MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0006/03 02/00646 ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0006/03 02/00646 ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/03 02/00565 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 0006/03 02/00646 ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER 0007/03 03/00061 DEN NYE ARBEIDSGIVERROLLEN 0008/03 03/00071 SØKNADER OM TILSKUDD DIV. LAG OG ORGANISASJONER 0009/03 02/00654 Unntatt offentlighet 5A KLAGE OVER RENOVASJONSAVGIFT 0010/03 02/00710 Unntatt offentlighet 5A KLAGE PÅ VEDTAK - KOMMUNALE AVGIFTER Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0005/03 Kåfjord kommune SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 02/00565 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/03 Formannskapet Henvisning til lovverk: K-sak 23/02 Bilag: Tilbud Saksutredning: I henhold til K-sak 23/02 har har adm. kunngjort salg av 12 av kommunens boliger/boenheter, fortrinnsvis til ungdom i etableringsfasen inntil 35 år. Etter at det var innmeldt interesse for kjøp av bolig i Djupvik Lindvallvn. 12/14-16/18 og Grønnmyrvn. 2/4 ble det foretatt taksering av boligene. Boligen i Djupvik ble taksert til en salgsverdi på kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) anbefalt låneverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) Lindvallvn. 12 ble taksert til en salgsverdi kr ,- anbefalt låneverdi kr ,- Lindvallvn. 14 ble taksert til en salgsverdi kr ,- (samlet 12/14, ,-) anbefalt låneverdi kr ,- (samlet 12/14, ,-) Lindvallvn. 16/18 ble taksert til en salgsverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) anbefalt låneverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) Grønnmyrvn. 2/4 ble taksert til en salgsverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) anbefalt låneverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) Frist for innlevering av første tilbud var satttil 21. oktober 02. Ved fristens utløp var det kommet inn tilbud på boligen i Djupvik pålydende kr ,-, for begge leilighetene. Tilbud på Lindvallvn. 12 og 14 samlet på kr. 310,000,- Tilbud på Lindvallvn. 16 og 18 samlet på kr ,- Side 2 av 15

3 Sak 0005/03 Det ble ikke gitt tilbud på Grønnmyrvn. 2/4. Dette ble forelagt formannskapet i møte den Formannskapet fant ikke å kunne akseptere tilbudene. Etter dette har adm. tatt kontakt med tilbyderne ved skriv herfra av hvor tilbyderne er gjort kjent med formannskapet slutning, samtidig som det er gitt anledning til å høyne tilbudet. Resultatet av denne henvendelse er at tilbudet på leilighetene i Djupvik er høynet med ,- til ,- Selv om formannskapet i utgangspunktet ikke aksepterte tilbudene syns det likvel å være grunn til å se nærmere på tilbudene på leilighetene i Djupvik og tilbudet på Lindvallvn. 12/14. Opp gjennom årene har det vært variabel bruk av leilighetene i Djupvik. I løpet av de siste 2 år har leilighet 1 vært utleid i perioden; og hele året (tils. 16 mndr.) Leilighet 2 har i samme periode vært utleid; til Og fra (tils. 4 mndr). Det vil si at en av leilighetene i gjennomsnitt har stått tom i 28 mnder. i denne perioden. omregnet i % utgjør dette en utleie på 42%. Lindvallvn. 12 har vært utleid sammenhengende siden Derimot har Lindvallvn. 14 stått ledig siden , pga. vannskade. I % utgjør dette en utleie på 52 % de siste 2 år. Det er foretatt undersøkelse av skadens omfang som i går ut på utskifting av gulvplater på kjøkken og bad, samt nytt belegg. Kjøkkeninnredningen som måtte demonteres er ikke i slik stand at det er regningssvarende å montere den inn igjen. Kostnader til materiell anslås til +/- kr ,-. Husleia pr. leilighet er kr. 3024,- pr. mnd, øker til kr. 3138,- fra Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling til vedtak. Side 3 av 15

4 Gáivuona suohkan Sak 0006/03 Kåfjord kommune ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 02/00646 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0020/02 Administrasjonsutvalget /03 Formannskapet Henvisning til lovverk: Saksutredning: Med bakgrunn i signaler gitt fra arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalget i annen sak, tar rådmannen opp forslag til endring av permisjonsreglement for Kåfjord kommune, pkt 4.1 diverse permisjonsbestemmelser. I forhold til at en sak har skapt presendens tilrår rådmannen endring til pkt. 4.1-diverse permisjonsbestemmelser: Ansatte i Kåfjord kommune kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 1 år. Det knyttes ingen forutsetninger til hva permisjonen skal brukes til. Punktet har nå følgende ordlyd; Som hovedregel innvigles ikke permisjon ved overgang til ny stilling i eller utenfor kommunen. Permisjon kan vurderes dersom det dreier seg om ei stilling som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for kommunen. Det må være en forutsetning at arbeidstakeren skal gjeninntre i sin stilling etter endt permisjon. Permisjon skal gis for inngil 1 år, og for inntil 2 år totalt. Rådmannen tilrår at det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal komme med forslag til rullering av personalpolitiske retningslinjer. Rådmannens innstilling: 1. pkt. 4.1 diverse permisjonsbestemmelser endres til; Ansatte i Kåfjord kommune kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 1 år. Det knyttes ingen forutsetninger til hva permisjonen skal brukes til. 2. Det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal komme med forslag til rullering av av personalpolitiske retningslinjer for Kåfjord kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0020/02 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Side 4 av 15

5 Sak 0006/03 Linda Bakkevoll, NSF/Tor Oldervoll, IKB, fremmet følgende forslag til vedtak; Nytt pkt 1 det knyttes ingen forutsetning til hva permisjon skal brukes til, strykes. Nytt pkt. 2 Det nedsettes et utvalg bestående av personalleder, ordfører og 2 hovedtillitsvalgte, som skal komme med forslag til rullering av personalpolitiske retningslinjer for Kåfjord kommune. Forslaget til Linda Bakkevoll, NSF/Tor Oldervoll, IKB, pkt 1 settes opp mot forslaget fra rådmannen. Linda Bakkevoll/Tor Oldervolls forslag pkt 1 fikk 2 stemmer, 4 stemte for rådmannens forslag pkt. 1. Rådmannens pkt 1 vedtatt. Forslaget til Linda Bakkevoll, NSF/Tor Oldervoll, IKB, pkt 2 settes opp mot forslaget fra rådmannen. Forslag til Linda Bakkevoll, NSF/Tor Oldervoll, IKB, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Pkt. 4.1 diverse permisjonsbestemmelser endres til; Ansatte i Kåfjord kommune kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 1 år. 2. Det nedsettes et utvalg bestående av personalleder, ordfører og 2 hovedtillitsvalgte, som skal komme med forslag til rullering av personalpolitiske retningslinjer for Kåfjord kommune. Side 5 av 15

6 Gáivuona suohkan Sak 0007/03 Kåfjord kommune DEN NYE ARBEIDSGIVERROLLEN Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00061 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0007/03 Formannskapet Bilag: Saksutredning: KS har sendt ut et debatthefte, den nye arbeidsgiverrollen. Hensikten med debatthefte er å gi en tilbakemelding og innspill til KS på heftet. Tilbakemeldingene har vært variabel. For å bøte på dette har KS Troms samlet tre personalledere og en fra rådmannsutvalget for å gå gjennom debattheftet, samt utarbeide et forslag til saksframstilling. Etter en vurdering av KS Troms sitt forslag til saksframstilling legges denne fram til formannskapet uten ytterligere kommentar fra rådmannen. Kåfjord kommunes arbeidsgiverpolitikk er basert på Kåfjord kommunes personalpolitiske retningslinjer, personalhånbøkene til Staten og KS, hovedavtalen og hovedtariffavtalen for begge tariffområdene samt lovverk innenfor fagfeltet. SAKSOPPLYSNINGER KS arrangerer årlig strategikonferanser der medlemskommunene i fylkene deltar, hensikten med disse konferansene er å at medlemmene skal gi KS innspill og tilbakemeldinger som skal danne grunnlag for hvordan KS skal prioritere i kommende tarifforhandlinger med hovedorganisasjonene. Forut for disse konferansene sendes det ut til medlemmene et debatthefte der det ønskes svar på aktuelle problemstillinger, dette er også gjort til årets strategikonferanse som arrangeres i februar. På initiativ fra KS-Troms og til hjelp til kommunene, er det utarbeidet forslag til svar, dette forslaget er utarbeidet av en gruppe på 4 bestående av personalledere og en rådmann fra kommunene i Troms. I det etterfølgende er det tatt med en kort innledning til hvert spørsmål fra debattheftet. Spørsmålet fra debattheftet er satt inn i en tekstboks (ramme). Videre er det satt opp forslag til svar, svaret er skrevet i kursiv. Svarene kan vedtas som kommunens tilbakemelding til KS til årets strategikonferanse i Troms, eventuelt supplert med egne kommentarer. VURDERINGER Side 6 av 15

7 Sak 0007/03 Den nye Hovedavtalen i KS tariffområde og hovedtariffoppgjøret 2002 representerte et gjennombrudd i arbeidet for mer lokal styring med lønns- og arbeidsgiverpolitikken i KS-området. Hovedavtalen er en rammepreget overbygning hvor de lokale parter i den enkelte virksomhet kan finne hensiktsmessige samarbeidsformer og prosedyrer. Hovedavtalens bestemmelser må brukes når de lokale partene ikke finner fram til felles ordning for medvirkning og samarbeid. Hovedtariffavtalen representerer et brudd med tidligere tenkning omkring lønnsrammer og lønnstrinn. I dagens KS-avtale finner vi en forenklet stillingsstruktur og et lønnssystem som forutsetter individuell lønnsinnplassering ut i fra gitte minstelønnsnivåer for hoveddelen av stillingsgruppene. Samtidig befinner en del av stillingene seg utenom minstelønnsnivåene. Dette har gitt en ytterligere frihet til å benytte lønn som strategisk virkemiddel i lokal lønnspolitikk Debattheftet peker på noen av de sentrale utfordringene kommunene står overfor ettersom både Hovedavtale og Hovedtariffavtale gir stor frihet til lokale løsninger. Ny Hovedavtale - samarbeidsklimaet. Hovedavtalen regulerer samarbeidsforholdene mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Jo bedre klimaet og kulturen for samarbeid i virksomheten er, desto mindre behov er det for å benytte seg av bestemmelsene i Hovedavtalen. Avtalen er i stor grad rammepreget og det er først når de lokale parter ikke blir enige om løsninger at en faller ned på detaljbestemmelsene i Hovedavtalen. Spørsmål: Hvilke tiltak kan gjennomføres for å styrke samarbeidsklimaet innad i kommunen/fylkeskommunen/bedriften? Det tar tid å opparbeid god kommunikasjon og det tar tid å skape forståelse for ulike problemstillinger. Et klart lederansvar. Ha verdinormer som det arbeides ut ifra. Arbeidsgiver må skape tillit samt ha respekt for ansatte og deres ståsted. Arbeid for forutsigbarhet som igjen vil skape tillit i organisasjonen. Tillitsvalgte som tilhører kap. 4 kan velge å melde seg ut. De vil da miste muligheten til å delta i utforming og prosessen med å danne egen organisasjonskultur. Må gi det nye avtaleverket tid til å "modnes" for alle parter. Avtaleverket gir stor mulighet til fleksibilitet og rom for egen arbeidsgiverpolitikk. Noen gir tillegg til tillitsvalgte. Premiere ansatte som tar på seg ekstra ansvar. For å lykkes er det viktig med godt skolerte tillitsvalgte. Side 7 av 15

8 Sak 0007/03 NY Hovedavtale - lokal lønnspolitikk. Hovedtariffavtalen (HTA) for åpner for langt større lokalt ansvar i lønnspolitikken enn hva som har vært praksis tidligere. Mange arbeidstakerne får nå sin lønn fastsatt kun ved lokal lønnsdannelse. Det betyr at behovene for lokale verktøy øker. Det man tidligere kunne hente ut av en sentral tabell, må man nå finne løsninger på lokalt. Spørsmål Hvordan kan man som arbeidsgiver bidra til å skape legitimitet for en lønnspolitikk som differensierer og belønner innsats og resultatoppnåelse? Viktig å utarbeide objektive kriterier. Felles forståelse for mål - skape aksept og holdninger Realistiske mål. - for ledere - tenke gruppevis/avdelinger (ikke nødvendigvis nivå - ulike nivå) - sikre "korpsånden" Lik lønn er ikke rettferdig. Definere klart hvem som skal omhandles av differensiert lønnspolitikk. Individuelle forskjeller fra kommune til kommune. Vektlegge verdinormer og ulike livsfaser (de yngste arbeidstakerne, midtlivsgenerasjonen og senior). Viktig å skape holdninger til ulike prosesser som må kjøres i organisasjonen for derigjennom å få en god kultur. Bonus/premiering bør komme i "andre rekke" og trenger ikke være lønn. Arbeidsgiverutvikling. Kompetente ledere og en helhetlig arbeidsgiverpolitikk er blant de kritiske suksessfaktorene for å lykkes i møte med de utfordringer en står overfor. Spørsmål Side 8 av 15

9 Sak 0007/03 KS medlemmer bruker i dag store ressurser på kjøp av tjenester på områder som omorganisering, ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling. På hvilke områder ønsker dere at KS Arbeidsgiver og KS Bedrift skal være enda mer aktive overfor medlemmene? Grunnopplæring dvs. opplæring i avtaleverket (fra kurskatalogen) Lederutvikling på alle nivå med basis i Ny giv i arbeidsgiverpolitikken Spesialtilpassede tiltak ut fra konkret bestilling ( skreddersøm ) Nevn eventuelt andre behov Det er viktig at KS er aktiv ifm lederutvikling på alle nivå. Det er med på å utvikle holdninger og felles forståelse. Tillitsvalgte (hovedtillitsvalgte) kan gjerne være med på lederutvikling som gjelder organisasjonen, kultur, holdninger, etiske retningslinjer, opplæring i avtaleverk samt bevisstgjøring vedrørende resultatlønn, bonusavtaler etc. Det er viktig for å skape åpenhet, trygghet og felles forståelse. OU-midlene bør brukes til felles tiltak som er rettet mot ovennevnte! Lønn som strategisk virkemiddel. Når det i en stilling er visse funksjoner som skal ivaretas og som forutsetter en bestemt kompetanse av både formell og reell art, må det bli en vurdering av arbeidstakerens evne til å fylle disse behovene som legges til grunn for lønn og belønning. Lønn som er fastsatt etter hvilke funksjoner og hvilken kompetanse som det gjennomsnittlig er behov for i en slik stilling, lokalt, regionalt eller på landsbasis er ikke ensbetydende med at denne lønnen er rettferdig. Tvert i mot, en slik bruk av likhetsbegrepet og lønn kan snu hele problemstillingen på hodet: «Lik lønn = urettferdig lønn!» Utfordringen er å gjøre lønn til et virkemiddel for bedre ressursutnyttelse og kvalitet. Spørsmål På hvilken måte kan kommunestyret og bedriftens ledelse bidra til å gjøre lønn til et strategisk virkemiddel? Kommunestyret vedtar de økonomiske rammene. Det er rådmanns ansvar å gjøre lønn til et strategisk virkemiddel. I samarbeid med ledere og tillitsvalgte utarbeide et lønnspolitisk dokument. Dette forutsetter at det ikke legges føringer på potten! Individuell lønnsfastsetting. Tariffavtalene slår fast at lønnsfastsettingen bl.a. skjer ved tilsetting. Den enkelte arbeidstaker skal i utgangspunktet få fastsatt sin lønn knyttet til de arbeidsoppgavene vedkommende skal utføre. Side 9 av 15

10 Sak 0007/03 Tariffavtalene har fastsatt en del minstelønnsnivåer som skal sikre at ingen blir liggende lønnsmessig under disse nivåene. Dette må imidlertid ikke oppfattes som den enkelte arbeidstakers lønnsnivå. Ved lønnsfastsettelsen og i den videre lønnsutviklingen skal det bl.a. tas hensyn til kompleksiteten i arbeidet og den ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Hvilke utfordringer gir dette lederen i den enkelte virksomhet? Må vurdere hensikten med individuell lønnsfastsetting for de ulike grupper. Fastsetting av lønn vil for noen grupper måtte ta hensyn til markedet i den enkelte kommune. Det må derfor skilles mellom markedstilpasset lønn og individuell lønnsfastsettelse. Utfordringer for leder; - må ha system for "å se alle". Kriteriene må være kjent. Leder må være tydelig på forventinger etc. Må ha god kommunikasjon med de ansatte. - utvikle gode parameter. - må også sees i sammenheng med opplæringsplaner. Det er viktig å utarbeide kriterier som er kjent og akseptert. Samtidig er det viktig at arbeidsgiver er tydelig på hva som forventes av den ansatte. Hensiktsmessigheten ift ulike grupper må vurderes. Fra pott til ramme. Tidligere har totaløkonomien i tariffoppgjøret i KS vært fastsatt som et resultat av det sentrale tariffoppgjøret. I de lokale forhandlingene har partene lokalt hatt frihet til å fordele en pott som på forhånd var fastsatt av partene sentralt. Slik er det fortsatt for de stillingene som er omfattet av Hovedtariffavtalen kap. 4. For alle ansatte omfattet av Hovedtariffavtalen kap. 5 skal de lokale partene nå føre forhandlinger om lønnsregulering uten en sentralt fastsatt pott. I Energiavtalen er dette allerede innarbeidet praksis. Hovedtariffavtalen slår likevel fast at det ved «lønnsregulering for disse stillingene tas hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, kommunen/fylkeskommunen/bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet.» Dette innebærer at den enkelte kommune gjennom forhandlinger kan ta ansvar for selv å styre lønnsmidlene inn mot de innsatsområdene, funksjonene og den kompetansen det er behov for i egen virksomhet. Spørsmål Hvordan vil kommunen/bedriften bruke det nye avtaleverket innen KS tariffområde som verktøy i utvikling av tjenesteproduksjonen? Side 10 av 15

11 Sak 0007/03 Nytt avtaleverk åpner for større lokal tilpasning og frihet. Eks: Ønsketurnus, individuell lønnsutvikling, kompetanseheving. Hovedavtalen gir tillitsvalgte rett til å drøfte prosedyrer for utlysning av ledige stillinger og prosedyren for tilsetting. Denne bestemmelsen er å oppfatte som en generell bestemmelse som ikke er knyttet til den enkelte utlysning eller tilsetting. Spørsmål Hvordan vil kommunen/bedriften innenfor dagens avtaleverk styrke den lokale lønns- og arbeidsgiverpolitikken Svaret her ligger i tidligere avgitte svar på spørsmål foran. Pensjon i KS' tariffområde. Jobbtilfredshet er et sentralt begrep. Her teller både sosiale forhold på arbeidsplassen, organisering av arbeidet, interessante arbeidsoppgaver og belønning. Pensjon er en viktig del av belønningen. En sikker og forutsigbar pensjonsordning gir trygghet for framtiden. For å skape trygghet for framtiden må også arbeidsplassene være trygge. Derfor er det avgjørende viktig å sikre at arbeidsplassene består, samtidig som de er lønnsomme nok til å sikre en stabil inntekt og pensjon for arbeidstakerne. For å skape denne tryggheten er stabilitet viktig, og et sentralt element for å oppnå dette er forutsigbare pensjonskostnader. Spørsmål Diskuter følgende forhold i pensjonsordningen i KS tariffområde opp mot behovet for mer universelle pensjonsordninger i norsk arbeidsliv. Hvilke elementer er det viktig å ta vare på inn i framtidens pensjonssystem, også sett i forhold til kostnadene knyttet til pensjonsordningen? Bruttopensjon vs. nettopensjon Særaldersgrensene Fleksibilitet fra år Forholdet mellom uførepensjon og IA (inkluderende arbeidsliv) Arbeidstakernes andel av pensjonspremien Mobilitet av arbeidskraft mellom offentlig og Side 11 av 15

12 Sak 0007/03 privat sektor Arbeidstakers andel av pensjonspremien bør vurderes. Bruttopensjon er å foretrekke. Innhold og kostnader kan drøftes. Det er et pre for kommunen å ha et godt pensjonssystem. Det bør være en gjennomgang på særaldersgrense ut fra at arbeidslivet har endret seg. Eks: ny teknologi, nye oppgaver etc Det bør være fleksibilitet fra år (67!) - Ikke jobbe hele året. - kortere arbeidsdag - ikke bare basert på lønn Arbeidsevnen bør prøves ut og øke fleksibiliteten i ordningen. Dette vil kreve god dialog med trygdekontoret ift løsninger for den enkelte arbeidstaker, noe som er et klart lederansvar. Men - kommunen må være oppmerksom på den store usikkerheten om de økonomiske belastninger som kan påløpe. (ad Tromsaksjonen) Anslaget for pensjon i 2003 er 12% og det anbefales at arbeidstakers andel økes med 1/3 av økningen fra 9 til 12%, dvs at arbeidstakers andel settes til 3%. I dag er det få i privat sektor som har pensjonsordning. For kommunen må det derfor være viktig å fokusere på den gode pensjonsordningen kommunal sektor har. Denne bør sikres også for fremtiden. Det er imidlertid viktig at finansieringen drøftes videre. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord formannskap viser til debatthefte til strategikonferansen 2003 fra Kommunenes sentralforbund. 2. Formannskapet vedtar at de foreslåtte svar oversendes KS-Troms som Kåfjord kommunes svar på debattheftet Side 12 av 15

13 Gáivuona suohkan Sak 0008/03 Kåfjord kommune SØKNADER OM TILSKUDD DIV. LAG OG ORGANISASJONER Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00071 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/03 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: (Til formannskapets medlemmer): 1. Søknad fra Støttesenter Mot Incest m/bilag 2. Søknad fra AAN Rådgivningskontor for gravide i Troms /bilag 3. Søknad fra Jusshjelpa i Nord-Norge (Årsrapport 2001 i saksmappa) 4. Søknad fra Forenigen for muskelsyke i Troms og Finnmark Saksutredning: 1. Søknad om økonomisk tilskudd fra Støttesenter Mot Incest Søknad datert Støttesenteret søker om støtte til drift fra Kåfjord kommune på kr ,-. De opplyser i søknaden at for hver krone kommunen evt. bevilger, gir staten like mye. Støttesenteret har en rekke tilbud til brukerne, bl.a. telefonkontakt, samtaler, støttegrupper, temakvelder mv. Nærmere opplysninger om tiltakene følger vedlagt til formannskapets medlemmer. 2. Søknad om støtte til AAN Rådgivningskontor for gravide i Troms Søknad datert AAN Rådgivningskontor søker om et tilskudd på kr ,- til den daglige drift av AAN kontoret i Troms for AAN står for "Alternativ til abort i Norge" og er en politisk og religiøs uavhengig rådgivningstjeneste. De tilbyr profesjonell rådgivning til kvinner/par som står i valget mellom abort eller å fullføre svangerskapet. Nærmere opplysninger om stiftelsen i søknaden m/bilag som følger vedlagt til formannskapets medlemmer. 3. Søknad om driftsstøtte for Jusshjelpa i Nord-Norge Søknad datert Jusshjelpa i Nord-Norge søker om kr. 500,- i driftsstøtte for 2003 fra Kåfjord kommune. Side 13 av 15

14 Sak 0008/03 Jusshjelpa i Nord-Norge er et tilbud til befolkningen i Nord-Norge om gratis juridisk bistand, og jobber også med å bedre rettsstillingen til den ressurssvake delen av befolkningen i landsdelen. De behandler rundt 2500 saker pr. år. Driften finansieres ved overføringer fra Justisdepartementet, UiTø, flere studentsamskipnader, samt kommuner og fylkeskommuner Søknaden følger vedlagt til formannskapets medlemmer, og årsrapporten for 2001 er i saksmappen. 4. Søknad om driftstilskudd til Foreningen for muskelsyke i Troms og Finnmark. Søknad datert Foreningen for muskelsyke i Troms og Finnmark søker om et driftstilskudd for 2003 på kr ,-. Foreningen består av muskelsyke barn og deres foresatte, samt muskelsyke voksne med famile, og dekker Troms og Finnmark. De har i flere år samarbeidet om informasjon og tiltak til kommuneleger, sykehus, fysioterapeuter og apotek. Medlemmene inviteres til å komme på kurs og sosialt samvær. De har også en liten informasjonsavis som sendes ut 2 ganger pr.år. Da det ikke er satt av midler til tilskudd lag og foreninger på årets budsjett, fremmes saken uten forslag til vedtak. Rådmannens innstilling: Side 14 av 15

15 Gáivuona suohkan Sak 0010/03 Kåfjord kommune Side 15 av 15

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 743 87 000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Formannskapssalen, Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. Innkallingen skjer i samsvar med Administrasjonsutvalgets

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 4. 27. april 2012 kl. 09.30

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 4. 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 4 27. april 2012 kl. 09.30 Dette kravet erstatter i sin helhet tidligere leverte krav. Innledning Fornyelse og effektivisering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING A-rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

I sakene 2010 033, 2010-034, 2010-035 og 2010-036 mellom

I sakene 2010 033, 2010-034, 2010-035 og 2010-036 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2010 033, 2010-034, 2010-035 og 2010-036 mellom LO Kommune (Sak 2010 033) Unio (Sak 2010-035) YS-Kommune (Sak 2010-034) Akademikerne-kommune (Sak 2010-036) på den ene side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Byggeplassen Verdalsøra barne- og ungdomsskole og Nidaros, Stiklestad

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 15.08.2007 kl. 09.30 OBS!!! Merk tiden i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 Dette debattgrunnlaget er utgangspunktet for KS` medlemsdialog på strategikonferansene for 2005. Del 1 tar for seg strategiske og praktiske spørsmål knyttet til

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

ÅRLIG LØNNSREGULERING 2015 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

ÅRLIG LØNNSREGULERING 2015 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Til - Styret i Naturviterne Kommune - Fylkeskontakter - Fylkesarbeidsutvalg - Tillitsvalgte i KS-området - Naturviternes medlemmer KS-området - Hovedstyret RUNDSKRIV 2015 Oslo, mai 2015 ÅRLIG LØNNSREGULERING

Detaljer