Depressiv grubling. Å gruble seg fast, og hvordan komme videre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Depressiv grubling. Å gruble seg fast, og hvordan komme videre"

Transkript

1 Depressiv grubling Å gruble seg fast, og hvordan komme videre Martin Aker Psykolog, ph.d-stipendiat Psykologisk institutt, UiO

2 Oversikt 1. Hva er depressiv grubling 2. Konsekvenser av depressiv grubling 3. Grubling i eksperimentelle forsøk 4. Distraksjon 5. Distansering

3 Hva er depressiv grubling? Repetetivt fokus på indre ubehag (eks dårlig humør, uro, rastløshet, dårlig søvn) og på hva som kan være årsaken til dette Vedvarende kverning på problemer og på følelser knyttet til disse problemene, uten at man tar tak for å gjøre noe med problemene En passiv innstilling ikke aktive tiltakt i forsøk på å endre på omstendighetene Handler om hvordan man responderer på negative opplevelser

4 Spørreskjema om depressiv grubling The ruminative responses scale av Susan Nolen-Hoeksema «Folk tenker og gjør mange forskjellige ting når de føler seg trist eller nedstemt. Du vil her få en liste med mulige reaksjoner. Marker om du nesten aldri, noen ganger, ganske ofte, eller nesten alltid tenker eller gjør hver av disse tingene når du føler deg trist eller nedstemt. Vennligst marker hva du vanligvis gjør når du føler deg slik, ikke hva du synes du burde gjøre.» 22 ledd Handler om hvordan man har for vane å responderer på negativt humør

5 Grubling og depresjon Folk som reagerer med depressiv grubling når de opplever psykisk ubehag: har større sannsynlighet for å utvikle depressive episoder får mer alvorlige depresjoner Kvinner grubler mer enn menn, og dette kan forklare noe av kjønnsforskjellen i forekomst av depresjon Livstidsforekomst av depresjon i Norge*: Menn Kvinner Totalt 11,0 % 19,7 % 15,6 % * Folkehelseinstituttet (Nes & Clench-Aas, 2011). Psykisk helse i Norge, rapport 2011:2.

6 Konsekvenser av grubling Har grubling innvirkning på Sosial støtte? Instrumentell adferd? Problemløsning? Kognitiv funksjon?

7 Sosial støtte Personer som grubler mye oppfører seg på en måte som kan ha negativ innvirkning på deres relasjoner til andre søkte mer sosial støtte, men opplevde mer «sosial friksjon» og mindre støtte oppleves oftere å ha en avhengig, klengete stil, og større aggresjon ved provokasjon føler oftere urealistisk ansvar for at andre skal ha det bra

8 Instrumentell atferd Personer som grubler mye har redusert motivasjon og evne til å iverksette / utføre nyttige eller viktige handlinger Uvillig til å prøve aktiviteter de selv vurderer å kunne ha glede av Kvinnelige grublere opplever større grad av stress ved symptomer på somatisk sykdom og venter lengre med å få slike symptomer undersøkt

9 Grubling i eksperimentelle forsøk Indusere grubling i laboratoriet: «Tenk på de langsiktige målene du har satt for deg selv» «Tenk på i hvilken grad du føler deg motivert akkurat nå» Følelsesmessig nøytrale Fokuseres inn mot personens indre liv (tanker, følelser) Indusere kontrastbetingelse - distraksjon: «Tenk på en vifte i taket som går rundt og rundt» «Tenk på innredningen i din lokale matbutikk» Følelsesmessig nøytrale Fokuseres vekk fra personens tanker om seg selv og sine følelser

10 Grubling i eksperimentelle forsøk Lav Middels Høy Distraksjon Distraksjon Grubling Grubling Utfallsmål f.eks. antall positive/negative tanker/ideer; endring i emosjonell tilstand, antall løsninger på en problemstilling; tilgang på positive vs. negative minner; etc.

11 Humør og emosjonell tilstand Personens humør er avgjørende for effekten av grublingen fordi grublingen er et fokus mot ens indre som forsterker opplevelsen av dette indre. Personer som i utgangspunktet er i et nøytralt eller positivt humør blir ikke nedstemt av grubling Personer som allerede er nedstemt blir mer nedstemt av grublingen Nedstemte personer som blir ledet til å gruble Snakker mer om negative sider ved sin nåværende livssituasjon Påtar seg mer skyld for aktuelle problemer og tolker hypotetiske negative livshendelser mer selvkritisk Husker flere negative minner og anslår høyere forekomst av negative episoder i sitt liv

12 Problemløsning Nedstemte grublere betrakter sine problemer som overveldende og uløselige er dårligere til å komme på effektive løsninger Hvis de finner en mulig løsning på problemet har de mindre tro på at løsningen kan fungere trenger de mer tid før de vil forplikte seg til løsningen kan grublingen være et hinder for å sette løsningen ut i live.

13 Grubling kognitiv funksjon? The impaired disengagement hypothesis Koster et al. (2011) hevder at «forlenget prosessering av selvrefererende informasjon [grubling] skyldes svekket evne til å skifte oppmerksomheten bort fra selv-refererende materiale av negativ valør» svekket evne til oppmerksomhetsskifte depressiv grubling Alternativt perspektiv: Depressiv grubling fører til forbigående dårligere skifte av oppmerksomhet (Lo et al 2012; Whitmer & Gotlib, 2012) svekket evne til oppmerksomhetsskifte depressiv grubling

14 Depressiv grubling - oppsummering: Depressiv grubling gir økt risiko for å utvikle depresjon og er forbundet med mer alvorlig depresjon fører til økt behov for sosial støtte, men kan også skape økt friksjon og slitasje på sosiale relasjoner kan hindre iverksetting av positive tiltak og aktiviteter Oppmerksomhetsfokus mot negative ting som er knyttet til en selv øker tilgangen til andre negative tanker og følelser Grubling i positivt eller nøytralt stemningsleie er ikke problematisk.

15 Distraksjon Tanker og/eller adferd som bidrar til å rette oppmerksomheten bort fra ens dårlige humør og dets konsekvenser og retter oppmerksomheten til behagelige eller positive tanker og aktiviteter som er engasjerende, oppslukende og kan gi positiv forsterkning eks: gå på kino med en venn gå en tur i skogen fordype seg i et prosjekt på jobb

16 Distraksjon (forts) Aktiv distraksjon Eksplisitt instruks: tenk på noe (positivt eller nøytralt) som ikke er relatert til dine negative følelser eller det som har utløst disse følelsene Passiv distraksjon Personen får en oppgave (positivt eller nøytralt) som ikke har sammenheng med vedkommendes negative følelser eller det som utløste disse følelsene, men uten direkte instruks om å fokusere tanker på annet enn grublingen

17 Virker distraksjon? Konklusjoner fra to sentrale oversiktsartikler Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky (2008, Perspectives on Psychological Science), review I laboratoriestudier der distraksjon er kontrollert: JA distraksjon virker positivt på humøret til personer som er nedstemte eller deprimerte. Ved selvrapportmål på distraksjon: usikkert, sprikende resultater. Kan skyldes svakheter med målemetode - f.eks. at man får svar på hvor ofte folk prøver å selv-distrahere, i stede for å måle om distraheringen faktisk virker. Webb, Miles, & Sheeran (2012, Psychological Bulletin), meta-analyse JA - det virker Større effekt på subjektiv emosjonsopplevelse enn på fysiologiske mål

18 Å tenke grundig igjennom negative opplevelser og følelser Å «glemme» det vanskelige og tenke på noe annet Distraksjon - en type emosjonell og kognitiv unnvikelse - endrer ikke de kognitive representasjonene som er kilden til ubehaget Hva med selvrefleksjon, bearbeiding, erfaringsbasert læring?

19 Selvrefleksjon et klinisk paradoks? På den ene siden: - Rekonstruere negative tankemønstre - Konstruere narrativ av negative erfaringer som hjelper personen å forstå negative hendelser og gir en «avslutning» - Nyttig erfaring, læring til møte med lignende situasjoner i fremtiden På den andre siden: - Folk grubler til ingen nytte - Kan bli mer nedstemt - Kan bli mindre aktive - Dårligere problemløsere

20 Distansering Beck (1970): Distansering er prosessen der man inntar objektivitet til sine særegne (idiosyncratic) ideer og oppfatninger. Formål: realitetstesting av disse ideene/oppfatningene Kross et al (2012) Selvet som tenker på situasjonen er distansert fra selvet som opplever situasjonen. En prosess som gjør det mulig for folk å overskride sitt egosentriske perspektiv.

21 Distansering i praksis «Lukk øynene og forsøk å se hendelsen levende for deg. Ta så noen steg tilbake. Flytt deg bort fra hendelsen til et punkt der du kan se på at hendelsen utfolder seg samtidig som du kan se deg selv i situasjonen. Fokuser på det som nå har blitt et avstandsbilde av deg selv. Observer hendelsen utfolde seg som om den skjer om igjen med avstandsbildet av deg. Bruk den tiden du trenger på å få frem disse bildene. Mens du fortsetter å observere situasjonen som utfolder seg for ditt avstandsbilde, forsøk å forstå følelsene til denne personen. Hvorfor fikk han/hun disse følelsene? Hva var grunnene og årsakene til disse følelsene?» (Kross et al. 2005, 2012; Wisco & Nolen-Hoeksema 2011)

22 Distansering og nedstemthet Grad av nedstemthet predikerer effekten av distansering - virker hovedsakelig på nedstemte personer Jo høyere BDI, dess sterkere reduksjon av negativ affekt ingen effekt* på negativ affekt og tilfang av depressotype tanker hos personer som ikke er nedstemt Kross & Ayduk 2009; Kross et al 2012; *Wisco & Nolen-Hoeksema 2011

23 Distansering ved klinisk depresjon Også klinisk deprimerte er i stand til å distansere seg ved hjelp av denne teknikken når de reflekterer over sine følelser De som brukte distansering hadde mindre grad av negativ affekt og mindre tilfang av depressotype tanker Å analysere sine negative følelser fra et distansert perspektiv førte til et adaptivt skifte i personens egen forståelse av hendelsen Kross et al 2012

24 «Ta med hjem»-punkter om depressiv grubling 1. Depressiv grubling er gjentatt og vedvarende passivt fokus på indre ubehag årsaker til, og konsekvenser av, dette ubehaget 2. Når nedstemte personer grubler forsterkes mange av de emosjonelle og kognitive symptomene som forbindes med depresjon 3. Distraksjon innebærer å slå tankene bort fra det negative og over på et nøytralt eller positivt fokus 4. Distansert selv-refleksjon skaper grunnlag for konstruktiv refleksjon som gir ny forståelse og følelse av å kunne avslutte det man har grublet på.

25 Sentrale referanser Kross, E., & Ayduk, O. (2011). Making meaning out of negative experiences by self-distancing. Current Directions in Psychological Science, 20(3), doi: Kross, E., Gard, D., Deldin, P., Clifton, J., & Ayduk, O. (2012). "Asking why" from a distance: Its cognitive and emotional consequences for people with major depressive disorder. Journal of Abnormal Psychology, 121(3), doi: Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), doi: Webb, T. L., Miles, E., & Sheeran, P. (2012). Dealing with feeling: A meta-analysis of the effectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation. Psychological Bulletin, 138(4), doi: Spørreskjemaet om grubling (på engelsk): Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination Reconsidered: A Psychometric Analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), doi: Skjema på norsk: kontakt

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

Kontroll over kvernetanker og vedvarende grubling

Kontroll over kvernetanker og vedvarende grubling Kontroll over kvernetanker og vedvarende grubling Torkil Berge og Arne Repål 1 Å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative «kvernetanker» som kvikksand

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte 100714 GRTID TPH Ti#58BDBC.book Page 247 Wednesday, August 25, 2010 1:00 PM Universitetsforlaget 247 Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte en introduksjon til aksept og forpliktelsesterapi FAGARTIKKEL

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER Psykolog Torkil Berge Tvangstanker er svært stabile og påtrengende. De samme tankene, forestillingsbildene eller impulsene kommer igjen og igjen. De kan være meget ubehagelige,

Detaljer

De sørgendes land. Dagens Medisin melder den 29. april 2010. Sørgende er ikke syke, de er i eksil.

De sørgendes land. Dagens Medisin melder den 29. april 2010. Sørgende er ikke syke, de er i eksil. FAG: SORG De sørgendes land Sørgende er ikke syke, de er i eksil. Foto: Privat Av Henning Herrestad Herrestad er Dr. philos, gestaltterapeut og filosofisk praktiker. Han arbeider som koordinator for sorgtjenesten

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

U T F O R D R I N G H O G A N L E D E R S K A P HDS - RISIKOFAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

U T F O R D R I N G H O G A N L E D E R S K A P HDS - RISIKOFAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N L E D E R S K A P U T F O R D R I N G HDS - FAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK Rapport for: Jane Doe ID: HB2672 Dato:

Detaljer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer