Energi for framtiden Enova lærerkurs september Anne Marie Abelgaard Rådgiver Enova SF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi for framtiden Enova lærerkurs september 2014. Anne Marie Abelgaard Rådgiver Enova SF"

Transkript

1 Energi for framtiden Enova lærerkurs september 2014 Anne Marie Abelgaard Rådgiver Enova SF

2 Enovas formål miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon bidra til utvikling av energi- og klimateknologi gjennom økonomisk støtte og rådgivning å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser

3 Våre resultatmål I perioden : Fondsmidlene skal bidra til energi- og klimaresultater som samlet tilsvarer minimum 6 ¼ TWh. Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet.

4 Enovas satsningsområder Fornybar varme Energieffektivisering i industrien Boliger Yrkesbygg Ny teknologi 4

5 Enova har - i samspill med markedet - utløst energiprosjekter på til sammen 16,6 TWh

6 Formål Enovas barn- og unge satsing Enova skal fremme økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta bruk i energieffektive, miljø- og klimavennlige løsninger.

7 Energi- og klima utfordringer

8 Et samfunn i endring Forsyningssikkerhet, klimaendring, økte kostnader Framtidige generasjoner tvinges til å fokusere på energi og energibruk på en annen måte Energi må utnyttes mer effektivt; stiller krav til produkter og tjenester

9 Utvikling i energibruken i Norge

10

11 Behovet for energi øker Underliggende drivere viser at behovet for energi øker framover: Befolkningsutvikling Gjennomsnittlig størrelse på husholdningene synker Vekst i kraftintensiv industri??

12 Energi og klima fremtidens utfordringer Hva skjer når 2,5 milliarder mennesker i utviklingsland begynner å bruke moderne energi i husholdningene? Energi basert på fossile brensler vil dominere verden også i 2030 Rikelig med tilgang på kull vil bli brukt til elektrisitetsproduksjon i utviklingsland Kina og India vil stå for 80 % av dette forbruket Hvis dagens utvikling fortsetter vil utslippene av CO2 øke med 55 % fram mot 2030.

13 Fra vondt til verre Vi kjenner problemet og løsningen Vi er på vei mot en 6-graders temperaturøkning. Hvis vi skal nå FNs 2-gradersmål har vi dårlig tid Løsningene er kjent Energieffektivisering Fornybar energi CCS Løsningen er lønnsom "I got it wrong on climate change - it's far, far worse", Nicholas Stern Handling vs. tilpasning Reduserte energikostnader IEA ETP

14 Drivkrefter bak klimaendringer Naturlig Menneskeskapt Bilde: Señor Codo/Flickr CC-lisens: CC BY-SA 2.0 Naturlig Bilde: Chevi/photcommunity.com CC-lisens: CC BY-ND 2.0

15 1/3 av jordens arter kan gå tapt på grunn av klimaendringer enning Hovland 15

16 Konsekvenser Økt temperatur + redusert nedbør (i sør) Økt nedbør (i nord) Havstigning (globalt)

17

18

19

20 Kilde: World Bank, online database, 2004

21 Kilde: World Bank, online database, 2004

22 Kilde: World Bank, online database, 2004

23 Kilde: World Bank, online database, 2004

24 En global utfordring Hvem tar ansvaret? Byrdefordeling og rettferdighet Vesten står for mesteparten av de historiske utslippene De nye økonomiene (Kina, India mfl.) vil slippe ut mest framover. Rett til vekst og velstand Svake insentiver til å oppfylle forpliktelser Hvert enkelt lands bidrag er små, men kostnadene kan være høye We all know what to do, we just don t know how to get reelected after we ve done it., Jean-Claude Juncker 24

25 2 målet = Redusere global utslippene med 50% 90% 2050

26 Investeringer for framtiden Innenfor Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode, vil Norge overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng. Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 pst. av Norges utslipp i Norge skal være karbonnøytralt i Hva med Norge? Internasjonale forpliktelser gjennom Kyoto-avtalen og videreføringen av denne. Nasjonale ambisjoner gjennom Klimaforliket i juni 2012 CO 2 -avgifter Enova Skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser Stimulere til ny energi- og klimateknologi Flumill fikk 57,7 millioner fra Enova for å bygge et fullskala anlegg i Rystraumen (Troms) 26

27 Myndighetenes satsning på passivhus Soria Moria/klimaforliket Arnstadrapporten Husbanken Enova Lavenergiprogrammet Direktoratet for byggkvalitet

28 Enovas strategiske retning for energibruk Alle vil oppleve passivhuskvalitet I 2020 skjer all nybygging og all rehabilitering til passivhusnivå Marienlyst skole, Norges første passivhusskole Foto: FutureBuilt

29 Hva er et passivhus? Et bygg nesten uten behov for (aktiv) oppvarming Tallhall, Meteorologisk institutt Foto: FutureBuilt

30 Nesten nullenergi mai 2010 stemte Europaparlamentet for å godta Europarådets innstilling om å kreve mer energieffektive nybygg i morgendagens EU-bygg. Det nye og utvidete direktivet om energi i bygg fastsetter at alle nye bygg i EU fra 2021 må bygges som "nesten-nullenergi"-bygg. Nye offentlige bygg må gå foran og oppfylle dette kravet allerede fra 2019.

31 Illustrasjon: SINTEF

32 Markedsutvikling markedsmulighet Gulrot: Rådgivning og investeringsstøtte fra Enova eller 32

33 Markedsutvikling markedsendring Med regulering teknisk forskrift passivhusnivå som minimumskrav i

34 Gå foran... med støtte fra Enova!

35 Tilknytting til naturfaglærerplanen

36 Naturfaglærerplanen Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Forskerspiren Bærekraftig utvikling Stråling og radioaktivitet Energi for framtiden Bioteknologi Ernæring og helse

37 Grunnleggende ferdigheter muntlige ferdigheter å bruke naturfaglige begreper for å formidle kunnskap, formulere spørsmål, argumenter og forklaringer. presentere løsning / produkt å tilpasse uttrykksform, begreper og eksempler til formål og mottakere å kunne lytte og samtale om opplevelser og observasjoner til å kunne presentere og diskutere å ha egne vurderinger og til å delta i faglige diskusjoner å kunne skrive å formulere spørsmål og hypoteser sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder å argumentere for synspunkter og rapportere fra feltarbeid å kunne lese å forstå og bruke naturfaglige begreper å kunne identifisere, tolke, og bruke informasjon å kunne regne å bearbeide og tolke ulike typer data å bruke regning i faglig argumentasjon digitale ferdigheter å bruke digitale verktøy til å utforske, visualisere, dokumentere og publisere data fra egne og andres studier, forsøk, og feltarbeid å bruke søke verktøy, søkestrategier og kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige tema å utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder, verktøy, medier, og informasjon

38 Forskerspiren planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder (y) skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser

39 Bærekraftig utvikling gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling (y) undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon (y) kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster (y) undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg (y)

40 Stråling og radioaktivitet forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

41 Energi for framtiden gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden (y) forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde (y) gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

42 Forberedelsen til Energi for framtiden Gründercamp

43 Energi for framtiden Gründercamp Enova gir oppdrag til Gründercamp i fylkene Vinnere går videre til Nasjonal Gründercamp Oppgave løses innenfor avgrenset tidsområde Målsetning: økt kunnskap om energifaglige tematikk erfaring fra arbeidslivet kunnskap om arbeidsgiver (Enova) anledning til å jobbe sammen på en kreativ og morsom måte

44 Forberedelser/tilrettelegging Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden hefte Målsetning: Gi en kort innføring i energi, framtidige energiutfordringer og nye løsninger Målgruppe: Ungdommer år

45 Innhold Energi for framtiden hefte Energieffektivisering - Historisk - Verden og Norge - Energieffektive bygg (bruk, passiv, null, pluss) - Energieffektiviseringstiltak Fornybare energikilder fossile og fornybare, samt fremtidens muligheter Klimautfordringer Energi- og klimateknologi 45

46 Enova-quiz Definerer energibegrepet, ser på ulike typer fornybar energi, energibruk/-effektivisering, drivhuseffekten, klimaendring/tiltak ved klimaendring, energi- og klimateknologi, m.m. Et godt verktøy i den forberedende prosessen

47 Gode nettsider og tips Hvor finne de gode energikildene, dvs. kildene som gir nyttig og troverdig informasjon om energi? (oed/kld)

48 Kraftskolen 2.0 Utviklet av Snøball film AS i samarbeid med Statkraft, Enova og Naturfagsenteret 20 korte filmer om energi og klima Anbefalte filmer i forbindelse med årets fylkesvise grundercamper: - Energi - Elektrisitet - Energieffektivisering - Energi og klima (de fleste filmene er relevante og anbefales ifm avvikling Grundercamp) 48

49 Eksempler tidligere problemstillinger Enova Gründercamp (1) Offentlige bygg i 2050 Ta utgangspunkt i et konkret offentlig bygg i ditt nærmiljø. Fortell og beskriv muligheter for energibesparelse i dag og i Vurder beliggenhet, omgivelser, klima, krav fra myndighetene etc. i løsningen av oppgaven. Veibelysning i 2050 Norge har et stort energiforbruk i sine mange vei- og gatelys landet rundt. Anslagene for energiforbruket varierer fra 0,8 til over 2 TWh. Energiforbruket er betydelig høyere enn i Europa. Dette skyldes blant annet Norges særtrekk når det gjelder behov for veilys og vår svært gode tilgang til billig elektrisk kraft. Vi ønsker å redusere energiforbruket knyttet til veibelysningen i Norge, uten at det går på bekostning av trafikksikkerheten. Hvordan er veibelysningen i Norge i år 2050? Vårt lokalsamfunn i 2050 Hvordan er ditt lokalsamfunn ledende på energisparing i 2050?

50 Eksempler tidligere problemstillinger Enova Gründercamp (2) Min bedrift i 2050 Dere skal starte opp en energi- og klimavennlig bedrift i deres lokalsamfunn. Dette er enten en bedrift som selger varer med lavt energiforbruk, eller tilbyr energitjenester, eller har tatt i bruk en svært energieffektiv produksjonsprosess. Ta gjerne utgangspunkt i en reell problemstilling i lokalsamfunnet deres. Fortell og beskriv hva bedriften deres gjør i 2050 og hvem som er kundene. Vurder beliggenhet, omgivelser, klima, konkurrenter, krav fra myndighetene etc. i løsningen av oppgaven. Avkastning i 2050 Dere eier et investeringsselskap som vil satse kapital på å utvikle fremtidens energi- og klimateknologi. Hva slags prosjekt(er) investerer dere i, og hvor langt har disse kommet i 2050? Vurder forskning på området, bærekraftig utvikling, krav fra myndighetene etc. i løsningen av oppgaven.

51 Eksempler tidligere problemstillinger Enova Gründercamp (3) Energiløsninger for det selvforsynte huset Målet er å bygge et nytt grønt hus som skal være selvforsynt med energi og energieffektivt. Den bærekraftige bydelen Rollespill der laget utgjør viktige kommunale verv (ordfører, rådmann, øk.sjef, miljøvernsjef). Laget skal diskutere opprettelsen av en bærekraftig og energieffektiv bydel.

52 Tidligere problemstillinger (4) Energi fra havet: hvordan utvinne energi fra havet? Energibruket i Norge: Hvordan få nordmenn til å bruke mindre energi i lys av ubegrenset tilgang via fornybar vannkraft? Teknologi og systemer for lavere energibruk for skolen deres: Hvordan redusere energiforbruket for skolen og bruke mer riktig energi som fjernvarme eller solvarme?

53 Fremtidens skole Enova SF og Sør-Trøndelag Fylkeskommune skal bygge et energi- og klimaeffektivt skolebygg på Heimdal i Trondheim. Skolebygget skal være et nasjonalt signalbygg og sette standard for hvordan skolebygg skal utformes i resten av landet de neste ti årene. Skolebygget skal huse Heimdal videregående skole med 1000 elever og skal oppfylle fremtidens krav til et energieffektivt bygg, samt ha en hensiktsmessig energiforsyning. 53

54 Beskriv og illustrer hvordan dere vil utforme Heimdal videregående skole eller enkelte energieffektive tiltak ved skolen. Tenk at enkelttiltak skal ha effekt for hele bygget som sådan. Beskriv og illustrer hvor skolen får energi fra og hvordan brukerne kan oppfordres til å ha et bærekraftig forbruksmønster. Det er viktig å inkludere innovative energistrategier og teknologier. Gruppen skal levere en forretningsplan (dvs. en beskrivelse av løsningen på maks ti sider) og holde en presentasjon (maks tre minutter) for en jury. 54

55 Takk for oppmerksomheten og lykke til!

Energi for framtida Enova lærerkurs 2013

Energi for framtida Enova lærerkurs 2013 Energi for framtida Enova lærerkurs 2013 Roar Hugnes Seniorrådgiver Enova SF Trine Haugaard Koordinator vgs Ungt Entreprenørskap Anna Barnwell Rådgiver Enova SF Enovas formål miljøvennlig omlegging av

Detaljer

Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper

Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper Oppdragsgiver: Enova SF OPPDRAG: Fremtidens skole Nasjonal Gründercamp 2014 Enova SF og Sør Trøndelag fylkeskommune skal bygge et energi- og klimaeffektivt

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv

Detaljer

Tidligere oppdrag til Energi for framtida Gründercamper

Tidligere oppdrag til Energi for framtida Gründercamper Tidligere oppdrag til Energi for framtida Gründercamper Oppdragsgiver: Enova SF OPPDRAG: Energirådgivning i industribedrifter Nasjonal Gründercamp 2013 Gruppen deres tilbyr energirådgivning til industribedrifter.

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret

Detaljer

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Denne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til bruk

Detaljer

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9 2013 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2013 Innhold Nøkkeltall 2013 3 Administrerende direktør har ordet 4 Del 1 Enova ser framover 5 Grønn konkurransekraft 6 Del 2 Enovas virksomhet 9 Samfunnsansvar 10

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05 NATURFAG Formål med faget Barn og unge opplever undring og glede over naturens og dagliglivets utallige mysterier. Naturvitenskapens beskrivelser kan berike denne opplevelsen. Kunnskap og forståelse kan

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

FORNYBART FRILUFTSLIV

FORNYBART FRILUFTSLIV FORNYBART FRILUFTSLIV Foto: Solveig Dale Innstilling Strategisk plattform for DNTs engasjement innen klimaspørsmål Et fornybart friluftsliv betyr å utvikle friluftslivet i en retning som reduserer forbruk

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt Innholdsfortegnelse 02 Forord 04 Klimakvote

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer