Risikostyring i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikostyring i staten"

Transkript

1 Riityrig i tte Hådterig v rii i ål- g reultttyrige Metdeduet

2 FORORD K du leder vre på følgede pørål: Hvile ftrer er vgørede fr ålppåele i i virhet? Hvrd eg idetifiere ye g edrede riier? Hvile v die riiee er vurdert veetlige i frhld til ålppåele fr i virhet? Hvrd eg etblere heiteige tyrig- g trlleier blerer rii, trll g t/ytte ved ulie tilt g trlltiviteter? Hvrd eg vite t die tyrig- g trlleiee fugerer effetivt g fruttt? Dette etdeduetet hr til heit å gøre deg bedre i td til å vre på die pørålee. Det beriver e etde fr hvrd du på e truturert åte beytte riityrig g iter trll et vertøy fr å gi rielig ierhet fr t virhete ppår ie ålettiger. Regelveret fr øityrig i tte tiller rv riityrig g iter trll i ttlige virheter. I regelveret gi det ie ærere viig hvrd dette l utfre eller geføre i virhetee. Seter fr ttlig øityrig (SSØ) hr derfr utrbeidet et etdeduet fr riityrig g iter trll i tte. Duetet l bidr til å veilede virhetee i hvrd dette geføre iefr de rer regelveret fr øityrig i tte etter. Utrbeidele hr edd i fr v et pret ledet v eirrådgiver Bete Nyrud Gbel (SSØ). Prter Stei-Rgr Nreg (KPMG) hr bitått pretleder uder hele utrbeidele. I tillegg hr følgede etere rådgivere bidrtt i pree: Mger Lr-Eri Førtft (Delitte), eir ger Gur Hff (Delitte), ttutriert revir Kut Løe, prfer g ttutriert revir Fleig Ruud, PhD (Hdelhøyle BI, Uiveritet Zurich g Uiveritet St. Glle) g ger Stei-Ove Sgtd (Delitte). I tillegg hr e referegruppe vært e vitig del v pretet. De hr betått v følgede repreetter fr ttlige virheter: Seirrådgiver Nil Helle (Sttediretrtet), revidiretør Igerd Juel Igebrgrud (Ritrygdeveret), eirrådgiver Sverre Lude (UIO, fr 1. ugut 2005 Hele- g rgdeprteetet), vdeligdiretør Iterrevie Igrid Niclic (Aett), revidiretør Tei St (Sttediretrtet), revief Sveiug Svberg (UIO) g leder v iterreviehete Trie Tegb (Frigrådet). Styriggruppe fr pretet hr betått v Mrie Adree (diretør SSØ) g eirrådgiver E C. Jee Steeth (Fideprteetet). Rirevie hr vært bervtør både i tyriggruppe g referegruppe ed hehldvi epedief H Crd He g vdeligdiretør Ol Hllu. Med dette etdeduetet øer vi å frheve de pitive verdiee i rbeidet ed riityrig g iter trll g betydige v dette fr bedret åltyrig g reulttppåele. SSØ vil videreutvile etdie bert på de erfriger gøre i virhetee. På våre ettider (www.f.) vil du fie ytterligere ifr g eepler i tilytig til riityrig g iter trll. Ol, 8. deeber 2005 Side 2 v 51

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG Iledig Avr fr riityrig g iter trll Virhete itere tyrig Deprteetet tyrig v virheter Frålet ed etdeduetet Hådterig v rii i ål- g reultttyrige Tre tegrier v ålettiger Riityrig g iter trll e pre Duet Metde fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige Frålet ed duet v riityrige Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Pre fr riityrig på verrdet ivå Idetifierig v virhete verrdede ål Idetifierig v ritie ueftrer Idetifierig v riier Vurderig g pririterig v riier Nærere vurderig v ylighet g eve Vurderig g pririterig v riiee på verrdet ivå Pre fr utrbeidele v riirt på lvere rgiivåer Riilye v pertive preer Riilye v preter Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Oppfølgig v riiee Heite ed ppfølgig v riiee Prtie åter å følge pp riier på Bru v ctrllere g iterrevi Riityrige begreiger Stirdregiter Vedlegg A - Beteeler iter trll i øiregelveret Side 3 v 51

4 K du leder vre på følgede pørål: SAMMENDRAG Hvile ftrer er vgørede fr ålppåele i i virhet? Hvrd eg idetifiere ye g edrede riier? Hvile v die riiee er vurdert veetlige i frhld til ålppåele fr i virhet? Hvrd eg etblere heiteige tyrig- g trlleier blerer rii, trll g t/ytte ved ulie tilt g trlltiviteter? Hvrd eg vite t die tyrig- g trlleiee fugerer effetivt g fruttt? Dette etdeduetet hr til heit å gøre deg bedre i td til å vre på die pørålee. Det beriver e etde fr hvrd du på e truturert åte beytte riityrig g iter trll et vertøy fr å gi rielig ierhet fr t virhete ppår ie ålettiger. I rbeidet ed etdeduetet er det ttt utggput i et eret iterlt rever (COSO ERM, 2004). De frggåte iere er tilpet det ttlige øiregelveret g ttlige behv. Virhete lievel velge å brue dre frggåter ivretr øiregelveret rv. HÅNDTERING AV RISIKO I MÅL- OG RESULTATSTYRINGEN Mål- g reultttyrig er det verrdede tyrigpriipp i ttlig frvltig. E gd ålg reultttyrig frutetter t virhetledele eer g tivt hådterer de utfrdriger eller uierheter påvire ålppåele egtivt. Øiregelveret iehlder gegåede rv t ll tyrig, ppfølgig, trll g frvltig i tte l tilpe virhete egert t rii g veetlighet. I tillegg er rvee til iter trll i øiregelveret gå rv til riityrig. I duetet beytte priært betegele riityrig g ie riityrig g iter trll dee pree. I etttyrige l deprteetet ire t uderliggede virheter hr etblert e frvrlig riityrig g iter trll. Virhete ledele l ørge fr t det er etblert e frvrlig riityrig g iter trll i virhete, g påe t de fugerer på e tilfredtillede åte. Grute i duetet er t etdie g begreppprtet l ue beytte v lle ttlige virheter, både i deprteetee tyrig v uderliggede virheter g i de eelte virhet itere tyrig, gå deprteetee itere tyrig. Metdeduetet etrerer eg iidlertid hvedelig de itere tyrige. I hehld til øiregelveret l lle virheter ire tiltreelig tyrigifr g frvrlig belutiguderlg tilpet virhete egert g rii g veetlighet. Regelveret iehlder i tillegg flere epliitte duetrv ed relev fr duet v riityrig g iter trll e itegrert del v ål- g reultttyrige. Gd duet vil rlt gå være et vitig bidrg i e tiuerlig frbedrig v riityrige g dered v ål- g reultttyrige helhet. Side 4 v 51

5 HVA ER RISIKOSTYRING I STATEN OG HVA SKAL OPPNÅS MED DEN? Øiregelveret rv til riityrig g iter trll i ttlige virheter ppuere i berivele uder: Riityrig g iter trll er e pre itegrert i ål- g reultttyrige er utfret fr å ue idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii li t riie er iefr eptert ivå geføre v virhete ledele g øvrige tte vede i ftettele v trtegi g pler g på tver v virhete fr å gi rielig grd v ierhet fr virhete ppåele v ie ålettiger. Av øiregelveret utlede tre tegrier v ålettiger virhete l ppfylle: Mål g reulttrv Pålitelig regprpprterig g øifrvltig Overhldele v lver g regler Målettigee l ppå iefr de ree tildelte bevilgiger g evetuelle dre dipible reurer etter. Defii v rii: Det t frhld eller hedeler itreffe g påvire ppåele v ålettiger egtivt. E rii l vurdere i frhld til ylighete fr t de itreffer, g de frvetede evee de vil edføre der de itreffer. Reulttet v die vurderigee gir hvr høy de eelte rii er. Det der grulget fr å priritere hvile riier e veetlige i frhld til å ue påvire ppåele v ålettiger egtivt på ulie ivåer g det derfr å legge vet på videre i riityrigpree. Defii v riitlere: Et eptert ivå på rii fr ie å å de eelte ålettig. Riitleree tr utggput i de rii, i et vidt perpetiv, e virhet eptere i rbeidet ed å reliere itt frål/i vi, g ligger til gru fr virhete trtegier g relterte ålettiger. Strtegiee g ålettigee, i i tur tyrer frdelige v reurer, vlre i råd ed verrdet rg. Når ledele vurderer e rii til å være utefr riitlere, vil det være behv fr å iverette ytterligere tilt g trlltiviteter fr å reduere riie til et eptert ivå. På gru v uierhet rig frtide, begreede reurer g begreiger frbudet ed ehver tivitet vil det rlt ie være ulig å reduere riie helt til ull. Tilt g trlltiviteter: Tilt g trlltiviteter l brige geværede rii i vr ed eptert ivå. Tiltee irbeide i hdligpler eller ligede, g trlltivitetee l ire t tiltee blir utført på e effetiv åte g til rett tid. Ktrlltiviteter betår vligvi v t hvedeleeter e berivele v trlltivitete g hvrd de l geføre t de ftie geførige v tivitete. Vlg v tilt g trlltiviteter: Vlg v tilt g tilhørede trlltiviteter l e på bgru v e vurderig v td i frhld til ytte. Side 5 v 51

6 Fr øiregelveret følgede hvedeleeter i riityrig g iter trll tille pp, lle påvirer hverdre: Styrig- g trllilø Idetifierig v ål Idetifierig v riier Vurderig g pririterig v riier Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Ifr g ui Oppfølgig Metde fr riityrig gegå i duetet er bert på die hvedeleetee, g beriver de ærere. METODE FOR HÅNDTERING AV RISIKO I MÅL- OG RESULTATSTYRINGEN Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 4. Idetifiere ritie ueftrer 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 7. Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter I f r g u i Riityrig itegrert i ål- g reultttyrige illutrere vit i figure vefr. Figure illutrerer åtte teg i pree. Stegee berive ærere i tbelle på ete ide. Steg 1 g 2 geføre ved førte gg itegrerig, g get ved eere revideriger v hvrd pree geføre i de tuelle virhete. Steg 3 til 8 geføre å fte ledele belutter i i trtegi fr itegrerige. Steg 3 til 8 geføre både på virhetivå g på lvere rgitrie ivåer t fr pertive preer g preter. Gd riityrig frutetter et ut tyrig- g trllilø g gd ifr g ui. Dette der grupilree i e gd riityrig. Styrig- g trlliløet ftter ulture i rgie bør påvire de tte hldig til riityrig pitivt, li t rgie ppår e ier g frvrlig drift. Uvhegig v rgitri ivå er det vitig t ledere går fr et gdt eepel fr de tte i rgie. E ree ftrer frer tyrig- g trlliløet. Vitige ftrer er: Det epterte ivå på rii, ledele hldig til g iteree fr effetiv Side 6 v 51

7 riityrig, hvrd ledele vetlegger ålppåele, itegritet, etie verdier g tiltreelig pete på de ulie ledeleivå g h rgie øvrige edrbeidere, rgitruture, åte ledele tildeler vr g ydighet på, g hvrd ledele irer t lle tte frtår virhete ålettiger. Gd ifr g ui er ødvedig på lle ivåer i e rgi fr å idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii, g på e åte tyre virhete t ålppåele. Dette ftter ledele rgierte ifr gør det ulig fr de tte å geføre itt rbeid i tråd ed det vret de er tildelt. Videre ftte gå ufrell ui ppver, edver g på tver v de frelle rgitruture. Det er vitig t det er gd vlitet på virhete tyrigifr. De å være relevt, tidritig, rret g tilgegelig fr lle hr bru fr de. Videre å ifr g ui bidr til t riivurderiger på ulie ivåer i rgie e i eheg. ETABLERE STRATEGI OG PROSESS STEG 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Utrbeide e tydelig trtegi. Dette vil bidr Strtegie bør blt et t fr eg til e lr frtåele fr heite ed heite ed riityrige, ledele riityrige, hvile verdi de vil h i rlle, plicy fr riityrig, frhld til de ppgver virhete er ipleeterigfer g ilepæler, pålgt g hvrd riityrige l evetuelt behv fr edrigledele g itegrere i ål- g reultttyrige. peteutvilig. STEG 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Gd riityrig er itegrert i virhete ål- g reultttyrig. Det betyr t de er et lievr, g t de utføre tidig ed dre tyrigpreer. Fr eepel er det vitig t riivurderiger gøre tidig ed dre plleggigpreer. På et verrdet ivå er det turlig å geføre riivurderiger e del v trtegi- g plleggigpreer, g på lvere rgiivåer i frbidele ed utrbeidele v virhetpler g ligede. På er pertive ivåer vil det være turlig t det geføre riivurderiger g iverette ulie tilt g trlltiviteter i frbidele ed utfrig v pertive preer. Slie vurderiger bør utføre peridi g år det er veetlige edriger i ål, rgi eller dre itere g etere frhld. Riityrig er gå vært relevt i preter e virhet gefører. Hv bør ledele gøre g hvrfr? Etblere e pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige. Dette vil øe verdie v riityrige g bidr til effetiv reurbru. Når riityrige fullt ut er itegrert i virhete ål- g reultttyrig, vil ledele e del v tyrigifre h ifr fr riivurderiger gå på lvere ivåer i rgie grulg fr de verrdede riivurderige. Hvrd dette gøre? Det bør utrbeide e verit ver virhete lede tiviteter g preer. Det bør fret e vurderig v hvile tiviteter g preer er vitigt å priritere i ipleeterigrbeidet g hvile t på et eere tidput. På bgru v dee pririterige bør det utrbeide e ipleeterigpl. De verrdede lede riilye bør geføre før det fret riilyer iefr de eelte virhetrådee ( tp-dw tilærig). Det bør pe e eheg ell riivurderiger på et verrdet ivå g lvere ivåer. Side 7 v 51

8 ANALYSE, TILTAK OG OPPFØLGING PÅ FLERE NIVÅER I det følgede berive tegee (3-8 i figure) i e truturert pre fr riityrig. Frggåte er heiteig både på verrdet ivå fr virhete helhet g på lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter. STEG 3: Idetifiere ål Hv bør ledele gøre g hvrfr? Gegå de ål virhete tyre t fr å e de er rete g tiltreelig lrt frulerte. Målee å tilpe fr lle ivåer i rgie. Hvrd dette gøre? Ved ipleeterig v riityrig å virhete ålettiger iefr de tre tegriee gegå fr å e de er rete g tiltreelig lrt frulerte. Det er ødvedig ed lre ål fr å ue vurdere riie fr ie å å die ålee. STEG 4: Idetifiere ritie ueftrer Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Idetifiere g ytetiere de frhld er vitigt å lye ed fr å å ålee. Å idetifiere ritie ueftrer i frbidele ed ålppåele gør det elere å idetifiere riier. Bevite g gdt frulerte ritie ueftrer tr gå hey til de uligheter virhete hr til å frbedre ie preter. Ved ipleeterig v riityrig bør de frhld er vitigt å lye ed fr å å ålee, idetifiere g ytetiere li t de ytte pp t de ål de bidrr til å ppfylle. Styrigpretere, frute å være reulttiditrer, brue til å vie frdrifte g ttue i de frhld er rtlgt ritie fr å lye ed ålppåele. STEG 5: Idetifiere riier Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Idetifiere g rtlegge riier true virhete ålppåele. Ledele å h et bevit frhld til hvile riier true ålppåele før det t tillig til de hådtere tilfredtillede eller ie på vurderigtidpuet. Ved å ytetiere ål t hvile frhld er ritie å lye ed fr å å ålee (teg 3 g 4), ffer ledele eg et gdt grulg fr å defiere hvile riier truer die frhldee. Riiftrer yttet til de eelte ritie ueftr idetifiere på ge ulie ivåer, g der et riihierri. STEG 6: Vurdere g priritere riiee utrbeide riirt Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Vurdere riiee ed hey til ylighet fr g frvetet eve v t de itreffer. Vurderig v e rii er høy eller lv gøre i frhld til det ålet de truer ppfyllele v. Die vurderigee vil gi e verit (et riirt) ver hvile riier hådtere gdt llerede, g hvile ie hådtere gdt. Sefttet gir dette et bilde v ylighete fr t det tuelle ålet ie å, g hvr lvrlig dette vviet fr ålet frvete å bli hvi ie ytterligere tilt iverette. Vurderig g pririterig gøre på ulie åter. Fr eepel vurderiger hvr lle i de tuelle ledergruppe deltr, vurderiger frettt v de eller de ledere i pri hådterer riie på de ulie råder i virhete, eller virhetledere vurderig bygger på ipill fr dre ledere. Vurderige å bere på ledele riitlerer. Fr å ue vurdere riie på et verrdet ivå, er det ødvedig t ledele hr e ppftig v hvrd riie på lvere ivåer hådtere. Side 8 v 51

9 STEG 7: Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Riivurderiger vil, uvhegig v hvilet ivå de er geført på eller de er yttet til et pret eller e pertiv pre, lede til ulie typer belutiger hvrd riie bør hådtere. Belutiger rig hådterig v rii geerelt dele i i fire tegrier. Die tegriee er å ugå, reduere, dele eller eptere rii. Sillet ell ylighet g eve i riivurderigee vil være til help år ledele l vurdere hvile hådterig vil h tørt effet. Hv bør ledele gøre g hvrfr? Vurdere g ftte belutig hvrd riiee l hådtere fr å brige riie iefr et eptbelt ivå. Iverette de ødvedige tilt g trlltiviteter fr å ire t riihådterige blir utført på e effetiv åte. Det å følge pp t trlltivitetee geføre fruttt. Hvrd dette gøre? Pririterig v ye tilt g trlltiviteter å gøre på bgru v de effete ltertive tilt å t å h fr å reduere e uøet rii, g i hvile grd tiltee er geførbre bert på e t/ytte vurderig. Ledele å gå h e ppftig v de vedttte tiltee vil være tiltreelige til å reduere riie til et eptbelt ivå iefr e eptbel tidre. STEG 8: Oppfølgig v riiee Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Følge pp riityrige, g vurdere de fugerer ver tid. Ledele bør ftette g retiere hvrd de l ffe eg tiltreelig verit ver hvrd riityrige prtiere i virhete. Dette ppå ge løpede ppfølgigtiviteter, evlueriger eller e bi v de t. E gd ppfølgig v riier vil gi ledele gd tyrigifr g ulighete til å iverette ødvedige tilt på et tidlig tidput. Ledele ppfølgig hr gå e betydelig prevetiv verdi. Det være effetivt å ipleetere ppfølgig vi tyrigpretere ier e hvrd riiee hådtere. Ogå perelle frhld åle ved bru v tyrigpretere. I tillegg ppfølgige e på ulie dre åter, fr eepel ved yteti gegg i øter, tler rudt driftprbleer, rpprter, tiprøver g drøftig v feilituer pptår g i fr v egeevlueriger fr ledere. Evlueriger gå fret på et er betivt grulg v perer hr tørre vtd til det l evluere, fr eepel e iterrevi. RISIKOSTYRINGENS BEGRENSNINGER Uett hvr gdt riityrige pllegge g geføre, de bre gi ledele g verrdet rg rielig ierhet fr t virhete vil ppå ie ålettiger. Det er blt et begreiger i tilytig til ulre ålfruleriger, uli ppftig v ål g/eller riitlerer t vheter i eeelig døerft. I tillegg repreeterer det e begreig t belutiger tilt g trlltiviteter å bygge på e t/ytte vurderig. Videre det være t tiltee g trlltivitetee ie geføre fruttt på gru v ubevite eller bevite feil. Side 9 v 51

10 1 Iledig Deprteeter g ttlige virheter l ivret ge g vitige ppgver i fuet. Mål- g reultttyrig l ire t de verrdede plitie ålee blir brutt ed til rete ål virhetledere tyre etter. Både etere g itere rebetigeler påvirer de ulighetee virhetee hr til å ifri de rv g frvetiger de er tilt verfr. Utfrdriger eller uierheter påvire ålppåele egtivt, tle gere riier. E gd ål- g reultttyrig frutetter derfr t virhetledele eer g tivt hådterer die riiee. Riityrig g iter trll itegrert i ål- g reultttyrige l bidr til t virhete år ie ål. Mål- g reultttyrig er det verrdede tyrigpriipp i ttlig frvltig. Dette er edfelt i bevilgigregleetet 1, g i de gruleggede tyrigpriippee i øiregelveret 2 (e re uder). I øiregelveret fr øvrig følge priippet pp g utdype. Øiregelveret hdler ett- g virhettyrige i tte i et bredt perpetiv, g dreier eg ie bre øityrig. REGLEMENT FOR ØKONOMISTYRING I STATEN 1 Frål Regleet fr øityrig hr frål å ire t: ) ttlige idler brue g iteter ppå i vr ed Strtiget vedt g frutetiger b) fttte ål g reulttrv ppå c) ttlige idler brue effetivt d) tte terielle verdier frvlte på e frvrlig åte 4 Gruleggede tyrigpriipper Alle virheter l ) ftette ål g reulttrv iefr re v dipible reurer g frutetiger gitt v verrdet ydighet b) ire t fttte ål g reulttrv ppå, reurbrue er effetiv g t virhete drive i vr ed geldede lver g regler, heruder rv til gd frvltigi, hbilitet g eti tferd c) ire tiltreelig tyrigifr g frvrlig belutiggrulg Deprteetet l i tillegg ftette verrdede ål g tyrigpretere fr uderliggede virheter, f. 7. Styrig, ppfølgig, trll g frvltig å tilpe virhete egert t rii g veetlighet. Øiregelveret iehlder rv t tyrig, ppfølgig, trll g frvltig l tilpe virhete egert t rii g veetlighet (f. ite etig i 4 i be 1 Bevilgigregleetet fttt v Strtiget 26. i 2005 (erttter det tidligere Bevilgigregleetet fttt v Strtiget 19. veber 1959 (ed eere edriger) fr 1. ur 2006) 2 Øiregelveret beytte i etdeduetet lebetegele fr Regleet fr øityrig i tte (i duetet frrtet til Regleetet eller R ), fttt ved rpriregete relu g Beteeler øityrig i tte (i duetet frrtet til Beteelee eller B ), fttt v Fideprteetet Side 10 v 51

11 vefr). Tilpigrvet gelder både i tyrig g trll i det eelte deprteet, i deprteetet tyrig g trll v uderliggede virheter (etttyrige) g i tyrig g trll i de eelte virhet. I tillegg rever regelveret epliitt t lle virheter l etblere iter trll tilpet rii g veetlighet (B 2.4 f. R 14). Die gegåede rvee i øiregelveret iebærer t vurderig v rii g veetlighet l ligge til gru fr å utfre det lede tyrig- g trllpplegget 3. Frvrlig hådterig v rii er ødvedig fr lle deprteeter g uderliggede virheter, uett råde g tørrele. Vitige utfrdriger er å itegrere lie vurderiger i tyrigpreee, å e lre eheger ell ål, rii g tilt, t å t tillig til eptbelt ivå på rii. Krvee til iter trll i øiregelveret er gå rv til riityrig. Krvee ier epliitt t de itere trlle l være iebygd i virhete itere tyrig, g øe ylighete fr ppåele v virhete ål ved t idetifierer riier g tilt fr å reduere riiee. De dre eleetee rvee til iter trll ftter, repreeterer lle peter i gd riityrig. I dette etdeduetet beytte riityrig g iter trll betegele på de pree ftter å idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii e del v ål- g reultttyrige i tte. Riityrig g iter trll blir dered e lebetegele på det i øiregelveret dee v begrepet iter trll, g de gegåede rvee å tilpe ll tyrig, ppfølgig, trll g frvltig til rii g veetlighet, gå i deprteetee tyrig v uderliggede virheter. I pittel 2.2 gi e ærere berivele v pree g petee i riityrige ifølge det ttlige øiregelveret. Fr eelhet yld beytter duetet i e eheger begrepet riityrig lee g ie riityrig g iter trll fr å berive dee pree. Dette gelder ærlig i etdedele i pittel 3. Avret fr riityrig g iter trll ligger h virhete ledele 4. Metdeduetet øer å gøre dette vret elere å frvlte ved å berive hvrd virhete på e truturert åte idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii. Øiregelveret frutetter t virhetee iveretter tiviteter fr å tilpe g bygge i e tilfredtillede hådterig v rii i i ål- g reultttyrig, både i plleggig, geførig g ppfølgig. 3 Se R 4, 10 g 16, B 1.2, 1.3, 1.5.2, 1.5.3, 2.2, 2.4, 2.5.3, 2.5.5, 2.6, 4.3.6, , 6.5, 7.4, g Beteelee beytter begrepet virhete ledele blt et i frbidele ed tle v ydighet g vr fr virhete itere tyrig (pittel 2). Begrepet ledele ftter i dee eheg både virhetledere g evetuelt tyre fr virhete. Det freliggede etdeduetet beytter begrepet virhetledere i eelte eheger, ute t det iebærer e relitetfrell fr Beteelee. Det hevie fr øvrig til pittel 1.1 vrfrhld Side 11 v 51

12 I rbeidet ed dette etdeduetet er det vlgt å t utggput i COSO 5 Eterprie ri geet reveret (COSO ERM). Metdeduetet ierer e frggåte tilpet det ttlige øiregelveret g ttlige behv. Kpittel 3 iehlder veiledig g eepler på et helhetlig pplegg fr riityrig. Virhete lievel velge å brue dre frggåter ivretr øiregelveret rv. De eiterede tyrigpreee riityrig g iter trll l itegrere i, vil i tr grd være uie fr de eelte virhet vhegig v virhete egert (furlle, tørrele, pleitet v.). Metdeduetet beriver derfr ie fullt ut hvrd riityrig g iter trll itegrere i de eelte virhet tyrig g i etttyrige. SSØ øer iidlertid å legge ut eepler fr ulie ttlige virheter på ie ettider (www.f.). 1.1 Avr fr riityrig g iter trll Virhete itere tyrig Virhete ledele Virhete ledele l ørge fr t virhete hr etblert e frvrlig riityrig g iter trll, g påe t de fugerer på e tilfredtillede åte. Dette følger bl.. v Regleet fr øityrig i tte (R) 4 g 14 g Beteeler øityrig i tte (B) pittel 2. Øverte diitrtive ledele hr e vr fr deprteetet itere tyrig ledele i e uderliggede virhet. E leder i e ttlig virhet hr vr fr å ftette ål g reulttrv i vr ed eller vledet v de ålee g reulttrvee er tt v verrdet rg, g ørge fr t die å. Virhetledere l ed utggput i virhete ålettiger g tuelle riier på ulie ivåer ørge fr å etblere e frvrlig riityrig g iter trll i hehld til øiregelveret. Virhetledere l ørge fr t riityrig g iter trll blir etblert, geført, fulgt pp g duetert på e tiltreelig g effetiv åte e itegrert del v ål- g reultttyrige. Det er virhetledere vr å ørge fr t verrdet rg er tiltreelig rietert hvedtreee i virhete riityrig g itere trll. Virhetledere er etrl fr å etblere et gdt tyrig- g trllilø på lle ivåer. Det er vitig t ledere legger til rette fr gd ui itert i rgie, g fr et åpet pill ed verrdet rg die frhldee. E gd iter tyrig frutetter t ledere frdeler ydighet (fullter) g vr i fr v itruer. Die duetee refleterer vret fr å etblere, geføre, følge pp 5 COSO er e frrtele fr The Cittee f Sprig Orgizti f the Tredwy Cii, e rbeidgruppe betåede v fe rgier hr egert eg i å truturere hvrd rgier etblere egede effetive tyrig- g trlltruturer. De fe rgiee er Aeric Ititute f Certified Public Accutt, Aeric Accutig Aciti, The Ititute f Iterl Auditr, Ititute f Mgeet Accutt g Ficil Executive Ititute. I 1992 publierte COSO et rever fr iter trll i dg trlig er det et epterte utggputet fie iterlt fr utvilig v iter tyrig g trll. I 2004 utg COSO Eterprie Ri Mgeet Itegrted Frewr itegrerer det pprielige COSO reveret, e utvider perpetivet ved å utvile riityrigperpetivet. Reveret er vertt til r i regi v Nrge Itere Revirer Freig. Se fr ærere ifr Helhetlig riityrig et itegrert rever Side 12 v 51

13 g duetere riityrig g iter trll i hehld til øiregelveret rv. Deprteetee l ftette itruer iefr re v øiregelveret både fr deprteetet g uderliggede virheter (f. R 3 g B 1.2 g 2.2). Uderliggede virheter l ftette itruer fr ege tiviteter iefr re v itrue fr verrdet deprteet (f. R 3 g B 1.2 g 2.2). Øvrige ledere g tte Øvrige ledere l ed utggput i virhete ålettiger ørge fr e frvrlig riityrig g iter trll iefr ie vrråder itegrert i ål- g reultttyrige. Alle tte i virhete hr deute et elvtedig vr fr å ørge fr t det dglige rbeidet geføre ed de ødvedige vlitet, på e et ulig heiteig åte g i vr ed geldede regler g rutier Deprteetet tyrig v virheter Deprteetet l påe t det uderliggede virheter hr etblert e frvrlig riityrig g iter trll. Dette bidrr til å ire tiltreelig tyrigifr g et frvrlig belutiggrulg tilpet virhete egert t rii g veetlighet. Dette følger bl.. v Regleetet 4 g 15 g Beteelee pittel 1. Deprteetet tår fritt til å fie e prti g veritlig fr fr hvrd dette l gøre. Me virhete vr fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige l free i vr- g ydighetberivele. Deprteetet l ire eg t virhete ed utggput i vlgte ål g trtegier hr etblert e pre fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige g t dee pree geføre, følge pp g duetere i hehld til øiregelveret rv. Dette l legge til rette fr deprteetee tyrig, ppfølgig g trll v virhetee. 1.2 Frålet ed etdeduetet Dette etdeduetet l veilede virhetee i hvrd riityrig g iter trll geføre iefr de rer regelveret etter. De priære ålgruppe er ledere på ulie ivåer i virhetee g de perer bitår ledere i å tilrettelegge riityrig g iter trll. Grute er t etdie g begreppprtet l ue beytte v lle ttlige virheter, både i deprteetee tyrig v uderliggede virheter g i de eelte virhet itere tyrig, gå deprteetee itere tyrig. Metdeduetet etrerer eg iidlertid hvedelig de itere tyrige. Geggeepelet er irbeidet, tr utggput i de eelte virhet itere tyrig g vier ret hvrd de etde berive vede i pri. Eepelet tr fr eg ålet høy bruertilfredhet i e frvltigvirhet. Ie lle ttlige frvltigrg ivretr ppgver gør dette til et direte relevt eepel. Eepelet er lievel vlgt frdi det vil være geeelig fr ge virheter. I etdeduetet beytte et begreppprt er fglig eret på rådet riityrig g iter trll, f. øiregelveret g COSO ERM. I tirdregiteret fie heviig til hvr i duetet de frellige begrepee er frlrt. Side 13 v 51

14 2 Hådterig v rii i ål- g reultttyrige Sttlige virheter utfører llerede ulie frer fr vurderig v rii g v hv å gøre fr å reduere riie. Det er vitig t virhetee yttiggør eg de vurderiger g preer llerede er etblert. E er truturert tilærig til å idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii i hele virhete lievel brige e y g vitig die i i de etblerte ett- g virhettyrige. Det er vært vitig å frtå verdie v riityrig g iter trll e itegrert del v de lede ål- g reultttyrige. Hvi riityrig g iter trll u blir e pre på ide v, g ie e del v preee i ett- g virhettyrige, vil verdie være begreet fr virhete. Deute prllelle preer iebære lite effetiv reurbru frdi beletede te behdle på ulie reer g i ulie dueter. Følgede figur illutrerer ehege ell virhete vurderig g hådterig v riier g de øvrige ål- g reultttyrige: Mål Strtegier Styrig g ppfølgig Kritie ueftrer Styrigpretere Styrig g ppfølgig Riier Tilt g trlltiviteter Figur 1: Hådterig v rii i ål- g reultttyrige Uett hvilet ivå i virhete riityrig g iter trll utøve på, vil de lltid t utggput i de ålee er fttt fr det eelte ivået, g i de trtegiee er fttt fr å å de. I e trtegi vil eelte frhld være vitigere e dre fr t virhete l lye. Her betege dette ritie ueftrer 6. De eelte rgitrie ivåee å være bevit hvile frhld dette er, li t de ytte e ed trtegiee. 6 Begrepet ritie ueftrer beytte i etdeduetet betegele på hvile ftrer det er vitigt å lye ed fr å å ål på ulie ivåer i virhete. Begrepet vede i de prtie tilærige fr riityrig dette etdeduetet beriver, frdi det er eeielt å tydeliggøre hv det er vitigt å lye ed utggput fr å gøre e gd riivurderig. Det udertree t det ie ligger e føriger i retig v betete tyrigdeller fr eepel blert åltyrig i dette, elv begrepet riti ueftr gå beytte i lie deller. Side 14 v 51

15 Etblerig v tyrigpretere vier grde v ppfyllele v de ritie ueftree vil, gitt t det er gd eheg ed de ålee er etblert, bidr til t de lede tyrige blir er effetiv. På bgru v de eheg d etblere ell ål, trtegier, ritie ueftrer g tilhørede tyrigpretere, vil det være ulig å idetifiere g vurdere riier yttet til ålppåele. Til lutt illutrerer figure t vurderig v etblerte tilt g trlltiviteter er tiltreelige g effetive, ytte e ed de riier de er et å reduere. Ved å etblere tere eheger fr ål til tilt g trlltiviteter, tyre fuet på de frhld er vitigt fr Strtiget, deprteetet g virhete. Sli vil ue ppå e rere effet v de iititiv t ed e er effetiv reurbru. 2.1 Tre tegrier v ålettiger Av de gruleggede tyrigpriippee i Regleetet 4 (f. tle i pittel 1) vi utlede tre tegrier v ålettiger virhete å ppfylle: Mål g reulttrv Pålitelig regprpprterig g øifrvltig Overhldele v lver g regler Målettigee l ppå iefr de ree tildelte bevilgiger g evetuelle dre dipible reurer etter. Riityrig g iter trll hr heit å gi rielig ierhet fr ppåele v ålettiger ie lle de tre tegriee (e pittel 3.10 riityrige begreiger). I regelveret udertree dette v t ålettigee gå går ige i Regleetet 14 g get i Beteelee 2.4 iter trll vit i vedlegg A til etdeduetet. 2.2 Riityrig g iter trll e pre S berevet i pittel 1 rever øiregelveret t vurderig v rii g veetlighet l ligge til gru fr å vgøre det lede tyrig- g trllpplegget. Dette freer v de gegåede rvee i øiregelveret å tilpe ll tyrig, ppfølgig, trll g frvltig til rii g veetlighet 7, ett i eheg ed rvee til iter trll i Regleetet 14 g Beteelee 2.4 (e vedlegg A). Krvee hr et preperpetiv 8 på itertrlle ved t de l være iebygd i virhete itere tyrig g øe ylighete fr ålppåele ved å idetifiere riier g tilt fr å reduere riiee. Krvee ppuere i berivele på ete ide v e pre fr riityrig g iter trll i ttlige virheter. (Videre i duetet beytte evt priært betegele riityrig g ie riityrig g iter trll dee pree.) 7 Se R 4, 10 g 16, B 1.2, 1.3, 1.5.2, 1.5.3, 2.2, 2.4, 2.5.3, 2.5.5, 2.6, 4.3.6, , 6.5, 7.4, g Det vil i t iter trll begrepet i øiregelveret ftter lgt er v tyrigpeter e e er trdiell g ever frtlig v begrepet til bre å ftte rete itere trlltilt Side 15 v 51

16 DEFINISJONER OG SENTRALE BEGREPER Riityrig g iter trll er e pre itegrert i ål- g reultttyrige er utfret fr å ue idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii li t riie er iefr eptert ivå geføre v virhete ledele g øvrige tte vede i ftettele v trtegi g pler g på tver v virhete fr å gi rielig grd v ierhet fr virhete ppåele v ie ålettiger. Ktegrier v ålettiger virhete l ppfylle: Mål g reulttrv Pålitelig regprpprterig g øifrvltig Overhldele v lver g regler Målettigee l ppå iefr de ree tildelte bevilgiger g evetuelle dre dipible reurer etter. Defii v rii: Det t frhld eller hedeler itreffe g påvire ppåele v ålettiger egtivt. E rii l vurdere i frhld til ylighete fr t de itreffer, g de frvetede evee de vil edføre der de itreffer. Reulttet v die vurderigee gir hvr høy de eelte rii er. Det der grulget fr å priritere hvile riier e veetlige i frhld til å ue påvire ppåele v ålettiger egtivt på ulie ivåer g det derfr å legge vet på videre i riityrigpree. Defii v riitlere: Et eptert ivå på rii fr ie å å de eelte ålettig. Riitleree tr utggput i de rii, i et vidt perpetiv, e virhet eptere i rbeidet ed å reliere itt frål/i vi, g ligger til gru fr virhete trtegier g relterte ålettiger. Strtegiee g ålettigee, i i tur tyrer frdelige v reurer, vlre i råd ed verrdet rg. Når ledele vurderer e rii til å være utefr riitlere, vil det være behv fr å iverette ytterligere tilt g trlltiviteter fr å reduere riie til et eptert ivå. På gru v uierhet rig frtide, begreede reurer g begreiger frbudet ed ehver tivitet vil det rlt ie være ulig å reduere riie helt til ull. Tilt g trlltiviteter: Tilt g trlltiviteter l brige geværede rii i vr ed eptert ivå. Tiltee irbeide i hdligpler eller ligede, g trlltivitetee l ire t tiltee blir utført på e effetiv åte g til rett tid. Ktrlltiviteter betår vligvi v t hvedeleeter e berivele v trlltivitete g hvrd de l geføre t de ftie geførige v tivitete. Vlg v tilt g trlltiviteter: Vlg v tilt g tilhørede trlltiviteter l e på bgru v e vurderig v td i frhld til ytte (f. R 4 g B 2.4). Side 16 v 51

17 Fr gegge vefr g Beteelee 2.4 (e vedlegg A) det tille pp følgede hvedeleeter i gd riityrig g iter trll: HOVEDELEMENTER I GOD RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL Styrig- g trllilø Idetifierig v ål g ritie ueftrer Idetifierig v riier Vurderig g pririterig v riier Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Ifr g ui Oppfølgig Metde fr riityrig gegå i pittel 3 er bert på die hvedeleetee, g beriver de ærere. 2.3 Duet Alle ttlige virheter l ire tiltreelig tyrigifr g frvrlig belutiggrulg tilpet virhete egert t rii g veetlighet (R 4). Regelveret iehlder i tillegg flere epliitte duetrv ed relev fr duet v riityrig g iter trll e itegrert del v ål- g reultttyrige, e edefr. Deprteetet l påe t de uderliggede virheter utfører ie ppgver frvrlig g ålrettet (R 15 g B 1.5.2). Deprteetet l ftette itruer fr uderliggede virheter, g virhetee l ftette itruer fr ege tiviteter iefr re v itrue fr verrdet deprteet (R 3). Styrigdilge ell deprteet g virhet l være dueterbr (B 1.3). Tildeligbrevee l blt et iehlde verrdede ål, tyrigpretere, tildelte beløp g rv til rpprterig (R 7 g B 1.4). Virhete pler l duetere ge itere tyrigdueter (B 2.3.1). I tillegg tiller Beteelee 2.4 et ærilt rv t virhete ledele l påe t de itere trlle duetere. Regelveret regulerer ie peifit hv lg dueter det er behv fr å utrbeide, eller hvrd die l irette g bygge pp, ed ut v itruer g tildeligbrev tlt vefr g i tilytig til vie pertive preer i øityrige 9. 9 Øiregelveret iehlder rete beteeler duet i tilytig til e pertive preer, blt et v øiyteet (B 4.3.5), v trtrller v utgifter g iteter (B 2.5) g v bførte pplyiger (B 4.4.4). Die delee v de pertive preee er ie hvedfu fr det freliggede etdeduetet, g lie ærilte duetrv tle derfr ie ærere i det videre. Nærere tle g frlrig v regelveret duetrv yttet til ulie pertive fuer fie i veiledigteriellet Ordø, fie på SSØ heeider (www.f.) Side 17 v 51

18 O fr, freve g fg på duete Regelveret rever ie t duete v riityrig g iter trll l frgå i fr v ege dueter. Virhete derfr utfre duet v hvrd rii hådtere i ål- g reultttyrige på de åte per bet i i virhete pplegg fr tyrig, ppfølgig, trll g frvltig. Dette fr eepel e i fr v e ehegede, veritlig g frtåelig frtillig v hvrd rii hådtere e del v virhete øvrige duet v ål- g reultttyrige. Regelveret tiller heller ige peifie rv til freve eller fg på duete. Det er derfr pp til virhete å ftette hv er ødvedig fr t ledere på de ulie ivåer l være tiltreelig ifrert fr å ue ivret itt vr fr å ire g følge pp frvrlig g ålrettet drift. Nrlt vil dette iebære e etr tdig er veetlige frhld høyere pp i tyrighierriet ifre l brue. Virhete bør iidlertid tidig t i betrtig t elv å vheter g feil bli veetlige hvi de pptår i et trt tll eller iebærer igl vheter v geerell rt. Virhete gå elv velge yte, preetfr g ppbevrigediu ut fr virhete tørrele g pleitet. I pittel 3.1 gegå hvrd e gd duet være et yttig bidrg i e tiuerlig frbedrig v riityrig g iter trll g dered v ål- g reultttyrige helhet. 3 Metde fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige Dette pitlet hdler e pre fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige bert på et eret iterlt rever g tilpet rvee i øiregelveret. De etde berive her, repreeterer e v flere ulige frggåter. Metde ligger gdt iefr de rv øiregelveret tiller. Virhete velge å beytte dre frggåter ivretr øiregelveret rv, f. berivele v die rvee i pittel 1 g 2. Virhete bør duetere de vlgte etde. Figure edefr illutrerer de åtte tegee i pree. Steg 1 g 2 geføre ved førte gg itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige, g get ved eere revideriger v hvrd pree l geføre i de tuelle virhete. Steg 3 til 8 geføre å fte ledele belutter i i trtegi fr itegrerige. De geføre både på virhetivå g på lvere rgitrie ivåer t fr pertive preer g preter. Side 18 v 51

19 Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 4. Idetifiere ritie ueftrer 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 7. Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter I f r g u i Figur 2: Riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Fr figure ver g gegge fr følgede hvedeleeter i gd riityrig tille pp, lle påvirer hverdre: Styrig- g trllilø Idetifierig v ål g ritie ueftrer Idetifierig v riier Vurderig g pririterig v riier Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Ifr g ui Oppfølgig Et gdt tyrig- g trllilø g gd ifr g ui der grupilree i e gd riityrig g blir tlt eprt uder. Teet blir gå behdlet eere i duetet itegrert i behdlige v de øvrige eleetee i riityrige. Styrig- g trllilø Gd riityrig frutetter et ut tyrig- g trllilø. Et ut tyrig- g trllilø vil tivere til ålrettet it g tyrig. Styrig- g trlliløet ftter ulture i rgie bør påvire de tte hldig til riityrig pitivt, li t rgie ppår e ier g frvrlig drift. Uvhegig v rgitri ivå er det vitig t ledere går fr et gdt eepel fr de tte i rgie. E ree ftrer frer tyrig- g trlliløet. Vitige ftrer er: Det epterte ivået på rii Ledele hldig til g iteree fr effetiv riityrig Side 19 v 51

20 Hvrd ledele vetlegger ålppåele, itegritet, etie verdier g tiltreelig pete på de ulie ledeleivå g h rgie øvrige edrbeidere Orgitruture Måte ledele tildeler vr g ydighet på Hvrd ledele irer t lle tte frtår virhete ålettiger. Ifr g ui Gd riityrig frutetter gd ifr g ui. Ifr g ui er ødvedig på lle ivåer fr å idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii, g på e åte tyre virhete t ålppåele. Dette ftter ledele rgierte ifr gør det ulig fr de tte å geføre itt rbeid i tråd ed det vret de er tildelt. Videre ftte gå ufrell ui ppver, edver g på tver v de frelle rgitruture. Ifre g uie å bidr til t riivurderiger ee i eheg på ulie ivåer i rgie. Virhete yteer fr tyrigdt prduerer rpprter ed ulie typer fiiell g e ifr bidrr til å gøre det ulig å drive g h trll ed virhete. Styrigdt å ihete, berbeide g fridle på e åte g til tidputer gør de vrlige i td til å utføre ie ppgver. Det er vitig t det er gd vlitet på virhete tyrigifr. De å være relevt, tidritig, rret g være tilgegelig fr lle hr bru fr de. 3.1 Frålet ed duet v riityrige Frål ed duete Gd duet vil rlt være et vitig bidrg i e tiuerlig frbedrig v riityrige. I det følgede berive frålee ed g ytteverdie fr ledele v å duetere riityrige. Med de frihet g fleibilitet er gitt til å velge fr, freve g fg på duete (e pittel 2.3), l ledere iefr ie vrråder ørge fr t frålee ed duete ivret. Duete bør gi e ehegede, veritlig g frtåelig frtillig v hvrd rii hådtere i ål- g reultttyrige. Både edrbeidere, ledere (e pittel 3.9) g verrdet ydighetivå vil h behv fr å vurdere vlitete i riityrige. E tilfredtillede duet er ødvedig fr t dette l være ulig. Duete bør t i i virhete øvrige duet v ål- g reultttyrig, g utfre på de åte per bet i i de eelte virhet pplegg fr dette. Duet v riityrigpree Frålet ed duete v riityrigpree er å vie hvrd riityrige er lgt pp g itegrert i ål- g reultttyrige, hvile veetlige vurderiger er frettt, li t det er ulig å ttere t virhete hr vurdert riier g tilt g trlltiviteter fr å hådtere riie på lle veetlige tivitetråder hvrd ledere på frellige ivåer hr delttt i pree Duete bør rlt iehlde e eftig v luee legge fr fr verrdet rg et ledd i tyrigdilge. Side 20 v 51

21 Duet v tilt g trlltiviteter fr å hådtere riiee Frålet ed duete v tiltee g trlltivitetee er å gi ledere på lle ivåer verit ver hvrd ålrettet drift er fruttt frvrlig iret være ed å gi grulg fr å vurdere geværede rii, g behvet fr ytterligere tilt g trlltiviteter peifiere tilt g trlltiviteter ledere på de frellige rådee l ørge fr t blir geført g fulgt pp ge året Fr å dee dette frålet vil det rlt være tiltreelig t det fr lle veetlige råder freligger e rtfttet, ppdtert g veritlig duet v de tilt g trlltiviteter l geføre. Overite bør vie hve hr vr fr geførige, g år de l e. I de grd det ie reduerer ulighete fr verit, det være heiteig å hevie til dre g er fyldige beriveler. Ved edrig eller etblerig v teeter, prduter g rutier v veetlig betydig bør e li verit freligge før tivitete iggette. Duet v ppfølgig v riiee Frålet ed å duetere ppfølgige v riiee er å ire t ledele på de ulie ivåer får tiltreelig ifr de løpede geførige v riityrige, li t ledele hr rielig trygghet fr t tiltee g trlltivitetee fugerer fruttt tiltreelig ifr øt rii følge v t tiltee g trlltivitetee ie fugerer fruttt, li t etblerig v ytterligere tilt g trlltiviteter vurdere Virhete ledele l påe t riityrige fugerer tilfredtillede. Dette iebærer rlt et truturert g duetert pplegg fr ppfølgig ftter ledere på lle ivåer i rgie. Dette er ødvedig fr å ue gripe i år tilt viter eller vier eg fr ve. 3.2 Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige Ledele bør utrbeide e tydelig trtegi bidrr til e lr frtåele fr heite ed riityrige. De bør vie hvile verdi riityrige vil h i frhld til de ppgvee virhete er pålgt, g hvrd riityrige l itegrere i ål- g reultttyrige. Strtegie bør t fr eg følgede frhld: Heite ed riityrige e del v ål- g reultttyrige Ledele rlle i ipleeterige g de løpede geførige Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter I f r g u i Side 21 v 51

22 Hvrd virhete l utrbeide plicy fr riityrige g hvedputer fr ihldet i e li plicy Ipleeterigfer g ilepæler; hvr lgt virhete l e år 1, g hvr lg tid det l t før riityrige er helt itegrert ed øvrig virhettyrig g ftter hele virhete Hvilet behv ledele er fr edrigledele g peteutvilig i frbidele ed ipleeterige Hvilet behv det er fr å rbeide ed rgiulture yttet til tyrig v rii Hvrd e tilretteleggerfu (dediert reur) utytte ledele frlegede r i det prtie rbeidet ed å itegrere riityrige i ål- g reultttyrige 3.3 Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Gd riityrig er itegrert i virhete ål- g reultttyrig. Det betyr t de er et lievr, g t de utføre tidig ed dre tyrigpreer. Det bør utrbeide e verit ver virhete lede tiviteter g preer. Deretter bør det vurdere hvile tiviteter g preer er vitigt å priritere i ipleeterigrbeidet, g hvile t på et eere tidput. På bgru v dee pririterige bør det utrbeide e ipleeterigpl. Fr eepel er det vitig t riivurderiger gøre tidig ed dre plleggigpreer. På et verrdet ivå Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter er det turlig t lie riivurderiger utføre e del v trtegi- g plleggigpreer. Se pittel 3.4 pre fr riityrig på verrdet ivå. På lvere rgiivåer er det turlig t vurderigee geføre i frbidele ed utrbeidele v virhetpler g ligede. Se pittel 3.5 pre fr utrbeidele v riirt på lvere ivåer. De verrdede lede riilye bør geføre før det fret riilyer iefr de eelte virhetrådee ( tp-dw tilærig). Fr tørre virheter det lievel være yttig t det geføre verrdede riilyer iefr hvert virhetråde før e let riivurderig fr de ttle virhete geføre. Det bør pe e eheg ell riivurderiger på et verrdet ivå g lvere ivåer. Geerelt bør riivurderiger gøre på det tidput g på de re der erverdie vil være tørt fr virhete tyrig. Fr eepel vil e virhet ue h tr ytte v å gøre e riivurderig: tr utggput i freløpige tyrigigler fr verrdet rg g tidig gi grulg fr ipill til de edelige tyrigiglee. per grulg fr å gi freløpige tyrigigler til uderrdet ivå E e g er idirete ytteverdi deute være t de truturerte riivurderige i e grd erttter e utruturert g/eller ubevit riivurderig lievel ville fuet ted e bidrr til er effetiv reurbru. I f r g u i Side 22 v 51

23 På er pertive ivåer vil det være turlig t det geføre riivurderiger g iverette ulie trlltilt i frbidele ed utfrig v pertive preer. Slie vurderiger bør utføre peridi g år det er veetlige edriger i ål, rgi eller etere frhld. Se pittel 3.6 riilye v pertive preer. Riityrig er gå vært relevt i preter e virhet gefører. Dette gelder peielt i preter ed betydelig fg eller uierhet. Se pittel 3.7 riilye v preter. I pittel 3.8 hdle tilt følge v vurderigee g i pittel 3.9 ppfølgig v riiee. Kpittel 3.10 hdler riityrige begreiger. 3.4 Pre fr riityrig på verrdet ivå Frålet ed e verrdet riivurderig v virhete er å etblere e fret berivele v virhete riier vireiddel fr bedre pririteriger, g dered gi høyere ålppåele. Fr å ppå dette å virhete etblere e pre irer t lle vitige riier på dette ivået idetifiere g vurdere i frhld til de påvirig de h på virhete ålppåele. Pree bør ivlvere ledere påvirer vlg v ål g trtegi, g hr et verrdet vr fr ålppåele. Det Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter betyr regel t flere ledere ivlvere i e li vurderig. Det er flere eleeter å være på pl år riivurderige geføre. Tydelige ål g ritie ueftrer å være idetifiert, g ledere å h tiltreelig up hvrd die ftree hådtere. I e pre fr truturert riityrig vil det være behv fr t ledele evlig diuterer rii. Frevee vriere, e de bør eppe være eldere e i eheg ed årlige trtegier g pririteriger. I tillegg bør de løpede ppfølgige v virhete iludere vurderiger v riiee hådtere fruttt. I tillegg til de truturerte pree fr verrdet riityrig, fregår det rlt frelle g ufrelle riivurderiger i lederøter. Slite i ledergruppeøtee iehlder fte er gelder rbeidet ed å å virhete ål. Det være er iverettele v ye tilt på e råder, betydelige prbleer eller utfrdriger pptår på dre råder v. Alle lie er hr ed vurderig g hådterig v rii å gøre. Når ledergruppe behdler lie er, er det ftet i fr v diuer g belutiger hv l gøre ed ee. Det er vitig t ledere i lie drøftiger bevit behdler riiprbleti. Dette gir trygghet fr t det ver tid etblere felle hldiger til virhete riitlere. Ledere hådterig v verrdede riier ute tidputee fr truturerte preer, bør gå iludere i virhete berivele v hvrd riier l behdle. I f r g u i Side 23 v 51

24 I pittel berive trivi tegee (3-6 i figur) i e truturert pre fr t å etblere et verrdet riirt fr virhete Idetifierig v virhete verrdede ål Fr å ue evluere riier yttet til ålppåele, er det e frutetig t virhete hr etblert lre ål. Det er vitig å idetifiere lle ålee virhete tyrer t, uvhegig v de er fttt i ålbre tørreler, verblt frulert eller e bi v die. Dee pree bidr til å retiere ålee g dered gi grulg fr å frbedre vlitete i ål- g reultttyrige. De verrdede ålee bør ytetiere, g vurdere ed hey til de er de ritige ålee g de er lrt g tydelig frulert. Dette er et rbeid Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter virhete ledele å geføre. Nrlt etblere g frulere ål i frbidele ed trtegi- g plleggigpreer. Uett å ålee være lrlgt før rii idetifiere g vurdere. Virhete ålettiger vil rlt ytte eg til følgede hvedgrupper: Mål g reulttrv Pålitelig regprpprterig g øifrvltig Overhldele v lver g regler 8. Oppfølgig v riiee I f r g u i Geggeepel - utggput verrdet ål I de følgede pitlee blir etdie illutrert ved help v et gegåede eepel tr utggput i ett v de verrdede ålee fr virhete i eepelet: Vi l ppå høy bruertilfredhet h bruere v våre frvltigteeter (Ketrer til bgrue fr ålftettele: Virheter leverer frvltigteeter til bruere, ppleve t bruere er ifrøyd ed reevidde v de lvfetede rettighete. Eepelet hdler u virhete frvltig v de lvfetede rettighete. Bruertilfredhete er derfr uteluede yttet til frvltigrget hådterig v de lvfetede rettighetee g ie bruere pplever gler ved elve rettighete.) Side 24 v 51

25 3.4.2 Idetifierig v ritie ueftrer Etter t virhete verrdede ål er rtlgt g ytetiert, bør de frhld det er vitigt å lye ed fr å å ålee, rtlegge. Slie vitige frhld beeve i ge eheger ritie ueftrer, g eetege v t det hidre ppåele v ett eller flere ål der ie lye ed de. Når høy bruertilfredhet er et verrdet ål, vil fr eepel r g ritig behdlig bidr til bruertilfredhet. Bevite g gdt frulerte ritie ueftrer tr gå hey til de uligheter virhete hr fr å frbedre ie preter. E gdt geført riityrig vil være tert Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter yttet til frhld er vitige fr t virhete l lye. Dered vil de i lle ie fer fge pp både de uligheter virhete hr g de riier begreer de eve til å utytte die ulighetee. De ritie ueftree ytter eg til verrdede ål, bør idetifiere g ytetiere li t de ytte pp t de ål de bidrr til å ppfylle. Dette er e del v de verrdede tyrige v virhete. Virhete leder g ledere v de ulie virhetrådee å derfr ivlvere eg i rbeidet ed å idetifiere g ytetiere de ritie ueftree. På et verrdet ivå er det vitig å ie være fr detlert år ritie ueftrer berive. Dette vil ue føre til t veetlige frhld blir brte i perelle detler. Mer detlert berivele vil gøre i de eller de dele(e) v rgie hvr de prtie utøvele v tivitete fier ted. Mål- g reultttyrige iluderer tyrigpretere fr blt et å ue åle reulttppåele. Med utggput i de etblerte ålettiger, ledele idetifiere lie åleriterier fr reultter, ed fu på ritie ueftrer. Frute å være reulttiditrer, tyrigpretree gå brue til å vie frdrifte g ttue i de frhld er rtlgt ritie fr å lye ed ålppåele. I f r g u i Side 25 v 51

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Avsnitt Algoritmeanalyse

Algoritmer og datastrukturer Avsnitt Algoritmeanalyse Kapittel 5. Biære søetrær Algoritmer og datastruturer Avsitt 5..5 Algoritmeaalyse Avsitt 5..5.5 - Gjeomsittlig avstad mellom to «aboer» i iorde i et biært søetre med forsjellige verdier ver permutasjo

Detaljer

Løsningsforslag til øving 4

Løsningsforslag til øving 4 Høgsole i Gjøi d. for te., ø. og ledelse temti 5 Løsigsforslg til øig OPPGE det ( 8 Determite esisterer ie! K drtise mtriser e determit. i i detc ( i( i ( i( i ( i i i i 5i 5i i i er! Regereglee er de

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen Utvlgte løsiger oppgvesmlige S kpittel Rekker Utvlgte løsiger oppgvesmlige 0 Vi k prøve med differsemetode Differsee mellom leddee utover er 4,6,8, så det er rimelig t differse mellom femte og fjerde ledd

Detaljer

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Sensorveiledning ECON 1410: Internasjonal Økonomi; vår a) NORD har absolutt fortrinn i produksjonen av begge varer siden A < a og

Sensorveiledning ECON 1410: Internasjonal Økonomi; vår a) NORD har absolutt fortrinn i produksjonen av begge varer siden A < a og 1 Sesorveiledig ECO 1410: Itersjol Økoomi; vår 2004 ) ORD hr solutt fortri i produksjoe v egge vrer side < og < ; det rukes færre timer per ehet produsert v hver vre i ORD e i SØR. Komprtive fortri er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side UNIVRSI I OSO Det matemati-aturviteapelige faultet ame i: amedag: id for eame: Oppgaveettet er på 4 ider Vedlegg: illatte jelpemidler: Me454 Kompoittmaterialer. Madag 4-6-7. 4 7. Formelar ide). Rottma

Detaljer

Obligatorisk oppgave ECON 2200, Våren 2016

Obligatorisk oppgave ECON 2200, Våren 2016 Obligtoris ogve ECON 00, Våre 06 Ogve (0 oeg) Deriver følgede fusjoer med hes å lle rgumeter ) b) f ( ) 4 3 ( ) g 3 4 3 g'( ) 3 c) h( ) f ( )( ) h'( ) f '( )( ) f ( ) d) f ( ) g(, ) f '( ) g ' (, ) g'

Detaljer

Prosedyre for løsning av oppgaver Jeg skal ved hjelp av noen oppgaver/eksempler fra produsentens tilpasning, gi

Prosedyre for løsning av oppgaver Jeg skal ved hjelp av noen oppgaver/eksempler fra produsentens tilpasning, gi 1 Jo Vislie; aril 015 ECO 00 015 Prosedyre for løsig av ogaver Jeg sal ved hjel av oe ogaver/esemler fra rodusetes tilasig, gi forslag til rosedyre/hjel/veivalg til å løse ogaver i ECO 00. Det er tre tyer

Detaljer

Kap 14 Periodisk bevegelse

Kap 14 Periodisk bevegelse K 4 Periodi evegele 4. Glideren å fig - i læreoen lere 0.0 fr in lieveilling og lie ed rhighe null. er 0.800 eunder er glideren oijon 0.0 å den ndre iden v lieveillingen og glideren hr er lieveillingen

Detaljer

Prosedyre for løsning av oppgaver Jeg skal ved hjelp av noen oppgaver/eksempler fra produsentens tilpasning, gi

Prosedyre for løsning av oppgaver Jeg skal ved hjelp av noen oppgaver/eksempler fra produsentens tilpasning, gi Jo Vislie; mars 07 ECO 00 07 Prosedyre for løsig av ogaver Jeg sal ved hjel av oe ogaver/esemler fra rodusetes tilasig, gi forslag til rosedyre/hjel/veivalg til å løse ogaver i ECO 00. Det er tre tyer

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fultet fo teologi, ust og desig Teologise fg Esme i: Diset mtemti Målfom: omål Dto: 8005 Tid: 5 time / l 9-4 tll side il foside: 0 tll ogve: 0 Tilltte hjelemidle: Fohådsgodjet odo Hådholdt lulto som ie

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 9-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Kapittel 1: Beskrivende statistikk

Kapittel 1: Beskrivende statistikk Kapittel : Bekrivede tatitikk Defiijoer: Populajo og utvalg Populajo: Alle mulige obervajoer vi ka gjøre (x,x,,x N ). Utvalg: Delmegde av populajoe (x,x,,x der

Detaljer

f '( x) 28x 6x 2 ( 2) x x 4(3t 2 s) 6s 2x 6(3t 2 s) 2t ln x 2ln y med bibetingelsen 2x y m. Her er m 0

f '( x) 28x 6x 2 ( 2) x x 4(3t 2 s) 6s 2x 6(3t 2 s) 2t ln x 2ln y med bibetingelsen 2x y m. Her er m 0 Fsit obligtorisk oppgve Oppgve (9 poeg) Deriver følgede fuksjoer med hes på lle rgumeter ) f ( ) 7 f '( ) 8 6 svr: b) Svr: g ( ) ( ) ( ) g ( ) ( ) ( ) c) h( ) f ( )( ) Svr: h( ) f '( )( ) f ( ) d) Svr:

Detaljer

Løsningsforslag Fysikk 1 (FO300A)

Løsningsforslag Fysikk 1 (FO300A) øningforlag Fi (FO00A) vår 00 utatt eaen 9. augut, tier Oppgave (%) Ei ule av etall ed te horiontalt (vannrett) ut fra en atapult. (Kula beveveger eg altå horiontalt i uttningøebliet.) Uttningpuntet O

Detaljer

Læringsmål og pensum. Funksjoner hittil (1) Oversikt. Læringsmål Anonyme og rekursive funksjoner Funksjoner som inn-argumenter Subfunksjoner

Læringsmål og pensum. Funksjoner hittil (1) Oversikt. Læringsmål Anonyme og rekursive funksjoner Funksjoner som inn-argumenter Subfunksjoner 1 Lærigsmål og pesum TDT4105 Iformsjostekologi grukurs: Uke 44 Aoyme fuksjoer, fuksjosfuksjoer og rekursjo Lærigsmål Aoyme og rekursive fuksjoer Fuksjoer som i-rgumeter Subfuksjoer Pesum Mtlb, Chpter 10

Detaljer

PARENTESER Matematikerne har funnet på at i regneuttrykk kan vi bruke parenteser for å markere hvilken regneoperasjon som skal gjøres først.

PARENTESER Matematikerne har funnet på at i regneuttrykk kan vi bruke parenteser for å markere hvilken regneoperasjon som skal gjøres først. Smmedrg kpittel SAMMENDRAG Dette er et smmedrg v det du hr rbeidet med om lgebr i Nummer 8, Nummer 9 og Nummer 10. Hvis du treger mer treig utover oppgvee i Nummer 10, fier du ekstr oppgver på elevettstedet.

Detaljer

Løsning på kontrolloppgaver 1 Rekker

Løsning på kontrolloppgaver 1 Rekker Løning på kontrolloppgver Rekker Oppgve ) ) Når følgen er ritmetik, er: = + d 8 = + d 8 = d d = 6 = 8 = + d = + 8 = 0 ) Når følgen er geometrik, er: = k 8 = k k = 8 = 9 k = eller k = Siden tllfølgen betår

Detaljer

Kapittel 9: Mer kombinatorikk

Kapittel 9: Mer kombinatorikk MAT00 Disret Matemati Forelesig : Mer ombiatori Roger Atose Istitutt for iformati, Uiversitetet i Oslo Kapittel 9: Mer ombiatori 5. april 009 (Sist oppdatert: 009-04-5 00:06) MAT00 Disret Matemati 5. april

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

16.8 Intensiteten forårsaket av flere uavhengige lydkiler er summen av de individuelle intensitetene.

16.8 Intensiteten forårsaket av flere uavhengige lydkiler er summen av de individuelle intensitetene. Kap 6 yd Q6.4 Med hilke aktor il iteitete øke hi trykkaplitude i e lydbølge doble? Med hilke aktor å trykkaplitude i e lydbølge øke or at iteitete kal øke ed e aktor 6. Forklar. 6. E lydbølge i lut har

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Fordeling av administrative oppgaver for ph.d.-utdanning ved NMBU Veterinærhøgskolen

Fordeling av administrative oppgaver for ph.d.-utdanning ved NMBU Veterinærhøgskolen Frdelig av admiistrative ppgaver fr ph.d.-utdaig ved NMBU Veteriærhøgskle Ph.d.-utdaig: I NMBU s frskrift fra 01.01.2015 er Frskigsutvalget (FU) eller istituttet ppgitt sm asvarlige fr de frskjellige delee

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

I den generelle situasjonen vil massen, dersom den er ute av fjæras likevekt akselerere iht. Newton 2. lov: 2 2 (0.1) dt (0.2) (0.3) (0.

I den generelle situasjonen vil massen, dersom den er ute av fjæras likevekt akselerere iht. Newton 2. lov: 2 2 (0.1) dt (0.2) (0.3) (0. HIN IBDK RA.8.6 RoMatMe Svigiger Side 1 av 8 11 Meaise svigiger 11.1 Itrodusjo Det eleste svigesyste består av e asse so er festet til e fjær. Figure viser e situasjo der fjærrafte utgjør de eeste aselererede

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722 Dkme d Vår Vår sksbehdler Deres d Deres Jsei Wee Grv, lf. 33412500 1 v 6 Nrsk Elekrekisk Kmiè A. Leif T. Aese Psbks 280 1326 Lysker Arkivkde 540 DSBs kmmerer il hørig NEK 400:2014 del 8 g vsi 722 1. Iledig

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

Kapittel 9 ALGEBRA. Hva er algebra?

Kapittel 9 ALGEBRA. Hva er algebra? Kpttel 9 ALGEBRA Hv er lger? Kpttel 9 ALGEBRA Alger Ekelt k v s t lger er å rege me okstver steet for tll. Når v løser lgger, står okstve (vlgvs for et estemt tll. Når v ruker lger tl å utlee formler eller

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVRSI I OSO Det matemati-aturviteapelige faultet ame i: amedag: id for eame: Vedlegg: illatte jelpemidler: MK4540 Kompoittmaterialer Fredag 0-06-006 0900 00 Formelar ide) Rottma formelamlig + godjet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVERITETET I AGDER Grid E K A E N O P P G A V E : FAG: FY05 Fyikk ÆRER: Per enrik ogd Kler: Do: 6.05. Ekenid, fr-il: 09.00 4.00 Ekenoppgen beår følgende Anll ider: 5 inkl. foride Anll oppger: 3 Anll

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ECON 2200 VÅREN 2014: Oppgaver til plenumsøvelse den 12.mars

ECON 2200 VÅREN 2014: Oppgaver til plenumsøvelse den 12.mars Jo Vislie; mars 04 Ogave ECO 00 VÅRE 04: Ogaver til leumsøvelse de.mars E bedrift har rodutfusjoe = - b, der b er e ositiv ostat. Sisser grafe til dee og agi egesaee til rodutfusjoe (ved gjeomsittsrodutivitet,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Logaritmen til et tall er det vi må opphøye 10 i for å få tallet. Logaritmen til et tall a kan vi indirekte definere slik:

Logaritmen til et tall er det vi må opphøye 10 i for å få tallet. Logaritmen til et tall a kan vi indirekte definere slik: Logritme til et tll er det vi må opphøye 10 i for å få tllet. 10 2 = 100 Logritme til 100 er 2. log 100 = 2 10 3 = 1000 Logritme til 1000 er 3. log 1000 = 3 Logritme til et tll k vi idirekte defiere slik:

Detaljer

Kombinatorikk. MAT1030 Diskret matematikk Forelesning 20: Kombinatorikk. Repetisjon. Repetisjon

Kombinatorikk. MAT1030 Diskret matematikk Forelesning 20: Kombinatorikk. Repetisjon. Repetisjon Kombiatori MAT Disret matemati orelesig : Kombiatori Roger Atose Matematis Istitutt, Uiversitetet i Oslo 7. april 8 Kombiatori er studiet av opptelliger, ombiasjoer og permutasjoer. Vi fier svar på spørsmål

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + 9 sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da yikk or igeiører. Litt tatikk. Side Litt tatikk. etigeer or ikeekt. Vi ka å ette opp etigeer or at et egeme ka ære i ro. Vi et aerede at ektorumme a de kretee om irker på egemet må ære ik u or at maeeteret

Detaljer

Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DT KGIG KUSKAPSDPARTMT MMMner- Adresster i hht. liste Deres ref Vår ref Dt 285673-/KB 2.3.29 Fstsettelse v nsjnlt kvlifiksjnsrmmeverk fr høyere utdnning Vedlgt følger nsjnlt rmmeverk fr kvlifiksjner fr

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Forelesning Z-, t-test, test for forventningsdifferanser

Forelesning Z-, t-test, test for forventningsdifferanser STAT Sttstkk Metoder ushu.l@ub.o Forelesg + 3 Z-, t-test, test for forvetgsdfferser. Sttstsk hypotesetestg ullhypotese): ypotese so først ttt å være st *Forålet ed e test er å udersøke o dtterlet gr grulg

Detaljer

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14 ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-aalye- 22.09.14 Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya

Detaljer

Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør

Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Utredig Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Utredig r.: Oppdg r.: Dat: U01 5600 0.0.01 Kude: Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans.

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans. Lønngfrlg fr ktvt flter gve FYS3 H9 Uke 4 H.Blk Aktvt flter Ogven ekker eell m, elt g renn. Dette flteret er ert å en relerng v et Sllen ey flter. Ref : Sllen, R. P.; E. L. ey 955-3. "A Prtl Meth f Degnng

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 7. august 2006 TFY4250 Atom- og molekylfysikk

Løsningsforslag Eksamen 7. august 2006 TFY4250 Atom- og molekylfysikk Eksme TFY450 7. ugust 006 - løsigsforslg Oppgve Løsigsforslg Eksme 7. ugust 006 TFY450 Atom- og molekylfysikk. Grutilstde ψ (x hr ige ullpukter. Første eksiterte tilstd ψ (x hr ett ullpukt. Når potesilet

Detaljer

ØVE RE GGA FJE LLGÅRD

ØVE RE GGA FJE LLGÅRD ØVE RE GGA FJE LLGÅRD Øveregga Fjellgård ligger i Sknedal, Gauldalen -73 km fra Trndheim ca. 1 times kjøring. Har vernatting fr Stille hviler Øveregga Fjellgård ved hellinga til Byådalen. Om man kmmer

Detaljer

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Særtrykk. Matematikk 1T

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Særtrykk. Matematikk 1T Odd Heir Joh Egeseth Håvrd Moe Ørulf Borg BOKMÅL Særtrykk Mtemtikk T Odd Heir Joh Egeseth Håvrd Moe Ørulf Borg BOKMÅL Mtemtikk T Ihold Alger A Tllregig 7 B Tllmegder C Potesregig 0 D Store og små tll

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

TR ansistor som bryter anvendt i enkle logiske CMOS porter.

TR ansistor som bryter anvendt i enkle logiske CMOS porter. el : Grunnleene iitl CMO NGVR ERG I. Innhol TR nitor om ryter nvent i enkle loike CMO porter. erie- o prllellkolin v nno- o pmo trnitorer. Inverter, NN. NOR o enerelle porter. Komplementær CMO me opptrekk

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. lute Clariet a ercui 1 ercui ae Amlificati Ha Mae Vila Cell Duble ba 1 b y - ij - h h - - - - - - - y - ij hai gg Marimba b b Cymbal Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ ( ) ß c = c 0 e

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag 8.5.5 EKSAMEN øigforlg Emekode: ITD5 ITD5 Dto: 8. mi 5 Hjelpemidler: Eme: Mtemtikk dre delekme Ekmetid: 9.. Fglærer: - To A-rk med vlgfritt ihold på begge ider. - Formelhefte. Chriti F Heide Klkultor er

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

n_angle_min.htm

n_angle_min.htm Kp 9 Rotjon 9.1 En ptikkel beege eg i en ikelbne ed kontnt inkelhtighet lik 1. -1. Siule, ål og beegn ho to inkel diuekto h beeget eg i løpet.. Mek: Mek i checkboken D lik t du ende iuleingen f 3D til

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano Thore Hauker GRORDDALS-SITE for Piao Tittel: GRORDDALS-SITE for iao Musikk: Thore Hauker Notesats: Bio Laos Foto å forside: Alailde, fotografert av Karste Sølve Nilse. Trykt med tillatelse tgitt av Catado

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

Klikk (ctrl + klikk for nytt vindu) for å starte simuleringen i SimReal.

Klikk (ctrl + klikk for nytt vindu) for å starte simuleringen i SimReal. Kp 9 Rotjon 9. En ptikkel beege eg i en ikelbne ed kontnt inkelhtighet lik. -. Siule, ål og beegn ho to inkel diuekto h beeget eg i løpet.. Mek: Mek i checkboken D lik t du ende iuleingen f 3D til D. Fjen

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

Førsteordens lineære differensiallikninger

Førsteordens lineære differensiallikninger Førsteordens lineære differensiallininger Begrepet førsteordens lineære differensiallininger er ie sielig definert i Sinus R. Denne artielen omhandler det temaet. En førsteordens lineær differensiallining

Detaljer

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsistruks Mterig viterdrift Vi håper de får str glede av et Nvema kulde prdukt! www.vemakulde. w w. Ihld MONTASJE... 1 Dkumetasj... 2 Mtasje av viterdrift på mii splitter... 3 Hvrfr viterdrift....

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z OM TAYLOR POLYNOMER I dette otatet, som utfyller avsitt 6. i Gullikses bok, skal vi se på Taylor polyomer og illustrere hvorfor disse er yttige. Det å berege Taylor polyomer for håd er i prisippet ikke

Detaljer

Våren Ordinær eksamen

Våren Ordinær eksamen Våren - Ordinær ekaen. Vi enker a en parikkel beeger eg lang en re linje (-aken. Parikkelen arer i r i pijn =. ed iden =. Parikkelen haighe funkjn a iden er gi ed: ( hr.. a eregn parikkelen akelerajn a

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer