Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret"

Transkript

1 Hvaler kommune Saksnr 2012/ Økonomiplan og årsbudsjett Doknr 5 Arkivkode 100 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret Økte frie inntekter - hovedsaklig eiendomsskatt Sammendrag Denne saken er svar på et oppdrag gitt av kommunestyret i forbindelse med økonomiplan og årsbudsjett 2012, hvor rådmannen ble gitt i oppdrag å vurdere nye muligheter for inndekning av utgifter. I saken konkluderes det med at innføring av eiendomsskatt er nødvendig for å løse kommunens økonomiske utfordringer, og at det samtidig er påkrevet med fortsatt økonomisk effektivisering av kommunens virksomhet. Til grunn for saken ligger analyser av kommunens økonomiske situasjon utført av Østfold Analyse og kommunens administrasjon. Analysene indikerer hvor mye kommunens økonomi bør forbedres med. I saken er det også gjort beregninger av hvor mye som kan tas inn i form av eiendomsskatt. I vedlegg til saken er det gitt en oversikt over tiltak utenom eiendomsskatt som kan forbedre kommunens økonomi. Saken med vedlegg er ment å gi kommunens politikere et grunnlag for å drøfte hvor store utgiftsreduksjoner det er ønskelig å gjennomføre med alternative tiltak (vedlegget), og hvor mye det eventuelt er ønskelig å finansiere ved bruk av eiendomsskatt. Eiendomsskatt foreslås innført for faste eiendommer (boliger og hytter) i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, med virkning fra skatteåret Saken legger opp til at kommunestyret kan gjøre nødvendig vedtak for å forberede innføring av eiendomsskatt, og endelig vedtak hvor man også bestemmer blant annet den sosiale profilen for hvordan skatten skal utskrives. Dette siste vedtaket bør gjøres i lys av resultatene fra takseringen av eiendommene. Saksopplysninger Bakgrunn Kommunestyret vedtok i møte , blant annet følgende som del av økonomiplan og årsbudsjett 2012: Rådmannen gis i oppdrag å prioritere kommuneplanens delmål 1.2 om sunn, stabil og forutsigbar kommuneøkonomi, for å vurdere nye inndekningsmuligheter i planperioden. Dette særlig innenfor: Vindkraft Næringsutvikling (verdiskapning/effekter på kommunens økonomi) Utredning av eiendomsskatt Andre tiltak for økte skatteinntekter. Oppdraget ble stadfestet i kommunestyrets behandling av prioriteringen av planarbeid i 2012, sak 21/12 behandlet i møte I saken ble det lagt til grunn at utredningen skulle utføres med egne ansatte, det vil si med allerede budsjetterte ressurser, innenfor en ramme på kr , hvilket tilsvarer om lag 90 timeverk.

2 De temaene som ligger i nevnte oppdrag fra kommunestyret blir vesentlige på kommunestyrets budsjettkonferanse som avholdes 29. og 30. august. På denne konferansen vil det bli avgjørende viktig å få avklart kommunens økonomiske rammer for kommende økonomiplanperiode. Hvis kommunestyret velger å ikke øke kommunens frie inntekter gjennom innføring av eiendomsskatt, så vil økonomien som kjent for kommende år bli særdeles utfordrende. Disse utfordringene krever at det straks etter budsjettkonferansen startes en prosess som involverer mange ansatte og politikere, for å velge budsjettreduksjoner i forlengelsen av de valgene som allerede ble foretatt i budsjettarbeidet for inneværende planperiode. Rådmannen antar at alle som har vært involvert i budsjettarbeidet de siste årene er inneforstått med at dette vil innebære et arbeid som tar mye tid, og som er faglig og politisk vanskelig. Denne saken er med bakgrunn i foranstående forsøkt laget slik at den kan fungere som et notat for drøfting av alternative tiltak for økonomisk forbedring på budsjettkonferansen, og samtidig som et beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av eiendomsskatt. Vedlagte notat om tiltak utenom eiendomsskatt som kan forbedre kommunens økonomi er ment som del av grunnlaget for en slik drøfting. Prioriteringen av oppdraget fra kommunestyret Rådmannen ser det som åpenbart at det haster med å forbedre kommunens økonomi, og at forbedringen må være betydelig. Med bakgrunn i blant annet vurderinger fra Østfold analyse og andre dokumenter som skal behandles på kommunestyrets budsjettkonferanse i august, har administrasjonen anslått at forbedringsbehovet minimum er i størrelesesorden på årsbasis 37 mill. kroner i 2013, økende til 43 mill kroner i 2016, sammenlignet med budsjettet for Dette forbedringsbehovet bør anses som et absolutt minimum, fordi det ikke gir rom for blant annet følgende: Vedtatt målsetting i kommuneplanen om årlig netto driftsresultatet tilsvarende 2.5 %. Vedtatt målsetting i kommuneplanen om etablering og vedlikehold av disposisjonsfond tilsvarende minimum 3 % av brutto inntekter. Inndekning av vedtatte budsjettreduksjoner som ikke har gitt effekt som forutsatt. Styrking av ressursene til planlegging og utredning/uvikling (planstrategien). Kapitalutgifter til bygging av institusjonsplasser i eldreomsorgen. Nye tjenestebehov innen skole og barnehage. Bygging og drift av nye lokaliteter for tiltak for funksjonshemmede på Østerhaug er en av de mest presserende økonomiske utfordringene, herunder også som følge av pålegg fra arbeidstilsynet. Kommunestyret gjorde derfor i møte , sak 14/12, blant annet følgende vedtak om dette: Kommunestyret vil utarbeide plan for finansiering vedrørende bygging og drift av prosjekt Østerhaug i forbindelse med budsjettbehandlingen for Rådmannen mener at de økonomiske forutsetningene for å kunne lage en slik plan må avklares på kommunestyrets budsjettkonferanse 29. og 30. august. På kort sikt er det etter rådmannens mening bare innføring av eiendomsskatt som kan bidra vesentlig til å styrke kommunens økonomi. Av de nye inntektsmulighetene som er nevnt i kommunestyrets oppdrag fra møte , har rådmannen derfor i denne omgang fokusert på eiendomsskatt. Økte frie inntekter fra vindkraft ligger langt frem i tid som følge av at vi ennå ikke har noen slike etablerte anlegg i kommunen. Gjeldende lovgivning forutsetter dessuten som minimum innføring av eiendomsskatt på alle verker og bruk (eiendomsskateloven 3, bokstav c) i kommunen for å kunne få disse inntektene når anleggene er etablert. Så vidt rådmannen er kjent med foreligger det ingen realistiske muligheter som kan gi kommunene inntekter fra vindkraft i overskuelig fremtid, uten at eiendomsskatt brukes som grunnlag. Eventuell eiendomsskatt fra vindkraftanlegg på Hvaler vil sannsynligvis heller ikke gi oss inntekter som kan bidra tilstrekkelig til å løse kommunens økonomiske utfordringer. For ordens skyld nevnes også at den nylig utarbeidede regionalplanen for utbygging av vindkraft ikke nevner Hvaler som et aktuelt sted for slik utbygging. Kommunal næringsutvikling krever ressurser som bare indirekte og på lang sikt kan øke kommunens frie inntekter. Kommunenes andel av selskapsskatten ble fjernet i 2008, hvilket innebærer at

3 kommunen ikke har direkte inntekter fra næringsvirksomhet utenom enkeltmannsforetakene, det vil si personlige skatteytere og personlig næringsdrivende. For kommunens skatteinntekter er det avgjørende at vi har innbyggere med et stabilt høyt lønnsnivå som betaler personskatt. Spørsmålet er i hvilken grad det kan skapes grunnlag for denne typen arbeidsplasser på Hvaler og i vårt felles arbeidsmarked nedre Glomma. Rådmannen ser ingen andre tiltak for økte skatteinntekter som kan få virkning på kort sikt, og som ikke samtidig har en utgiftsside som er betydelig. Eksempelvis vil økt antall innbyggere og skatteytere i de fleste tilfeller medføre økte utgifter for kommunen som overstiger veksten i de frie inntektene. Av dette følger at kommuner med høy tilflytting, slik som Hvaler, ofte også har betydelige økonomiske utfordringer. Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt ( , nr 29). Kommunestyret må hvert år i tilknytning til budsjettbehandlingen ( 10 i eiendomsskatteloven) vurdere om slik skatt er ønskelig og nødvendig. Eiendomsskatt er en objektskatt hvor objektene er faste eiendommer, uavhengig av eiernes og brukernes inntekter og formue. Til forskjell fra annen skatt er eiendomsskatt stabil og forutsigbar fordi den ikke kan flyttes til andre kommuner, og den påvirkes heller ikke av skattebetalernes inntekts- og formuesforhold. Alle inntektene fra eiendomsskatt tilfaller kommunen alene, til forskjell fra andre skatter som deles mellom staten, fylkeskommunen og kommunen. Kommunestyret kan i henhold til 3 i eiendomsskatteloven skrive ut eiendomsskatt etter følgende alternativer: a) faste eiendommer i hele kommunen, eller b) faste eiendommer i klart avgrensede områder som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller c) bare på verker og bruk i hele kommunen, eller d) bare på verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, eller e) eiendom både under bokstav b og c, eller f) eiendom både under bokstav b og d g) faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. Faste eiendommer er i henhold til 4 i loven bygninger med tilhørende tomt, ubebygde arealer, brygger og liknende. Verker og bruk er blant annet fabrikker, skipsverft, steinbrudd, fiskevær, losseog lasteplasser, og flytende anlegg for havbruk. Kommunen kan utskrive eiendomsskatt for eiendom i sjøområdet ut til grunnlinjen. Enkelte eiendommer er med hjemmel i 5 obligatorisk unntatt fra eiendomsskatt. Det eneste som har praktisk betydning i Hvaler kommune i denne sammenheng er at 5, bokstav h) bestemmer at eiendom som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskole tilknyttet slik drift, er unntatt fra eiendomsskatt. Boliger med passende tomt på slike eiendommer er likevel ikke unntatt fra eiendomsskatt. 7 har bestemmelser om eiendommer som kommunestyret kan frita for eiendomsskatt, helt eller delvis. Bestemmelsene vil ha liten praktisk og økonomisk betydning for kommunen, bortsett fra hvis kommunestyret velger å frita nye bygninger for eiendomsskatt i inntil 20 år fra bygningene var ferdigstilt. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten er eiendommens objektive omsetningsverdi. Denne skal fastsettes ved taksering, hvor man skal komme frem til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under sedvanlige omsetningsforhold ved frit salg (byskatteloven nr 9, 5). Det er reglene i byskatteloven som inntil videre skal følges når det gjelder fastsettelsen av beregningsgrunnlaget, fordi bestemmelsene om bruk av likningsverdi i 8 i eiendomsskatteloven ikke generelt har trådt i kraft. Særtrekk ved alminnelig taksering etter disse reglene og vanlig praksis, er krav til befaring (ikke innvendig), adgang til sjablongbasert verdsetting, bruk av reduksjonsfaktor, og hvor ofte eiendommene kan takseres. Sjablongbasert verdsetting kan innebære at man fastsetter faste kvadratmeterpriser for ulike typer eiendommer, med fradrag eller tillegg i taksten for på grunn av bygningens alder, konstruksjon og eventuelt andre forhold. Sjablongene er bare hjelpemidler som kommer i tillegg til de registreringer som gjøres i forbindelse med de obligatoriske befaringene.

4 Reduksjonsfaktor kan brukes til å justere ned verdiene av de takserte eiendommene. Med reduksjonsfaktor menes en lik prosentvis reduksjon i takstene i forhold til den markedsverdien eiendommene i utgangspunktet ble taksert til. Bruken av reduksjonsfaktor er ikke lovregulert, men basert på langvarig praksis. Finansdepartementet har uttalt at i den grad man velger å bruke reduksjonsfaktor, så skal denne ligge fast i hele den tiårige takstperioden. Byskatteloven 4 bestemmer at det skal foretas ny alminnelig taksering hvert tiende år. Takstene ligger i utgangspunktet fast i takstperioden, men dersom det foreligger særegne forhold kan det foretas ny taksering. Kommunene kan også vedta å videreføre takstene ut over tiårsperioden. For bolig og fritidseiendommer kan kommunene i henhold til 11, 2. ledd, i eiendomsskatteloven vedta et bunnfradrag i form av et fast kronebeløp. Det er ikke adgang til prosentvis fradrag, hvilket innebærer at bunnfradraget kan gi eiendomsskatten et progressivt eller sosialt element. Fradraget vil bety forholdsmessig mest for de som eier eiendom med lavest verdi. Loven innholder ingen bestemmelser om størrelsen på bunnfradraget. Bunnfradraget anses ikke som del av taksten og det må vedtas av kommunestyret fra år til år. Eiendomsskatteloven har i 28 en bestemmelse om at: Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimelig om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten settes ned eller ettergjevast av formannskapet. Dette er en særregel om ettergivelse som forusetter at det i enkelttilfeller foreligger spesielle forhold. Bestemmelsen oppstiller strenge vilkår for at eiendomsskatt skal kunne nedsettes eller ettergis. I Ot.prp nr 44 ( ) heter det blant annet at: nedsetjing eller fråfalling av skatten av rettferdsgrunnar berre bør koma på tale som reine unnatak. Departementet har lagt til grunn at bestemmelsen ikke åpner for at kommunene skal kunne foreta en generell nedsetting eller frafallelse av eiendomsskatten for pensjonister eller eventuelt minstepensjonister. Spørsmålet om nedsettelse eller frafallelse av eiendomsskatt må derfor avgjøres av formannskapet konkret i hvert enkelt tilfelle. Eiendomsskatt i norske kommuner I 2011 benyttet 316 av Norges 430 kommuner eiendomsskatt i en eller annen form. Disse kommunene fikk til sammen 7.6 milliarder kroner i inntekt fra denne skatten, hvilket tilsvarer en økning på 6.4%, sammenlignet med I gjennomsnitt fikk hver av de 316 kommunene 24 millioner kroner i inntekt fra eiendomsskatt. Eier av en enebolig på 120 kvadratmeter i nærheten av et kommunesenter betalte i gjennomsnitt kr 2703 i eiendomsskatt i Høyeste rapporterte skattebeløp på en slik eiendom i 2011 var kr 6150, og laveste var kr 200. I 2012 innkreves eiendomsskatt i 12 av 18 kommuner i Østfold. Den generelle skattesatsen for eiendomsskatt skal ligge mellom 2 og 7 promille, og gjennomsnittlig sats i Norge i 2011 var kommuner valgte i 2011 å benytte muligheten til å ha en differensiert sats for boliger og fritidseiendommer. 64 av disse oppgir en lavere sats for boliger og fritidseiendommer enn for resten av eiendommene. 86 av de 316 kommunene brukte bunnfradrag for boliger og fritidseiendommer. Fritak fra eiendomsskatt for nye boliger ble benyttet av 73 kommuner i I gjennomsnitt utgjorde eiendomsskatten 2.4 % av kommunenes brutto driftsinntekter. Potensialet for inntekter fra eiendomsskatt i Hvaler kommune Potensialet for inntektene fra eiendomsskatt kan ikke anslås med stor grad av nøyaktighet før endelig taksering er gjennomført. Med bakgrunn i relativt nye erfaringer fra nærliggende kommuner kan vi likevel gjøre noen grove beregninger. Hovedhensikten med beregningene er å finne et anslag for de økte frie inntektene som kan legges inn i det pågående budsjettarbeidet, dersom kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt. Spørsmålet om hvordan denne skatten skal fordeles på eiendommene bør avgjøres av kommunestyret som del av budsjettvedtaket Herunder også spørsmål om eventuelt bruk av bunnfradrag, reduksjonsfaktor og nærmere retningslinjer for ettergivelse/frafallelse med hjemmel i tidligere nevnte 18 i eiendomsskatteloven. Beregningene er basert på følgende: Siden skattesatsen første år med eiendomsskatt er 2 promille, har vi hentet tall fra kommunene når de har hatt denne satsen. Aktuelt år er angitt. Der det foreligger regnskap er dette brukt (R). Budsjetterte tall (B) er brukt der hvor regnskap ikke er avlagt.

5 Kommune Totalt antall skatteobjekter/år Netto inntekt mill. kroner år Kostnader taksering og innføring Netto inntekt pr objekt hele kroner Kostnader taksering og innføring hele kroner pr objekt Antallet skatteobjekter er summen av antallet enheter som kommunen har utskrevet eiendomsskatt for, uavhengig av eiendomskategori (eiendomsskatteloven 3). Netto inntekt fra eiendomsskatten er definert som brutto inntekt, minus kostnadene til taksering og innkreving. Det er ulikt hva kommunene regner inn som kostnader til taksering og innføring, hvilket er en viktig grunn til at disse beløpene varierer mye. For Hvaler kommune anslås potensialet for eiendomsskatt i 2013 (sats 2 promille) med basis i gjennomsnittlig netto inntekt per objekt for de andre kommunene, multiplisert med antall skatteobjekter i Hvaler kommune. For Hvaler gir dette et forsiktig anslag, fordi det kan forventes at markedstakstene vil ligge noe høyere enn i de andre kommunene. Kostnadene ved taksering og innkreving av eventuell eiendomsskatt i Hvaler kommune er anslått med basis i tilsvarende tall for andre kommuner og antallet skatteobjekter i disse kommunene. Antallet skatteobjekter i Hvaler kommune er foreløpig forsiktig anslått til 6500, hvilket består av om lag 2000 boliger, 4470 hytter og et litt mer usikkert antall næringseiendommer. Potensiale for Hvaler 2013 basert på snitt for øvrige kommuner Hobøl 2000 (2007) Rygge 6000 (2007) Råde 3300 (2009) Våler 2000 (2012) 5.2 (R2007) (R2007) (R2010) (B2012) Sum/snitt Hvaler 6500 (2012) Netto inntekt Kostnader taksering og innføring Beregningene fører til at gjennomsnittlig eiendomskatt pr eiendom i Hvaler i 2013 blir kr 3892, hvilket tilsvarer en skattetakst på kr , uten bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. Dette er omlag på samme nivå som gjennomsnittet for de nevnte kommunene, som er kr I beregningene er det ikke tatt hensyn til bruk av bunnfradrag og reduksjonsfaktor. Hobøl og Råde bruker bunnfradrag, mens Rygge og Våler ikke gjør det. Ingen av kommunene bruker reduksjonsfaktor (kilde SSB/KOSTRA). Gjennomsnittlig årlig eiendomsskatt for en bolig på 120 kvadratmeter er følgende i disse kommunene i 2011: Hobøl kr 2740, Rygge kr 5075 og Råde kr For Våler er det tilsvarende beregnet kr 3600 for 2012, med bakgrunn i at skatten innføres fra inneværede år og at det derfor ikke foreligger regnskapstall. (Kilde SSB/KOSTRA og Våler kommune). Finansdepartementet og KS har i en undersøkelse fra 2011 funnet at takseringskostnadene i gjennomsnitt utgjør 30 % av inntektene i takseringsåret, og at takseringskostnadene i snitt utgjør kr 550 pr eiendom. For bolig og fritidseiendommene er dette snittet kr 400 pr enhet, mens det for næringseiendommene er kr Disse tallene stemmer med tallene fra de nærliggende kommunene, når det korrigeres for at tallene fra disse kommunene innholder flere kostnader enn bare taksering. Kostnader utover taksering dreier seg om dataprogrammer og utstyr, drift av eiendomskontor, og kjøp av konsulenttjenester. Undersøkelsen fra departementet og KS, og kommunenes egne erfaringer, indikerer at bruk av sjablongmetoder og gode retningslinjer for takseringen bidrar til lave kostnader ved innføring av eiendomskatt. Det samme er tilfelle i kommuner med oppdatert og pålitelig matrikkel og gode eiendomsregistre. Disse fordelene finnes i Hvaler kommune. I 2013 vil utgiftene til taksering og innføring i henhold til foranstående kunne bli i størrelsesorden opp til 5.3 oner, slik at Hvaler kommune dette året vil kunne disponere om lag 20.0 oner til

6 prioriterte formål. Resterende år av økonomiplanperioden kan det være realistisk at det må brukes omlag 1.0 oner til administrering av eiendomsskatten. Rådmannen ser det som urealistisk og uønsket å øke eiendomsskatten i økonomiplanperioden i samsvar med det som loven tillater, men som ren illustrasjon nevnes at loven åpner for følgende: År Skattesats promille Brutto inntekt fra eiendomsskatt Administrative Kostnader Netto inntekt fra Eiendomsskatt Gjennomsnittlig skatt pr eiendom uten fradrag/reduksjon hele kroner Videre prosess frem til eventuell innføring av eiendomsskatt i Hvaler kommune Taksering, skattetakstnemd og retningslinjer for takseringen Taksering av de eiendommene er hovedgrunnlaget for det videre arbeidet. Takstene skal gjenspeile markedsverdien på det enkelte objekt, og verdsettingen skal som nevnt foran skje i henhold til reglene i byskatteloven fra Selv om det ikke er lovbestemt er det likevel vanligst at kommunene bruker profesjonelle takstmenn til å utforme forslag til takster, som avgjøres av en egen valgt skattetakstnemd for eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven 20. Før takstmennene kan starte arbeidet er det nødvendig å fastsette detaljerte retningslinjer for takseringen. Retningslinjene skal bidra til at takstene for hvert enkelt objekt på best mulig måte gjenspeiler markedsverdien, både ved den første generelle takseringen og ved senere taksering av nye enkeltobjekter. Gode retningslinjer bidrar til å sikre likebehandling av alle eiendomsbesittere, og effektiv taksering. Retningslinjene kan eksempelvis omhandle: Definisjon av elementer som inngår i begrepet fast eiendom. Begrepet verker og bruk, hvis eiendomsskatt skal utskrives også for denne typen eiendom Takseringsmetoder: o Kriterier for beskrivelse av fakta om eiendommen o Kriterier for vurdering av eiendommen, herunder forholdet til boplikt o Kriterier for gruppering av eiendom Sjablongverdier Juridiske, politiske og nemdenes rammer for taksering av ulike typer eiendommer Særskilt omtaksering Kvalitetssikring Rammer for praktisk behandling av takstforslag i skattetakstnemda Rutiner for behandling av klager på takster og ved feil i saksbehandlingen. Med henvisning til foranstående forslår rådmannen i denne saken at kommunestyret velger skattetakstnemd for eiendomskatt, og at denne gis myndighet til å fastsette retningslinjene for takseringen som utføres av profesjonelle takstmenn. I tillegg foreslår rådmannen at det opprettes en funksjon i sentraladministrasjonen som utøver rollen som eiendomsskattekontor, slik som bestemt i eiendomskatteloven. Denne funksjonen er også sekretariat for skattetakstnemda og overskattetakstnemda. Valg av overskattetakstnemd for eiendomsskatt bør velges samtidig som valget av skattetakstnemd. Kommunestyrets vedtak om satser og regler som del av budsjettvedtaket Dersom eiendomsskatt blir vedtatt innført må kommunestyret i møte gjøre vedtak om satser og regler for utskriving av eiendomsskatt som del av budsjettvedtaket. Disse vedtakene skal basere seg på de takstene som er utarbeidet og fastsetter for hvert enkelt objekt, forslagsvis av skattetaktsnemda for eiendomsskatt som nevnt foran.

7 Første året som eiendomsskatt utskrives må satsen være 2 promille. Senere år kan skatten økes med generelt 2 promille årlig, og for øvrig i samsvar med reglene i 13 i eiendomsskatteloven. Eiendomskatten kan fra et år til det neste settes ned til minstenivået på 2 promille, uavhengig av hvor høy den var i utgangspunktet. Kommunestyret kan som del av budsjettvedtaket også gjøre vedtak om: Hvilke eiendommer som skal ilegges eiendomsskatt ( 3) Helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for visse eiendommer ( 7) Generelt bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke er er brukt til næringsvirksomhet ( 11, 2. ledd) Ulikt skatteøre for ulike eiendomsobjekter ( 12). Dette er ikke aktuelt det første året når man er bundet av minimumssatsen på 2 promille Eventuell bruk av reduksjonsfaktor Terminene for betaling av eiendomsskatt Retningslinjer for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt ( 28) Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt og hvordan disse skal disponeres. Utskriving av eiendomsskatt klage Eiendomsskatteloven bestemmer i 14 at Skatten skal så langt råd er, vera utskriven før 1. mars i skatteåret. Første året kommunen nyttar botnfradrag i eigedomsskatten er det likevel tilstrekkelig at skatten så langt råd er, vert skriven ut før 1. april i skatteåret. I 15 bestemmes blant annet følgende: Eigedomsskattekontoret fører ei eigedomsskatteliste der alle faste eigedomar i kommunen vert førde opp og like eins verdet deira anten dei er skatteskyldige eller ikkje. I lista skal og stå kva for skattesatsar som er nytta og kor stor den utskrivne skatten for kvar eigedom er. I ei tilleggsliste skal dei eigedomane førast opp som er fritekne for eigedomsskatt heilt eller i nokon mon. Eigedomsskattelista skal liggja ute til offentlig ettersyn i minst 3 veker etter at det er kunngjort at lista er lagd ut. Bestemmelsen i 15 om offentlig ettersyn er viktig for rettsikkerheten i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt, og den er noe av grunnlaget for å kunne fremme eventuell klage over utskrevet eiendomsskatt. Av bestemmelsen følger at også eiendom som ikke omfattes av eiendomsskatt skal takseres. Kommunenes praksis avviker likevel noe i forhold til dette. Finansdepartementet (seniorrådgiver Hallvard Wiesener Haga) har i forbindelse med denne saken opplyst Hvaler kommune om at det vil være anledning til å begrense takseringen av eiendom. I alle fall til de eiendommene som er innenfor den kategorien i 3 i eiendomsskatteloven som kommunen velger å utskrive eiendomsskatt for. I eiendomsskatteloven 19 bestemmes blant annet at: Eigaren (skatteytaren) kan klaga på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftlig til eigedomsskattekontoret innan tre veker frå den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller skattesetelen vart send i samsvar med 14. Klaga kan ikkje gjelda det verdet som er sett på eigedomen ved likninga. Tidligere i denne saksfremstillingen har vi nevnt at bestemmelsen i 8 i eiendomsskatteloven, om bruk av likningsverdi som beregningsgrunnlag for eiendomsskatten, ikke generelt har trådt i kraft og at det som følge av dette er bestemmelsene om taksering til markedsverdi i henhold til byskatteloven som skal brukes for å finne beregningsgrunnlaget. Dette innebærer også at det i praksis er anledning til å klage på den verdien som er satt på eiendommen ved takseringen. Klager i henhold til 19 skal avgjøres av en nemd som kommunestyret velger som bestemt i eiendomsskatteloven 20. I denne saken er det foreslått at det velges en overskattetakstnemd som gis denne oppgaven I 22 finnes en bestemmelse om at klaga vert avgjord i orskurd med ei stutt grunngjeving for avgjerda. Dette innebærer at plikten til begrunnelse av nemdas vedtak i klagesaker er mindre omfattende enn den plikten som følger av forvaltningsloven og annen særlovgivning til å begrunne vedtak. Årsaken til dette er at utskriving av eiendomskatt og behandling av klager i den forbindelse blir ansett som massetransaksjoner av en annen karakter enn enkeltvedtak som

8 reguleres av forvaltningsloven. 31 i eiendomskatteloven bestemmer da også at forvaltningsloven ikke skal gjelde for saksbehandling i henhold til eiendomsskatteloven. Med bakgrunn i erfaringstall fra andre kommuner må det forventes at det kan komme klager på utskrevet eiendomsskatt fra 6 8 % av skatteyterne. Tidsfaktoren Det fremgår av denne saken at det er mye som må på plass før kommunestyret eventuelt kan gjøre vedtak om innføring av eiendomskatt i sitt møte , med virkning fra skatteåret Forberedelse til og gjennomføring av taksering er det mest tidkrevende, herunder anskaffelse av kapasitet til taksering. Med bakgrunn i dette er det ganske avgjørende at kommunestyret i møte 6. september gir klarsignal til oppstart av de forberedelser som må gjøres. Varslede nye regler for utskriving av eiendomsskatt Finansdepartementet har foreslått nytt fritak for eiendomskatt på lavproduktive grunneiendommer i statlig eie, og nasjonalparker og naturreservat, uansett eierskap, samt bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på bolig. I forslaget om nytt fritak inngår også forslag om å fjerne takseringsplikten for de eiendommene som er obligatorisk fritatt for skatt i henhold til eiendomsskatteloven 5, og det samme for de eiendommene som kommunen selv fritar med hjemmel i 7. Forslagene ble sendt fra departementet , med høringsfrist De arealene i Hvaler kommune som omfattes av Ytre Hvaler Nasjonalpark, vil i kraft av sin status som Nasjonalpark og andre bestemmelser som gjelder strandsonen, allerede være underlagt strenge offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger. Disse innskrenkningene vil påvirke markedsverdien og således også eiendomsskattetaksten. Det at disse arealene nå kan bli unntatt for eiendomsskatt vil derfor sannsynligvis få liten betydning for kommunens potensielle inntekter fra eiendomsskatt. Særlig gjelder dette når departementet samtidig forslår å fjerne plikten til taksering av disse arealene. Denne takseringen har i mange tilfeller vist seg komplisert og kostbar. Bebygd eiendom og tomtegrunn som ligger i Nasjonalparken er ikke omfattet av forslaget om å frita øvrige arealer i nasjonalparken for eiendomsskatt Finansdepartementet har foreslått at fritaket for eiendomsskatt for blant annet nasjonalparker og forslaget om fjerning av plikten til taksering av fritatte eiendommer skal gjøres gjeldende fra og med skatteåret Departementet har som nevnt også foreslått et nytt frivillig takseringsalternativ ved utskriving av eiendomsskatt. Forslaget åpner for at kommunene innen visse rammer kan benytte formuesgrunnlaget (sjablongfastsatt markedsverdi) for boligeiendom som utgangspunkt for utskriving av eiendomsskatt for denne eiendomstypen. Denne sjablongfastsatte markedsverdien ble som kjent innført som en form for selvangivelse for boligeiere i 2010, og den ble fra da av grunnlaget for formuesskatten på boliger. Næringseiendom og fritidseiendom er ikke omfattet av departementets forslag. Kommuner som ønsker å benytte forslaget til nytt takseringsalternativ for bolig, må derfor fortsatt taksere øvrige skattepliktige eiendommer etter dagens regler. Finansdepartementet foreslår at kommunene kan velge å benytte det nye takseringsalternativet for bolig fra og med skatteåret Rådmannen vil anbefale at kommunen benytter tradisjonell befaring og sjablongbasert taksering for alle eiendommer som skal takseres. Begrunnelsen er at dette uansett må gjennomføres for fritidseiendommene som utgjør det absolutt største antallet av de eiendommene som skal takseres. I tillegg kommer at en utsettelse av eiendomsskatten til 2014 vil føre til en markert økning av kommunens økonomiske utfordringer, samt at bruk av helt forskjellige takseringsmetoder for boliger og fritidsboliger kan virke som ulike behandling. Vedlegg Notat datert , Tiltak utenom eiendomsskatt som kan forbedre kommunens økonomi. Innkomne merknader

9 NHO i Østfold har i brev til kommunen datert argumentert for at Hvaler kommune bør unnta næringseiendom for eiendomsskatt, og derigjennom legge forholdene til rette for helt nødvendig vekst. Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrets vedtak i i møte , sak 130/11, om økonomiplan og årsbudsjett Vurdering Rådmannen anser at kommunens økonomiske utfordringer er i en størrelsesorden som gjør det nødvendig med fortsatt hardt arbeid for øket effektivitet i form av utgiftsreduksjoner, kombinert med innføring av eiendomsskatt fra Hvor mye man skal satse på fortsatte utgiftsreduksjoner, og hvor mye man skal dekke ved eiendomskatt er primært et politisk spørsmål. Denne saken med tilhørende vedlegg kan gi grunnlag for å velge den blandingen kommunestyret vil legge til grunn for økonomiplanperioden. Østfold Analyse har i sin utredning antydet et økonomisk forbedringsbehov, og rådmannen har med bakgrunn i dette anslått at økonomien minimum bør forbedres med 37 mill kroner i 2013, økende til 43 mill kroner i 2016, sammenlignet med budsjett Derfor er det i forslaget til vedtak i denne saken (punkt 8) anbefalt at det planlegges for bruk av netto 20 mill kroner fra eiendomsskatt i 2013, stigende til 35 mill kroner i Resterende del av forbedringsbehovet forutsettes dekket ved fortsatt effektivisering. Rådmannen foreslår videre at det besluttes at eiendomsskatt skal innkreves med hjemmel i 3, bokstav g) i eiendomsskatteloven. Det vil si for faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. Begrunnelsen for dette er ønsket om å stimulere til sterkere utvikling av næringslivet i Hvaler kommune, hvilket også fremgår av innspillet fra NHO Østfold som er nevnt tidligere i saksfremstillingen. Dessuten tilkommer at det antakelig er relativt marginalt hva som kan innkreves av eiendomsskatt fra verker, bruk og annen næringseiendom, samtidig som det er tidkrevende og kostbart å taksere denne typen eiendom. Rådmannen legger vekt på at det er fornuftig for kommunestyret å bruke de hjemlene som finnes for å utskrive eiendomsskatten med ønsket profil, som del av budsjettvedtaket i desember, og basert på de takstene som da vil foreligge. Profilen bestemmes primært ved bruk av eventuelle fradrag (bunnfradrag, reduksjonsfaktor) i takstgrunnlaget, særskilte ordninger for nedsettelse/ettergivelse, og eventuelt unntak for eiendomsskatt for visse eiendommer med hjemmel i 7 i eiendomsskatteloven. Det kan også være fornuftig å vise forsiktighet med ulike rabattordninger ved utskrivingen av eiendomskatt det første året. Dette fordi inntektsanslagene for eiendomsskatt er usikre, samtidig som noen av rabattordningene binder kommunestyrets handlefrihet for flere år fremover. Slike ordninger kan med større treffsikkerhet innføres når vi har sett det første årets erfaringer med skatteinngangen, og behandlingen av klager og søknader om reduksjon/ettergivelse. Knapphet på tid til forberedelse og gjennomføring er en betydelig utfordring i forhold til virkning fra Rådmannen ser det derfor som avgjørende viktig at kommunestyret senest i møte kan gjøre tydelige vedtak om veien videre. I henhold til kommuneloven er det formannskapet som avgir innstilling til kommunestyret i denne saken. Alle andre utvalg som får saken til behandling kan avgi uttalelse hvis de ønsker det. Rådmannens forslag til vedtak 1. Rådmannen bes gjennomføre nødvendig forarbeid slik at eiendomsskatt kan skrives ut for budsjettåret 2013, med basis i kommunestyrets budsjettvedtak i møte Eiendomsskatt skal skrives ut i henhold til eiendomsskatteloven 3, bokstav g), det vil si for alle faste eiendommer i kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. 2. Taksering skal gjennomføres for alle faste eiendommer, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.

10 3. Rådmannen bes opprette en funksjon i sentraladministrasjonen som utøver rollen som eiendomsskattekontor, slik som bestemt i eiendomskatteloven. Denne funksjonen er også sekretariat for skattetakstnemda og overskattetakstnemda. 4. Kommunestyret oppretter en skattetakstnemd for eiendomsskatt for gjenstående del av valgperioden, med tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Følgende velges: leder: personlig varamedlem: nestleder: personlig varamedlem: medlem:. personlig varamedlem: Skattetakstnemda delegeres myndighet til å vedta retningslinjer for takseringsarbeidet, samt å fastsette eiendomsskattetakst for det enkelte skatteobjekt 5. Kommunestyret oppretter en overskattetakstnemd for eiendomsskatt for gjenstående del av valgperioden, med tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Følgende velges: leder: personlig varamedlem: nestleder: personlig varamedlem: medlem:. personlig varamedlem: Overskattetakstnemda delegeres myndighet til å være klagenemd i henhold til eiendomsskatteloven 20, for avgjørelse av klager etter 19 over utskrevet eiendomsskatt. 6. Bestemmelser om skattesats, eventuelt fradrag i takstgrunnlaget og eventuelle særskilte ordninger for eiendomsskattepliktige med liten skatteevne, forberedes for behandling og vedtak i kommunestyret i møte Kostnadene ved taksering og innføring av eiendomsskatt dekkes i regnskapsåret 2012 ved lån av kontantbeholdningen, mot senere tilbakebetaling finansiert ved inntektene fra eiendomsskatt i Det bevilges inntil 5.3 mill kroner til dette formålet. 8. Videre arbeid med økonomiplanen /årsbudsjett 2013 skal baseres på at innføringen av eiendomskatt vil øke kommunens netto frie inntekter med 20 millioner kroner i 2013, økende til 35 millioner kroner i Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/9701-3 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksframlegg Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksbehandler: Jostein Sørensen BOLIGER OG HYTTER SOM LEIES UT - SKAL I EIENDOMSSKATTESAMMENHENG BESKATTES SOM BOLIG/FRITIDSBOLIG ELLER NÆRING?

Detaljer

Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger

Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.:

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/1798-1 Saksbehandler: Jostein Sørensen EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Vedlegg: «Rammer og retningslinjer for taksering

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens 7 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud 17/881 Saksnr Utvalg Type Dato 17/59 Kommunestyret PS 18.05.2017 Rådmannens forslag:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 25.02.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 05.03.2013 Kommunestyret 19.03.2013 Kommunal eiendomsskatt

Detaljer

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt.

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt. 810 Eiendomsskatt Generelt om eiendomsskatt I 2014 ble 3,8 mrd. kroner av skatteinntektene til Oslo kommune omfordelt til kommuner og fylkeskommuner med svakere skatteinngang. Kommunens anledning til å

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/1443-4 Arkiv: 232 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 30.05.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/16 Formannskap 14.06.2016 85/16 Kommunestyre 23.06.2016

Detaljer

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Sommeren 2009 1 1. MANDAT Kommunestyret gjorde i sitt møte 05.02.09 slikt vedtak: 1. For å utrede spørsmålet om eiendomsskatt nedsettes det ei gruppe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 Fritak eiendomsskatt 7C - Førstegangsetablerere K.sak 57/14 (f.sak 51/14)... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud FE - 232 16/2436 Kode Tittel SaksNummer Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 06/6534 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Komite 1 02.11.2006 006/06 sandjo Komite 1 30.11.2006 008/06 sandjo Kommunestyret 14.12.2006 080/06 sandjo

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/ Sunndal kommune Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2016/16786-1 Saksbehandler: Andrea Fivelstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 97/16 29.11.2016 Kommunestyret 81/16 14.12.2016 Utskriving

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for

Funksjon Navn Forfall Møtt for RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 07.03.2017 Tidspunkt: 16.00-18.10 Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Medlem

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 232 Dato: 16.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Eiendomsskatt 2016 Sakens bakgrunn og innhold: Vedtaket om utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 26.10.2014 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSSKATT BØ Forslag til vedtak: 1. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene (eigedomsskattelova) 3 d)

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00 Ekstraordinært formannskapsmøte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/13 Eiendomsskattevedtekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 EIENDOMMER MED FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2013 ETTER EIENDOMSSKATTELOVENS 7 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: 1. Eiendomsskatteloven

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 83/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 83/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2015/219-4 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/15 10.11.2015 Kommunestyret 83/15 10.12.2015 Kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2009/7812-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Eiendomsskattevedtak 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens

Detaljer

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper Utvidet klageadgang Før var det anledning til å klage på taksten kun det året taksten var ny. Ved endringen av eiendomsskatteloven 19 gjeldende fra januar

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Vurdering av eiendomsskatt på bolig Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/01691-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap Kommunestyret Rådmannens innstilling: - Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2014 Mai 2013 Jasper de Mooij 1 Innhold INNHOLD... 2 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 MARKEDSVERDIER

Detaljer

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 059/13 KJMO Kommunestyret 12.12.2013 129/13 KJMO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-232 : Arkivsaknr.: 13/2724

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/733-2 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

Mandal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i Jasper de Mooij

Mandal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i Jasper de Mooij Mandal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2013 Jasper de Mooij 1 2 Innhold INNHOLD... 3 1 - INNLEDNING... 4 USIKKERHETER... 4 2 MARKEDSVERDIER OG TAKSTER...

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 231/14 FORMANNSKAPET 10.12.2014 114/14 KOMMUNESTYRET 17.12.2014

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 231/14 FORMANNSKAPET 10.12.2014 114/14 KOMMUNESTYRET 17.12.2014 Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/9601-4 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2015 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 231/14 FORMANNSKAPET 10.12.2014 114/14 KOMMUNESTYRET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/1151 INNFØRING AV EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK I SIGDAL KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/1151 INNFØRING AV EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK I SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/1151 INNFØRING AV EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK I SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Det skal skrives ut eiendomsskatt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /17. Kommunestyret /17

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /17. Kommunestyret /17 Saksutredning Justering av promille eiendomsskatt Arkivsaksnr: 17/842 Saksansvarlig: Oddvar Høgberg K-kode: Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 14.03.2017 036/17 Kommunestyret 21.03.2017 023/17 Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Arkiv: 232 Saksbehandler: Liv-Edel Berg Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013 Utskriving

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: 231 13/5636-1 Dato: 17.10.2013 FRITAK PÅ EIENDOMSSKATT FOR FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGER OG REGULERTE USOLGTE TOMTER Vedlegg: 1. Brev datert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre innfører ikke «bunnfradrag» på bolig- og fritidseiendommer» i Rakkestad kommune.

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre innfører ikke «bunnfradrag» på bolig- og fritidseiendommer» i Rakkestad kommune. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/2151 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato EIENDOMSSKATT - BUNNFRADRAG I BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER OG DIFFERENSIERTE

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Verdal rådhus Dato: 18.01.2013 Tid: 08:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1 Eiendomsskatt Formannskapet 7. mai Side 1 08.09.2014 Saken så langt Formannskapet 26. juni Resultat: ingen omtaksering, vurdere alternative beregningsmodeller Kommunestyret 21. august (m/tilleggsnotat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2017/479-39 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 96/17 27.11.2017 Kommunestyret Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing 1 Eiendomsskatt ved sammenslåing KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/adv. Anne-Lise Hellebostad anne-lise.hellebostad@ks.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etasje, Rådhuset Verdal, Verdal Rådhus Dato: 25.03.2014 Tid: 08:30-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/8199-1 Dato: 10.08.2017 FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Sammendrag: I denne saken legger rådmann fram forslag til

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2016 Sak: 165/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/1221 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Behandling: Rådmannen

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005.

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. Vedtektene er gitt i medhold av 6 i Skatteloven for byene av 18.8.1911 (byskatteloven). Grunnlag for utskrivning av

Detaljer

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune Hurdal kommune Rådmann Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer