SYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN"

Transkript

1 DELPROSJEKT: SYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Bakgrunnen for delprosjektet: Alta kommune som arbeidsgiver har hovedansvaret for å påse at helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet i den totale virksomheten er i samsvar med HMS-lovgivningen og at det drives et systematisk HMS-arbeid. Alta kommune er en stor organisasjon med mange ansatte innenfor ulike tjenesteområder og derfor veldig mange ulike arbeidsoppgaver og arbeidsoperasjoner. For at Alta kommune skal få et godt fungerende HMS-system som er koordinert og samordnet og som kan sikre kvaliteten i arbeidet i hele organisasjonen, trenger vi et internkontrollsystem som er bygd opp etter en felles struktur og som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i HMS-lovgivningen. Vi tilfredsstiller i dag de fleste myndighetskrav, men vi mangler et system for oppfølging av styringsdelen som er implementert videre i hele organisasjonen. For å få dette til har vi behov for et elektronisk verktøy slik at arbeidet kan styres etter en felles struktur, koordineres, følges opp og vurderes. Drift- og utbyggingssektoren har vært pilot i hovedprosjektet i løpet av Rådmannens ledergruppe vedtok deretter å prioritere Helse- og sosialsektoren i 2009 hvor arbeidet skal bygge på de erfaringer man gjorde seg i DU. For å få oversikt og god styring i en stor organisasjon er HMS-systemet delt inn i sju hovedbolker som er satt inn i en struktur ut fra hvordan kommunen er organisert og bygd opp: 1. Lederskap og forpliktelse: Klare forpliktelser fra kommunens øverste ledelse og nedover, og en kultur som er nødvendig for at systemet skal være vellykket. 2. Føringer og strategiske målsetninger: Kommunens HMS-målsetninger, styringsdokumenter og HMSambisjoner 3. Organisasjon og ressurser: Organisering av mennesker og ressurser for å oppnå gode HMSresultater. 4. Kartlegging, evaluering og risikostyring: Kartlegging og evaluering av HMS-arbeidet og HMS-risiko i forbindelse med aktiviteter, produkter og tjenester, og utarbeidelse av risikoreduserende tiltak. 1

2 5. Handlingsplaner, prosedyrer, lover og forskrifter Planlegging og informasjon om hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Lover og forskrifter, og beskrivelse av rutiner og reglementer. 6. Opplæring og oppfølging Opplæring, utførelse og oppfølging av aktiviteter, og hvordan korrigerende tiltak iverksettes ved behov. 7. Revisjon og gjennomgang Regelmessig vurdering av systemets funksjonalitet, effektivitet og grunnleggende egnethet. Prosjekteier Leder for Helse- og sosialsektoren på vegne av Rådmannen Mandat - Helse- og sosialsektoren skal bygge opp et system for sin internkontroll av HMS som bygger på at alle avdelingene, virksomhetene og administrasjonen deltar i prosessen. - På virksomhetsnivå er virksomhetsleder ansvarlig for at prosessen gjennomføres. - På avdelingsnivå er avdelingsleder ansvarlig for at arbeidet koordineres og samordnes. - Leder for helse- og sosialsektoren er videre ansvarlig for at arbeidet koordineres og samordnes innenfor hele sektoren, inklusiv de som arbeider innenfor administrasjonen i HS. - Avdelingsledermøte i HS oppretter ei prosjektgruppe som koordinerer arbeidet og rapporterer til styringsgruppa. - Internkontroll HMS er en del av et totalt kvalitetsikringssystem for Helse- og sosialsektoren. Lederne vil møte kravene om internkontroll HMS gjennom flere ulike regelverk. Et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid innebærer internkontroll i forhold til: Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Produktkontrolloven Sivilforsvarsloven Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Genteknologiloven Strålevernloven Delprosjektet retter seg mot internkontroll HMS, og det blir opp til styringsgruppa å avgjøre om resultatene og erfaringene fra prosjektet også kan brukes til internkontroll av andre regelverk som gjelder for kvalitetssikring i 2

3 Helse- og sosialsektoren. Styringsgruppa bør gjøre disse vurderingene underveis i prosessen. Formål Resultatmål Det overordnede målet er å få et godt fungerende HMS-system i Helse- og sosialsektoren. 1. Hver virksomhet innenfor HS utarbeider en handlingsplan for sitt HMS-arbeid. Prosessen gjøres gjennom bruk av følgende metodikk: Leder tar initiativ, men prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. Finn ut hvilke lover og forskrifter som gjelder for avdelingen/virksomheten/sektoren? Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner og prosedyrer som allerede finnes i avdelingen. Det kan være rutiner for opplæring, personalmøter, brannøvelser, bruk av verneutstyr, medisinhåndtering, osv. Kartlegg avdelingen/virksomheten med tanke på risiko. - hva kan gå galt? - hva kan vi gjøre for å forhindre det? - hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje? Kartleggingen gir en oversikt over hva som bør forbedres. Lag en tiltaksplan på bakgrunn av kartleggingen og de rutiner og prosedyrer man har eller må revidere/utvikle. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. Få HMS-systemet inn i de daglige rutiner ved virksomheten/ avdelingen/ sektoren slik at det skjer en kontinuerlig oppfølging og evaluering. 2. Hver virksomhet, avdeling og sektoren har fastsatt og samordnet sine mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. 3. En oversikt viser hvordan sektoren med sine virksomheter, avdelinger og administrasjon er organisert, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt. 4. En opplæringsplan for HMS er utarbeidd og godkjent. Alle ansatte skal kjenne til og kunne bruke systemet. HMS kan med fordel integreres i felles opplæringsplan. 5. Sektoren har kartlagt og samordnet et system for avvikshåndtering og oppfølging. 6. De som har lederansvar både på virksomhets-, avdelings- og sektornivå har 3

4 Prosjektoppstart Oppstart: nov tilrettelagt for et systematisk HMS-arbeid (personalmøter, opplæring, sjekklister, informasjon, medvirkning fra alle) 7. Systemet er lagt inn i det nye Intranettet for kommunen, evt. integrert i et eksternt elektronisk verktøy. 8. Vurdere om erfaringene fra delprosjektet kan brukes som en mal for å bygge opp et totalt kvalitetssikringssystem i HS. Prosjektlevering Avlevering: (elektronisk system ferdig innen april 2010) Styringsgruppe: Helse- og sosialsjefens avdelingsledergruppe Prosjektgruppe: Prosjektleder Juridisk rådgiver Repr. Bistandsavd. Repr. Omsorgsavd. Repr. Rehabiliteringsavd. Repr. Sosialtjenesteavd. Repr. Helseavd. Hovedverneombud : Britt Gunnberg : Grete Hansen : May Rita Karlsen : Gøril Karlsen : Karin Holm Olaussen : Heidi Johansen : Ragna Eikanger : Nils Arne Skum r: Hver avdeling oppretter en HMS-gruppe som koordinerer prosessen innenfor sin avdeling. Omsorgsavdelingen: Gøril Karlsen medl.prosjektgruppa / leder Vikartjen. Mette Skipperud leder omsorgsavdelingen Inger Johanne Kristensen leder Elvebakken sykehjem Nina Nyhammer verneombud, Elvebakken sykehjem Hilde Nilsen verneombud, hj.tjenesten sone øst Barbara Bjerrang el. Stina Paulsen hj.tjenesten sone vest Linda Aas Ekornsvingen sykehjem Ann Heidi Pedersen verneombud Kåfjord sykehjem Trond Bjørnø Sykehjemmet Alta Helsesenter Annie Johansen Vertshuset Eldresenter Bistandsavdelingen: May Rita Karlsen medl. prosjektgruppa Siri Isaksen leder Bistandsavdelingen Heidi Pedersen Jorunn Nordholm Rehabiliteringsavd.: Karin Holm Olaussen medl. prosjektgruppa 4

5 Berit Frost Karin Pedersen Eirin Sørli Eirik Forsberg leder Rehabiliteringsavd. vaktmester Sosialavdelingen: klarlagt. Utsatt inntil ny organisering med NAV er Helseavdelingen: Kristin Bruvatne sykestua Hege Johanne Holmgren legevakt/sentrum legepraksis Ingrid Klemets fødestua Bakgrunn for prosjektmålet: Forutsetninger og rammer: Alta vil, hovedmål 6: Alta vil at kommunen skal ha en omstillingsdyktig organisasjon som møter brukerne på en positiv måte. Alta vil, pkt : Bli enda bedre i forhold til basisoppgaver og utviklingsarbeid gjennom muligheter for tverrsektoriell nettverks- og prosjektorganisering. Alta vil, pkt Kontinuerlig kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbudene gjennom systemer som også fanger opp tilbakemeldinger fra brukerne. Alta vil, pkt. 6.4: Alta kommune vil ha tydelige ledere som bidrar til likestilling, nytenkning og trivsel. Alta vil, pkt : Legge til rette for et godt fysisk, faglig og sosialt arbeidsmiljø. Hovedmål om miljø og bærekraftig utvikling, pkt : Legge til rette for miljøvennlig forbruk, produksjon og arbeidsmiljø i kommunens egen organisasjon. I Virksomhetsplanen for 2008 er Kommuneplanens hovedmål og fokusområder konkretisert av Rådmannen hvor HMS er et prioritert område. a) Involvering Alle ledere og medarbeidere vil bli berørt. Det må sørges for gode prosesser og aktiv involvering i alle ledd i sektoren. b) Økonomi. Hver virksomhet må avsette tid og ressurser til arbeidet med prosjektet. 5

6 Framdrift, Milepæler, Aktiviteter Start Slutt Ansvar 1. MILEPÆL: Oppstart Aktiviteter: a) Møte i Rådmannens ledergruppe Rådm. b) Møte i Helse- og sosialsjefens ledergruppe SL c) Første møte i prosjektgruppa: PL strategi, arbeidsmetoder, prosess d) Møte 2 i prosjektgruppa: PL prosjektplan, metoder e) Godkjenning av prosjektplan og prosjektorganisering i Uke 5-6 SL, PL styringsgruppa f) Hver avdeling har opprettet en HMS-gruppe som koordinerer arbeidet på mandat fra prosjektgruppa. Innen uke 5 PG 2. MILEPÆL: Arbeid med å nå resultatmål 1-3 Aktiviteter: Handlingsplan: Kartlegging, medvirkning, mål, organisering a) Første møte i HMS-gruppe i hver avdeling. Info, prosess metodikk. b) Arbeid med handlingsplan i virksomhetene som samordnes for hver avdeling. 3. MILEPÆL: Arbeid med å nå resultatmål 4 Aktiviteter: Opplæringsplan og oppfølging a) Arbeid med å få utarbeid opplæringsplan. Prosess underveis med kartlegging av behov. b) Oppfølging av opplæringsplanen / kompetanseheving noe som vil være et kontinuerlig arbeid selv om ikke planen er fullstendig. 4. MILEPÆL: Arbeid med å nå resultatmål 5 Uke 5 Uke 5 Uke 8 AL Uke 7-10 Utg. sept AL, VL Uke 7 Utg. HMSgruppene nov. Uke , 2010 Aktiviteter: System for avvikshåndtering og oppfølging a) Arbeidet koordineres med opplegg for avvikshåndtering for den totale kvalitetssikringen i HS b) Opplæring i systemet for avvikshåndtering samordnes med total avvikshåndtering og integreres i Opplæringsplanen. Uke 7 Uke 23 Utg. mai Utg. des. GH c) 5. MILEPÆL: Arbeidet med å nå resultatmål 6 Aktiviteter: Leder tilrettelegger for et systematisk HMSarbeid (personalmøter, sjekklister, informasjon, medvirkning osv) a) Info om prosjektet til alle medarbeiderne i virksomhetene Uke 7 Uke 14 b) Erfaringene fra prosjektarbeidet legges inn i aktiviteter som styrer den daglige drift slik at det blir et systematisk HMSarbeid. c) VL Gradvis Des 09 VL, AL, SL 6

7 6. MILEPÆL: Arbeidet med å nå resultatmål 7 Aktiviteter: Systemet legges inn i det nye intranettet for å være tilgjengelig for alle ansatte, evt. eksternt verktøy. a) Arbeid med å legge inn den manuelle handlingsplanen i Intranettet for de ulike virksomheter, avdelingene og sektor. Kont. April MILEPÆL: Arbeidet med å nå resultatmål 8 Aktiviteter: Styringsgruppa skal vurdere om systemet med sine resultater og erfaringer kan brukes som en mal for total kvalitetssikring i HS. a) Drøfting og avgrensning av internkontroll HMS i forhold til Uke 6- Uke 7 SG total kvalitetssikring 7 b) Vurdere underveis total kvalitetssikring Kont. Des.09 SG c) Rapportere om arbeidet til Rådmannens ledergruppe. Mars MILEPÆL: Evaluering av delprosjektet Des.09 SL, PL a) Evaluering av prosjektarbeidet på virksomhets- og Nov.09 Des.09 VL, AL avdelingsnivå. b) Evaluering i sektoren. Des.09 Jan 2010 SL, PL SL sektorleder AL avdelingsleder VL virksomhetsleder SG styringsgruppa PG prosjektgruppa PL prosjektleder GH Grethe Hansen Godkjent Leder for Helse- og sosialsektor signerer for godkjent prosjektplan: Dato: 7

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

Intern kontroll i kommunen for

Intern kontroll i kommunen for Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 16-2014 Forvaltningsrevisjon i Rennebu kommune Intern kontroll i kommunen for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte Forvaltningsrevisjon i Os oppgaver

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer