hh BASEL II regelverket Pilar 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hh 31.12.2014 BASEL II regelverket Pilar 3"

Transkript

1 hh BASEL II regelverket Pilar

2 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko og kapitalbehov... 3 c. Pilar 3: Markedsdisiplin Pilar Kommunalbankens kapital... 4 i. Kjernekapital... 4 ii. Tilleggskapital Kapitaldekning Pilar 2 - kapitalbehov Risikoprofil i KBN Risikostyring og internkontroll i KBN Risikokategorier Kredittrisiko i. Restrisiko ii. Motpartsrisiko for derivater iii. Kredittrisiko ved verdipapirisering Markedsrisiko i. Renterisiko ii. Valutarisiko Operasjonell risiko Likviditetsrisiko Vedlegg 1 - Offentliggjøring av sammensetning av ansvarlig kapital Vedlegg 2 Avtalevilkår i kapitalinstrument

3 1. Basel II - regelverket Fra 1. januar 2007 ble banker, finansieringsforetak og verdipapirforetak underlagt ny forskrift om minstekrav til kapitaldekning. Formålet med de gjeldende kapitaldekningsreglene (Basel II) er å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i institusjonene. Risikofaktorene kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko inngår i beregningsgrunnlaget. Beregning av kapitaldekningskravet bygger på tre pilarer: Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko og kapitalbehov Pilar 3: Markedsdisiplin krav til offentliggjøring av informasjon a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning. Institusjonen skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som minst utgjør åtte prosent av beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko, og der kjernekapitalen utgjør minst 4,5 % av beregningsgrunnlaget. b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko og kapitalbehov I henhold til kapitaldekningsregelverket skal institusjonene selv vurdere hvilken risiko som er knyttet til virksomheten og eget kapitalbehov. I pilar 2 omhandles institusjonens ansvar og tilsynsmyndighetenes rolle i tilknytning til kravene. Sentralt i kapitalkravsforskriften er det at institusjoner selv har et ansvar for å vurdere hvilket nivå på den ansvarlige kapitalen som er forsvarlig. Nivået på kapitalen skal vurderes i forhold til institusjonens risikoprofil, men også i forhold til risikohåndteringen og internkontrollen. c. Pilar 3: Markedsdisiplin I pilar 3 stilles det krav om offentliggjøring av finansiell informasjon på internett. Formålet med pilar 3 er å komplettere minimumskravene i Pilar 1 og tilsynsmessig oppfølging i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering, samt styring og kontroll. Det skal gis opplysninger som er av vesentlig betydning for å kunne analysere om kapitalen er tilstrekkelig og som gir mulighet til å vurdere institusjonens evne til å bære fremtidige tap. Blant de vesentligste opplysninger er opplysninger om ansvarlig kapital, kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, beskrivelse av retningslinjer og rutiner for styring og kontroll av ulike risikotyper og institusjonens prosess for å vurdere samlet kapitalbehov. 3

4 2. Pilar 1 Pilar 1 omfatter kapitalkrav for følgende typer risiko: kredittrisiko markedsrisiko operasjonell risiko KBN bruker standardmetode for beregning av kredittrisiko og basismetode for beregning av operasjonell risiko. 2.1 Kommunalbankens kapital Kommunalbankens samlede ansvarlige kapital etter tillegg, fradrag og begrensninger er på kr mill. i. Kjernekapital Kommunalbanken har ren kjernekapital som vist i følgende tabell: Tabell 1 Kommunalbanken har ikke hybridkapital. ii. Tilleggskapital Kommunalbanken har utstedt 27 mai 2011 utstedt et ansvarlig lån pålydende CAD 275 mill. som forfaller i mai 2021, jf. tabell 2 nedenfor. Lånet er tatt opp til handel på Luxembourg Stock Exchange. På lånet løper fast rente med 3,74 % pr år frem til 27. mai 2016, og flytende rente basert på 3 måneder BA CDOR med tillegg av 1,06 % fra og med 27. mai 2016 til forfall. Kommunalbanken har med 30 dagers varsel og godkjenning fra Finanstilsynet, rett til helt eller delvis å innløse lånet 27. mai 2016 og på hver etterfølgende rentedato. Tabell 2 4

5 Omtale av bankens kapital gis for øvrig i note i årsrapport en for Kapitaldekning Minstekravet til kapitaldekning er gitt ved: Kjernekapital + Tilleggskapital Kredittrisiko + Markedsrisiko + Operasjonell risiko 8 % I tillegg er minstekravet til ren kjernekapital 4,5% og minstekrav til kjernekapital 6%. Tabell 3 viser en sammenligning av beregningsgrunnlaget og kapitaldekningen for 2014 og 2013: Tabell 3 Beløp i millioner kroner Beregningsgrunnlag 69,231 62,354 Kapitaldekning 14,53 % % Kjernekapitaldekning 12,26 % % Kommunalbanken følger det norske kapitalkravsregelverket og er underlagt krav til ren kjernekapital på 10 prosent inklusive buffere, økende til 12 % fra 1.juli Tilsvarende er krav til kjerne- og totalkapital inkludert buffere på 11,5/13,5 %, økende til 13,5/15,5 %. I tabell 4 er det presentert gjennomsnittlig bokført verdi for kredittrisiko for årene 2014 og 2013: Tabell 4 5

6 Beløp i tusen kroner Kredittrisiko (Standardmetode) Bokført verdi 2014 Bokført verdi 2013 engasjementer med stater og sentralbanker 14,797,514 6,797,263 engasjementer med lokale og regionale myndigheter 307,712, ,671,777 herav norske kommuner 249,880, ,061,139 engasjementer med offentlig eide foretak 16,235,668 6,299,876 engasjementer med multilaterale utviklingsbanker 27,113,583 23,040,201 engasjementer med finansinstitusjoner 65,986,935 27,789,124 herav motpartsrisiko for derivater 27,598,022 8,153,454 engasjementer med foretak 0 0 engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom 47,668 52,696 engasjementer med obligasjoner med fortrinnsrett 24,437,967 13,857,515 engasjementer med øvrige engasjementer 14,137 10,650 engasjementer med verdipapirisering 112, ,323 Sum minimumskrav kredittrisiko 456,618, ,647,425 Informasjon om ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån, minimumskravet til ansvarlig kapital og fordelingen av kjerne- og tilleggskapitalen post for post finnes i årsrapporten 2014 i note 22 og 29. 6

7 3. Pilar 2 - kapitalbehov Kommunalbanken er underlagt kapitalkravsforskriften og herunder minstekravet til kapitaldekning (Pilar 1). I tillegg må KBN ha en strategi og prosess for vurdering av kapitalbehov i forhold til institusjonens risikoprofil. Denne prosessen går under navnet ICAAP (Pilar 2) i kapitaldekningsregelverket, og tar for seg risikokategorier som ikke inngår i Pilar 1. Institusjonen skal løpende vurdere om kapitalbehovet er tilstrekkelig ut fra faktisk og fremtidig risikoeksponering. ICAAP skal være en integrert del av vurderings- og beslutningsgrunnlaget for institusjonens kapitalbehov, hensyntatt endringer i strategi, budsjett, internkontroll, rammer og nye produkter/forretningsområder. Styret og ledelsen vurderer løpende og dokumenterer minst årlig det overordnede risikobildet. Beregning av kapitalbehovet gjennomføres ved å estimere hvor mye kapital institusjonen bør ha for å sikre seg mot den totale risikoeksponeringen. Dette gjøres ved å estimere kapitalbehovet per risikoområde. I KBN er følgende risikokategorier gjenstand for særskilt oppfølging og styring: kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, prisrisiko og operasjonell risiko. I tillegg blir følgende risikokategorier analysert: konsentrasjonsrisiko, nøkkelpersonrisiko, forretningsrisiko, strategisk risiko, omdømmerisiko, risiko for endring i rammevilkår og compliance risiko. Prosessen blir gjennomført i samhandling med alle avdelingene i institusjonen. Resultatene dokumenteres skriftlig og revideres av internrevisor. 4. Risikoprofil i KBN KBN har høyest oppnåelig rating for langsiktige låneopptak, Aaa/AAA, fra de internasjonale kredittratingbyråene Moody s og Standard & Poor s. En AAA-rating tilsvarer en konkurssannsynlighet på omtrent 0,01 prosent per år som betyr at det er 99,99 prosent sannsynlighet for at bedriften ikke går konkurs. Institusjonens risikoappetitt styres av overordnede mål om stabile og forutsigbare resultater og en avkastning som tilfredsstiller eierne. Dette innebærer at derivater kun benyttes til sikring, og at valuta- og renterisiko minimeres. Institusjonens aktivaside er av høy kvalitet. Den består av utlån til kommunal sektor og en likviditetsportefølje med obligasjoner utstedt av stater og finansinstitusjoner med høy kredittverdighet. Gjennomsnittlig vektet løpetid per ratingklasse i likviditetsporteføljen per var: 7

8 Tabell 3 8

9 5. Risikostyring og internkontroll i KBN Styret fastsetter årlig finansielle retningslinjer og risikorammer, herunder retningslinjer for utlån og godkjenner handel med nye finansielle instrumenter. Styret har videre fastsatt retningslinjer for internkontrollen og behandler årlig administrasjonens vurderinger av internkontrollen. Styret benytter revisjonsutvalget og risikoutvalget som saksforberedende organer i oppfølgingen av risikostyringen og intern kontroll. Styret fastsetter årlige revisjonsplaner og benytter internrevisjonen som uavhengig tilsyns- og kontrollfunksjon i sin oppfølging av virksomheten, herunder for etterprøving og bekreftelse av internkontrollen i prosessene som leder frem til finansiell rapportering. Styret behandler kvartalsvis administrasjonens vurdering av risiko og uønskede hendelser som en integrert del av virksomhetsrapporteringen. Administrerende direktør har ansvaret for å organisere virksomheten slik at styrets mål for risikostyringen oppnås gjennom effektive styringssystemer og internkontroll. Direktør for risikostyring rapporterer til administrerende direktør. Funksjonen har et overordnet ansvar for all risikostyring, og et løpende ansvar for kontroll og kvalitetssikring av finansiell risiko. Direktør for stabsfunksjoner og etterlevelse har det løpende ansvaret for overvåkning og kontroll med operasjonell risiko og rapporterer denne til direktør for risikostyring. KBN skiller mellom følgende hovedrisikokategorier: 1. Kredittrisiko Motpartsrisiko Restrisiko 2. Markedsrisiko 3. Rente- og valutarisiko 4. Prisrisiko 5. Operasjonell risiko 6. Likviditetsrisiko I bankens årlige dokumenterte risikovurdering analyseres alle risikoområdene i forhold til mål fremsatt i strategi og planer for neste fem års periode. I den daglige driften er det iverksatt tiltak som søker å minimere de ulike risikoområdenes påvirkning på bankens evne til å nå sine mål. Administrerende direktør eller styret kan ved behov, eksempelvis på bakgrunn av endrede markedsvilkår foreta innskrenkninger i bankens finansielle retningslinjer og rammer, for å ytterligere begrense institusjonens risikoeksponering. Institusjonen benytter finanssystemet Adaptiv fra SunGard, en egenutviklet applikasjon KBLoan for utlånsvirksomheten samt regnskapssystemet Global fra Visma i sin styring og overvåking av markedsrisiko og kredittrisiko. For styring av operasjonell risiko benyttes bankens eget hendelsesregister som vurderingsfaktor. Institusjonen har videre utarbeidet stresstester for styring og overvåking av bl.a. kredittrisiko, restrisiko, prisrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. 9

10 6. Risikokategorier 6.1 Kredittrisiko Kredittrisiko kan defineres som risiko for tap som følge av at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til inngåtte avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Motpartsrisiko er definert som risikoen for at motparten i en kontrakt ikke klarer å møte sine forpliktelser. Restrisiko defineres som risiko for at sikkerheter det tas hensyn til ved fastsettelse av kapitalkravet for kredittrisiko, er mindre effektive enn forventet. Kredittrisiko for KBN relaterer seg i hovedsak til utlån til norske kommuner og eksponering mot finansinstitusjoner, stater og sentralbanker, lokale og regionale myndigheter, obligasjoner med fortrinnsrett, offentlig eide foretak og multilaterale utviklingsbanker innen OECD. Kredittrisiko er avhengig av bl.a. motpart og rating, finansielt instrument og løpetid. For alle motparter reguleres den eksterne kredittrammen av store engasjementsforskriften. I tillegg har institusjonen et internt rammeverk. KBN har valgt å benytte standardmetoden for rapportering av kapitaldekning for kredittrisiko. KBN benytter den skalaen som angis av de internasjonale ratingbyråene Moody s og Standard & Poor s for rating av samtlige engasjementer. KBN benytter den laveste ratingen av de to. Ratingendringer følges opp kontinuerlig. Et unntak fra dette er rating av kommuner som ikke er ratet av Moody s og S&P. Her benyttes intern kredittanalyse. Engasjementskategori Rating- eller eksportkredittbyrå 1. Stater og sentralbanker Moody s og S&P 2. Lokale og regionale myndigheter Moody s og S&P (aktuell stat) 3. Offentlig eide foretak Moody s og S&P 4. Multilaterale utviklingsbanker Moody s og S&P 5. Internasjonale organisasjoner Moody s og S&P 6. Institusjoner Moody s og S&P 7. Foretak Moody s og S&P 8. Massemarkedsengasjementer Ikke aktuelt 9. Engasjementer med pantesikkerhet i Ikke ratet boligeiendom 10. Engasjementer med pantesikkerhet i Ikke aktuelt næringseiendom 11. Forfalte engasjementer Ikke aktuelt 12. Høyrisikoengasjementer Ikke aktuelt 13. Obligasjoner med fortrinnsrett Moody s og S&P 14. Andeler i verdipapirfond Ikke aktuelt 15. Øvrige engasjementer Ikke aktuelt 16. Verdipapirisering Moody s og S&P Tabell 4 viser engasjementsbeløp hvor bruk av ratingbyråer har dannet grunnlaget for vektingen per Beløpene er uten tillegg av garantier og sikkerheter. 10

11 Tabell 4 Beløp i tusen kroner Note 25 i årsrapporten for 2014 gir oversikt over kredittrisiko for hele balansen per for både ratede og ikke ratede engasjementer fordelt på ulike risikoklasser og fordelt på land. Institusjonens risikoeksponering er underlagt en rekke risikoreduserende tiltak. På et overordnet varig nivå er det fastsatt rutiner for å redusere kredittrisikoen. - Dersom man akter å inngå en derivatavtale (swap) med en motpart skal det opprettes ISDA-avtale. Dette er med på å sikre netting av eksponering mot vedkommende motpart i tilfelle konkurs. - Collateral-avtaler (CSA) skal opprettes for alle derivatmotparter. En opprettelse av CSA gir institusjonen sikkerhet utover en gitt eksponering. Avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Restanser kontrolleres av Middle Office, og følges løpende opp av utlåns- og regnskapsavdelingen basert på fastsatte rutiner. Et engasjement skal anses som tapsutsatt (misligholdt) når avdrag og renter ikke er betalt innen 90 dager etter forfall. Når engasjementet er identifisert som tapsutsatt, skal det foretas en særskilt vurdering av kundens økonomiske stilling og foreliggende sikkerheter. Dersom det fremgår av vurderingen at engasjementet ikke er tilstrekkelig sikret, skal det foretas en tapsavsetning, samtidig som man stopper inntektsføring av renter og tilbakefører inntektsførte renter som ikke er betalt. Per har Kommunalbanken ingen tapsutsatte eller misligholdte engasjementer. Utlån vurderes i henhold til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner. Alle engasjementer i utlånsporteføljen er enten lån direkte til kommunen eller sikret med kommunal garanti og tilsvarende ved fylkeskommuner. Nedenfor er det presentert samlet engasjementsbeløp for kredittrisiko oppdelt i engasjementstyper per

12 Tabell 5 Beløp i tusen kroner Fordelt på signifikante geografiske områder Bokført verdi Norden 293,532,945 Europa 88,270,159 Supranational 27,113,583 Amerika 5,911,894 Oceania 1,823,887 Asia 5,774,633 Beregningsgrunnlag derivater 27,598,022 Øvrige anleggsmidler 14,137 Collateral Posted 6,579,232 Sum 456,618,492 Fordelt på bransje Bokført verdi Norges Bank - Forretningsbanker 682,000 Sparebanker 1,802,615 Kredittforetak 4,945,864 Datterselskap - Kommuner og fylkeskommuner 195,222,271 Interkommunale selskaper 20,401,843 AS og stiftelser med kommunal garanti 34,437,261 Lån til ansatte 47,688 Livsforsikringsselskaper - Utenlandske finansinstitusjoner, multilaterale utviklingsbanker og statsgaranterte banker 136,755,017 Statsforvaltning i utlandet 22,684,005 Utenlandske, ikke finansielle foretak 130,219 Beregningsgrunnlag derivater 27,598,022 Øvrige anleggsmidler 14,137 Collateral Posted 6,579,232 Uavregnede lån 5,334,792 Sum 456,618,492 Fordelt på løpetid Bokført verdi Gjenværende løpetid < 1år 156,007,928 Gjenværende løpetid >1 < 5 år 96,702,466 Gjenværende løpetid > 5 år 164,381,916 Beregningsgrunnlag derivater 27,598,022 Øvrige anleggsmidler 14,137 Collateral Posted 6,579,232 Uavregnede lån 5,334,792 Sum 456,618,492 12

13 Tabell 6 KBN tar hensyn til sikkerheter ved fastsettelse av kapitalkrav for kredittrisiko. Utlån: Samlet engasjementsbeløp for lån til kommunale foretak er sikret i sin helhet mer kommunal garanti og utgjør 34,4 milliarder kroner per Likviditet: Verdipapirer med garantier utgjør 40 prosent av institusjonens likviditetsportefølje per årsskiftet. Hovedkategorier av garantister er regionale myndigheter og utenlandske stater gjennom plasseringer i statsgarantert gjeld. Samlet engasjementsbeløp som er sikret med garantier i institusjonens portefølje utgjør 67.6 milliarder kroner per Tabell 8 nedenfor viser totalt engasjementsbeløp før og etter sikkerheter per fordelt på engasjementstype for engasjementer som omfattes av sikkerheter. Tabell 8 13

14 Beløp i 1000 kroner i. Restrisiko Institusjonen har ingen tallfestet ramme for restrisiko, da restrisikoen er definert som en buffer mot bortfall av sikkerheter som er lagt til grunn for kredittrisikoberegningen. Ved beregning av institusjonens kapitalbehov knyttet til restrisiko brukes avansert metode for finansiell sikkerhetsstillelse. ii. Motpartsrisiko for derivater KBN har en restriktiv policy for inngåelse av avtaler der institusjonen påtar seg motpartsrisiko. Institusjonen har satt en grense for maksimal eksponering for hver motpart. Disse motpartene er godt ratede norske eller internasjonale finansinstitusjoner. KBN krever ISDA-avtale og «Credit Support Annex» (CSA) ved opprettelse av alle nye derivatmotpartsforhold. Dette betyr at motparten stiller sikkerhet slik at kredittrisikoen elimineres. Sikkerheten stilles i form av kontanter. Eksponeringen overvåkes kontinuerlig og oppdateres daglig på institusjonens intranett og til hvert styremøte. Eksponering som følge av handel med derivater inngår i den totale kredittrisikoen i KBN. Ved svekket rating vil KBN stille ekstra sikkerhet i form av kontanter. KBN bruker ikke kredittderivater. Tabell 9 viser engasjementsbeløp for derivater før det er tatt hensyn til sikkerheter og brutto og netto virkelig verdi etter motregning og sikkerheter per Tabell 9 Beløp i tusen kroner *Markedsverdien er beregnet ut fra markedsverdimetoden (jf. kapitalkravsforskriften). Finansielle derivater er beskrevet i note 20 i årsrapporten KBN benytter motregning av derivater ved rapportering av kapitaldekning. Ved konvertering av rente- og valutaderivater til kredittrisiko kan bilaterale motregningsavtaler godkjennes som risikoreduserende. Motregningsavtaler konverteres til kredittrisiko ved å benytte netto reinvesteringskostnad. Effekten av motregning kommer til fradrag, og reduserer dermed beregningsgrunnlaget for kapitaldekning. 14

15 KBN s krav til motregning av derivater fremgår av kapitalkravsforskriften: (1) Institusjonen må ha inngått en bilateral motregningsavtale som gir rett til motregning av alle forpliktelsene som omfattes av avtalen ved mislighold. (2) Motregningsavtalen skal være gyldig etablert. (3) Institusjonen skal ta hensyn til motregning ved måling og styring av motpartsrisiko for hver motpart ved fastsettelse av risikorammer. Effekten av motregning består av to deler: 1. Nettoeffekt av motregningsavtaler Det er differansen mellom brutto reinvesteringskostnad og de tilsvarende nettobeløp som fremkommer etter at motregningsavtaler er hensyntatt. 2. Potensiell fremtidig kreditteksponering PFE = (0,4 x PFE bto) + (0,6 x NBF x PFE bto), der PFE = potensiell fremtidig kreditteksponering for alle kontrakter som omfattes av motregningsavtalen PFE bto = potensiell fremtidig kreditteksponering for alle kontrakter som omfattes av motregningsavtalen (hovedstol x multiplikator) NBF = netto-brutto forholdet netto reinvesteringskostnad dividert med brutto reinvesteringskostnad for tilsvarende kontrakter. iii. Kredittrisiko ved verdipapirisering Posisjoner tilknyttet verdipapirisering inngår i likviditetsporteføljen og utestående volum per er 0,03 % av forvaltningskapital. Posisjonene har følgende risikovekt der KBN bruker den laveste av S&P og Moodys: Langsiktig rating: Standardmetoden Risikoklasse Risikovekt Standard & Poor s Moody s 1 20 % AAA til AA- Aaa til Aa % A+ til A- A1 til A % BBB+ til BBB- Baa1 til Baa3 For risikostyring overvåker KBN offisiell kredittrating samt foretar intern analyse av fundamentale forhold i markedene der de ulike posisjonene er plassert. Posisjonene er plassert i anleggsporteføljen og utgjør 113 mill. NOK. Aktivaklasse for alle er prime RMBS. Underliggende risiko for posisjonene er boligmarkedene i Storbritannia, Nederland, Spania og Australia. 15

16 Verdipapirene ble anskaffet med intensjon om å holde til forfall, og er klassifisert regnskapsmessig som «hold til forfall» under IAS 39. Porteføljen regnskapsføres etter «amortisert kost»-prinsipp og blir vurdert for nedskrivning ved objektive bevis for verdifall. Per er det ikke foretatt nedskrivninger i denne porteføljen. 6.2 Markedsrisiko Markedsrisiko består av rente- og valutarisiko og påvirkes av spesifikke markedsbevegelser: i. Renterisiko Renterisikorammen er 12 millioner kroner for en parallell forskyvning av rentekurven med ett prosentpoeng. Ved dimensjonering av institusjonens egenkapital benyttes et parallellskift på ett prosentpoeng. KBN har innlån og plasseringer i ulike typer valuta, men all renterisiko sikres perfekt for alle valutaer unntatt EUR, NOK og USD. Disse tre valutaene sikres også ved at alle fastrenter swappes til 3 måneders flytende rente, men noe renterisiko oppstår likevel fordi eiendelssiden kan ha en annen vektet gjennomsnittlig tid til neste renteregulering enn hva gjeldsiden har. Denne durasjonsforskjellen overvåkes kontinuerlig av Treasury og kontrolleres regelmessig av Middle Office, minimum månedlig. Renterisikoen presentert i note 26 i årsrapporten består av hele institusjonens renterisiko fordelt på EUR, USD og NOK, og er summen av renterisiko i anleggs-, sikringsbokføringsog «hold til forfall»-portefølje. Kommunalbanken har ikke handelsportefølje. Institusjonens renterisiko styres imidlertid på balansenivå, noe som medfører at renterisiko fordelt på de enkelte porteføljene kan være større enn den totale renterisikoen, men dette jevnes ut ved en motsatt effekt i de andre porteføljene. Institusjonens totale renterisiko er derfor minimal. Renterisiko per er vist i note 26 i årsrapporten. ii. Valutarisiko Valutarisikorammen er 12 millioner kroner for et parallelt skift på 10 prosentpoeng. Ingen korrelasjon mellom valutaer legges til grunn. Selv om institusjonen har som policy ikke å ta valutarisiko har man innført en ramme for å ta høyde for nettoinntekter fra likviditetsplasseringene som dekkes inn fortløpende. Valutarisiko fremgår fra note 27 i årsrapporten Operasjonell risiko KBN har valgt basismetoden for å beregne kapitalkravet for operasjonell risiko. Beregningsgrunnlaget i basismetoden er 15 prosent av gjennomsnittlig inntekt de tre siste år multiplisert med 12,5, beregnet ved regnskapsårets slutt. KBN benytter også en intern metode for å beregne operasjonell risiko. Data fra overvåking av den operasjonelle risikoen inngår i institusjonens internkontroll og bidrar til bedret styring 16

17 av risikoutsatte prosesser i institusjonen. Dette gjør det mulig å sette inn tiltak tidlig i prosessen. 6.4 Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen overvåkes og styres gjennom institusjonens internkontroll, likviditetsstrategi og finansielle retningslinjer. KBN s finansielle retningslinjer legger opp til en overskuddslikviditet tilsvarende minimum 12 måneders netto kapitalbehov over tid, inkludert utlånsvekst. Dette innebærer at institusjonen søker å kunne dekke alle forpliktelser, herunder normal utlånsvirksomhet, de kommende 12 måneder uten ny opplåning. Overskuddslikviditeten forvaltes ut fra en lavrisikostrategi, slik at både kredittrisikoen og markedsrisikoen er lav. Likviditeten plasseres i obligasjoner utstedt av stater, delstater, multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner med høy kredittverdighet. Porteføljen har gjennomsnittlig vektet løpetid på 0,96 år pr Det tas ikke rente- eller valutarisiko, og forfallsprofilen søkes tilpasset underliggende innlånsforpliktelser. 12-måneders kravet og størrelsen på likviditetsporteføljen bidrar i seg selv til å redusere likviditetsrisikoen. For ytterligere å redusere risikoen praktiseres følgende tiltak: - Forsiktige retningslinjer for plassering i likvide aktiva (gir likvid portefølje hvor plasseringene rettes mot større forfall av innlån) - ECP program - Trekkrettigheter hos DNB Institusjonens likviditetsportefølje er begrenset nedad til 25 og oppad til 35 prosent av total forvaltningskapital. Likviditetsporteføljen utgjorde mer enn 12 måneders finanseringsbehov inkludert utlånsvekst per , hvilket er i tråd med målsetningen. Mer om likviditetsrisiko finnes i note 28 i årsrapporten for Tabell 10 viser en grafisk presentasjon av markedsverdien på plasseringer i verdipapirer i ulike geografiske områder per

18 Tabell 10 18

19 Vedlegg 1 - Offentliggjøring av sammensetning av ansvarlig kapital 19

20 20

21 Kapitaldekning og kapitalstyring 21

22 22

23 Minstekrav til ren kjernekapital og bufferkrav per A=Min CET1 4.5% B=Bevaringsbuffer 2.5% C=Systemrisikobuffer 3.0% D=A+B+C 10.0% E=Systemviktig 0.0% F=Motsyklisk 0.0% Totalt 10.0% 23

24 Vedlegg 2 Avtalevilkår i kapitalinstrument. 24

hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3 2013 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 2011 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

hh 31.12.2009 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2009 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2009 BASEL II regelverket Pilar 3 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov...

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2012

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2012 2012 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Lofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2012 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2011

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2011 2011 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Lofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for. Basel II Pilar 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Offentliggjøring av finansiell informasjon for. Basel II Pilar 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2013 Basel II Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Innhold Innledning og...3 1 Basel II - Kapitaldekningsregler...3

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2013

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Lofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2013 2013 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Lofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Ofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2012

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Ofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2012 2012 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Ofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2012 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2011

Basel II PILAR III 31.12.2011 Basel II PILAR III 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsreglene...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4 2.2

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2010

Basel II PILAR III 31.12.2010 Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2012 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2009

Basel II PILAR III 31.12.2009 Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2013

Basel II PILAR III 31.12.2013 Basel II PILAR III 31.12.2013 Publisert 22.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4 2.1

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Dato Ansvarlig Kommentar

Dato Ansvarlig Kommentar PILAR 3-2011 Innholdsfortegnelse 1 Nye kapitaldekningsregler Basel II... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Kapitaldekningsregler... 4 1.3 Kapitaldekningsregler i Nesset Sparebank... 4 1.3.1 PILAR 1 minimumskrav til

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Ofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2013

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Ofoten Sparebank. Basert på tall pr. 31.12.2013 2013 Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Ofoten Sparebank Basert på tall pr. 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med dokumentet... 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 ANDEBU SPAREBANK Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2 KONSOLIDERING... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv...

Detaljer

Basel II PILAR III 2012 31.12.2011

Basel II PILAR III 2012 31.12.2011 Basel II PILAR III 2012 31.12.2011 Publisert 24.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 ANDEBU SPAREBANK Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX PILAR III

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX PILAR III Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX PILAR III 31.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsreglene... 3 2 ANSVARLIG

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 ANDEBU SPAREBANK Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 4 2.1

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31.12.2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.2 Forskjeller mellom regnskapsmessig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013. Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer