Framdriftsrapport 2012 fra utviklingsprosjekt: Naturindeks; videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for humler og sommerfugler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framdriftsrapport 2012 fra utviklingsprosjekt: Naturindeks; videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for humler og sommerfugler"

Transkript

1 Framdriftsrapport 2012 fra utviklingsprosjekt: Naturindeks; videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for humler og sommerfugler Sandra Öberg, Jan Ove Gjershaug, Arnstein Staverløkk, Jens Åström, Frode Ødegaard

2 Öberg, S., Gjershaug, J. O., Staverløkk, A., Åström, J., Ødegaard, F Framdriftsrapport 2012 fra utviklingsprosjekt: Naturindeks; videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for humler og sommerfugler NINA Minirapport s. Trondheim, januar 2013 RETTIGHETSHAVER Norsk institutt for naturforskning TILGJENGELIGHET Upublisert PUBLISERINGSTYPE Digitalt dokument (pdf) ANSVARLIG SIGNATUR Prosjektleder Sandra Öberg (sign.) OPPDRAGSGIVER(E) Direktoratet for naturforvaltning KONTAKTPERSON(ER) HOS OPPDRAGSGIVER Knut Simensen Forsidebilde Mørk jordhumle Bombus terrestris Foto: Jan Ove Gjershaug NØKKELORD Naturindeks for Norge, metodeutvikling, overvåking, dagsommerfugler, humler, naturtyper, åpen gressmark, åpen skogsmark, samfunnsindeks, artsrikhet KEY WORDS Nature Index for Norway, methodological development, monitoring, butterflies, bumblebees, nature types, open grass-land, open woodland, Norway, community index, species richness NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes av NINAs øvrige publikasjonsserier. Minirapporter kan være notater, foreløpige meldinger og del- eller sluttresultater. Minirapportene registreres i NINAs publikasjonsdatabase, med internt serienummer. Minirapportene er ikke søkbare i de vanlige litteraturbasene, og følgelig ikke tilgjengelig på vanlig måte. Således kan ikke disse uten videre refereres til som vitenskapelige rapporter. KONTAKTOPPLYSNINGER NINA hovedkontor Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: NINA Oslo Gaustadalléen Oslo Telefon: Telefaks: NINA Tromsø Framsenteret 9296 Tromsø Telefon: Telefaks: NINA Lillehammer Fakkelgården 2624 Lillehammer Telefon: Telefaks:

3 Innhold Innhold... 3 Forord Innledning Resultater Samfunnsindeks Vurdering av bruk av frivillige Diskusjon Anbefalinger Referanser Vedlegg Vedlegg 1 - Forventningssamfunn sommerfugler Vedlegg 2. Forventningssamfunn humler

4 Forord Norsk institutt for naturforskning fikk i 2009 i oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å utvikle metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte grupper av terrestriske invertebrater med tanke på levering av data til Naturindeks for Norge. Prosjektet skulle utvikle tilstandsindikatorer for dagsommerfugler og humler i naturtyper som faller innenfor åpen mark i lavlandet. Prosjektet var i 2009 begrenset til fylkene Østfold og Vestfold. Det ble i 2010 utvidet til Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag, samtidig som noen av de samme feltene i Østfold og Vestfold ble undersøkt av frivillige registranter. I 2011 testet vi ut bruk av frivillige registranter i noen av de samme feltene som ble undersøkt i Østfold og Vestfold i 2009 og 2010, men etter ny metodikk. I 2012 fikk vi finansiering fra DN til å videreutvikle metodikken med bruk av frivillige registranter. De samme feltene i Østfold og Vestfold ble undersøkt på nytt av de samme frivillige som i foregående år, men nå med økonomisk godtgjøring. I tillegg ble nye felt registrert etter den nye metoden av frivillige i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Vi har vært heldige og møtt mennesker med stor interesse for vårt arbeid med sommerfugler og humler. Blant annet vil vi takke Anita Kaltenborn, Institutt for biologi, NTNU som hjalp oss med å finne interesserte studenter, og Anne Lene Aase for praktisk hjelp med å arrangere et kurs for frivillige registranter på Universitetet for biovitenskap på Ås. Vi takker Helene Totland Müller, Kristoffer Selvig, Magne Flåten, Robin Bell, Sara Bruun, Thor Jan Olsen, Kristoffer Bøhn og Jon Peder Lindemann for innsatsen med registreringer i Østfold og Vestfold, og samtidig Emil Bjørnvold, Elisabeth Blikø, Sondre Dahle, Ane Marte Gjershaug, Truong Lee, Tore Reinsborg, Kjetil Schjølberg, Per Inge Værnesbranden og Tom Roger Østerås for innsatsen med registreringer i Trøndelag. Arealrepresentativ overvåking innebærer at man kan havne på de merkeligste plasser og vi er takknemlig for den vennlige mottagelsen vi fikk fra undrende observatører. Vi vil også takke grunneiere og huseiere som har gitt oss tillatelse til å inventere på deres eiendommer. Trondheim, 30. januar 2012 Sandra Öberg 4

5 1 Innledning Naturindeks for Norge skal bidra til å måle om Norge når sine internasjonale forpliktelser om å stanse tapet av biologisk mangfold, og skal kunne sammenlignes med tilsvarende utvikling i andre relevante land (Nybø et al. 2008). Indeksen skal gi oversikt over tilstand og utvikling for biologisk mangfold i ni ulike hovedøkosystemer. Tilstanden måles ved å se på bestandsutviklingen til utvalgte indikatorer, hovedsakelig arter. Overvåking eller ekspertvurderinger benyttes til å beregne bestandsutvikling, men reelle overvåkingsdata er å foretrekke i den grad slike eksisterer (Nybø et al. 2008). For at en naturindeks skal avspeile det biologiske mangfoldet er det nødvendig å inkludere arealrepresentative data på terrestriske invertebrater (Nybø & Skarpaas 2008). Invertebrater dominerer i alle økosystemer, og bare insektene utgjør over 1 million beskrevne arter (Foottii & Adler 2009), men trolig er flere tusen norske arter ennå ikke påvist (Ottesen 1993). I Naturindeks for Norge 2010, ble to billearter brukt som indikatorer for myr-kilde-flommark, fire billearter ble brukt som indikatorer for skog sammen med død ved og gamle trær ble brukt som surrogat for vedlevende insekter. For åpent landskap ble tre billearter og en art dagsommerfugl brukt som indikator (Nybø 2010). Insektene utgjør således en liten andel av de i alt 309 indikatorene som inngår i Naturindeksen. Öberg et al. (2010) diskuterer mer inngående begrunnelsen for å inkludere dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeksen. Hensikten med dette prosjektet var å utvikle metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte terrestriske invertebrater gjennom et pilotprosjekt. Det har blitt tatt utgangspunkt i grupper som er enkle å registrere samtidig som de representerer ulike økologiske funksjoner og som er sårbare for miljøendringer. Dagsommerfugler og humler er viktige grupper i denne sammenheng både som planteetere og pollinatorer. Pilotprosjektet har vært begrenset til naturtyper som faller innenfor åpen mark i lavlandet der disse invertebratgruppene har sine hovedforekomster Pilotprosjektet i 2009, 2010 og 2011 I Norge har Skog og Landskap etablert et landsdekkende nettverk av ruter med 18 x 18 km mellomrom (AR 18*18 basert på Lucas utvalg av PSU-flater, se Hofsten et al. 2007), som blant annet er blitt testet ut for ekstensiv overvåking av terrestriske fugler i prosjektet TOV-E (Terrestrisk overvåking Ekstensiv overvåking av fugl)(kålås & Husby 2002). NINA har gjennom dette prosjektet tilgang på digitale kart og en database for alle disse flatene på landsbasis. Pilotprosjektet har benyttet seg av dette rutenettverket og begrenset seg i det første året i 2009 til fylkene Østfold og Vestfold, og inkluderte metodeutvikling og tolkning av data med tanke på at registreringene kunne utvides til større deler av landet gjennom involvering av frivillige (Öberg et al. 2010). Som fortsettelse i 2010 ble det foretatt en utvidelse av områder til å også inkludere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Trøndelag ble valgt for å oppnå en geografisk spredning på dataene samtidig som andelen åpent lavland er relativt stor der. Dessuten ble registreringene i Østfold og Vestfold repetert med hjelp av frivillige. En repetisjon av registreringene i Østfold og Vestfold har gjort det mulig å sammenholde disse med pilotprosjektets resultater og gitt erfaring med bruk av frivillige. Alle registreringene i 2010 ble utført med samme feltmetodikk som i pilotprosjektet i Videre ble det i 2010 utviklet analysemetodikk for utregning av tilstand hos de ulike indikatorene som et eget delprosjekt. I 2011 testet vi ut en ny variant av overvåkingsopplegget for å øke de frivilliges motivasjon og oppslutning om prosjektet. Den nye varianten innebar at de frivillige fikk større valgfrihet ved plasseringen av transektene hvor inventeringen skulle foregå. Som grunnlag for å evaluere den nye metoden utførte vi samtidig inventering på transektene etablert i 2009 etter opprinnelig 5

6 metodikk, da vi så en risko med at det muligens kunne gi en økt artsregistrering i den nye metodikken på grunn av at de valgte habitatene var bedre for de studerte gruppene enn de tilfeldige transektene brukt i den opprinnelige metodikken. Færre arter ble observert per transekt med den reviderte metoden sammenlignet med den opprinnelige. Den mest sannsynlige forklaringen på de observerte forskjellene mellom metodene var at de gamle transektene ble undersøkt av forskere med lang erfaring fra denne type registreringer, mens flertallet av de nye transektene ble undersøkt av frivillige uten tilsvarende erfaring (Öberg et al. 2011) Pilotprosjektet i 2012 Feltsesongen 2012 ble brukt til å skaffe ytterligere erfaring med bruk av frivillige feltarbeidere med det nye overvåkingsopplegget som ble utviklet i Foruten å retaksere alle transektene i Østfold og Vestfold, ble også transekter i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag lagt ut på nytt av NINA-personell etter den nye metodikken. Disse ble taksert av frivillige feltarbeidere. Før feltsesongen ble det avholdt kurs på Ås og i Trondheim for de frivillige. Kurset tok for seg feltmetodikk, identifisering av arter og rapportering. I Østfold og Vestfold ble tilsammen 15 LUCAS-flater (landsdekkende rutenettverk med 18 km avstand imellom ruter) undersøkt for humler og dagsommerfugler av 7 frivillige feltarbeidere med det nye opplegget, 9 flater i Østfold og 6 flater i Vestfold (Figur 1). Flate 1708, 2006, 2206, 2207 og 2110 ble ikke taksert av logistiske årsaker, sykdom eller mangel på egnet habitat. Figur 1. Oversikt over rutene som ble taksert i Østfold og Vestfold i Rutene merket med stjerne ble ikke taksert. 6

7 I Trøndelag ble 18 ruter (9 i Sør-Trøndelag og 9 i Nord-Trøndelag) taksert av 9 frivillige feltarbeidere (Figur 2).. Figur 2. Oversikt over rutene som ble taksert i Trøndelag i For å være sikker på å få lik fordeling på de to utvalgte naturtypene åpen grasmark og åpen skogsmark, valgte vi å legge ut de nye transektene i Trøndelag selv. Etter det nye opplegget ble det etablert 20 transekter (50 m lange) innenfor hjørnene av de utvalgte flatene. Våtmarkstransekter ble kuttet ut da det erfaringsmessig gir for lite materiale. Gjennom inventeringene ble dagsommerfugler og humler identifisert i felt eller ble samlet inn og identifisert senere. Graden av blomsterdekke ble også registrert hver gang ved hvert transekt. Inventeringene ble gjentatt tre ganger i løpet av sommeren for å fange opp forskjellige arters fenologi i hhv. andre halvdel av mai, juni og juli. NINA forskere var tilgjengelig for spørsmål fra de frivillige gjennom hele feltsesongen. På kurset ble de sterkt oppfordret til å ta kontakt på telefon dersom det var noe de lurte på i forbindelse med inventeringen. Denne muligheten ble en del benyttet av de frivillige. Ved usikkerhet rundt artsbestemmelse av sjeldne arter (eks. bakkehumle, Bombus humilis), ble foto benyttet i stedet for innsamling. 7

8 2 Resultater Totalt ble det registrert 273 individer og 21 arter av dagsommerfugler i Trøndelag (Figur 3), og 748 individer og 43 arter i Vestfold og Østfold (Figur 4). Det er påvist ca 100 arter av dagsommerfugler i Norge hvorav 71 i Østfold, 70 i Vestfold, 51 i Sør-Trøndelag og 47 i Nord-Trøndelag (Aarvik et al. 2000, 2009). Av humler ble det registrert 1017 individer og 16 arter i Trøndelag (Figur 5). Jordhumleartene og gjøkhumlene B. sylvestris/b. norvegicus er slått sammen på grunn av vanskeligheter med sikker artsbestemmelse i felt. I Vestfold og Østfold ble det registrert 957 individer og 12 arter av humler (Figur 6). Også her er jordhumleartene og B. sylvestris/b. norvegicus slått sammen. Totalt er det påvist 34 humlearter i Norge hvorav 17 arter forekommer i de undersøkte fylkene (når jordhumlene og gjøkhumlene B. sylvestris/b. norvegicus er slått sammen). Figur 3. Fordelingen av dagsommerfugler registrert i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i

9 Figur 4. Fordelingen av dagsommerfugler i Østfold og Vestfold i

10 Figur 5. Fordelingen av humler i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i Med jordhumler samlet menes Bombus lucorum, B. cryptarum, B. magnus, B. sporadicus og B. terrestris og ubestemte jordhumler. 10

11 Figur 6. Fordelingen av humler i Østfold og Vestfold i Med jordhumler samlet menes Bombus lucorum, B. cryptarum, B. magnus, B. sporadicus og B. terrestris og ubestemte jordhumler. 2.1 Samfunnsindeks En foreløpig utregning av samfunnsindeksen for sommerfugler i åpen gressmark i Østfold og Vestfold ga verdien 0,4 (artene N. antiopa, A. optilete, C. rubi, P. aegeria, C. tullia, S. w-album og P. daplidice ble registrert, men er ikke med i forventningssamfunnet, se vedlegg 1). For åpen skogsmark, ble samfunnsindeksen 0,49 (artene A. optilete og I. lathonia ble registrert men er ikke med i forventningssamfunnet, se vedlegg 1). For humler, ble verdien 0,63 (alle observerte arter er med i forventningssamfunnet). Vi har enda ikke kalkulert tilsvarende samfunnsindekser for Trøndelag, da forventningssamfunnene for disse fylkene enda ikke er definert. 11

12 2.2 Vurdering av bruk av frivillige Vi har med denne sesongen fått nok et år med erfaringer med å bruke frivillige i registreringer av dagsommerfugler og humler. Bruken av frivillige har fungert godt. Særlig gjelder dette de deltagerne som har vært med i tidligere år, og som dermed har skaffet seg mer erfaring. For nybegynnerne i Trøndelag, har resultatet vært litt mer variabelt. Men totalt sett er vi fornøyd med den innsats de frivillige har gjort så langt vi er i stand til å bedømme det. Vi har fått inn de forventede mengder data. Vi har ikke foretatt noen spørreundersøkelse blant de frivillige etter feltsesongen, men ut fra samtaler med flere av dem sitter vi med inntrykk at de virker å være fornøyd med den økonomiske godtgjørelsen for arbeidet, noe som medfører at vi tror de er villige til å være med også i de kommende år. Det er tatt kontakt med SABIMA om at de kan ta på seg oppdraget med å organisere de frivillige (rekruttering, utbetaling av honorar, gjennomføring av kursing og at de bidrar til kvalitetssikring ved å ha en løpende kontakt med dem gjennom hele sesongen). SABIMA har sagt seg interessert i å ta på seg en slik oppgave i 2013 hvis det blir aktuelt. Kristoffer Bøhn i SABIMA vil organisere arbeidet. Han har selv deltatt som frivillig i registreringene i Østfold-Vestfold i 2011 og Diskusjon Årets registreringer i Østfold/Vestfold og i Sør-Trøndelag/Nord-Trøndelag ga en del interessante resultater. Vi har nå resultater fra Vestfold og Østfold fra årene 2009, 2010, 2011 og 2012, og har derfor datagrunnlag for å si noe om mellomårsvariasjonen. Det er tilsynelatende liten variasjon i antall registrerte arter i disse årene til tross for at de værmessig har vært ulike. Antall arter dagsommerfugler var 41 i 2009, 34 i 2010, 42 i 2011 og 43 i Forventningssamfunnet i disse fylkene består av 47 påviste arter. Utregning av samfunnsindeksen tar også hensyn til antall individer, og det er for tidlig å si noe om eventuelle trender. Antall humlearter registrert i transektene i Østfold og Vestfold var 14 arter i 2009, 13 arter i 2010, 13 arter i 2011 og 13 arter i 2012 (inkludert mørk jordhumle og hvor markgjøkhumle og tregjøkhumle er slått sammen). Værmessig var 2012 et spesielt år. Våren kom ekstremt tidlig på Østlandet. Mars måned var den varmeste siden år 1900, med middeltemperaturer på 5-7 grader over normalen. Det var samtidig lite nedbør på det meste av Østlandet (http://met.no/klima/klimastatistikk ). De første humler og sommerfugler dukket opp der allerede i første halvdel av mars (http://artsobservasjoner.no/smakryp/ ). I Trøndelag var mars måned svært nedbørsrik med % av normalen, mens april måned var mye tørrere og varmere ((http://met.no/klima/klimastatistikk ). De første humlene dukket opp i Trøndelag i første halvdel av april. På Østlandet var april nedbørsrik med opptil % av normalen. Mai ble en tørrere måned, og temperaturen lå opptil 2 grader over normalen for den sørøstligste delen av landet, mens den for Trøndelag lå 1-2 grader under normalen. I juni lå temperaturen 2-3 grader under normalen på deler av Østlandet og nedbøren var på % av normalen på de sørligste deler av Østlandet. Nedbøren var også betydelig over normalen på det meste av Østlandet i juli og august, mens det var tørrere i Trøndelag ((http://met.no/klima/klimastatistikk ). Den nedbørsrike sommeren medførte at de frivillige fikk problemer med å finne godværsdager til å foreta registreringene. Ikke alle er så fleksible at de kan foreta takseringer når været er optimalt. 12

13 4 Anbefalinger Stabiliteten i antall observerte arter i perioden tyder på at metoden er robust for tilfeldige variasjoner som skyldes ulike værforhold fra år til år. Det er grunn til å tro at den vil fange opp vesentlige endringer over tid for både dagsommerfugler og humler. Vi er i gang med å utarbeide temaindeks for dagsommerfugler og humler basert på forventningssamfunn for alle regioner, og legger til rette for at data skal inngå i naturindeks som skal publiseres i Det vil bli vurdert om artene skal legges inn enkeltvis eller samlet som en temaindeks. Vi anbefaler å videreføre registreringene etter samme metode som ble brukt under årets registreringer og at antall studieområder utvides med det som allerede er lagt ut i Rogaland/Vest- Agder. Det ble i august lagt ut transekter i 18 nye felt (9 i Rogaland og 9 i Vest-Agder) for å spare tid til våren dersom det blir bestemt at Naturindeks for insekter skal utvides til å omfatte disse to fylkene Vi anbefaler videre at bruk av frivillige registranter videreføres med samme økonomiske kompensasjon som ble gitt for årets arbeid. Det kan sikre en stabilitet i personale fra år til år, med dertil økt kompetanse. Vi anbefaler at samarbeidet med den frivillige organisasjonen SABIMA blir gjennomført, slik at de kan administrere de frivillige i prosjektet.. 13

14 5 Referanser Foottit, R. G. & Adler, P. H. (eds.) Insect Biodiversity: Science and Society. Wiley- Blackwell. Gjershaug, J. O. & Ødegaard, F Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av mørk jordhumle Bombus terrestris til Norge. NINA Rapport 895, 42 s. Hofsten, J., Rekdal, Y.& Strand, G.-H Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Oslofjordregionen. Skog og landskap ressursoversikt: 01/07, 65 s. Kålås, J. A. & Husby, M Ekstensiv overvåking av terrestre fugl i Norge. NINA Oppdragsmelding 740, 25 s. Nybø, S. (red.) Naturindeks for Norge DN-utredning Direktoratet for naturforvaltning. Nybø, S. & Skarpaas, O Naturindeks. Utprøving av metode i Midt-Norge. - NINA Rapport 425, 45 s. Trondheim. Nybø, S., Skarpaas, O., Framstad, E. & Kålås, J. A Naturindeks for Norge. Forslag til rammeverk. NINA Rapport 347, 69 s. Trondheim. Ottesen, P. S. (red.) Norske insektfamilier og deres artsantall. (Norwegian insect families and their species numbers). - NINA Utredning 055: Öberg, S., Gjershaug, J. O., Certain, G. & Ødegaard, F Utvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte invertebratgrupper. Pilotprosjekt Naturindeks for Norge. NINA Rapport s. Öberg, S., Pedersen, B., Diserud, O., Gjershaug, J. O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Videre uttesting av metidikk og involvering av frivillige. NINA Rapport s. Ødegaard, F., Gjershaug, J. O., Öberg, S. & Mjelde, A Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i Fauna 62: Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L. O Catalogus Lepidopterorum Norwegiae. Lepidopterologisk arbeidsgruppe, Zoologisk museum, Universitetet i Oslo og Norsk institutt for skogforskning, Ås. Aarvik, L., Hansen, L. O. & Kononenko, V Norges sommerfugler. Håndbok over Norges dagsommerfugler og nattsvermere. 432 s. Norsk entomologisk forening, Naturhistorisk museum, Oslo. 14

15 6 Vedlegg 6.1 Vedlegg 1 - Forventningssamfunn sommerfugler Dagsommerfuglarter og bloddråpesvermere registrert i Østfold og Vestfold (etter Aarvik et al og Aarvik et al. 2009) ble tildelt kategoriene s= sjelden, m= middels vanlig, v= vanlig, g= gjest, for videre bruk i utregning av samfunnsindeks (tilstandsindikator). Alle dagaktive sommerfugler i Norge Åpen gress-mark Åpen skogs-mark Zygaenidae Adscita statices s s Zygaena exulans Zygaena viciae s s Zygaena osterodensis Zygaena filipendulae m m Zygaena lonicerae s Hesperiidae Hesperia comma m Ochlodes sylvanus v v Thymelicus lineola Carterocephalus palaemon m m Carterocephalus silvicola s s Erynnis tages m Pyrgus andromedae Pyrgus centaureae Pyrgus malvae m m Pyrgus alveus s Papilionidae Papilio machaon m s Parnassius apollo s Parnassius mnemosyne Pieridae Leptidea sinapis/reali m m Colias palaeno Colias werdandi Colias croceus g Colias hecla Gonepteryx rhamni v v Anthocharis cardamines v v Aporia crataegi s s Pieris brassicae v m Pieris rapae v m Pieris napi v v Pontia daplidice 15

16 Lycaenidae Cupido minimus Celastrina argiolus m v Scolitantides orion s Glaucopsyche alexis Aricia eumedon m s Aricia artaxerxes m m Aricia nicias Plebejus argus/idas v v Plebejus argyrognomon Agriades aquilo Albulina orbitulus Albulina optilete Polyommatus semiargus m m Polyommatus amandus m m Polyommatus icarus v m Lycaena phlaeas v Lycaena helle Lycaena virgaureae v v Lycaena hippothoe s Callophrys rubi v Satyrium w-album s Thecla betulae s s Favonius quercus s Nymphalidae Limenitis populi s Vanessa atalanta g g Vanessa cardui g g Nymphalis urticae v v Nymphalis io v v Nymphalis antiopa m Nymphalis polychloros Nymphalis c-album m m Euphydryas iduna Melitaea cinxia s Melitaea diamina s Melitaea athalia m m Boloria aquilonaris Boloria napaea Boloria eunomia Boloria chariclea Boloria euphrosyne v v Boloria freija Boloria frigga 16

17 Boloria improba Boloria polaris Boloria selene v v Boloria thore Brenthis ino m m Issoria lathonia m Argynnis paphia s m Argynnis adippe m m Argynnis niobe s Argynnis aglaja m m Satyrinae Pararge aegeria m Lasiommata maera m Lasiommata petropolitana m Lasiommata megera m Ceononympha tullia Ceononympha pamphilus v m Ceononympha arcania m m Ceononympha hero s s Aphantopus hyperantus v v Maniola jurtina v v Erebia ligea m m Erebia embla Erebia disa Erebia polaris Erebia pandrose Oeneis jutta s s Oeneis bore Oeneis norna Hipparchia alcyone Hipparchia semele m 17

18 6.2 Vedlegg 2. Forventningssamfunn humler Humlearter registrert i Østfold og Vestfold (etter Løken 1985) ble tildelt kategoriene s = sjelden, m = middels vanlig, v = vanlig, for videre bruk i utregning av samfunnsindeks (tilstandsindikator). Bombus cryptarum og B. magnus, Bombus sporadicus og B. terrestris er slått sammen med B. lucorum, da disse artene er vanskelige å skille fra hverandre. Bombus norvegicus og Bombus sylvestris er også slått sammen av samme grunn. Alle humler i Norge Østfold og Vestfold Bombus alpinus Bombus polaris Bombus balteatus Bombus bohemicus m Bombus campestris m Bombus cingulatus Bombus consobrinus s Bombus cryptarum sammen med lucorum Bombus distinguendus s Bombus flavidus Bombus hortorum m Bombus humilis s Bombus hyperboreus Bombus hypnorum v Bombus jonellus m Bombus lapidarius v Bombus lapponicus Bombus lucorum v Bombus magnus sammen med lucorum Bombus monticola Bombus muscorum Bombus norvegicus sammen med sylvestris Bombus pascuorum v Bombus pratorum v Bombus quadricolor s Bombus ruderarius s Bombus rupestris s Bombus soroeensis sammen med lucorum Bombus sporadicus s Bombus subterraneus s Bombus sylvarum m Bombus sylvestris m Bombus terrestris sammen med lucorum Bombus wurflenii s 18

19

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge 1098 Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge Oppsummering av aktiviteten i 2014 Sandra Åström, Jens Åström, Kristoffer Bøhn, Jan Ove Gjershaug, Arnstein Staverløkk og

Detaljer

Hvorfor skal jeg melde meg på som frivillig? Feltmetodikk tilfeldig utvalgte flater 6 flater i Vestfold, 12 flater i Østfold (LUCAS nettverk) Opplegg

Hvorfor skal jeg melde meg på som frivillig? Feltmetodikk tilfeldig utvalgte flater 6 flater i Vestfold, 12 flater i Østfold (LUCAS nettverk) Opplegg Kurs i arealrepresentativ overvåking av humler og dagsommerfugler 5.-6. mai 2012, Ås Kursledere: Arnstein Staverløkk og Jan Ove Gjershaug Hvorfor skal jeg melde meg på som frivillig? Overvåking er første

Detaljer

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge 1005 Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge Statusrapport etter årene 2009-2013 Sandra Åström, Jens Åström, Kristoffer Bøhn, Jan Ove Gjershaug, Arnstein Staverløkk og

Detaljer

NINA Minirapport 337 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011

NINA Minirapport 337 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 Øystein Flagstad Torveig Balstad Flagstad, Ø. & Balstad, T. 2011. DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 - NINA Minirapport

Detaljer

Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Frode Ødegaard Arnstein Staverløkk Jan Ove Gjershaug Roald Bengtson Atle Mjelde.

Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Frode Ødegaard Arnstein Staverløkk Jan Ove Gjershaug Roald Bengtson Atle Mjelde. NINA Faktabøker Humler i Norge Kjennetegn, utbredelse og levesett Frode Ødegaard Arnstein Staverløkk Jan Ove Gjershaug Roald Bengtson Atle Mjelde Norsk institutt for naturforskning Innhold Humler Bombus

Detaljer

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge 1005 Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge Statusrapport etter årene 2009-2013 Sandra Åström, Jens Åström, Kristoffer Bøhn, Jan Ove Gjershaug, Arnstein Staverløkk og

Detaljer

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2008 Stein I. Johnsen Trond Taugbøl Johnsen, S. I. og Taugbøl, T. 2009. Vandringssperre

Detaljer

Humler i Norge. NINA Temahefte. En felthåndbok om våre 34 humlearter. www.nina.no

Humler i Norge. NINA Temahefte. En felthåndbok om våre 34 humlearter. www.nina.no 49 NINA Temahefte Humler i Norge En felthåndbok om våre 34 humlearter www.nina.no Staverløkk, A., Gjershaug, J. O. & Ødegaard, F. 2012. Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter. - NINA Temahefte

Detaljer

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark 194 Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark Kartlegging og forslag til tiltak Stein Johnsen Oddgeir Andersen Jon Museth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie

Detaljer

Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler

Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler 663 Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler Naturindeks for Norge Sandra Öberg Jan Ove Gjershaug Ola Diserud Frode Ødegaard NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Utvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte invertebratgrupper

Utvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte invertebratgrupper 555 Utvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte invertebratgrupper Pilotprosjekt Naturindeks for Norge Sandra Öberg Jan Ove Gjershaug Grégoire Certain Frode Ødegaard NINAs publikasjoner

Detaljer

NINA Minirapport 279. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 279. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2009 Stein I. Johnsen Johnsen, S. I. 2010. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun,

Detaljer

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark NINA Minirapport 535 Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark Morten Falkegård Falkegård, M. 2015. Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark. - NINA Minirapport

Detaljer

Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010

Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010 Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010 Frode Ødegaard, Jan Ove Gjershaug, Sandra Öberg og Atle Mjelde Humlene tilhører våre mest iøynefallende insekter i vår del av verden

Detaljer

NINA Minirapport 317

NINA Minirapport 317 Tilleggsutreding til NINA Rapport 516 og 517 420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for: Friluftsliv og fritidsboliger Turisme og reiseliv Torvald Tangeland Tangeland, T. (2011). Tilleggsutreding

Detaljer

BioFokus-notat 2014-40. Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud juli 2014

BioFokus-notat 2014-40. Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud juli 2014 Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud juli 2014 Roald Bengtson og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2014-40 Ekstrakt Roald Bengtson utførte kartlegging

Detaljer

Insektfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland i 2014

Insektfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland i 2014 SABIMA kartleggingsnotat 13-2014 Insektfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland i 2014 Av Atle Ivar Olsen Linjelundmåler Mesotype parallelolineata fra Silvalen, Herøy, 3.8.2014. Side 1 av 6 Kartleggingsnotat

Detaljer

Om økosystemer og økosystemtjenester

Om økosystemer og økosystemtjenester Om økosystemer og økosystemtjenester Signe Nybø Utvalgsmedlem Norsk institutt for naturforskning Innhold Påvirkninger på naturen Tilstanden for biologisk mangfold i norsk natur Sammenhengen biologisk mangfold

Detaljer

Smygere Hesperiidae. har vi 10.

Smygere Hesperiidae. har vi 10. Smygere Hesperiidae Smygerne skiller seg fra de øvrige dagsommerfuglene ved det brede hodet der antennefestene er plassert langt fra hverandre. Dette har gitt familien det danske navnet «bredpander». I

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune.

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune Hans Tømmervik Tømmervik, H. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt

Detaljer

Biologiske undersøkelser på Tørteberg i Oslo 2016

Biologiske undersøkelser på Tørteberg i Oslo 2016 Biologiske undersøkelser på Tørteberg i Oslo 2016 Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2016-32 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøkt et område på Tørteberg

Detaljer

Hva er en rødliste? En rødliste er en gruppevis sortering av arter basert på deres risiko for å dø ut fra Norge

Hva er en rødliste? En rødliste er en gruppevis sortering av arter basert på deres risiko for å dø ut fra Norge Hva er en rødliste? En rødliste er en gruppevis sortering av arter basert på deres risiko for å dø ut fra Norge Viktig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av naturmangfold Objektiv og etterprøvbar!

Detaljer

LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST

LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST Analyse av barkbilledata

Detaljer

Veien videre for handlingsplaner: standard overvåkingsmetodikk og overvåkingsdata og lagring av data (dataportalen NATO) Reidar Hindrum

Veien videre for handlingsplaner: standard overvåkingsmetodikk og overvåkingsdata og lagring av data (dataportalen NATO) Reidar Hindrum Veien videre for handlingsplaner: standard overvåkingsmetodikk og overvåkingsdata og lagring av data (dataportalen NATO) Reidar Hindrum Innledning De fleste handlingsplanene er det aktuelt å foreslå overvåking

Detaljer

Frode Ødegaard, NINA

Frode Ødegaard, NINA Frode Ødegaard, NINA Bier og humler er storpolitikk 25. mai 2015 13. mai 2013 7. mai 2014 Humleregistreringer i Norge 12000 Antall registreringer av humler i Artskart 2000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1880-89

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Tabeler Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Pål F. Moa November 2011 Presentasjon av takseringsresultat for skogsfugl og rype i tabellform for perioden 1995-2011.

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 18/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 18/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 215/3947- Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 2.6.215 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 18/215 23.6.215 Søknad om fangst av småpattedyr i 215 NINA Forvalters

Detaljer

Humler imponerende og trivelige bier

Humler imponerende og trivelige bier Humler imponerende og trivelige bier Foredrag på FORSKERFRØ 2015 i Oslo 2. februar Roald Bengtson (La Humla Suse) Litt om foreningen La Humla Suse (LHS) Stiftet formelt i 2013. Jobber for å spre kunnskap

Detaljer

Kartlegging i Buviken, Marker kommune langt til skogs, men sentralt i Fjella

Kartlegging i Buviken, Marker kommune langt til skogs, men sentralt i Fjella SABIMA kartleggingsnotat 19-2015 Kartlegging i Buviken, Marker kommune langt til skogs, men sentralt i Fjella Av Thor Jan Olsen Side 1 av 5 Kartleggingsnotat 19-2015 Buviken, Marker kommune Emneord: insektkartlegging,

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål

Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål NINA Minirapport xxx (Utkast desember 2012) Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål Sandra Öberg og Oddvar Hanssen NINA Minirapport xxx Öberg, S. &

Detaljer

Insekt-Nytt 35 (1) 2010

Insekt-Nytt 35 (1) 2010 Insekt-Nytt 35 (1) 2010 Insekt-Nytt 35 (1) 2010 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard Elven

Detaljer

Årsrapport fra NINA s Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2003

Årsrapport fra NINA s Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2003 Årsrapport fra NINA s Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2003 Erling Johan Solberg Morten Heim & Bernt-Erik Sæther NINA Minirapport 33 NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding

Detaljer

Kartlegging av Lestes dryas (sørlig metallvannymfe) i Hallingdal, 2014. Av Sondre Dahle

Kartlegging av Lestes dryas (sørlig metallvannymfe) i Hallingdal, 2014. Av Sondre Dahle SABIMA kartleggingsnotat 16-2014 Kartlegging av Lestes dryas (sørlig metallvannymfe) i Hallingdal, 2014. Av Sondre Dahle Lestes dryas hann fotografert på Kvarteig, Nesbyen Side 1 av 8 Kartleggingsnotat

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING KONKURRANSEGRUNNLAG

DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING KONKURRANSEGRUNNLAG Pilotprosjekt: Arealrepresentativ overvåking basert på fjernanalyse. Test av metode, forslag til design og vurdering av ressursbehov for gjennomføring

Detaljer

Humler i Norge. Roald Bengtson (La Humla Suse)

Humler i Norge. Roald Bengtson (La Humla Suse) Humler i Norge Roald Bengtson (La Humla Suse) Kunnskap er viktig Rundt 250 arter av humler i verden, og 35 av dem er påvist i Norge Robuste organismer, men flere arter er truet Humlers situasjon i moderne

Detaljer

Kartlegging av insekter i Gjermundsholmen naturreservat, Bamble, Telemark. Sigve Reiso og Stefan Olberg. BioFokus-notat 2014-12

Kartlegging av insekter i Gjermundsholmen naturreservat, Bamble, Telemark. Sigve Reiso og Stefan Olberg. BioFokus-notat 2014-12 Kartlegging av insekter i Gjermundsholmen naturreservat, Bamble, Telemark. Sigve Reiso og Stefan Olberg BioFokus-notat 2014-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av Fylkesmannen i Telemark kartlagt insekter

Detaljer

Rødlista og svartelista hvordan kan de bidra til forvaltning av økosystemtjenester?

Rødlista og svartelista hvordan kan de bidra til forvaltning av økosystemtjenester? Rødlista og svartelista hvordan kan de bidra til forvaltning av økosystemtjenester? Lisbeth Gederaas Seniorrådgiver Artsdatabanken Oslo - 25. mars 2015 Foto: Ann Kristin Stenshjemmet Kort om Artsdatabanken

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2014, samt de generelle erfaringene

Detaljer

Kontroversiell ny bok om humler i Norge

Kontroversiell ny bok om humler i Norge Debattinnlegg: Kontroversiell ny bok om humler i Norge Jan Ove Gjershaug, Frode Ødegaard og Arnstein Staverløkk I desember 2012 kom boka Norges humler med Humleskolen av Tor Bollingmo (BOLLINGMO 2012).

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Mnemosynesommerfuglen. Vestlandets hvite juvel

Mnemosynesommerfuglen. Vestlandets hvite juvel Mnemosynesommerfuglen Vestlandets hvite juvel Fakta om mnemosynesommerfugl Første gang oppdaget i Norge i 1936 i Norddal kommune Senere funnet i kommunene Sunndal, Nesset, Stranda, Luster, Aurland og Oppdal

Detaljer

Alder og utviklingstrinn

Alder og utviklingstrinn Alder og utviklingstrinn Skogressurser og karbonkretsløp Alder og utviklingstrinn Skogen i Norge blir stadig eldre og andelen gammelskog øker. Begnadalen, Oppland. Skogens alder og utviklingstrinn er viktig

Detaljer

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen 345 VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

Ny stortingsmelding for naturmangfold

Ny stortingsmelding for naturmangfold Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding for naturmangfold Ingunn Aanes, 18. januar 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet Norsk handlingsplan

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Stortingsmelding om naturmangfold

Stortingsmelding om naturmangfold Klima- og miljødepartementet Stortingsmelding om naturmangfold Politisk rådgiver Jens Frølich Holte, 29. april 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking. DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN

Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking. DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN Innhold Bevaringsmål og øvrig arbeid med verneområdeforvaltning Utfordringer for

Detaljer

Overvåking av arter og naturtyper med handlingsplaner. Reidar Hindrum, DN

Overvåking av arter og naturtyper med handlingsplaner. Reidar Hindrum, DN Overvåking av arter og naturtyper med handlingsplaner Reidar Hindrum, DN Generelt Foreløpig er det 1. prioritet å kartlegge utbredelsen av HP artene, overvåking (OV) kommer i neste omgang for de fleste

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

Millennium Ecosystem Assessment (MA); erfaringer fra den norske pilotstudien. Signe Nybø Assisterende forskningssjef NINA

Millennium Ecosystem Assessment (MA); erfaringer fra den norske pilotstudien. Signe Nybø Assisterende forskningssjef NINA Millennium Ecosystem Assessment (MA); erfaringer fra den norske pilotstudien Signe Nybø Assisterende forskningssjef NINA Disposisjon Formålet med pilotstudien Utvikling av rammeverket Likheter mellom MA-arbeidet

Detaljer

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Utbredelse Sørlige del av Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Telemark Vestfold Buskerud Akershus Oslo

Detaljer

Kartlegging og overvåking av fremmede arter

Kartlegging og overvåking av fremmede arter Kartlegging og overvåking av fremmede arter DNs fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 Sandvika 8. juni 2011 Rune Halvorsen NHM, UiO Hvorfor kartlegge og overvåke fremmede arter? Spredning av fremmede,

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden

Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden Øyvind Solem, Richard Hedger, Henning A. Urke, Torstein Kristensen, Finn Økland, Eva Ulvan & Ingebrigt Uglem NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet for verneområder status per august Bård Øyvind Solberg, Alta

Oppfølgingsprosjektet for verneområder status per august Bård Øyvind Solberg, Alta Oppfølgingsprosjektet for verneområder status per august 2011 Bård Øyvind Solberg, Alta 24.8.2011 Formål og ambisjoner Milepæler Gjennomføring Status for ulike naturtyper/naturkvaliteter Oppsummering Formål

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Bjørn Nordén Norsk institutt for naturforskning Venche Talgø Norsk institutt for bioøkonomi Leif Sundheim Norsk institutt for bioøkonomi

Bjørn Nordén Norsk institutt for naturforskning Venche Talgø Norsk institutt for bioøkonomi Leif Sundheim Norsk institutt for bioøkonomi Ekspertgr uppe ant. arter Fornavn Etternavn Institusjon/firma 1 Alger 2 Sopper Vivian Husa (leder) Havforskningsinstituttet Kjersti Sjøtun Universitetet i Bergen, Institutt for biologi Stein Fredriksen

Detaljer

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / bolette.bele@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter,

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Overvåking av lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Asker og Bærum i 2016

Overvåking av lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Asker og Bærum i 2016 Rapport nr. 56 ISSN nr. 1891-8050 ISBN nr. 978-82-7970-075-3 2016 Overvåking av lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Asker og Bærum i 2016 Hallvard Elven og Roald Bengtson Denne rapportserien utgis

Detaljer

Humler på hageplanter i Oslo sentrum

Humler på hageplanter i Oslo sentrum Humler på hageplanter i Oslo sentrum Kartlegging og vurdering av fremtidig tilrettelegging Roald Bengtson og Bård Ø. Bredesen Rapport til Bymiljøetaten i Oslo, 15. mai 2014 Forord Utgangspunktet for denne

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Espen Lund Naturkompetanse Notat 2006-5 Forord For å oppdatere sin kunnskap om elvemusling i Leiravassdraget i Gran og Lunner, ga Fylkesmannen i Oppland,

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Stans tapet av naturmangfold!

Stans tapet av naturmangfold! Stans tapet av naturmangfold! Rådgiver: Anne Breistein Tipshefte til kommuner om arbeid med fremmede arter Paraplyorganisasjonen Sabima Norges sopp- og nyttevekstforbund Norsk biologforening Norsk entomologisk

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002 Adresseliste YOUR REF: OUR REF: PLACE: DATE: 17/-.3/HBr Trondheim 1. October Yngleregistreringer av jerv i Norge i Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr Henrik Brøseth & Roy Andersen, NINA Datagrunnlaget

Detaljer

Arealer for nydyrking ved Arnesvea og Bråten, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering

Arealer for nydyrking ved Arnesvea og Bråten, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Arealer for nydyrking ved Arnesvea og Bråten, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Kjell Magne Olsen Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Stor-Elvdal kommune undersøkt tre arealer som er omsøkt for

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Fjell. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fjell. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fjell Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/fjell/ Side 1 / 5 Fjell Publisert 09.12.2016 av Miljødirektoratet Stadig flere drar til fjells, og det skaper ny aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

NOU 2013:10 Naturens goder om verdier av økosystemtjenester

NOU 2013:10 Naturens goder om verdier av økosystemtjenester NOU 2013:10 Naturens goder om verdier av økosystemtjenester Miljøvernkonferansen i 2014 Sør-Trøndelag Signe Nybø Utvalgsmedlem Medlemmer i utvalget Administrerende direktør Stein Lier-Hansen, Drammen (leder)

Detaljer

Midtsesongsevalueringen 2015 i Numedalslågen. Lågens Framtid v/arild Jacobsen Griffenfeldts gate 8 3263 Larvik 14.07.2015

Midtsesongsevalueringen 2015 i Numedalslågen. Lågens Framtid v/arild Jacobsen Griffenfeldts gate 8 3263 Larvik 14.07.2015 Lågens Framtid v/arild Jacobsen Griffenfeldts gate 8 3263 Larvik 14.7.215 Numedalslågen forvaltningslag v/asle Granerud Fosserød 3282 Kvelde Kopi Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge

Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge 1328 Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge Oppsummering av aktiviteten i 2016 Sandra Åström, Jens Åström, Kristoffer Bøhn, Jan Ove Gjershaug, Arnstein Staverløkk og Frode Ødegaard NINAs

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Resultater fra nasjonale prøver på ungdomstrinnet høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag:

Detaljer

Fagartikkel. Miljøregistreringer i Landsskogtakseringen og skogbruksplanleggingen. Forskjellige kartleggingsmetoder utfyller hverandre

Fagartikkel. Miljøregistreringer i Landsskogtakseringen og skogbruksplanleggingen. Forskjellige kartleggingsmetoder utfyller hverandre Fagartikkel Miljøregistreringer i Landsskogtakseringen og skogbruksplanleggingen Det er stor oppmerksomhet om bevaring av det biologiske mangfoldet i skog, noe som har ført til økt kartlegging og formidling

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Arealbruk i offentlege og private rom

Arealbruk i offentlege og private rom Miljøvernavdelingen Arealbruk i offentlege og private rom Innspillsmøte for nasjonal strategi for pollinerende insekter, 26. september 2016 Øystein Røsok, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fotos: Kjell Magne

Detaljer

RAPPORT RYPER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I 2014. Foto: Olav Schrøder

RAPPORT RYPER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I 2014. Foto: Olav Schrøder RAPPORT RYPER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I 2014 Foto: Olav Schrøder Sammendrag I starten av august 2014 ble det i regi av Norges jeger og fiskerforbund gjennomført rypetaksering 4 ulike steder

Detaljer

Hønsefuglportalen: Ny infrastruktur for forvaltning og forskning på hønsefugl

Hønsefuglportalen: Ny infrastruktur for forvaltning og forskning på hønsefugl Hønsefuglportalen: Ny infrastruktur for forvaltning og forskning på hønsefugl Erlend B. Nilsen Hans Chr. Pedersen Pål F. Moa Kort bakgrunn Bestandsregistrering av hønsefugl basert på linjetaksering har

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 24 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 73

Detaljer