggsjord opphevet. Endringene trådte i kraft 1. januar Konsesjonsloven sier at det er konsesjonsplikt for å overta en landbrukseiendom når den har mer enn 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord eller 100 dekar totalareal og handelen ikke skjer innen familien. Det er boplikt for den som overtar en bebygd eiendom over arealgrensen for odling. Boplikten varer i fem år. Reglene om driveplikt er gitt i jordloven. Driveplikten er varig for alle som eier en eiendom med landbruksareal. Driveplikten kan oppfylles av eieren eller ved bortleie på vilkår som er fastsatt i loven. Blant annet må avtalen være skriftlig, ha en varighet på minst 10 år og føre til driftsmessig gode løsninger. Landbruks- og matdepartementet har fremmet forslag for Stortinget om å oppheve priskontrollen ved omsetning av landbrukseiendommer. Et forslag om å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt har vært på høring høsten Matloven omfatter alle forhold i forbindelse med produksjon, bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, herunder drikkevann. Dyrevelferdsloven omfatter alle forhold som påvirker velferd eller respekt for blant annet pattedyr, fugler og fisker. Stortinget vedtok 16. juni 2014 ny lov om erstatning for naturskader. Foto: Asbjørn Veidal 5

16 Produksjonsregulering Svine- og fjørfeproduksjon er regulert ved konsesjon. Uten konsesjon fra Landbruks- og matdepartementet, kan en for eksempel ha inntil omsatte og slaktede kyllinger per år, inntil omsatte og slaktede kalkuner per år, maksimalt innsatte verpehøner, inntil omsatte og slaktede slaktegriser per år, eller maksimalt 105 avlspurker. Det er egne regler for purkeringer. Et forslag om å øke konsesjonsgrensene til slaktekyllinger og kalkuner per år, har vært på høring høsten For å kunne drive med ku- eller geitemelkproduksjon må en ha melkekvote. Kvoten tilligger den enkelte landbrukseiendom. Eier av landbrukseiendommen kan selge eller leie bort melkekvoten. Ved salg må minst 20 prosent av kvoten selges til staten til en fastsatt pris, mens resten kan selges privat. Se ellers omtalen av jordbruksoppgjøret i Grensevern og skjermingsstøtte Norge har i lang tid hatt et sterkt importvern i form av toll på jordbruksvarer som importeres til Norge. Tollen gjør det mulig å ha høyere priser i Norge enn på verdensmarkedet. Denne prisdifferansen omtales gjerne som skjermingsstøtte. OECD (2013) har beregnet at norsk skjermingsstøtte totalt utgjorde om lag 8,8 mrd. kroner i 2011, 10,5 mrd. kroner i 2012 og 7,6 mrd. kroner i Endringer i priser på verdensmarkedet er en viktig årsak til variasjonen i skjermingsstøtte. Prissystemene og markedsregulering Det er målpriser for melk og melkeprodukter, svinekjøtt (slaktegris), korn, epler, poteter og 10 grønnsakslag. Målprisene er, litt forenklet, de prisene som jordbruket har rett til å ta ut av markedet i gjennomsnitt for en avtaleperiode ved balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet. Landbruks- og matdepartementet anslår at målprisene gjelder varer som står for om lag 40 prosent av markedsinntektene i jordbruket. Både for varer med målpriser og en del andre varer er det markedsregulering. Markedsreguleringen er hjemlet i Omsetningsloven. Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere markedsreguleringsordningene. Utvalget skal avgi innstilling innen 1. juni Tilskudds- og avgiftsordninger I tillegg til importvernet får bøndene i Norge betydelig støtte over statsbudsjettet gjennom en rekke tilskuddsordninger. Støtten kan grovt sett deles i: Direkte støtte 1. produksjonsuavhengig støtte (f.eks. produksjonstilskudd per dyr eller per dekar og ulike sosiale støtteordninger) 2. produksjonsavhengig støtte (f.eks. pristilskudd på produkter) 3. støtte til investeringstiltak Indirekte støtte via forskning, undervisning og rådgivning. Den direkte støtten skal ivareta de landbrukspolitiske målene. Vi vil nedenfor gi en oversikt over de viktigste tilskuddsordningene. Ifølge Budsjettnemnda for jordbruket (2014: 127) utgjorde tilskudd med inntektsvirkning i Totalkalkylen 12,8 mrd. kroner i 2012 og 13,1 mrd. kroner i For 2014 er beløpet beregnet til 13,8 mrd. kroner. 6

17 Hovedavtalen for jordbruket og jordbruksforhandlinger Grunnlaget for jordbruksforhandlingene finner en i «Hovedavtalen for jordbruket» av Hovedavtalen for jordbruket er inngått mellom staten på den ene siden og Norges Bondelag og Norsk Bondeog Småbrukarlag på den andre siden. Hovedavtalen fastsetter hvordan forhandlingene skal gjennomføres, hva som skjer dersom én eller begge jordbruksorganisasjonene bryter forhandlingene osv. Jordbruksforhandlingene skjer på grunnlag av materiale utarbeidet av Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ). Nemnda oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. Jordbruksforhandlingene starter med at jordbruksorganisasjonene legger fram et krav. Deretter legger staten fram et tilbud og de egentlige forhandlingene kan starte. Jordbruksforhandlingene føres frem til en sluttprotokoll, vanligvis før 17. mai. Inngått avtale sendes Stortinget for godkjenning. Staten kan inngå avtale med en av jordbruksorganisasjonene. Dersom begge organisasjonene bryter forhandlingene, sender regjeringen en proposisjon til Stortinget basert på statens tilbud i forhandlingene Jordbruksoppgjøret i 2014 Foto: Image100 LTD Ved jordbruksoppgjøret 2014 krevde jordbruket samme kronetillegg per årsverk som andre grupper pluss et tillegg utover det for å redusere inntektsforskjellen mellom jordbruk og andre grupper. Statens tilbud var basert på at jordbruket skulle få samme prosentvise økning som andre grupper. I motsetning til oppgjørene i årene inneholdt ikke tilbudet noe om inntektsheving utover samme prosentvise økning som andre grupper. Se Landbruks- og matdepartementet (2014) for oversikt over krav og tilbud og gangen i oppgjøret. Tilbudet innebar en økning av målprisene med ca. 340 mill. kroner, en reduksjon i tilskudd med 250 mill. kroner og 60 mill. kroner i ledige midler. Det var en betydelig utjevning mellom arealgrupper for satsene for arealtilskudd, men ikke regionalt. Det ble også foreslått betydelig omlegging fra tilskudd per dyr til kvalitetstillegg for lammeslakt. Dessuten var det forslag om å fjerne øvre grense for husdyrtilskudd per bruk. Tilbudet innehold også flere forhold som ikke gjaldt målpriser og tilskudd. Regjeringen foreslo bl.a. å heve taket for melkekvoter til liter, likt for enkeltbruk og samdrifter. Dette var nesten en tredobling for enkeltbruk og en økning på 55 prosent for samdrifter. Regjeringen foreslo også å redusere den andelen som ved salg av kvote skal selges til staten, fra 50 til 20 prosent. I tillegg var det forslag om å utrede endringer i soneinndelingen for omsetning av melkekvoter. Jordbruket brøt forhandlingene, og regjeringen utarbeidet en proposisjon til Stortinget på grunnlag av tilbudet. Gjennom forhandlinger i Stortinget ble det inngått avtale mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre. Representantene for de fire partiene var enige om at tilbudet sikrer jordbruket en gjennomsnittlig inntektsvekst på linje med andre grupper 7

18 fra 2014 til 2015, og var i tråd med gjeldende inntektsmålsetting. Likevel var det enighet om å øke rammen for oppgjøret med 250 mill. kroner, alt på tilskudd. Dette ble fordelt på mange poster. Gjennom denne avtalen ble taket for melkekvoter satt til liter, og det ble satt en øvre grense for husdyrtilskudd på kroner per bedrift. Gjennom stortingsbehandlingen ble det også bestemt at regjeringen skal legge fram en melding til Stortinget om landbrukspolitikken. Dette skal etter planen gjøres i Regjeringen har i sin argumentasjon for jordbruksoppgjøret lagt stor vekt på landbruk over hele landet og å oppnå økt produksjon av matvarer. Holdningen synes å være at dersom enkeltbruk får mulighet til å øke produksjon, vil også totalproduksjonen øke. Regjeringen la i samband med jordbruksoppgjøret også stor vekt på forenkling av landbrukspolitikken. I september 2014 oppnevnte LMD en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene i jordbruksavtalen. 2.4 Internasjonale rammebetingelser for norsk landbruk Norsk landbruk og landbrukspolitikk har de senere årene blitt mer utsatt for internasjonal påvirkning og reguleringer. Internasjonale avtaler som Norge har inngått eller sluttet seg til, har vært av vesentlig betydning for denne utviklingen. Vi omtaler kort EØS-avtalen og landbruksavtalen i Verdens handelsorganisasjon (WTO). EØS-avtalen og norsk landbruk Handelen mellom Norge og EU med bearbeidede landbruksvarer og en del tradisjonelle landbruksvarer er regulert gjennom EØS-avtalen, hovedsakelig artikkel 19 i avtalen og protokoll 3 til avtalen. Artikkel 19 har som utgangspunkt at man ønsker gradvis liberalisering av handelen med utvalgte landbruksvarer. I prinsipp skal en forhandle med to års mellomrom om ny avtale, men siden EØS-avtalen trådt i kraft i 1993, er det bare forhandlet fram to avtaler, den siste med virkning fra I 2012 gikk Norge med på et krav fra EU om å forberede en ny artikkel 19-runde. EU har i november 2014 vedtatt sitt forhandlingsmandat, og den norske regjeringen venter at forhandlingene starter på nyåret (Helgesen 2014). Protokoll 3 gjelder bearbeidede landbruksprodukter, såkalte RÅK-varer. Partene kan når som helst be om nye forhandlinger, men den nåværende avtalen trådte i kraft i WTO-avtalen og norsk landbruk Den gjeldende WTO-avtalen for landbruk trådte i kraft 1. januar 1995 og er bindende for alle medlemsland. Avtalen innebærer forpliktelser knyttet til bl.a. markedsadgang (herunder tollsatser), eksportstøtte og samlet støtte til jordbruket. Avtalen innebærer i tillegg en viss harmonisering av regelverk knyttet til plante- og dyrehelse, kvalitets- og opprinnelsesmerking mv., for å hindre at slike bestemmelser urettmessig blir benyttet som handelshindring. WTO-avtalen er en viktig grunn til at flere jordbruksvarer er tatt ut av målprissystemet de senere år. Siden 2001 har det vært forhandlinger om en ny WTO-avtale. Det er vanskelig å ha noen formening om en ny avtale vil bli inngått og eventuelt når. 8

19 3 Ressurser i norsk jordbruk Naturressursene danner grunnlaget for jordbruksdrift. Enten det er snakk om planteeller husdyrproduksjon, er fotosyntesen grunnlaget. Areal og avlinger er stikkord i forbindelse med en presentasjon av naturressursene. Husdyrbestandene og genmaterialet er videre viktige ressurser. Humankapitalen står som en sentral innsatsfaktor i landbruket, selv om det i lang tid har vært en nedgang i sysselsettingen. Nedgangen i sysselsettingen har bl.a. med den kontinuerlige bruksnedleggelsen å gjøre. Landbruket er også en svært kapitalintensiv næring, og teknologi, maskiner og bygninger er viktige ressurser. 3.1 Naturressurser Ifølge Budsjettnemnda for jordbruket (2014) var 9,83 mill. dekar jordbruksareal i drift i Av dette var 8,08 mill. dekar fulldyrka. Det er registrert en nedgang på 6 prosent i jordbruksarealet fra 2001 til Kornarealet er redusert med 15 prosent fra toppåret 2001 til For fulldyrket eng, var arealet størst i 2002 og er redusert med 4 prosent til Overflatedyrket eng er økt med 7 prosent siden Jordbruksareal i alt 1000 dekar År Overfl.d.eng og beite Fulld. eng og beite Andre vekster og brakk Rotv.og grønnfor Potet Korn Figur 3.1 Jordbruksarealet fordelt på hovedvekster, og sum jordbruksareal i alt Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket (2014) 9

20 Korndyrkinga foregår i hovedsak på flatbygdene, både på Østlandet og i Trøndelag. Ellers er det gras og annet grovfôr som har størst betydning i Norge. Den geografiske fordelingen av vekstene har ikke bare klimatiske og topografiske årsaker. Landbrukspolitikken som har vært ført fra starten av 1950-tallet, har bidratt til å styre korndyrkingen mot flatbygdene hvor det er egnede dyrkingsforhold samtidig som det er tilgang på arbeidsplasser utenfor jordbruket. De grovfôrbaserte husdyrproduksjonene, som er både mer arbeidskrevende og mer inntektsbringende per arealenhet, er samtidig blitt kanalisert til distrikter hvor dyrkingsforholdene for korn er dårligere og mulighetene er mindre for å finne sysselsetting utenom bruket. Figur 3.2 viser arealfordelingen i ulike deler av landet dekar Østlandet Agder/Telemark Vestlandet Trøndelag Nord Norge Figur 3.2 Arealfordeling i ulike landsdeler 2012 Statistisk sentralbyrå (2013a) Korn Eng Annet Klimaet i Norge gjør at avlingene per arealenhet er lavere enn i mange andre europeiske land. Innenfor landets grenser er det i tillegg markante klimatiske forskjeller. Det store spennet i breddegradene, de betydelige høydevariasjonene og kontrastene mellom kyst og innland, gir variasjonene i klimaet. 10 Foto: Tine Mediebank

21 3.2 Husdyr De viktigste husdyrproduktene i norsk jordbruk er melk, kjøtt, egg og ull. I tillegg er også pelsdyrskinn og honning viktige produkter. Figur 3.3 gir et inntrykk av hvordan den totale husdyrbestanden har endret seg for noen husdyrslag fra 1959 til Inkl. kalver < 1 år stk Endret beregning Melkekyr Storfe Svin Sau (v.f.) Geit Figur 3.3 Antall husdyr. Utvalgte dyreslag, Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket (2014) Foto: Tine Mediebank 11

22 Melkekubestanden har gått jevnt nedover og er redusert fra melkekyr i 1980 til i 2013 (Budsjettnemnda for jordbruket, 2014). Nedgangen har sammenheng med at melkeforbruket og den totale melkeproduksjon er redusert, samtidig som melkeytelsen per ku har økt, og var over liter i Siden 2001 har den totale melkeproduksjonen vært relativt stabil. Antall kyr per melkeproduksjonsbruk har økt. Ved jordbrukstellingen i 1989 var det i gjennomsnitt 11,7 kyr per bruk. Antallet hadde økt til 24,1 i 2013 (Budsjettnemnda for jordbruket, 2014). I europeisk sammenheng har Norge små besetninger av melkeku. Etterspørselen etter melk og melkeprodukter har vært fallende over mange år. Tendensen nå er et fortsatt fallende forbruk per innbygger av søt konsummelk, mens etterspørselen etter flere andre melkeprodukter har økt de siste årene. Melkemarkedet har vært regulert ved hjelp av leveransekvoter for produsentene siden Antall storfe totalt har gått noe ned siden årtusenskiftet pga. reduksjon i melkeproduksjonen. Det var i 2013 omtrent storfe (Budsjettnemnda for jordbruket, 2014). De siste årene er det produsert mindre norsk storfekjøtt enn markedet har etterspurt, og underdekningen er dekket ved import. Bestanden av svin varierer en del fra år til år. I perioder med overproduksjon eller underdekning av svinekjøtt har det blitt satt i verk ulike tiltak for å forsøke å bringe markedet i balanse. Antall vinterfôra sau er i dag 9 prosent lavere enn i 2002, men omtrent uendret siden Nedgangen kan blant annet forklares med relativt dårlig lønnsomhet og at spesielt mindre enheter har lagt ned saueholdet i forbindelse med generasjonsskifte. 12 Foto: Tine Mediebank

Utsyn over norsk landbruk

Utsyn over norsk landbruk heidi knutsen (red.) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2013 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner:

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Markedsregulering verdsatt, men omstridt

Markedsregulering verdsatt, men omstridt nilf-rapport 2013 5 Markedsregulering verdsatt, men omstridt Synspunkter på markedsreguleringen i jordbruket per christian rålm stine evensen sørbye sofie kjernli-wijnen ivar pettersen NILF utgir en rekke

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Økt matproduksjon på norske arealer

Økt matproduksjon på norske arealer Økt matproduksjon på norske arealer Arnold H. Arnoldussen Magnar Forbord Arne Grønlund Margaret E. Hillestad Klaus Mittenzwei Ivar Pettersen Torbjørn Tufte RAPPORT 6 2014 Forfatter Tittel Prosjekt Utgiver

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Økologisk frukt og bær i Norge

Økologisk frukt og bær i Norge NOTAT 2012 15 Økologisk frukt og bær i Norge Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2011

Dagligvarehandel og mat 2011 I V A R P E T T E R s e n O G t o m m y s ta a h l g a b r i e l s e n ( R E D. ) Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver på verdikjedene for matvarer art i kkelsamli ng NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2014 Status og utvikling i norsk matindustri U tgit t av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: nho mat og landbruk norsk nærings-

Detaljer

Mat og industri 2013

Mat og industri 2013 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2013 Status og utvikling i norsk matindustri U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: statens landbruksforvaltning nho mat

Detaljer

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017 Norsk matproduksjon i en komplett verdikjede Utfordringer og muligheter for 2013 2017 fra jord til bord JORDBRUKET 2011 49 400 ÅRSVERK (TK) 36,7 mrd. i omsetning (tk) Styrk verdiskaping og sysselsetting

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe ARTIKKEL Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe Ivar Pettersen Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF Innhold 1.1 Konkurransekraft, på bondens skuldre...

Detaljer

NILF utgir en rekke publikasjoner

NILF utgir en rekke publikasjoner NOTAT 2011 6 En kvalitativ studie av muligheter, motiver og ressurser for entreprenørskap i landbruket ASBJØRN VEIDAL NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Marked før regulering:

Marked før regulering: NOTAT 2014 12 Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning IVAR PETTERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64.

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64. 2006/64 Notater Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad Notater Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer