Plantemøtet Vest 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plantemøtet Vest 2007"

Transkript

1 Invitasjon til Plantemøtet Vest 2007 Scandic Bergen Airport Hotel, Kokstad ved Bergen - 6. og 7. mars 2007 Næringspolitikk og arealbruk Grasdyrking, gjødsling og plantekultur Fôrkvalitet og avdrått Økologisk fôrdyrking Kulturlandskap og forvalting Hjorteforvalting Betre helse med frukt og bær Pærebrann Økologisk dyrking i frukt og bær Sortar og grunnstammer i frukt Tilskipar: Bioforsk Vest

2 Velkomen til Plantemøtet Vest 2007 Plantemøtet Vest 2007 vert avvikla 6. og 7. mars i Bergen. Programmet er samansett av aktuelle tema som dekkar dyrking og forvaltning i landbruket i dag. Begge dagane vert innleia med oversiktføredrag der Utfordringar i landbruket i dag er hovudtema første dagen og Arealbruk er tema andre dagen. Vidare er programmet delt inn i tre fagbolkar som går parallelt; Grovfôr, Kulturlandskap og Frukt og Bær. I Grovfôrbolken vert det lagt fram eit breitt spekter av tema innan grasdyrking; jord og næringsforsyning, driftsmåtar og fôrkvalitet og verknad på avdråtten. Kulturlandskapsbolken set fokus på kystlynghei og landskapsutviklinga i indre fjordstrøk, hjorteforvaltning, utfordringar på vernesida og verdiskaping. Frukt og Bær-bolken tek opp helse-aspekt, pærebrann-situasjonen på Vestlandet, økologisk dyrking og nytt innan sortar og grunnstammer i frukt. Nytt av året vert at alle føredraga vert publiserte elektronisk i Bioforsk Fokus, og ikkje i papir-utgåve (bok) du får utdelt ei CD-plate som inneheld alle føredraga i elektronisk form ved registrering. Me vonar at mange finn programmet interessant og vert med på to interessante dagar i Bergen, med gode faglege innlegg og diskusjonar i tillegg til hyggeleg sosialt samvære! Beste helsing, for programnemnda Lars Sekse Bioforsk Vest

3 PROGRAM Tysdag 6. mars 2007 Onsdag 7. mars 2007 Innsjekking / registrering / kaffe Fellessesjon Arealbruk Pause Fellessesjon Utfordringar i dagens landbruk Grovfôr Kulturlandskap og verdiskaping Frukt og bær Lunsj Lunsj Grovfôr Kulturlandskap Frukt og bær Grovfôr Kulturlandskap og verdiskaping Frukt og bær Pause Grovfôr Hjorteforvalting Frukt og bær Middag

4 DAG1 Innsjekking / registrering / kaffe kl Fellessesjon kl til Ordstyrar: Lars Sekse Tema: Utfordringar i dagens landbruk Viil Søyland, avdelingsdirektør Landbruks- og Matdepartementet Nils T. Bjørke, Styremedlem, Norges Bondelag Anne Osland, Leiar Norsk Bonde- og småbrukarlag Drøfting Lunsj kl Grovfór kl til Kulturlandskap kl til Frukt og bær kl til Møteleiar: Olav Harbo Årsaka til- og konsekvensar av at timotei ofte går ut ved tidlege og hyppige slåttar. Anne Kjersti Bakken, Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Effekt av omlaup og gjødling på avling, fôrkvalitet og jordkjemi. Marit Jørgensen, Bioforsk Nord, Holt Utbytte av ei raigras-/kvitkløvereng eller engrapp-/ kvitkløvereng jamført med ei timotei-/raudkløvereng. Tor Lunnan, Bioforsk Øst, Løken, Mats Höglind, Bioforsk Vest, Særheim og Anne Kjersti Bakken, Bioforsk Midt- Norge, Kvithamar Drøfting Møteleiar: Åse Vaag Endringar i kulturlandskapet i indre fjordstrøk. Anders Lundberg, UiB, Lars Sekse, Bioforsk Vest, Torbjørn Haukås og Heidi Knutsen, NILF Kulturlandskap, fruktdyrkarar og turisme - Utfordringar i indre fjordstrøk. Heidi Knutsen og Torbjørn Haukås, NILF, Lars Sekse, Bioforsk Vest Ullensvang og Anders Lundberg, Universitetet i Bergen Utfordringar i ytre kyststrøk - kystlyngheiene. Liv Guri Velle, Bioforsk Vest, Fureneset Utfordringar med omsyn til drift og økonomi i ekstensiv arealbruk på Vestlandet. Torbjørn Haukås m.fl., NILF. Møteleiar: Svein Grimstad ISAFRUIT-prosjektet: Auka forbruk av frukt gjev betre helse. Lars Sekse, Bioforsk Vest Ullensvang Antioksydant-aktivitet i frukt og bær. Siv Fagertun Remberg, Universitetet for Miljø og Biovitskap Nype som nisjeproduksjon. Rolf Nestby, Bioforsk Midt-Noreg, Kvithamar Sensorikk og målemetodar for fruktkvalitet i plomme. Eivind Vangdal, Bioforsk Vest Ullensvang. Pause med kaffe kl Møteleiar: Ola Alne Raisvingel og fleirårig raigras til slått og beite. Liv Østrem, Bioforsk Vest, Fureneset Kva har kvaliteten av grovfôret å seie for avdråtten? Egil Prestløkken og Åshild Randby, UMB Fortørking av gras, verknad av strengbreidde og stengelknekking på tørkefart og fôrkvalitet. Olav Martin Synnes, Sunnmøre forsøksring. Hjorteforvalting kl Møteleiar: Hans Lauvstad Hjorten sin områdebruk-resultat frå merkeforsøk i Sunnfjord. Leif Egil Loe, UiO/Norsk hjortesenter Svanøy Nytte/kostnadsberekningar av hjort i Eikås storvald i Jølster. Pål Thorvaldsen, Bioforsk Vest, Fureneset Resultat frå taksering av skogskader av hjort i Fjaler kommune. Åsmund Austarheim og Harald Urstad, hovedoppgåvestudentar UMB Perspektiv på framtidig hjorteforvalting. Egil Hauge, FMLA Hordaland. Møteleiar: Nils Vagstad Pærebrann - Risikovurdering. Leif Sundheim, VKM Pærebrannsituasjonen i Bergen 2006/2007. Tormod Sola, Grønn Etat, Bergen. Hardangeraksjonen mot pærebrann Arne Valland, Mattilsynet for Hardanger og Voss Strategiar for pærebrannkampen. Håkon Petter Brække, Mattilsynet Ordskifte

5

6 Fellessesjon kl til DAG2 Ordstyrar: Samson Øpstad Tema: Arealbruk Nasjonale målsetjingar for arealbruk. Geir Dalholt, LMD Utfordringar og målsetjingar m.o.t. arealbruk på regionalt nivå. Ole Bakkebø, FMLA Hordaland Er jordvern sterkt nok vektlagt i dagens samfunn? Erik Thoring, Naturvernforbundet i Rogaland Drøfting Pause kl Grovfór kl til Kulturlandskap og verdiskapning kl til Frukt og bær kl til Møteleiar: Liv Østrem Kan vi gjødsle oss til høgare PBV og eit rett N/S forhold i grovfôr? Anne Kjersti Bakken, Bioforsk Midt Norge, Kvithamar, Tor Lunnan, Bioforsk Øst, Løken og Bjørn Tor Svoldal, Yara Gjødsling av eng. Er det trong for revidering av normene, m.a. av fosfor? Gustav Fystro, Bioforsk Øst, Løken Trongen for kalium i konvensjonell og økologisk engdyrking. Arve Arstein, Sunnfjord Forsøksring og Tor Lunnan, Bioforsk Øst, Løken Møteleiar: Olav Arne Bævre Spesielt verdifulle kulturlandskap - ein viktig utvelgjingsprossess. Oscar Puschmann, Norsk institutt for skog og landskap Kva trengst av forsking om landbruket skal ivareta kulturlandskapet og fylle si nye rolle? Ann Norderhaug, Biofrosk Midt-Norge, Kvithamar Utfordringar i spenningsfeltet mellom nasjonalt vern og regional/lokal næringsutvikling. Ivar Bjarne Underdal, prosjektleiar, Aurland Møteleiar: Åse Vaag Økologisk frukt- og bærdyrking - satsingsområde. Gunnhild Jastad, Bioforsk Vest Ullensvang Pilotprosjektet - status i dag - framtidsvyer. Marianne Bøthun, Økoringen Vest Tunnellar som innsatsfaktor i økologisk dyrking av frukt og bær. Arne Stensvand, Bioforsk Plantehelse Pause med kaffe kl Møteleiar: Torill Mulen Tine treng meir økomjølk. Utfordringar knytt til dette. Svein Åge Vangdal, TINE Kva har jordart, klima og driftsmåte å bety for avlingsnivået ved økologisk engdyrking? Konsekvensar for kor det bør satsast. Samson L. Øpstad, Liv Østrem og Inger Nordengen, Bioforsk Vest, Fureneset Kløver: Effekt på fôrkvalitet, foropptak, produksjon og mjølkekvalitet. Håvard Steinshamn, Bioforsk Økologisk Kontroll av høymole i økologiske og konvensjonelle dyrkingssystem. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse og Espen Haugland, Bioforsk Nord Møteleiar: Svein O. Grimstad Mobiliseringsprosjekt i kulturlandskapet - Kva nytte kan dei ha? Bolette Bele, Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Kva har ein gjort for å stimulere landbruksaktiviteten i Radøy? Jarle Helland, Landbrukskontoret i Radøy. Næring knytt opp mot landskap, Dirk Kohlman Tvedt, FMLA Hordaland Utviklingsarbeid for å fremje beiting med sau. Liv Astrid Nordheim Kusslid, FMLA Sogn og Fjordane Drøfting Møteleiar: Torbjørn Takle Grunnstammer til søtkirsebær. Mekjell Meland, Bioforsk Vest Ullensvang Status i norsk epleforedling. Dag Røen, Graminor Plommesortar og brukstid. Eivind Vangdal, Bioforsk Vest Ullensvang Status i norsk plommeforedling. Stein Harald Hjeltnes, Graminor

7

8 PÅMELDING TIL PLANTEMØTET VEST 2007 Namn... Arbeidsstad... Adresse... Postnummer... Poststad... e-postadresse... Eg vil prioritera sesjonane: 6. mars: Grovfôr Kurturlandskap og hjorteforvaltning Frukt og bær 7. mars: Grovfôr Kurturlandskap og verdiskaping Frukt og bær Deltakaravgift 1 dag kr. 1200,- (inkl. Bioforsk FOKUS Plantemøtet Vest 2007 elektronisk) Deltakaravgift 2 dagar kr. 1700,- (inkl. Bioforsk FOKUS Plantemøtet Vest 2007 elektronisk) Scandic Bergen Airport Hotell har følgjande prisar: Enkeltrom kr.1420,- (heilpensjon), eitt døgn; (kr.1886,- inkl. lunsj og kaffipausar også dag 2) Dobbeltrom kr. 1241,- (heilpensjon), eitt døgn; (kr.1707,- inkl. lunsj og kaffipausar også dag 2) Dagpakke kr. 466,- pr. person (lunsj og kaffipausar 1 dag) Alle prisar er inkl. mva. Tilslutningsdøgn i forkant av møtet Enkeltrom (inkl. frukost) kr. 995,- pr. person Dobbeltrom (inkl. frukost) kr. 1120,- for to personar Alle prisar er inkl. mva. Bioforsk tingar rom og måltid ifølgje påmeldinga di. Dei som overnattar gjer opp med hotellet for mat og overnatting. Dei som berre skal ha dagpakke vert fakturerte for dette frå Bioforsk i lag med deltakaravgifta. Overnatting med frukost mars Lunsj 6. mars Middag 6. mars Overnatting med frukost mars Lunsj 7. mars Enkeltrom Dobbeltrom Om mva Mva vert spesifisert på fakturaer og rekningar. Denne har du rett til å krevje frådrag for dersom du representerer ein organisasjon eller firma som har slik frådragsrett. Påmelding innan 20. februar 2007 til: Bioforsk Vest Særheim, Postvegen 213, 4353 Klepp st. eller e-post: fax.: Du vil få tilsend stadfesting på påmeldinga di i lag med faktura for deltakaravgift og eventuell dagpakke frå Bioforsk Vest Særheim. Ved avmelding etter 1. mars får du attendebetalt berre 50% av deltakaravgifta. Offentleg kommunikasjon: Kjem du med fly til Flesland tek det 3-4 minutter (om lag 2 km) med drosje til hotellet. Flybussen til Bergen stoggar rett nedanfor hotellet be føraren om å setja deg av på rett haldeplass. Kjem du med bil, køyrer du hovudvegen (Fleslandvegen) mot Flesland frå nord (frå Bergen, Nesttun, Osvegen), tek til høgre i rundkøyringa på Kokstad (veg merka 556 Kokstadvegen) og to venstresvingar (Kokstadflaten Scandic Hotel). Du finn kart og andre opplysningar om hotellet på bergenairport. Sjå også Eg deltek berre 6. mars Eg deltek berre 7. mars Eg deltek 6. og 7. mars Eg ønskjer å dela rom med... Design & trykk: www. kursiv.no Foto: R. V. Pedersen, M. Günther, S. Svendsen, M. Høglind, B. Rangbru, E. L. Meisingset og E. Fløistad

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars 2009.4 Tillitsvalde i HBS 2008...5 Lokallagsleiarar

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 5-19. april 2012 Innhald Miljøplan

Detaljer

MRmat. bakekurs - iskremkurs - produktvurdering kjøt - forhandling i møte med kunden - ølkurs teori og smaking - lokaltapaskurs

MRmat. bakekurs - iskremkurs - produktvurdering kjøt - forhandling i møte med kunden - ølkurs teori og smaking - lokaltapaskurs MRmat 2 0 1 2 15. - 16. februar Angvik Gamle Handelssted bakekurs - iskremkurs - produktvurdering kjøt - forhandling i møte med kunden - ølkurs teori og smaking - lokaltapaskurs Velkomen til MRmat 2012

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare.

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Enno eit år er gått og det er tid for helsing til årsmeldinga vår og dykk medlemer. Det er ikkje vanskeleg å sjå tilbake og seia at året har vore fullt av både gode,

Detaljer

Epledyrking. Økologisk. Småskrift. Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne. Nr 2 2009

Epledyrking. Økologisk. Småskrift. Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne. Nr 2 2009 Økologisk småskrift Nr 2 2009 Epledyrking Småskrift Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne Epledyrking Innhald Innleiing...side 5 Arbeid gjennom året...side 6 Klima...side 7 Før planting og etablering...side

Detaljer

Lokale plan- og kartdagar 4. og 5. mars 2014 Alexandra hotel, Loen

Lokale plan- og kartdagar 4. og 5. mars 2014 Alexandra hotel, Loen Lokale plan- og kartdagar 4. og 5. mars 2014 Alexandra hotel, Loen Kart og oppmåling Dei lokale plan- og kartdagane er ein viktig treffstad for alle som arbeider med stadfesta geografisk informasjon og

Detaljer

Styret i Hordaland Bondelag 2011

Styret i Hordaland Bondelag 2011 Hilsen fra lederen Det har vært et begivenhetsrikt år. Som ny leder ble det første styremøtet avholdt i Paris. Jeg ble kastet ut i innspurten av den flotte budstikkestafetten. Alle hadde store forhåpninger

Detaljer

God økonomi i eple til juice

God økonomi i eple til juice God økonomi i eple til juice Ein økologisk eplehage på vel 20 daa vart etablert i Aurland i 2004. Frukta frå hagen skal i hovudsak gå til juiceproduksjon ved Balholm AS, men inntil 20 % av epla kan leverast

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

VELKOMNE TIL VILTSEMINAR 2010 HJORTEN OG JEGEREN PÅ SKEI 20.- 21 november 2010

VELKOMNE TIL VILTSEMINAR 2010 HJORTEN OG JEGEREN PÅ SKEI 20.- 21 november 2010 SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG NJFF SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE BONDELAG Lokale utmarkslag, grunneigarlag, skogeigarlag og bondelag Lokale jakt- og fiskelag Kommunane i Sogn og Fjordane Jegerar og

Detaljer

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING - fagseminar for mat og reiseliv Øystese, Hardanger 7. - 9. februar 2008 SMAKSVERKSTAD Den vestlandske smaken FAGSEMINAR Småskala oppleving KURS Det gode vertskap FOREDRAG Handtering

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innhald Brosjyrer Blad Klistremerker Hefter SERVICE Vi utfører det meste innen grafiske tjenester. Vår førtrykksavdeling er behjelperlig med å utforme trykksakene

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11 Mars 2011 Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ LANDBRUKSKAFE I HEIDAL, WEISTAD KAFE, 23. MARS KL. 11-13

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2013. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 8 I Nr. 2 I 2013

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2013. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 8 I Nr. 2 I 2013 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 8 I Nr. 2 I 2013 Bioforsk-konferansen 2013 Erling Fløistad og Morten Günther (red.) Bioforsk FOKUS 8(2) Bioforsk-konferansen 2013 Sammendrag av presentasjoner Erling

Detaljer

Landsverneplan for Bioforsk HÅKON JOHANNES SKARSTAD

Landsverneplan for Bioforsk HÅKON JOHANNES SKARSTAD Landsverneplan for Bioforsk HÅKON JOHANNES SKARSTAD DEL 1 FORSØKSHISTORIE 1889-2006 DEL 2 VERNA BYGNINGAR OG KULTURMILJØ Bioforsk FOKUS Vol 5 nr 4 2010 ISBN-13 nummer: 978-82-17-00653-4 ISSN nummer: ISSN

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

PLANTEVERNKURS. Nummer 1 13. januar 2014

PLANTEVERNKURS. Nummer 1 13. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no E-post: haugaland@lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 13. januar 2014 Endeleg noko som liknar

Detaljer

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 2 Været 2009 Været for oss bønder var todelt i 2009. Etter ein behageleg vinter fekk vi godt vær og gode arbeidsforhold i april. Dette gode været, til tider med for lite vatn,

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

KURSKATALOG 2009 2010

KURSKATALOG 2009 2010 KURSKATALOG 2009 2010 VED KURSSENTRA Mo og Jølster vidaregåande skule Sogn Jord- og Hagebruksskule Forsøksringen Sogn og Fjordane KURSOVERSIKT KURSNAMN PÅMELDINGSFRIST SIDE Kurs i regi av Mo og Jølster

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer