MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0006/03 02/00646 ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0006/03 02/00646 ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/03 02/00565 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 0006/03 02/00646 ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER 0007/03 03/00061 DEN NYE ARBEIDSGIVERROLLEN 0008/03 03/00071 SØKNADER OM TILSKUDD DIV. LAG OG ORGANISASJONER 0009/03 02/00654 Unntatt offentlighet 5A KLAGE OVER RENOVASJONSAVGIFT 0010/03 02/00710 Unntatt offentlighet 5A KLAGE PÅ VEDTAK - KOMMUNALE AVGIFTER Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0005/03 Kåfjord kommune SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 02/00565 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/03 Formannskapet Henvisning til lovverk: K-sak 23/02 Bilag: Tilbud Saksutredning: I henhold til K-sak 23/02 har har adm. kunngjort salg av 12 av kommunens boliger/boenheter, fortrinnsvis til ungdom i etableringsfasen inntil 35 år. Etter at det var innmeldt interesse for kjøp av bolig i Djupvik Lindvallvn. 12/14-16/18 og Grønnmyrvn. 2/4 ble det foretatt taksering av boligene. Boligen i Djupvik ble taksert til en salgsverdi på kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) anbefalt låneverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) Lindvallvn. 12 ble taksert til en salgsverdi kr ,- anbefalt låneverdi kr ,- Lindvallvn. 14 ble taksert til en salgsverdi kr ,- (samlet 12/14, ,-) anbefalt låneverdi kr ,- (samlet 12/14, ,-) Lindvallvn. 16/18 ble taksert til en salgsverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) anbefalt låneverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) Grønnmyrvn. 2/4 ble taksert til en salgsverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) anbefalt låneverdi kr ,- pr. leilighet (samlet ,-) Frist for innlevering av første tilbud var satttil 21. oktober 02. Ved fristens utløp var det kommet inn tilbud på boligen i Djupvik pålydende kr ,-, for begge leilighetene. Tilbud på Lindvallvn. 12 og 14 samlet på kr. 310,000,- Tilbud på Lindvallvn. 16 og 18 samlet på kr ,- Side 2 av 15

3 Sak 0005/03 Det ble ikke gitt tilbud på Grønnmyrvn. 2/4. Dette ble forelagt formannskapet i møte den Formannskapet fant ikke å kunne akseptere tilbudene. Etter dette har adm. tatt kontakt med tilbyderne ved skriv herfra av hvor tilbyderne er gjort kjent med formannskapet slutning, samtidig som det er gitt anledning til å høyne tilbudet. Resultatet av denne henvendelse er at tilbudet på leilighetene i Djupvik er høynet med ,- til ,- Selv om formannskapet i utgangspunktet ikke aksepterte tilbudene syns det likvel å være grunn til å se nærmere på tilbudene på leilighetene i Djupvik og tilbudet på Lindvallvn. 12/14. Opp gjennom årene har det vært variabel bruk av leilighetene i Djupvik. I løpet av de siste 2 år har leilighet 1 vært utleid i perioden; og hele året (tils. 16 mndr.) Leilighet 2 har i samme periode vært utleid; til Og fra (tils. 4 mndr). Det vil si at en av leilighetene i gjennomsnitt har stått tom i 28 mnder. i denne perioden. omregnet i % utgjør dette en utleie på 42%. Lindvallvn. 12 har vært utleid sammenhengende siden Derimot har Lindvallvn. 14 stått ledig siden , pga. vannskade. I % utgjør dette en utleie på 52 % de siste 2 år. Det er foretatt undersøkelse av skadens omfang som i går ut på utskifting av gulvplater på kjøkken og bad, samt nytt belegg. Kjøkkeninnredningen som måtte demonteres er ikke i slik stand at det er regningssvarende å montere den inn igjen. Kostnader til materiell anslås til +/- kr ,-. Husleia pr. leilighet er kr. 3024,- pr. mnd, øker til kr. 3138,- fra Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling til vedtak. Side 3 av 15

4 Gáivuona suohkan Sak 0006/03 Kåfjord kommune ENDRING PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 02/00646 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0020/02 Administrasjonsutvalget /03 Formannskapet Henvisning til lovverk: Saksutredning: Med bakgrunn i signaler gitt fra arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalget i annen sak, tar rådmannen opp forslag til endring av permisjonsreglement for Kåfjord kommune, pkt 4.1 diverse permisjonsbestemmelser. I forhold til at en sak har skapt presendens tilrår rådmannen endring til pkt. 4.1-diverse permisjonsbestemmelser: Ansatte i Kåfjord kommune kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 1 år. Det knyttes ingen forutsetninger til hva permisjonen skal brukes til. Punktet har nå følgende ordlyd; Som hovedregel innvigles ikke permisjon ved overgang til ny stilling i eller utenfor kommunen. Permisjon kan vurderes dersom det dreier seg om ei stilling som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for kommunen. Det må være en forutsetning at arbeidstakeren skal gjeninntre i sin stilling etter endt permisjon. Permisjon skal gis for inngil 1 år, og for inntil 2 år totalt. Rådmannen tilrår at det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal komme med forslag til rullering av personalpolitiske retningslinjer. Rådmannens innstilling: 1. pkt. 4.1 diverse permisjonsbestemmelser endres til; Ansatte i Kåfjord kommune kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 1 år. Det knyttes ingen forutsetninger til hva permisjonen skal brukes til. 2. Det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal komme med forslag til rullering av av personalpolitiske retningslinjer for Kåfjord kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0020/02 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Side 4 av 15

5 Sak 0006/03 Linda Bakkevoll, NSF/Tor Oldervoll, IKB, fremmet følgende forslag til vedtak; Nytt pkt 1 det knyttes ingen forutsetning til hva permisjon skal brukes til, strykes. Nytt pkt. 2 Det nedsettes et utvalg bestående av personalleder, ordfører og 2 hovedtillitsvalgte, som skal komme med forslag til rullering av personalpolitiske retningslinjer for Kåfjord kommune. Forslaget til Linda Bakkevoll, NSF/Tor Oldervoll, IKB, pkt 1 settes opp mot forslaget fra rådmannen. Linda Bakkevoll/Tor Oldervolls forslag pkt 1 fikk 2 stemmer, 4 stemte for rådmannens forslag pkt. 1. Rådmannens pkt 1 vedtatt. Forslaget til Linda Bakkevoll, NSF/Tor Oldervoll, IKB, pkt 2 settes opp mot forslaget fra rådmannen. Forslag til Linda Bakkevoll, NSF/Tor Oldervoll, IKB, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Pkt. 4.1 diverse permisjonsbestemmelser endres til; Ansatte i Kåfjord kommune kan innvilges permisjon uten lønn i inntil 1 år. 2. Det nedsettes et utvalg bestående av personalleder, ordfører og 2 hovedtillitsvalgte, som skal komme med forslag til rullering av personalpolitiske retningslinjer for Kåfjord kommune. Side 5 av 15

6 Gáivuona suohkan Sak 0007/03 Kåfjord kommune DEN NYE ARBEIDSGIVERROLLEN Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00061 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0007/03 Formannskapet Bilag: Saksutredning: KS har sendt ut et debatthefte, den nye arbeidsgiverrollen. Hensikten med debatthefte er å gi en tilbakemelding og innspill til KS på heftet. Tilbakemeldingene har vært variabel. For å bøte på dette har KS Troms samlet tre personalledere og en fra rådmannsutvalget for å gå gjennom debattheftet, samt utarbeide et forslag til saksframstilling. Etter en vurdering av KS Troms sitt forslag til saksframstilling legges denne fram til formannskapet uten ytterligere kommentar fra rådmannen. Kåfjord kommunes arbeidsgiverpolitikk er basert på Kåfjord kommunes personalpolitiske retningslinjer, personalhånbøkene til Staten og KS, hovedavtalen og hovedtariffavtalen for begge tariffområdene samt lovverk innenfor fagfeltet. SAKSOPPLYSNINGER KS arrangerer årlig strategikonferanser der medlemskommunene i fylkene deltar, hensikten med disse konferansene er å at medlemmene skal gi KS innspill og tilbakemeldinger som skal danne grunnlag for hvordan KS skal prioritere i kommende tarifforhandlinger med hovedorganisasjonene. Forut for disse konferansene sendes det ut til medlemmene et debatthefte der det ønskes svar på aktuelle problemstillinger, dette er også gjort til årets strategikonferanse som arrangeres i februar. På initiativ fra KS-Troms og til hjelp til kommunene, er det utarbeidet forslag til svar, dette forslaget er utarbeidet av en gruppe på 4 bestående av personalledere og en rådmann fra kommunene i Troms. I det etterfølgende er det tatt med en kort innledning til hvert spørsmål fra debattheftet. Spørsmålet fra debattheftet er satt inn i en tekstboks (ramme). Videre er det satt opp forslag til svar, svaret er skrevet i kursiv. Svarene kan vedtas som kommunens tilbakemelding til KS til årets strategikonferanse i Troms, eventuelt supplert med egne kommentarer. VURDERINGER Side 6 av 15

7 Sak 0007/03 Den nye Hovedavtalen i KS tariffområde og hovedtariffoppgjøret 2002 representerte et gjennombrudd i arbeidet for mer lokal styring med lønns- og arbeidsgiverpolitikken i KS-området. Hovedavtalen er en rammepreget overbygning hvor de lokale parter i den enkelte virksomhet kan finne hensiktsmessige samarbeidsformer og prosedyrer. Hovedavtalens bestemmelser må brukes når de lokale partene ikke finner fram til felles ordning for medvirkning og samarbeid. Hovedtariffavtalen representerer et brudd med tidligere tenkning omkring lønnsrammer og lønnstrinn. I dagens KS-avtale finner vi en forenklet stillingsstruktur og et lønnssystem som forutsetter individuell lønnsinnplassering ut i fra gitte minstelønnsnivåer for hoveddelen av stillingsgruppene. Samtidig befinner en del av stillingene seg utenom minstelønnsnivåene. Dette har gitt en ytterligere frihet til å benytte lønn som strategisk virkemiddel i lokal lønnspolitikk Debattheftet peker på noen av de sentrale utfordringene kommunene står overfor ettersom både Hovedavtale og Hovedtariffavtale gir stor frihet til lokale løsninger. Ny Hovedavtale - samarbeidsklimaet. Hovedavtalen regulerer samarbeidsforholdene mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Jo bedre klimaet og kulturen for samarbeid i virksomheten er, desto mindre behov er det for å benytte seg av bestemmelsene i Hovedavtalen. Avtalen er i stor grad rammepreget og det er først når de lokale parter ikke blir enige om løsninger at en faller ned på detaljbestemmelsene i Hovedavtalen. Spørsmål: Hvilke tiltak kan gjennomføres for å styrke samarbeidsklimaet innad i kommunen/fylkeskommunen/bedriften? Det tar tid å opparbeid god kommunikasjon og det tar tid å skape forståelse for ulike problemstillinger. Et klart lederansvar. Ha verdinormer som det arbeides ut ifra. Arbeidsgiver må skape tillit samt ha respekt for ansatte og deres ståsted. Arbeid for forutsigbarhet som igjen vil skape tillit i organisasjonen. Tillitsvalgte som tilhører kap. 4 kan velge å melde seg ut. De vil da miste muligheten til å delta i utforming og prosessen med å danne egen organisasjonskultur. Må gi det nye avtaleverket tid til å "modnes" for alle parter. Avtaleverket gir stor mulighet til fleksibilitet og rom for egen arbeidsgiverpolitikk. Noen gir tillegg til tillitsvalgte. Premiere ansatte som tar på seg ekstra ansvar. For å lykkes er det viktig med godt skolerte tillitsvalgte. Side 7 av 15

8 Sak 0007/03 NY Hovedavtale - lokal lønnspolitikk. Hovedtariffavtalen (HTA) for åpner for langt større lokalt ansvar i lønnspolitikken enn hva som har vært praksis tidligere. Mange arbeidstakerne får nå sin lønn fastsatt kun ved lokal lønnsdannelse. Det betyr at behovene for lokale verktøy øker. Det man tidligere kunne hente ut av en sentral tabell, må man nå finne løsninger på lokalt. Spørsmål Hvordan kan man som arbeidsgiver bidra til å skape legitimitet for en lønnspolitikk som differensierer og belønner innsats og resultatoppnåelse? Viktig å utarbeide objektive kriterier. Felles forståelse for mål - skape aksept og holdninger Realistiske mål. - for ledere - tenke gruppevis/avdelinger (ikke nødvendigvis nivå - ulike nivå) - sikre "korpsånden" Lik lønn er ikke rettferdig. Definere klart hvem som skal omhandles av differensiert lønnspolitikk. Individuelle forskjeller fra kommune til kommune. Vektlegge verdinormer og ulike livsfaser (de yngste arbeidstakerne, midtlivsgenerasjonen og senior). Viktig å skape holdninger til ulike prosesser som må kjøres i organisasjonen for derigjennom å få en god kultur. Bonus/premiering bør komme i "andre rekke" og trenger ikke være lønn. Arbeidsgiverutvikling. Kompetente ledere og en helhetlig arbeidsgiverpolitikk er blant de kritiske suksessfaktorene for å lykkes i møte med de utfordringer en står overfor. Spørsmål Side 8 av 15

9 Sak 0007/03 KS medlemmer bruker i dag store ressurser på kjøp av tjenester på områder som omorganisering, ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling. På hvilke områder ønsker dere at KS Arbeidsgiver og KS Bedrift skal være enda mer aktive overfor medlemmene? Grunnopplæring dvs. opplæring i avtaleverket (fra kurskatalogen) Lederutvikling på alle nivå med basis i Ny giv i arbeidsgiverpolitikken Spesialtilpassede tiltak ut fra konkret bestilling ( skreddersøm ) Nevn eventuelt andre behov Det er viktig at KS er aktiv ifm lederutvikling på alle nivå. Det er med på å utvikle holdninger og felles forståelse. Tillitsvalgte (hovedtillitsvalgte) kan gjerne være med på lederutvikling som gjelder organisasjonen, kultur, holdninger, etiske retningslinjer, opplæring i avtaleverk samt bevisstgjøring vedrørende resultatlønn, bonusavtaler etc. Det er viktig for å skape åpenhet, trygghet og felles forståelse. OU-midlene bør brukes til felles tiltak som er rettet mot ovennevnte! Lønn som strategisk virkemiddel. Når det i en stilling er visse funksjoner som skal ivaretas og som forutsetter en bestemt kompetanse av både formell og reell art, må det bli en vurdering av arbeidstakerens evne til å fylle disse behovene som legges til grunn for lønn og belønning. Lønn som er fastsatt etter hvilke funksjoner og hvilken kompetanse som det gjennomsnittlig er behov for i en slik stilling, lokalt, regionalt eller på landsbasis er ikke ensbetydende med at denne lønnen er rettferdig. Tvert i mot, en slik bruk av likhetsbegrepet og lønn kan snu hele problemstillingen på hodet: «Lik lønn = urettferdig lønn!» Utfordringen er å gjøre lønn til et virkemiddel for bedre ressursutnyttelse og kvalitet. Spørsmål På hvilken måte kan kommunestyret og bedriftens ledelse bidra til å gjøre lønn til et strategisk virkemiddel? Kommunestyret vedtar de økonomiske rammene. Det er rådmanns ansvar å gjøre lønn til et strategisk virkemiddel. I samarbeid med ledere og tillitsvalgte utarbeide et lønnspolitisk dokument. Dette forutsetter at det ikke legges føringer på potten! Individuell lønnsfastsetting. Tariffavtalene slår fast at lønnsfastsettingen bl.a. skjer ved tilsetting. Den enkelte arbeidstaker skal i utgangspunktet få fastsatt sin lønn knyttet til de arbeidsoppgavene vedkommende skal utføre. Side 9 av 15

10 Sak 0007/03 Tariffavtalene har fastsatt en del minstelønnsnivåer som skal sikre at ingen blir liggende lønnsmessig under disse nivåene. Dette må imidlertid ikke oppfattes som den enkelte arbeidstakers lønnsnivå. Ved lønnsfastsettelsen og i den videre lønnsutviklingen skal det bl.a. tas hensyn til kompleksiteten i arbeidet og den ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Hvilke utfordringer gir dette lederen i den enkelte virksomhet? Må vurdere hensikten med individuell lønnsfastsetting for de ulike grupper. Fastsetting av lønn vil for noen grupper måtte ta hensyn til markedet i den enkelte kommune. Det må derfor skilles mellom markedstilpasset lønn og individuell lønnsfastsettelse. Utfordringer for leder; - må ha system for "å se alle". Kriteriene må være kjent. Leder må være tydelig på forventinger etc. Må ha god kommunikasjon med de ansatte. - utvikle gode parameter. - må også sees i sammenheng med opplæringsplaner. Det er viktig å utarbeide kriterier som er kjent og akseptert. Samtidig er det viktig at arbeidsgiver er tydelig på hva som forventes av den ansatte. Hensiktsmessigheten ift ulike grupper må vurderes. Fra pott til ramme. Tidligere har totaløkonomien i tariffoppgjøret i KS vært fastsatt som et resultat av det sentrale tariffoppgjøret. I de lokale forhandlingene har partene lokalt hatt frihet til å fordele en pott som på forhånd var fastsatt av partene sentralt. Slik er det fortsatt for de stillingene som er omfattet av Hovedtariffavtalen kap. 4. For alle ansatte omfattet av Hovedtariffavtalen kap. 5 skal de lokale partene nå føre forhandlinger om lønnsregulering uten en sentralt fastsatt pott. I Energiavtalen er dette allerede innarbeidet praksis. Hovedtariffavtalen slår likevel fast at det ved «lønnsregulering for disse stillingene tas hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, kommunen/fylkeskommunen/bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet.» Dette innebærer at den enkelte kommune gjennom forhandlinger kan ta ansvar for selv å styre lønnsmidlene inn mot de innsatsområdene, funksjonene og den kompetansen det er behov for i egen virksomhet. Spørsmål Hvordan vil kommunen/bedriften bruke det nye avtaleverket innen KS tariffområde som verktøy i utvikling av tjenesteproduksjonen? Side 10 av 15

11 Sak 0007/03 Nytt avtaleverk åpner for større lokal tilpasning og frihet. Eks: Ønsketurnus, individuell lønnsutvikling, kompetanseheving. Hovedavtalen gir tillitsvalgte rett til å drøfte prosedyrer for utlysning av ledige stillinger og prosedyren for tilsetting. Denne bestemmelsen er å oppfatte som en generell bestemmelse som ikke er knyttet til den enkelte utlysning eller tilsetting. Spørsmål Hvordan vil kommunen/bedriften innenfor dagens avtaleverk styrke den lokale lønns- og arbeidsgiverpolitikken Svaret her ligger i tidligere avgitte svar på spørsmål foran. Pensjon i KS' tariffområde. Jobbtilfredshet er et sentralt begrep. Her teller både sosiale forhold på arbeidsplassen, organisering av arbeidet, interessante arbeidsoppgaver og belønning. Pensjon er en viktig del av belønningen. En sikker og forutsigbar pensjonsordning gir trygghet for framtiden. For å skape trygghet for framtiden må også arbeidsplassene være trygge. Derfor er det avgjørende viktig å sikre at arbeidsplassene består, samtidig som de er lønnsomme nok til å sikre en stabil inntekt og pensjon for arbeidstakerne. For å skape denne tryggheten er stabilitet viktig, og et sentralt element for å oppnå dette er forutsigbare pensjonskostnader. Spørsmål Diskuter følgende forhold i pensjonsordningen i KS tariffområde opp mot behovet for mer universelle pensjonsordninger i norsk arbeidsliv. Hvilke elementer er det viktig å ta vare på inn i framtidens pensjonssystem, også sett i forhold til kostnadene knyttet til pensjonsordningen? Bruttopensjon vs. nettopensjon Særaldersgrensene Fleksibilitet fra år Forholdet mellom uførepensjon og IA (inkluderende arbeidsliv) Arbeidstakernes andel av pensjonspremien Mobilitet av arbeidskraft mellom offentlig og Side 11 av 15

12 Sak 0007/03 privat sektor Arbeidstakers andel av pensjonspremien bør vurderes. Bruttopensjon er å foretrekke. Innhold og kostnader kan drøftes. Det er et pre for kommunen å ha et godt pensjonssystem. Det bør være en gjennomgang på særaldersgrense ut fra at arbeidslivet har endret seg. Eks: ny teknologi, nye oppgaver etc Det bør være fleksibilitet fra år (67!) - Ikke jobbe hele året. - kortere arbeidsdag - ikke bare basert på lønn Arbeidsevnen bør prøves ut og øke fleksibiliteten i ordningen. Dette vil kreve god dialog med trygdekontoret ift løsninger for den enkelte arbeidstaker, noe som er et klart lederansvar. Men - kommunen må være oppmerksom på den store usikkerheten om de økonomiske belastninger som kan påløpe. (ad Tromsaksjonen) Anslaget for pensjon i 2003 er 12% og det anbefales at arbeidstakers andel økes med 1/3 av økningen fra 9 til 12%, dvs at arbeidstakers andel settes til 3%. I dag er det få i privat sektor som har pensjonsordning. For kommunen må det derfor være viktig å fokusere på den gode pensjonsordningen kommunal sektor har. Denne bør sikres også for fremtiden. Det er imidlertid viktig at finansieringen drøftes videre. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord formannskap viser til debatthefte til strategikonferansen 2003 fra Kommunenes sentralforbund. 2. Formannskapet vedtar at de foreslåtte svar oversendes KS-Troms som Kåfjord kommunes svar på debattheftet Side 12 av 15

13 Gáivuona suohkan Sak 0008/03 Kåfjord kommune SØKNADER OM TILSKUDD DIV. LAG OG ORGANISASJONER Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00071 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/03 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: (Til formannskapets medlemmer): 1. Søknad fra Støttesenter Mot Incest m/bilag 2. Søknad fra AAN Rådgivningskontor for gravide i Troms /bilag 3. Søknad fra Jusshjelpa i Nord-Norge (Årsrapport 2001 i saksmappa) 4. Søknad fra Forenigen for muskelsyke i Troms og Finnmark Saksutredning: 1. Søknad om økonomisk tilskudd fra Støttesenter Mot Incest Søknad datert Støttesenteret søker om støtte til drift fra Kåfjord kommune på kr ,-. De opplyser i søknaden at for hver krone kommunen evt. bevilger, gir staten like mye. Støttesenteret har en rekke tilbud til brukerne, bl.a. telefonkontakt, samtaler, støttegrupper, temakvelder mv. Nærmere opplysninger om tiltakene følger vedlagt til formannskapets medlemmer. 2. Søknad om støtte til AAN Rådgivningskontor for gravide i Troms Søknad datert AAN Rådgivningskontor søker om et tilskudd på kr ,- til den daglige drift av AAN kontoret i Troms for AAN står for "Alternativ til abort i Norge" og er en politisk og religiøs uavhengig rådgivningstjeneste. De tilbyr profesjonell rådgivning til kvinner/par som står i valget mellom abort eller å fullføre svangerskapet. Nærmere opplysninger om stiftelsen i søknaden m/bilag som følger vedlagt til formannskapets medlemmer. 3. Søknad om driftsstøtte for Jusshjelpa i Nord-Norge Søknad datert Jusshjelpa i Nord-Norge søker om kr. 500,- i driftsstøtte for 2003 fra Kåfjord kommune. Side 13 av 15

14 Sak 0008/03 Jusshjelpa i Nord-Norge er et tilbud til befolkningen i Nord-Norge om gratis juridisk bistand, og jobber også med å bedre rettsstillingen til den ressurssvake delen av befolkningen i landsdelen. De behandler rundt 2500 saker pr. år. Driften finansieres ved overføringer fra Justisdepartementet, UiTø, flere studentsamskipnader, samt kommuner og fylkeskommuner Søknaden følger vedlagt til formannskapets medlemmer, og årsrapporten for 2001 er i saksmappen. 4. Søknad om driftstilskudd til Foreningen for muskelsyke i Troms og Finnmark. Søknad datert Foreningen for muskelsyke i Troms og Finnmark søker om et driftstilskudd for 2003 på kr ,-. Foreningen består av muskelsyke barn og deres foresatte, samt muskelsyke voksne med famile, og dekker Troms og Finnmark. De har i flere år samarbeidet om informasjon og tiltak til kommuneleger, sykehus, fysioterapeuter og apotek. Medlemmene inviteres til å komme på kurs og sosialt samvær. De har også en liten informasjonsavis som sendes ut 2 ganger pr.år. Da det ikke er satt av midler til tilskudd lag og foreninger på årets budsjett, fremmes saken uten forslag til vedtak. Rådmannens innstilling: Side 14 av 15

15 Gáivuona suohkan Sak 0010/03 Kåfjord kommune Side 15 av 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 01/04 TID: 12.01.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151. Bare arbeidsgiverrepsentantene innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 31.01.2014 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Sidenr. Tittel PS 1/14 14/174 UTTALELSE TIL KS DEBATTHEFTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Møte via Telefon og E-post, Adm.bygg Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: 09:45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2233 KS STRATEGIKONFERANSEN 2014

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2233 KS STRATEGIKONFERANSEN 2014 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.01.2014 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Lønn i kommunal sektor Nytt avtaleverk virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm passer det? Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av

Lønn i kommunal sektor Nytt avtaleverk virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm passer det? Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av Lønn i kommunal sektor Nytt avtaleverk virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm passer det? Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av mer lokal lønnsdannelse, individuell lønn, fleksibilitet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/5995 Klassering: 515 Saksbehandler: Karsten Saugestad LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

ADMINISTRASJONSUTVALGET

ADMINISTRASJONSUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/10 REDUKSJON I BRUK AV UØNSKET DELTID 3/10 LØNNSPOLITISKE

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Formannskapet

MELDAL KOMMUNE Formannskapet MELDAL KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 21.01.2014, Kl. 09:00 Sakliste Saksnr. Saktittel 001/14 12/54 KS Debatthefte - 2014 002/14 14/76 Justering investeringsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 09:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 09:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 25.11.2016 Tid: 09:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf. 77 02

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/217 Klassering: 512 Saksbehandler: Marit Hjøllo DEBATTHEFTET 2016 - UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg: Til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS) Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris.

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Daåpma, Kommunehuset Dato: 13.01.2016 Tidspunkt: Fra 17:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin Arne

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/14 14/843 KS Strategikonferansen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 033 2008/3690-38 27.12.2015 Toril Bjerkeli Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver 04.02.2015

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall meldes til sekretariatet på mail Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Forfall meldes til sekretariatet på mail Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2016 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Forfall meldes til sekretariatet på mail sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 11:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1017 /14 Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune INKV ESARK-0804-201300321-22 Hva saken gjelder: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 28.08.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 28.08.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 28.08.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer