Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy"

Transkript

1 Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast til risikopolicy og foretakets rutiner PR25911-Risikovurdering og risikostyring, RL2650-Endringskontroll, PR12311-Avviksbehandling Ikke trykt vedlegg: Styresak 54/2010 Bakgrunn/saksinnhold: I sak 54/2010 ble styret orientert om at Deloitte fastslo i sin revisjonsrapport at kvalitetssystemet ikke i tilstrekkelig grad sikret en helhetlig kontroll i Nordlandssykehuset. I Internkontrollforskriften for helse-, miljø og sikkerhet står det under 5 punkt 6: Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Nordlandssykehuset har nå under implementering anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring. Sak 27/2011 Styrets arbeidsform viser at det er godt samsvar mellom prinsipper for utøvelse av virksomhetsstyring i helseforetak som Nordlandssykehuset og i aksjeselskap. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) er ansvarlige for å utarbeide en anbefaling for selskaper notert ved Oslo Børs knyttet til god eierstyring og selskapsledelse. Denne anbefalingen har som hensikt å belyse rollefordelingen mellom styret, daglig ledelse og eiere utover det som direkte følger av relevant lovgivning. Den siste versjonen kom 28. november 2006 og angir følgende tre hovedpunkter: (a) Styret er ansvarlige for at selskapet etablerer god internkontroll og systemer for risikostyring som er hensiktsmessig gitt virksomhetens art og omfang (inkludert selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer). (b) Det bør årlig gjennomføres en gjennomgang av selskapets internkontroll samt viktigste risikoområder. (c) Årsrapporten bør angi hvordan selskapet gjennom internt regime for internkontroll samt risikoovervåking reduserer risiko for vesentlige feil i den finansielle rapporteringen. De regionale helseforetakene har de seneste årene av Helse- og omsorgsdepartementet blitt pålagt krav om å sette risikostyring på dagsorden. Krav om risikostyring er første gang omtalt Styresak 40/11 Møtedato:

2 gjennom protokoll fra foretaksmøte i januar Styret inviteres i denne saken til å drøfte Nordlandssykehusets anvendelse av risikostyring i utøvelse av virksomhetsstyring og internkontroll. Dette er sammenfattet i det vedlagte utkast til risikopolicy for foretaket. Som utgangspunkt for videre drøfting belyses hovedelementene i risikopolicyen i denne saken. Definisjon og formål Med virksomhetsstyring menes de prosesser og aktiviteter som Nordlandssykehuset gjennomfører for å definere mål, måling av resultater mot målene og den informasjon som benyttes til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. En effektiv virksomhetsstyring forutsetter at det er etablert en god internkontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler. Med internkontroll menes de prosesser, systemer og rutiner igangsatt av ledelsen og de ansatte for å gi rimelig sikkerhet for at foretaket når sine mål på alle områder. Internkontroll skal dermed bidra til å sikre foretakets måloppnåelse, og forhindre styringssvikt, feil og mangler. Et bærende prinsipp for etablering og gjennomføring av internkontroll, er at denne er tilpasset virksomhetens betydning, egenart og risiko. Dette betyr at den interne kontrollen må ses i sammenheng med og bestemmes ut fra virksomhetens mål og rammeverk, og den risiko som er til stede for at mål ikke oppnås og at virksomheten ikke drives i tråd med gjeldende rammeverk. Å fastsette et tilstrekkelig og hensiktmessig opplegg for internkontroll innebærer derfor at det gjennomføres prosesser for å identifisere og håndtere risiko. Dette er risikostyring. Risikostyring kan defineres som de prosesser som gjennomføres av virksomhetens styre, ledelse og ansatte, for å fastsette, utforme og identifisere potensielle hendelser som kan påvirke virksomheten og for å håndtere risiko slik at den er i samsvar med virksomhetens aksepterte risikonivå. Risikostyring er således et virkemiddel som vil redusere sannsynligheten for styringssvikt, feil og mangler og konsekvensene av disse. Risikostyring i den daglig utøvelse av kjerneoppgavene innebærer at sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser vurderes, overvåkes og styres. Hovedhensikten med å innføre risikostyring er å få på plass et rammeverk som bidrar til å sikre at foretaket til enhver tid drives i tråd med fastsatte rammer og mål. Roller og ansvar i risikostyring 1) Styret Styrets oppgaver er regulert i helseforetaksloven8 28. Styret er underordnet foretaksmøtet, som er foretakets øverste myndighet, og må rette seg etter instrukser og pålegg fra foretaksmøtet. Styret har et ansvar for at det gjennomføres betryggende kontroll med foretakets måloppnåelse, risiko og ressursbruk, og skal da påse at det etableres interne kontrollsystemer som sikrer denne kontrollen. Dette innebærer: Styret skal påse at Nordlandssykehuset har god intern kontroll og at det er etablert systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Risikofaktorer som kan medvirke til at mål ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse skal iverksettes. Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens målsetninger og ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Styret skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av tilstanden i Styresak 40/11 Møtedato:

3 helseforetaket med hensyn på risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. 2) Administrerende direktør og øvrig direktørnivå Administrerende direktørs myndighet er regulert i helseforetakslovens 9 kapittel 8. I tillegg skal styret vedta instruks for administrerende direktør. Administrerende direktør har det overordnede ansvar for internkontroll og risikostyring i helseforetaket. Administrerende direktør har ansvar for at det er etablert tilfredsstillende system for risikostyring som etterlever myndighetskrav og krav fra styret, og som gir rimelig sikkerhet for måloppnåelse. Administrerende direktør kan delegere myndighet for risikostyring knyttet til virksomhetens enkelte områder til deres ansvarlige leder. Administrerende direktør vil måtte etablere de arenaer og informasjonssystemer som er nødvendig for å få til gode prosesser innad i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for at man bevisst behandler risikoproblematikk og skaper felles holdninger til risikotoleranse dvs. hva som er akseptabel risiko. 3) Øvrige ledere, prosjektledere og ansatte i organisasjonen I praksis vil ledere få delegert ansvar for å identifisere, definere og følge opp risikoområder. Risikoidentifisering gjøres samtidig med planleggingsprosesser og utarbeidelse av virksomhetsplaner og prosjektplaner. Ledelse på høyere nivå har ansvar for at risikovurderinger på lavere nivåer henger sammen med risikoer på høyere nivåer. Dette skal sikres gjennom kontinuerlige ledelsesprosesser i hele organisasjonen. Ledelsesprosesser Ledelsesprosessene skal være etablert som gjennomgående rutiner fra direktør og ned på laveste nivå i organisasjonen i forkant av den varslede revisjonen annet halvår Ledelsesprosessene som nå er under etablering skal sikre at overordnede mål og planer legger føringer for de underordnede områdene, og at en samlet ledelse fører kontroll med virksomheten i tråd med krav til internkontroll. Status på risiko og tiltak, med særlig vekt på vedvarende eller alvorlige risikoforhold, legges frem under ledelsens gjennomgang av internkontrollen. Under ledelsens gjennomgang av internkontrollen skaffes overblikk over risikobildet, det tas beslutninger om forbedringer og handlingsplaner utarbeides. Prosjektledere vil ofte ha hyppigere behov for kartlegging, vurdering og prioritering av risikoforhold enn hva som er tilfellet for mer løpende aktivitet. Prosedyrer for risikostyring i prosjekter må utarbeides i alle prosjekter. Behov for styring og kontroll med prosjekter vil måtte tilpasses prosjektets størrelse og kompleksitet. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til å sikre god kvalitet og til kontinuerlig kvalitetsforbedring, samt at arbeidet gjennomføres i samsvar med gjeldende regler og rutiner. En åpen rapporterings- og meldekultur må vektlegges slik at feil kan forebygges og videre bidra til at Nordlandssykehuset utvikles som en lærende organisasjon. I forhold til risikostyring innebærer dette åpen og ærlig kommunikasjon og en god meldekultur i det daglige arbeidet, inkludert involvering av brukere og tillitsvalgte. En slik forming av holdninger og kultur tar tid og forutsetter at en samlet ledelse tar grep om lederskapet for å gå i ønsket retning. Interne revisjoner og inspeksjoner skal bidra til at foretaket når sine mål og forbedrer den løpende drift. Dette skal skje ved å evaluere og foreslå forbedringer i systemer og prosesser for styring og Styresak 40/11 Møtedato:

4 kontroll, herunder risikostyring. Ledelsen skal påse at risikokartlegginger en del av grunnlaget for de årlige revisjonsplanene. Revisjonsteamene som utfører revisjoner skal gjennom en systematisk og strukturert metode, vurdere hensiktsmessigheten av total risikostyring, kontroll og overvåkningsprosesser samt bidra til forbedringer i disse. Internrevisjonens oppgaver vedr risikostyring er å: Evaluere risikostyringsprosessene Evaluere rapporteringen av nøkkelrisikoer Gi bekreftelse på risikostyringsprosesser Gi bekreftelse på at risikoer evalueres på en korrekt måte Gjennomgå styringen av nøkkelrisikoer Internkontrollen og ledelsesprosessene gjennomføres i nært samarbeid med den nylig opprettede Avdeling for kvalitetssystem, IKT og prosesstøtte. Avdelingen analyserer for tiden de sentrale prosesser tilknyttet oppfølging av systemansvaret i foretaket. Det vil være avdelingens ansvar å etablere et styringsmiljø som støtter linjeledelsens behov for internkontroll innenfor alle virksomhetsområder. Utarbeidelse av strategiplaner og tilhørende handlingsplaner er under planlegging. Effektive og målrettede samhandlingsarenaer med interne parter i foretaket og eksterne leverandører/parter er avgjørende for at avdelingen skal kunne fungere etter intensjonen. Derfor pågår nøye analyser av relevante prosesser. Avdelingen vil være ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde de samhandlingsarenaer som etter hvert besluttes. Paktisk anvendelse av risikostyring i Nordlandssykehuset Risikostyring er et hjelpemiddel som skal bidra til å synliggjøre de viktigste hendelsene og prosessene. Ved å benytte risikostyring kan ansatte i Nordlandssykehuset styre bruk av tid og ressurser mot de forhold som er viktigst å prioritere i en travel hverdag. I Nordlandssykehuset blir risikostyring benyttet som metodikk i arbeidet med: 1) Avvikshåndtering 2) Endringskontroll 3) Målstyring 4) Risikokartlegging Opplæring og kunnskapsutvikling Generelt inneholder rammeverket for internkontroll begreper og verktøy som til dels er fremmed for organisasjonen. Innenfor internkontroll er risikostyring spesielt utfordrende fordi metodikken involverer ansatte i tillegg til ledere. For å sikre en felles forståelse for begrepene og en praktisk bruk av metodene lages det målrettede undervisningsopplegg for mindre grupper i tillegg til at det gjennomføres kurs for store målgrupper. Også innenfor dette området vil den nye Avdeling for kvalitetsystem, IKT og prosesstøtte ha ansvar for å etablere nødvendige prosesser slik at den kompetanse som er nødvendig for å sikre felles forståelse og praksis utvikles over tid. Kulturutvikling Gjennom å stimulere til en felles forståelse på sentrale områder etableres viktige forutsetninger for at en kvalitetsbevisst kultur med ønskede særtrekk kan utvikles. En risikobevisst organisasjon som bedriver aktiv risikostyring vil utvikle en evne til å fokusere på det som betyr mest for kvalitet og måloppnåelse. Som en konsekvens av dette vil organisasjonen utvikle sin evne til å prioritere det viktigste. Risikostyring er derfor en metodikk som fremmer utvikling av ønskede særtrekk ved en kvalitetsbevisst kultur. Styresak 40/11 Møtedato:

5 Det er satt fokus på det pågående kvalitetsarbeidets betydning for utvikling av en felles kvalitetsbevisst kultur i Nordlandssykehuset. Drøfting av risikopolicy En risikopolicy skal beskrive foretakets forhold til risiko. Det er derfor naturlig at styret på et tidlig stadium inviteres til å drøfte og gi innspill til arbeidet med utvikling av en risikopolicy som understøtter foretakets mål og ivaretar det ansvar som er gitt styret og administrerende direktør. Disse forhold ivaretas gjennom behandling av denne saken. Styresak 40/11 Møtedato:

6 RISIKOPOLICY Utkast til risikopolicy for NLSH Korrigert apr Styresak 40/11 Møtedato:

7 Innledning Helse Nord RHF er gjennom eierkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet pålagt å sette arbeidet med risikostyring og risikokartlegging på dagsorden. Kravet er bl.a. uttrykt i protokollen fra foretaksmøtet den 28. januar Helse Nords styre behandlet i styresak implementering av risikostyring i RHF og vedtok at risikostyring skal implementeres i de ulike foretakene. Risikopolicy for NLSH HF inneholder en beskrivelse av arbeidet med risiko, herunder risikohåndtering og risikostyring, i Nordlandssykehuset HF. Målgruppen er linjeledere, prosjektledere og andre grupper av medarbeidere som spesielt jobber med kvalitets og forbedringsarbeid. Dokumentet gir en beskrivelse av: Hva risikostyring skal bidra til. Integrering av risikostyring som metodikk for arbeid med avvikshåndtering, endringskontroll, målstyring og på andre områder som måtte vurderes som spesielt utsatt for risiko. Rapportering av risiko. Krav til intern oppfølging. Ansvar og forankring. Hva risikostyring skal bidra til Risikostyring skal sørge for at NLSH besitter den kompetanse som er nødvendig for å identifisere, vurdere og håndtere risiko innenfor de definerte områdene. Risikostyring skal gjøre medarbeidere på alle nivå i stand til å forstå og håndtere risiko. Dette vil gi oss: Sikkerhet på at planlagt prosess fører til ønsket resultat. At avvik så tidlig som mulig registreres og korrigerende tiltak iverksettes. En forbedring av gjennomføringsevnen og gjennomføringskraften i de kvalitets- og forbedringsprosessene som iverksettes. At fokus internt i klinikkene rettes mot de områdene som eier, styre og ledelse har utpekt som vesentlige for at NLSH skal nå sine overordnede mål. Å utvikle risikobevissthet som en del av en kvalitetskultur. Helhetlig risikostyring betyr at man identifiserer og håndterer sammensatte risikoer på tvers av virksomheten. Integrering av risikostyring som metodikk for avvikshåndtering, endringskontroll, målstyring og på andre områder som måtte vurderes som spesielt utsatt for risiko Risikostyring generelt beskrives gjennom prosedyre risikovurdering og risikostyring (doknr PR DocMap). Det er utarbeidet egne prosedyrer for avvikshåndtering og endringskontroll som beskriver håndtering av risiko ved de gjeldende områdene. Videre er også metodebeskrivelser av hvordan en praktisk kan jobbe med risikostyring innenfor disse to områdene utviklet. Disse vil finnes som veiledere referert til i de aktuelle prosedyrene. For målstyring vil aktuelle områder bli definert gjennom strategiprosesser på HF eller klinikknivå. Generelt gjelder at på alle områder som enten innebærer høy risiko, eller er definert som eget fokusområde, skal risikostyring ligge tilgrunn som metodikk. Styresak 40/11 Møtedato:

8 Rapportering av risiko Følgende retningslinjer gjelder for rapportering og oppfølging av risiko og tiltak i NLSH: Rapportering av risiko og status på tiltak skal inngå som en del av ledelsens gjennomgang mellom direktør og klinikksjef og internt i de enkelte klinikkene. Risiko og tilhørende tiltak på utpekte strategiske områder for foretaket skal presenteres og evalueres i direktørens ledergruppe jevnlig. Status for de 5-10 viktigste risikoområdene rapporteres til styret i tertialrapportene fra direktør til styret (ref styresak 50/09). Oppfølging av arbeid med risikostyring rapporteres til Helse Nord i henhold til gjeldende rutiner. Krav til intern oppfølging Direktøren beslutter de til enhver tid gjeldende retningslinjer og rutiner for oppfølging av risikovurderinger og risikostyring. Disse er: Beskrevet i egen prosedyre for risikovurdering og risikostyring. I tillegg: I saksbehandling av viktige beslutningssaker i direktørens ledergruppe skal risiko og risikovurdering synliggjøres i saksframleggelsen. Ansvar og forankring. Direktørens ansvar Direktøren har et overordnet ansvar for å etablere, vurdere og følge opp det samlede risikobildet for foretaket. Videre har Direktøren det administrative overordnede ansvaret for at det er en tilstrekkelig sammenheng mellom mål, resursbruk, prioriteringer, risikovurderinger og total akseptabel risiko for Nordlandssykehuset HF. Direktøren skal sørge for at risikopolicyen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser. Den enkelte linjeleders ansvar Alle ledere i Nordlandssykehuset HF skal forsikre seg om at risikohåndteringen innen eget ansvarsområde er i overensstemmelse med NLSH s risikopolicy. På samme måte som direktør skal de, innenfor eget ansvarsområde, sørge for tilstrekkelig sammenheng mellom mål, ressursbruk, prioriteringer, risikovurderinger og akseptabel risiko. I tillegg skal de sørge for at aktiviteter drives i henhold til de enhver tid gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser og interne retningslinjer. Forankring Risikopolicyen er forankret gjennom styre- og AMU behandling og lagt ut som offisiell policy i DocMap. Utkast utformet apr 2011 av: Steinar Vaag Organisasjonsrådgiver OU seksjonen Styresak 40/11 Møtedato:

9 PR25911 Risikovurdering og risikostyring 1 Hensikt Dokumentet beskriver hvordan risikovurdering og risikostyring utføres slik at dette kan benyttes som verktøy i forbindelse med avvikssystemet/forbedringsarbeidet, målstyring og endringskontroll. I avvikssystemet og andre deler av forbedringsarbeidet benyttes risikostyring for at ledelsen skal føre kontroll med forbedringsarbeidet og dermed påse at virksomheten drives innenfor den fastsatte risiko (akseptansegrensen). Endringskontroll gjennomføres for å sikre at endringer implementeres under ledelseskontroll med risikostyring som metode. Risikostyring i forbindelse med målstyring gjennomføres for å øke organisasjonens evne til å avdekke kritiske suksessfaktorer for å sikre måloppnåelse og iverksette risikoreduserende tiltak som bidrar til at suksessfaktorene etableres. I dette dokumentet beskrives hvordan risikovurderinger og risikostyring gjennomføres slik at organisasjonens spesialkompetanse benyttes ved at de ansatte medvirker i ledelsesstyrte prosesser. Denne rutinen for risikostyring er i overensstemmelse med rammeverket utarbeidet av den amerikanske organisasjonen COSO. 2 Omfang Prosedyren gjelder alle ansatte i Nordlandssykehuset. 3 Grunnlagsinformasjon Avviksregistrering og behandling av avvik er et verktøy for å overvåke at de styrende dokumentene i kvalitetssystemet følges. Avvikssystemet er beskrevet i rutinen RL2338- Avvikssystemet. Avvikene registres enten i papirsystem eller elektronisk gjennom Docmap. Etter hvert vil elektroniske avviksmeldinger bli tatt i bruk ved alle enheter i Nordlandssykehuset. Endringskontroll er beskrevet i dokumentet RL2650- Endringskontroll. Målstyring er beskrevet i dokumentsamling DS3610 Målstyring. 4 Arbeidsbeskrivelse Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens, dvs risiko R = S (sannsynlighet) x K (konsekvens). I vurderingen av risiko skal en benytte skalaer for sannsynlighet og konsekvens, og plotte risikoen inn i en risikomatrise. Sannsynlighet klassifiseres i følgende trinn: 1. SLS - Svært lav sannsynlighet noe som skjer 1 gang hvert 10 år eller sjeldnere 2. LS - Lav sannsynlighet noe som skjer 1 gang pr. år eller sjeldnere 3. MS - Middels sannsynlig noe som skjer 1 gang pr. mnd. eller oftere 4. SS - Stor sannsynlighet noe som skjer 1 gang pr. uke eller oftere 5. SSS Svært stor sannsynlighet noe som 1 x om dagen eller oftere Disse kategoriene vil i mange sammenhenger være vanskelig å benytte eksakt, men en må forsøke å være konsekvent gjennom analysen, slik at de forskjellige punktene i alle fall er vurdert riktig i forhold til hverandre. Konsekvenser skal alltid vurderes ved hver trussel/hendelse: Styresak 40/11 Møtedato:

10 Tap av liv og helse, andre arbeidsmiljømessige forhold Tap av materielle verdier Tap av informasjon Tap av tid Tap av kompetanse Tap av omdømme, produksjon, kvalitet Konsekvenser graderes på følgende måte: 1. Ubetydelig - Minimale eller ingen skader på mennesker og arbeidsmiljø, og/eller mindre materielle skader 2. Lav - Små skader eller belastninger på mennesker og arbeidsmiljø, og/eller mindre materielle skader 3. Middels - Uheldige belastninger eller skader på mennesker og arbeidsmiljø, og/eller materielle skader 4. Alvorlig - Skade på mennesker og arbeidsmiljømiljø, og/eller alvorlige materielle skader 5. Svært alvorlig/kritisk - Død eller svært alvorlig skade på mennesker og arbeidsmiljø Fig. Risikomatrise I risikomatrisen vil hver enkelt risiko få en plassering som sier noen om hvor stor risikoen er. Som en konsekvens av skalainndeling og beregningsmåten for risiko, må risikoverdier plasseres inne i rutene og ikke på grensa mellom to verdier. Risikostyring Risikomatrisen er delt inn i 3 områder etter risikograd: Grønt: Tiltak er ikke nødvendig Gult: Tiltak må vurderes Rødt: Snarlige tiltak er nødvendig Risikostyring skal altså foregå i tråd med risikomatrisen. Som det fremgår av risikomatrisen er risiko lik eller høyere enn 10 markert med rødt.(ikke korrekt i ft Helse Nords matrise) Dette er akseptansegrensen. Ved risiko over akseptansegrensen skal det utarbeides risikoreduserende tiltak som sikrer at virksomheten drives med risiko lavere enn akseptansegrensen på 10. Som en hovedregel skal risikoer som faller innenfor det røde området alltid følges opp med tiltak, mens risikoer som faller innenfor det gule området må en vurdere særskilt om en skal følge opp. Risikoer som faller innenfor grønt område krever som hovedregel ikke oppfølging, men det kan være aktuelt å vurdere om det er etablert unødvendige eller for omfattende kontrolltiltak som bør avvikles eller reduseres. Styresak 40/11 Møtedato:

11 Ulike strategier for håndtering av risiko er: unngå redusere dele med andre akseptere For alle risikoer som skal følges opp skal det pekes ut en risikoeier. Dette må være den leder med overordnet ansvar for det området der risikoen vil ha størst påvirkning. Tiltak og kontrollaktiviteter Når en skal identifisere tiltak for å redusere (eller fjerne) risiko, må det tas stilling til om det er sannsynligheten eller konsekvensen som skal reduseres. Tiltakene kan omfatte alt fra implementering av helt nye tiltakspakker, implementering av planlagde tiltak, justering av tiltak som allerede er satt i gang, eller nøye overvåking av situasjonen. Vurderinger av tiltak må alltid baseres på en kost-/nytteevaluering, bl.a. slik at man prioriterer tiltak som er lite ressurskrevende og enkle å gjennomføre, men som gir god effekt på risikobildet Når det er avgjort hvilke tiltak som skal gjennomføres, skal det pekes ut en tiltaksansvarlig som skal følge opp tiltakene og rapportere til risikoeier. Tiltak skal følges opp gjennom ulike kontrollaktiviteter. Dette kan være evalueringer gjennom dialogmøte, KVAM-møter, rapportering av status for tiltaket, stikkprøver, målinger, eller lignende. Det må angis i hvilke fora og på hvilket nivå oppfølgingen skal gjennomføres. Restrisiko Etter vurdering av tiltak for å redusere risiko vil det alltid eksistere en restrisiko, denne kan vurderes til å være uakseptabel, da må ytterligere tiltak finnes. Eller restrisikoen er akseptabel og ingen ytterligere tiltak er nødvendig. Det er ett lederansvar å avgjøre når restrisiko er akseptabel dvs under akseptansegrensen, og leders avgjørelse skal dokumenteres. Oppsummering og konklusjon For forhold som blir risikovurdert, skal resultatet av vurderingen oppsummeres skjematisk i en tabell. Aktuelle tabeller er listet under. Samtidig skal det gjøres en helhetlig vurdering av risikosituasjonen for en målsetting eller en faktor. Der det er hensiktsmessig kan risikovurderingene fremstilles på aggregert nivå slik det fremkommer i tabellen under. Referanser: Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Veileder til risikovurdering, Arbeidstilsynet Styresak 40/11 Møtedato:

12 RL2650 Endringskontroll 1. Hensikt Endringskontroll skal sikre at endringer gjennomføres på en forsvarlig måte i tråd med foretakets kriterier for kvalitet- og risikostyring. Ved å følge rutinen sikrer man at det utviste skjønn er dokumentert og at det lages planer som sikrer at endringsprosesser foregår forsvarlig. 2. Omfang Rutinen gjelder alle endringer som er relevant for å sikre at virksomheten drives forsvarlig i tråd med gjeldende rammeverk for virksomheten i Nordlandssykehuset HF. Rammeverket betraktes i denne sammenheng som lover og forskrifter, økonomiske rammer, rammer for virksomhetens aktiviteter og rammer gitt i styrende dokumenter beskrevet i internkontroll- og kvalitetssystemet. Eksempler på endringer som skal underlegges endringskontroll er nye rutiner, endringer i eksisterende rutiner, nye systemer, nye systemversjoner, nytt utstyr, nye krav til kompetanse eller ny organisering. 3. Grunnlagsinformasjon Rutinen for endringskontroll skal sikre at de aktuelle endringer er i tråd med den til enhver tid gjeldende rammeverk beskrevet i kvalitetssystemet, samt gjeldende risikopolicy og kvalitetspolitikk. Endringer skal planlegges med hensyn på å tilfredsstille krav som fremgår av disse dokumenter. 4. Utførelse Planlegging og implementering av endringer gjennomføres som en trinnvis prosess under kontroll av leder for den virksomheten som berøres av endringen. Hvis endringen berører flere organisatoriske enheter, er det leder på øverste nivå som er ansvarlig for endringskontrollen. Det vil si at en endring i en eller flere enheter kontrolleres av avdelingsleder. Er flere avdelinger berørt er klinikksjefen for avdelingene ansvarlig. Og hvis flere klinikker er berørt er det direktøren eller den han bemyndiger, som er ansvarlig. 4.1 Beskrivelse av formål med endring Formålet med endringen beskrives og fremlegges for ansvarlig leder. 4.2 Utarbeidelse av ny rutine/prosedyre Deretter beskrives endringen i en eksisterende eller ny rutine/prosedyre. 4.3 Risikovurdering Når endringen er beskrevet, skal det gjennomføres risikovurderinger slik at alle forutsetninger for å sikre forsvarlig drift i tråd med gjeldende rammeverk gjennomgås. Krav til kompetanse hos ansatte, opplæringsbehov, krav til nytt utstyr, krav til nye systemer og dokumentasjon, konsekvenser for samhandling med andre og beredskapsplaner hvis noe går feil, er eksempler på risikoreduserende tiltak som typisk skal vurderes. Styresak 40/11 Møtedato:

13 4.4 Plan for implementering Risikovurderingene skal resultere i handlingsplaner som beskriver en kontrollert implementering der nødvendige risikoreduserende tiltak gjennomføres i tråd med rutinen for risikostyring. PR Vedtak om implementering Formål med endring og dokumentasjon som fremkommer av den gjennomførte risikovurderingen vurderes samlet. Gjennomføringsmulighet og kostnad ved påkrevde risikoreduserende tiltak vurderes opp mot nytten av endringsforslaget. For at det skal fattes et endelig vedtak om implementering av den foreslåtte endring bør påkrevde risikoreduserende tiltak være mulig å gjennomføre og nytten bør være gunstig i forhold til kostnaden. 4.6 Implementering av endring Endringen implementeres i tråd med vedtatte planer og risikoreduserende tiltak. 5. Krav til dokumentasjon Det skal dokumenteres at endringskontrollen er gjennomført i endringsskjema SJ3828. Dokumentasjon av planer og risikovurderinger skal vedlegges skjemaet i egne vedlegg. Dokumentasjonen oppbevares i arkivsystemet i tråd med retnningslinjer for dokumentasjon slik at sporing kan gjennomføres. Styresak 40/11 Møtedato:

14 PR12311-Avvikshåndtering Utdrag av prosedyren. Innhold 1 Hensikt Omfang Grunnlagsinformasjon Ulike roller Arbeidsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.1 For den som skal melde et avvik... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.2 For avviksmottaker/nærmeste leder... Feil! Bokmerke er ikke definert Bruk av saksbehandler... Feil! Bokmerke er ikke definert Saksbehandler... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 For Godkjenner... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.4 Høring... Feil! Bokmerke er ikke definert Nærmeste leder... Feil! Bokmerke er ikke definert Høringsmedlem... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5 Referanse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hensikt Rutinene for behandling og lukking av avvik (avviksbehandlingen) er beskrevet under. Prosedyren er delt opp i rutiner vedrørende melding i papirsystemet og rutiner ved melding elektronisk i Docmap. Bringe avvik til opphør, gjenopprette normal tilstand og hindre gjentagelse. Omfang Rutinen gjelder alle ansatte i Nordlandssykehuset HF. Grunnlagsinformasjon Dette kalles et avvik: Forslag til forbedring av rutiner og prosedyrer Brudd på interne rutiner og prosedyrer Brudd på lov og forskrift Rutine/prosedyre mangler Rutine/prosedyre er feil eller ikke er oppdatert Avvikene registres elektronisk gjennom Docmap av de som er opplært til dette. Om man ikke har gått over til elektronisk avviksregistrering, gjøres dette på papir, SJ0023 Forbedring og avviksskjema internmelding. Saksgangen er den samme for papirversjonen som elektronisk. Ulike roller Observatør: Skriv kortfattet og objektivt om hendelsen og hva som ble gjort for å rette opp avviket. Personopplysninger skal ikke forekomme i avvik. Det er mulig å bruke NPR-id nummer eller liknende,for å for sporing av årsakssammenheng. For eksempel ved medikamentfeil som ikke skal meldes på IK-2448, se PR17899 Avvikshendelser i legemiddelhåndteringen. Styresak 40/11 Møtedato:

15 Nærmeste leder: Avvik egen avdeling/enhet. Avvik skal meldes til nærmeste leder. Leder som mottar avviket er ansvarlig for avviksbehandlingen. Leder kan oppnevne saksbehandler for arbeidet med avviksmelingen. Nærmeste leder kan være godkjenner, da de fleste saker løses på laveste nivå. Avvik annen avdeling/enhet. Når avvik observeres på en annen enhet enn der det har oppstått, meldes dette av den som observerer avviket til egen nærmeste leder. Lederen bruker leder der avviket har oppstått, som saksbehandler. Avviket sendes til godkjenning av leder der avviket har oppstått. Ansvar for tiltak og lukking av avvik skal tilhøre enhet der avviket har oppstått. Saksbehandler: Saksbehandler vil ofte være fagansvarlig på fagområdet der avviket har oppstått. Saken utredes og sendes tilbake til nærmeste leder. Godkjenner: Godkjenner skal gjøre en risikovurdering i forhold til avviket på det faktiske hendelsesforløpet. Risikovurderingen gjennomføres som beskrevet i rutinen PR25911 Risikovurdering og risikostyring. Ukompliserte avvik og avvik hvor risiko anses å være under akseptansegrensen på R=10, kan lukkes av nærmeste leder. Mer kompliserte avvik og avvik med risiko høyere enn 10 behandles videre i nærmeste ledermøte hvor det også vurderes om avviket er av en slik art at det skal meldes videre til klinikkens KVAM-gruppe. Avvik med risiko over akseptansekriteriene skal alltid rapporteres til klinikkens KVAM-gruppe. Avvik der foreslåtte eller allerede iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelig til å sikre at virksomheten drives innenfor akseptansekriteriene, skal også meldes KVAM-gruppen. KVAM-gruppen gjennomgår saksbehandlingen og vurderer om saken kan lukkes med de risikoreduserende tiltakene som er besluttet. Hvis tiltakene ikke anses å være tilstrekkelig sendes saken tilbake til ansvarlig leder for videre behandling. Det utarbeides en årsrapport fra hver enhet hvor antall avvik i de ulike risikogruppene oppsummeres. SJ1823 Avviksregistreringsskjema kan benyttes til denne registreringen. Årsrapportene oversendes KVAM-gruppen for behandling. KVAM-gruppen skal sende sin årsrapport til Kvalitetssjefen i Nordlandssykehuset HF. KVAM-gruppenes årsrapporter inngår i den dokumentasjon som ledelsen skal gjennomgå ved gjennomgang av internkontrollen (Ledelsens gjennomgang). Beskrivelse av hvordan saksgangen kan være i Docmap: Styresak 40/11 Møtedato:

16 Observatør melder avvik til nærmeste leder der man er ansatt Nærmeste leder behandler av-viket. Sender det til godkjenning eller saks-behandler Godkjenner: Risikovurderer avviket og lukker avviket eller sender det videre. Observatør mottar E-post fra Docmap når avviket er lukket Saksbehandler gir en kommentar og sender det tilbake til nærmeste leder. Alle kommentarer skal dateres og signeres. Arbeidsflytmeldingene (E-postmeldinger) bør også benyttes for å sikre kontinuitet i saksgangen. Der det er tap av materielle verdier estimert til over kr 1000 skal det estimerte tapet oppgis i avviket og kodes i observasjonens overskrift med dollartegnet $ (Ctrl/Alt 4). Styresak 40/11 Møtedato:

17 Avviksmeldinger Risikovurdering og -analyse Alle intern/ekstern Avvik Avviksregistrering/ Hendelsesforløp Nærmeste leder KS-strategi Akseptkriterier Analysere hendelsesforløp Identifisering av aktuell prosedyre Risikoreduserende tiltak Analyse sannsynlighet og konsekvens IK2448 fare for personskade Risikobeskrivelse Risikovurdering Uakseptabel Akseptabel med tiltak Tiltak Behandling/vurdering (Driftsmøte) Lukking av avvik Tiltak Implementere tiltak KVAM-gruppen koordinator Forslag til nye tiltak Behandling/vurdering Godkjenning av tiltak IK2448 fare for personskade Risikovurdering Kvalitetsutvalg IK2448 Behandling/vurdering fare for personskade Styresak 40/11 Møtedato:

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Versjon 1.0 Godkjent i ledergruppen Helse Midt-Norge 29.03.16 Innhold Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge... 3 Innledning... 3 DEL 1 RAMMEVERK

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Styresak 050-2017-1 Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Nedenfor gis en vurdering av tilstanden i Helse Nord IKT sett

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Styresak 73/2017: Ledelsens gjennomgang - Risikostyring av Helgelandssykehuset HF sine hovedmål 2017 og informasjonssikkerhet

Styresak 73/2017: Ledelsens gjennomgang - Risikostyring av Helgelandssykehuset HF sine hovedmål 2017 og informasjonssikkerhet Styresak 73/2017: Ledelsens gjennomgang - Risikostyring av Helgelandssykehuset HF sine hovedmål 2017 og informasjonssikkerhet Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Brønnøysund Formål: Risikostyring av mål som

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.4.2009 200900044-2 022 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.4.2009 200900044-2 022 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf.75 51 29 06 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.4.2009 200900044-2 022 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2009 RETNINGSLINJER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato: Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant.

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant. BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 9. april 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Helhetlig kvalitetssystem i BOH KBOL HAV-8610-201003247-3 Bakgrunn I de senere årene har risikostyring og intern kontroll

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017

Detaljer

RISIKOANALYSER Seniorrådgiver Arild Johansen Sola Strandhotell 30. mars 2011

RISIKOANALYSER Seniorrådgiver Arild Johansen Sola Strandhotell 30. mars 2011 RISIKOANALYSER Seniorrådgiver Arild Johansen Sola Strandhotell 30. mars 2011 Disposisjon Hvorfor gjennomføre risikoanalyser? Sentrale begreper i risikoanalyser Gjennomgang av hovedtyper risikoanalyser

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Risikostyringsprosessen

Risikostyringsprosessen Kommunikasjon og innvolvering IM 2015-008V Beskrivelse av risikostyringsprosessen Dette vedlegget beskriver de ulike delene av prosessen som fremgår av IM om risikostyring, og hvordan disse kan gjennomføres.

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 24/2012 Navn på sak: Overordnet risikostyring 2012

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: Prosedyrebeskrivelse for håndtering av avvik Versjon: Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 09.01.2018 Godkjent av: Kvalitetssikringsgruppen Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Formål og omfang Risikobasert

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 04.04. PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET Helse- og omsorgssjefens forslag

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 127- Orienteringssak - informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 08.12. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Utdrag av systemoversikt

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/1190 Ole Martin Olsen, 78421997 Hammerfest, 21.9.2017 Saksnummer 84/2017 Saksansvarlig: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato:

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 24/04/2017

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 SAK NR 08-2017 Oppdatert kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon våren 2017 Styret tar saken om kontrollstrategi

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 053-2011 Erfaringer og endelig oppsummering av internkontroll ved pasientreisekontorene

Detaljer

Styresak Vedlegg 3. Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret er innarbeidet

Styresak Vedlegg 3. Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret er innarbeidet Styresak 075-2017 Vedlegg 3 Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret 1.9.2017 er innarbeidet Innhold 1. Dokumentets formål... 3 2. Virkeområde... 3 3. Definisjoner... 3 4. Struktur

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Avvik og uønskede hendelser

Avvik og uønskede hendelser Avvik og uønskede hendelser Prinsipper for god virksomhetsstyring Organisering av kvalitetsarbeid i HSO Hva er avvik og hva er uønskede hendelser? Alvorlighetsgrad Forebyggende- og korrigerende tiltak

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer