TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE"

Transkript

1 TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE Takstvedtektene gjeld frå Takstnemnd og overtakstnemnd 1.1 Takstnemnd Taksering av alle eigedomsskattepliktige eigedomar i kommunen med unntak av vasskraftverk, vert føreteke av takstnemnda, jf. eskl. 33, jf. byskl. 4 første ledd. Takstnemnda skal i samband med takseringen ta stilling til kva eigedommar som er skattepliktige innanfor det virkeområde kommunestyre har definert, jf. eskl. 3. Herunder skal takstnemnda ta stilling til kva eigedommar som er verk og bruk, jf. eskl. 4 andre ledd annen setning og kva eigedommar som er unntatt frå eigedomsskatt i medhald til eskl. 5. Takstnemnda skal dessutan ta stilling til kva bygningar og driftsmidlar som er ein del av eit verk og bruk, jf. 4 andre ledd tredje og fjerde setning. Takstnemnda skal ha tre medlemmer fordelt på ein leiar, ein nestleiar og ein medlem. I tillegg vert valde tre varamedlemmer. Takstnemnda gjer sine vedtak i fellesskap. Dersom det er usemje om eit særskilt spørsmål, kan nemnda avgjere usemja ved avstemming. Nemndleiaren har til oppgåve å planlegge og å leie takseringsarbeidet, samt å sørgje for at framdrifta i takseringen går etter planen. Dersom nemndleiaren har forfall, overtek nestleiaren i nemnda nemndleiaren sine oppgåver. 1.2 Overtakstnemnda I tillegg til takstnemnda skal det oppnemnast ei overtakstnemnd. Overtakstnemnda skal handsame klager (begjering om overtakst) på takstnemnda sine vedtak. Overtakstnemnda skal ha av seks medlemmer, der ein er leiar, ein nestleiar og 4 medlemmer. Overtakstnemnda sine medlemmer skal også ha varamedlemmer. Overtakstnemnda gjer sine vedtak i fellesskap. Dersom det er usemje om eit særskilt spørsmål, kan nemnda avgjøre usemja ved avstemming. Ved stemmelikskap har nemndleiaren dobbeltstemme. Nemndleiaren har til oppgåve å planlegge og å lede klagehandsaminga, samt å sørgje for framdrifta i sakshandsaminga. Dersom nemndleiaren har forfall, overtek nestleiaren i nemnda nemndleiaren sine oppgåver.

2 1.3 Møteplikt Medlemmene i takstnemnda og overtakstnemnda har plikt til å stille i alle møter med mindre vedkomande har gyldig forfall. Når et medlem ikkje møter, har varamedlemmen møteplikt. Ved forfall skal medlemmen snarast mulig varsle nemndleiaren som innkallar vedkomande sin vara. 1.4 Oppnemning av nye nemndmedlem. Medlemmene og varamedlem i takstnemnda og overtakstnemnda vert valde for 4 år om gongen. Samtidig vert oppnemnt leiar og nestleiar for nemndene. Dei som er pliktige til å ta mot val til kommunestyre, er valbare og pliktige til å ta mot val til takstnemndene. Dersom et medlem fråtrer for godt i løpet av en valperiode, vel kommunestyret eit av varamedlemmane til å tre inn som fast medlem for resten av perioden. Dersom leiaren av nemnda fråtrer, overtek nestleiaren vervet som leiar, og kommunestyre utnemner ein ny nestleiar. 1.5 Inhabilitet Et medlem av takstnemnda eller overtakstnemnda er inhabilt til å delta i takseringen når medlemmen a) sjølv eig, har pant i, leiger eller bur på eigedomen, b) er i slekt eller i svogerskap til ein som er nemnt i a) i opp- eller nedstigande linje eller i sidelinje så nær som søsken, c) er eller har vært gift, sambuande, partner eller forlova med ein eigar, d) er eller har vore fostermor, fosterfar eller fosterbarn til ein eigar, e) er verje eller fullmektig for nokon som fell under a), f) er eigar, sit i leiinga av eller styre for et selskap, en foreining, Sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eigar, panthavar eller leigebuar til eigedommen, g) er medlem av formannskapet i kommunen. Medlemmen er også inhabilt når andre særlige tilhøve føreligg som er egna til å svekke tilliten til at medlemmen står fritt. Nemnda avgjer sjølv om et medlem er inhabilt. Ved inhabilitet trer varamedlemmen inn for medlemmen. 1.6 Godtgjersle til nemndmedlemmane Medlemane får møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste i samsvar med kommunestyret sitt regelverk for arbeidsvilkår folkevalde..

3 2 Eigedomsskattekontoret 2.1 Eigedomsskattekontoret Funksjonen som eigedomsskattekontor er lagt til økonomiavdelinga hjå rådmannen Rådmannen vel ut ein person som har særlig ansvar for eigedomsskatten, (heretter omtalt som eigedomsskattekontoret sin representant). 2.2 Eigedomsskattekontoret funksjon Eigedomsskattekontoret har til oppgåve å skrive ut eigedomsskatten og skal fungere som sekretariat for takstnemndene ved å legge til rette administrativt. 2.3 Deltaking på møter i takstnemnda Eigedomsskattekontoret representant skal så langt det er ynskjeleg, delta på nemnda sine møter for å legge til rette for og hjelpe nemndene i deira arbeid. Eigedomsskattekontoret representant har ikkje stemmerett på møta, skal ikkje delta i sjølve takseringsarbeidet og kan ikkje instruere nemnda. 3 Sakkyndige i takseringsarbeidet 3.1 Tilkalling av sakkyndige Takstnemnda og overtakstnemnda kan dersom den finn det naudsynt, be eigedomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til utarbeiding av takstforslag eller uttale om særskilte tekniske eller juridiske spørsmål. Ved taksering av større verk og bruk, bør det nyttast sakkyndige takstmenn. 3.2 Nemndleiar sitt ansvar Takstnemndas leiar har ansvar for å forsikre seg om at sakkyndig taksator veit kva verdsettingsprinsipp som skal brukast på taksering av verk og bruk i eigedomskattesamanheng. Takseringsprinsippet bør også gå fram av avtalen mellom eigedomsskattekontoret og den sakkyndige. 3.3 Habilitet De same reglene for inhabilitet gjeld for sakkyndige som for medlemmene i takstnemndene, jf. punkt Takstforslag/uttale rettleiande karakter Takstforslag/uttale frå sakkunnige takstmenn eller andre ekspertar er berre rettleiande for takstnemndene. Den sakkyndige har ingen stemmerett i nemnda og deltar ikkje i sjølve

4 vedtaksprosessen. Takstnemndene må på sjølvstendig grunnlag ta stilling til innhaldet i takstforslag/uttale frå sakkyndige når dei utformar taksten. 4 Takseringsarbeidet 4.1 Eigedomsskattekontoret førebuing Eigedomsskattekontoret i kommunen lager ei liste over dei eigedommane dei antar er skattepliktige og som dermed skal vurderast av takstnemnda. Eigedomsskattekontoret forbereder takseringen ved å hente inn tilgjengeleg informasjon om eigedommane frå offentlege kjelde og ved å be om naudsynt informasjon frå eigaren av eigedomen. Eigedomsskattekontoret bør som eit minimum ha innhenta opplysningar om kven som eig eigedommen, kva den vert brukt til, eigedommen sitt bygningsareal og totalareal og kva større driftsmidlar og maskiner som finns på eigedommen. 4.2 Konstituerande møte for takstnemnda På det første møte for ei ny nemnd eller overtakstnemnd informerer nemndleiaren og eigedomsskattekontoret om nemnda sine oppgåver og skattetakstvedtektene i kommunen. Nemnda sine medlemmer skal ha motteke ein kopi både av takstvedtektene, eigedomsskattelov og byskattelov saman med møteinnkallinga. Takstvedtektene og relevante vilkår i eigedomsskattelov og byskattelov vert gjennomgått i fellesskap på møte. På det første møte diskuterer nemnda korleis takseringen bør gjennomførast og generelle prinsipp for takseringen. Det bør også lagast ein tidsplan for takseringsarbeidet. Både ordinære medlemmer i nemnda og varamedlemmer skal være med på det første møte. 4.3 Ordinere nemndmøte Nemndleiaren kallar inn til møter og leiar dei. Eigedomsskattekontoret representant skal også kallast inn til møter i nemnda, men nemnda er vedtaksdyktig sjølv om Eigedomsskattekontoret representant ikkje er til stades. Nemnda innkallar til så mange møter som er naudsynt for å gjennomføre takseringen. 4.4 Møteprotokoll Det skal føres protokoll frå alle møter i nemnda. Takstprotokollen skal underskrivast av alle nemnda sine medlemmer ved slutten av kvart møte.

5 I protokollen skal alle vedtak nemnda tek protokollerast. Protokollen skal innehalde opplysningar om kvar enkelt eigedom som vert taksert. Dessutan skal protokollen innehalde kva som inngår i taksten, kva verdsettingsprinsipp som er nytta, kva taksten er og korleis ein er kommen frem til verdien av eigedommen. Protokollen skal også innehalde vedtak om sjablonger og retningslinjer nemnda har laga for eige arbeid. Eigedomsskattekontoret skal ha en kopi av protokollen. 4.5 Takstnemnda skal foreta synfaring Takstnemnda føretek ei synfaring på alle eigedommane det er aktuelt å taksere og skrive ut eigedomsskatt på. Nemnda må være fulltalige når den har synfaring. Eigaren skal varslast om at nemnda kjem på synfaring minst ei veke i forkant. Eigedomsskattekontoret føretek varslinga. Som på vanlige nemndmøte, skal det førast protokoll frå synfaringa. Protokollen frå synfaringa kan innehalde bilete av eigedommane. 4.6 Generelle prinsipp for takseringsarbeidet i takstnemnda og overtakstnemnda Ved verdsettinga av eigedommane i kommunen må takstnemnda utøve skjønn etter beste evne. Med mindre noko anna følgjer av lov eller av rettspraksis, skal verk og bruk verdsettast etter substansverdiprinsippet. For eigedomsskatten gjeld det eit generelt likebehandlingsprinsipp. Det inneber at nemndene skal arbeide for å handsame alle eigedomar likt når den takserar. Vidare betyr det at det skal utarbeidast takst på alle eigedommar som er skattepliktige. Nemnda kan ikkje gjere frådrag, reduksjonar i taksten eller unntak det ikkje er heimel for i lova. Takstnemnda og overtakstnemnda sine medlemmer har taushetsplikt med hensyn til informasjon de for tilgang til gjennom sine verv, jf. eskl. 29. Takstnemnda kan ikkje instruerast av eigedomsskattekontoret, kommunestyret eller formannskapet i kommunen med omsyn til sjølve verdsettinga. Alle takstar vert avrunda til nærmaste heile 1000 kroner. Dersom det er ulik eigar for grunn og bygning på en fast eigedom, takserast grunn og bygning kvar for seg.

6 5 Særskilt omtaksering i perioden mellom to alminnelege takseringar 5.1 Når kan særskilt omtaksering finne sted? I perioden mellom to alminnelege takseringar, kan takstnemnda foreta omtaksering når ein eigedom vert delt, når bygning vert rive eller øydelagt og når det blir oppført nye bygningar til en verdi som forventa å ha ein verdi på minst kr, jf. byskl. 4 tredje ledd. Både formannskapet i kommunen og eigaren av eigedommen kan krevje særskilt omtaksering dersom verdien av ein eigedom er forventa å ha auka eller minka vesentleg samanlikna med andre eigedommar, jf. byskl. 4 fjerde ledd. Kravet må være sett fram for eigedomsskattekontoret innan 1. november året før skatteåret. Eigedomsskattekontoret varslar straks takstnemnda sin leiar. Takstnemnda tek stilling til om vilkåra for å gjennomføre særskilt omtaksering er til stades. 5.2 Utgiftene ved særskilt omtaksering Dersom den skattepliktige har kravd særskilt omtaksering, ber denne kostnaden ved omtakseringa. Elles ber kommunen kostnaden. 5.3 Prinsipp for særskilt omtaksering Når en eigedom vert omtaksert i medhald til byskattelova 4, tredje og fjerde ledd, skal dei same prinsipp og same prisnivå leggast til grunn som ved siste alminnelege taksering. 5.4 Melding om vedtaket Skatteytaren skal ha melding om takstvedtaket i medhald til vedtektene Kunngjøring av taksten 6.1 Kunngjøring ved alminnelig taksering Eigedomsskattekontoret kunngjer taksten i ei skatteliste som nemnt i eigedomsskattelova 15. Lista skal ligge ute til offentleg gjennomsyn i minst tre veker etter at det er kunngjort at lista er lagt ut. Kunngjøringa vert gjort kjent i lokalpressa og på kommunen sine internettsider. Saman med kunngjeringa om at skattelista er lagt ut, skal ein finne informasjon om høve for å klage på taksten og fristen for å klage.

7 6.2 Melding om vedtak ved særskilt omtaksering Ved særskilt omtaksering mellom to alminnelege takseringa, sendast gjenpart av takstprotokollen til eigaren i rekommandert brev med informasjon om at krav om overtakst må være innkomme til eigedomsskattekontoret innan fire veke frå den datoen då takstprotokollen blei sendt. 7 Klage på taksten/ krav om overtakst 7.1 Kven kan klage og kva kan det klagast over? Både skatteytaren og formannskapet i kommunen kan klage på takstnemnda sitt vedtak. Det kan berre klagast på taksten det året takseringa vert gjennomført, og ikkje ved seinare utskrivingar på grunnlag av same takst. Overtakstnemnda sitt vedtak kan ikkje påklagast. Skatteytaren kan likevel be overtakstnemnda om å omgjere sitt eige vedtak. Overtakstnemnda har i slike tilfelle ingen plikt til å vurdere vedtaket på nytt, men har høve til det dersom den finn det rimeleg. 7.2 Klagefristen Klagen på taksten må framsetjast skriftleg innan tre veker frå kunngjering om utlegging av skattelista, jf. eigedomsskattelova 15. Takstnemnda kan ta ein klage frå skatteytaren til behandling sjølv etter klagefristen når vedkomande ikkje er å bebreide for forseinkinga, eller det er av særleg stor verknad for skatteytaren at klagen blir handsama. Tilsvarande kan ei klage frå formannskapet takast til følgje etter klagefristen dersom formannskapet klager til skattytaren sin gunst. Eigedomsskattekontoret eller takstnemnda kan gje utsett klagefirst i enkelttilfelle dersom det vert bedt om det og det er rimeleg grunn for å gje utsett klagefrist. 7.3 Handsaming av klagen Klagen skal sendast til eigedomsskattekontoret. Når klagefristen er ute, oversender eigedomsskattekontoret alle klager til overtakstnemnda utan ugrunna opphald. Ved særskilt omtaksering mellom to alminnelege takseringar oversender eigedomsskattekontoret klagen til overtakstnemnda umiddelbart. Når klagen vert handsama i overtakstnemnda, gjeld dei same sakshandsamingsreglar som for takstnemnda så langt dei passar. Overtakstnemnda må også gjennomføre synfaring. Dersom det er naudsynt, kan det innhentast nye uttalar frå sakkyndige. Overtakstnemnda kan prøve alle sider av taksten. Taksten kan oppretthaldast, setjast ned eller opp.

8 7.4 Protokoll frå overtakstnemnda Som i takstnemnda, skal overtakstnemnda føre protokoll frå møter. I protokollen skal det grunngjevast kvifor eit vedtak er oppretthalde eller endra. Det skal vidare gå fram av protokollen kva faktum overtakstnemnda har lagt til grunn dersom det er usemje om faktum og kva verdsettingsprinsipp som er nytta. 7.5 Verknad av å klage på taksten Takstnemnda sitt vedtak vert ikkje gjeve oppsettande verknad sjølv om det er påklaga, jf. eskl. 25 tredje ledd. Eigedomsskattekontoret skriv ut skatt på bakgrunn av den påklaga taksten inntil ny takst føreligg. Når klagen er handsama, vert føreteke eit etteroppgjør dersom taksten er endra. 8 Utskriving av eigedomsskatten 8.1 Eigedomsskattekontoret skriv ut skatten Eigedomsskattekontoret skriv ut eigedomsskatten. Skatten avrundast til nærmaste heile krone. 8.2 Frist for å skrive ut skatten Eigedomsskatten skal vere skreve ut innan 1. mars i skatteåret med mindre anna følgjer av lova. Det vil sei at skattelista skal vere lagt ut og skattesetel sendt til skattyter. 8.3 Forfall Eigedomsskatten forfall til dei terminar som kommunestyret har fastsett. 8.4 Klage over feil ved utskrivinga Klage over feil ved utskrivinga kan påklagast av skatteytaren kvart år innan tre veker etter at skattesetelen er moteken. Klagen skal være skriftlig og sendast til eigedomsskattekontoret

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: NB NB Mehamn hotell MIDDAGSTALLERKEN. Møtet fortsetter på samfunnshuset. Møtedato: NB 19.12.2008 Tid: 1130 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget.

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. LOVER 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er Naustdal Båtlag, forkorta N.B.L 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. Arbeidet

Detaljer

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009.

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner i samband med vurdering av innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar i Kvam herad med verknad frå 1. januar 2010. Taksering av alle eigedomar i Kvam herad

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile Vik kommune

Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile Vik kommune Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 128/08 Formannskapet 16.06.2008 061/08 Kommunestyret 23.06.2008 Sakshandsamar: Nils Geir Myrkaskog Arkiv: 232 Arksaksnr.08/910 1 Eigedomsskatt på faste eigedommar

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE Vedteke av Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt, 26.02.2015 1 Innhald 1. Orientering... 4 2. Kva dokumentet omfattar... 4 3.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) DATO: LOV-2007-06-29-81 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2008-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-33

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningsliner for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhald 1. INNLEIING 3 2. SEMESTERVURDERINGAR 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

A V T A L E MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE HALLINGDAL RENOVASJON IKS MEDEIERSKAP I SELSKAPET.

A V T A L E MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE HALLINGDAL RENOVASJON IKS MEDEIERSKAP I SELSKAPET. A V T A L E MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG HALLINGDAL RENOVASJON IKS OM MEDEIERSKAP I SELSKAPET. Krødsherad kommune og Hallingdal Renovasjon IKS (HR) har inngått avtale om fullt medeierskap i selskapet for

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: 28.08.2015 kl. 08.30 11.15 MØTESTAD: Hareid rådhus, møterom 1 MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Jarl Helmut Schröder (leiar) Greta Kirkebø (nestleiar)

Detaljer