HJORT. Hjartdal kommune Oslo, utkast. mars 2014 Eiendomsskatt 3692 SAULAND UTKAST TIL HYTTEFORENINGENS MØTE 23. MARS INNLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HJORT. Hjartdal kommune Oslo, utkast. mars 2014 Eiendomsskatt 3692 SAULAND UTKAST TIL HYTTEFORENINGENS MØTE 23. MARS INNLEDNING"

Transkript

1 Hjartdal kommune Oslo, utkast. mars 2014 Eiendomsskatt 3692 SAULAND UTKAST TIL HYTTEFORENINGENS MØTE 23. MARS EIENDOMSSKATT HJARTDAL KOMMUNE - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST i INNLEDNING Vi representerer en rekke medlemmer/hytteeiere i 12 hytteeierforeninger i kommunen. De hytteeierne (skattepliktige) vi klager på vegne av er angitt i vedlagte liste. Denne klagen er felles for alle de nevnte hytteeiere. Bilag i Liste over de hytteeiere det klages på vegne av Grunnlaget for klagen er felles for alle de hytteeierne vi representerer. I tillegg vil den enkelte hytteeier kunne supplere sin klage med individuelle forhold knyttet til sin eiendom. Den enkelte hytteeier sender selv brev om slike forhold. Svar på denne klagen kan sendes Advokatfirmaet Hjort DA, men vi ber om at de hytteeiere som har innlevert individuelle klager får svar direkte. 2 DE RETTSLIGE UTGANGSPUNKTER Takseringen skal ta utgangspunkt i den enkelte eiendoms verdi og det skal foretas individuell taksering. Bruk av sjablonger herunder sonefaktorer og kvadratmeterpriser er godtatt i praksis. Taksten etter slike sjablongverdier kan ikke settes høyere enn markedsverdi for den enkelte eiendom. Finansdepartementet har i brev av 19. juni 2007 uttalt seg om taksering av hytte og bolig. Departementet viser til sitt tidligere brev av 9. november 1995 hvor følgende uttales om sj ablongregler mv. (uthevet her): Advokatfirmaet Hjort DA / hjortno Besøksadresse Akersg Tif (+) Bankgiro Postadresse P8 471 Sentrum 0105 Oslo Faks (+4v) 2247 is is Org.nr MVA

2 Side2av3 Eiendomsskattetakstene skal svare til de respektive eiendommers omsetningsverdi vedfritt salg på takseringstidspunktet, ff byskatteloven Ç 5første ledd Departementet er kjent med at en rekke kommunerfastsetter eiendomsskattetakstene til en bestemt brøkdel av omsetningsverdi. Departementet har ingen innvendinger mot en slik praksis. Departementet er videre kjent med atflere kommuner ved eiendom.sskattetakseringen benytter seg av ulikeformerfor sjablonerfor i finnefrem til en eiendoms omsetningsverdi. En slik sjablon kanfeks værefaste kvadratmeterpriserfor ulike typer eiendommer, fradrag/tillegg i takst pga bygningens alder og konstruksjon osv. Departementet antar at dette ikke er i strid med reglene i byskatteloven, såfremt sjablonene er hjelpemidler som kommer i tillegg til befaringen av hver enkelt eiendom. Et grunnleggende hensyn bak eiendomsskatteloven er likheishensynet; eiendommer av samme karakter innen samne kommune skal behandles likt Dette innebærer at kommunen må legge de samme verdseltelsesprinsippene til grunn ved taksering av likeartede eiendommer beliggende iforskjellige deler av kommunen. Departementet uttaler videre i 2007 følgende om ulik kvadratmeterpris for hytter og boliger (uthevet her): Dersom en kommune generelt velger ulik gnlvkvadratmetersatsfor boligeiendom ogfritid.seiendom som basisfor takseringen, tilsier likhetsprinsippel at valget int kunne begrunnes i typiskeforskjeller i omsetningsverdi mellom like store enheter av de to eiendomsgrupper i kommunen. Slike typiskeforskjeller i kvadratmetersats måfortrinnsvis skyldesforhold som ikke samvarierer sterkt med størrelsen på gnlvarealet,f eks ulik beliggenhet på boligfelt og hyttefelt, ulikt nivå på standard mv. Fordi det må kunne aksepteres et betydelig sjablonelement i takseringssystemet i kommunen, vil det med en slik generell begrunnelse kunne opereres med ulike kvadratmetersatserfor bolig og hytte, selv om det i enkeittilfeller da kan bli ulik taket på to reelt like verdifulle eiendommer. Om sonefaktorer skriver departementet: Dersom kommunen velgerfelles kvadratmetersatsfor ulike soner, evt. ogsåfelles satsfor både hyttesoner og soner medfaste boliger, kan variasjoner i markedsverdiene i stedet tas hensyn til gjennom sonefaktorer. Slikefaktorer vil da reelt settfungere som sonevariasjoner i kvadratmetersatsene, og vil således kunne væreforenlig med det grunnleggende krav til likebehandling. Forutsetningen er at variasjonene i sonefaktorer kan begrunnes på tilsvarende måte som ved ulike kvadratmetersatser,.ff avsnittet ovenfor. Dersom kommunen velger sonevarierte kvadratmetersatser som refiekterte de typiskeforskjellene i markedsverdi i de ulike sonene, kan kommunen ikke i tillegg operere med ulike sonefaktorer i ulike soner, feks. større reduksjonforfast bolig ennforfritidsbolig. I slike tilfeller er sonefaktorene reelt sett ikke en de! av yerdsettelsen, men en d4fferensiering av skattenivåetpå annet grunnlag enn verdiforskjeller. En slik bruk av sonefaktorer vil stride mot likhetsprinsippet, og vil kunne underkjennes av domstolene. Når de typiske verdiforskjellene er tatt hensyn til gjennom selve kvadratmetersatsene, må en eventuell sonefaktor i tilfelle være lik i de ulike sonenefor at likhetsprinsippet kan anses overholdt. Kjernen i likhetsprinsippet er at en ikke kan differensiere mellom hytter og boliger på annet grunnlag enn faktisk påviste verdiforskj eller. Is ak for Sivilombudsmannen (2011/814) refereres følgende syn fra Finansdepartementet (uthevet her): Finansdepartementet svarte at sjablongmetoderfor taksering måtte sikre at skatiegrunnlaget avspeilte variasjonene i omsetningsverdien mellom de ulike eiendommene i kommunen på enforholdsmessig måte. Dersomflere sjablonger ble brukt, måtte disse ta hensyn til

3 Side3av3 ulikeforhold ved eiendommen, og det burdefremkomme av kommunens retningslinjer hva som skulle vektiegges ved anvendelsen av hver sjablong. Retningslinjene måtte gjøres tilgjengeligfor de eiendomsskattepliktige, slik at de kunne etterprøves. 3 NÆRMERE OM HVORDAN HYTTER OG BOLIGER ER TAKSERT I KOMMUNEN 3.1 Endelige rammer og retningslinjer av januar 2014 I rammer og retningslinjer er sjablongverdien satt til kroner kvm, for eneboliger, men til kroner kvm for fritidsboliger. For tomannsboliger, rekkehus, kjedehus mv. er prisen satt til kroner. For regulert tomt til bolig er prisen satt til 100 kroner, mens den for regulert tomt til fritidsbruk er satt til 300 kroner. I rammer og retningslinjer for takseringen er det fastsatt slike sonefaktorer for bolig, hytter og landbrukseiendom: 1. Sauland 1,0 2. Hjartdal 0,8 3. Tuddal 0,7 4. Kovstulheia, Russmarken, Flugonfjell 1,5 5. Resten 1,0 Det er videre gitt regler om sjablongfaktorer ut fra byggets alder. For bygg før 1985 (30 år og eldre) kan en bruke faktor 0,6-.0,8. For boliger bygget er faktoren 0,8-0,9. For nyere boliger er faktoren 0,9-1,00. Det er etter retningslinjene også mulig å justere for ytre faktorer knyttet til beliggenhet, herunder utsikt. 3.2 Arbeidet med rammer og retningslinjer og grunnlagsdata slik kommunen beskriver det i brev av 11. mars 2014 I brev av 6. mars 2014 ba vi om opplysinger knyttet til disse sjablongene. Kommunen har i brev av 11. mars gitt følgende opplysinger: Det statistiske grunnlaget opplyses å være følgende: Det er i følge brevet tatt utgangspunkt i omsetninger fra 4. mai til 16. april Det opplyses videre at for fritidseiendommer var det lagt ut 101 eiendommer og 102 var solgt i perioden. Det opplyses at gjennomsnittsprisen var i kroner som gir en gjennomsnitts kvadratmeterpris (målt i BOAJP-rom) på kroner. For boliger bygger statistikken på salg av 18 boliger. Gjennomsnittsprisen var 1 gjennomsnitt kvadratmeterpris var kroner kroner og

4 Side4av3 Det ble gjennomført flere møter i takstnemnda for fastsettelse av rammer og retningslinjer. Den 15.mai 2013 ble det holdt møte. Nemnda startet sine vurderinger med et utkast til rammer og retningslinjer (vedlegg 3 til kommunens brev) utarbeidet av Geomatikk-IKT AS. I dette utkastet er kvadratmeterprisene satt til kroner for alle typer boliger og for fritidseiendom. For tomter er alle priser satt til 100 kroner. Det er ikke opplyst hvilke vurderinger som ligger bak denne tabellen. I dette forslaget var det lagt til grunn tre soner med sonefaktor på hhv. i,0, 0,9 og 0,7. Det synes altså som om arbeidet har tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlige sats på kroner, uten at dette utgangspunktet er nærmere begrunnet. I vedlegg 4 til kommunens brev er utkast pr. 15. mai 2013 til rammer og retningslinjer fremlagt. Her fremgår som utkast at alle boliger skal gis en kvadratmetersats på kroner (både eneboliger, tomannsboliger, rekkehus mv). Fritidseiendom gis en sats på kroner. Tomt regulert til bolig settes til 100 og for tomt regulert til fritidseiendom er prisen 300. Bortsett fra at sone 5 er satt til 0,6 og ikke 1,0 er sonefaktorene som i det endelige utkastet. Det er i dette utkastet altså ikke forskjeller i kvadratmeterpris for forskjellige typer boliger. Ved nemndsmøte 19. november 2013 var befaringsarbeidet avsluttet og det ble foretatt prøvetakseringer i ulike deler av kommunen. I brevets vedlegg 6 er rammer og retningslinjer versjon pr. 19. november 2013 vedlagt. I dette utkastet er det innført forskjellige kvadratmeterpriser for forskjellige typer bolig. Enebolig er satt til og tomannsbolig, rekkehus, terrassehus mv er satt il kroner. Sonefaktorene er satt slik de ble i endelig vedtak. I brevet oppsummerer kommunen slik: Arbeidet med Rammer og Retningslinjer synte stor variasjon i dei ulike delane av kommunen når det gjaldt omsetningsverdifritidsbustader. Soner ble vedtattfor âfange opp desse variasjonane. Vaiet stod mellom ulik kvadratmeterpris i ulike deiar av kommunen etter soneinndeling. Variasjonen i dei ulike delane av kommunen når det gjeld bustader var ikkje like stor. Det kjem til utrykk i sonefaktor. 3.3 Fra møtebok i kommunestyret 15. mai 2013 Boligpolitikken ble diskutert i kommunestyret og i møteboka finner vi følgende uttalelse om verdier: Statistikk innhentafrå mekiarbransjen viser nokre interessante forhold. Dei siste to åra er det omsett 19 heiltidsbustader i kommunen via meklar. Ein av desse var leilegheit, resten

5 Side5av3 einebustadar. Gjennomsnittlegprisper m2 var på , som er svært lågt. Det kan likevel dels forklarast ved at mange av dei omsette bustadane var relativt gamle. Av einebustadane var berre ein oppford innan del siste 20 åra, og det var eit tvangssal. 61% av sala var i Sauland. Vi antar at det er fra denne undersøkelsen kommunen har hentet gjennomsnittsprisen på kroner. En ser av teksten at av 19 salg gjaldt en leilighet og resten einebustadar. Prisen karakteriseres som svært lav og det vises til at de solgte boligene var eldre. 61 % av grunnlaget for statistikken er fra Sauland. 3.4 Analyse av grunnlaget for taksering av boliger Statistikkgrunnlaget Som det fremgår over er det på grunnlag av faktiske omsetninger konkludert med en gjennomsnitts kvadratmeterpris på bolig på kroner. Det som ikke fremkommer i kommunens brev, men i møtebok fra 15. mai 2013 er at gjennomsnittsprisen er fastsatt ut fra salg av 18 eneboliger av eldre dato (17 boliger mer enn 20 år). Denne prisen ble i møteboka karakterisert som meget lav. Hadde utvalget vært større og omfattet også nye boliger ville gjennomsnittsprisen mest sannsynlig vært betydelig høyere. Siden statistikken kun gjelder en leilighet og resten eneboliger, er det meget uklart hvordan en har kommet fram til at tomannsboliger/rekkehus skal ha kroner i gjennomsnittsverdi. Det er i seg selv betenkelig at prisen bygger på kun 18 observerte salg. Statistikkgrunnlaget for bolig kan tyde på at en har tatt utgangspunkt i en for lav gjennomsnittlig markedsverdi pr. kvadratmeter Kommunens uttalelse om sonefaktor i brevet av 11. mars 2014 Kommunen skriver følgende i brevet av 11. mars 2014: Variasjonen i del ulike delane av kommunen når det gjeld bustader var ikkje like stor. Det kjem til utrykk i sonefaktor. For fritidsboliger ble variasj onen karakterisert som stor. Da må den siterte uttalelsen bety at variasjonene i boligprisene mellom sonene ikke er stor, selv om det er noe variasjon.

6 Side6av Sjablongprisen for bolig sett i sammenheng med sjablongfradrag for alder, sone og ytre faktor Sjablongprisen er satt for lavt Til tross for at gjennomsnittlig observert pris ble ansett meget lav legger en til grunn en gjennomsnittspris for eneboliger på kroner for alle eneboliger i kommunen. Dette gjennomsnittet gjelder både eldre og yngre boliger Sjablongprisen blir enda lavere når en tar hensyn til aldersfradrag i sjablongen For boliger bygget før 1985 (30 år og eldre) kan en bruke faktor 0,6.0,8, for åjustere for alder. For boliger bygget er faktoren 0,8-0,9. De eneboligene som er grunnlaget for gjennomsnittsprisen er eldre enn 20 år. Det innebærer at sjablongreglene krever at prisen skal ganges med en faktor på maksimalt 0,8 til 0,9. De boligene som danner grunnlag for statistikken (20 år eller eldre eneboliger) vil da få redusert satsen fra til 7200 kroner (0,9) eller 6400 kroner (0,8) som er hhv. 63,66 % og 56,6 % av observert pris for eneboliger eldre enn 20 år. For boliger 30 år eller eldre blir prisen i sjablongen 8000 x 0,6 til 0,8 dvs fra 4800 til 6400 kroner. Det utgjør fra 42 % til 56,6 % av observert gjennomsnittspris Ytterligere reduksjon hvis en tar hensyn til sonefaktor For eneboliger som ligger i områder med sonefaktor under 1,00 (dvs, sone 2 og 3) vil prisen bli ytterligere redusert. Enebolig eldre enn 20 år som ligger i sone 2 (faktor 0,8) vil få en pris på 8000 x 0,8 (alder)xo,8 (sone) = er 45 % av observert salgsverdi for eneboliger eldre enn 20 ar. Enebolig eldre enn 20 år som ligger i sone 3 (faktor 0,7) vil få en pris på 8000 x 0,8 (alder)xo,7 (sone) = er 39 % av observert salgsverdi for eneboliger eldre enn 20 ar. For boliger som er yngre enn 20 år kan det legges til grunn at faktisk gjennomsnittlig pris er høyere enn kroner. Disse vil lett ikke få aldersfradrag, men de får sonefradrag. Hvis en legger til grunn at slike yngre boliger har en pris som er (litt over 1000 kroner høyere enn observert pris for eldre eneboliger) ser en at sjablongprisen er 64 % av markedspris. I sone 2 (0,8) blir den prisen som legges til grunn 6400 som er 51 % av markedsverdi. Fordi kommunen selv sier at prisene på bolig ikke varierer like mye med sonen som for hytter vil utsiagene av sjablongen systematisk undervurdere bolig i soner med lavere faktor enn 1,00.

7 Side7av Hvor ligger boligene og hvor ligger hyttene For å kunne analysere konsekvensene av sonefaktorene, er det av interesse å fmne ut hvor hyttene ligger og hvor boligene ligger i Hjartdal kommune. Kommunen har i følge egne hjemmesider tre bygder: Kommunen består av tre bygder; Sauland, Tuddal og Hjartdal. Sauland er kommunesenter med mellom anna kommunehus, legekontor, helsestasjon, tannlege, lensmannskontor, bibliotek, sjukeheim, bank, frisør, bensinstasjon og daglegvarebutikk. I Sauland er detfleire kommunale bustadfett i tillegg til spreidd busetnad Avstanden til Notodden er ca 20 minuttar. Tuddal er Iuristbygda med lange tradisjonarfor å ta imot gjester. Tuddal Hogjjellshotell er det eldste høgjjellshotellet i Noreg. I Tuddal er det mellom anna kafé, trelastutsal og daglegvarebutikk Det har vore ei omfattande utbygging av hytter i Tuddal dei siste dra Tuddal liggpå solsida av Gaustatoppen. Hjaridal er kulturlandskapsbygda med eit særmerkt og godt bevara kulturlandskap av nasjonal verdi. Sauland er gitt sonefaktor 1,0. Arealdelen av kommuneplanen viser få områder med hytter i dette området. Sone 2 Hjartdal har heller ikke store hyttefelt i følge kartet/kommuneplanen. I Tuddal (sone 3) er det en del hytter, men langt nær så mange som i sone 4. Det er Fa eneboliger i Russmarken-Kovstulheia (sone 4) hvor den største konsentrasjonen av hytter ligger. Det er et bestemt inntrykk at soner med mange boliger har fått sonefaktor 1,00 og lavere, mens den sonen som har flest hytter (sone 4) har fått en faktor på 1, Analyse av kommunens taksering av hytter Nærmere om statistiskgrunnlaget for gjennomsnittsprisen Gjennomsnittlig pris som er observert i perioden 4. mai 2011 til 16. april 2013 ved hyttesalg er oppgitt å være kroner pr. kvadratmeter. Denne bygger på 102 salg. Det er ikke oppgitt noen nærmere om hvilke hytter statistikken bygger på. Bilag 2 Utskrift fra DNB over solgte fritidseiendommer Det fremgår av vedlegget at det er solgt 75 fritidseiendommer fra mai 2011 til april 2013 (markert med strek i vedlegget). Av disse 75 er 21 dvs. 28 % bygget i 1994 eller tidligere. Resten 72 % er yngre bygg.

8 Side8av3 Det er da rimelig å anta at kommunens gjennomsnittspris i hovedsak (72 %) er hentet fra salg av hytter yngre enn 20 år. Ved fastsettelse av gjennomsnittsprisen har en altså i stor grad bygget på nye hytter, mens en for bolig har lagt til grunn priser på eldre boliger. Det innebærer at en systematisk har overvurdert hytter, og undervurdert boliger når en finner fram til observert gjennomsnittspris. Observert gjennomsnittspris er satt for høyt når utvalget er skjevt mht. alder Statistikken sett i sammenheng med andre sjablongfaktorer Særlig om sone 4 Sone 4 er den typiske hyttesonen. Størst konsentrasjon av hytter er i sone 4. I kommunens årsrapport fra 2012 punkt står følgende: Det er hytter i alle deler av kommunen, men med størst konsentrasjon i området Russmarken-Kovstulheia. Det betyr at de aller fleste hyttene er satt til kroner ganget med 1,5 dvs, til 90 % av observert gjennomsnittspris. Hvis en legger inn et aldersfradrag på 0,8 blir prisen 69 % av observert pris. Hvis en legger til grunn at observert pris på er satt for høyt (se begrunnelse over) blir tallene enda mer skjeve sett ift. bolig. Hyttene i denne sonen vil gjennomgående også f tillegg for ytre faktor på grunn av god beliggenhet. Det vil ytterligere øke forskjellene. Eksempelvis kan en tenke seg en hytte i sone 4 som har god utsikt, da blir prisen slik: x 1,5x1, kroner pr. kvadratmeter. Dette utgjør 96 % av observert pris. Hvis observert pris anses som satt for høyt (fordi en ikke har samme statistikkgrunnlag som for hytter) blir lett den reelle kvadratmeterprisen over 100 % av observert pris i denne sonen. En analyse av takseringsprinsippene i rammer og retningslinjer viser altså en klar forskjellsbehandling av hyttene som ligger i sone 4 og boliger. Denne analysen stemmer videre med statistikk over solgte hytter sammenlignet med takstene. Se tabell under.

9 HJORT Side 9 av Tabell som viser utslaget av systematikken i sjablongene Takst for ny hytte og ny enebolig på BRA 100 kvm på en flate, Samme form ogbyggeteknikk Bygningarferdigstilt etter 2000 Tomtest0relse 1000 kvm Ytre og Indre faktorer like Bygningsareal BRA lookvm Sone 1, Sauland Sone 2. Hjartdal Sone 3, Tudda one 4, FIu on Kovstu Sone 5, Resten Hytte EneboliR Hytte lenebolig Hytte Fnh,It ytte EneboliR Hytte Enebolig Bygning 120( CX) ( ( i 20(1000 i Tomt ( ( Totalt Eiendomsskatt Konsekvens: 0fferanse Faktor Diff. p skattebeløp Takstfohold mellom ny hytte i Sone 4 lit ny hytte i Sone 5 150% 1, Takstforholdmellomnyhyttei Sone 4iEt.nyeneboliiSone1,Sauiand 250% Takstforhold me!lom ny hytte i Sone 4 ut ny enebolig i Sone 3, Tuddal 357% 3, (Kilde: Stein Hansen) Som det fremgår har en i denne tabellen fremstilt utslaget av det valgte sjablongsystem. En har tatt utgangspunkt i en bygning på 100 kvm med 1000 kvm tomt. Indre og ytre faktor er satt likt. Tabellen illustrerer de systematiske forskjellene mellom bolig og hytter og mellom soner. 3.6 Sammenligning av faktiske omsetningsverdier og eiendomsskattetakster Bilag 3 Tabell (utarbeid av Stein Hansen) som viser sammenligning av reelle omsetningsverdier og kommunens takster De øverste linjene i tabellen er observasjoner hentet fra sone 4 (med sonefaktor 1,5). Her ser en at takstene ligger betydelig over markedsverdi. Videre ser en av statistikken for bolig at disse systematisk ligger betydelig under faktisk markedsverdi. Tabellen viser i klartekst at hyttene i sone 4 systematisk er forskj ellsbehandlet og at sj ablongene systematisk ligger over reell omsetningsverdi. Både systemet slik det er lagt opp og konkret statistikk støtter altså en slik konklusjon. For den enkelte eiendom er reell omsetningsverdi det maksimale som er tillatt etter loven. Systemet er derfor gjennomgående ulovlig for sone 4. I tillegg bekrefter statistikken for sone 4 den systematiske forskjellsbehandlingen av hytter og boliger, som er brudd på likhetsprinsippet. 4 OPPSUMMERING OG VURDERING 4.1 Oppsummering

10 Sideloav3 I korthet kan en legge følgende faktiske forhold til grunn for bolig: Statistikkgrunnlaget for fastsettelse av observert pris for boliger er tynt, kun 18 omsetninger Statistikkgrunnlaget for boliger bygger med ett unntak bare på eneboliger eldre enn 20 år Kommunen har selv karakterisert observert gjennomsnittsprisen på kroner for bolig som lav. Sjablongen for enebolig tar utgangspunkt i kroner som er 70 % av en lav observert verdi Den observerte verdien bygger på hus som er 20 år eller eldre. Hvis en tar hensyn til 0,9 eller 0,8 som faktor for alder vil sjablongverdien bli hhv. 63,66 % og 56,6 % av observert pris. Hvis en også legger til grunn at mange boliger ligger i soner som har lavere sonefaktor vil en for disse boligene få lavere tall: o Enebolig eldre enn 20 år som ligger i sone 2 (faktor 0,8) vil få en pris på 8000 x 0,8 (alder)xo,8 (sone) = er 45 % av observert salgsverdi for eneboliger eldre enn 20 år. o Enebolig eldre enn 20 år som ligger i sone 3 (faktor 0,7) vil få en pris på 8000 x 0,8 (alder)xo,7 (sone) = er 39 % av observert salgsverdi for eneboliger eldre enn 20 år. Lavere sonefaktor for boliger er dårlig begrunnet. Kommunen sier selv at prisene på boliger varierer i mindre grad en for fritidseiendom. For hytter kan en observere følgende: Statistikken bygger på tall som for 72 % vedkommende er hytter som er yngre enn 20 år Det betyr at gjennomsnittsprisen tar utgangspunkt i observerte verdier som er innhentet etter andre prinsipper enn for boliger. Prinsipper som gir relativt sett høyere observert pris for hytter enn for boliger. Rammer og retningslinjer bygger altså på et statistikkgrunnlag for kvadratmeterpris som undervurderer bolig sett i forhold til fritidsboliger. Systematisk vil takstene i sone 4 ligge fra 90 % til over 100 % av observert gjennomsnittsverdi for hytter. Reelt sett ligger takstene godt over 100 %. Systematisk ligger sjablongtaksten for boliger betydelig under markedsverdi og prosentvis lavere enn for hytter i sone 4. Det foreligger derfor systematiske forskjeller mellom bolig og hytte Disse forskjellene gjenspeiles også av faktisk statistikk hvor en sammenligner salgspriser med eiendomsskattetaksten. Statistisk ligger hyttene i sone 4 godt over faktisk salgsverdi, noe som i seg selv er et brudd på loven, fordi faktiske verdi er taket for sjablongtakst. 4.2 Konklusjon Som påvist over foreligger en systematisk og ulovlig forskjelisbehandling mellom hytter og boliger i kommunen. Dette gjelder særlig hytter i sone 4. For sone 4 foreligger i tillegg gjennomgående takster som overstiger markedsverdi, noe som i seg selv er brudd på eiendomsskatteloven.

11 Sidellav3 Ved den enkelte taksering, må takstnemnda!klagenemnda sørge for at ingen hytte får en takst som ligger over faktisk markedsverdi. Dessuten må kommunen sørge for at den systematiske forskjellsbehandlingen av hytter og boliger i kommunen oppbører, ved at takstene for hytter justeres betydelig ned slik at de to typer eiendom takseres etter samme prinsipper. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet Hjort DA Sveinung 0. Flaaten partner sofhj ort.no Vedlegg: Liste over de hytteeiere som det klages på vegne av.

Referat. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop.

Referat. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop. Referat. Sted: Tuddal Høyfjellshotell. Dato: 23 03 2014 Kl: 1300. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop. Agenda: 1. Referat fra møte med ordfører og eiendomsskattesjef.

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Verdal rådhus Dato: 18.01.2013 Tid: 08:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Vi ønsker at du gjør vurderingene av vår sak under de forutsetninger som du her skriver med et betalt advokatoppdrag.

Vi ønsker at du gjør vurderingene av vår sak under de forutsetninger som du her skriver med et betalt advokatoppdrag. ! "#$% &' $$ % (( ) ) (( (% * Hei igjen Viser til telefonsamtale nylig. Vi ønsker at du gjør vurderingene av vår sak under de forutsetninger som du her skriver med et betalt advokatoppdrag. Jeg oversender

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg. Herredshuset, Verdal rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 08:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etg., Rådhuset Verdal Dato: 14.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/873-125 Arkiv: 232 SAKSFRAMLEGG Dato: 12.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015 Osen kommune Utvikling og Miljø Børge Aune Birkebeinervegen 1 A 7037 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015 1633/16/11 - Eiendomsskatt

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jøran Helge Zakariassen Leder Medlem Nestleder. Medlem Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jøran Helge Zakariassen Leder Medlem Nestleder. Medlem Medlem Medlem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etasje Verdal rådhus Dato: 24.05.2016 Tid: 08:30- Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jøran Helge

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven)

Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Rammer og retningslinjer for taksering med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Dette dokumentet gjelder for all taksering i perioden 2017 til 2026. Endelig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 19.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse av bygninger... 3 a) Fastsettelse

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2014 Mai 2013 Jasper de Mooij 1 Innhold INNHOLD... 2 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 MARKEDSVERDIER

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: Tid: 08:00-15:30

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: Tid: 08:00-15:30 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 07.05.2013 Tid: 08:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING Trykte vedlegg:

Detaljer

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper Utvidet klageadgang Før var det anledning til å klage på taksten kun det året taksten var ny. Ved endringen av eiendomsskatteloven 19 gjeldende fra januar

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 2. etg., Verdal Rådhus Dato: 25.01.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås Sigdal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Oktober 2013 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 ALMINNELIG TAKSERING MARKEDSVERDIER

Detaljer

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer og taksering... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Teknologiske rammer... 4

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 14.03.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid Hildrum Leder AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli Medlem H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid Hildrum Leder AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli Medlem H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 08.05.2013 Tid: 08:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Versjon 3 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 BOLIG-/LANDBRUKS-/FRITIDSEIENDOMMER...

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune.

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vadsø kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 23.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom 2 Tana Rådhus Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Innhold... 3. 1. Juridiske og politiske rammer... 4. 1.1 Sammenhengen med andre lover... 4. 2. Takseringsmetode... 5. Fakta om eiendommen...

Innhold... 3. 1. Juridiske og politiske rammer... 4. 1.1 Sammenhengen med andre lover... 4. 2. Takseringsmetode... 5. Fakta om eiendommen... Fræna kommune Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Fræna kommune med virkning fra 1. januar 2014 Vedtatt 05. 02. 2014 Taksering

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid Hildrum Leder AP-KRF Arne Falkfjell Medlem H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid Hildrum Leder AP-KRF Arne Falkfjell Medlem H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etg. Rådhuset Verdal, Rådhuset Verdal Dato: 06.02.2014 Tid: 08:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune.

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Målselv kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 31.1.2017 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015.

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. TINGVOLL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. Innholdsliste 1. ORIENTERING... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 3 2.1. FAKTA

Detaljer

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra EIDE KOMMUNE Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra 01.01.2018 Vedtatt 25.04.2017 Revidert 02.06.2017 Taksering av eiendommer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 11.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt Skattetaksten? Svar: Taksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal ikke overstige eiendommens omsetningsverdi

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etasje, Rådhuset Verdal, Verdal Rådhus Dato: 25.03.2014 Tid: 08:30-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/225 GBNR 084/013 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/225 GBNR 084/013 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Finnkona (3. etasje), kommunehuset, Leland Møtedato: 12.06.2014 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda.

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Thor Bertil Granum Linda Olsen AP-KRF Johannes Overmo Ann-Maj Hovdahl Holmli H/V/SV/FRP/SP

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Thor Bertil Granum Linda Olsen AP-KRF Johannes Overmo Ann-Maj Hovdahl Holmli H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etg., Verdal Rådhus Dato: 12.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 26.08.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 26.08. Leirfjord kommune Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 26.08.2013 Tid: 1900 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05. Leirfjord kommune Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05.2011 Tid: 1900 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 24.10.2005 Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side 4 1.1. Hovedbygg 1.2. Andre bygg til bolig 1.3. Bebygd boligtomt

Detaljer

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Om dette dokumentet Dette dokumentet er resultatet fra en prosess der sakkyndig nemnd, ankemend og administrasjonen

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Bø kommune Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Politiske vedtak 3 3. Rammer for takseringen 3 3.1 Juridiske rammer 3

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3. etg, Verdal rådhus Dato: 26.02.2013 Tid: 08:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Eiendomsskattetaksering Re kommune Skattetakstnemnda

Eiendomsskattetaksering Re kommune Skattetakstnemnda Eiendomsskattetaksering Re kommune Skattetakstnemnda Taksering - hvorfor: Riktige takster er en forutsetning for å kunne utnytte det inntektspotensialet som eiendomsskatten representerer Likhetsprinsippet

Detaljer

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1.1. Eiendommene som skal takseres Alle faste eiendommer i Karlsøy har kommunestyret vedtatt skal takseres. Kommunen vil ikke taksere eiendommer som har

Detaljer

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1):

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1): Hvaler Kommune Retningslinjer for taksering til eiendomskatteformål for Hvaler kommune Om dette dokumentet Dette dokumentet er et resultat av en prosess der Skattetakstnemnda, Overskattetakstnemnda og

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 059/13 KJMO Kommunestyret 12.12.2013 129/13 KJMO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-232 : Arkivsaknr.: 13/2724

Detaljer

Taksering av seksjonerte boligeiendommer i Trondheim kommune - klagebehandling og anvendelse av likhetsprinsippet

Taksering av seksjonerte boligeiendommer i Trondheim kommune - klagebehandling og anvendelse av likhetsprinsippet Print: Taksering av seksjonerte boligeiendommer i Trondheim kommune - klagebeha... Side 1 av 8 * Ivfio O-. huds mannen Taksering av seksjonerte boligeiendommer i Trondheim kommune - klagebehandling og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: Tid: 08:00 16.

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: Tid: 08:00 16. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 21.05.2013 Tid: 08:00 16.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksframlegg Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksbehandler: Jostein Sørensen BOLIGER OG HYTTER SOM LEIES UT - SKAL I EIENDOMSSKATTESAMMENHENG BESKATTES SOM BOLIG/FRITIDSBOLIG ELLER NÆRING?

Detaljer

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd Båtsfjord kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 06.06.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for

Detaljer

Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016. i samarbeid med Geilo Velforbund. Velkommen til møtet!

Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016. i samarbeid med Geilo Velforbund. Velkommen til møtet! Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016 i samarbeid med Geilo Velforbund Velkommen til møtet! Hyttemøtet, 27. februar 2016 Program Velkommen v/ordfører Petter Rukke Kommunal

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -"ansatte besiktigelsesmenn"

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -ansatte besiktigelsesmenn DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT 9 Deres ref Vår ref Dato 3/3339 SL SMe/Ø 11.2.24 Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -"ansatte besiktigelsesmenn" Det vises til brev 21. oktober 23 hvor

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune. Vedtatt

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune. Vedtatt Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 16.02.2017 INNLEDNING... 3 1. RAMMEBETINGELSER... 4 1.1. JURIDISKE RAMMER... 4 1.2. POLITISKE RAMMER... 4 1.3. TEKNOLOGISKE RAMMER...

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser

Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser Eiendomsskatten utlignes med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Vadsø kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. Jasper de Mooij

Vadsø kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. Jasper de Mooij Vadsø kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015 Jasper de Mooij 1 2 1 - INNLEDNING... 4 USIKKERHETER... 4 2 MARKEDSVERDIER OG TAKSTER... 5 Bolig/landbruk/fritidseiendommer...

Detaljer

Retningslinjer for besiktigelse og taksering

Retningslinjer for besiktigelse og taksering Retningslinjer for besiktigelse og taksering Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

Mandal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i Jasper de Mooij

Mandal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i Jasper de Mooij Mandal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2013 Jasper de Mooij 1 2 Innhold INNHOLD... 3 1 - INNLEDNING... 4 USIKKERHETER... 4 2 MARKEDSVERDIER OG TAKSTER...

Detaljer

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Etnedal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Styringsgruppa for Eiendomsskatt Vedtatt i kommunestyret 13. januar 2011 Rammer

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER Møtested: Møterom Lihøve (Formannskapssalen) : 09.05.2017 Tid: 10:00-11:00 Det innkalles med dette til møte i KLAGENEMND FOR

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt

Takseringsregler for eiendomsskatt Forslag til Takseringsregler for eiendomsskatt Balsfjord kommune 2017 2026 Innhold 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer for takseringen... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Politiske rammer...

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Evaluering av sjablongverdier og korrigeringsfaktorer som gir grunnlaget for takstnivået

Evaluering av sjablongverdier og korrigeringsfaktorer som gir grunnlaget for takstnivået ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/59 17.10.2016 Formannskapet Arkivref: 2015/437-6 Saksbeh.: Tarjei Retterholt, Næringsrådgjevar Eining: Samfunn Dir.tlf.: 37185261 E-post: tarjei.retterholt@amli.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/29.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/29. Kirsten Marie Fjelland Landasjøen 21 C Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 1 OM DOKUMENTET Dette dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og vedtatt av sakkyndig

Detaljer

Eiendomsskattetaksering Ås kommune

Eiendomsskattetaksering Ås kommune Eiendomsskattetaksering Ås kommune Taksering - hvorfor: Riktige er er en forutsetning for å kunne utnytte det inntektspotensialet som eiendomsskatten representerer Likhetsprinsippet mtp gjennomføring er

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Rennemo Leder AP-V Inger Åse L. Evenmo Medlem AP-V

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Rennemo Leder AP-V Inger Åse L. Evenmo Medlem AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Skattetakstnemnd Verdal Møtested: 3. etg. Herredshuset, Herredshuset Verdal Dato: 10.02.2016 Tid: 08:30-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer