Risikostyring i staten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikostyring i staten"

Transkript

1 Riityrig i tte Hådterig v rii i ål- g reultttyrige Metdeduet

2 FORORD K du leder vre på følgede pørål: Hvile ftrer er vgørede fr ålppåele i i virhet? Hvrd eg idetifiere ye g edrede riier? Hvile v die riiee er vurdert veetlige i frhld til ålppåele fr i virhet? Hvrd eg etblere heiteige tyrig- g trlleier blerer rii, trll g t/ytte ved ulie tilt g trlltiviteter? Hvrd eg vite t die tyrig- g trlleiee fugerer effetivt g fruttt? Dette etdeduetet hr til heit å gøre deg bedre i td til å vre på die pørålee. Det beriver e etde fr hvrd du på e truturert åte beytte riityrig g iter trll et vertøy fr å gi rielig ierhet fr t virhete ppår ie ålettiger. Regelveret fr øityrig i tte tiller rv riityrig g iter trll i ttlige virheter. I regelveret gi det ie ærere viig hvrd dette l utfre eller geføre i virhetee. Seter fr ttlig øityrig (SSØ) hr derfr utrbeidet et etdeduet fr riityrig g iter trll i tte. Duetet l bidr til å veilede virhetee i hvrd dette geføre iefr de rer regelveret fr øityrig i tte etter. Utrbeidele hr edd i fr v et pret ledet v eirrådgiver Bete Nyrud Gbel (SSØ). Prter Stei-Rgr Nreg (KPMG) hr bitått pretleder uder hele utrbeidele. I tillegg hr følgede etere rådgivere bidrtt i pree: Mger Lr-Eri Førtft (Delitte), eir ger Gur Hff (Delitte), ttutriert revir Kut Løe, prfer g ttutriert revir Fleig Ruud, PhD (Hdelhøyle BI, Uiveritet Zurich g Uiveritet St. Glle) g ger Stei-Ove Sgtd (Delitte). I tillegg hr e referegruppe vært e vitig del v pretet. De hr betått v følgede repreetter fr ttlige virheter: Seirrådgiver Nil Helle (Sttediretrtet), revidiretør Igerd Juel Igebrgrud (Ritrygdeveret), eirrådgiver Sverre Lude (UIO, fr 1. ugut 2005 Hele- g rgdeprteetet), vdeligdiretør Iterrevie Igrid Niclic (Aett), revidiretør Tei St (Sttediretrtet), revief Sveiug Svberg (UIO) g leder v iterreviehete Trie Tegb (Frigrådet). Styriggruppe fr pretet hr betått v Mrie Adree (diretør SSØ) g eirrådgiver E C. Jee Steeth (Fideprteetet). Rirevie hr vært bervtør både i tyriggruppe g referegruppe ed hehldvi epedief H Crd He g vdeligdiretør Ol Hllu. Med dette etdeduetet øer vi å frheve de pitive verdiee i rbeidet ed riityrig g iter trll g betydige v dette fr bedret åltyrig g reulttppåele. SSØ vil videreutvile etdie bert på de erfriger gøre i virhetee. På våre ettider (www.f.) vil du fie ytterligere ifr g eepler i tilytig til riityrig g iter trll. Ol, 8. deeber 2005 Side 2 v 51

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG Iledig Avr fr riityrig g iter trll Virhete itere tyrig Deprteetet tyrig v virheter Frålet ed etdeduetet Hådterig v rii i ål- g reultttyrige Tre tegrier v ålettiger Riityrig g iter trll e pre Duet Metde fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige Frålet ed duet v riityrige Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Pre fr riityrig på verrdet ivå Idetifierig v virhete verrdede ål Idetifierig v ritie ueftrer Idetifierig v riier Vurderig g pririterig v riier Nærere vurderig v ylighet g eve Vurderig g pririterig v riiee på verrdet ivå Pre fr utrbeidele v riirt på lvere rgiivåer Riilye v pertive preer Riilye v preter Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Oppfølgig v riiee Heite ed ppfølgig v riiee Prtie åter å følge pp riier på Bru v ctrllere g iterrevi Riityrige begreiger Stirdregiter Vedlegg A - Beteeler iter trll i øiregelveret Side 3 v 51

4 K du leder vre på følgede pørål: SAMMENDRAG Hvile ftrer er vgørede fr ålppåele i i virhet? Hvrd eg idetifiere ye g edrede riier? Hvile v die riiee er vurdert veetlige i frhld til ålppåele fr i virhet? Hvrd eg etblere heiteige tyrig- g trlleier blerer rii, trll g t/ytte ved ulie tilt g trlltiviteter? Hvrd eg vite t die tyrig- g trlleiee fugerer effetivt g fruttt? Dette etdeduetet hr til heit å gøre deg bedre i td til å vre på die pørålee. Det beriver e etde fr hvrd du på e truturert åte beytte riityrig g iter trll et vertøy fr å gi rielig ierhet fr t virhete ppår ie ålettiger. I rbeidet ed etdeduetet er det ttt utggput i et eret iterlt rever (COSO ERM, 2004). De frggåte iere er tilpet det ttlige øiregelveret g ttlige behv. Virhete lievel velge å brue dre frggåter ivretr øiregelveret rv. HÅNDTERING AV RISIKO I MÅL- OG RESULTATSTYRINGEN Mål- g reultttyrig er det verrdede tyrigpriipp i ttlig frvltig. E gd ålg reultttyrig frutetter t virhetledele eer g tivt hådterer de utfrdriger eller uierheter påvire ålppåele egtivt. Øiregelveret iehlder gegåede rv t ll tyrig, ppfølgig, trll g frvltig i tte l tilpe virhete egert t rii g veetlighet. I tillegg er rvee til iter trll i øiregelveret gå rv til riityrig. I duetet beytte priært betegele riityrig g ie riityrig g iter trll dee pree. I etttyrige l deprteetet ire t uderliggede virheter hr etblert e frvrlig riityrig g iter trll. Virhete ledele l ørge fr t det er etblert e frvrlig riityrig g iter trll i virhete, g påe t de fugerer på e tilfredtillede åte. Grute i duetet er t etdie g begreppprtet l ue beytte v lle ttlige virheter, både i deprteetee tyrig v uderliggede virheter g i de eelte virhet itere tyrig, gå deprteetee itere tyrig. Metdeduetet etrerer eg iidlertid hvedelig de itere tyrige. I hehld til øiregelveret l lle virheter ire tiltreelig tyrigifr g frvrlig belutiguderlg tilpet virhete egert g rii g veetlighet. Regelveret iehlder i tillegg flere epliitte duetrv ed relev fr duet v riityrig g iter trll e itegrert del v ål- g reultttyrige. Gd duet vil rlt gå være et vitig bidrg i e tiuerlig frbedrig v riityrige g dered v ål- g reultttyrige helhet. Side 4 v 51

5 HVA ER RISIKOSTYRING I STATEN OG HVA SKAL OPPNÅS MED DEN? Øiregelveret rv til riityrig g iter trll i ttlige virheter ppuere i berivele uder: Riityrig g iter trll er e pre itegrert i ål- g reultttyrige er utfret fr å ue idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii li t riie er iefr eptert ivå geføre v virhete ledele g øvrige tte vede i ftettele v trtegi g pler g på tver v virhete fr å gi rielig grd v ierhet fr virhete ppåele v ie ålettiger. Av øiregelveret utlede tre tegrier v ålettiger virhete l ppfylle: Mål g reulttrv Pålitelig regprpprterig g øifrvltig Overhldele v lver g regler Målettigee l ppå iefr de ree tildelte bevilgiger g evetuelle dre dipible reurer etter. Defii v rii: Det t frhld eller hedeler itreffe g påvire ppåele v ålettiger egtivt. E rii l vurdere i frhld til ylighete fr t de itreffer, g de frvetede evee de vil edføre der de itreffer. Reulttet v die vurderigee gir hvr høy de eelte rii er. Det der grulget fr å priritere hvile riier e veetlige i frhld til å ue påvire ppåele v ålettiger egtivt på ulie ivåer g det derfr å legge vet på videre i riityrigpree. Defii v riitlere: Et eptert ivå på rii fr ie å å de eelte ålettig. Riitleree tr utggput i de rii, i et vidt perpetiv, e virhet eptere i rbeidet ed å reliere itt frål/i vi, g ligger til gru fr virhete trtegier g relterte ålettiger. Strtegiee g ålettigee, i i tur tyrer frdelige v reurer, vlre i råd ed verrdet rg. Når ledele vurderer e rii til å være utefr riitlere, vil det være behv fr å iverette ytterligere tilt g trlltiviteter fr å reduere riie til et eptert ivå. På gru v uierhet rig frtide, begreede reurer g begreiger frbudet ed ehver tivitet vil det rlt ie være ulig å reduere riie helt til ull. Tilt g trlltiviteter: Tilt g trlltiviteter l brige geværede rii i vr ed eptert ivå. Tiltee irbeide i hdligpler eller ligede, g trlltivitetee l ire t tiltee blir utført på e effetiv åte g til rett tid. Ktrlltiviteter betår vligvi v t hvedeleeter e berivele v trlltivitete g hvrd de l geføre t de ftie geførige v tivitete. Vlg v tilt g trlltiviteter: Vlg v tilt g tilhørede trlltiviteter l e på bgru v e vurderig v td i frhld til ytte. Side 5 v 51

6 Fr øiregelveret følgede hvedeleeter i riityrig g iter trll tille pp, lle påvirer hverdre: Styrig- g trllilø Idetifierig v ål Idetifierig v riier Vurderig g pririterig v riier Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Ifr g ui Oppfølgig Metde fr riityrig gegå i duetet er bert på die hvedeleetee, g beriver de ærere. METODE FOR HÅNDTERING AV RISIKO I MÅL- OG RESULTATSTYRINGEN Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 4. Idetifiere ritie ueftrer 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 7. Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter I f r g u i Riityrig itegrert i ål- g reultttyrige illutrere vit i figure vefr. Figure illutrerer åtte teg i pree. Stegee berive ærere i tbelle på ete ide. Steg 1 g 2 geføre ved førte gg itegrerig, g get ved eere revideriger v hvrd pree geføre i de tuelle virhete. Steg 3 til 8 geføre å fte ledele belutter i i trtegi fr itegrerige. Steg 3 til 8 geføre både på virhetivå g på lvere rgitrie ivåer t fr pertive preer g preter. Gd riityrig frutetter et ut tyrig- g trllilø g gd ifr g ui. Dette der grupilree i e gd riityrig. Styrig- g trlliløet ftter ulture i rgie bør påvire de tte hldig til riityrig pitivt, li t rgie ppår e ier g frvrlig drift. Uvhegig v rgitri ivå er det vitig t ledere går fr et gdt eepel fr de tte i rgie. E ree ftrer frer tyrig- g trlliløet. Vitige ftrer er: Det epterte ivå på rii, ledele hldig til g iteree fr effetiv Side 6 v 51

7 riityrig, hvrd ledele vetlegger ålppåele, itegritet, etie verdier g tiltreelig pete på de ulie ledeleivå g h rgie øvrige edrbeidere, rgitruture, åte ledele tildeler vr g ydighet på, g hvrd ledele irer t lle tte frtår virhete ålettiger. Gd ifr g ui er ødvedig på lle ivåer i e rgi fr å idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii, g på e åte tyre virhete t ålppåele. Dette ftter ledele rgierte ifr gør det ulig fr de tte å geføre itt rbeid i tråd ed det vret de er tildelt. Videre ftte gå ufrell ui ppver, edver g på tver v de frelle rgitruture. Det er vitig t det er gd vlitet på virhete tyrigifr. De å være relevt, tidritig, rret g tilgegelig fr lle hr bru fr de. Videre å ifr g ui bidr til t riivurderiger på ulie ivåer i rgie e i eheg. ETABLERE STRATEGI OG PROSESS STEG 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Utrbeide e tydelig trtegi. Dette vil bidr Strtegie bør blt et t fr eg til e lr frtåele fr heite ed heite ed riityrige, ledele riityrige, hvile verdi de vil h i rlle, plicy fr riityrig, frhld til de ppgver virhete er ipleeterigfer g ilepæler, pålgt g hvrd riityrige l evetuelt behv fr edrigledele g itegrere i ål- g reultttyrige. peteutvilig. STEG 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Gd riityrig er itegrert i virhete ål- g reultttyrig. Det betyr t de er et lievr, g t de utføre tidig ed dre tyrigpreer. Fr eepel er det vitig t riivurderiger gøre tidig ed dre plleggigpreer. På et verrdet ivå er det turlig å geføre riivurderiger e del v trtegi- g plleggigpreer, g på lvere rgiivåer i frbidele ed utrbeidele v virhetpler g ligede. På er pertive ivåer vil det være turlig t det geføre riivurderiger g iverette ulie tilt g trlltiviteter i frbidele ed utfrig v pertive preer. Slie vurderiger bør utføre peridi g år det er veetlige edriger i ål, rgi eller dre itere g etere frhld. Riityrig er gå vært relevt i preter e virhet gefører. Hv bør ledele gøre g hvrfr? Etblere e pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige. Dette vil øe verdie v riityrige g bidr til effetiv reurbru. Når riityrige fullt ut er itegrert i virhete ål- g reultttyrig, vil ledele e del v tyrigifre h ifr fr riivurderiger gå på lvere ivåer i rgie grulg fr de verrdede riivurderige. Hvrd dette gøre? Det bør utrbeide e verit ver virhete lede tiviteter g preer. Det bør fret e vurderig v hvile tiviteter g preer er vitigt å priritere i ipleeterigrbeidet g hvile t på et eere tidput. På bgru v dee pririterige bør det utrbeide e ipleeterigpl. De verrdede lede riilye bør geføre før det fret riilyer iefr de eelte virhetrådee ( tp-dw tilærig). Det bør pe e eheg ell riivurderiger på et verrdet ivå g lvere ivåer. Side 7 v 51

8 ANALYSE, TILTAK OG OPPFØLGING PÅ FLERE NIVÅER I det følgede berive tegee (3-8 i figure) i e truturert pre fr riityrig. Frggåte er heiteig både på verrdet ivå fr virhete helhet g på lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter. STEG 3: Idetifiere ål Hv bør ledele gøre g hvrfr? Gegå de ål virhete tyre t fr å e de er rete g tiltreelig lrt frulerte. Målee å tilpe fr lle ivåer i rgie. Hvrd dette gøre? Ved ipleeterig v riityrig å virhete ålettiger iefr de tre tegriee gegå fr å e de er rete g tiltreelig lrt frulerte. Det er ødvedig ed lre ål fr å ue vurdere riie fr ie å å die ålee. STEG 4: Idetifiere ritie ueftrer Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Idetifiere g ytetiere de frhld er vitigt å lye ed fr å å ålee. Å idetifiere ritie ueftrer i frbidele ed ålppåele gør det elere å idetifiere riier. Bevite g gdt frulerte ritie ueftrer tr gå hey til de uligheter virhete hr til å frbedre ie preter. Ved ipleeterig v riityrig bør de frhld er vitigt å lye ed fr å å ålee, idetifiere g ytetiere li t de ytte pp t de ål de bidrr til å ppfylle. Styrigpretere, frute å være reulttiditrer, brue til å vie frdrifte g ttue i de frhld er rtlgt ritie fr å lye ed ålppåele. STEG 5: Idetifiere riier Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Idetifiere g rtlegge riier true virhete ålppåele. Ledele å h et bevit frhld til hvile riier true ålppåele før det t tillig til de hådtere tilfredtillede eller ie på vurderigtidpuet. Ved å ytetiere ål t hvile frhld er ritie å lye ed fr å å ålee (teg 3 g 4), ffer ledele eg et gdt grulg fr å defiere hvile riier truer die frhldee. Riiftrer yttet til de eelte ritie ueftr idetifiere på ge ulie ivåer, g der et riihierri. STEG 6: Vurdere g priritere riiee utrbeide riirt Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Vurdere riiee ed hey til ylighet fr g frvetet eve v t de itreffer. Vurderig v e rii er høy eller lv gøre i frhld til det ålet de truer ppfyllele v. Die vurderigee vil gi e verit (et riirt) ver hvile riier hådtere gdt llerede, g hvile ie hådtere gdt. Sefttet gir dette et bilde v ylighete fr t det tuelle ålet ie å, g hvr lvrlig dette vviet fr ålet frvete å bli hvi ie ytterligere tilt iverette. Vurderig g pririterig gøre på ulie åter. Fr eepel vurderiger hvr lle i de tuelle ledergruppe deltr, vurderiger frettt v de eller de ledere i pri hådterer riie på de ulie råder i virhete, eller virhetledere vurderig bygger på ipill fr dre ledere. Vurderige å bere på ledele riitlerer. Fr å ue vurdere riie på et verrdet ivå, er det ødvedig t ledele hr e ppftig v hvrd riie på lvere ivåer hådtere. Side 8 v 51

9 STEG 7: Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Riivurderiger vil, uvhegig v hvilet ivå de er geført på eller de er yttet til et pret eller e pertiv pre, lede til ulie typer belutiger hvrd riie bør hådtere. Belutiger rig hådterig v rii geerelt dele i i fire tegrier. Die tegriee er å ugå, reduere, dele eller eptere rii. Sillet ell ylighet g eve i riivurderigee vil være til help år ledele l vurdere hvile hådterig vil h tørt effet. Hv bør ledele gøre g hvrfr? Vurdere g ftte belutig hvrd riiee l hådtere fr å brige riie iefr et eptbelt ivå. Iverette de ødvedige tilt g trlltiviteter fr å ire t riihådterige blir utført på e effetiv åte. Det å følge pp t trlltivitetee geføre fruttt. Hvrd dette gøre? Pririterig v ye tilt g trlltiviteter å gøre på bgru v de effete ltertive tilt å t å h fr å reduere e uøet rii, g i hvile grd tiltee er geførbre bert på e t/ytte vurderig. Ledele å gå h e ppftig v de vedttte tiltee vil være tiltreelige til å reduere riie til et eptbelt ivå iefr e eptbel tidre. STEG 8: Oppfølgig v riiee Hv bør ledele gøre g hvrfr? Hvrd dette gøre? Følge pp riityrige, g vurdere de fugerer ver tid. Ledele bør ftette g retiere hvrd de l ffe eg tiltreelig verit ver hvrd riityrige prtiere i virhete. Dette ppå ge løpede ppfølgigtiviteter, evlueriger eller e bi v de t. E gd ppfølgig v riier vil gi ledele gd tyrigifr g ulighete til å iverette ødvedige tilt på et tidlig tidput. Ledele ppfølgig hr gå e betydelig prevetiv verdi. Det være effetivt å ipleetere ppfølgig vi tyrigpretere ier e hvrd riiee hådtere. Ogå perelle frhld åle ved bru v tyrigpretere. I tillegg ppfølgige e på ulie dre åter, fr eepel ved yteti gegg i øter, tler rudt driftprbleer, rpprter, tiprøver g drøftig v feilituer pptår g i fr v egeevlueriger fr ledere. Evlueriger gå fret på et er betivt grulg v perer hr tørre vtd til det l evluere, fr eepel e iterrevi. RISIKOSTYRINGENS BEGRENSNINGER Uett hvr gdt riityrige pllegge g geføre, de bre gi ledele g verrdet rg rielig ierhet fr t virhete vil ppå ie ålettiger. Det er blt et begreiger i tilytig til ulre ålfruleriger, uli ppftig v ål g/eller riitlerer t vheter i eeelig døerft. I tillegg repreeterer det e begreig t belutiger tilt g trlltiviteter å bygge på e t/ytte vurderig. Videre det være t tiltee g trlltivitetee ie geføre fruttt på gru v ubevite eller bevite feil. Side 9 v 51

10 1 Iledig Deprteeter g ttlige virheter l ivret ge g vitige ppgver i fuet. Mål- g reultttyrig l ire t de verrdede plitie ålee blir brutt ed til rete ål virhetledere tyre etter. Både etere g itere rebetigeler påvirer de ulighetee virhetee hr til å ifri de rv g frvetiger de er tilt verfr. Utfrdriger eller uierheter påvire ålppåele egtivt, tle gere riier. E gd ål- g reultttyrig frutetter derfr t virhetledele eer g tivt hådterer die riiee. Riityrig g iter trll itegrert i ål- g reultttyrige l bidr til t virhete år ie ål. Mål- g reultttyrig er det verrdede tyrigpriipp i ttlig frvltig. Dette er edfelt i bevilgigregleetet 1, g i de gruleggede tyrigpriippee i øiregelveret 2 (e re uder). I øiregelveret fr øvrig følge priippet pp g utdype. Øiregelveret hdler ett- g virhettyrige i tte i et bredt perpetiv, g dreier eg ie bre øityrig. REGLEMENT FOR ØKONOMISTYRING I STATEN 1 Frål Regleet fr øityrig hr frål å ire t: ) ttlige idler brue g iteter ppå i vr ed Strtiget vedt g frutetiger b) fttte ål g reulttrv ppå c) ttlige idler brue effetivt d) tte terielle verdier frvlte på e frvrlig åte 4 Gruleggede tyrigpriipper Alle virheter l ) ftette ål g reulttrv iefr re v dipible reurer g frutetiger gitt v verrdet ydighet b) ire t fttte ål g reulttrv ppå, reurbrue er effetiv g t virhete drive i vr ed geldede lver g regler, heruder rv til gd frvltigi, hbilitet g eti tferd c) ire tiltreelig tyrigifr g frvrlig belutiggrulg Deprteetet l i tillegg ftette verrdede ål g tyrigpretere fr uderliggede virheter, f. 7. Styrig, ppfølgig, trll g frvltig å tilpe virhete egert t rii g veetlighet. Øiregelveret iehlder rv t tyrig, ppfølgig, trll g frvltig l tilpe virhete egert t rii g veetlighet (f. ite etig i 4 i be 1 Bevilgigregleetet fttt v Strtiget 26. i 2005 (erttter det tidligere Bevilgigregleetet fttt v Strtiget 19. veber 1959 (ed eere edriger) fr 1. ur 2006) 2 Øiregelveret beytte i etdeduetet lebetegele fr Regleet fr øityrig i tte (i duetet frrtet til Regleetet eller R ), fttt ved rpriregete relu g Beteeler øityrig i tte (i duetet frrtet til Beteelee eller B ), fttt v Fideprteetet Side 10 v 51

11 vefr). Tilpigrvet gelder både i tyrig g trll i det eelte deprteet, i deprteetet tyrig g trll v uderliggede virheter (etttyrige) g i tyrig g trll i de eelte virhet. I tillegg rever regelveret epliitt t lle virheter l etblere iter trll tilpet rii g veetlighet (B 2.4 f. R 14). Die gegåede rvee i øiregelveret iebærer t vurderig v rii g veetlighet l ligge til gru fr å utfre det lede tyrig- g trllpplegget 3. Frvrlig hådterig v rii er ødvedig fr lle deprteeter g uderliggede virheter, uett råde g tørrele. Vitige utfrdriger er å itegrere lie vurderiger i tyrigpreee, å e lre eheger ell ål, rii g tilt, t å t tillig til eptbelt ivå på rii. Krvee til iter trll i øiregelveret er gå rv til riityrig. Krvee ier epliitt t de itere trlle l være iebygd i virhete itere tyrig, g øe ylighete fr ppåele v virhete ål ved t idetifierer riier g tilt fr å reduere riiee. De dre eleetee rvee til iter trll ftter, repreeterer lle peter i gd riityrig. I dette etdeduetet beytte riityrig g iter trll betegele på de pree ftter å idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii e del v ål- g reultttyrige i tte. Riityrig g iter trll blir dered e lebetegele på det i øiregelveret dee v begrepet iter trll, g de gegåede rvee å tilpe ll tyrig, ppfølgig, trll g frvltig til rii g veetlighet, gå i deprteetee tyrig v uderliggede virheter. I pittel 2.2 gi e ærere berivele v pree g petee i riityrige ifølge det ttlige øiregelveret. Fr eelhet yld beytter duetet i e eheger begrepet riityrig lee g ie riityrig g iter trll fr å berive dee pree. Dette gelder ærlig i etdedele i pittel 3. Avret fr riityrig g iter trll ligger h virhete ledele 4. Metdeduetet øer å gøre dette vret elere å frvlte ved å berive hvrd virhete på e truturert åte idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii. Øiregelveret frutetter t virhetee iveretter tiviteter fr å tilpe g bygge i e tilfredtillede hådterig v rii i i ål- g reultttyrig, både i plleggig, geførig g ppfølgig. 3 Se R 4, 10 g 16, B 1.2, 1.3, 1.5.2, 1.5.3, 2.2, 2.4, 2.5.3, 2.5.5, 2.6, 4.3.6, , 6.5, 7.4, g Beteelee beytter begrepet virhete ledele blt et i frbidele ed tle v ydighet g vr fr virhete itere tyrig (pittel 2). Begrepet ledele ftter i dee eheg både virhetledere g evetuelt tyre fr virhete. Det freliggede etdeduetet beytter begrepet virhetledere i eelte eheger, ute t det iebærer e relitetfrell fr Beteelee. Det hevie fr øvrig til pittel 1.1 vrfrhld Side 11 v 51

12 I rbeidet ed dette etdeduetet er det vlgt å t utggput i COSO 5 Eterprie ri geet reveret (COSO ERM). Metdeduetet ierer e frggåte tilpet det ttlige øiregelveret g ttlige behv. Kpittel 3 iehlder veiledig g eepler på et helhetlig pplegg fr riityrig. Virhete lievel velge å brue dre frggåter ivretr øiregelveret rv. De eiterede tyrigpreee riityrig g iter trll l itegrere i, vil i tr grd være uie fr de eelte virhet vhegig v virhete egert (furlle, tørrele, pleitet v.). Metdeduetet beriver derfr ie fullt ut hvrd riityrig g iter trll itegrere i de eelte virhet tyrig g i etttyrige. SSØ øer iidlertid å legge ut eepler fr ulie ttlige virheter på ie ettider (www.f.). 1.1 Avr fr riityrig g iter trll Virhete itere tyrig Virhete ledele Virhete ledele l ørge fr t virhete hr etblert e frvrlig riityrig g iter trll, g påe t de fugerer på e tilfredtillede åte. Dette følger bl.. v Regleet fr øityrig i tte (R) 4 g 14 g Beteeler øityrig i tte (B) pittel 2. Øverte diitrtive ledele hr e vr fr deprteetet itere tyrig ledele i e uderliggede virhet. E leder i e ttlig virhet hr vr fr å ftette ål g reulttrv i vr ed eller vledet v de ålee g reulttrvee er tt v verrdet rg, g ørge fr t die å. Virhetledere l ed utggput i virhete ålettiger g tuelle riier på ulie ivåer ørge fr å etblere e frvrlig riityrig g iter trll i hehld til øiregelveret. Virhetledere l ørge fr t riityrig g iter trll blir etblert, geført, fulgt pp g duetert på e tiltreelig g effetiv åte e itegrert del v ål- g reultttyrige. Det er virhetledere vr å ørge fr t verrdet rg er tiltreelig rietert hvedtreee i virhete riityrig g itere trll. Virhetledere er etrl fr å etblere et gdt tyrig- g trllilø på lle ivåer. Det er vitig t ledere legger til rette fr gd ui itert i rgie, g fr et åpet pill ed verrdet rg die frhldee. E gd iter tyrig frutetter t ledere frdeler ydighet (fullter) g vr i fr v itruer. Die duetee refleterer vret fr å etblere, geføre, følge pp 5 COSO er e frrtele fr The Cittee f Sprig Orgizti f the Tredwy Cii, e rbeidgruppe betåede v fe rgier hr egert eg i å truturere hvrd rgier etblere egede effetive tyrig- g trlltruturer. De fe rgiee er Aeric Ititute f Certified Public Accutt, Aeric Accutig Aciti, The Ititute f Iterl Auditr, Ititute f Mgeet Accutt g Ficil Executive Ititute. I 1992 publierte COSO et rever fr iter trll i dg trlig er det et epterte utggputet fie iterlt fr utvilig v iter tyrig g trll. I 2004 utg COSO Eterprie Ri Mgeet Itegrted Frewr itegrerer det pprielige COSO reveret, e utvider perpetivet ved å utvile riityrigperpetivet. Reveret er vertt til r i regi v Nrge Itere Revirer Freig. Se fr ærere ifr Helhetlig riityrig et itegrert rever Side 12 v 51

13 g duetere riityrig g iter trll i hehld til øiregelveret rv. Deprteetee l ftette itruer iefr re v øiregelveret både fr deprteetet g uderliggede virheter (f. R 3 g B 1.2 g 2.2). Uderliggede virheter l ftette itruer fr ege tiviteter iefr re v itrue fr verrdet deprteet (f. R 3 g B 1.2 g 2.2). Øvrige ledere g tte Øvrige ledere l ed utggput i virhete ålettiger ørge fr e frvrlig riityrig g iter trll iefr ie vrråder itegrert i ål- g reultttyrige. Alle tte i virhete hr deute et elvtedig vr fr å ørge fr t det dglige rbeidet geføre ed de ødvedige vlitet, på e et ulig heiteig åte g i vr ed geldede regler g rutier Deprteetet tyrig v virheter Deprteetet l påe t det uderliggede virheter hr etblert e frvrlig riityrig g iter trll. Dette bidrr til å ire tiltreelig tyrigifr g et frvrlig belutiggrulg tilpet virhete egert t rii g veetlighet. Dette følger bl.. v Regleetet 4 g 15 g Beteelee pittel 1. Deprteetet tår fritt til å fie e prti g veritlig fr fr hvrd dette l gøre. Me virhete vr fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige l free i vr- g ydighetberivele. Deprteetet l ire eg t virhete ed utggput i vlgte ål g trtegier hr etblert e pre fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige g t dee pree geføre, følge pp g duetere i hehld til øiregelveret rv. Dette l legge til rette fr deprteetee tyrig, ppfølgig g trll v virhetee. 1.2 Frålet ed etdeduetet Dette etdeduetet l veilede virhetee i hvrd riityrig g iter trll geføre iefr de rer regelveret etter. De priære ålgruppe er ledere på ulie ivåer i virhetee g de perer bitår ledere i å tilrettelegge riityrig g iter trll. Grute er t etdie g begreppprtet l ue beytte v lle ttlige virheter, både i deprteetee tyrig v uderliggede virheter g i de eelte virhet itere tyrig, gå deprteetee itere tyrig. Metdeduetet etrerer eg iidlertid hvedelig de itere tyrige. Geggeepelet er irbeidet, tr utggput i de eelte virhet itere tyrig g vier ret hvrd de etde berive vede i pri. Eepelet tr fr eg ålet høy bruertilfredhet i e frvltigvirhet. Ie lle ttlige frvltigrg ivretr ppgver gør dette til et direte relevt eepel. Eepelet er lievel vlgt frdi det vil være geeelig fr ge virheter. I etdeduetet beytte et begreppprt er fglig eret på rådet riityrig g iter trll, f. øiregelveret g COSO ERM. I tirdregiteret fie heviig til hvr i duetet de frellige begrepee er frlrt. Side 13 v 51

14 2 Hådterig v rii i ål- g reultttyrige Sttlige virheter utfører llerede ulie frer fr vurderig v rii g v hv å gøre fr å reduere riie. Det er vitig t virhetee yttiggør eg de vurderiger g preer llerede er etblert. E er truturert tilærig til å idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii i hele virhete lievel brige e y g vitig die i i de etblerte ett- g virhettyrige. Det er vært vitig å frtå verdie v riityrig g iter trll e itegrert del v de lede ål- g reultttyrige. Hvi riityrig g iter trll u blir e pre på ide v, g ie e del v preee i ett- g virhettyrige, vil verdie være begreet fr virhete. Deute prllelle preer iebære lite effetiv reurbru frdi beletede te behdle på ulie reer g i ulie dueter. Følgede figur illutrerer ehege ell virhete vurderig g hådterig v riier g de øvrige ål- g reultttyrige: Mål Strtegier Styrig g ppfølgig Kritie ueftrer Styrigpretere Styrig g ppfølgig Riier Tilt g trlltiviteter Figur 1: Hådterig v rii i ål- g reultttyrige Uett hvilet ivå i virhete riityrig g iter trll utøve på, vil de lltid t utggput i de ålee er fttt fr det eelte ivået, g i de trtegiee er fttt fr å å de. I e trtegi vil eelte frhld være vitigere e dre fr t virhete l lye. Her betege dette ritie ueftrer 6. De eelte rgitrie ivåee å være bevit hvile frhld dette er, li t de ytte e ed trtegiee. 6 Begrepet ritie ueftrer beytte i etdeduetet betegele på hvile ftrer det er vitigt å lye ed fr å å ål på ulie ivåer i virhete. Begrepet vede i de prtie tilærige fr riityrig dette etdeduetet beriver, frdi det er eeielt å tydeliggøre hv det er vitigt å lye ed utggput fr å gøre e gd riivurderig. Det udertree t det ie ligger e føriger i retig v betete tyrigdeller fr eepel blert åltyrig i dette, elv begrepet riti ueftr gå beytte i lie deller. Side 14 v 51

15 Etblerig v tyrigpretere vier grde v ppfyllele v de ritie ueftree vil, gitt t det er gd eheg ed de ålee er etblert, bidr til t de lede tyrige blir er effetiv. På bgru v de eheg d etblere ell ål, trtegier, ritie ueftrer g tilhørede tyrigpretere, vil det være ulig å idetifiere g vurdere riier yttet til ålppåele. Til lutt illutrerer figure t vurderig v etblerte tilt g trlltiviteter er tiltreelige g effetive, ytte e ed de riier de er et å reduere. Ved å etblere tere eheger fr ål til tilt g trlltiviteter, tyre fuet på de frhld er vitigt fr Strtiget, deprteetet g virhete. Sli vil ue ppå e rere effet v de iititiv t ed e er effetiv reurbru. 2.1 Tre tegrier v ålettiger Av de gruleggede tyrigpriippee i Regleetet 4 (f. tle i pittel 1) vi utlede tre tegrier v ålettiger virhete å ppfylle: Mål g reulttrv Pålitelig regprpprterig g øifrvltig Overhldele v lver g regler Målettigee l ppå iefr de ree tildelte bevilgiger g evetuelle dre dipible reurer etter. Riityrig g iter trll hr heit å gi rielig ierhet fr ppåele v ålettiger ie lle de tre tegriee (e pittel 3.10 riityrige begreiger). I regelveret udertree dette v t ålettigee gå går ige i Regleetet 14 g get i Beteelee 2.4 iter trll vit i vedlegg A til etdeduetet. 2.2 Riityrig g iter trll e pre S berevet i pittel 1 rever øiregelveret t vurderig v rii g veetlighet l ligge til gru fr å vgøre det lede tyrig- g trllpplegget. Dette freer v de gegåede rvee i øiregelveret å tilpe ll tyrig, ppfølgig, trll g frvltig til rii g veetlighet 7, ett i eheg ed rvee til iter trll i Regleetet 14 g Beteelee 2.4 (e vedlegg A). Krvee hr et preperpetiv 8 på itertrlle ved t de l være iebygd i virhete itere tyrig g øe ylighete fr ålppåele ved å idetifiere riier g tilt fr å reduere riiee. Krvee ppuere i berivele på ete ide v e pre fr riityrig g iter trll i ttlige virheter. (Videre i duetet beytte evt priært betegele riityrig g ie riityrig g iter trll dee pree.) 7 Se R 4, 10 g 16, B 1.2, 1.3, 1.5.2, 1.5.3, 2.2, 2.4, 2.5.3, 2.5.5, 2.6, 4.3.6, , 6.5, 7.4, g Det vil i t iter trll begrepet i øiregelveret ftter lgt er v tyrigpeter e e er trdiell g ever frtlig v begrepet til bre å ftte rete itere trlltilt Side 15 v 51

16 DEFINISJONER OG SENTRALE BEGREPER Riityrig g iter trll er e pre itegrert i ål- g reultttyrige er utfret fr å ue idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii li t riie er iefr eptert ivå geføre v virhete ledele g øvrige tte vede i ftettele v trtegi g pler g på tver v virhete fr å gi rielig grd v ierhet fr virhete ppåele v ie ålettiger. Ktegrier v ålettiger virhete l ppfylle: Mål g reulttrv Pålitelig regprpprterig g øifrvltig Overhldele v lver g regler Målettigee l ppå iefr de ree tildelte bevilgiger g evetuelle dre dipible reurer etter. Defii v rii: Det t frhld eller hedeler itreffe g påvire ppåele v ålettiger egtivt. E rii l vurdere i frhld til ylighete fr t de itreffer, g de frvetede evee de vil edføre der de itreffer. Reulttet v die vurderigee gir hvr høy de eelte rii er. Det der grulget fr å priritere hvile riier e veetlige i frhld til å ue påvire ppåele v ålettiger egtivt på ulie ivåer g det derfr å legge vet på videre i riityrigpree. Defii v riitlere: Et eptert ivå på rii fr ie å å de eelte ålettig. Riitleree tr utggput i de rii, i et vidt perpetiv, e virhet eptere i rbeidet ed å reliere itt frål/i vi, g ligger til gru fr virhete trtegier g relterte ålettiger. Strtegiee g ålettigee, i i tur tyrer frdelige v reurer, vlre i råd ed verrdet rg. Når ledele vurderer e rii til å være utefr riitlere, vil det være behv fr å iverette ytterligere tilt g trlltiviteter fr å reduere riie til et eptert ivå. På gru v uierhet rig frtide, begreede reurer g begreiger frbudet ed ehver tivitet vil det rlt ie være ulig å reduere riie helt til ull. Tilt g trlltiviteter: Tilt g trlltiviteter l brige geværede rii i vr ed eptert ivå. Tiltee irbeide i hdligpler eller ligede, g trlltivitetee l ire t tiltee blir utført på e effetiv åte g til rett tid. Ktrlltiviteter betår vligvi v t hvedeleeter e berivele v trlltivitete g hvrd de l geføre t de ftie geførige v tivitete. Vlg v tilt g trlltiviteter: Vlg v tilt g tilhørede trlltiviteter l e på bgru v e vurderig v td i frhld til ytte (f. R 4 g B 2.4). Side 16 v 51

17 Fr gegge vefr g Beteelee 2.4 (e vedlegg A) det tille pp følgede hvedeleeter i gd riityrig g iter trll: HOVEDELEMENTER I GOD RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL Styrig- g trllilø Idetifierig v ål g ritie ueftrer Idetifierig v riier Vurderig g pririterig v riier Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Ifr g ui Oppfølgig Metde fr riityrig gegå i pittel 3 er bert på die hvedeleetee, g beriver de ærere. 2.3 Duet Alle ttlige virheter l ire tiltreelig tyrigifr g frvrlig belutiggrulg tilpet virhete egert t rii g veetlighet (R 4). Regelveret iehlder i tillegg flere epliitte duetrv ed relev fr duet v riityrig g iter trll e itegrert del v ål- g reultttyrige, e edefr. Deprteetet l påe t de uderliggede virheter utfører ie ppgver frvrlig g ålrettet (R 15 g B 1.5.2). Deprteetet l ftette itruer fr uderliggede virheter, g virhetee l ftette itruer fr ege tiviteter iefr re v itrue fr verrdet deprteet (R 3). Styrigdilge ell deprteet g virhet l være dueterbr (B 1.3). Tildeligbrevee l blt et iehlde verrdede ål, tyrigpretere, tildelte beløp g rv til rpprterig (R 7 g B 1.4). Virhete pler l duetere ge itere tyrigdueter (B 2.3.1). I tillegg tiller Beteelee 2.4 et ærilt rv t virhete ledele l påe t de itere trlle duetere. Regelveret regulerer ie peifit hv lg dueter det er behv fr å utrbeide, eller hvrd die l irette g bygge pp, ed ut v itruer g tildeligbrev tlt vefr g i tilytig til vie pertive preer i øityrige 9. 9 Øiregelveret iehlder rete beteeler duet i tilytig til e pertive preer, blt et v øiyteet (B 4.3.5), v trtrller v utgifter g iteter (B 2.5) g v bførte pplyiger (B 4.4.4). Die delee v de pertive preee er ie hvedfu fr det freliggede etdeduetet, g lie ærilte duetrv tle derfr ie ærere i det videre. Nærere tle g frlrig v regelveret duetrv yttet til ulie pertive fuer fie i veiledigteriellet Ordø, fie på SSØ heeider (www.f.) Side 17 v 51

18 O fr, freve g fg på duete Regelveret rever ie t duete v riityrig g iter trll l frgå i fr v ege dueter. Virhete derfr utfre duet v hvrd rii hådtere i ål- g reultttyrige på de åte per bet i i virhete pplegg fr tyrig, ppfølgig, trll g frvltig. Dette fr eepel e i fr v e ehegede, veritlig g frtåelig frtillig v hvrd rii hådtere e del v virhete øvrige duet v ål- g reultttyrige. Regelveret tiller heller ige peifie rv til freve eller fg på duete. Det er derfr pp til virhete å ftette hv er ødvedig fr t ledere på de ulie ivåer l være tiltreelig ifrert fr å ue ivret itt vr fr å ire g følge pp frvrlig g ålrettet drift. Nrlt vil dette iebære e etr tdig er veetlige frhld høyere pp i tyrighierriet ifre l brue. Virhete bør iidlertid tidig t i betrtig t elv å vheter g feil bli veetlige hvi de pptår i et trt tll eller iebærer igl vheter v geerell rt. Virhete gå elv velge yte, preetfr g ppbevrigediu ut fr virhete tørrele g pleitet. I pittel 3.1 gegå hvrd e gd duet være et yttig bidrg i e tiuerlig frbedrig v riityrig g iter trll g dered v ål- g reultttyrige helhet. 3 Metde fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige Dette pitlet hdler e pre fr hådterig v rii i ål- g reultttyrige bert på et eret iterlt rever g tilpet rvee i øiregelveret. De etde berive her, repreeterer e v flere ulige frggåter. Metde ligger gdt iefr de rv øiregelveret tiller. Virhete velge å beytte dre frggåter ivretr øiregelveret rv, f. berivele v die rvee i pittel 1 g 2. Virhete bør duetere de vlgte etde. Figure edefr illutrerer de åtte tegee i pree. Steg 1 g 2 geføre ved førte gg itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige, g get ved eere revideriger v hvrd pree l geføre i de tuelle virhete. Steg 3 til 8 geføre å fte ledele belutter i i trtegi fr itegrerige. De geføre både på virhetivå g på lvere rgitrie ivåer t fr pertive preer g preter. Side 18 v 51

19 Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 4. Idetifiere ritie ueftrer 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 7. Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter I f r g u i Figur 2: Riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Fr figure ver g gegge fr følgede hvedeleeter i gd riityrig tille pp, lle påvirer hverdre: Styrig- g trllilø Idetifierig v ål g ritie ueftrer Idetifierig v riier Vurderig g pririterig v riier Tilt g trlltiviteter følge v vurderigee Ifr g ui Oppfølgig Et gdt tyrig- g trllilø g gd ifr g ui der grupilree i e gd riityrig g blir tlt eprt uder. Teet blir gå behdlet eere i duetet itegrert i behdlige v de øvrige eleetee i riityrige. Styrig- g trllilø Gd riityrig frutetter et ut tyrig- g trllilø. Et ut tyrig- g trllilø vil tivere til ålrettet it g tyrig. Styrig- g trlliløet ftter ulture i rgie bør påvire de tte hldig til riityrig pitivt, li t rgie ppår e ier g frvrlig drift. Uvhegig v rgitri ivå er det vitig t ledere går fr et gdt eepel fr de tte i rgie. E ree ftrer frer tyrig- g trlliløet. Vitige ftrer er: Det epterte ivået på rii Ledele hldig til g iteree fr effetiv riityrig Side 19 v 51

20 Hvrd ledele vetlegger ålppåele, itegritet, etie verdier g tiltreelig pete på de ulie ledeleivå g h rgie øvrige edrbeidere Orgitruture Måte ledele tildeler vr g ydighet på Hvrd ledele irer t lle tte frtår virhete ålettiger. Ifr g ui Gd riityrig frutetter gd ifr g ui. Ifr g ui er ødvedig på lle ivåer fr å idetifiere, vurdere, hådtere g følge pp rii, g på e åte tyre virhete t ålppåele. Dette ftter ledele rgierte ifr gør det ulig fr de tte å geføre itt rbeid i tråd ed det vret de er tildelt. Videre ftte gå ufrell ui ppver, edver g på tver v de frelle rgitruture. Ifre g uie å bidr til t riivurderiger ee i eheg på ulie ivåer i rgie. Virhete yteer fr tyrigdt prduerer rpprter ed ulie typer fiiell g e ifr bidrr til å gøre det ulig å drive g h trll ed virhete. Styrigdt å ihete, berbeide g fridle på e åte g til tidputer gør de vrlige i td til å utføre ie ppgver. Det er vitig t det er gd vlitet på virhete tyrigifr. De å være relevt, tidritig, rret g være tilgegelig fr lle hr bru fr de. 3.1 Frålet ed duet v riityrige Frål ed duete Gd duet vil rlt være et vitig bidrg i e tiuerlig frbedrig v riityrige. I det følgede berive frålee ed g ytteverdie fr ledele v å duetere riityrige. Med de frihet g fleibilitet er gitt til å velge fr, freve g fg på duete (e pittel 2.3), l ledere iefr ie vrråder ørge fr t frålee ed duete ivret. Duete bør gi e ehegede, veritlig g frtåelig frtillig v hvrd rii hådtere i ål- g reultttyrige. Både edrbeidere, ledere (e pittel 3.9) g verrdet ydighetivå vil h behv fr å vurdere vlitete i riityrige. E tilfredtillede duet er ødvedig fr t dette l være ulig. Duete bør t i i virhete øvrige duet v ål- g reultttyrig, g utfre på de åte per bet i i de eelte virhet pplegg fr dette. Duet v riityrigpree Frålet ed duete v riityrigpree er å vie hvrd riityrige er lgt pp g itegrert i ål- g reultttyrige, hvile veetlige vurderiger er frettt, li t det er ulig å ttere t virhete hr vurdert riier g tilt g trlltiviteter fr å hådtere riie på lle veetlige tivitetråder hvrd ledere på frellige ivåer hr delttt i pree Duete bør rlt iehlde e eftig v luee legge fr fr verrdet rg et ledd i tyrigdilge. Side 20 v 51

21 Duet v tilt g trlltiviteter fr å hådtere riiee Frålet ed duete v tiltee g trlltivitetee er å gi ledere på lle ivåer verit ver hvrd ålrettet drift er fruttt frvrlig iret være ed å gi grulg fr å vurdere geværede rii, g behvet fr ytterligere tilt g trlltiviteter peifiere tilt g trlltiviteter ledere på de frellige rådee l ørge fr t blir geført g fulgt pp ge året Fr å dee dette frålet vil det rlt være tiltreelig t det fr lle veetlige råder freligger e rtfttet, ppdtert g veritlig duet v de tilt g trlltiviteter l geføre. Overite bør vie hve hr vr fr geførige, g år de l e. I de grd det ie reduerer ulighete fr verit, det være heiteig å hevie til dre g er fyldige beriveler. Ved edrig eller etblerig v teeter, prduter g rutier v veetlig betydig bør e li verit freligge før tivitete iggette. Duet v ppfølgig v riiee Frålet ed å duetere ppfølgige v riiee er å ire t ledele på de ulie ivåer får tiltreelig ifr de løpede geførige v riityrige, li t ledele hr rielig trygghet fr t tiltee g trlltivitetee fugerer fruttt tiltreelig ifr øt rii følge v t tiltee g trlltivitetee ie fugerer fruttt, li t etblerig v ytterligere tilt g trlltiviteter vurdere Virhete ledele l påe t riityrige fugerer tilfredtillede. Dette iebærer rlt et truturert g duetert pplegg fr ppfølgig ftter ledere på lle ivåer i rgie. Dette er ødvedig fr å ue gripe i år tilt viter eller vier eg fr ve. 3.2 Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige Ledele bør utrbeide e tydelig trtegi bidrr til e lr frtåele fr heite ed riityrige. De bør vie hvile verdi riityrige vil h i frhld til de ppgvee virhete er pålgt, g hvrd riityrige l itegrere i ål- g reultttyrige. Strtegie bør t fr eg følgede frhld: Heite ed riityrige e del v ål- g reultttyrige Ledele rlle i ipleeterige g de løpede geførige Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter I f r g u i Side 21 v 51

22 Hvrd virhete l utrbeide plicy fr riityrige g hvedputer fr ihldet i e li plicy Ipleeterigfer g ilepæler; hvr lgt virhete l e år 1, g hvr lg tid det l t før riityrige er helt itegrert ed øvrig virhettyrig g ftter hele virhete Hvilet behv ledele er fr edrigledele g peteutvilig i frbidele ed ipleeterige Hvilet behv det er fr å rbeide ed rgiulture yttet til tyrig v rii Hvrd e tilretteleggerfu (dediert reur) utytte ledele frlegede r i det prtie rbeidet ed å itegrere riityrige i ål- g reultttyrige 3.3 Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Gd riityrig er itegrert i virhete ål- g reultttyrig. Det betyr t de er et lievr, g t de utføre tidig ed dre tyrigpreer. Det bør utrbeide e verit ver virhete lede tiviteter g preer. Deretter bør det vurdere hvile tiviteter g preer er vitigt å priritere i ipleeterigrbeidet, g hvile t på et eere tidput. På bgru v dee pririterige bør det utrbeide e ipleeterigpl. Fr eepel er det vitig t riivurderiger gøre tidig ed dre plleggigpreer. På et verrdet ivå Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter er det turlig t lie riivurderiger utføre e del v trtegi- g plleggigpreer. Se pittel 3.4 pre fr riityrig på verrdet ivå. På lvere rgiivåer er det turlig t vurderigee geføre i frbidele ed utrbeidele v virhetpler g ligede. Se pittel 3.5 pre fr utrbeidele v riirt på lvere ivåer. De verrdede lede riilye bør geføre før det fret riilyer iefr de eelte virhetrådee ( tp-dw tilærig). Fr tørre virheter det lievel være yttig t det geføre verrdede riilyer iefr hvert virhetråde før e let riivurderig fr de ttle virhete geføre. Det bør pe e eheg ell riivurderiger på et verrdet ivå g lvere ivåer. Geerelt bør riivurderiger gøre på det tidput g på de re der erverdie vil være tørt fr virhete tyrig. Fr eepel vil e virhet ue h tr ytte v å gøre e riivurderig: tr utggput i freløpige tyrigigler fr verrdet rg g tidig gi grulg fr ipill til de edelige tyrigiglee. per grulg fr å gi freløpige tyrigigler til uderrdet ivå E e g er idirete ytteverdi deute være t de truturerte riivurderige i e grd erttter e utruturert g/eller ubevit riivurderig lievel ville fuet ted e bidrr til er effetiv reurbru. I f r g u i Side 22 v 51

23 På er pertive ivåer vil det være turlig t det geføre riivurderiger g iverette ulie trlltilt i frbidele ed utfrig v pertive preer. Slie vurderiger bør utføre peridi g år det er veetlige edriger i ål, rgi eller etere frhld. Se pittel 3.6 riilye v pertive preer. Riityrig er gå vært relevt i preter e virhet gefører. Dette gelder peielt i preter ed betydelig fg eller uierhet. Se pittel 3.7 riilye v preter. I pittel 3.8 hdle tilt følge v vurderigee g i pittel 3.9 ppfølgig v riiee. Kpittel 3.10 hdler riityrige begreiger. 3.4 Pre fr riityrig på verrdet ivå Frålet ed e verrdet riivurderig v virhete er å etblere e fret berivele v virhete riier vireiddel fr bedre pririteriger, g dered gi høyere ålppåele. Fr å ppå dette å virhete etblere e pre irer t lle vitige riier på dette ivået idetifiere g vurdere i frhld til de påvirig de h på virhete ålppåele. Pree bør ivlvere ledere påvirer vlg v ål g trtegi, g hr et verrdet vr fr ålppåele. Det Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter betyr regel t flere ledere ivlvere i e li vurderig. Det er flere eleeter å være på pl år riivurderige geføre. Tydelige ål g ritie ueftrer å være idetifiert, g ledere å h tiltreelig up hvrd die ftree hådtere. I e pre fr truturert riityrig vil det være behv fr t ledele evlig diuterer rii. Frevee vriere, e de bør eppe være eldere e i eheg ed årlige trtegier g pririteriger. I tillegg bør de løpede ppfølgige v virhete iludere vurderiger v riiee hådtere fruttt. I tillegg til de truturerte pree fr verrdet riityrig, fregår det rlt frelle g ufrelle riivurderiger i lederøter. Slite i ledergruppeøtee iehlder fte er gelder rbeidet ed å å virhete ål. Det være er iverettele v ye tilt på e råder, betydelige prbleer eller utfrdriger pptår på dre råder v. Alle lie er hr ed vurderig g hådterig v rii å gøre. Når ledergruppe behdler lie er, er det ftet i fr v diuer g belutiger hv l gøre ed ee. Det er vitig t ledere i lie drøftiger bevit behdler riiprbleti. Dette gir trygghet fr t det ver tid etblere felle hldiger til virhete riitlere. Ledere hådterig v verrdede riier ute tidputee fr truturerte preer, bør gå iludere i virhete berivele v hvrd riier l behdle. I f r g u i Side 23 v 51

24 I pittel berive trivi tegee (3-6 i figur) i e truturert pre fr t å etblere et verrdet riirt fr virhete Idetifierig v virhete verrdede ål Fr å ue evluere riier yttet til ålppåele, er det e frutetig t virhete hr etblert lre ål. Det er vitig å idetifiere lle ålee virhete tyrer t, uvhegig v de er fttt i ålbre tørreler, verblt frulert eller e bi v die. Dee pree bidr til å retiere ålee g dered gi grulg fr å frbedre vlitete i ål- g reultttyrige. De verrdede ålee bør ytetiere, g vurdere ed hey til de er de ritige ålee g de er lrt g tydelig frulert. Dette er et rbeid Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter virhete ledele å geføre. Nrlt etblere g frulere ål i frbidele ed trtegi- g plleggigpreer. Uett å ålee være lrlgt før rii idetifiere g vurdere. Virhete ålettiger vil rlt ytte eg til følgede hvedgrupper: Mål g reulttrv Pålitelig regprpprterig g øifrvltig Overhldele v lver g regler 8. Oppfølgig v riiee I f r g u i Geggeepel - utggput verrdet ål I de følgede pitlee blir etdie illutrert ved help v et gegåede eepel tr utggput i ett v de verrdede ålee fr virhete i eepelet: Vi l ppå høy bruertilfredhet h bruere v våre frvltigteeter (Ketrer til bgrue fr ålftettele: Virheter leverer frvltigteeter til bruere, ppleve t bruere er ifrøyd ed reevidde v de lvfetede rettighete. Eepelet hdler u virhete frvltig v de lvfetede rettighete. Bruertilfredhete er derfr uteluede yttet til frvltigrget hådterig v de lvfetede rettighetee g ie bruere pplever gler ved elve rettighete.) Side 24 v 51

25 3.4.2 Idetifierig v ritie ueftrer Etter t virhete verrdede ål er rtlgt g ytetiert, bør de frhld det er vitigt å lye ed fr å å ålee, rtlegge. Slie vitige frhld beeve i ge eheger ritie ueftrer, g eetege v t det hidre ppåele v ett eller flere ål der ie lye ed de. Når høy bruertilfredhet er et verrdet ål, vil fr eepel r g ritig behdlig bidr til bruertilfredhet. Bevite g gdt frulerte ritie ueftrer tr gå hey til de uligheter virhete hr fr å frbedre ie preter. E gdt geført riityrig vil være tert Etblere trtegi g pre 1. Strtegi fr itegrerig v riityrig i ål- g reultttyrige 2. Pre fr riityrig itegrert i ål- g reultttyrige Alye, tilt g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifiere ål 7. Tilt g trlltiviteter 4. Idetifiere ritie ueftrer følge v vurderigee 5. Idetifiere riier 6. Vurdere g priritere riiee 8. Oppfølgig v riiee Steg 3-8 geføre både på virhetivå g lvere rgitrie ivåer, iluiv pertive preer g preter yttet til frhld er vitige fr t virhete l lye. Dered vil de i lle ie fer fge pp både de uligheter virhete hr g de riier begreer de eve til å utytte die ulighetee. De ritie ueftree ytter eg til verrdede ål, bør idetifiere g ytetiere li t de ytte pp t de ål de bidrr til å ppfylle. Dette er e del v de verrdede tyrige v virhete. Virhete leder g ledere v de ulie virhetrådee å derfr ivlvere eg i rbeidet ed å idetifiere g ytetiere de ritie ueftree. På et verrdet ivå er det vitig å ie være fr detlert år ritie ueftrer berive. Dette vil ue føre til t veetlige frhld blir brte i perelle detler. Mer detlert berivele vil gøre i de eller de dele(e) v rgie hvr de prtie utøvele v tivitete fier ted. Mål- g reultttyrige iluderer tyrigpretere fr blt et å ue åle reulttppåele. Med utggput i de etblerte ålettiger, ledele idetifiere lie åleriterier fr reultter, ed fu på ritie ueftrer. Frute å være reulttiditrer, tyrigpretree gå brue til å vie frdrifte g ttue i de frhld er rtlgt ritie fr å lye ed ålppåele. I f r g u i Side 25 v 51

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

F0tto s KRETS. Ul- Godkjenning av innkalling og saksliste irsmotet2ol4 Innkalling og saksliste ble godkjent.

F0tto s KRETS. Ul- Godkjenning av innkalling og saksliste irsmotet2ol4 Innkalling og saksliste ble godkjent. Refer fr kreig i Fll kre v SF 2OL4 F0 KRTS Kreige ble vhld pi SOrmrk kur- g kfereeer ddg 26. jur 204. Ved kreige 6pig vr de 53 deleger med emmere ilede, hvrv 13 rvere g 15 peidere (e ppmelie ivedlegg 1).

Detaljer

Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør

Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Utredig Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Utredig r.: Oppdg r.: Dat: U01 5600 0.0.01 Kude: Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722 Dkme d Vår Vår sksbehdler Deres d Deres Jsei Wee Grv, lf. 33412500 1 v 6 Nrsk Elekrekisk Kmiè A. Leif T. Aese Psbks 280 1326 Lysker Arkivkde 540 DSBs kmmerer il hørig NEK 400:2014 del 8 g vsi 722 1. Iledig

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER

TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER TRENDER VÅREN 2014 LEASING, BRUKTBIL, RESTVERDIER, PORTEFØLJE, RISIKO OG MULIGHETER FORORD Bilbranjen har de ite årene opplevd at økende andel av bilalget kjer ved bruk av leaing, og da peielt privat leaing.

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Hvor krum er jorden?

Hvor krum er jorden? I mverkn melln Nämnren oc Tngenten DAG GULAKER & KJARTAN TVETE Hvor krum er jorden? eller: Hvor feil kn det bli? Hur långt är det till orionten? Hur ög är toppen v jön? Hur långt är det till jorden medelpunkt?

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Forelå det en milit r a tale mellom SNO. Nye oppsiktsvekkende oppbekrefte. 5. årg. Spanial I I

Forelå det en milit r a tale mellom SNO. Nye oppsiktsvekkende oppbekrefte. 5. årg. Spanial I I Frelå det en milit r a tale mellm " Nrge g England før den 9. april 1940t Stiftelsen nrsk Okkupasjnshistrie, 2014 Her'!' Aaga Gys Nils Ju 1.3gt. ~q"""""p-------~~ -- ------_ O s l Nr. 20 Fredag l. Juni

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer