Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy"

Transkript

1 Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast til risikopolicy og foretakets rutiner PR25911-Risikovurdering og risikostyring, RL2650-Endringskontroll, PR12311-Avviksbehandling Ikke trykt vedlegg: Styresak 54/2010 Bakgrunn/saksinnhold: I sak 54/2010 ble styret orientert om at Deloitte fastslo i sin revisjonsrapport at kvalitetssystemet ikke i tilstrekkelig grad sikret en helhetlig kontroll i Nordlandssykehuset. I Internkontrollforskriften for helse-, miljø og sikkerhet står det under 5 punkt 6: Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Nordlandssykehuset har nå under implementering anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring. Sak 27/2011 Styrets arbeidsform viser at det er godt samsvar mellom prinsipper for utøvelse av virksomhetsstyring i helseforetak som Nordlandssykehuset og i aksjeselskap. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) er ansvarlige for å utarbeide en anbefaling for selskaper notert ved Oslo Børs knyttet til god eierstyring og selskapsledelse. Denne anbefalingen har som hensikt å belyse rollefordelingen mellom styret, daglig ledelse og eiere utover det som direkte følger av relevant lovgivning. Den siste versjonen kom 28. november 2006 og angir følgende tre hovedpunkter: (a) Styret er ansvarlige for at selskapet etablerer god internkontroll og systemer for risikostyring som er hensiktsmessig gitt virksomhetens art og omfang (inkludert selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer). (b) Det bør årlig gjennomføres en gjennomgang av selskapets internkontroll samt viktigste risikoområder. (c) Årsrapporten bør angi hvordan selskapet gjennom internt regime for internkontroll samt risikoovervåking reduserer risiko for vesentlige feil i den finansielle rapporteringen. De regionale helseforetakene har de seneste årene av Helse- og omsorgsdepartementet blitt pålagt krav om å sette risikostyring på dagsorden. Krav om risikostyring er første gang omtalt Styresak 40/11 Møtedato:

2 gjennom protokoll fra foretaksmøte i januar Styret inviteres i denne saken til å drøfte Nordlandssykehusets anvendelse av risikostyring i utøvelse av virksomhetsstyring og internkontroll. Dette er sammenfattet i det vedlagte utkast til risikopolicy for foretaket. Som utgangspunkt for videre drøfting belyses hovedelementene i risikopolicyen i denne saken. Definisjon og formål Med virksomhetsstyring menes de prosesser og aktiviteter som Nordlandssykehuset gjennomfører for å definere mål, måling av resultater mot målene og den informasjon som benyttes til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. En effektiv virksomhetsstyring forutsetter at det er etablert en god internkontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler. Med internkontroll menes de prosesser, systemer og rutiner igangsatt av ledelsen og de ansatte for å gi rimelig sikkerhet for at foretaket når sine mål på alle områder. Internkontroll skal dermed bidra til å sikre foretakets måloppnåelse, og forhindre styringssvikt, feil og mangler. Et bærende prinsipp for etablering og gjennomføring av internkontroll, er at denne er tilpasset virksomhetens betydning, egenart og risiko. Dette betyr at den interne kontrollen må ses i sammenheng med og bestemmes ut fra virksomhetens mål og rammeverk, og den risiko som er til stede for at mål ikke oppnås og at virksomheten ikke drives i tråd med gjeldende rammeverk. Å fastsette et tilstrekkelig og hensiktmessig opplegg for internkontroll innebærer derfor at det gjennomføres prosesser for å identifisere og håndtere risiko. Dette er risikostyring. Risikostyring kan defineres som de prosesser som gjennomføres av virksomhetens styre, ledelse og ansatte, for å fastsette, utforme og identifisere potensielle hendelser som kan påvirke virksomheten og for å håndtere risiko slik at den er i samsvar med virksomhetens aksepterte risikonivå. Risikostyring er således et virkemiddel som vil redusere sannsynligheten for styringssvikt, feil og mangler og konsekvensene av disse. Risikostyring i den daglig utøvelse av kjerneoppgavene innebærer at sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser vurderes, overvåkes og styres. Hovedhensikten med å innføre risikostyring er å få på plass et rammeverk som bidrar til å sikre at foretaket til enhver tid drives i tråd med fastsatte rammer og mål. Roller og ansvar i risikostyring 1) Styret Styrets oppgaver er regulert i helseforetaksloven8 28. Styret er underordnet foretaksmøtet, som er foretakets øverste myndighet, og må rette seg etter instrukser og pålegg fra foretaksmøtet. Styret har et ansvar for at det gjennomføres betryggende kontroll med foretakets måloppnåelse, risiko og ressursbruk, og skal da påse at det etableres interne kontrollsystemer som sikrer denne kontrollen. Dette innebærer: Styret skal påse at Nordlandssykehuset har god intern kontroll og at det er etablert systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Risikofaktorer som kan medvirke til at mål ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse skal iverksettes. Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens målsetninger og ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Styret skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av tilstanden i Styresak 40/11 Møtedato:

3 helseforetaket med hensyn på risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. 2) Administrerende direktør og øvrig direktørnivå Administrerende direktørs myndighet er regulert i helseforetakslovens 9 kapittel 8. I tillegg skal styret vedta instruks for administrerende direktør. Administrerende direktør har det overordnede ansvar for internkontroll og risikostyring i helseforetaket. Administrerende direktør har ansvar for at det er etablert tilfredsstillende system for risikostyring som etterlever myndighetskrav og krav fra styret, og som gir rimelig sikkerhet for måloppnåelse. Administrerende direktør kan delegere myndighet for risikostyring knyttet til virksomhetens enkelte områder til deres ansvarlige leder. Administrerende direktør vil måtte etablere de arenaer og informasjonssystemer som er nødvendig for å få til gode prosesser innad i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for at man bevisst behandler risikoproblematikk og skaper felles holdninger til risikotoleranse dvs. hva som er akseptabel risiko. 3) Øvrige ledere, prosjektledere og ansatte i organisasjonen I praksis vil ledere få delegert ansvar for å identifisere, definere og følge opp risikoområder. Risikoidentifisering gjøres samtidig med planleggingsprosesser og utarbeidelse av virksomhetsplaner og prosjektplaner. Ledelse på høyere nivå har ansvar for at risikovurderinger på lavere nivåer henger sammen med risikoer på høyere nivåer. Dette skal sikres gjennom kontinuerlige ledelsesprosesser i hele organisasjonen. Ledelsesprosesser Ledelsesprosessene skal være etablert som gjennomgående rutiner fra direktør og ned på laveste nivå i organisasjonen i forkant av den varslede revisjonen annet halvår Ledelsesprosessene som nå er under etablering skal sikre at overordnede mål og planer legger føringer for de underordnede områdene, og at en samlet ledelse fører kontroll med virksomheten i tråd med krav til internkontroll. Status på risiko og tiltak, med særlig vekt på vedvarende eller alvorlige risikoforhold, legges frem under ledelsens gjennomgang av internkontrollen. Under ledelsens gjennomgang av internkontrollen skaffes overblikk over risikobildet, det tas beslutninger om forbedringer og handlingsplaner utarbeides. Prosjektledere vil ofte ha hyppigere behov for kartlegging, vurdering og prioritering av risikoforhold enn hva som er tilfellet for mer løpende aktivitet. Prosedyrer for risikostyring i prosjekter må utarbeides i alle prosjekter. Behov for styring og kontroll med prosjekter vil måtte tilpasses prosjektets størrelse og kompleksitet. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til å sikre god kvalitet og til kontinuerlig kvalitetsforbedring, samt at arbeidet gjennomføres i samsvar med gjeldende regler og rutiner. En åpen rapporterings- og meldekultur må vektlegges slik at feil kan forebygges og videre bidra til at Nordlandssykehuset utvikles som en lærende organisasjon. I forhold til risikostyring innebærer dette åpen og ærlig kommunikasjon og en god meldekultur i det daglige arbeidet, inkludert involvering av brukere og tillitsvalgte. En slik forming av holdninger og kultur tar tid og forutsetter at en samlet ledelse tar grep om lederskapet for å gå i ønsket retning. Interne revisjoner og inspeksjoner skal bidra til at foretaket når sine mål og forbedrer den løpende drift. Dette skal skje ved å evaluere og foreslå forbedringer i systemer og prosesser for styring og Styresak 40/11 Møtedato:

4 kontroll, herunder risikostyring. Ledelsen skal påse at risikokartlegginger en del av grunnlaget for de årlige revisjonsplanene. Revisjonsteamene som utfører revisjoner skal gjennom en systematisk og strukturert metode, vurdere hensiktsmessigheten av total risikostyring, kontroll og overvåkningsprosesser samt bidra til forbedringer i disse. Internrevisjonens oppgaver vedr risikostyring er å: Evaluere risikostyringsprosessene Evaluere rapporteringen av nøkkelrisikoer Gi bekreftelse på risikostyringsprosesser Gi bekreftelse på at risikoer evalueres på en korrekt måte Gjennomgå styringen av nøkkelrisikoer Internkontrollen og ledelsesprosessene gjennomføres i nært samarbeid med den nylig opprettede Avdeling for kvalitetssystem, IKT og prosesstøtte. Avdelingen analyserer for tiden de sentrale prosesser tilknyttet oppfølging av systemansvaret i foretaket. Det vil være avdelingens ansvar å etablere et styringsmiljø som støtter linjeledelsens behov for internkontroll innenfor alle virksomhetsområder. Utarbeidelse av strategiplaner og tilhørende handlingsplaner er under planlegging. Effektive og målrettede samhandlingsarenaer med interne parter i foretaket og eksterne leverandører/parter er avgjørende for at avdelingen skal kunne fungere etter intensjonen. Derfor pågår nøye analyser av relevante prosesser. Avdelingen vil være ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde de samhandlingsarenaer som etter hvert besluttes. Paktisk anvendelse av risikostyring i Nordlandssykehuset Risikostyring er et hjelpemiddel som skal bidra til å synliggjøre de viktigste hendelsene og prosessene. Ved å benytte risikostyring kan ansatte i Nordlandssykehuset styre bruk av tid og ressurser mot de forhold som er viktigst å prioritere i en travel hverdag. I Nordlandssykehuset blir risikostyring benyttet som metodikk i arbeidet med: 1) Avvikshåndtering 2) Endringskontroll 3) Målstyring 4) Risikokartlegging Opplæring og kunnskapsutvikling Generelt inneholder rammeverket for internkontroll begreper og verktøy som til dels er fremmed for organisasjonen. Innenfor internkontroll er risikostyring spesielt utfordrende fordi metodikken involverer ansatte i tillegg til ledere. For å sikre en felles forståelse for begrepene og en praktisk bruk av metodene lages det målrettede undervisningsopplegg for mindre grupper i tillegg til at det gjennomføres kurs for store målgrupper. Også innenfor dette området vil den nye Avdeling for kvalitetsystem, IKT og prosesstøtte ha ansvar for å etablere nødvendige prosesser slik at den kompetanse som er nødvendig for å sikre felles forståelse og praksis utvikles over tid. Kulturutvikling Gjennom å stimulere til en felles forståelse på sentrale områder etableres viktige forutsetninger for at en kvalitetsbevisst kultur med ønskede særtrekk kan utvikles. En risikobevisst organisasjon som bedriver aktiv risikostyring vil utvikle en evne til å fokusere på det som betyr mest for kvalitet og måloppnåelse. Som en konsekvens av dette vil organisasjonen utvikle sin evne til å prioritere det viktigste. Risikostyring er derfor en metodikk som fremmer utvikling av ønskede særtrekk ved en kvalitetsbevisst kultur. Styresak 40/11 Møtedato:

5 Det er satt fokus på det pågående kvalitetsarbeidets betydning for utvikling av en felles kvalitetsbevisst kultur i Nordlandssykehuset. Drøfting av risikopolicy En risikopolicy skal beskrive foretakets forhold til risiko. Det er derfor naturlig at styret på et tidlig stadium inviteres til å drøfte og gi innspill til arbeidet med utvikling av en risikopolicy som understøtter foretakets mål og ivaretar det ansvar som er gitt styret og administrerende direktør. Disse forhold ivaretas gjennom behandling av denne saken. Styresak 40/11 Møtedato:

6 RISIKOPOLICY Utkast til risikopolicy for NLSH Korrigert apr Styresak 40/11 Møtedato:

7 Innledning Helse Nord RHF er gjennom eierkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet pålagt å sette arbeidet med risikostyring og risikokartlegging på dagsorden. Kravet er bl.a. uttrykt i protokollen fra foretaksmøtet den 28. januar Helse Nords styre behandlet i styresak implementering av risikostyring i RHF og vedtok at risikostyring skal implementeres i de ulike foretakene. Risikopolicy for NLSH HF inneholder en beskrivelse av arbeidet med risiko, herunder risikohåndtering og risikostyring, i Nordlandssykehuset HF. Målgruppen er linjeledere, prosjektledere og andre grupper av medarbeidere som spesielt jobber med kvalitets og forbedringsarbeid. Dokumentet gir en beskrivelse av: Hva risikostyring skal bidra til. Integrering av risikostyring som metodikk for arbeid med avvikshåndtering, endringskontroll, målstyring og på andre områder som måtte vurderes som spesielt utsatt for risiko. Rapportering av risiko. Krav til intern oppfølging. Ansvar og forankring. Hva risikostyring skal bidra til Risikostyring skal sørge for at NLSH besitter den kompetanse som er nødvendig for å identifisere, vurdere og håndtere risiko innenfor de definerte områdene. Risikostyring skal gjøre medarbeidere på alle nivå i stand til å forstå og håndtere risiko. Dette vil gi oss: Sikkerhet på at planlagt prosess fører til ønsket resultat. At avvik så tidlig som mulig registreres og korrigerende tiltak iverksettes. En forbedring av gjennomføringsevnen og gjennomføringskraften i de kvalitets- og forbedringsprosessene som iverksettes. At fokus internt i klinikkene rettes mot de områdene som eier, styre og ledelse har utpekt som vesentlige for at NLSH skal nå sine overordnede mål. Å utvikle risikobevissthet som en del av en kvalitetskultur. Helhetlig risikostyring betyr at man identifiserer og håndterer sammensatte risikoer på tvers av virksomheten. Integrering av risikostyring som metodikk for avvikshåndtering, endringskontroll, målstyring og på andre områder som måtte vurderes som spesielt utsatt for risiko Risikostyring generelt beskrives gjennom prosedyre risikovurdering og risikostyring (doknr PR DocMap). Det er utarbeidet egne prosedyrer for avvikshåndtering og endringskontroll som beskriver håndtering av risiko ved de gjeldende områdene. Videre er også metodebeskrivelser av hvordan en praktisk kan jobbe med risikostyring innenfor disse to områdene utviklet. Disse vil finnes som veiledere referert til i de aktuelle prosedyrene. For målstyring vil aktuelle områder bli definert gjennom strategiprosesser på HF eller klinikknivå. Generelt gjelder at på alle områder som enten innebærer høy risiko, eller er definert som eget fokusområde, skal risikostyring ligge tilgrunn som metodikk. Styresak 40/11 Møtedato:

8 Rapportering av risiko Følgende retningslinjer gjelder for rapportering og oppfølging av risiko og tiltak i NLSH: Rapportering av risiko og status på tiltak skal inngå som en del av ledelsens gjennomgang mellom direktør og klinikksjef og internt i de enkelte klinikkene. Risiko og tilhørende tiltak på utpekte strategiske områder for foretaket skal presenteres og evalueres i direktørens ledergruppe jevnlig. Status for de 5-10 viktigste risikoområdene rapporteres til styret i tertialrapportene fra direktør til styret (ref styresak 50/09). Oppfølging av arbeid med risikostyring rapporteres til Helse Nord i henhold til gjeldende rutiner. Krav til intern oppfølging Direktøren beslutter de til enhver tid gjeldende retningslinjer og rutiner for oppfølging av risikovurderinger og risikostyring. Disse er: Beskrevet i egen prosedyre for risikovurdering og risikostyring. I tillegg: I saksbehandling av viktige beslutningssaker i direktørens ledergruppe skal risiko og risikovurdering synliggjøres i saksframleggelsen. Ansvar og forankring. Direktørens ansvar Direktøren har et overordnet ansvar for å etablere, vurdere og følge opp det samlede risikobildet for foretaket. Videre har Direktøren det administrative overordnede ansvaret for at det er en tilstrekkelig sammenheng mellom mål, resursbruk, prioriteringer, risikovurderinger og total akseptabel risiko for Nordlandssykehuset HF. Direktøren skal sørge for at risikopolicyen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser. Den enkelte linjeleders ansvar Alle ledere i Nordlandssykehuset HF skal forsikre seg om at risikohåndteringen innen eget ansvarsområde er i overensstemmelse med NLSH s risikopolicy. På samme måte som direktør skal de, innenfor eget ansvarsområde, sørge for tilstrekkelig sammenheng mellom mål, ressursbruk, prioriteringer, risikovurderinger og akseptabel risiko. I tillegg skal de sørge for at aktiviteter drives i henhold til de enhver tid gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser og interne retningslinjer. Forankring Risikopolicyen er forankret gjennom styre- og AMU behandling og lagt ut som offisiell policy i DocMap. Utkast utformet apr 2011 av: Steinar Vaag Organisasjonsrådgiver OU seksjonen Styresak 40/11 Møtedato:

9 PR25911 Risikovurdering og risikostyring 1 Hensikt Dokumentet beskriver hvordan risikovurdering og risikostyring utføres slik at dette kan benyttes som verktøy i forbindelse med avvikssystemet/forbedringsarbeidet, målstyring og endringskontroll. I avvikssystemet og andre deler av forbedringsarbeidet benyttes risikostyring for at ledelsen skal føre kontroll med forbedringsarbeidet og dermed påse at virksomheten drives innenfor den fastsatte risiko (akseptansegrensen). Endringskontroll gjennomføres for å sikre at endringer implementeres under ledelseskontroll med risikostyring som metode. Risikostyring i forbindelse med målstyring gjennomføres for å øke organisasjonens evne til å avdekke kritiske suksessfaktorer for å sikre måloppnåelse og iverksette risikoreduserende tiltak som bidrar til at suksessfaktorene etableres. I dette dokumentet beskrives hvordan risikovurderinger og risikostyring gjennomføres slik at organisasjonens spesialkompetanse benyttes ved at de ansatte medvirker i ledelsesstyrte prosesser. Denne rutinen for risikostyring er i overensstemmelse med rammeverket utarbeidet av den amerikanske organisasjonen COSO. 2 Omfang Prosedyren gjelder alle ansatte i Nordlandssykehuset. 3 Grunnlagsinformasjon Avviksregistrering og behandling av avvik er et verktøy for å overvåke at de styrende dokumentene i kvalitetssystemet følges. Avvikssystemet er beskrevet i rutinen RL2338- Avvikssystemet. Avvikene registres enten i papirsystem eller elektronisk gjennom Docmap. Etter hvert vil elektroniske avviksmeldinger bli tatt i bruk ved alle enheter i Nordlandssykehuset. Endringskontroll er beskrevet i dokumentet RL2650- Endringskontroll. Målstyring er beskrevet i dokumentsamling DS3610 Målstyring. 4 Arbeidsbeskrivelse Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens, dvs risiko R = S (sannsynlighet) x K (konsekvens). I vurderingen av risiko skal en benytte skalaer for sannsynlighet og konsekvens, og plotte risikoen inn i en risikomatrise. Sannsynlighet klassifiseres i følgende trinn: 1. SLS - Svært lav sannsynlighet noe som skjer 1 gang hvert 10 år eller sjeldnere 2. LS - Lav sannsynlighet noe som skjer 1 gang pr. år eller sjeldnere 3. MS - Middels sannsynlig noe som skjer 1 gang pr. mnd. eller oftere 4. SS - Stor sannsynlighet noe som skjer 1 gang pr. uke eller oftere 5. SSS Svært stor sannsynlighet noe som 1 x om dagen eller oftere Disse kategoriene vil i mange sammenhenger være vanskelig å benytte eksakt, men en må forsøke å være konsekvent gjennom analysen, slik at de forskjellige punktene i alle fall er vurdert riktig i forhold til hverandre. Konsekvenser skal alltid vurderes ved hver trussel/hendelse: Styresak 40/11 Møtedato:

10 Tap av liv og helse, andre arbeidsmiljømessige forhold Tap av materielle verdier Tap av informasjon Tap av tid Tap av kompetanse Tap av omdømme, produksjon, kvalitet Konsekvenser graderes på følgende måte: 1. Ubetydelig - Minimale eller ingen skader på mennesker og arbeidsmiljø, og/eller mindre materielle skader 2. Lav - Små skader eller belastninger på mennesker og arbeidsmiljø, og/eller mindre materielle skader 3. Middels - Uheldige belastninger eller skader på mennesker og arbeidsmiljø, og/eller materielle skader 4. Alvorlig - Skade på mennesker og arbeidsmiljømiljø, og/eller alvorlige materielle skader 5. Svært alvorlig/kritisk - Død eller svært alvorlig skade på mennesker og arbeidsmiljø Fig. Risikomatrise I risikomatrisen vil hver enkelt risiko få en plassering som sier noen om hvor stor risikoen er. Som en konsekvens av skalainndeling og beregningsmåten for risiko, må risikoverdier plasseres inne i rutene og ikke på grensa mellom to verdier. Risikostyring Risikomatrisen er delt inn i 3 områder etter risikograd: Grønt: Tiltak er ikke nødvendig Gult: Tiltak må vurderes Rødt: Snarlige tiltak er nødvendig Risikostyring skal altså foregå i tråd med risikomatrisen. Som det fremgår av risikomatrisen er risiko lik eller høyere enn 10 markert med rødt.(ikke korrekt i ft Helse Nords matrise) Dette er akseptansegrensen. Ved risiko over akseptansegrensen skal det utarbeides risikoreduserende tiltak som sikrer at virksomheten drives med risiko lavere enn akseptansegrensen på 10. Som en hovedregel skal risikoer som faller innenfor det røde området alltid følges opp med tiltak, mens risikoer som faller innenfor det gule området må en vurdere særskilt om en skal følge opp. Risikoer som faller innenfor grønt område krever som hovedregel ikke oppfølging, men det kan være aktuelt å vurdere om det er etablert unødvendige eller for omfattende kontrolltiltak som bør avvikles eller reduseres. Styresak 40/11 Møtedato:

11 Ulike strategier for håndtering av risiko er: unngå redusere dele med andre akseptere For alle risikoer som skal følges opp skal det pekes ut en risikoeier. Dette må være den leder med overordnet ansvar for det området der risikoen vil ha størst påvirkning. Tiltak og kontrollaktiviteter Når en skal identifisere tiltak for å redusere (eller fjerne) risiko, må det tas stilling til om det er sannsynligheten eller konsekvensen som skal reduseres. Tiltakene kan omfatte alt fra implementering av helt nye tiltakspakker, implementering av planlagde tiltak, justering av tiltak som allerede er satt i gang, eller nøye overvåking av situasjonen. Vurderinger av tiltak må alltid baseres på en kost-/nytteevaluering, bl.a. slik at man prioriterer tiltak som er lite ressurskrevende og enkle å gjennomføre, men som gir god effekt på risikobildet Når det er avgjort hvilke tiltak som skal gjennomføres, skal det pekes ut en tiltaksansvarlig som skal følge opp tiltakene og rapportere til risikoeier. Tiltak skal følges opp gjennom ulike kontrollaktiviteter. Dette kan være evalueringer gjennom dialogmøte, KVAM-møter, rapportering av status for tiltaket, stikkprøver, målinger, eller lignende. Det må angis i hvilke fora og på hvilket nivå oppfølgingen skal gjennomføres. Restrisiko Etter vurdering av tiltak for å redusere risiko vil det alltid eksistere en restrisiko, denne kan vurderes til å være uakseptabel, da må ytterligere tiltak finnes. Eller restrisikoen er akseptabel og ingen ytterligere tiltak er nødvendig. Det er ett lederansvar å avgjøre når restrisiko er akseptabel dvs under akseptansegrensen, og leders avgjørelse skal dokumenteres. Oppsummering og konklusjon For forhold som blir risikovurdert, skal resultatet av vurderingen oppsummeres skjematisk i en tabell. Aktuelle tabeller er listet under. Samtidig skal det gjøres en helhetlig vurdering av risikosituasjonen for en målsetting eller en faktor. Der det er hensiktsmessig kan risikovurderingene fremstilles på aggregert nivå slik det fremkommer i tabellen under. Referanser: Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Veileder til risikovurdering, Arbeidstilsynet Styresak 40/11 Møtedato:

12 RL2650 Endringskontroll 1. Hensikt Endringskontroll skal sikre at endringer gjennomføres på en forsvarlig måte i tråd med foretakets kriterier for kvalitet- og risikostyring. Ved å følge rutinen sikrer man at det utviste skjønn er dokumentert og at det lages planer som sikrer at endringsprosesser foregår forsvarlig. 2. Omfang Rutinen gjelder alle endringer som er relevant for å sikre at virksomheten drives forsvarlig i tråd med gjeldende rammeverk for virksomheten i Nordlandssykehuset HF. Rammeverket betraktes i denne sammenheng som lover og forskrifter, økonomiske rammer, rammer for virksomhetens aktiviteter og rammer gitt i styrende dokumenter beskrevet i internkontroll- og kvalitetssystemet. Eksempler på endringer som skal underlegges endringskontroll er nye rutiner, endringer i eksisterende rutiner, nye systemer, nye systemversjoner, nytt utstyr, nye krav til kompetanse eller ny organisering. 3. Grunnlagsinformasjon Rutinen for endringskontroll skal sikre at de aktuelle endringer er i tråd med den til enhver tid gjeldende rammeverk beskrevet i kvalitetssystemet, samt gjeldende risikopolicy og kvalitetspolitikk. Endringer skal planlegges med hensyn på å tilfredsstille krav som fremgår av disse dokumenter. 4. Utførelse Planlegging og implementering av endringer gjennomføres som en trinnvis prosess under kontroll av leder for den virksomheten som berøres av endringen. Hvis endringen berører flere organisatoriske enheter, er det leder på øverste nivå som er ansvarlig for endringskontrollen. Det vil si at en endring i en eller flere enheter kontrolleres av avdelingsleder. Er flere avdelinger berørt er klinikksjefen for avdelingene ansvarlig. Og hvis flere klinikker er berørt er det direktøren eller den han bemyndiger, som er ansvarlig. 4.1 Beskrivelse av formål med endring Formålet med endringen beskrives og fremlegges for ansvarlig leder. 4.2 Utarbeidelse av ny rutine/prosedyre Deretter beskrives endringen i en eksisterende eller ny rutine/prosedyre. 4.3 Risikovurdering Når endringen er beskrevet, skal det gjennomføres risikovurderinger slik at alle forutsetninger for å sikre forsvarlig drift i tråd med gjeldende rammeverk gjennomgås. Krav til kompetanse hos ansatte, opplæringsbehov, krav til nytt utstyr, krav til nye systemer og dokumentasjon, konsekvenser for samhandling med andre og beredskapsplaner hvis noe går feil, er eksempler på risikoreduserende tiltak som typisk skal vurderes. Styresak 40/11 Møtedato:

13 4.4 Plan for implementering Risikovurderingene skal resultere i handlingsplaner som beskriver en kontrollert implementering der nødvendige risikoreduserende tiltak gjennomføres i tråd med rutinen for risikostyring. PR Vedtak om implementering Formål med endring og dokumentasjon som fremkommer av den gjennomførte risikovurderingen vurderes samlet. Gjennomføringsmulighet og kostnad ved påkrevde risikoreduserende tiltak vurderes opp mot nytten av endringsforslaget. For at det skal fattes et endelig vedtak om implementering av den foreslåtte endring bør påkrevde risikoreduserende tiltak være mulig å gjennomføre og nytten bør være gunstig i forhold til kostnaden. 4.6 Implementering av endring Endringen implementeres i tråd med vedtatte planer og risikoreduserende tiltak. 5. Krav til dokumentasjon Det skal dokumenteres at endringskontrollen er gjennomført i endringsskjema SJ3828. Dokumentasjon av planer og risikovurderinger skal vedlegges skjemaet i egne vedlegg. Dokumentasjonen oppbevares i arkivsystemet i tråd med retnningslinjer for dokumentasjon slik at sporing kan gjennomføres. Styresak 40/11 Møtedato:

14 PR12311-Avvikshåndtering Utdrag av prosedyren. Innhold 1 Hensikt Omfang Grunnlagsinformasjon Ulike roller Arbeidsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.1 For den som skal melde et avvik... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.2 For avviksmottaker/nærmeste leder... Feil! Bokmerke er ikke definert Bruk av saksbehandler... Feil! Bokmerke er ikke definert Saksbehandler... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 For Godkjenner... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.4 Høring... Feil! Bokmerke er ikke definert Nærmeste leder... Feil! Bokmerke er ikke definert Høringsmedlem... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5 Referanse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hensikt Rutinene for behandling og lukking av avvik (avviksbehandlingen) er beskrevet under. Prosedyren er delt opp i rutiner vedrørende melding i papirsystemet og rutiner ved melding elektronisk i Docmap. Bringe avvik til opphør, gjenopprette normal tilstand og hindre gjentagelse. Omfang Rutinen gjelder alle ansatte i Nordlandssykehuset HF. Grunnlagsinformasjon Dette kalles et avvik: Forslag til forbedring av rutiner og prosedyrer Brudd på interne rutiner og prosedyrer Brudd på lov og forskrift Rutine/prosedyre mangler Rutine/prosedyre er feil eller ikke er oppdatert Avvikene registres elektronisk gjennom Docmap av de som er opplært til dette. Om man ikke har gått over til elektronisk avviksregistrering, gjøres dette på papir, SJ0023 Forbedring og avviksskjema internmelding. Saksgangen er den samme for papirversjonen som elektronisk. Ulike roller Observatør: Skriv kortfattet og objektivt om hendelsen og hva som ble gjort for å rette opp avviket. Personopplysninger skal ikke forekomme i avvik. Det er mulig å bruke NPR-id nummer eller liknende,for å for sporing av årsakssammenheng. For eksempel ved medikamentfeil som ikke skal meldes på IK-2448, se PR17899 Avvikshendelser i legemiddelhåndteringen. Styresak 40/11 Møtedato:

15 Nærmeste leder: Avvik egen avdeling/enhet. Avvik skal meldes til nærmeste leder. Leder som mottar avviket er ansvarlig for avviksbehandlingen. Leder kan oppnevne saksbehandler for arbeidet med avviksmelingen. Nærmeste leder kan være godkjenner, da de fleste saker løses på laveste nivå. Avvik annen avdeling/enhet. Når avvik observeres på en annen enhet enn der det har oppstått, meldes dette av den som observerer avviket til egen nærmeste leder. Lederen bruker leder der avviket har oppstått, som saksbehandler. Avviket sendes til godkjenning av leder der avviket har oppstått. Ansvar for tiltak og lukking av avvik skal tilhøre enhet der avviket har oppstått. Saksbehandler: Saksbehandler vil ofte være fagansvarlig på fagområdet der avviket har oppstått. Saken utredes og sendes tilbake til nærmeste leder. Godkjenner: Godkjenner skal gjøre en risikovurdering i forhold til avviket på det faktiske hendelsesforløpet. Risikovurderingen gjennomføres som beskrevet i rutinen PR25911 Risikovurdering og risikostyring. Ukompliserte avvik og avvik hvor risiko anses å være under akseptansegrensen på R=10, kan lukkes av nærmeste leder. Mer kompliserte avvik og avvik med risiko høyere enn 10 behandles videre i nærmeste ledermøte hvor det også vurderes om avviket er av en slik art at det skal meldes videre til klinikkens KVAM-gruppe. Avvik med risiko over akseptansekriteriene skal alltid rapporteres til klinikkens KVAM-gruppe. Avvik der foreslåtte eller allerede iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelig til å sikre at virksomheten drives innenfor akseptansekriteriene, skal også meldes KVAM-gruppen. KVAM-gruppen gjennomgår saksbehandlingen og vurderer om saken kan lukkes med de risikoreduserende tiltakene som er besluttet. Hvis tiltakene ikke anses å være tilstrekkelig sendes saken tilbake til ansvarlig leder for videre behandling. Det utarbeides en årsrapport fra hver enhet hvor antall avvik i de ulike risikogruppene oppsummeres. SJ1823 Avviksregistreringsskjema kan benyttes til denne registreringen. Årsrapportene oversendes KVAM-gruppen for behandling. KVAM-gruppen skal sende sin årsrapport til Kvalitetssjefen i Nordlandssykehuset HF. KVAM-gruppenes årsrapporter inngår i den dokumentasjon som ledelsen skal gjennomgå ved gjennomgang av internkontrollen (Ledelsens gjennomgang). Beskrivelse av hvordan saksgangen kan være i Docmap: Styresak 40/11 Møtedato:

16 Observatør melder avvik til nærmeste leder der man er ansatt Nærmeste leder behandler av-viket. Sender det til godkjenning eller saks-behandler Godkjenner: Risikovurderer avviket og lukker avviket eller sender det videre. Observatør mottar E-post fra Docmap når avviket er lukket Saksbehandler gir en kommentar og sender det tilbake til nærmeste leder. Alle kommentarer skal dateres og signeres. Arbeidsflytmeldingene (E-postmeldinger) bør også benyttes for å sikre kontinuitet i saksgangen. Der det er tap av materielle verdier estimert til over kr 1000 skal det estimerte tapet oppgis i avviket og kodes i observasjonens overskrift med dollartegnet $ (Ctrl/Alt 4). Styresak 40/11 Møtedato:

17 Avviksmeldinger Risikovurdering og -analyse Alle intern/ekstern Avvik Avviksregistrering/ Hendelsesforløp Nærmeste leder KS-strategi Akseptkriterier Analysere hendelsesforløp Identifisering av aktuell prosedyre Risikoreduserende tiltak Analyse sannsynlighet og konsekvens IK2448 fare for personskade Risikobeskrivelse Risikovurdering Uakseptabel Akseptabel med tiltak Tiltak Behandling/vurdering (Driftsmøte) Lukking av avvik Tiltak Implementere tiltak KVAM-gruppen koordinator Forslag til nye tiltak Behandling/vurdering Godkjenning av tiltak IK2448 fare for personskade Risikovurdering Kvalitetsutvalg IK2448 Behandling/vurdering fare for personskade Styresak 40/11 Møtedato:

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en gjennomgang av utforming og implementering av organisasjonsstruktur

Detaljer

Internkontroll i kommuner*

Internkontroll i kommuner* Rapport til Kommunal- og regionaldepartementet Internkontroll i kommuner* *connectedthinking Forord Kommunal- og regionaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som innen utgangen av 2009 skal foreslå

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer