Formannskap Kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandlere Annette T. Pettersen og Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 32/14 Innføring av eiendomsskatt i Leka kommune Rådmannens forslag og formannskapets innstilling til VEDTAK: Leka kommune utvider fra og med 2015 eiendomskatten til å gjelde hele kommunen. Dette i medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4. Leka kommuner vedtar eiendomskatt etter alternativ 1, besiktigelse. Rådmannen gis fullmakt til å innhente anbud og gjøre avtale med konsulentfirma for bistand til taksering og gjennomføring av innføring av eiendomsskatt innenfor en ramme på kr (dekkes over disposisjonsfond, ). Vedtekter for eiendomsskatt må revideres å gjelde for hele kommunen og legges frem i neste kommunestyremøte. Sakkyndig skattetakstnemnd og en sakkyndig overskattetakstnemnd valgt av kommunestyret i k-sak 05/11 og 103/12 jfr byskatteloven 4 og 5 eiendomsskatteloven 33 er gjeldende sakkyndige nemnder ut kommunestyreperioden. LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann e-post: Telefaks

2 Vedlagte dokumenter: Orienteringssak Eiendomsskatt Leka kommune Andre dokumenter ikke vedlagt: Samlet saksfremlegg Grong Kommune k-sak 05/09 Saksfremlegg Flatanger Kommune k-sak 27/11 K-sak 05/11 og 103/12 Hjemmel for vedtak: Eiendomsskatteloven Saksutredning: I K-sak 59/13 vedtok Kommunestyret å utrede kostnadene og inntektene ved å innføre eiendomsskatt Leka kommune. Det er fremlagt en referatsak om dette i kommunestyret den I kommunestyrets arbeidsmøte den var det ønske om å innføre eiendomsskatt. Arbeidet med å innføre eiendomsskatt er tidkrevende. For å kunne innføre dette fra 2015, må arbeidet startes snarest (jfr samtaler med Flatanger og Namdalseid kommune). Viktig lovgrunnlag: Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt i kommunene (Eiendomsskatteloven), samt endringer av som åpner for at kommunen kan velge å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen som et alternativ til områder som er utbygde på byvis. Skatteloven for byene av 18. august 1911 som angir takseringsregler Ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24 om verdsetting for eiendomsskatt og kapittel 9 om endring av ligning kraftanlegg. Skatteloven av 26. mars om verdsettelse av kraftanlegg avkastningsberegning. Generelt: Tidligere var det bare tillatt med eiendomsskatt på verker og bruk og/eller på eiendommer i bymessige strøk. Det skapte vanskelige avgrensninger. Fra 2006 kan det imidlertid skrives ut eiendomskatt på alle eiendommer inklusive fritidseiendommer. Det er fritak for næringsdelen i jord og skogbrukseiendommer, men våningshus, kårboliger og evt. annen næringsaktivitet på eiendommen (f.eks utleiehytter) kan ilegges eiendomsskatt. Det kan ikke innføres skatt bare på fritidseiendommer. Det er kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen og i hvilket omfang. Innføres eiendomsskatten til å gjelde for hele kommunen innbefatter dette også innføring av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er den eneste frivillige kommunale skatten vi har, og er en bruttoskatt, dvs. gjeldstyngde skal ikke vektlegges. Skatten er videre knyttet til eiendommen og ikke til eier, slik inntekt- og formueskatten er. Verk og bruk er definert som fast eiendom. Dette innebærer en utvidelse av begrepet fast eiendom og kan omfatte løsøre med en særlig tilknytning til anlegget. Kommunestyret fastsetter hvert år hvilken skattesats som skal legges til grunn ved utskrivning av eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør minst 2 promille, og ikke mer enn 7 promille av e-post: Telefaks

3 skattegrunnlaget for eiendommene. Da Leka kommune allerede har eiendomskatt på verk og bruk og i 2014 har den høyeste satsen som er 7 promille, kan kommunen innføre den høyeste satsen fra første dag avgiften innkreves i resten av kommunen. I de fleste kommuner har de startet på en lavere sats, 2-3 promille og deretter økt satsene årlig til 7 promille. Satsene for verk og bruk ble første gang satt til 2 promille (2011) og deretter økt med 2 promille frem til 2014 hvor maks satsen er nådd. Kommunen vil kunne fastsette både høyere og lavere eiendomsskattesatser for bolig- og fritidseiendommer enn andre eiendommer. Eiendomsskatten er en del av kommunens frie inntekter. Budsjett og økonomiplan viser nødvendigheten av å styrke kommunens inntekter for å unngå å måtte redusere tjenestenivået i de kommende årene. Det er viktig å være klar over at selv om det innføres generell eiendomsskatt, vil det i tillegg være behov for omstillinger og reduksjoner i utgiftsnivået. Disposisjonsfondene har blitt redusert vesentlig i de siste årene på grunn av at de har blitt brukt for å få driftsbudsjettet i balanse. Kommunen vil da ikke ha noen vesentlig buffer for å møte overskridelser og uforutsette forhold. Kommunestyret ytret ønske om å avsette midlene til et eget asfaltfond. Dette vil kun være mulig når en har regnskapsmessig overskudd. Slik den økonomiske situasjonen er i dag bruker vi jo av fond for å få balanse i økonomien. Innføring av eiendomsskatt vil være viktig for å kunne gi kommunen handlingsrommet tilbake. Takseringsmetode: Det må tas stilling til hvilken takseringsmetode en skal benytte. Besiktigelse alt 1 eller ligningsverdi alt 2. Ved besiktigelse vil det meste arbeidet utføres av et konsulentfirma. Ved alternativ 2 vil vi få en del data fra skatteetaten, men det må også besiktigelse til. Valg av metode for fastsettelse av eiendomsavgift, noen betraktninger. Ligningsverdi kontra besiktigelse Ligningsverdi Øker i takt med ligningsverdi Oppleves urettferdig Klager på verdisetting går til skatteetaten Våningshus må allikevel besiktiges Mye mer arbeid enn man tror Tar ikke hensyn til garasje/ aneks eller standard på bolig Basert på egenmeldte opplysninger Besiktigelse Samme takst i 10 år Mer rettferdig Behandle klager selv Alle eiendommer blir besiktiget Får en god og oppdatert matrikkel Dyrere pga mer besiktigelse. To tredjedeler av landets kommuner har helt eller delvis innført eiendomsskatt. De fleste kommunene har valgt takseringsmetode med besiktigelse. Frosta er en av de kommunen som har valgt taksering etter ligningsverdi. Det ble ikke tillatt å bruke likingsverdi før i Kostnad for å innføre eiendomsskatt For å kunne innføre eiendomsskatt på eiendommene i Leka Kommune, må det gjennomføres en taksering av disse. Dette må utføres av firma med kompetanse som det må innhentes anbud fra. Det vil også kreve en god del arbeid administrativt. Men erfaringer fra andre kommuner viser at de utgiftene som enn får, vil bli dekket av inntektene ved innføring av eiendomsskatten det første året det settes i verk. e-post: Telefaks

4 Valg av alternativ 1, besiktigelse medfører en høyere kostnad der og da, da en må innhente ekstern hjelp i hele prosessen. Kostnaden vil bli litt lavere ved alternativ 2, da bare en del av eiendommene skal besiktiges. Vi vil anbefale bruk av alternativ 1 besiktigelse. Dette etter erfaring fra andre kommuner. Besiktigelse vil oppleves mye mer rettferdig for innbyggerne. Vi unngår mer støy og klager ved innføring når en bruker besiktigelse på grunn av at innbyggerne kan være med under taksering, de ser at boliger med høy standard får høy takst, mens dårlige boliger får lavere takst. Ved bruk av likningsverdi så vil boliger som har samme areal og bygd i samme år få samme takst, selv om et er helt nyoppusset med høy standard og det andre ikke er vedlikeholdt i det hele tatt. Besiktigelse tar også hensyn til garasje/anneks, opparbeidet tomt. Ved å bruke alternativ 2 vil kommunen også få matrikkelen riktig. I dag mangler det opplysninger om blant annet areal. En vil også kunne oppdage utbygginger/omgjøringer som ikke er omsøkt. Det må også velges et system for å håndtere bla. skattesedler, fakturabehandling m.m i tillegg. Den eiendomsskatten vi krever inn i dag legges manuelt inn i KomFakt-systemet i Visma. Det er mulig pga at det gjelder så få verker/bruk. Viss det blir innført eiendomsskatt for hele kommunen bør det ikke legges inn manuelt pga at det krever så mye ressurser, og sjansen for feilregistrering er tilstede. Et eget system bør «snakke med» både Matrikkelen og Visma, slik at en må registrere samme opplysning kun en gang. Det kan kreve ekstra tid, pga at vi ikke har et slikt system fra før. I Nærøy kommune kjøpte de en modul i tillegg i det systemet de brukte til eiendomsavgifter. Vi må derimot på anbudsmarkedet og prisen på programvaren er ikke helt klar ennå. Det er anbefalt at vi kjøper inn det samme systemet som Nærøy og Vikna har. Etter anbefaling fra Namdalseid kommune er det lurt å hente inn ekstern bistand til hele prosessen med innføring av eiendomsskatt. Ved innleie av ekstern hjelp har en større mulighet for å få gjennomført arbeidet innen fristen og en vil ikke være så sårbar mtp på egen stab og uforutsette hendelser. Å få gjennomført arbeidet innen fristen er viktig for å kunne få de inntekter kommunen har budsjettert med for Generelt om taksering og nødvendig organisering i kommunen: Kommunen kan i tillegg velge å innføre et bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer, men ikke på verker og bruk. Det året bunnfradrag innføres, kan skattesatsen økes med 3 promillepoeng. Loven setter ingen begrensninger på størrelsen på bunnfradraget, men det kan ikke settes så høyt at det i realiteten innebærer et fritak for boliger. Eiendomsskattegrunnlaget vil avhenge av taksten på eiendommen som maksimalt kan være omsetningsverdi. Mange kommuner gjør imidlertid bruk av en "reduksjonsfaktor" i takstene, eksempelvis slik at skattegrunnlaget skal være 60 prosent av taksten, men mange anbefaler å være forsiktig med å benytte denne muligheten. Alternativene til reduksjonsfaktor er å benytte bunnfradrag, samt fastsettelse av skattesats. Det er svært viktig at takstfastsettelsen gjøres med utgangspunkt i likhetsprinsippet. I forbindelse med taksering av bolig og fritidseiendommer vektlegges teknisk standard, beliggenhet, vedlikehold, alder mv. e-post: Telefaks

5 Det kan gis fritak for nyoppførte boliger i opptil 20 år. Dette gjelder også fritidsboliger, hvis de er egnet, herunder tillatt brukt som fast bolig. Ved innføring av et slikt fritak, f.eks. i 5 år, bør en lage en forutsetning om at dette gjelder så lenge kommunestyret ikke beslutter noe annet. Dette for ikke å binde opp framtidig kommunestyrer. Det er oppnevnt takstnemnd k-sak 05/11 og 103/12) som fastsetter endelig takst og overtakstnemnda som behandler klager. Administrasjonen må selv eller med innleid hjelp lage grunnlaget for nemnda si behandling. Vanlig her er at en kombinerer dette, dvs. at en leier inn ekstern bistand i forbindelse med innføring av eiendomsskatten (for eksempel bistand til taksering) samtidig med at en stiller interne ressurser til disposisjon som får en opplæring og ervervelse av kompetanse til bruk i daglig drift av systemet. Organisering Kommunestyret - Fastsetter gjennom sitt utskrivningsvedtak hvilke eiendommer som skal beskattes og derved også hvilke som skal takseres. - Fastsetter eiendomsskattetakstvedtekter - Bestemmer om takseringen skal gjennomføres av skattetakstnemnda eller av sakkyndig nemnd med bistand av besiktigelsespersoner - Oppnevner medlemmer og varamedlemmer til nemndene - Fastsetter om det skal være bunnfradrag og eventuelt størrelsen på dette - Tar stilling til takstnivå/bruk av reduksjonsfaktor Takstnemnd - Har ansvaret for organisering av takseringen - Fastsetter eventuelle generelle prinsipper/normer/sjablonger for verdsettelsen - Fastsetter taksten for den enkelte eiendom - Tar stilling til krav om omtaksering. (Ordinært skal det bl.a. gjennomføres nytaksering hvert 10 år.) Nemndas medhjelpere: - Besiktigelsesmenn som utarbeider forslag til takster - Sakkyndige med takseringsfaglig kompetanse som kan utarbeide forslag til takster og sakkyndige med juridisk kompetanse. Overtakstnemnd - Behandler klager. Administrasjonen - Fremme forslag overfor nemndene om hvordan takseringen/klagebehandlingen bør organiseres - Gi tilbud om opplæring til nemndmedlemmene - Sekretariatsarbeid for nemndene - Innhente grunnlagsdata om eiendommene - Sende ut orienteringsbrev til eierne av de skattepliktige eiendommene - Utarbeide oversikt over hvilke eiendommer som takstnemnda skal taksere - Motta klager og legge til rette for en effektiv klagebehandling - Etablere et system som gjør det mulig å fange opp nye skatteobjekter som skal takseres, eller at det skal gjennomføres omtaksering av enkelteiendommer som har vært gjenstand for vesentlig verdiendringer. e-post: Telefaks

6 - Årlig legge ut eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn Formannskapet - Kan begjære overtakst, dvs. påklage de takster som takstnemnda fastsetter - Kan forlange særskilt omtaksering av enkelteiendommer som har vært gjenstand for vesentlige verdiendringer i forhold til andre eiendommer Sammendrag/konklusjon: Arbeidet med innføring av eiendomskatt for hele kommunen startes opp. Det innhentes anbud fra konsulentfirma som kan gjennomføre takseringen i kommunen samt anbud på programvare. Målet er å innføre eiendomskatt for hele kommunen i Vedtak Ihht til innstilling. Formannskapets behandling i møte : Formannskapet behandler saken i møte , evt endret innstilling legges ut på kommunens hjemmeside og legges fram i møtet. e-post: Telefaks

7 Vedlegg Orientering til formannskapet og kommunestyret Eiendomsskatt i Leka kommune Denne orienteringen som gis her, har tatt utgangspunkt i at det skal skje en besiktigelse av eiendommer av innleid firma samt matrikkelarbeid av matrikkelfører. Det er ikke tatt utgangspunkt i ligningsverdi. Informasjonen er hentet fra Flatanger kommune og tallmaterialet er hentet fra matrikkelen uten noe form for besiktigelse. Kvadrameterprisen for de ulike typer boliger/eiendommer er hentet fra Flatanger kommune. Da vi har eiendomskatt på verk og bruk kan eiendomskatten på boliger med mer også settes til den samme promille, men det anbefales ikke i starten. Det beste for befolkningen er at det går gradvis opp til makstakst på 7 promille. Det er gjort en grovskisse på hva kostnadene for innføring av eiendomskatt vil være og det samme for inntektene. Kunnskapen og beregningene er hentet fra Flatanger kommune. Oversikten vi har, er hentet fra matrikkelen. Statens Kartverk har utarbeidet en oversiktsliste over alle eiendommer med bygninger i Leka kommune. Bygningene er definert i ulike kodegrupper: Oversikt over bygningstyper laget med bakgrunn i matrikkelen. Ant. Ant. Reg. Bygningstype Registrerte Revet/ brent Enebolig Enebolig m/hybel/sokkelleil Våningshus Tomannsbolig, vertikaldelt Våningshus, 123 tomannsb./vertikal Våningshus, 124 tomannsb./horisont Andre småhus m/3 boliger el fl Fritidsbygg(hyttersommerh. ol 69 e-post: Telefaks

8 Helårsb.benyttes som fritidsb Våningh. benyttes som fritidsb Garasjeuthus anneks til bolig Garasjeuth.anneks til fritidb Naust båthus sjøbu 135 I tillegg har vi andre type bygninger. De bygg som det ikke skal betale eiendomsskatt for er offentlige bygg, driftsbygninger på landbrukseiendommer og eventuelle bygg vi ikke ønsker å ta med. I Flatanger er kvm-prisen på bolighus satt til kr 7000,-. Fritidshus er dyrere. Avgiften er på 2,5 promille. Dvs at et hus på 100 kvm vil ha en takstverdi på kr ,- som tilsvarer en avgift på kr 1750,- Nyere/helt nye bolighus får gjerne et tillegg på kvadratmeterprisen, men de fleste får fradrag mtp alder og standard. Nye bolighus, for å stimulere til boligbygging, blir fritatt for f.eks en tiårsperiode for eiendomsskatt i Flatanger kommune. Det er også eiendomsskatt på hver enkelt eiendom ut ifra tomtearealet. Maks størrelse på tomt som en kan ta eiendomsskatt for, er for bolig/fritidshus satt til 2da i Flatanger kommune. For landbrukseiendom er den satt til 1da, da den private boligenheten skal takseres på landbrukseiendommen. En eiendom på 1 da med pris på 1000 kr pr kvadratmeter vil få en verdi på kr Avgiften vil da bli kr 250,- med en sats på 2,5 promille. Dette betyr at en som eier et hus på 100 kvadrat og har ei tomt på 1 da, (uten noe andre bygg på tomta) og ingen fradrag eller tillegg, vil måtte betale kr 2000,- i eiendomsskatt. I tillegg kommer jo også f.eks garasje med egen fastsatt verdi. Inntekt for kommunen Tar vi utgangspunkt i tabelloversikten over bygningstyper, uten at det gjort noen form for besiktigelse, og starter med en eiendomsavgift på for eksempel 2,5 promille (lik det de gjorde i Flatanger), og antar en gjennomssnittverdi på alle bolighus/fritidshus på kr ,-, vil en havne på en avgift for hver boligenhet/fritidsbolig (kode ) på kr 1500,- pr enhet. For garasjer er verdien i gjennomsnitt kr 187,-. Grovoversikt over inntekter på eiendomskatt på boliger/fritidsboliger og garasjer. Avgift per enhet Bygningstype Totalt ant kr Verdi kr tot 111 Enebolig Enebolig m/hybel/sokkelleil Våningshus Tomannsbolig, vertikaldelt Våningshus, tomannsb./vertikal e-post: Telefaks

9 124 Våningshus, tomannsb./horisont Andre småhus m/3 boliger el fl Fritidsbygg(hyttersommerh. ol Helårsb.benyttes som fritidsb Våningh. benyttes som fritidsb Garasjeuthus anneks til bolig Garasjeuth.anneks til fritidb Naust båthus sjøbu Totalt Det er fortsatt andre typer bygninger som det kan tas eiendomsskatt for, bla næringsbygg og naust. Dette er ikke tatt med i bergningene. Poenget er at ved en veldig lav avgift på bare boliger/fritidsboliger,slik vist i tabellen, har vi allerede en inntekt med over kr ,- det første året. Da er ikke tilbygg med, avgift på tomta er ikke tatt med og heller ikke ulike næringsbygg. Tabell over antall eiendommer med bolighus/fritidsboliger Bygningstype Totalt ant 111 Enebolig Enebolig m/hybel/sokkelleil Våningshus Tomannsbolig, vertikaldelt Våningshus, tomannsb./vertikal Våningshus, tomannsb./horisont Andre småhus m/3 boliger el fl Fritidsbygg(hyttersommerh. ol Helårsb.benyttes som fritidsb Våningh. benyttes som fritidsb 60 Totalt eiendommer ca 500 Hvis en kun tar utgangspunkt i eiendommer med boliger/fritidshus slik tabellen over viser og antar at alle er rundt 1 da, vil en med 500 eiendommer få en inntekt på kr ;- Utgifter ved innføring av eiendomsskatt Matrikkelarbeid (innenfor egen ressurs er mulig) men en må forvente noe ekstra. I tillegg kommer arbeid med eventuelle klager. Besiktigelse av alle eiendommer fra innleid firma vil koste ca kr 1000 pr eiendom. Ihht tabellen med 500 eiendommer, vil utgiften da være ca kr ,-. Dette er kun et grovt anslag og alle eiendommer er ikke tatt med. Prisen pr eiendom er satt i samråd med et konsulentfirma (de samme vi brukte på taksering av verk og bruk). e-post: Telefaks

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.04.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.06.2013 Møtested:

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2015 Ny møtedato Tidspunkt: Kl. 10:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 080/15 Spørsmål

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer