Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år"

Transkript

1 Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

2 Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2014, samt de generelle erfaringene fra den perioden som takseringen i Gjerstad har pågått ( ), gjorde at vi mente vi hadde nok data til å komme med anbefaling til årets avskytning. Denne anbefalingen ble sendt ut før jaktstart. Rapporten sendes til alle som har vært med på takseringen, eller prosessen rundt takseringen. Følgende personer takkes for deltagelse og for et godt utført arbeid i takseringen 2014; Jon Kristen Bosvik, Tom Jacobsen, Giske Houge, Geir Vedøy, Vidar Stebekk, Arild Pfaff, Rolf Høgberget, Christian Flørenes, Pål Rose, Tore Salvesen, Fredrik Gustavsen, Harald Nyland og Helge Andreassen. Utover dette takkes Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) v/erik Framstad for bruk av deres tallmateriale på smågnagere i Solhomfjell, Arild Pfaff i Statens Naturoppsyn (SNO) for bistand til rapportskriving, Tryta-Risør JFF og Gjerstad JFF for samarbeidet og Statskog for økonomisk bidrag , Olav A. Schrøder Fylkessekretær NJFF-Aust-Agder.

3 Innhold 1 Innledning 2 2 Metodikk 3 3 Resultater Orrfugl Storfugl Smågnagerbestanden 8 4 Diskusjon Feilkilder Takseringsforhold Antall observasjoner Hunder og personell Resultatene Orrfugl Storfugl Smågnagere 11

4 2 1 Innledning Det har lenge rådet stor usikkerhet til, i hvilken grad jaktuttaket av storfugl og orrfugl påvirker bestanden. Målet med taksering i Gjerstadskogene er å prøve å gi jaktberettiga en oversikt over bestanden før jakt slik at det kan komme forvaltningen av småviltet til gode. NJFF-Aust-Agder mener det er viktig at vi som bruker utmarka til jakt, også er delaktige i å fremskaffe en oversikt over bestandene før jakt slik at jakttrykket kan tilpasses det enkelte års bestand. Norsk institutt for naturforskning (NINA), og NJFF i samarbeid med sentrale grunneierorganisasjoner og regionale høyskoler (høyskolen i Hedmark og Nord-Trøndelag) jobber nå med å få et felles landsdekkende system for viltovervåking. Det er søkt om midler fra Miljødirektoratet. NJFF-Aust-Agder håper dette innebærer at vi kan fortsette å taksere i Gjerstad skogene i årene framover. For hvert år som går blir tallene fra takseringene mer og mer interessante. Det har vært drevet terrestrisk naturovervåkning i Solhomfjell (Tov-område) siden Blant annet overvåkes bestanden av smågnagere som antas å spille en viktig rolle med tanke på årlige variasjoner i småviltbestandene.

5 3 2 Metodikk På forhånd ble det før første taksering i 2002 valgt ut 23 linjer som ble plassert jevnt i terrenget for å oppnå mest mulig representativitet for området. Det ble gjort mindre forbedringer og endringer av linjene i årene etter oppstarten, men de siste seks årene har det ikke blitt gjort endringer. I 2014 ble det gått 22 linjer. Takseringene er utført med stående fuglehund i fritt søk. På grunn av få hundeførere til å taksere den utvalgte helga, august 2014, så vi oss nødt til å supplere takseringen i uka etter. I 2014 gjaldt dette tre linjer. Ideelt sett hadde alt blitt taksert samme helga. De kartfestede takseringslinjene blir fulgt ved hjelp av GPS. Tabell 1. Antall meter taksert årstall Meter taksert Figur 1. Figuren viser antall meter som er taksert Takseringen foregår ved at hundefører og linjemann går i terrenget langs en takseringslinje med løs fuglehund. Antall fugler som observeres registreres og avstanden fra linjen til der fuglene lettet måles. Resultatene fra takseringa forberedes av NJFF v/fylkessekretæren og legges inn hønsefuglportalen. Her henter representanter fra NINA informasjon og arbeider videre med dataene.

6 4 Etter at NINA er ferdig med bearbeidelse av tallene ved hjelp av dataprogrammet Distance sampling, får vi igjen resultatene, som blir brukt som grunnlag for denne rapporten. Smågnagerundersøkelsene på Solhomfjell gjøres av NINA hvert år. Metodikken følger standard opplegg med 100 fangstasjoner med til sammen 1500 felledøgn.

7 Resultater Vi deler opp resultatene i de to registrerte artene, orrfugl og storfugl. Det ble ikke observert rype eller jerpe i Orrfugl Det ble i 2014 gjort 50 observasjoner. Dette er blant de høyeste antall observasjoner som er observert på de 13 årene det har blitt taksert i Gjerstadskogen. Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne et tilsvarende høyt tall. Hver observasjon kan inneholde flere fugler. I 2014 er det registrert 3.3 fugler pr. observasjon. Det er kun i 2007 og 2009 det er blitt registrert et høyere tall på antall fugler per observasjon. Da ble det sett 3,4 fugl per observasjon mot 3,3 i Antall fugler pr. km2 er i år på 13 fugler. Tallet på 13 fugler pr. km2 er høyere enn snittet på 10.2 fugler pr. kms2. Når det gleder produksjonen så på 3.6 kyllinger pr. høne. Det er bare i 2010, 2011 og 2002 produksjonen har vært høyere. 3.6 kyllinger pr. høne er også høyere enn gjennomsnittet som er 2,73 kyllinger pr. høne i takstperioden. Tabell 2. orrfugl registrert under takseringene i År Antall observasjoner Antall fugler per observasjon 2,4 1,8 2,6 2,3 2,8 3,4 2,2 3,4 3,1 3,3 2,3 2 3,3 Fugler per km Antall kyllinger per høne 3,9 2 1,6 1,4 2,3 2,6 1,6 2,9 4,20 4,8 3,3 1,3 3,6 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Antall observasjoner Antall fugler per observasjon Fugler per km2 10,0 0,0 Figur 2 Variasjon i antall observerte orrfugl, antall fugl pr observasjon og estimert tetthet i Gjerstadskogen.

8 6 Figur 3 viser produksjon som antall kyllinger pr høne i perioden

9 Storfugl Tallmaterialet for storfugl er alle årene lavere enn det som er ønskelig for statistisk behandling. Det er derfor kun tatt med antall observerte storfugl under takseringen. Tabell 3 Storfugl registrert under takseringene i År Antall observasjoner Antall observasjoner Antall observasjoner Figur 2. Antall observasjoner av storfugl med trendlinje i perioden

10 8 3.3 Smågnagerbestanden Tabell 3. Fangst av smågnagere i Solhomfjell per 100 felledøgn (gjort av Norsk Institutt for Naturforskning NINA). År vår Høst ,81 6, ,73 8, ,93 1, ,07 1, ,73 10, ,87 5, ,13 0, , , ,07 0, ,07 2, ,33 2, ,53 2, , , , ,07 0, ,7 11, , ,007 1, , , , ,6 Figur 3: Smågnagerfangst i Solhomfjell. Det er fanget i slutten av mai og i slutten av september/begynnelsen av oktober. Våren 2003 til 2005 og ble det ikke fanget.

11 9 4 Diskusjon 4.1 Feilkilder Takseringsforhold Takseringsmannskapet rapporterte om middels takseringsforhold i Antall observasjoner Hvor sikre estimatene er, avhenger av antall observasjoner. Et lite antall observasjoner vil gi større usikkerhet. Helst bør en opp i over 30 observasjoner av hver art. Det ble gjort sju observasjoner av storfugl i Gjerstadskogene i Årets tallmateriale er for lite på storfugl. På orrfugl var det godt med observasjoner, hele 50 observasjoner i Gjerstad-terrenget har en større forekomst av orrfugl ut i fra naturgitte forhold, og antall linjer viser seg å være tilstrekkelig for denne arten. Selv om dataene på storfugl er fåtallig, vurderer vi resultatet likevel til å være bedre enn bare fellingsstatistikk og tilfeldige observasjoner Hunder og personell Hundenes evne til å finne fugl varierer, samt deres fysiske form på denne tiden av året. Tellemannskapenes dyktighet til å følge linjer, bruk av GPS, varierer og deres form er også medvirkende. Hundene og personellets kunnskaper og ferdigheter blir bedre for hvert år. Årets taksering ble gjennomført med meget motivert og dyktig personell. 4.2 Resultatene Orrfugl Det ble gjort 50 orrfuglobservasjoner i En observasjon vil si situasjoner med én eller flere fugler på vingene som ble registrert under takseringen på eller ved linjene (ikke antall fugler!). Dette er det tredje høyeste antall observasjoner som er gjort i perioden på 13 år som det er taksert. Tettheten i 2014 ble beregnet til å være 13 fugler per km 2. I 2013 var tettheten to fugler per km 2, mens i 2012 var tettheten sju fugler per km 2. Det har med andre ord vært en kraftig oppgang i beregnet tettheten av fugl fra 2013 til Antall kyllinger pr. høne er i år beregnet til 3,6 kyllinger pr. høne. I 2013 var tilsvarende beregning 1,3 kyllinger pr. høne, og i ,3 kylling pr. høne. Denne reproduksjonen på 3,6 kyllinger pr. høne er den fjerde høyeste tallet vi har fått estimert i perioden Tettheten av fugl ser ut til å ha gått kraftig ned fra toppåret 2010 til og med I år er det igjen en kraftig oppgang. Produksjonen har vært bra i årene , veldig dårlig i 2013 og brukbar i år. Et stort sprang mellom laveste og høyeste verdi indikerer, i den statistiske behandlingen (kalles konfidensintervallet) større usikkerhet enn et smalere tallintervall.

12 10 Tabell 4: Konfidensintervallet i årene Årstall konfidensintervall Som en ser er det knyttet relativt stor usikkerhet til tallene for Tallenes sikkerhet er avhengig av ulike parametere så som: fuglene har en reell klumpvis fordeling i terrenget variasjon i kullstørrelse variasjon i kvalitet på hundene og taksørene variasjon i kvaliteten på utførelsen varierende værforhold Av disse er det to punkter som vi kan gjøre noe med og det er kvaliteten på hunder og taksører og måten vi utfører selve takseringen på. Det er svært viktig at selve takseringen gjøres så nøyaktig og lik som overhodet mulig, både mellom de ulike taksørene men også fra år til år.

13 Storfugl Det ble gjort sju observasjoner i 2014 og materialet vil ikke bli bearbeidet utover at observasjonene er notert Smågnagere Vi har fått tilgang på data fra NINA som hvert år siden 1986 har fanget smågnagere i Solhomfjell. Det står et sted i rapporten at TOV Solhomfjell startet i Var det smågnagerangst før dette altså? Dette er et av flere områder i Norge som er valgt ut for å overvåke ulike natur-parametere (TOV-områder). Smågangerbestandenes svingninger er kjent for å ha stor innvirkning på andre arters tetthet, deriblant hønsefuglene våre. Forenklet så kan en si at jo mer smågnagere jo mer fugl. Det er verdt å merke seg de lave bestandstallene på smågnagerne de årene vi har gjennomført taksering i Gjerstad. Særlig vårbestanden har lagt på et sjeldent lavt bestandsnivå disse årene. Høstbestanden ser ut til å svinge med tre-fire års intervaller. Fangsten av smågnagere har vært dårlig de siste årene utenom 2009 da høstbestanden var meget god. Det har vært oppgang i år. Nina er overrasket over det lave fangsttallet i høst da pers. med. Fra Vidår Selås på Vegårshei viste godt med smågnagere. Under taksering på Hovden blei smågnagere registret og også her var det godt med smågnagere. Lite smågnagere fører til at mellomstore predatorer såkalte generalister- (eks, rev og mår) spiser mer egg og kyllinger. Mulige årsaker til årets oppgang av orrfugl i Gjerstad: Grunnen til den tilsynelatende oppgang i bestanden av orrfugl i Gjerstad i 2014 kan relateres til en høy bestanden av smågnagere. Det ble dessverre ikke fanget smågnagere i vår i Solhomfjell som en del av TOV overvåkinga. Været rundt og etter klekking for orrfugl var preget av lite nedbør og realtivt høy temperatur. Noe som vurderes å være gunstig for overlevelsen av kyllingene. Statskog hadde også i jakta 2013 innført strenge regler for felling av fugl. Dette kan medvirke til oppgangen.

Minkprosjektet i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde restaurering av et økosystem

Minkprosjektet i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde restaurering av et økosystem Minkprosjektet i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde restaurering av et økosystem Statusrapport etter fire sesonger Jon Erling Skåtan, Tom Aurebekk Udø Foto: O. Landsverk Forord Denne rapporten oppsummerer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

UGRADERT. Sikre løsninger for fremtiden. Kontroll av storfuglleiker som verktøy i overvåkning av biologisk mangfold i skyte- og øvingsfelt

UGRADERT. Sikre løsninger for fremtiden. Kontroll av storfuglleiker som verktøy i overvåkning av biologisk mangfold i skyte- og øvingsfelt UGRADERT Sikre løsninger for fremtiden Kontroll av storfuglleiker som verktøy i overvåkning av biologisk mangfold i skyte- og øvingsfelt Håkon Gregersen (SWECO), Ola-Mattis Drageset (Forsvarsbygg Futura)

Detaljer

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning Forord Elgjegere i Norge, Sverige og Finland har siden midten av 1980-tallet registrert observasjoner av elg på et eget skjema. Hensikten har vært å overvåke

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Husholdsstruktur og bilholdsutvikling

Husholdsstruktur og bilholdsutvikling Rapport 0411 Jens Rekdal og Odd I. Larsen Husholdsstruktur og bilholdsutvikling Jens Rekdal og Odd I. Larsen HUSHOLDSSTRUKTUR OG BILHOLDSUTVIKLING Rapport 0411 ISSN 0806-0789 ISBN 82-7830-071-2 Møreforsking

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene!

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Norge har et av de beste overvåkingssystemene for store rovdyr og kongeørn i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som er den

Detaljer

Fossekall og småkraftverk. Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING

Fossekall og småkraftverk. Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING Fossekall og småkraftverk Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning 3 2011 RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING FoU-programmet Miljøbasert vannføring Programmet Miljøbasert vannføring skal styrke

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK NATURBRUK OG LANDBRUK Hvordan er tap av lam relatert til driftsform og rovdyrtetthet? Camilla Anita Spansvoll Mai, 2008 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Detaljer

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål til utfylling av rapportskjema? Ta kontakt med Statistisk sentralbyrå på tlf 62 88 56 00 Har

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 15. september 2010 John Christian Langli og Rolf Gunnar Strand Institutt for regnskap,

Detaljer

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet...

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet... RUSMIDDELMISBRUK I NORGE BrukerPlan - statistikk 2013 Forord BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Verktøyet

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Trygdesvindel i Norge

Trygdesvindel i Norge R En kartlegging av fem stønadsordninger Rapport 2013-05 Proba-rapport nr. 2013-05, Prosjekt nr. 11059 ISSN: 1891-8093 HB, PDS,TT/AG, 22.02.13 Offentlig Rapport 2013-05 En kartlegging av fem stønadsordninger

Detaljer

Utgifter i barnehager

Utgifter i barnehager Utgifter i barnehager Forprosjekt til ny forskrift om likeverdig behandling av private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 265 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager forprosjekt

Detaljer

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen 1179 Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015 Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005

Detaljer

Bruken av gradert uførepensjon

Bruken av gradert uførepensjon Bruken av gradert uførepensjon Rapport 2014-13 Proba-rapport nr. 2014-13, Prosjekt nr. 14029 ISSN: 1891-8093 HB, OBS, JR /PDS, 17.12.14 -- Offentlig -- Bruken av gradert uførepensjon Utarbeidet for Arbeids-

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer