TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007"

Transkript

1 UMB-rapport TAKSERING AV ELGBEITE GJØVIK KOMMUNE 2007 Hilde Karine Wam Olav Hjeljord Erling J. Solberg

2 Forord Denne rapporten presenterer en registrering av elgbeitene i Gjøvik kommune utført sommeren Undersøkelsen er et samarbeid mellom Gjøvik kommune og Institutt for naturforvaltning (UMB), med seniorforsker Erling Solberg (NINA) som medarbeider. Stipendiat Hilde K. Wam har stått for det vesentlige av materialbehandlingen. Undersøkelsen er et ledd i en mer omfattende kartlegging av norske elgbeiter, men denne rapporten omfatter bare materiale fra Gjøvik.. Det anbefales at resultatene for Gjøvik sammenliknes med funn fra øvrige områder som er vist i INA-rapporten Fra prosjektet Biologisk og økonomisk bæreevne for elg i Norge : Status for elgbeitene i Vegårshei, Kjose, Re, Sande, Halden, Rakkestad, Gjøvik, Finnskogen og Stjørdal Olav Hjeljord (prosjektansvarlig)

3 Innhold FORORD...2 INNHOLD...3 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN...1 METODE INNSAMLING AV MØKKPRØVER PRØVEFLATEREGISTRERING...1 ELGENS BEITEVALG I GJØVIK ANALYSE AV INNSAMLET MØKKPRØVER ANDEL BEITA TRÆR...2 BEITETILBUD OG BEITETRYKK I GJØVIK GRUNNLEGGENDE PRODUKSJONSEVNE BIOMASSE AV BEITETRÆR DEKNING AV BEITEPLANTER I FELTSJIKTET BEITETRYKK SAMMENLIGNING MED SOLBRAA-INDEKS...4 OPPSUMMERING...4

4 Bakgrunn for undersøkelsen Med årlig ca. 200 felte elg er Gjøvik en av landets betydelige elg-områder. Gjennom jegerne samles det hvert år inn et omfattende materiale om bestandsvariasjoner, kalvproduksjon, kjønnsforhold, vekt og alder. Dette er - og vil fortsatt være - det viktigste grunnlaget for forvaltning av elg i kommunen. Nå vitner imidlertid erfaringer fra distrikter med kraftig nedgang i elgens kondisjon om at det kan ta tid å snu en negativ utvikling når den først har gått for langt. Selv om bestanden reduseres - med dertil lavere beitepress - kan vektene fortsette å falle. Nøkkelordet er forsinkede effekter, men hvorvidt de virker på elgen, på beitene eller begge er en uavklart diskusjon vi ikke skal ta her. Det understreker derimot at også overvåkning av beitene er nødvendig for at forvaltningen skal kunne sette inn tiltak på et riktig tidspunkt. Til dette kommer også behovet for å overvåke beiteskader på økonomisk viktige treslag som furu. Med denne undersøkelsen ønsker vi å belyse: i.) Forholdet mellom beitetilbud og elgens kondisjon og tetthet i ulike deler av kommunen, og ii.) Skadeomfang på furuforyngelse. For Gjøvik er ii.) mindre aktuelt, og vi vil ikke gå nærmere inn på den problemstillingen her. Metode 1. Innsamling av møkkprøver Det ble samlet inn 21 prøver av fersk sommermøkk fra området i juli-aug. Innsamling av prøver er organisert slik at hver prøve skal være fra et nytt dyr. Variasjonen i møkkprøver fra elg er såpass stor at vi regner 15 prøver som et minimum for at de skal gi et representativt bilde av elgenes diett. I prøvene fra Gjøvik var det relativt lite variasjon mellom prøvene. Vi vurderer det derfor slik at de 21 prøvene herfra godt representerer elgdietten i det takserte området. Prøvene er analysert for plantefragmenter på cellenivå under mikroskop. Ved mikroskopisk analyse av planterester i møkkprøvene kan vi mer presist bestemme innholdet i elgens sommerbeite enn ved å registrere beitemerker på vegetasjonen. Analysen gir % treff på de ulike artene (i det videre omtalt også som % innhold av prøve). Dette kan ikke direkte overføres til mengde, men bør betraktes som hvor ofte elgene har spist en art relativt til de andre artene. Merk at med denne form for mikroskopisk møkkanalyse kan vi underestimere inntaket av svært lettfordøyelig arter (urter) i forhold til de mer tungt fordøyelige artene. prøveflater i området. Prøveflatene (radius 2 m.) ble lagt ut systematisk langs rette linjer som dekket hele området (se vedlegget). Avstand mellom flater var 15 m på beiteproduserende hogstflater (høydeklasse I+II, dvs. trær < 4 meter) og 75 m i eldre skog. På hver prøveflate ble det notert bonitet, høydeklasse og vegetasjonstype. Antall beita- og ubeita trær (i meters høyde) av aktuelle arter ble talt opp. Samlet dekningsgrad (% av flatearealet) av hver art ble estimert fra artens samlede kroneomkrets på sitt bredeste. Likeledes estimerte vi samlet dekningsgrad for aktuelle feltsjiktarter. På alle prøveflater med trær av ROS (rogn, osp, selje), vier, furu og bjørk ble det etter bestemte kriterier valgt representative prøvetrær av hver art. Antall hhv. beita og ubeita skudd ble talt opp, og vi målte skuddlengde på et gjennomsnittlig ubeita skudd. Vi målte også trehøyde og kronelengde, samt klassifiserte treet etter Solbraa s beiteindeks. Elgens beitevalg i Gjøvik 1. Analyse av innsamlet møkkprøver Det ble funnet 11 forskjellige arter i snitt per prøve fra Gjøvik. Dette plasserer sommerdietten til elgene her blant de mest artsfattige av våre 12 studieområder (som har et samlet snitt på 16 arter). Artsrikdom er derimot ingen indikasjon på et godt sommerbeite for elg. De heller få artene som ble påvist i møkkprøvene fra Gjøvik, er i stor grad det som tradisjonelt betegnes som høykvalitetsbeite. ROS utgjorde det vesentlige av sommernæringen for elg i Gjøvik jmf. møkkprøvene (Fig. 1). I snitt var 65% av treffene per prøve av ROS. Dette er den høyeste andelen vi har registrert i noen av de tolv områdene som har inngått i denne undersøkelsen. 2. Prøveflateregistrering Beiteregistreringen ble utført som prøveflatetakst over et område på ca mål. (se vedlegg for kartreferanse). Taksten ble utført av trenet mannskap i 3 uker i månedsskiftet juli/aug. Det ble taksert 539 utlagte Figur 1. Andel av treff på ulike beiteplanter ved mikroskopisk analyse av møkkprøver fra elg anno

5 Tilnærmet all ROS var rogn (99%), og rogn ble funnet i alle prøvene unntatt én. I de prøver hvor det var lite rogn (fire stk. hvor rogn utgjorde mindre enn 50%), var det i stedet blåbær eller bringebær som dominerte. I snitt utgjorde blåbær og bringebær hhv. 16 og 7% av treffene per prøve. Blåbær ble funnet i alle prøvene, og bringebær ble funnet i alle prøvene unntatt én. De tre artene rogn, blåbær og bringebær til sammen utgjorde totalt 88% av treffene per prøve fra Gjøvik. I motsetning til områdene sørover på østsida av Oslofjorden, var det lite bjørk og vier i prøvene fra Gjøvik. Vier var tilnærmet fraværende: Det ble funnet vier i 9 av de 21 prøvene, men andel treff per prøve med vier var <1% i snitt. Bjørk ble funnet i samtlige prøver, men gjennomsnittlig treff per prøve var ikke mer enn 4%. Dette snittet trekkes dessuten opp av en enkelt prøve med bjørkeinnhold på 28%. Av det øvrige innholdet i prøvene kan nevnes gras (2%), bregner (2%), furu (1%), mose (1%), røsslyng (1%) og vier (1%). 2. Andel beita trær Andel beita trær viser, som møkkanalysene, hva som er elgens viktigste beiteplanter i området. Av alle beita trær i Gjøvik utgjorde rogn 77%, bjørk 12% og selje 10%. Dette bekrefter møkkanalysenes funn med hensyn til den store dominansen av rogn i elgdietten i dette området. Ser vi på andel beita trær per art, var som ventet en høy andel av rogn og selje beita av elg i Gjøvik, hhv. 72 og 61% (Fig. 2). Dette er noe under gjennomsnittet for de øvrige områdene som har inngått i undersøkelsen (hhv. 83 og 67%). Med tanke på den store forekomsten av rogn i Gjøvik, er det mest nærliggende å sammenlikne med områdene på vestsida av Oslofjorden (Fig. 2). Figur 2. Andel av registrerte rognetrær som er beita av elg anno Vest (høy vekt) er området Re. Vest (lav vekt) er områdene Vegårshei, Kjose og Sande Vest. For bjørk var 12% av trærne beita i Gjøvik, mot et snitt på 40% i øvrige områder. Sammen med høyvektsområdet Re på vestsida av Oslofjorden skiller Gjøvik seg ut med svært lite bjørkebeite. For områdene sørover på østsida av Oslofjorden har vi funnet en gradient med økende bjørkebeite fra sør til nord (Fig. 3). Selv om Gjøvik har omtrent like mye bjørk som disse områdene (registrert på ca. en tredjedel av flatene), blir bjørka altså betydelig mindre beitet her. Furu er lite utbredt innen studieområdet, og det ble ikke registrert noen furutrær under taksten. Figur 3. Andel av registrerte bjørketrær beita av elg anno Alle områdene har om lag lik utbredelse av bjørk (dekker 10-15% av det takserte arealet). Beitetilbud og beitetrykk i Gjøvik 1. Grunnleggende produksjonsevne Gjøvik har en grunnleggende produksjonsevne for elgbeite som skiller seg klart positivt fra våre øvrige studieområder. Boniteten er svært høy, hele 95% av takstflatene ble registrert på middels og høg bonitet (se forklaringsboks om Bonitet og alder på s. 6 i samlerapporten 1 ). Til sammenlikning er denne andelen 69% og 39% i områdene hhv. vest og øst for Oslofjorden. Andelen flater på høg bonitet i Gjøvik var dessuten mer enn 3x så høy som flater på middels bonitet (75% mot 20%). I høyvektsområdet Re i Vestfold ble kun 26% flater registrert på høg bonitet (Re er det mest produktive området blant våre øvrige områder, med vesentlig høyere produksjon av lauv enn disse andre områdene). Andelen flater i skog under forynging (trær <4m) i Gjøvik ligger innenfor det som er funnet for øvrige områder (10% mot 4-13% i øvrige områder). Gjøvik skiller seg derimot ut ved å ha en noe høyere andel av skogen i den eldste høydeklassen (h.kl. IV, trær >10m, 73% av flatene i Gjøvik mot et snitt på 59±11% i øvrige områder). En høyere andel av skogen i h.kl. IV i forhold til III vil kunne bidra til noe mer beitetilgang for elg. Dette forutsetter at skogen er tilstrekkelig lysåpen til å gi god vekst av blæbærlyng og høge urter. Det må også taes med at skog som nærmer seg hogstmoden alder, betyr en betydelig økning i beitetilgang for elg i nær fremtid. 1 INA Fagrapport Fra prosjektet Biologisk og økonomisk bæreevne for elg i Norge : Status for elgbeitene i Vegårshei, Kjose, Re, Sande, Halden, Rakkestad, Gjøvik, Finnskogen og Stjørdal

6 2. Biomasse av beitetrær Vi får et mål for årlig produksjon av elgbeite fra ulike arter ved å multiplisere følgende snittverdier: skuddlengde på prøvetrær (cm) x antall årsskudd på prøvetrær x antall trær/flate på flater med arten Med andre ord et estimat for samlet lengde årsskudd per flate. Vekter vi dette med andelen av områdets flater hvor arten ble registrert, får vi et relativt mål på beiteproduksjonen slik at vi kan sammenlikne denne områder imellom. I Gjøvik er det kun tre treslag som utgjør elgbeitet i tre/busksjiktet: bjørk, selje og rogn. Andre potensielle beitetrær som furu, osp, vier og einer er ubetydelig i dette området. Totalt er den relative skuddproduksjonen av elgbeite i Gjøvik om lag 460 cm per flate (sammenlikn med figur 5 s. 4 i samlerapporten 1 ). Dette er noe høyere enn i Rakkestad (som er området med høyeste vekter på østsida av Oslofjorden, 74 kg på kalv), men bare nær halvparten av produksjon i Re (området med høyest vekter på vestsida av fjorden, 68 kg på kalv). En vesentlig forskjell mellom Gjøvik og Re/Rakkestad er at i Gjøvik må tilnærmet 100% av vinterbeitet for ikke-trekkende elg skje på sommerens lauvproduserende kvist (pga. svært liten tilgang til furu). I Gjøvik har vi funnet en tilnærmet 50: 50 tilgang til elgens høyprefererte ROS og den noe mindre prefererte bjørka. Mer nøyaktig er forholdstallet 0.83 (dvs. det finnes 0.83 rogn for hver bjørk). Til sammenlikning er dette forholdstallet 0.87 i Re og 0.45 i Rakkestad. Det er betydelig forskjell mellom produsert skuddlengde pr flate med arten og denne produksjonen vektet etter andel flater med arten (Fig. 4). Spesielt gjelder dette for selje, som vokser meget flekkvis i terrenget (på kun 7% av flatene i Gjøvik). Der selja først vokser, er veksten derimot svært høy (kun Stjørdal i vår studie har en høyere vekst på selje). Gjennomsnittlig skuddlengde på selje i Gjøvik var 38 cm mot 22±5 cm i de øvrige områdene. Det er først og fremst de lange skuddene som bidrar til den uforholdsmessig store skuddmengden tilgjengelig per flate (men også et noe høyere antall skudd og antall trær per flate trekker opp). Gjøvik-elgenes totale tilgang til seljeskudd er - til tross for glissen utbredelse - større enn tilgangen til rogn (som for øvrig ble funnet på hele 43% av flatene). At selje likevel ikke utgjør mer enn 10% av alle beita trær, forklares av at det er langt mellom seljetrærne. Det er mer optimalt for den enkelte elg å forsyne seg av den langt lettere tilgjengelige rogna, som har tilnærmet samme fordøyelighet og næringsverdi som selja. Produksjonen av rogn per flate med arten er bare en tredjedel i Gjøvik sammenliknet med høyproduktive Re, dog hele 10x så høy som områdene sørover på østsida av Oslofjorden. Produksjonen av bjørk er på linje med de øvrige østområdene Figur 4. Tilgjengelig mengde årsskudd av beiteplanter for elg anno Mengde/flate er målt på representative prøvetrær (ca. 30 selje, 200 rogn og 300 bjørk per område), registrert over min. 500 prøveflater á 12 m 2 per område. 3. Dekning av beiteplanter i feltsjiktet Som et relativt mål på produksjonen av viktige beiteplanter i feltsjiktet, benyttet vi feltsjiktartenes gjennomsnittlige dekning (%) over alle undersøkte flater. Dette er altså ikke et direkte mål på biomassen, slik som målet for skuddproduksjonen. Det er i stedet en relativ indeks som kan brukes til å sammenlikne tilgangen til ulike arter innen samme område, og områdene imellom. I forhold til biomassen vil denne indeksen underrepresentere beiteplanter som vokser i høyden (bringebær, høge urter og storbregner) sammenliknet med planter som først og fremst brer seg utover (blåbærlyng og gras). I prøveflatetaksten ble urter klassifisert til art for de viktigste beiteplantene som mjødurt, geitrams og 3

7 turt, de resterende ble ført som hhv. låge og høge urter. I det følgende inkluderer gruppen høge urter både de planter som ble, og de som ikke ble artsbestemt. Det er vanskelig å se beitespor på arter i feltsjiktet, og takseringa ga oss som ventet ikke grunnlag for å gjøre noen vurdering av beitetrykket på disse artene. De fleste av elgens beiteplanter i feltsjiktet påvirkes av hogstaktivitet, hvilket reflekteres i dataene fra Gjøvik (Fig. 5a). Blåbær og bregner er arter som vokser best i eldre, glissen skog. Gras og bringebær favoriseres derimot av åpne hogstflater. Selv om gras er å finne på de fleste flater uavhengig skogens alder, er vekstligheten ubetydelig i eldre skog sammenliknet med på hogstflater. Gruppen høge urter er sammensatt, hvor enkelte arter (eks. geitrams) er typiske hogstflate-arter, mens andre (eks. turt) også vokser frodig i eldre glissen skog.. Utbredelse og dekning av feltsjiktartene i Gjøvik ligger jevnt over på et middels nivå sammenliknet med alle våre øvrige studieområder. Gjøvik skiller seg ut med større relativ dekning av høge urter og storbregner, samt en noe større dekning av gras. Dette forklares hovedsakelig av områdets høyere bonitet (sammenlikn Figur 5b med figur 8 s.7 i samlerapporten 1 ). 4. Beitetrykk Andel beita skudd og høyde på prøvetrærne reflekterer (det akkumulerte) beitetrykket i området. Lengden av nye, ubeita årsskudd (heretter omtalt som skuddlengde) gir dessuten en god indikasjon på trærnes videre vekstkraft og vitalitet. For alle våre studieområder har vi funnet et høyt beitetrykk på rogn. Gjøvik har samlet sett et noe lavere beitetrykk enn øvrige områder øst for Oslofjorden for begge de aktuelle artene, rogn og bjørk (Fig. 6). Trehøyde og skuddlengde for rogn i Gjøvik ligger 30-40% over de øvrige områdene øst for Oslofjorden. Likevel var både trehøyde og skuddlengde betydelig mindre i Gjøvik enn i Re (høyvektsområdet på vestsida av fjorden, som det er mer nærliggende å sammenlikne med siden de øvrige østområdene har svært lite rogn). Gjøvik har for tiden noe mindre skog i h.kl. I og II enn Re (10% mot 13%), og også totalt sett en noe eldre skog. Skogalder forklarer med andre ord ikke forskjellen mellom Gjøvik og Re, snarere tvert imot (eldre skog betyr høyere trær, gitt at øvrige forhold er like). Svekkelse som følge av hardere beiting i Gjøvik kan heller ikke forklare forskjellene siden det er relativt små forskjeller i andel beita skudd mellom Gjøvik og Re. Antagelig skyldes det vesentlige av høyde/lengdeforskjellene klimatiske forhold. Gjøvik har kortere vekstsesong (men samtidig langt mer mark på høyeste bonitet enn Re). Bjørk var langt mindre beitet enn rogn i Gjøvik. Dette tilsvarer våre funn i øvrige områder. Noe forenklet sagt er mønsteret at dess mindre rogn (ROS) tilgjengelig, dess større andel av dietten utgjøres av bjørk. I Gjøvik forventer vi lite beiting på bjørk pga. den store tilgangen til rogn (og selje). I Vestfold (som har Figur 5. a) Andel av takserte flater i Gjøvik med ulike beiteplanter for elg i feltsjiktet, samt b) artenes prosentvise dekningsgrad på ei tilfeldig valgt 12 m 2 flate i området. nogenlunne samme utbredelse av rogn som Gjøvik)beites det svært lite på bjørk selv når beitetrykket på rogn er meget høyt og kondisjonen på elgen er tilsvarende lav. Det er usikkert om elgene i Gjøvik er av samme økotype som elgen i Vestfold, eller om de raskere vil gå over på bjørk hvis beitetrykket øker. Vi har ikke beregnet faktisk prosentvis reduksjon i hhv. skuddproduksjon og trehøyde som følge av elgens beiting (jmf. side 5, i samlerapporten 1 ). Avstanden fra Gjøvik til de øvrige områdene gjør at disse beregningene blir for usikre uten å trekke inn klimatiske forhold (hvilket vi ikke har anledning til å gjøre i denne omgang). 5. Sammenligning med Solbraa-indeks Som for våre øvrige områder fant vi en god overensstemmelse mellom Solbraa s beiteindeks og andel skudd beita per prøvetre i Gjøvik (Fig. 6). Fordi Solbraa-indeksen er grovere (kategorier versus kontinuerlig skala) viser den noe mindre av variasjonen mellom områdene. Oppsummering Gjøvik er et område med særs godt grunnlag (høg bonitet) for produksjon av elgbeite. En stor andel skog i nær hogstmoden alder tilsier noe økning snarere enn reduksjon i beiteproduksjonen i nær fremtid, hvilket setter Gjøvik i en særstilling blant våre a b 4

8 Figur 6. Målinger på prøvetrær av rogn og bjørk. Y- akse til venstre viser hhv. trehøyde (cm), skuddlengde (cm) og Solbraa-indeks (kategorisk skala hvor beitegradene tilsier: 1 = ingen eller minimal beiting, 2 = om lag 1/3 av skuddmasse beitet, 3 = om lag 2/3 skuddmasse beitet, 4 = til dels døde/døende trær, om lag 3/4 skuddmasse beita). Y-akse til høyre viser andel beita skudd. Data fra ca. 200 rogn og 300 bjørk per område. Område Vest er Re, Øst er Halden, Rakkestad, Aurskog og Finnskogen. studieområder. Gjøvik er også i en særstilling ved at beiteskader på furuforyngelse er et tilnærmet ikkeeksisterende problem (innad i området, elgenes trekkområder bør selvfølgelig tas med i betraktning ved forvaltning av bestanden). Området har ingen alarmerende nedadgående utvikling i elgvektene. Kalv- og åringsvekter på omkring 67 kg og 140 kg tyder på en bestand i god kondisjon og i bra balanse med beitene. Elgforvaltningen i Gjøvik har med andre ord flere incentiver til å vurdere fremtidig økning fremfor reduksjon i bestanden. For å sikre langsiktig kvalitet på elgbeitet er det derimot viktig for elgforvaltningen i Gjøvik å utvise moderasjon ved eventuell økning av bestanden. Rogn er den av elgens beiteplanter i busksjiktet som er mest sårbar for beiting. Den har i motsetning til bjørk liten/ingen evne til å kompensere med økt skuddproduksjon. Når rogna først er beitet ned blir den dessuten stående i mange år, og hemmer dermed oppslag av potensielt nye beiteplanter. Beitetrykket på rogn er i dag høyt. Selv om det ikke er vitenskapelig tallfestet hva som er den absolutte grense for bærekraftig og ikke-bærekraftig uttak, er 55% skuddbeiting på rogn uten tvil for høyt til å være bærekraftig. Selv om mengden selje er totalt sett svært stor, er dette kun flekkvis tilgjengelig i terrenget. For enkelte elger vil derfor selje kunne være av stor betydning, men for bestanden som helhet betyr selje langt mindre enn rogn. Rogn er den desidert viktigste beiteplanta i Gjøvik. Lite furu innebærer at det potensielt er stort overlapp mellom sommer- og vinterbeite i Gjøvik. Dette vil igjen avhenge av hvor stor andel av elgene som står igjen i området vinterstid. I snørike vintre står det antagelig lite elg i disse traktene, samtidig som et solid snødekke bidrar til å beskytte noe av sommerbeitet fra å bli beitet vinterstid. Her kommer eventuelle klimaendringer med mindre snødekke inn som en usikkerhetsfaktor. Jmf. møkkanalysene er blåbær det nest hyppigste diettinnslaget for elg i Gjøvik juli/aug (blåbærinnslag i elgdiett øker generelt mot høsten). Høge urter (eks. turt og geitrams) og storbregner bidrar til kvalitetsbeite sommerstid i større grad i Gjøvik enn for de fleste andre av våre studieområder. Også feltsjiktartene er sterkt påvirket av hogst: Det kan være verdt å merke seg at dekningen av halvskyggeplanten blåbærlyng i Gjøvik kun er en tredjedel på hogstflater i forhold til den eldre skogen. Tilgangen til storbregner, samt enkelte høge urter vil totalt sett kunne reduseres ved hogst i rike kl. IV arealer. Samtidig vil en reduksjon i tilgang til disse beiteplantene kunne oppveies av økt oppslag av lauv og bringebær på hogstflatene (noe avhengig av snøforholdene på stedet). Hvilke lokaliteter som hogges og hvordan hogsten gjennomføres i framtida (flate vs. lukket, grad av tynning i eksisterende felt m.m.) vil avgjøre om nettobalansen går i favør av elgen. 5

9 VEDLEGG

UMB-rapport foreløpig utgave av 01.03.07 ELGBEITEUNDERSØKELSE AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2006

UMB-rapport foreløpig utgave av 01.03.07 ELGBEITEUNDERSØKELSE AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2006 UMB-rapport foreløpig utgave av 01.03.07 ELGBEITEUNDERSØKELSE AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2006 Forord Denne rapporten presenterer en registrering av elgbeitene i Aurskog-Høland utført sommeren 2006. Undersøkelsen

Detaljer

STATUS FOR ELGBEITENE i Vegårshei, Kjose, Re, Sande, Halden, Rakkestad, Aurskog, Finnskogen og Stjørdal 2005-2006

STATUS FOR ELGBEITENE i Vegårshei, Kjose, Re, Sande, Halden, Rakkestad, Aurskog, Finnskogen og Stjørdal 2005-2006 Fra prosjektet Biologisk og økonomisk bæreevne for elg i Norge STATUS FOR ELGBEITENE i Vegårshei, Kjose, Re, Sande, Halden, Rakkestad, Aurskog, Finnskogen og Stjørdal 2005-2006 Hilde Karine Wam Olav Hjeljord

Detaljer

Elgens beitegrunnlag i Norge:

Elgens beitegrunnlag i Norge: Elgens beitegrunnlag i Norge: Hva er spesielt med Trøndelag? Erling J. Solberg mfl. NINA Dagens status: Stor variasjon i reproduksjonsrater og kroppsvekt mellom norske elgbestander Delvis et nyere fenomen

Detaljer

Elgens beitegrunnlag i Norge:

Elgens beitegrunnlag i Norge: Elgens beitegrunnlag i Norge: Betydning for rekruttering av elg og skog? Erling J. Solberg mfl. NINA Dagens status: Stor variasjon i reproduksjonsrater og kroppsvekt mellom norske elgbestander Delvis et

Detaljer

Elgbeitetakst 2009 Gol

Elgbeitetakst 2009 Gol Elgbeitetakst 2009 Gol Innhold 1. Forord 2. Metode 3. Bestandsdata/registreringer 4. Kart og tabeller 5. Vurderinger av registreringene 6. Anbefalinger Forord Beitetakseringa er utført på oppdrag fra Gol

Detaljer

Innledning. Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag 2002

Innledning. Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag 2002 Innledning Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag 2002 1 Innledning Levanger kommune Rapport 2002 Tittel: Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag Dato: 09.04.03 Forfattere: Gunnar Kjærstad Antall sider: 18 Kari

Detaljer

Hensikt med taksten. Elgbeitetaksering og beiteskader på skog. Fauske 6.-7. mars 2015. Bedre naturforvaltning. Elgforvaltning Skogforvaltning

Hensikt med taksten. Elgbeitetaksering og beiteskader på skog. Fauske 6.-7. mars 2015. Bedre naturforvaltning. Elgforvaltning Skogforvaltning Elgbeitetaksering og beiteskader på skog Fauske 6.-7. mars 2015 Gunnar O. Hårstad Skogkurs Hensikt med taksten Bedre naturforvaltning Elgforvaltning Skogforvaltning 1 Hensikten med taksten Dokumentere

Detaljer

Elgbeitetakst i Gjøvik kommune 2012

Elgbeitetakst i Gjøvik kommune 2012 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 134, 2012 Elgbeitetakst i Gjøvik kommune 2012 Vinterbeiting på bjørk i Snertingdal, Foto: Unni S. Lande, Bioforsk - en oppfølging av tilsvarende takst utført

Detaljer

Elgbeitetakst 2011 Gol

Elgbeitetakst 2011 Gol Elgbeitetakst 2011 Gol Innhold 1. Forord 2. Metode 3. Bestandsdata/registreringer 4. Kart og tabeller 5. Vurderinger av registreringene 6. Anbefalinger 7. Beitetaksering - skogskader Forord Beitetakseringa

Detaljer

Elgbeitetaksering. Bakgrunn: Sørlandselgen mye syk på tallet, med bl.a. utvikling av beinskjørhet. Årsak var underernæring.

Elgbeitetaksering. Bakgrunn: Sørlandselgen mye syk på tallet, med bl.a. utvikling av beinskjørhet. Årsak var underernæring. Vinterbeitesituasjonen for elg belyst med eksempler fra elgbeitetaksering i østlige deler Av Evenes Kommune konsekvenser for størrelsen på elgstammen i området. ved Geir Elvebakk Elgbeitetaksering Bakgrunn:

Detaljer

Beite(skade)taksering for hjort; metodikk og nytteverdi. Erling L. Meisingset Bioforsk Økologisk, Tingvoll Molde, 13.11.2013

Beite(skade)taksering for hjort; metodikk og nytteverdi. Erling L. Meisingset Bioforsk Økologisk, Tingvoll Molde, 13.11.2013 Beite(skade)taksering for hjort; metodikk og nytteverdi Erling L. Meisingset Bioforsk Økologisk, Tingvoll Molde, 13.11.2013 Hjorten må ha mat hele året! Hjorten må ha mat hele året! Utviklingstrekk Stor

Detaljer

TAKSERING AV ELGBEITE RINGSAKER KOMMUNE 2015

TAKSERING AV ELGBEITE RINGSAKER KOMMUNE 2015 NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 1, NR.: 25, 15 TAKSERING AV ELGBEITE RINGSAKER KOMMUNE 15 WAM HILDE KARINE NIBIO, Skog og utmarksdivisjonen, Seksjon for utmarksressurser og naturbasert næringsliv, 1431

Detaljer

Elgbeitetaksering 2005 Sørnes, Vefsn kommune

Elgbeitetaksering 2005 Sørnes, Vefsn kommune Elgbeitetaksering 2005 Sørnes, Vefsn kommune Svein Morten Eilertsen 1 Elgbeitetaksering Sørnes, Vefsn kommune Sammendrag Våren 2005 ble det gjennomført elgbeitetaksering på skogen i området Sørnes, Vefsn

Detaljer

Faun rapport 004-2009

Faun rapport 004-2009 Faun rapport 004-2009 Beitetaksering i Gjerstad 2008 Oppdragsgiver: -Gjerstad Viltlag Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Takk til Gjerstad Viltlag ved Helge Rød for oppdraget med å behandle data fra beitetakseringa

Detaljer

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003.

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Rapport 2003 Tittel: Elg Skog i Levanger, overvåkingstakst 2003. Dato: 08.01.04 Forfattere

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen Gunnar O. Hårstad Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av

Detaljer

Elgen er intet unntak! Derfor er det viktig å være føre var.

Elgen er intet unntak! Derfor er det viktig å være føre var. En naturlov Alle organismer må ha næringsrik og nok mat for å være i god form, formere seg optimalt og holde seg friske. Elgen er intet unntak! Som skogeier/entreprenør må du ta hensyn til elgbeite ved

Detaljer

Elgbeitetakst i Salsbruket 2013

Elgbeitetakst i Salsbruket 2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 157, 213 Elgbeitetakst i Salsbruket 213 Vinterbeiting på bjørk i Salsbruket, Foto: Unni S. Lande, Bioforsk Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls vei 2 N-1432

Detaljer

Bioøkonomisk modell for samproduksjon av skog og elg

Bioøkonomisk modell for samproduksjon av skog og elg Bioøkonomisk modell for samproduksjon av skog og elg Norges forskningsråd, Marked og Samfunn Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Institutt for naturforvaltning Hilde Karine Wam Ole Hofstad med hjelp

Detaljer

Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden

Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden Faun rapport 020-2015 Oppdragsgiver: Nordre Land kommune Elgbeitetaksering i Nordre Land 2015 Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi ønsker å takke Nordre Land

Detaljer

Elgbeitetaksering i Åseral 2013. Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Elgbeitetaksering i Åseral 2013. Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 021-2013 Oppdragsgiver: Åseral kommune Elgbeitetaksering i Åseral 2013 Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil undertegnede takke for oppdraget med

Detaljer

Hva er et godt elgbeite? Hva er markenes bæreevne for elg? Beite og snø avgjørende.

Hva er et godt elgbeite? Hva er markenes bæreevne for elg? Beite og snø avgjørende. Hva er et godt elgbeite? Hva er markenes bæreevne for elg? Beite og snø avgjørende. Slaktevekt åring i Aurskog Høland og Eidsskog Kongsvinger Kongsvinger Skotterud Bjørkelangen Typisk er elgen tung og

Detaljer

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu Elgbeitetaksering i Øvre Bardu En overvåkingstakst av vinterbeitet i det viktigste vinterbeiteområdet for elg i Bardu kommune Av Sissel K. Grongstad, Reidun Haukenes, Gjermund Gomo og Per Magnus Strømsmo

Detaljer

Hjorteviltets effekt på vegetasjonen erfaringer fra uthegningsstudiene Erling J. Solberg, Gunnar Austrheim mfl. NINA/NTNU-VM

Hjorteviltets effekt på vegetasjonen erfaringer fra uthegningsstudiene Erling J. Solberg, Gunnar Austrheim mfl. NINA/NTNU-VM Hjorteviltets effekt på vegetasjonen erfaringer fra uthegningsstudiene Erling J. Solberg, Gunnar Austrheim mfl. NINA/NTNU-VM 1 Bestandsdynamikk i 6 regioner 2 Betydningen av økende bestandstetthet på vegetasjon

Detaljer

Elgbeitetakst Elgregion Mjøsa Glomma 2011

Elgbeitetakst Elgregion Mjøsa Glomma 2011 Elgbeitetakst Elgregion Mjøsa Glomma 2011 Forord Mjøsen Skog BA fikk våren 2011 i oppdrag av Elgregion Mjøsa Glomma å gjennomføre en elgbeitetakst etter samme lest som en elgbeitetakst fra 2006 i Løten

Detaljer

Elgbeitetaksering Kongsvinger kommune i Hedmark 2011

Elgbeitetaksering Kongsvinger kommune i Hedmark 2011 Elgbeitetaksering Kongsvinger kommune i Hedmark 2011 1. Rafjellet/Kuberget elgforvaltning 2. Roverudsberget/Digeren elgforvaltning 3. Austmarka Driftsplanområde Tittel Elgbeitetaksering Kongsvinger kommune

Detaljer

Elgbeitetaksering på halvøya mellom Straumbotn og Utskarpen i Rana kommune 2006

Elgbeitetaksering på halvøya mellom Straumbotn og Utskarpen i Rana kommune 2006 Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 141 2006 Elgbeitetaksering på halvøya mellom Straumbotn og Utskarpen i Rana kommune 2006 Ronald Bjøru og Svein Morten Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor Frederik A.

Detaljer

SUSTHERB: Rapport fra uthegningsstudiene i 2014

SUSTHERB: Rapport fra uthegningsstudiene i 2014 SUSTHERB: Rapport fra uthegningsstudiene i 2014 Tetthetene av elg og hjort har økt kraftig i Norge de siste 30-40 årene, noe som i sin tur har medført økt beitetrykk på trær, busker og planter i feltsjiktet,

Detaljer

Kartlegging av beitestatus i vinterbeiteområder for hjort på Søre Sunnmøre

Kartlegging av beitestatus i vinterbeiteområder for hjort på Søre Sunnmøre Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 70 2008 Kartlegging av beitestatus i vinterbeiteområder for hjort på Søre Sunnmøre Erling L. Meisinget, Øystein Brekkum & Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk, Tingvoll Forfatter,

Detaljer

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Ecofact rapport 400 Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Registrering av beiteskader fra elg 2014 Christina Wegener www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-398-8 Fredet furuskog

Detaljer

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Egenskaper som omtales i rapporten: Areal gammel skog Stående volum og diameterfordeling

Detaljer

Faun rapport 032-2011

Faun rapport 032-2011 Faun rapport 032-2011 Elgbeitetaksering i Sør-Odal 2011 Oppdragsgiver: Sør-Odal kommune Magnus Stenbrenden Forord Vi vil med dette takke Sør-Odal kommune for oppdraget med beitetaksering med tilhørende

Detaljer

Forvaltningen må bygge på lovgrunnlaget.

Forvaltningen må bygge på lovgrunnlaget. Forvaltning Forvaltningen av elgstammen er sammensatt, og har stor betydning for: Det økonomiske utbyttet av jakta Verdiproduksjonen i store skogområder der det foregår overbeiting. Totale skader på foryngelse

Detaljer

Elgbeitetaksering i Gjerstad viltlag 2007 FORENKLET RAPPORTUTGAVE

Elgbeitetaksering i Gjerstad viltlag 2007 FORENKLET RAPPORTUTGAVE Faun Fxx-2008 Faunrapport 2008 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf. 35 06 77 00 Fax. 35 06 77 09 www.fnat.no post@fnat.no Elgbeitetaksering i Gjerstad viltlag 2007 FORENKLET

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt: 1991-2012. Erling J. Solberg, Vebjørn Veiberg, Christer M. Rolandsen mfl. NINA

Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt: 1991-2012. Erling J. Solberg, Vebjørn Veiberg, Christer M. Rolandsen mfl. NINA Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt: 1991-2012 Erling J. Solberg, Vebjørn Veiberg, Christer M. Rolandsen mfl. NINA Dagsorden: Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt, 1991-2011 Trender og dagens status Elg

Detaljer

Effekten av ulik markberedningsintensitet på tettheten av blåbær Masteroppgave presentasjon Marius F. Knudsen

Effekten av ulik markberedningsintensitet på tettheten av blåbær Masteroppgave presentasjon Marius F. Knudsen Effekten av ulik markberedningsintensitet på tettheten av blåbær Masteroppgave presentasjon Marius F. Knudsen Innledning Blåbær (Vaccinium myrtillus) er en viktig art i den boreale barskogen Er en vanlig

Detaljer

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 --

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 -- SKOGSTYPER I TROMS Tromsø 2009 Kjell Thomassen -- Side 1 -- Undervisningsmateriell Naturfag _ FORORD Hver skogstype gis en kort beskrivelse på de mest karakteristiske trekk. Her gis også informasjon om

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Frykten for mennesket: Økologiske konsekvenser av å være redd. Solberg, Rolandsen, Austrheim et al.

Frykten for mennesket: Økologiske konsekvenser av å være redd. Solberg, Rolandsen, Austrheim et al. Frykten for mennesket: Økologiske konsekvenser av å være redd Solberg, Rolandsen, Austrheim et al. Fryktens økologi Frykt er en følelse hos alle høyerestående dyr Ofte, men ikke alltid, relatert til predasjonsrisiko

Detaljer

Sør-norske elgbeiter varierende kvalitet, til dels nedslitte

Sør-norske elgbeiter varierende kvalitet, til dels nedslitte Sør-norske elgbeiter varierende kvalitet, til dels nedslitte Treslag som rognog osp vil redusereskraftig ellerforsvinne ved hardt elgbeite. Utenfor det inngjerdedefeltet er rognagdtt helt ut. Beskyttet

Detaljer

Sluttrapport Glommen Skogs bidrag i prosjektet Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: Utbredelse, genetikk og skogskjøtsel.

Sluttrapport Glommen Skogs bidrag i prosjektet Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: Utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Sluttrapport Glommen Skogs bidrag i prosjektet Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: Utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Utarbeidet av: Jo Petter Grindstad, Glommen Skog SA Dato: 13.12.2016

Detaljer

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014

Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Beitetrykksundersøkelse av vinterbeite for hjortevilt Stange kommune 2014 Av Kent Ove Moren Forord Mjøsen Skog SA fikk vinteren 2014 oppdraget fra Stange Utmarkslag med samarbeidsparter å gjennomføre en

Detaljer

Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013

Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013 Elgbeite på gran Taksering i Stange og Våler kommuner 2013 Fylkesmannen i Hedmark Landbruksavdelingen Staten hus, Parkgata 36 Pb. 4034, 2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62 55 12 01 e-post: fmhepost@fylkesmannen.no

Detaljer

Frykten for mennesket: Økologiske konsekvenser av å være redd. Solberg, Rolandsen, Austrheim mfl.

Frykten for mennesket: Økologiske konsekvenser av å være redd. Solberg, Rolandsen, Austrheim mfl. Frykten for mennesket: Økologiske konsekvenser av å være redd Solberg, Rolandsen, Austrheim mfl. Fryktens økologi Frykt er en følelse hos alle høyerestående dyr Ofte, men ikke alltid, relatert til predasjonsrisiko

Detaljer

Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beiteressurser Nytt forskningsprosjekt. Erling Johan Solberg, NINA, m fl.

Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beiteressurser Nytt forskningsprosjekt. Erling Johan Solberg, NINA, m fl. Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beiteressurser Nytt forskningsprosjekt Erling Johan Solberg, NINA, m fl. Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beiteressurser Erling

Detaljer

Møkkinventering TRÅ 2011.

Møkkinventering TRÅ 2011. Møkkinventering TRÅ 2011. Innledning Styret i Elgregionen TRÅ har valgt å benytte møkktaksering som et verktøy i bestandsforvaltningen, i tillegg til Sett elg data og trekktellinger. Elgregionen er inne

Detaljer

Elgens arealbruk og ulike definisjoner på bærekraftige bestandsstørrelser. Christer Moe Rolandsen

Elgens arealbruk og ulike definisjoner på bærekraftige bestandsstørrelser. Christer Moe Rolandsen Elgens arealbruk og ulike definisjoner på bærekraftige bestandsstørrelser Christer Moe Rolandsen Ulike definisjoner på bæreevne? Elgens arealbruk eksempler fra Nord- Trøndelag Elgen i Nordland vs Norge

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

Elgens arealbruk og ulike definisjoner på bærekraftige bestandsstørrelser. Christer Moe Rolandsen

Elgens arealbruk og ulike definisjoner på bærekraftige bestandsstørrelser. Christer Moe Rolandsen Elgens arealbruk og ulike definisjoner på bærekraftige bestandsstørrelser Christer Moe Rolandsen Ulike definisjoner på bæreevne? Elgens arealbruk eksempler fra Nord- Trøndelag Elgen i Troms vs Norge Bestandstetthet,

Detaljer

Vinterbeiteregistreringer for hjort på Rødvenhalvøya i Rauma kommune

Vinterbeiteregistreringer for hjort på Rødvenhalvøya i Rauma kommune Vinterbeiteregistreringer for hjort på Rødvenhalvøya i Rauma kommune Rapport Erling L. Meisingset Ressurssenteret i miljølære 2002 Adresse/telefon til forfatteren: Erling Meisingset Ressurssenteret i Tingvoll

Detaljer

Plan for forvaltning av elg i Leirfjord

Plan for forvaltning av elg i Leirfjord Plan for forvaltning av elg i Leirfjord 2012-2019 Kommunal plan for forvaltning av elg i Leirfjord Bakgrunn 11.02.2011 sendte Nordland Fylkeskommune ved Fylkesråd for kultur og miljø, Marit Tennfjord,

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Elgbeitetakst i Meråker kommune 2012

Elgbeitetakst i Meråker kommune 2012 UTiNA Rapport 01-2012 Elgbeitetakst i Meråker kommune 2012 En taksering av beitet i de viktigste vinterbeiteområdene. Oppdragsgiver: Meråker kommune Reidun Gomo 1. Forord På oppdrag fra Meråker kommune

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

Tilvekst og skogavvirkning

Tilvekst og skogavvirkning Tilvekst og skogavvirkning Aktiviteter under skogbrukets primærproduksjon Tilvekst og skogavvirkning I perioden 2008 2012 var årlig avvirkning på 11,1 millioner m 3, 46 prosent av nettotilveksten Foto:

Detaljer

Faun rapport 042-2009

Faun rapport 042-2009 Faun rapport 042-2009 Elgbeitetaksering i Froland og Arendal 2009 Oppdragsgiver: Arendal og Froland kommuner Lars Erik Gangsei & Lars Egil Libjå Forord Undertegnende ønsker å takke Arendal og Froland kommuner

Detaljer

Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beiteressurser Nytt forskningsprosjekt. Erling J. Solberg, I A, m fl.

Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beiteressurser Nytt forskningsprosjekt. Erling J. Solberg, I A, m fl. Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beiteressurser Nytt forskningsprosjekt Erling J. Solberg, I A, m fl. Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beiteressurser Erling Johan

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Møkkinventering Elgregionen TRÅ Åmot Utmarksråd

Møkkinventering Elgregionen TRÅ Åmot Utmarksråd Møkkinventering Elgregionen TRÅ 2013. Åmot Utmarksråd Innledning Styret i Elgregionen TRÅ har valgt å benytte møkkinventering (takst) som et verktøy i bestandsforvaltningen, i tillegg til Sett elg data

Detaljer

Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat i Lierne kommune, Nord- Trøndelag

Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat i Lierne kommune, Nord- Trøndelag 277 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat i Lierne kommune, Nord- Trøndelag Vurderinger av mulige tap i fremtidige jaktinntekter Erling J. Solberg NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny,

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Elgbeitetaksering i Vinje 2006

Elgbeitetaksering i Vinje 2006 Faun rapport 34-26 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 post@fnat.no Elgbeitetaksering i Vinje 26 Oppdragsgivar: Vinje kommune VILTFORVALTNING FISKEFORVALTNING

Detaljer

Bakgrunn. Skog. Elg. En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg -> problemene med beiteskader øker.

Bakgrunn. Skog. Elg. En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg -> problemene med beiteskader øker. Karen Marie Mathisen, Førsteamanuen sis Institutt for skog - og utmarksfag, HIHM, Evenstad Hjortevilt og Skogbruk Fagseminar, Notodden, 8/4-216 Bakgrunn Milner et al 212 En av verdens tetteste elgstammer

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 36-28 Elgbeiteregistrering i Øvre Romerike Elgregion 28 Oppdragsgiver: -Øvre Romerike Elgregion Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Dette er den tredje taksten som er gjennomført i Øvre Romerike

Detaljer

Faun rapport Elgbeitetaksering i Søndre Land 2013

Faun rapport Elgbeitetaksering i Søndre Land 2013 Faun rapport 027-2013 Elgbeitetaksering i Søndre Land 2013 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst driftsplanområde Magnus Stenbrenden -vi

Detaljer

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Vedtatt av vilt og innlandsfiskenemnda i sak 08/14, 12.05.2014 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 3 3 Status for hjorteviltet i Gol (elg og hjort)

Detaljer

Dagsekskursjon Terningen Fredag 8. mai 2015 UNDERSØKELSE AV HOGSTFLATE. Hanstad skole 9. trinn

Dagsekskursjon Terningen Fredag 8. mai 2015 UNDERSØKELSE AV HOGSTFLATE. Hanstad skole 9. trinn Dagsekskursjon Terningen Fredag 8. mai 2015 UNDERSØKELSE AV HOGSTFLATE Hanstad skole 9. trinn Del I. Hogstflatens økologi I dag skal du undersøke to områder en hogstflate og et i skogkanten. Forskningsspørsmål

Detaljer

EFFEKTER AV ØKT BIOMASSEUTTAK PÅ BUNNVEGETASJON

EFFEKTER AV ØKT BIOMASSEUTTAK PÅ BUNNVEGETASJON EFFEKTER AV ØKT BIOMASSEUTTAK PÅ BUNNVEGETASJON Sluttseminar Ecobrem, Norges Forskningsråd, 12.02.14 Tonje Økland, Jørn-Frode Nordbakken, Ingvald Røsberg & Holger Lange Photo: Kjersti Holt Hanssen Photo:

Detaljer

Frode Grøntoft. November 2002

Frode Grøntoft. November 2002 Løvskogskjøtsel (på høy bonitet) hvorfor og hvordan Frode Grøntoft. November 2002 1. Innledning Løvtrærs viktigste forskjeller fra gran: 1. Løvtrevirke beholder høy vedtetthet og styrke ved høy veksthastighet.

Detaljer

Elgbeitetaksering. Av: Kerstin Laue Fag og trinn: Naturfag og matematikk, 8. trinn Skole: Gimle skule Samarbeidspartner: Faun Naturforvaltning AS

Elgbeitetaksering. Av: Kerstin Laue Fag og trinn: Naturfag og matematikk, 8. trinn Skole: Gimle skule Samarbeidspartner: Faun Naturforvaltning AS Elgbeitetaksering Av: Kerstin Laue Fag og trinn: Naturfag og matematikk, 8. trinn Skole: Gimle skule Samarbeidspartner: Faun Naturforvaltning AS 1. Velg tema. Tema: Naturforvaltning- elgbestanden i Fyresdal

Detaljer

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG- OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap i Nord-Trøndelag Geir-Harald Strand og Rune Eriksen Ressursoversikt fra Skog og landskap 05/2007 MARKSLAG-

Detaljer

Beitetaksering i Skja k 2017

Beitetaksering i Skja k 2017 Beitetaksering i Skja k 2017 Skjåk Utmarksråd 2 Tittel Beitetaksering i Skjåk 2017 Forfatter Tor Taraldsrud Oppdragsgiver Skjåk kommune, Skjåk Almenning og Skjåk Utmarksråd Prosjektleder Tor Taraldsrud

Detaljer

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2017-2019 Vedtatt av vilt og innlandsfiskenemnda i sak 3/17, 16.03.2017 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 3 3 Status for hjorteviltet i Gol (elg og hjort)

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Kjersti Holt Hanssen Skog og tre 5. juni 2013 Forsker, Skog og landskap Oversikt Hvorfor lukket hogst, og hvordan? Selektiv hogst; forutsetninger og potensiale

Detaljer

Faun rapport Elgbeitetaksering i Notodden 2012 Oppdragsgiver: Notodden kommune Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå

Faun rapport Elgbeitetaksering i Notodden 2012 Oppdragsgiver: Notodden kommune Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå Faun rapport 37-212 Elgbeitetaksering i Notodden 212 Oppdragsgiver: Notodden kommune Magnus Stenbrendenn & Lars Egil Libjå Forord Vi vil med dette takke Notodden kommune for oppdraget med beitetaksering

Detaljer

Hjorteviltet hva er fremtiden for rogn, osp og selje?

Hjorteviltet hva er fremtiden for rogn, osp og selje? Hjorteviltet hva er fremtiden for rogn, osp og selje? Tor Myking og Erling J. Solberg (NINA) Skog og Tre, Gardermoen 20. juni 2012 Foto: Erling J. Solberg Fellestrekk rogn, osp og selje (ROS) Pionerplanter:

Detaljer

Resultater fra masteroppgaver om viltpassasjer

Resultater fra masteroppgaver om viltpassasjer Resultater fra masteroppgaver om viltpassasjer Victoria Marie Kristiansen Guro Oudenstad Strætkvern 09.Desember 2010 Innledning Prosjekt: Evaluering av viltpassasjer ved større veganlegg. 3 masteroppgaver:

Detaljer

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik Driftsplan for elgforvaltning 2005-2007 Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik Planperiode Planperioden er på 3 år og gjelder for årene 2005 til og med 2007. Driftsplanområdet Driftsplanområdet omfatter

Detaljer

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016 Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 6 Espen Johnsen (espen.johnsen@imr.no) Havforskningsinstituttet Råd I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen av tobis tilrår

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Dagens bestandstetthet - hvor mye elg har vi? Litt generell teori Geografisk variasjon i bestandskondisjon vekter, reproduksjonsrater, naturlig dødelighet

Detaljer

kunnskap om beiteskader Pål Thorvaldsen Bioforsk Vest Fureneset

kunnskap om beiteskader Pål Thorvaldsen Bioforsk Vest Fureneset Jord- og skogbruk- kunnskap om beiteskader Pål Thorvaldsen Bioforsk Vest Fureneset Prosjektet: Kostar hjorten meir enn han smakar? Hovedmål: Utvikle metoder for å beregne hvilke inntekter og utgifter hjorten

Detaljer

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING.

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. Kåre Hobbelstad, Skog og landskap 1. INNLEDNING. Det er utført analyser for en region bestående av fylkene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. På grunn av

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 043-2012 Elgbeitetaksering i Hjartdal 2012 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden Forord Vi vil med dette takke Hjartdal kommune for oppdraget med beitetaksering

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Bernt-ErikSæther Morten Heim NINA. NORSKINSTillUIT FOR NA=FORSKMNG

Bernt-ErikSæther Morten Heim NINA. NORSKINSTillUIT FOR NA=FORSKMNG 252 Elgbeiteregistreringi Barduog Målselvvinteren 1990/91 Bernt-ErikSæther Morten Heim NINA NORSKINSTillUIT FOR NA=FORSKMNG Elgbeiteregistrering i Bardu og Målselv vinteren 1990/91 Bernt-Erik Sæther Morten

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

Faun rapport Oppdragsgiver: Notodden kommune. Elgbeitetakseringer i Notodden Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur

Faun rapport Oppdragsgiver: Notodden kommune. Elgbeitetakseringer i Notodden Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur Faun rapport 18-215 Oppdragsgiver: Notodden kommune Elgbeitetakseringer i Notodden 215 Lars Egil Libjå -vi jobber med natur Forord Vi ønsker å takke Notodden kommune ved Tommy Granlien for oppdraget med

Detaljer

Elgbeitetakseringer i Drangedal Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. Faun rapport Oppdragsgiver: Drangedal kommune

Elgbeitetakseringer i Drangedal Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. Faun rapport Oppdragsgiver: Drangedal kommune Faun rapport 018-2014 Oppdragsgiver: Drangedal kommune Elgbeitetakseringer i Drangedal 2014 Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå -vi jobber med natur Forord Vi ønsker å takke Drangedal kommune ved Erik

Detaljer

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Befaringsdato: 30.06.2015 Til stede: Magne og Tove

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013. Oppdragsgiver: Innherred Samkommune

Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013. Oppdragsgiver: Innherred Samkommune Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013 Oppdragsgiver: Innherred Samkommune 1. Forord På oppdrag for Innherred samkommune har UTiNA AS sommeren 2013 kartlagt fremmede

Detaljer

UTMARKSBEITE BEITEPREFERANSER OG FÔRVERDI. Jørgen Todnem Beiteressurser; Aktivt Fjellandbruk Årskonferansen 2016 Røros 7.

UTMARKSBEITE BEITEPREFERANSER OG FÔRVERDI. Jørgen Todnem Beiteressurser; Aktivt Fjellandbruk Årskonferansen 2016 Røros 7. UTMARKSBEITE BEITEPREFERANSER OG FÔRVERDI Jørgen Todnem Beiteressurser; Aktivt Fjellandbruk Årskonferansen 2016 Røros 7. mars 2016 FATTIG VEGETASJON (LAV- OG LYNGRIK SKOG, LAVHEI) Lite fôrplanteutvalg;

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 041-2009 Elgbeitetaksering i Vorma-Storsjøen Elgregion 2009 Oppdragsgiver: Vorma-Storsjøen Elgregion Lars Erik Gangsei, Lars Egil Libjå & Anne Engh Nylend Forord Vi vil med dette takke Vorma-Storsjøen

Detaljer

Litt bakgrunn. Skog. Elg. En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg -> problemene med beiteskader øker.

Litt bakgrunn. Skog. Elg. En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg -> problemene med beiteskader øker. Karen Marie Mathisen, Institutt for skog - og utmarksfag, HIHM, Evenstad Nina Naturdata 5-6 nov 2015 Litt bakgrunn Milner et al 2012 En av verdens tetteste elgstammer Redusert fôrproduksjon per elg ->

Detaljer