REGNSKAPSOVERSIKTER 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAPSOVERSIKTER 4"

Transkript

1 REGNSKAP 2010 REGNSKAPSOVERSIKTER 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 5 HOVEDOVERSIKT BALANSE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 7 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 8 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERING 9 DRIFTSREGNSKAP 10 INVESTERINGSREGNSKAP 18 BALANSEREGNSKAP 31 NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 36 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL DRIFTSREGNSKAPET 36 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 37 NOTE NR. 2 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 37 DEL 1 GARANTIER 38 DEL 2 INNFRIELSER OG TAP 38 NOTE NR. 3 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID. 38 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 39 NOTE NR. 5 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 40 DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 40 DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 40 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 41 DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 41 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 42 1

2 NOTE NR. 6 KAPITALKONTO 43 NOTE NR. 7 SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER (FORSKRIFTSBESTEMT NOTE NR 8) 43 NOTE NR. 8 REGNSKAPSPRINSIPPER 44 NOTE NR. 9 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET (GKRS- BESTEMT NOTE NR 2) 45 NOTE NR. 10 PENSJONSFORPLIKTELSER (GKRS-BESTEMT NOTE NR 9) 48 NOTE NR. 11 VESENTLIGE TRANSAKSJONER (GKRS-BESTEMT NOTE NR 4) 49 NOTE NR. 12 ANLEGGSMIDLER 50 NOTE NR. 13 INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 51 NOTE NR. 14 GJELDSFORPLIKTELSER TYPE GJELD OG FORDELING MELLOM LÅNGIVERE 52 NOTE NR. 15 AVDRAG PÅ GJELD 53 NOTE NR. 16 LIKVIDITETSRESERVE AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 53 NOTE 17 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT 54 NOTE 18 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD) INVESTERING 54 NOTE NR. 19 VESENTLIGE FORPLIKTELSER (GKRS-BESTEMT NOTE NR 11) 54 NOTE NR. 20 SELVKOSTTJENESTER 55 NOTE NR. 21 ÅRSVERK 56 2

3 NOTE NR. 22 GODTGJØRELSE TIL ADMINISTRASJONSSJEF OG ORDFØRER 56 NOTE NR. 23 REVISJONSHONORARER 57 NOTE NR.24 FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT MED BETINGET UTFALL SAMT HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN (GKRS-BESTEMT NOTE NR.14) 57 NOTE NR. 25 ENDRINGER I PRINSIPPER, ESTIMATER OG TIDLIGERE ÅRS FEIL (KRS(F) NR. 5) 57 NOTE NR. 26 SKJØNNSMIDLER BARNEHAGE 58 NOTE NR. 27 INTERKOMMUNALE SAMARBEID ETTER KL

4 Hovedoversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,50 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,01 Overføringer med krav til motytelse , , , ,47 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , ,00 0, ,87 Skatt på inntekt og formue , , , ,52 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,37 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,79 Sosiale utgifter , , , ,93 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,94 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,23 Overføringer , , , ,88 Avskrivninger , ,00 0, ,00 Fordelte utgifter , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,77 Brutto driftsresultat , , , ,40 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,47 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,47 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,31 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,31 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,84 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,00 Netto driftsresultat , , , ,24 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,11 Bruk av disposisjonsfond ,00 0,00 0, ,04 Bruk av bundne fond , , , ,42 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,24 Sum bruk av avsetninger , , , ,81 Overført til investeringsregnskapet ,38 0,00 0, ,41 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , ,05 Avsetninger til bundne fond , , , ,11 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,57 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,23 0,00 0,00 0,00 4

5 Hovedoversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,40 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0, ,95 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,00 0,00 0, ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,00 0,00 0, ,00 Sum inntekter , , , ,35 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,59 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer ,73 0,00 0, ,09 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,68 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,41 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0, ,21 Avsetninger til ubundne investeringsfond , , , ,92 Avsetninger til bundne fond ,79 0,00 0, ,48 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,02 Finansieringsbehov , , , ,35 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,38 Mottatte avdrag på utlån , , , ,48 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet ,38 0,00 0, ,41 Bruk av disposisjonsfond ,04 0,00 0, ,88 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,73 Bruk av bundne fond ,67 0,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,47 Sum finansiering , , , ,35 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 5

6 Hovedoversikt balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler , ,61 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,34 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,40 Utlån , ,87 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,81 Herav: Kortsiktige fordringer , ,36 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,45 SUM EIENDELER , ,42 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,39 Herav: Disposisjonsfond , ,34 Bundne driftsfond , ,67 Ubundne investeringsfond , ,02 Bundne investeringsfond , ,55 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , ,95 Regnskapsmessig mindreforbruk ,23 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap ,01 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,76 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,03 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,03 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,42 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,00 Herav: Ubrukte lånemidler , ,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene , ,00 6

7 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,52 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter ,00 0,00 0, ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Momskomp.investering og komp.tilskudd (1705) , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,52 Renteinntekter og utbytte , , , ,47 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,31 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,84 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,05 Til bundne avsetninger ,73 0,00 0, ,11 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,11 Bruk av ubundne avsetninger ,00 0,00 0, ,28 Bruk av bundne avsetninger ,04 0,00 0, ,32 Netto avsetninger , , , ,55 Overført til investeringsregnskapet ,38 0,00 0, ,41 Til fordeling drift , , , ,82 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,82 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,67 0,00 0,00 0,00 7

8 Regnskapsskjema 1B, Driftsregnskapet Rammeområder: Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap revidert Politisk nivå Utgifter Inntekter Nettoramme Rådmannen og støttefunsjoneutgifter Inntekter Nettoramme Kirkelig fellesråd Utgifter Inntekter 0 0 Nettoramme Barnehage, skole og kultur Utgifter Inntekter Nettoramme Helse og velferd Utgifter Inntekter Nettoramme Teknisk inkl. brann Utgifter Inntekter Nettoramme Eiendom Utgifter (tidl. Malvik Eiendom KF) Inntekter Nettoramme Fellesformål Utgifter Inntekter Nettoramme Sum overført til regnskapsskjemanettoramme Regnskapsskjema 2A investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,68 Utlån og forskutteringer , , , ,41 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , , , ,61 Årets finansieringsbehov , , , ,70 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,38 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,40 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,43 Andre inntekter ,00 0,00 0, ,00 Sum ekstern finansiering , , , ,21 Overført fra driftsregnskapet ,38 0,00 0, ,41 Bruk av avsetninger , , , ,08 Sum finansiering , , , ,70 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 Regnskapsskjema 2B - Investering Investeringsrammene er fordelt Regnskap Budsjett m/endr. Budsjett Regnskap på tjenestene slik: Investering VAR (teknsik) Investering Plan og utvikling (teknisk) Investering FDV (teknsik) Investering teknsik og andre rammeområder Investeringer tidl. Malvik Eiendom KF Sum overført regnskapsskjema 2A-investering

10 DRIFTSREGNSKAPET RAMMEOMRÅDE POLITISK NIVÅ Regnskap Buds(end) Regnskap POLITISK STYRING KONTROLL OG REVISJON ELDRERÅDET BRUKERUTVALGET TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD Sum utgifter POLITISK STYRING KONTROLL OG REVISJON ELDRERÅDET Sum inntekter T O T A L T RAMMEOMRÅDE - RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER Regnskap Buds(end) Regnskap POLITISK STYRING KONTROLL OG REVISJON ADMINISTRASJONEN ADM. FELLESUTGIFTER ADM.UTGIFTER TIL FORDELING NEAREGIONEN FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER DIVERSE FELLESUTGIFTER TILLEGGSBEVILGNING OVERFORMYDERIET ELDRERÅDET BARNEHAGE GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING FLYKNINGER SKOLEFRITIDSTILBUD FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID FLYKTNINGETJENESTEN TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø BARNEVERNTJENESTEN BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON KJERNETJENESTER KNYTTETT TIL PLEIE, OMSORG, HJELP INSTITUSJONSLOKALER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER INTRODUKSJONSORDNING KVALIFISERINGSPROGRAMMET

11 Regnskap Buds(end) Regnskap BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG INTERKOMMUNALE SAMARBEID ( 27-SAMARBEID) PLANSAKSBEHANDLING BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING KART OG OPPMÅLING BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK REKREASJON I TETTSTED FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV KOMMUNAL VILTFORVALTNING BIBLIOTEK MUSEER IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK OG KULTUR ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU KOMMUNALE KULTURBYGG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL EIENDOMSSKATT M.M Sum utgifter POLITISK STYRING ADMINISTRASJONEN ADM. FELLESUTGIFTER ADM.UTGIFTER TIL FORDELING NEAREGIONEN FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER DIVERSE FELLESUTGIFTER OVERFORMYDERIET BARNEHAGE GRUNNSKOLE FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID BARNEVERNTJENESTEN PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON KJERNETJENESTER KNYTTETT TIL PLEIE, OMSORG, HJELP KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD INTERKOMMUNALE SAMARBEID ( 27-SAMARBEID) PLANSAKSBEHANDLING BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING KART OG OPPMÅLING BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

12 Regnskap Buds(end) Regnskap NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV BIBLIOTEK ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU Sum inntekter T O T A L T RAMMEOMRÅDE BARNEHAGER, SKOLE OG KULTUR Regnskap Buds(end) Regnskap ADMINISTRASJONEN BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN SKOLEFRITIDSTILBUD FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER SKOLESKYSS AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ FRILUFTSOMRÅDER BIBLIOTEK KINO MUSEER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK OG KULTUR ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU KOMMUNALE KULTURBYGG Sum utgifter ADMINISTRASJONEN BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN SKOLEFRITIDSTILBUD FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER SKOLESKYSS AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ FRILUFTSOMRÅDER BIBLIOTEK MUSEER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK OG KULTUR ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU KOMMUNALE KULTURBYGG Sum inntekter T O T A L T

13 RAMMEOMRÅDE - HELSE, OG VELFERD 13 Regnskap Buds(end) Regnskap ADMINISTRASJONEN BARNEHAGE GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING VOKSENOPPLÆRING FLYKNINGER FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID - LU FLYKTNINGETJENESTEN TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø BARNEVERNTJENESTEN BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON KJERNETJENESTER KNYTTETT TIL PLEIE, OMSORG, HJELP INSTITUSJONSLOKALER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK INTRODUKSJONSORDNING KVALIFISERINGSPROGRAMMET ØKONOMISK SOSIALHJELP BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD Sum utgifter ADMINISTRASJONEN BARNEHAGE GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING VOKSENOPPLÆRING FLYKNINGER FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID - LU FLYKTNINGETJENESTEN TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø BARNEVERNTJENESTEN BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON KJERNETJENESTER KNYTTETT TIL PLEIE, OMSORG, HJELP INSTITUSJONSLOKALER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK INTRODUKSJONSORDNING KVALIFISERINGSPROGRAMMET ØKONOMISK SOSIALHJELP BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE TILSKU Sum inntekter T O T A L T

14 RAMMEOMRÅDE TEKNISK INKL. BRANN Regnskap Buds(end) Regnskap ADMINISTRASJONEN ADM. FELLESUTGIFTER ADM.UTGIFTER TIL FORDELING FDV FORDELING TJENESTER NESSET VERKSTED TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD PLANSAKSBEHANDLING BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING KART OG OPPMÅLING BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK REKREASJON I TETTSTED FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV KOMMUNAL VILTFORVALTNING KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG Sum utgifter ADMINISTRASJONEN ADM. FELLESUTGIFTER ADM.UTGIFTER TIL FORDELING FDV FORDELING TJENESTER NESSET VERKSTED TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD PLANSAKSBEHANDLING BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING KART OG OPPMÅLING BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK REKREASJON I TETTSTED FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV KOMMUNAL VILTFORVALTNING KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG Sum inntekter T O T A L T

15 RAMMEOMRÅDE - EIENDOM Regnskap Buds(end) Regnskap POLITISK STYRING FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER NESSET VERKSTED GRUNNSKOLE FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING KJERNETJENESTER KNYTTETT TIL PLEIE, OMSORG, HJELP INSTITUSJONSLOKALER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN FRILUFTSOMRÅDER BIBLIOTEK MUSEER KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK OG KULTUR ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU KOMMUNALE KULTURBYGG DEN NORSKE KIRKE RENTER, UTBYTTE OG LÅN Sum utgifter POLITISK STYRING FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER GRUNNSKOLE FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING KJERNETJENESTER KNYTTETT TIL PLEIE, OMSORG, HJELP INSTITUSJONSLOKALER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER FRILUFTSOMRÅDER MUSEER KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG KOMMUNALE KULTURBYGG DEN NORSKE KIRKE RENTER, UTBYTTE OG LÅN Sum inntekter T O T A L T

16 RAMMEOMRÅDE KIRKELIG FELLESRÅD Regnskap Buds(end) Regnskap DEN NORSKE KIRKE Sum utgifter DEN NORSKE KIRKE Sum inntekter T O T A L T RAMMEOMRÅDE FELLESFORMÅL OG AVSKRIVNINGER Regnskap Buds(end) Regnskap POLITISK STYRING ADMINISTRASJONEN ADM. FELLESUTGIFTER NEAREGIONEN FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER PREMIEAVVIK AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK DIVERSE FELLESUTGIFTER BARNEHAGE GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN SKOLEFRITIDSTILBUD FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID FLYKTNINGETJENESTEN TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø BARNEVERNTJENESTEN BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON KJERNETJENESTER KNYTTETT TIL PLEIE, OMSORG, HJELP INSTITUSJONSLOKALER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KVALIFISERINGSPROGRAMMET BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG PLANSAKSBEHANDLING BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING KART OG OPPMÅLING BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK REKREASJON I TETTSTED BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L

17 Regnskap Buds(end) Regnskap INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSA NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV BIBLIOTEK MUSEER IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK OG KULTUR ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU KOMMUNALE KULTURBYGG DEN NORSKE KIRKE STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE TILSKU GENERELT STATSTILSKUDD VEDR. FLYKNINGER RENTER, UTBYTTE OG LÅN INTERNE FINANSERINGSTRANSAKSJONER ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT Sum utgifter ADMINISTRASJONEN FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER GRUNNSKOLE FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ KJERNETJENESTER KNYTTETT TIL PLEIE, OMSORG, HJELP INSTITUSJONSLOKALER BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG PLANSAKSBEHANDLING KART OG OPPMÅLING BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU KOMMUNALE KULTURBYGG SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE TILSKU GENERELT STATSTILSKUDD VEDR. FLYKNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER RENTER, UTBYTTE OG LÅN INTERNE FINANSERINGSTRANSAKSJONER Sum inntekter T O T A L T

18 INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Buds(end) Regnskap Objekt: 1141 Forprosjekt Sveberg skole Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Sum objekt: 1141 Forprosjekt Sveberg skole Objekt: 1143 Vikhammer skole - forprosj./byggeprosjekt Tjeneste: 2020 GRUNNSKOLE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2020 GRUNNSKOLE Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Sum objekt: 1143 Vikhammer skole - forprosj./byggeprosjekt Objekt: 1157 Jervskogen - kontorbygg Tjeneste: 3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANL Sum objekt: 1157 Jervskogen - kontorbygg Objekt: 1162 Veg Muruvik havn Tjeneste: 3250 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3250 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVE Tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VED Sum objekt: 1162 Veg Muruvik havn Objekt: 1164 Forstudie Svebergmarka barnehage Tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS Sum objekt: 1164 Forstudie Svebergmarka barnehage Objekt: 1165 Ombygging Rådhuset Tjeneste: 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER Sum objekt: 1165 Ombygging Rådhuset

19 Regnskap Buds(end) Regnskap Objekt: 1166 Uteområder Saksvik skole Tjeneste: 2020 GRUNNSKOLE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2020 GRUNNSKOLE Sum objekt: 1166 Uteområder Saksvik skole Objekt: 1167 Applikasjon er på web Tjeneste: 3030 KART OG OPPMÅLING Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3030 KART OG OPPMÅLING Sum objekt: 1167 Applikasjon er på web Objekt: 1169 Tilstandsanalyse Saksvik skole (tidl. Nykartlegging) Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Sum objekt: 1169 Tilstandsanalyse Saksvik skole (tidl. Nykartleggin Objekt: 1170 EIERINNSKUDD TRB IKS Tjeneste: 3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKK Sum objekt: 1170 EIERINNSKUDD TRB IKS Objekt: 1171 Nykartlegging (tidl. obj.1169) Tjeneste: 3030 KART OG OPPMÅLING Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3030 KART OG OPPMÅLING Sum objekt: 1171 Nykartlegging (tidl. obj.1169) Objekt: 1175 Brannsikringstiltak Tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Tjeneste: 2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG F Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE Tjeneste: 2610 INSTITUSJONSLOKALER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2610 INSTITUSJONSLOKALER Tjeneste: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEG

20 Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG Sum objekt: 1175 Brannsikringstiltak Objekt: 1176 Rådhusplassen, gråbygget Tjeneste: 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER Sum objekt: 1176 Rådhusplassen, gråbygget Objekt: 1178 Paviljong Hommelvik ungdomsskole Tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Sum objekt: 1178 Paviljong Hommelvik ungdomsskole Objekt: 1180 KJØP HAVNEVEIEN 13 Tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET Sum objekt: 1180 KJØP HAVNEVEIEN Objekt: 1211 Skisseprosjekt Sveberg skole og idrettshall Tjeneste: 2020 GRUNNSKOLE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2020 GRUNNSKOLE Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER Sum objekt: 1211 Skisseprosjekt Sveberg skole og idrettshall Objekt: 4005 Veganlegg, div. i tilknyttning til VA-anlegg Tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VED Sum objekt: 4005 Veganlegg, div. i tilknyttning til VA-anlegg Objekt: 4006 Arealplan Sveberg-Hommelvik Tjeneste: 3010 PLANSAKSBEHANDLING Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3010 PLANSAKSBEHANDLING

21 21 Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: 3030 KART OG OPPMÅLING Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3030 KART OG OPPMÅLING Sum objekt: 4006 Arealplan Sveberg-Hommelvik Objekt: 4022 TRAFIKKSIKKERH.TILTAK Tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VED Tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHET Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKE Sum objekt: 4022 TRAFIKKSIKKERH.TILTAK Objekt: 4023 Sikringstiltak fjellskjæringer Tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VED Sum objekt: 4023 Sikringstiltak fjellskjæringer Objekt: 4024 Asfaltering/reasfaltering Tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VED Sum objekt: 4024 Asfaltering/reasfaltering Objekt: 4200 VANNVERKSUTB.,HOVEDPLAN(251) Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Sum objekt: 4200 VANNVERKSUTB.,HOVEDPLAN(251) Objekt: 4251 KOMPL. VANNANLEGG (274) Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Sum objekt: 4251 KOMPL. VANNANLEGG (274) Objekt: 4282 HØYDEBASSENG VASSÅSEN (282) Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Sum objekt: 4282 HØYDEBASSENG VASSÅSEN (282) Objekt: 4288 VA-ANLEGG JAMTHAUGVN. 2.ETP. Tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKE Utgifter

22 Inntekter Sum tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VED Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4288 VA-ANLEGG JAMTHAUGVN. 2.ETP Objekt: 4291 VA-anlegg Olav Magnussons veg 1. etappe Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4291 VA-anlegg Olav Magnussons veg 1. etappe Objekt: 4292 Vannledning Danielstrøa Tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VED Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4292 Vannledning Danielstrøa Objekt: 4293 Vannledning Brattalia - Hommelvik Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Sum objekt: 4293 Vannledning Brattalia - Hommelvik Objekt: 4294 Vannledning Grindbakken-Fossen Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3540 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O. Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3540 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKE Sum objekt: 4294 Vannledning Grindbakken-Fossen

23 Regnskap Buds(end) Regnskap Objekt: 4295 VA-anlegg Basunvegen Tjeneste: 1200 ADMINISTRASJONEN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 1200 ADMINISTRASJONEN Tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VED Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4295 VA-anlegg Basunvegen Objekt: 4296 Oppgradering vannforsyning Sveberg-Vassåsen Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Sum objekt: 4296 Oppgradering vannforsyning Sveberg-Vassåsen Objekt: 4400 AVLØPSUTBYGGING,HOVEDPLAN(301) Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4400 AVLØPSUTBYGGING,HOVEDPLAN(301) Objekt: 4404 Forprosjekt VA-anlegg Grønberg Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4404 Forprosjekt VA-anlegg Grønberg Objekt: 4451 KOMPETTERING AVLØPSANLEGG (325) Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4451 KOMPETTERING AVLØPSANLEGG (325)

24 Regnskap Buds(end) Regnskap Objekt: 4499 Sneisen avløpsanlegg Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING Sum objekt: 4499 Sneisen avløpsanlegg Objekt: 4501 Oppgradering Saksvikbukta RA Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING Sum objekt: 4501 Oppgradering Saksvikbukta RA Objekt: 4505 Va-anlegg Vikhammeråsen 2. etappe Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4505 Va-anlegg Vikhammeråsen 2. etappe Objekt: 4506 Hommelvik RA - nytt kloakkrenseanlegg i Hommelvik Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING Sum objekt: 4506 Hommelvik RA - nytt kloakkrenseanlegg i Hommel Objekt: 4507 VVA-anlegg Liavegen Tjeneste: 3010 PLANSAKSBEHANDLING Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3010 PLANSAKSBEHANDLING Tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKE Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VED Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4507 VVA-anlegg Liavegen Objekt: 4508 VA-anlegg ved Sjølyst Sameie Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN

25 25 Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4508 VA-anlegg ved Sjølyst Sameie Objekt: 4509 Kryssing jernbane med ny avløpsledning, Midtsand Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4509 Kryssing jernbane med ny avløpsledning, Midtsan Objekt: 4510 VA-anlegg Grønbergsv., 1.etappe Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4510 VA-anlegg Grønbergsv., 1.etappe Objekt: 4511 VA-anlegg Nedre Grønberg Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4511 VA-anlegg Nedre Grønberg Objekt: 4701 KOMPLET.INDUSTRIOMRÅDE Tjeneste: 3250 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3250 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVE Sum objekt: 4701 KOMPLET.INDUSTRIOMRÅDE Objekt: 4723 SPIS-etablering Tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET Inntekter Sum tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET Tjeneste: 3250 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET Inntekter Sum tjeneste: 3250 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVE Sum objekt: 4723 SPIS-etablering Objekt: 4725 Malvik BioGas AS Tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET Inntekter Sum tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET

26 Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: 3250 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET Utgifter Sum tjeneste: 3250 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVE Sum objekt: 4725 Malvik BioGas AS Objekt: 4734 Svebergmarka konsekvensvurdering Tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Utgifter Sum tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Sum objekt: 4734 Svebergmarka konsekvensvurdering Objekt: 4736 Svebergmarka,årsbudsjett Tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Sum objekt: 4736 Svebergmarka,årsbudsjett Objekt: 4737 Svebergmarka utbygging 1.etappe Tjeneste: 3010 PLANSAKSBEHANDLING Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3010 PLANSAKSBEHANDLING Tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Sum objekt: 4737 Svebergmarka utbygging 1.etappe Objekt: 4738 Svebergmarka, utbyging 2.etappe Tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Sum objekt: 4738 Svebergmarka, utbyging 2.etappe Objekt: 4740 HOMMELVIK SJØSIDE - INVESTERING Tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK Sum objekt: 4740 HOMMELVIK SJØSIDE - INVESTERING Objekt: 4797 VA-ANLEGG GEVINGÅSEN TUNNEL Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Utgifter Inntekter Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN Sum objekt: 4797 VA-ANLEGG GEVINGÅSEN TUNNEL

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

REGNSKAPSOVERSIKTER DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP

REGNSKAPSOVERSIKTER DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP Malvik kommune Regnskap 2011 REGNSKAPSOVERSIKTER 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING HOVEDOVERSIKT BALANSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

REGNSKAPSOVERSIKTER 3

REGNSKAPSOVERSIKTER 3 REGNSKAPSOVERSIKTER 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 4 HOVEDOVERSIKT BALANSE 5 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 6 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT 6 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 7 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/81 Møtedato/tid: 12.5.214, kl. 17: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Per Walseth, leder Tove Grendstad Kerstin Leistad

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 NB! Merk Tidspunkt

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 NB! Merk Tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Merk Tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 3.5.211, kl. 17: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Deltagere: Forfall: Gunnar Lohse leder Per Arild Lyng Arild Øyan Tove Grendstad

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer