ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015"

Transkript

1 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Sak 01/2015: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til årsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til årsmøte er sendt ut. februar. a. Styrets forslag til vedtak: B. Valg av dirigenter i. Innkallingen godkjennes. a. Styrets forslag til dirigenter: i. Lars Erik Høiskar Sam Eyde vgs ii. Siri Svensen Birkenlund skole C. Valg av referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere a. Forslag til referenter: i. Vidar Iversen Stinta skole ii. Elisabeth Halvorsen Skole og barnehagekontoret b. Forslag til tellekorps: i. Vemund Jensen Sam Eyde vgs ii. Tove Karen Selås Birkenlund skole iii. Inger-Lise Samuelsen Stinta skole iv. Mona Thorsen Tromøy barnehageenhet c. Forslag til redaksjonskomité: i. Colin Prichard-Davies Arendal vgs ii. Odd-Helge Widding Nedenes skole iii. Eli Berg Olsen Lia og Jovannslia bhg d. Forslag til protokollunderskrivere: i. Vidar Svensson Asdal skole ii. Tore Abrahamsen Roligheden skole

2 D. Godkjenning av saksliste og dagsorden a. Styrets forslag til saksliste og dagsorden i. Saksliste og dagsorden følger under. b. Styrets forslag til vedtak: i. Styrets forslag til saksliste for årsmøtet godkjennes. ii. Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet godkjennes. Side 2 av 37

3 SAKSLISTE Sak 01/15 Sak 02/15 Konstituering av årsmøtet 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigenter 3. Valg av referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere 4. Godkjenning av saksliste og dagsorden 5. Fastsetting av reglement for årsmøtet Årsmeldinger 1. Årsmelding fra Lokallagsstyret Årsmelding fra hovedtillitsvalgte Årsmelding fra pensjonistklubben høst 2013 vår 2015 Sak 03/15 Regnskap 2013 og 2014 Sak 04/15 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Arendal Sak 05/15 Sak 06/15 Saker fra styret: 5.1. Pedagoger er viktige for SFO Saker fra klubbene: 6.1. Norm for maksimalt antall elever pr lærer. Sak 07/15 Budsjett for Utdanningsforbundet Arendal Sak 08/15 Sak 09/15 Valg - lokallaget 1. Leder og nestleder 2. Styremedlemmer og varamedlemmer 3. Hovedtillitsvalgte 4. Valgkomité Resolusjoner 1. Tidstyver i forhold til lærerrollen. Sak 10/15 Valgmøte fylkesårsmøtet 2015 Side 3 av 37

4 DAGSORDEN Registrering / kaffe / noe å bite i Sak 01/15 Konstituering Sak 02/15 Årsmeldinger Sak 03/15 Regnskap 2013 og 2014 Sak 04/15 Handlingsplan / Innspill til nytt styre Sak 05/15 Saker fra styret 5.1. Pedagoger er viktige for SFO Pause Sak 06/15 Saker fra klubbene 6.1. Norm for maksimalt antall elever pr lærer. Sak 07/15 Budsjett Sak 08/15 Valg lokallaget Sak 09/15 Resolusjoner Sak 10/15 Valgmøte fylkesårsmøtet ca Tapasbuffet Side 4 av 37

5 E. Fastsetting av reglement for årsmøtet a. Saksfremlegg i. Forslag til møtereglement for årsmøtet. Ligger vedlagt. ii. Valgreglement for årsmøtet. Ligger vedlagt. b. Styrets forslag til vedtak: i. Styrets forslag til møtereglement for årsmøtet vedtas. ii. Styrets forslag til valgreglement for årsmøtet vedtas. Forslag til møtereglement a. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. b. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnlederne kan få utvidet taletid, samt tid til sluttinnlegg. c. Årsmøtedeltakere som ønsker ordet, viser dette med nummerskilt. Ønskes ordet til dagsorden, saksopplysning eller replikk, markeres dette særskilt. Saksinnledere og medlemmer av styret kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum ett minutts taletid. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. Alle årsmøtedeltakere som ber om ordet til dagsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. d. Dirigenter og årsmøtedeltakere kan komme med forslag om ytterligere begrensning i taletiden, eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. e. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og arbeidssted. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. f. Alle forslag kan vedtas med simpelt flertall. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall. ( 58.4) g. Møtet avgjør voteringsmåten. Side 5 av 37

6 Valgreglement for årsmøtet Generelt om valgene Valgene gjelder for årsmøteperioden: ( 58.3). Alle valg skal være skriftlige. Møteleder kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen og fra styret. 2. Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. NB! Valgene må skje i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor, jf Valg av lokallagsleder (Velges i plenum ) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får 2/3 av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får 2/3 av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er mer enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de gjenstående to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder (Velges i plenum ) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå: I særmøter for årsmøterepresentanter som er tilsatt i virksomhetene ( ): Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene innenfor virksomheter på kommunenivå. I plenumsmøte: Valg av øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret ( , jf. 61.2) Lokallagsstyret har åtte medlemmer. (Åtte medlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Dette tallet omfatter leder og nestleder. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. I tillegg velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. (Tre varamedlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Side 6 av 37

7 3. Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen enten inneholde markering for at en følger valgkomiteens innstilling (ev. med retting etter forutgående valg) eller inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt, opplyses årsmøtedeltakerne om hvilken sammensetning (arbeidsplasstilhørighet og etter kjønn) som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtedeltakerne beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde minst x kvinner. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kandidater med lavere stemmetall går foran innenfor sin arbeidsplasstilhørighetsgruppe når kjønnskriterium krever det. 4. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. (Tre varamedlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 5. Valg av valgkomité ( Valg av valgkomité, jf. 64.1) Styret fremmer forslag på representanter til valgkomité for perioden Sammensetningen skal ta hensyn til de prinsipper som gjelder i valg av styrer forøvrig, med hensyn på kjønn og arbeidsplasstilhørighet. Valgkomiteen består av minst 4 medlemmer. I tillegg eventuelle vararepresentanter. Valgkomiteen velges på samme måte som (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Det skal altså ikke velges leder og nestleder valgkomiteen konstituerer seg selv ( 64.1). Eventuelle endringsforslag som fremmes, må søke å ivareta den totale balansen i forslaget. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter arbeidsplasstilhørighet og etter stemmetall, men likevel slik at kandidater med lavere stemmetall går foran innenfor sin arbeidsplasstilhørighetsgruppe når kjønnskriterium krever det. Side 7 av 37

8 Sak 02/2015: ÅRSMELDINGER a. Meldinger i. Årsmelding fra Lokallagsstyret Utdanningsforbundet Arendal ii. Årsmelding fra hovedtillitsvalgte mars 2013 mars 2015 iii. Årsmelding Pensjonistklubben Utdanningsforbundet Arendal høst vår 2015 b. Styrets forslag til vedtak: i. Årsmeldingene blir tatt til orientering. ÅRSMELDING FRA LOKALLAGSSTYRET Medlemstall : 1319 Medlemstall : 1381 Medlemstall : 1424 Vi har hatt en netto medlemsøkning i løpet av perioden på 105 medlemmer. Lokallagsstyret etter valget 2013: Verv Navn Arbeidssted Leder Geir Helge Lindgren G Flosta skole Nestleder Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet 1.Styremedlem Kåre Mortveit G Stinta skole 2.Styremedlem Eli Lilleøygard B Tromøybarnehagene 3.Styremedlem Glenn Johansson G Roligheden skole 4.Styremedlem Evy Heien V Sam Eyde vgs 5.Styremedlem Katrine Hopen G Birkenlund skole 6.Styremedlem Morten Guttormsen G/L Myra skole 1.vara Gudny Osk Scheving V Sam Eyde vgs 2.vara Pål Sandnes G Strømmen oppvekstsenter 3.vara Torun Heier Sødal G Stinta skole HTV Kåre Mortveit G Stinta skole HTV-vara Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet Alle varamedlemmer har også i denne perioden alltid blitt innkalt til alle styremøtene. Side 8 av 37

9 Bemanningen på lokallagskontoret har vært relativt stabil i perioden. Mette Berg Nielsen var fra februar 2014 og fram til d.d. vært sykmeldt i snitt i ca 50 % stilling. Det har dessverre ikke ført frem å finne en vikar som har kunnet tre inn og overta oppgaver for Mette i denne perioden. Kåre Mortveit og Geir H Lindgren har derfor fungert som vikar for Mette ved behov. Frikjøp : a) Leder: 100 % fra Utdanningsforbundet sentralt b) Nestleder: 10,5 % fra lokallaget og 12 % fra Utdanningsforbundet sentralt c) HT: 100 % fra Hovedavtalen (Arendal kommune) d) HT-vara: 77,5 % fra Hovedavtalen (Arendal kommune) Januar 2015 ble det reforhandlet frikjøp for de hovedtillitsvalgte med Arendal kommune. Denne medførte en stadfesting av de frikjøpsprosentene vi har hatt de siste ti årene, men kommunen varslet en endring ned til 155 %. (nå 177,5 %) ved neste forhandling. Valgkomiteen har i denne perioden bestått av: Helge Venaas Sam Eyde vgs V Gro Kleven Rød Nedenes skole G Knut Oksholm Moltemyr skole G Anne Mette Hovd Strømmen oppvekstsenter bhg B Hilde O Paulsen Stinta skole G Inge Roppen Stuenes skole G/L Torgeir Moen Arendal vgs V Vidar Iversen Stinta skole G Kort oppsummering av arbeidet: Styremøter i 2013: 9, med 48 behandlede saker. Styremøter i 2014: 5, med 30 behandlede saker. Medlemsmøter/aktiviteter: o 2013 Årsmøte 11. mars Medlemsmøte 9. oktober "Tariff 2014" Medlemsmøte 24. oktober "Torleif Lundquist" Diverse arrangementer for større og mindre medlemsgrupper o 2014 Medlemsmøte 22. januar Pensjonistkurs med Brit B Mjåvatn. Debattmøte Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) 24. mars Diverse arrangementer for større og mindre medlemsgrupper Tillitsvalgtmøter / klubbmøter: Side 9 av 37

10 ATV-G 2-3 samlinger per semester. ATV-B 2-3 samlinger per semester. Felles ATV-B/G samlinger 3 ganger per år. Deltakelse fra lokallagskontoret på 18 klubbmøter i 2013 Deltakelse fra lokallagskontoret på 21 klubbmøter i 2014 Hovedtillitsvalgte og lokallagsleder stiller på tilnærmet alt vi blir invitert til, men vi ønsker hyppigere invitasjoner til klubbmøter. Representasjon Utdanningsforbundet Arendal har i denne perioden vært representert i flere utvalg og prosjekter i Arendal kommune. Se Hovedtillitsvalgtes årsmelding nedenfor for utfyllende opplisting. Som eksempel kan nevnes: Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Unio Arendal, månedlige drøftingsgrupper med skolesjef/ansvarlige i kommunen, møter i komité for oppvekst. Kurs/samlinger Lokallagets frikjøpte tillitsvalgte har deltatt på alle kurs og samlinger i regi av Utdanningsforbundet Aust-Agder. I tillegg har vi deltatt på kurs i regi av KS og andre aktører som befatter seg med skole- og barnehagespørsmål i den grad vi har hatt mulighet til det. Temaer har blant annet vært: Tariff, lønn og arbeidsforhold, arbeidstidsavtalen, rammeplanen, arbeidsmiljø, endringer i Opplæringsloven, Hovedavtalen, profesjonsidealer, lærerutdanning i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv, lederprofesjonalitet og skolering av forhandlingsutvalg i forkant av tarifforhandlinger. Barnehage - private barnehager Arbeidet i forhold til medlemmer i private barnehager består hovedsakelig i å bistå enkeltmedlemmer i saker knyttet opp mot lønn og arbeidsvilkår. Dette er tidkrevende saker som ofte er kompliserte og som tar mye tid. Mot slutten av 2014 har vi hatt en økning i antall private barnehager der vi har tillitsvalgt. Vi er nå representert i fire private barnehager. Dette vil medføre at vi får mulighet til å kurse og samtidig tilføre medlemmene kunnskap og mulighet til å påvirke i det daglige arbeidet. Vårt håp er at dette på sikt vil bedre arbeidsforholdene og redusere antall saker der medlemmene trenger vår bistand. Barnehager - kommunale I løpet av perioden har det blitt vedtat og ferdigstilt to nye kommunale barnehager. Engene barnehage er kommet på Engene boligfelt og er en del av Øyestad barnehageenhet. Denne har kommet i stedet for Nedenes barnehage(-r). På Hisøy er Stemmehagen barnehage kommet som erstatning for Kolbjørnsvik og Fagerheim barnehager. De ansatte er godt fornøyd med nybyggene. I barnehager Sentrum Øst ble det i perioden vedtatt å legge ned Lillebo barnehage. Dette kom som følge av omfattende krav fra Arbeidstilsynet. Vi var med i prosessen og alle våre medlemmer har fått nye stillinger i andre av de kommunale barnehagene. For mer informasjon om arbeidet vårt på dette området, se hovedtillitsvalgtes årsmelding lenger ned i dokumentet. Side 10 av 37

11 Ledere Vi har i perioden hatt stabilitet i antall medlemmer i denne medlemsgruppen. Lokallaget har i denne perioden fortastt å forsøke å finne gode møteplasser for ledermedlemmer. Vi ønsker å kunne gi disse medlemmene et tilbud som er tilpasset det behovet de har for en fagforening. Vi ser at de utfordringene som kom til syne i forbindelse med streiken gjør at mange ledere synes det er vanskelig å være medlemmer av samme forbund som de ansatte. Dette til tross for at forbndet kjemper i like stor grad for lederne. Hvert år inviteres medlemmene til møte i forbindelse med lederforhandlingene. Dette er en tradisjon som vi vil fortsette med. De siste årene har ledermedlemmene blitt invitert til lederkonferanser hver høst av Utdanningsforbundet Aust- og Vest-Agder. Disse er blitt sponset av lokallaget. Vi har et klart ønske om å inkludere lederne som en del av lokallaget og vil også i neste periode jobbe for å finne måter å nå dette målet på. Dette er i tråd med landsmøtevedtak om opprettele av lederforum. Grunnskole Arendal kommune har også i denne perioden hatt intensjoner om kutt i grunnskolesektoren. Ad-hoc utvalget i kommunen har jobbet for å se på barnetrinnene i denne perioden. Trussel om nedleggelse av skoler har tatt mye oppmerksomhet. Kommunens intensjon har vært at de gejnværende skolene skulle få mbedre økonomiske rammer.vi har hatt et sterkt fokus på at våre medlemmer skal ha en best mulig forutsetning for å kunne utføre sitt arbeid. Det er dette som har vært målet med det arbeidet vi har gjort overfor administrasjon og politikere i kommunen og som vi jobber kontinuerlig med. Uroen rundt hvilke skoler som skal bestå eller ikke, er noe som fører til en stadig uro i sektoren og en tøffere hverdag for medlemmene våre. I denne perioden ble Løddesøl, Eydehavn og Nesheim foreslått nedlagt. Etter lange dragkamper og omkamper ble det til slutt Løddesøl som ble nedlagt. Medlemmene der har fått nye jobber på andre skoler i kommunen. Flesteparten fulgte elevene til Rykene skole. I tillegg har det i denne perioden endelig blitt bygget ny skole på Stuenes. Skolestruktur og ny skole på Tromøy har også vært oppe som sak i denne perioden. Videregående Det er fortsatt slik at forholdet til arbeidsgiver og arbeidet som drives gjennom hovedtillitsvalgte og kontaktperson for medlemsgruppe videregående på fylkeskontoret har vært det viktigste for denne medlemsgruppen. Det er en styrke at to av styremedlemmene i lokallaget er tilsatt i videregående skole. Dette bidrar til at vi som lokallagsstyre er godt informert om hva som foregår i de videregående skolene i Arendal. Vi har invitert til medlemsmøter og tilbudt våre tjenester på klubbmøter på de Side 11 av 37

12 videregående skolene. Lokallagsleder har deltatt på 6 klubbmøter i videregående i løpet av perioden. Vi møter på stort sett alt vi blir invitert til. Vi har god kontakt med HTV-F og kontaktperson for medlemsgruppe videregående på fylkeskontoret. Dette gjør samarbeidet godt og vi bidrar der vi kan. Det er også hyggelig å registrere at vi i løpet av perioden har en kraftig medlemsøkning på Sam Eyde vgs. Klubben er nå fylkets desidert største med 159 medlemmer registrert per Det er en helt tydelig rekruttering også blant medlemmer som har stått utenfor eller har hatt annen tilknytning tidligere. Vi merket spesielt en kraftig økning i forbindelse med streiken. Faglig Administrative Støttesystemer - FAS Lokallaget har i perioden også arbeidet med medlemsgrupper som i organisasjonen ikke har tilhørighet i en av de tre store medlemsgrupppene. Dette er gruppe som ikke faller inn under de vanlige pedagogiske stillingene i skole og barnehage. Eksempler på grupper her er administrativt ansatte i kommune og fylke, PPT ansatte og ansatte i andre typer stillinger i pedagogisk og ikke pedagogisk arbeid. Arbeidet har bestått i å følge opp disse medlemmene gjennom medlems- og klubbmøter i tillegg til arbeid med enkeltsaker. Det har vært pågående omstillinger innenfor PPT og Sandum skole. Vi har nå en tillitsvalgt som har ansvar for begge arbeidsplasser. Arendal International School I denne perioden ble AiS overført til private eiere. I løpet av denne perioden løp også avtalen om at de ansatte skulle være på kommunale vilkår ut. AiS er nå medlemmer av Abelia, som arbeidsgiverforening. Abelia har til d.d. ikke gått med på å inngå tariffavtale med Utdanningsforbundet. Dette betyr at våre medlemmer på AiS nå ikke har en tariffavtale som ivaretar dem. Vi jobber sammen med fylkelaget videre for å sikre våre medlemmer i forhold til dette. St. Franciskus Det har i løpet av denne perioden blitt igangsatt et arbeid med å få på plass en tariffavtale for våre medlemmer tilsatt på St. Franciskus skole. I løpet av skoleåret 2013/2014 ble det arbeidet med mulighetene til å få til en felles tariffavtale med alle de katolske skolene i Norge, men dette strandet. Høsten 2014 ble det klart at St. Franciskus inngår tariffavtale med Utdanningsforbundet lokalt. Tillitsvalgte i Arendal kommune Hovedtillitsvalgte, og lokallagets tillitsvalgte for øvrig, har som oppgave å være medvirkere og deltakere i prosjekter og utviklingsarbeid som har innvirkning på arbeidet som pågår i kommunens arbeidsplasser. Lokallaget har kurset og støttet den enkelte tillitsvalgte i enkeltsaker på arbeidsplassen. Vi må også oftere inn i saker som angår det enkelte medlem. Side 12 av 37

13 Styreseminar Oktober 2013 reiste lokallagsstyret til Abra Havn (Dyreparken) på styreseminar. Det nye lokallagsstyret hadde mange nye medlemmer og vi fant ut at et styreseminar var en god måte å effektivt få jobbet oss sammen på. Det ble et flott opphold der vi fikk jobbet mye og fikk mange gode opplevelser og samtaler. Styret var enige om at dette var en god utnyttelse av tiden og at det er en tradisjon vi vil anbefale også for kommende styrer. Samarbeid Samarbeidspartnere i denne perioden har vært: Unio organisasjonene i kommunen og Fagforbundet. I tillegg har vi hatt et nært samarbeid med hovedverneombudet. Media Lokallagets tillitsvalgte har ved diverse anledninger deltatt i debatter, i aviser, på nett, på radio og lokale TV-sendinger. Tariffoppgjøret 2014 STREIK i lokallaget Allerede i januar / februar begynte arbeidet med å forberede et eventuelt streikeuttak i Arendal. Vi som jobbet med dette da var Unio-forbundene. Vi hadde et godt og tett samarbeid og var klare for å iverksette i mai. Etter at hoveddelen av tariffoppgjøret ble akseptert av flertallet av forhandlingssammenslutningene, ble det ikke noe av streik på dette tidspuktet. Vi fikk en forsmak på engasjementet da vi klarte å samle ca 600 medlemmer til dabattmøte i Store Torungen 24. mars, med tema «Arbeidstidsavtalen». Debattanter var Harald Danielsen, Arne Thommassen, Hanne Hansson og Marianne Moen Knutsen. Når det ble klart at medlemmene sa nei i uravstemmingen i juni, startet arbeidet med å forberede uttak opp på nytt. I denne runden var det plutselig lokallagsstyret som ble ny streikekomité. Vi jobbet jevnt og trutt gjennom hele sommeren og når det var klart for streikestart, var vi godt forberedt. Vi fikk en knallstart på streiken med Arendal Side 13 av 37

14 sentrum i yrende liv på grunn av Arendalsuka. Byen var fylt av mennesker og ikke minst toppolitikere, andre topper innenfor kommune og næringsliv og media. Vi vil si at samlingen vi hadde som spontanaskjon på Sam Eydes plass, som kuliminerte i at Frank Aarebrot ga sin støtte til de streikende, og Gunn Marit Helgesen følte seg presset til å komme med en appell var et av de aller største høydepunktene. De streikende var gjennom hele streiken utrolig positive! Som streikekomité sitter vi igjen med inntrykket av at streiken ble en sammensveising av medlemmene, både på den enkelte arbeidsplass og i organisasjonen lokalt. Vi er veldig stolte av det bidraget lokallaget og dets medlemmer ga til streiken som helhet. Side 14 av 37

15 Oppsummering Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort i perioden, selv om ikke alle mål for perioden er nådd helt slik vi har ønsket. Arbeidet blir stadig mer omfattende og tidkrevende. Til tross for dette, ser vi at det er en viktig funksjon vi utfører, både for enkeltmedlemmer og for medlemmene som yrkesgruppe. Side 15 av 37

16 Årsmelding Hovedtillitsvalgte 11. mars mars 2015 Faste møteplasser hvor hovedtillitsvalgte møter: - Arbeidsmiljøutvalg Arendal kommune - Administrasjonsutvalg Arendal kommune - Kontaktforum for hovedtillitsvalgte og rådmannen/kommunalsjefer - Drøftingsmøter med kommunalsjef for oppvekst - Ledermøter for styrere i de kommunale barnehagene - Rektormøter når vi blir invitert - AT samlinger 3-4 per semester - Kurs og konferanser i regi av Utdanningsforbundet - Klubbmøter Ellers er vi som regel til stede på bystyremøter og komite for oppvekst. Prøver også så godt det lar seg gjøre å følge formannskapets møter. Saker som har tatt stor plass i perioden: - Skolenedleggelser. HT har deltatt i det bystyreoppnevnte AdHoc utvalget for skolestruktur som en av 2 hovedtillitsvalgte. Dette med skolestruktur kommer om igjen og om igjen, dessverre. Men også skolestrukturen må sees på når økonomien tilsier at en mer effektiv drift kommer fellesskapet til gode. Denne perioden har barnetrinnene hatt særlig fokus. I slutten av perioden er også u-trinnet satt på dagsorden. - Nye barnehager. HT var i oppstart med på planleggingsmøter med eiendomsforetaket og representanter fra administrasjonen og de involverte barnehagene. Deretter overtok de lokale tillitsvalgte. - Streik. HT har deltatt i planlegging og gjennomføring av den 3 uker lange streiken som ble gjennomført i august Lokale forhandlinger. Det er blitt gjennomført lokale forhandlinger i 2014 etter at streiken var avsluttet. Dette gjorde at forarbeidet ble noe heseblesende for organisasjonen, men vi fikk for enkelte grupper et godt oppgjør. HT leder forhandlingene. - Intervjuer. De hovedtillitsvalgte deltar på intervjuer på kommunenivå, men også på enhetsnivå når det kreves. Viktig at de gode systemene for intervjuer i Arendal kommune praktiseres godt da det forhindrer stor misnøye blant søkerne. Klager fra misfornøyde søkere/medlemmer har gått ned de siste årene. - Diverse kurs og konferanser. HTene deltar på kommunale, regionale, fylkes og landsdekkende kurs og konferanser både i regi av Utdanningsforbundet og andre aktører. Noen ganger er vi sammen med arbeidsgiver. Viktige arenaer for å holde seg oppdatert og skaffe seg info om endringer, innovasjon og utvikling innen flere fagfelt. Side 16 av 37

17 - Oppfølging av medlemmer. Også i denne perioden er det flere medlemmer som har fått hjelp med diverse personlige saker. Viktig for vårt arbeid at medlemmene føler de får god hjelp når de trenger organisasjonen. Organisasjonens profesjonalitet viser seg da fra sin beste side, selv om ikke alle opplever å «få rett» i sin sak. - HMS systemet i kommunen. Deltatt i det nasjonalt initierte prosjektet «Saman om ein betre kommune» som har hatt stort fokus også i Arendal kommune. Spesielt i omsorg, men også skole og barnehage har vært involvert. HMS utvalgene har fått en bredere plass i utviklingen av et godt arbeidsmiljø på enhetene/avdelingene. Nytt elektronisk HMS system innføres i disse dager. - Deltakelse i planleggingsgruppe for kompetanseheving i barnehagene og planleggingsgruppe for lederutvikling i barnehagene. Mette sitter i begge disse gruppene og de vil videreføres de neste årene. - Deltakelse i lederopplæringen for skoleledere i Arendal kommune. - Pådriver i forhold til videreutdanning for lærere i Arendal kommune. Dette er et arbeid som ikke bare handler om selve videreutdanningen, men også arbeid inn mot politikere for å få på plass penger til dette viktige arbeidet. - Skoleutvikling. HT er med i diverse sammenhenger hvor skoleutvikling er på dagsorden, både kommunalt og regionalt. - HT er også delaktig i forskningsprosjektet «Lærende regioner» og deltar på møter og konferanser. Lærende regioner er et forskningsprosjekt hvor skoleforskere fra UiA, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høyskolen i Hedmark og Høyskolen i Nord Trøndelag ser på forskjeller og likheter i skoler i fylkene. Arendal kommune deltar med flere skoler som er blitt observert. Sluttkonferansen skal være i Oslo 12 og 13 mars Mette Berg Nielsen har vært sykemeldt siden , men er nå på vei tilbake i ordinært arbeid. (100 % stilling) Side 17 av 37

18 ÅRSMELDING FOR PENSJONISTKLUBBEN HØST 2013 VÅR 2015 Medlemstall pr er 383. STYRET FOR PENSJONISTKLUBBEN august juli 2015 Stein Torgersen Hermod Husby Arnt William Olsen Trine Horgen Solveig Svebak Eilert Skjævestad Sylvia Løddesøl leder nestleder kasserer sekretær styremedlem styremedlem vara/styremedlem Antall styremøter høst 2013 er 4, med 22 behandlede saker Antall styremøter 2014 er 4, med 23 behandlede saker Antall styremøter vår 2015 er 3/2... REPRESENTASJON Hermod Husby møter som vår representant i lokallagsstyret. Stein Torgersen er oppnevnt som medlem i fylkesstyret for pensjonistene. Stein er og så valgt av bystyret til eldrerådet i Arendal kommune for kommunevalgperioden, med Andreas Koch som vara. AKTIVITETER 2013 HØST * Tur til Berlin. Turleder Inge E. Johansen * 3 medlemsmøter (+ I møte i fylkespensjoniststyrets regi) 2014 * Tur til Krakow. Turleder Inge E. Johansen * 5 medlemsmøter (+ I møte i fylkespensjoniststyrets regi) * 1 utflukt * 1 vandretur *( Tur til Malaga i fylkespensjoniststyrets regi) 2015 VÅR (programfestede aktiviteter) * 3 medlemsmøter * 2 utflukter * (Tur til Gardasjøen i fylkespensjoniststyrets regi) FOREDRAGSHOLDERE/KÅSØRER Kjetil Grødum - Arkivet, Joanna Derdowska - Norsksenteret, Kirsten Bråten Berg - julebord, Stein Torgersen/Tor Henning Isachsen - sangmøtet, Sverre Krogstad, Gunnar Molden - Jacob Side 18 av 37

19 Aall, Ketil Aslaksen - Marivold, Audun Arne - rhododendronhagen, Jan Henrik Simonsen - jerngruvene, Øystein Bjørløw/Jonas Line - julebord, Knut Reinert Bygland - sangmøte, Vår 2015: Ruth Marion Sørenstuen - årsmøtet, Øyvind Rosenvinge - lokalhistorie, Jan Kløvstad - Holt/Tvedestrand Alle arrangementer i regi av Pensjonistklubben Arendal sendes til samtlige medlemmer som mail eller som vanlig post. Innbydelser går også til en kontaktperson i Froland for videresending, da de ikke har eget pensjonistlag og flere ønsker å delta hos oss. Medlemsmøtene blir holdt på Kroverten His, tirsdager kl Frammøtet ligger på rundt personer, ca 70 personer på julebordene. I tillegg til medlemsmøtene har styret invitert til utflukter til rhododendronhagen på Rannekleiv, tur til Holt Seminar og bokbyen Tvedestrand, vandretur til Rossekniben på Marivold og et besøk i Eurekabygget med Norsksenteret og voksenopplæringen. ØKONOMI Pensjonistklubben opererer ikke med egne budsjettmidler, men får dekket løpende utgifter av lokallaget. Etter samtale med ledelsen i Utdanningsforbundet Arendal, har vi mulighet til å påskjønne foredragsholdere eller andre som utfører en "oppgave" for oss. Utgifter til utsendelser pr post dekkes av lokallaget. OPPSUMMERING Kontakten med leder i lokallaget har i perioden vært meget god. Styret har fått benytte lokalene i Bendiksklev til sine styremøter, kontoret er behjelpelig med kopiering og viser oss generelt stor imøtekommenhet. Pensjonistklubben har fått egen hjemmeside hvor aktiviteter og bilder jevnlig legges ut. Som tidligere har også styret i denne perioden vektlagt det kulturelle og sosiale samværet i programtilbudet, og tilbakemeldingene har vært gode. Utfordringen videre blir å kunne tilby en god miks av møter, utflukter og turer. Hver arbeidsplass/tillitsvalgt har foldere som presenterer pensjonistklubben og aktivitetene våre, hvor nye pensjonister ønskes velkommen. Arendal, For styret Trine Horgen Side 19 av 37

20 Sak 03/2015: REGNSKAP 2013 og 2014 a. Saksframlegg: i. Regnskap og balanse (vedlagt) ii. Revisjonsberetning 2013 og 2014 (se Vedlegg 1) b. Styrets forslag til vedtak: i. Forslag til vedtak: 1. Det framlagte regnskapet for Utdanningsforbundet Arendal 2013 og 2014 godkjennes. 2. Revisjonsberetningene tas til etterretning. Revisjonsberetningene legges frem på årsmøtet. Side 20 av 37

21 Side 21 av 37

22 Side 22 av 37

23 Side 23 av 37

24 Sak 04/2015: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL a. Saksframlegg: Styret har revidert handlingsplanen i løpet av perioden. Det reviderte utkastet er vedlagt nedenfor. Dette vil være med på å danne grunnlaget i utarbeidelsen av en ny handlingsplan for lokallaget. Årsmøtet kommer med innspill til ny handlingsplan på bakgrunn av «Handlingsplan » som ligger vedlagt. b. Styrets forslag til vedtak:. Det nye styret oppfordres til å utarbeide en ny handlingsplan for , der innspillene fra årsmøtet innarbeides. Handlingsplan SAMFUNNSPOLITIKK Videreutvikle et godt forhold til politikere, gjennom lobbyvirksomhet og organisasjonsarbeid. Først innsats på disse arenaene, etterpå media. Vi må være tydelige og konkrete i vårt møte med politikerne, be om faste møteplasser. På hvert styremøte settes det av tid til å diskutere aktuelle saker som kan gå til media. Vi ønsker å få saker på dagsorden. Vi skal være medspillere. En satsing og styrking av samarbeidet med AKFU og FUG/FUB. Plasstillitsvalgte bør ha et bedre samarbeide med FAU i saker der vi har felles mål. Styret i lokallaget skal distribuere informasjon til Utdanningsforbundets representanter i SU i skoler/ barnehager. Arbeide for å øke budsjettene på alle oppvekstenhetene i kommunen og de videregående skolene i Arendal. Lage årshjul for å synliggjøre når på året vi må følge opp spesielle saker. ORGANISASJONSPOLITIKK Styrke arbeidet i klubbene, rekruttering, klubbstyreaktivitet og opplæring. Øke bevisstheten om avtaleverket og sette fokus på barnehage og barnehagelærerne. Opprette lederråd en møteplass for ledermedlemmene. Vi skal jobbe for at profesjonsetikk blir en viktig del av våre medlemmers hverdag. UTDANNINGSPOLITIKK Vi vil arbeide for en forutsigbar skole- og barnehagestruktur i Arendal, der pedagogikk er den drivende faktor. Vi vil være pådrivere for at fokuset i testing og kartlegging kun må være et bidrag til å forbedre pedagogiske metoder og gjennomføring i barnehager og skoler. Jobbe for å redusere bruken av ikke-pedagoger i pedagogisk arbeid. Side 24 av 37

25 Det er viktig å ha fokus på etter- og videreutdanning for alle pedagoger/ andre medlemmer i utdanningssystemet. Vi vil arbeide for at alle pedagoger i utdanningssystemet i Arendal kommune / Aust-Agder fylkeskommune får en reell mulighet til etter- og videreutdanning. ARBEIDSMILJØ Vi vil fortsatt arbeide for å øke pedagogtettheten og legge til rette for gode arbeidsforhold på alle nivå i utdanningssystemet. Vi må arbeide for å øke bevisstheten rundt HMS og avviksmeldinger ute på arbeidsplassene og blant alle medlemmene. Vi vil arbeide for at rutinene rundt avviksmeldinger blir tatt i bruk og fulgt opp. LØNNSPOLITIKK Utdanningsforbundet Arendal vil fortsette arbeidet med å få en bedre avlønning for våre medlemmer. Vi vil jobbe for å få på plass tydelige og godt kjente kriterier når det gjelder lokal lønnsdannelse. MÅL FOR PERIODEN Åpenhet Våre medlemmer skal ha størst mulig grad av innsikt og innspillsmuligheter. Medlemmene Vi ønsker å øke fagforeningsbevisstheten og yrkesstoltheten hos medlemmene. Profesjonsetisk plattform brukes aktivt. Vi kan ikke alene øke status, det må hver og en ta ansvar for. Vi vil engasjere og tilby våre tjenester, og derved forsøke å skape engasjement. Vi ønsker å avholde medlemsmøter og arbeidsplassbesøk. Hjemmesidene skal brukes aktivt som kommunikasjonskanal. Tillitsvalgt Hovedfokus skal være fagforeningsbevissthet og medlemmene. Vi ønsker en tettere kommunikasjon og oppfølging i forhold til lokallaget. Vi ønsker at den tillitsvalgte skal samarbeide aktivt med organer som FAU og SU. Vi ønsker å kurse og følge opp klubbstyrene for å øke bevisstheten om avtaleverket, forhandlinger og KS. Vi må arbeide aktivt for å bedre rekrutteringen til tillitsverv. Hovedtillitsvalgt Vi må legge forholdene til rette for at saker blir gjennomarbeidede overfor arbeidsgiver. Det er viktig å sortere og eventuelt konkretisere de hovedtillitsvalgtes oppgaver. Viktig at medlemmene våre ser og får vite om de sakene hovedtillitsvalgte jobber med. Styret Styremedlemmene skal være mer delaktige i konkrete arbeidsoppgaver for styret - det må komme flere innspill til styresaker og hjemmesiden. Styret skal ha medlemsfokus. Det betyr også at vi skal ha fokus på enkeltgrupper og deres identitet. Vi ønsker å bedre forståelsen og forholdet mellom medlemmene i barnehage, skole og videregående skole. Side 25 av 37

26 Sak 05/2015 SAKER FRA STYRET: 5.1. Pedagoger er viktige for SFO Fremmet av lokallagsstyret SFO er ikke definert som et pedagogisk tilbud, i mange planer og rundskriv er SFO definert som barnepass. Det er faktisk sånn at mange barn fra klasse, tilbringer nesten like mye tid på SFO, som på skolen. Da er det viktig at det er ansatte med barnefaglig kompetanse som organiserer og tilrettelegger for barns hverdag i SFO. Begrunnelse for forslag til vedtak "Å få små barn til å ha det bra sammen i gruppe er et eget fag. Å få hvert enkelt barn til å ha det godt i barnegruppa og samtidig gi de samme barna gode vilkår for lek, læring og utvikling krever fintfølelse og kunnskap." (Morten Solheim, Utdanningsforbundet). Selv om SFO ikke er definert som et pedagogisk tilbud, er det veldig viktig at de som jobber der må ha solide kunnskaper om barn og barns utvikling. UDIR (Utdanningsdirektoratet) skriver følgende: "Innholdet i SFO er avgjørende for at SFO ikke skal bli en ren oppbevaringsplass for ungene, men tilføre noe til barnas utvikling og mestring." For å kunne få til dette er det helt nødvendig å forta løpende observasjoner av barna, enkeltvis og i gruppe, å ha kunnskap om barns utvikling og ikke minst ha kunnskapsbaserte strategier for å på forskjellige måter kunne bistå hvert enkelt barn i utvikling og mestring. ( ) Styret ønsker at denne saken oversendes fylkesårsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Arendal mener at det på nasjonalt nivå må lovfestes at SFO skal ledes av personer med barnehage-/grunnskolelærerutdanning og at det må tilsettes flere barnehagelærere etter hvor mange barn som går på SFO. Minimumsnorm på 1 barnehage- /grunnskolelærer pr 30 barn. Side 26 av 37

27 Sak 06/2015 SAKER FRA KLUBBENE: Sak 6.1 Norm for maksimalt antall elever pr lærer. Sak fremmet av klubben ved Stinta skole. Opplæringsloven skal sikre elevene et likeverdig opplæringstilbud. I 2003 ble loven endret og paragrafene om klassedelingstall opphevet. Maksimumsgrensene for antall elever per klasse/undervisningsgruppe forsvant. Loven legger dermed få begrensninger på kommunenes vurderinger av hva som er et godt tilbud til elevene. Selv om den nye bestemmelsen ikke skulle brukes for å spare penger, vil det i mange situasjoner bli et spørsmål om hva som er pedagogisk forsvarlig, og hvem som skal avgjøre dette. Ordlyden er problematisk fordi det ikke eksisterer klare kriterier for hva som anses som forsvarlig i denne sammenhengen. Dermed blir det også vanskelig å utføre tilsyn på om kravet i loven etterfølges. Til tross for de vage kriteriene har Riksrevisjonen flere ganger påpekt uforsvarlig lav ressursbruk i flere kommuner og på flere skoler. Det tyder på at dagens ordning ikke sikrer et likeverdig tilbud for norske elever. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser denne utviklingen i klartekst. Mens det skoleåret 2001/2002 bare var 14 prosent av elevene som gikk på skoler med gjennomsnittlig gruppestørrelse over 20 elever, var det tilsvarende tallet 25 prosent i 2012/2013. Forskning viser at læreren er viktigst for elevens læring. Innenfor flere områder har forskningen vist at elever som får undervisning i mindre grupper og tettere oppfølging, gjøre det bedre på skolen og senere i livet. Likevel blir nå langt flere elever undervist i store grupper, og dermed får de mindre personlig oppfølging, stikk i strid med faglige råd og politikernes løfter. For å oppfylle lovpålagte oppgaver og å ivareta gode relasjoner til den enkelte elev og opprettholde et godt læringsmiljø der alle skal føle seg inkludert, bør klassestørrelsen være tilpasset slik at de pedagogiske målene kan gjennomføres i praksis. Dette vil innebære økonomiske rammebetingelser som gjør det mulig å dele klassene inn i akseptable gruppestørrelser, samt en lærertetthet som er pedagogisk forsvarlig. Det er ikke likegyldig om det er 20 eller 30 elever i hver klasse eller undervisningsgruppe. Alle barn skal ha en god oppvekst, like muligheter og gode vilkår for å bli sett og fulgt opp av sine lærere. Det er avdekket et sprik mellom nasjonale ambisjoner og kommunal virkelighet. Dersom vi skal komme dette til livs, må alle de politiske partiene bidra til å sikre en minsteressursnorm og et likeverdig tilbud for alle elever, uansett hvor de bor i landet. Norges relativt høye lærertetthet er ikke et argument mot ressursnorm: Spredt bosetning og mange små skoler er en viktig forklaring på at Norge har relativt høy Side 27 av 37

28 lærertetthet. I tillegg har vi i stor grad integrert elever med særskilte lærevansker i vanlig undervisning. Dette gir høy lærertetthet sett under et, men det er ikke noe argument mot at alle elever skal sikres samme minimum av lærerressurser, snarere tvert imot. En minsteressursnorm vil sikre et likeverdig tilbud for alle. Det er bred enighet om nødvendigheten av en minsteressursnorm for lærertetthet: Norske lærere, elever (Elevorganisasjonen) og foreldre (FUG) står sammen om å kreve en lovfesta ressursnorm for lærertetthet. Også universitets- og høyskolesektoren gikk inn for dette da regjeringen fremmet forslaget. Når det etter hvert har blitt bred enighet om at læreren er skolens viktigste ressurs, bør det også være selvsagt at utdanningspolitikkens viktigste oppgave er å garantere elevene en god og likeverdig tilgang på denne ressursen Store ulikheter i ressursbruken i skolen gjør at enhetsskolen bare eksisterer på papiret. Derfor krever vi at Stortinget lovfester en ressursnorm for lærertetthet i skolen - nå! Forslag til vedtak: Vi mener at det bør jobbes videre med at det innføres en norm for maksimalt antall elever pr lærer, fra og med skoleåret 2016/2017: 1-4 klasse:1 lærer per 15 elever, 5-7 klasse: 1 lærer per 18 elever og 8-10 klasse: 1 lærer per 20 elever. Saken oversendes fylkesårsmøtet. Side 28 av 37

29 Sak 07/2015 BUDSJETT FOR UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL a. Saksframlegg: Forslag rammebudsjett INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter FY/LOK Andre driftsinntekter (fri) Sum Driftsinntekter KOSTNADER 5211 Fri telefon privat fordel, avg.pliktig Fri telefon øvrig Reisetilskudd hjem - arbeid Telefondekn.i form av lønnsytelse Honorar uten feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader kantine Andre sosiale utgifter Gaver i arbeidsforhold - fritt Sum Lønnskostnader Leie kontorlokaler Lys, varme Renhold Kontorforsikringer Leie/service kontormaskiner Inventar, innkjøp Kontorteknisk utstyr Service/lisenser IKT Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Honorar uten oppg.plikt Kontorrekvisita Datarekvisita IKT-utstyr over drift Aviser og abonnementer kontoret Faglitteratur Telefon Portokostnader, postboksleie Sum Side 29 av 37

30 7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Passasjertillegg Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell Diett uten overnatting Diett med overnatting Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift møter/kurs Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring Profileringsmateriell Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver Sum DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank Utbytte aksjer/grunnfondsb Bankgebyr Sum Finansposter 450 Ordinært Resultat før skatt (underskudd) Ordinært Resultat (underskudd) b. Forslag til vedtak: Det framlagte rammebudsjettet vedtas. Styret gis fullmakt til å justere budsjettet underveis innenfor rammene av budsjettet. Side 30 av 37

31 Sak 08/2015 VALG - LOKALLAGET a. FORELØPIG! Valgkomiteens innstilling til verv : Verv Navn Arbeidssted Leder Geir Helge Lindgren G Flosta skole Nestleder Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet 1.Styremedlem Kåre Mortveit G Stinta skole 2.Styremedlem Eli Lilleøygard B Tromøybarnehagene 3.Styremedlem Glenn Johansson G Roligheden skole 4.Styremedlem Evy Heien V Sam Eyde vgs 5.Styremedlem Katrine Hopen G Birkenlund skole 6.Styremedlem Morten Guttormsen G/L Myra skole 1.vara Odd-Helge Widding G Nedenes skole 2.vara Gudny Osk Scheving V Sam Eyde vgs 3.vara Pål Sandnes G Strømmen oppvekstsenter HTV Kåre Mortveit G Stinta skole HTV-vara Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet HTV-vara 2 Glenn Johansson G Roligheden skole HTV-vara 3 Odd-Helge Widding G Nedenes skole b. Styrets innstilling til verv: a. Valgkomité for kommende årsmøteperiode : Forslag: i. Torun H Sødal Stinta skole (G) ii. Vemund Jensen Sam Eyde vgs (V) iii. Peter Riis Moltemyr skole (G) iv. Line Stiansen Myra skole (G) v. Torunn Lundberg Didriksen Jovannslia/Lia bhg-enhet (B) vi. Jorunn M Hegvik Stuenes skole (G) vii. Torgeir Moen Arendal vgs (V) viii. Vidar Svensson Asdal skole (G) Side 31 av 37

32 Sak 09/2015 RESOLUSJONER a. Tidstyver i forhold til lærerrollen. Tiden til for- og etterarbeid spises opp av vaktmester- og renholdsoppgaver. Resolusjon fremmet av klubben ved Sandnes skole. Kommunen har inngått en rammeavtale med ansatte om renhold. Vi viser til notat fra møtet med renholdsleder (se vedlegg). Problem: Vi har ikke fått uttalt oss om Rammeavtalen til tross for at den innholder arbeidsoppgaver som vi skal utføre. Vi ser at vi bruker mye tid på vaktmester- og renholdsoppgaver. Dette er spesielt tidkrevende for lærere som har de yngste klassene og/eller store klasser. Vi henger opp stoler på pultene daglig, vasker tavla ren, kildesorterer avfall i alle rom og bærer ut avfallet (de minste elevene klarer ikke dette alene), støvsuger teppegulv (teppe pga hørselshemning) og mopper klasserommet hver dag. Vi gjør vaktmesteroppgaver som flytting av pulter, stoler, hyller, skuffeseksjoner, kateter og justerer stoler manuelt etter elevenes høyde. Hvis noe går i stykker, må vi skape sikkerhet for elevene til vaktmester fikser det. Krav: Vi ønsker å bruke vår tid til pedagogisk arbeid. Forslag til resolusjon: Det er etter vår mening dårlig utnyttelse av ressursene at lærere skal bruke tid på å utføre vaktmester- og renholdsoppgaver, tid som heller skulle ha blitt brukt på pedagogisk arbeid. Sendes til: Arendal Eiendom KF (Renhold) og Oppvekstkomiteen. Sendes til: Utdanningsforbundet Aust-Agder, Utdanningsforbundet Sentralleddet, fylkesleder for de politiske partiene, stortingsrepresentanter fra Aust-Agder Kopi: Media, bladet Utdanning Side 32 av 37

33 Sak 10/2015 VALGMØTE - 59 FYLKESLAGET a. Styrets innstilling til nytt fylkesstyre : Saksframlegg: Fylkeslagets valgkomité har sendt ut en liste med forespurte kandidater til lokallagene. Valgkomiteen presiserer at dette ikke er en prioritert liste, men en oversikt over personer som er foreslått og/eller har sagt seg villige til å stille til verv i innledende runde. Lokallagsstyret har ut fra denne listen kommet til sin innstilling til lokallagsårsmøtet. VALGKOMITEEN 2015 SKAL INNSTILLE TIL FØLGENDE VERV: Fylkesstyret Leder Nestleder 9 medlemmer i tillegg til leder og nestleder 8 varamedlemmer i prioritert rekkefølge Tillitsvalgte etter hovedavtalene Forslag på HTV-F og vara HTV-F i. Styrets innstilling til vedtak: LEDER: Ottar Stordal NESTLEDER: Hanne Hansson Lillesand Lillesand FYLKESSTYRET: 1 Renee Røynland Barnehage Lillesand 2 Mette Berg Nielsen Barnehage Arendal 3 Kåre Mortveit Grunnskole Arendal 4 Anne Kirsten L Grunnskole Grimstad Galteland 5 Odd-Helge Widding Grunnskole Grimstad 6 Linda Thorstein Grunnskole (Leder) Froland 7 Anne Cathrine Fodstad Videregående skole Arendal 8 Vemund Jensen Videregående skole Arendal 9 Tone L Fauglied FAS Arendal Vara: 1 Anna Svenningsen Grunnskole Grimstad 2 Bjørn Knutsen Grunnskole Birkenes 3 Jan Erik Johannessen Videregående skole Evje og Hornnes 4 Marit Grefstad Grunnskole Grimstad 5 Gunhild Kåvenes Videregående skole Bykle Side 33 av 37

34 6 Vidar Iversen Grunnskole Arendal 7 Iren M Alvestad Barnehage Risør 8 Marianne M Knutsen FAS Birkenes HTV-F: Vemund Jensen Videregående skole Arendal HTV-F vara: Anne Cathrine Fodstad Videregående skole Arendal Forslag til vedtak: Styrets nominasjon til nytt fylkesstyre og HTV-F /vara HTV-F for perioden vedtas. Nominasjonen til nytt fylkesstyre oversendes valgkomiteen for Utdanningsforbundet Aust-Agder. b. Styrets nominasjon til ny valgkomité på fylkesnivå: i. Saksframlegg: Fylkets valgkomité skal bestå av like mange medlemmer som det nye fylkesstyret. Det vil si 9 medlemmer og 3(6) varamedlemmer. Lokallagsstyret har følgende forslag: Navn Seksjon Kommune Mette Berg Nielsen B Arendal Katrine Hopen G Arendal Anne Kirsten L Galteland G Grimstad Geir H Lindgren G Arendal Torkil Grimsrud G Risør Arnt Gunnar Haarstad G Lillesand Ole Lund B Gjerstad ii. Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets nominasjon av medlemmer til ny valgkomité på fylkesnivå. Nominasjonen til ny valgkomité oversendes fylkesstyret. c. Nominasjon av tillitsvalgte til verv i Utdanningsforbundet sentralt. i. Innstilling: Styret foreslår Kåre Mortveit som kandidat til representantskapet i Utdanningsforbundet sentralt. ii. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets nominasjon. Nominasjonen oversendes fylkesstyret. Side 34 av 37

35 d. Valg av delegater fra Arendal lokallag til årsmøtet i Utdanningsforbundet Aust- Agder i. Valgkomiteens forslag på delegater til fylkesstyret: Listen er utarbeidet basert på fylkeslagets fordeling av delegater fordelt på seksjoner i vårt lokallag. I tillegg er det tatt hensyn til vedtektenes fordeling av delegater med hensyn på kjønn. Totalt er Utdanningsforbundet Arendal tildelt følgende delegatfordeling: Delegater Barnehage Grunnskole VGO FAS 35 7* 16* 8* 4 * markerer ledermedlem Navn Medl Arbeidsplass Verv gr. Medlemsgruppe BHG 7 delegater Mette Berg Nielsen BHG Stinta barnehageenhet Lokallagsstyret Eli Lilleøygard BHG Tromøybarnehagene Lokallagsstyret/ATV Monica Nyhagen BHG Soria Moria barnehage ATV Siri Aslaksen BHG Stinta barnehageenhet ATV Siri Moland Olsen BHG Hisøy barnehageenhet ATV Gjertrud Halle * BHG Øyestad barnehageenhet Enhetsleder Anne Mette Hovd BHG Strømmen oppvekstsenter bhg ATV Vara: Anette Roel Langemyr BHG Øyestad barnehageenhet ATV Eli Berg Olsen BHG Lia / Jovannslia ATV barnehager Kristine Jensen Kaba BHG Langsæ kulturbarnehage ATV Merethe Evja BHG Spornes gårdsbarnehage ATV Anita Orre BHG Læringsverkstedet barnehage, Furukollen ATV/kontaktperson Medlemsgruppe grunnskole 16 delegater +vara Geir H Lindgren GRS Flosta skole Lokallagsleder Kåre Mortveit GRS Stinta skole HTV Kathrine Hopen GRS Birkenlund SFO Lokallagsstyret Glenn Johansson GRS Roligheden skole ATV Torun Heier Sødal GRS Stinta skole Lokallagsstyret/ATV Side 35 av 37

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 01/13

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 01/13 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 01/13 Tilstede: Forfall: Referent: 28. januar 2013, Trude Jacobsen (ikke sak 001, 002 a,b,f, 003), Hanne Hansson, Torkild Grimsrud (delvis sak 66), Renée Christin Røyneland,

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Årsmøtet 2011. - du påvirker valgene videre. Tyholmen hotell 22. mars 2011. Utdanningsforbundet Arendal Bendiksklev 6 4836 Arendal 37 01 36 13

Årsmøtet 2011. - du påvirker valgene videre. Tyholmen hotell 22. mars 2011. Utdanningsforbundet Arendal Bendiksklev 6 4836 Arendal 37 01 36 13 Årsmøtet 2011 - du påvirker valgene videre Tyholmen hotell 22. mars 2011 Utdanningsforbundet Arendal Bendiksklev 6 4836 Arendal 37 01 36 13 www.ufar.no Velkommen! Kjære delegat Velkommen til årsmøtet i

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2012 13. mars 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2012 13. mars 2012 Arendal EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2012 13. mars 2012 Sak 01/2012: KONSTITUERING a. Foreløpig innkalling er sendt ut i uke 2 i henhold til vedtektene. 1. Styrets forslag til vedtak:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: 27.4.2011 Sted: Institutt for journalistikk Tilstede: Morten Breivik, Ann Heidi Jensen, Hanne Merete Jensen, Guro Vatn, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Protokoll fra styremøte 06-10/11 i lokallag Akershus fylkeskommune i Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 06-10/11 i lokallag Akershus fylkeskommune i Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 15.2.2011 Vår referanse 08/ Arkivkode Vår saksbehandler Telefon 23 06 77 10 Oslo, 2011.03.09 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad Strøm HTV 1, Ine-Lill

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 12.04.2016 16/00007-17 Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Møtedato/tidspunkt: 12.04.2016, 10.00-16.30.-13.04.2016 09.00-14.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 1/14

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 1/14 Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 1/14 Dato: 22.1.2014 Tid: 11:30 15:00 Sted: Rica City Hotel Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Vidar Magnussen, Torunn Lorentzen

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer