ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015"

Transkript

1 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Sak 01/2015: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til årsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til årsmøte er sendt ut. februar. a. Styrets forslag til vedtak: B. Valg av dirigenter i. Innkallingen godkjennes. a. Styrets forslag til dirigenter: i. Lars Erik Høiskar Sam Eyde vgs ii. Siri Svensen Birkenlund skole C. Valg av referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere a. Forslag til referenter: i. Vidar Iversen Stinta skole ii. Elisabeth Halvorsen Skole og barnehagekontoret b. Forslag til tellekorps: i. Vemund Jensen Sam Eyde vgs ii. Tove Karen Selås Birkenlund skole iii. Inger-Lise Samuelsen Stinta skole iv. Mona Thorsen Tromøy barnehageenhet c. Forslag til redaksjonskomité: i. Colin Prichard-Davies Arendal vgs ii. Odd-Helge Widding Nedenes skole iii. Eli Berg Olsen Lia og Jovannslia bhg d. Forslag til protokollunderskrivere: i. Vidar Svensson Asdal skole ii. Tore Abrahamsen Roligheden skole

2 D. Godkjenning av saksliste og dagsorden a. Styrets forslag til saksliste og dagsorden i. Saksliste og dagsorden følger under. b. Styrets forslag til vedtak: i. Styrets forslag til saksliste for årsmøtet godkjennes. ii. Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet godkjennes. Side 2 av 37

3 SAKSLISTE Sak 01/15 Sak 02/15 Konstituering av årsmøtet 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigenter 3. Valg av referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere 4. Godkjenning av saksliste og dagsorden 5. Fastsetting av reglement for årsmøtet Årsmeldinger 1. Årsmelding fra Lokallagsstyret Årsmelding fra hovedtillitsvalgte Årsmelding fra pensjonistklubben høst 2013 vår 2015 Sak 03/15 Regnskap 2013 og 2014 Sak 04/15 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Arendal Sak 05/15 Sak 06/15 Saker fra styret: 5.1. Pedagoger er viktige for SFO Saker fra klubbene: 6.1. Norm for maksimalt antall elever pr lærer. Sak 07/15 Budsjett for Utdanningsforbundet Arendal Sak 08/15 Sak 09/15 Valg - lokallaget 1. Leder og nestleder 2. Styremedlemmer og varamedlemmer 3. Hovedtillitsvalgte 4. Valgkomité Resolusjoner 1. Tidstyver i forhold til lærerrollen. Sak 10/15 Valgmøte fylkesårsmøtet 2015 Side 3 av 37

4 DAGSORDEN Registrering / kaffe / noe å bite i Sak 01/15 Konstituering Sak 02/15 Årsmeldinger Sak 03/15 Regnskap 2013 og 2014 Sak 04/15 Handlingsplan / Innspill til nytt styre Sak 05/15 Saker fra styret 5.1. Pedagoger er viktige for SFO Pause Sak 06/15 Saker fra klubbene 6.1. Norm for maksimalt antall elever pr lærer. Sak 07/15 Budsjett Sak 08/15 Valg lokallaget Sak 09/15 Resolusjoner Sak 10/15 Valgmøte fylkesårsmøtet ca Tapasbuffet Side 4 av 37

5 E. Fastsetting av reglement for årsmøtet a. Saksfremlegg i. Forslag til møtereglement for årsmøtet. Ligger vedlagt. ii. Valgreglement for årsmøtet. Ligger vedlagt. b. Styrets forslag til vedtak: i. Styrets forslag til møtereglement for årsmøtet vedtas. ii. Styrets forslag til valgreglement for årsmøtet vedtas. Forslag til møtereglement a. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. b. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnlederne kan få utvidet taletid, samt tid til sluttinnlegg. c. Årsmøtedeltakere som ønsker ordet, viser dette med nummerskilt. Ønskes ordet til dagsorden, saksopplysning eller replikk, markeres dette særskilt. Saksinnledere og medlemmer av styret kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum ett minutts taletid. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. Alle årsmøtedeltakere som ber om ordet til dagsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. d. Dirigenter og årsmøtedeltakere kan komme med forslag om ytterligere begrensning i taletiden, eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. e. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og arbeidssted. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. f. Alle forslag kan vedtas med simpelt flertall. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall. ( 58.4) g. Møtet avgjør voteringsmåten. Side 5 av 37

6 Valgreglement for årsmøtet Generelt om valgene Valgene gjelder for årsmøteperioden: ( 58.3). Alle valg skal være skriftlige. Møteleder kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen og fra styret. 2. Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. NB! Valgene må skje i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor, jf Valg av lokallagsleder (Velges i plenum ) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får 2/3 av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får 2/3 av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er mer enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de gjenstående to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder (Velges i plenum ) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå: I særmøter for årsmøterepresentanter som er tilsatt i virksomhetene ( ): Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene innenfor virksomheter på kommunenivå. I plenumsmøte: Valg av øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret ( , jf. 61.2) Lokallagsstyret har åtte medlemmer. (Åtte medlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Dette tallet omfatter leder og nestleder. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. I tillegg velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. (Tre varamedlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Side 6 av 37

7 3. Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen enten inneholde markering for at en følger valgkomiteens innstilling (ev. med retting etter forutgående valg) eller inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt, opplyses årsmøtedeltakerne om hvilken sammensetning (arbeidsplasstilhørighet og etter kjønn) som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtedeltakerne beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde minst x kvinner. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kandidater med lavere stemmetall går foran innenfor sin arbeidsplasstilhørighetsgruppe når kjønnskriterium krever det. 4. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. (Tre varamedlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 5. Valg av valgkomité ( Valg av valgkomité, jf. 64.1) Styret fremmer forslag på representanter til valgkomité for perioden Sammensetningen skal ta hensyn til de prinsipper som gjelder i valg av styrer forøvrig, med hensyn på kjønn og arbeidsplasstilhørighet. Valgkomiteen består av minst 4 medlemmer. I tillegg eventuelle vararepresentanter. Valgkomiteen velges på samme måte som (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Det skal altså ikke velges leder og nestleder valgkomiteen konstituerer seg selv ( 64.1). Eventuelle endringsforslag som fremmes, må søke å ivareta den totale balansen i forslaget. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter arbeidsplasstilhørighet og etter stemmetall, men likevel slik at kandidater med lavere stemmetall går foran innenfor sin arbeidsplasstilhørighetsgruppe når kjønnskriterium krever det. Side 7 av 37

8 Sak 02/2015: ÅRSMELDINGER a. Meldinger i. Årsmelding fra Lokallagsstyret Utdanningsforbundet Arendal ii. Årsmelding fra hovedtillitsvalgte mars 2013 mars 2015 iii. Årsmelding Pensjonistklubben Utdanningsforbundet Arendal høst vår 2015 b. Styrets forslag til vedtak: i. Årsmeldingene blir tatt til orientering. ÅRSMELDING FRA LOKALLAGSSTYRET Medlemstall : 1319 Medlemstall : 1381 Medlemstall : 1424 Vi har hatt en netto medlemsøkning i løpet av perioden på 105 medlemmer. Lokallagsstyret etter valget 2013: Verv Navn Arbeidssted Leder Geir Helge Lindgren G Flosta skole Nestleder Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet 1.Styremedlem Kåre Mortveit G Stinta skole 2.Styremedlem Eli Lilleøygard B Tromøybarnehagene 3.Styremedlem Glenn Johansson G Roligheden skole 4.Styremedlem Evy Heien V Sam Eyde vgs 5.Styremedlem Katrine Hopen G Birkenlund skole 6.Styremedlem Morten Guttormsen G/L Myra skole 1.vara Gudny Osk Scheving V Sam Eyde vgs 2.vara Pål Sandnes G Strømmen oppvekstsenter 3.vara Torun Heier Sødal G Stinta skole HTV Kåre Mortveit G Stinta skole HTV-vara Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet Alle varamedlemmer har også i denne perioden alltid blitt innkalt til alle styremøtene. Side 8 av 37

9 Bemanningen på lokallagskontoret har vært relativt stabil i perioden. Mette Berg Nielsen var fra februar 2014 og fram til d.d. vært sykmeldt i snitt i ca 50 % stilling. Det har dessverre ikke ført frem å finne en vikar som har kunnet tre inn og overta oppgaver for Mette i denne perioden. Kåre Mortveit og Geir H Lindgren har derfor fungert som vikar for Mette ved behov. Frikjøp : a) Leder: 100 % fra Utdanningsforbundet sentralt b) Nestleder: 10,5 % fra lokallaget og 12 % fra Utdanningsforbundet sentralt c) HT: 100 % fra Hovedavtalen (Arendal kommune) d) HT-vara: 77,5 % fra Hovedavtalen (Arendal kommune) Januar 2015 ble det reforhandlet frikjøp for de hovedtillitsvalgte med Arendal kommune. Denne medførte en stadfesting av de frikjøpsprosentene vi har hatt de siste ti årene, men kommunen varslet en endring ned til 155 %. (nå 177,5 %) ved neste forhandling. Valgkomiteen har i denne perioden bestått av: Helge Venaas Sam Eyde vgs V Gro Kleven Rød Nedenes skole G Knut Oksholm Moltemyr skole G Anne Mette Hovd Strømmen oppvekstsenter bhg B Hilde O Paulsen Stinta skole G Inge Roppen Stuenes skole G/L Torgeir Moen Arendal vgs V Vidar Iversen Stinta skole G Kort oppsummering av arbeidet: Styremøter i 2013: 9, med 48 behandlede saker. Styremøter i 2014: 5, med 30 behandlede saker. Medlemsmøter/aktiviteter: o 2013 Årsmøte 11. mars Medlemsmøte 9. oktober "Tariff 2014" Medlemsmøte 24. oktober "Torleif Lundquist" Diverse arrangementer for større og mindre medlemsgrupper o 2014 Medlemsmøte 22. januar Pensjonistkurs med Brit B Mjåvatn. Debattmøte Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) 24. mars Diverse arrangementer for større og mindre medlemsgrupper Tillitsvalgtmøter / klubbmøter: Side 9 av 37

10 ATV-G 2-3 samlinger per semester. ATV-B 2-3 samlinger per semester. Felles ATV-B/G samlinger 3 ganger per år. Deltakelse fra lokallagskontoret på 18 klubbmøter i 2013 Deltakelse fra lokallagskontoret på 21 klubbmøter i 2014 Hovedtillitsvalgte og lokallagsleder stiller på tilnærmet alt vi blir invitert til, men vi ønsker hyppigere invitasjoner til klubbmøter. Representasjon Utdanningsforbundet Arendal har i denne perioden vært representert i flere utvalg og prosjekter i Arendal kommune. Se Hovedtillitsvalgtes årsmelding nedenfor for utfyllende opplisting. Som eksempel kan nevnes: Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Unio Arendal, månedlige drøftingsgrupper med skolesjef/ansvarlige i kommunen, møter i komité for oppvekst. Kurs/samlinger Lokallagets frikjøpte tillitsvalgte har deltatt på alle kurs og samlinger i regi av Utdanningsforbundet Aust-Agder. I tillegg har vi deltatt på kurs i regi av KS og andre aktører som befatter seg med skole- og barnehagespørsmål i den grad vi har hatt mulighet til det. Temaer har blant annet vært: Tariff, lønn og arbeidsforhold, arbeidstidsavtalen, rammeplanen, arbeidsmiljø, endringer i Opplæringsloven, Hovedavtalen, profesjonsidealer, lærerutdanning i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv, lederprofesjonalitet og skolering av forhandlingsutvalg i forkant av tarifforhandlinger. Barnehage - private barnehager Arbeidet i forhold til medlemmer i private barnehager består hovedsakelig i å bistå enkeltmedlemmer i saker knyttet opp mot lønn og arbeidsvilkår. Dette er tidkrevende saker som ofte er kompliserte og som tar mye tid. Mot slutten av 2014 har vi hatt en økning i antall private barnehager der vi har tillitsvalgt. Vi er nå representert i fire private barnehager. Dette vil medføre at vi får mulighet til å kurse og samtidig tilføre medlemmene kunnskap og mulighet til å påvirke i det daglige arbeidet. Vårt håp er at dette på sikt vil bedre arbeidsforholdene og redusere antall saker der medlemmene trenger vår bistand. Barnehager - kommunale I løpet av perioden har det blitt vedtat og ferdigstilt to nye kommunale barnehager. Engene barnehage er kommet på Engene boligfelt og er en del av Øyestad barnehageenhet. Denne har kommet i stedet for Nedenes barnehage(-r). På Hisøy er Stemmehagen barnehage kommet som erstatning for Kolbjørnsvik og Fagerheim barnehager. De ansatte er godt fornøyd med nybyggene. I barnehager Sentrum Øst ble det i perioden vedtatt å legge ned Lillebo barnehage. Dette kom som følge av omfattende krav fra Arbeidstilsynet. Vi var med i prosessen og alle våre medlemmer har fått nye stillinger i andre av de kommunale barnehagene. For mer informasjon om arbeidet vårt på dette området, se hovedtillitsvalgtes årsmelding lenger ned i dokumentet. Side 10 av 37

11 Ledere Vi har i perioden hatt stabilitet i antall medlemmer i denne medlemsgruppen. Lokallaget har i denne perioden fortastt å forsøke å finne gode møteplasser for ledermedlemmer. Vi ønsker å kunne gi disse medlemmene et tilbud som er tilpasset det behovet de har for en fagforening. Vi ser at de utfordringene som kom til syne i forbindelse med streiken gjør at mange ledere synes det er vanskelig å være medlemmer av samme forbund som de ansatte. Dette til tross for at forbndet kjemper i like stor grad for lederne. Hvert år inviteres medlemmene til møte i forbindelse med lederforhandlingene. Dette er en tradisjon som vi vil fortsette med. De siste årene har ledermedlemmene blitt invitert til lederkonferanser hver høst av Utdanningsforbundet Aust- og Vest-Agder. Disse er blitt sponset av lokallaget. Vi har et klart ønske om å inkludere lederne som en del av lokallaget og vil også i neste periode jobbe for å finne måter å nå dette målet på. Dette er i tråd med landsmøtevedtak om opprettele av lederforum. Grunnskole Arendal kommune har også i denne perioden hatt intensjoner om kutt i grunnskolesektoren. Ad-hoc utvalget i kommunen har jobbet for å se på barnetrinnene i denne perioden. Trussel om nedleggelse av skoler har tatt mye oppmerksomhet. Kommunens intensjon har vært at de gejnværende skolene skulle få mbedre økonomiske rammer.vi har hatt et sterkt fokus på at våre medlemmer skal ha en best mulig forutsetning for å kunne utføre sitt arbeid. Det er dette som har vært målet med det arbeidet vi har gjort overfor administrasjon og politikere i kommunen og som vi jobber kontinuerlig med. Uroen rundt hvilke skoler som skal bestå eller ikke, er noe som fører til en stadig uro i sektoren og en tøffere hverdag for medlemmene våre. I denne perioden ble Løddesøl, Eydehavn og Nesheim foreslått nedlagt. Etter lange dragkamper og omkamper ble det til slutt Løddesøl som ble nedlagt. Medlemmene der har fått nye jobber på andre skoler i kommunen. Flesteparten fulgte elevene til Rykene skole. I tillegg har det i denne perioden endelig blitt bygget ny skole på Stuenes. Skolestruktur og ny skole på Tromøy har også vært oppe som sak i denne perioden. Videregående Det er fortsatt slik at forholdet til arbeidsgiver og arbeidet som drives gjennom hovedtillitsvalgte og kontaktperson for medlemsgruppe videregående på fylkeskontoret har vært det viktigste for denne medlemsgruppen. Det er en styrke at to av styremedlemmene i lokallaget er tilsatt i videregående skole. Dette bidrar til at vi som lokallagsstyre er godt informert om hva som foregår i de videregående skolene i Arendal. Vi har invitert til medlemsmøter og tilbudt våre tjenester på klubbmøter på de Side 11 av 37

12 videregående skolene. Lokallagsleder har deltatt på 6 klubbmøter i videregående i løpet av perioden. Vi møter på stort sett alt vi blir invitert til. Vi har god kontakt med HTV-F og kontaktperson for medlemsgruppe videregående på fylkeskontoret. Dette gjør samarbeidet godt og vi bidrar der vi kan. Det er også hyggelig å registrere at vi i løpet av perioden har en kraftig medlemsøkning på Sam Eyde vgs. Klubben er nå fylkets desidert største med 159 medlemmer registrert per Det er en helt tydelig rekruttering også blant medlemmer som har stått utenfor eller har hatt annen tilknytning tidligere. Vi merket spesielt en kraftig økning i forbindelse med streiken. Faglig Administrative Støttesystemer - FAS Lokallaget har i perioden også arbeidet med medlemsgrupper som i organisasjonen ikke har tilhørighet i en av de tre store medlemsgrupppene. Dette er gruppe som ikke faller inn under de vanlige pedagogiske stillingene i skole og barnehage. Eksempler på grupper her er administrativt ansatte i kommune og fylke, PPT ansatte og ansatte i andre typer stillinger i pedagogisk og ikke pedagogisk arbeid. Arbeidet har bestått i å følge opp disse medlemmene gjennom medlems- og klubbmøter i tillegg til arbeid med enkeltsaker. Det har vært pågående omstillinger innenfor PPT og Sandum skole. Vi har nå en tillitsvalgt som har ansvar for begge arbeidsplasser. Arendal International School I denne perioden ble AiS overført til private eiere. I løpet av denne perioden løp også avtalen om at de ansatte skulle være på kommunale vilkår ut. AiS er nå medlemmer av Abelia, som arbeidsgiverforening. Abelia har til d.d. ikke gått med på å inngå tariffavtale med Utdanningsforbundet. Dette betyr at våre medlemmer på AiS nå ikke har en tariffavtale som ivaretar dem. Vi jobber sammen med fylkelaget videre for å sikre våre medlemmer i forhold til dette. St. Franciskus Det har i løpet av denne perioden blitt igangsatt et arbeid med å få på plass en tariffavtale for våre medlemmer tilsatt på St. Franciskus skole. I løpet av skoleåret 2013/2014 ble det arbeidet med mulighetene til å få til en felles tariffavtale med alle de katolske skolene i Norge, men dette strandet. Høsten 2014 ble det klart at St. Franciskus inngår tariffavtale med Utdanningsforbundet lokalt. Tillitsvalgte i Arendal kommune Hovedtillitsvalgte, og lokallagets tillitsvalgte for øvrig, har som oppgave å være medvirkere og deltakere i prosjekter og utviklingsarbeid som har innvirkning på arbeidet som pågår i kommunens arbeidsplasser. Lokallaget har kurset og støttet den enkelte tillitsvalgte i enkeltsaker på arbeidsplassen. Vi må også oftere inn i saker som angår det enkelte medlem. Side 12 av 37

13 Styreseminar Oktober 2013 reiste lokallagsstyret til Abra Havn (Dyreparken) på styreseminar. Det nye lokallagsstyret hadde mange nye medlemmer og vi fant ut at et styreseminar var en god måte å effektivt få jobbet oss sammen på. Det ble et flott opphold der vi fikk jobbet mye og fikk mange gode opplevelser og samtaler. Styret var enige om at dette var en god utnyttelse av tiden og at det er en tradisjon vi vil anbefale også for kommende styrer. Samarbeid Samarbeidspartnere i denne perioden har vært: Unio organisasjonene i kommunen og Fagforbundet. I tillegg har vi hatt et nært samarbeid med hovedverneombudet. Media Lokallagets tillitsvalgte har ved diverse anledninger deltatt i debatter, i aviser, på nett, på radio og lokale TV-sendinger. Tariffoppgjøret 2014 STREIK i lokallaget Allerede i januar / februar begynte arbeidet med å forberede et eventuelt streikeuttak i Arendal. Vi som jobbet med dette da var Unio-forbundene. Vi hadde et godt og tett samarbeid og var klare for å iverksette i mai. Etter at hoveddelen av tariffoppgjøret ble akseptert av flertallet av forhandlingssammenslutningene, ble det ikke noe av streik på dette tidspuktet. Vi fikk en forsmak på engasjementet da vi klarte å samle ca 600 medlemmer til dabattmøte i Store Torungen 24. mars, med tema «Arbeidstidsavtalen». Debattanter var Harald Danielsen, Arne Thommassen, Hanne Hansson og Marianne Moen Knutsen. Når det ble klart at medlemmene sa nei i uravstemmingen i juni, startet arbeidet med å forberede uttak opp på nytt. I denne runden var det plutselig lokallagsstyret som ble ny streikekomité. Vi jobbet jevnt og trutt gjennom hele sommeren og når det var klart for streikestart, var vi godt forberedt. Vi fikk en knallstart på streiken med Arendal Side 13 av 37

14 sentrum i yrende liv på grunn av Arendalsuka. Byen var fylt av mennesker og ikke minst toppolitikere, andre topper innenfor kommune og næringsliv og media. Vi vil si at samlingen vi hadde som spontanaskjon på Sam Eydes plass, som kuliminerte i at Frank Aarebrot ga sin støtte til de streikende, og Gunn Marit Helgesen følte seg presset til å komme med en appell var et av de aller største høydepunktene. De streikende var gjennom hele streiken utrolig positive! Som streikekomité sitter vi igjen med inntrykket av at streiken ble en sammensveising av medlemmene, både på den enkelte arbeidsplass og i organisasjonen lokalt. Vi er veldig stolte av det bidraget lokallaget og dets medlemmer ga til streiken som helhet. Side 14 av 37

15 Oppsummering Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort i perioden, selv om ikke alle mål for perioden er nådd helt slik vi har ønsket. Arbeidet blir stadig mer omfattende og tidkrevende. Til tross for dette, ser vi at det er en viktig funksjon vi utfører, både for enkeltmedlemmer og for medlemmene som yrkesgruppe. Side 15 av 37

16 Årsmelding Hovedtillitsvalgte 11. mars mars 2015 Faste møteplasser hvor hovedtillitsvalgte møter: - Arbeidsmiljøutvalg Arendal kommune - Administrasjonsutvalg Arendal kommune - Kontaktforum for hovedtillitsvalgte og rådmannen/kommunalsjefer - Drøftingsmøter med kommunalsjef for oppvekst - Ledermøter for styrere i de kommunale barnehagene - Rektormøter når vi blir invitert - AT samlinger 3-4 per semester - Kurs og konferanser i regi av Utdanningsforbundet - Klubbmøter Ellers er vi som regel til stede på bystyremøter og komite for oppvekst. Prøver også så godt det lar seg gjøre å følge formannskapets møter. Saker som har tatt stor plass i perioden: - Skolenedleggelser. HT har deltatt i det bystyreoppnevnte AdHoc utvalget for skolestruktur som en av 2 hovedtillitsvalgte. Dette med skolestruktur kommer om igjen og om igjen, dessverre. Men også skolestrukturen må sees på når økonomien tilsier at en mer effektiv drift kommer fellesskapet til gode. Denne perioden har barnetrinnene hatt særlig fokus. I slutten av perioden er også u-trinnet satt på dagsorden. - Nye barnehager. HT var i oppstart med på planleggingsmøter med eiendomsforetaket og representanter fra administrasjonen og de involverte barnehagene. Deretter overtok de lokale tillitsvalgte. - Streik. HT har deltatt i planlegging og gjennomføring av den 3 uker lange streiken som ble gjennomført i august Lokale forhandlinger. Det er blitt gjennomført lokale forhandlinger i 2014 etter at streiken var avsluttet. Dette gjorde at forarbeidet ble noe heseblesende for organisasjonen, men vi fikk for enkelte grupper et godt oppgjør. HT leder forhandlingene. - Intervjuer. De hovedtillitsvalgte deltar på intervjuer på kommunenivå, men også på enhetsnivå når det kreves. Viktig at de gode systemene for intervjuer i Arendal kommune praktiseres godt da det forhindrer stor misnøye blant søkerne. Klager fra misfornøyde søkere/medlemmer har gått ned de siste årene. - Diverse kurs og konferanser. HTene deltar på kommunale, regionale, fylkes og landsdekkende kurs og konferanser både i regi av Utdanningsforbundet og andre aktører. Noen ganger er vi sammen med arbeidsgiver. Viktige arenaer for å holde seg oppdatert og skaffe seg info om endringer, innovasjon og utvikling innen flere fagfelt. Side 16 av 37

17 - Oppfølging av medlemmer. Også i denne perioden er det flere medlemmer som har fått hjelp med diverse personlige saker. Viktig for vårt arbeid at medlemmene føler de får god hjelp når de trenger organisasjonen. Organisasjonens profesjonalitet viser seg da fra sin beste side, selv om ikke alle opplever å «få rett» i sin sak. - HMS systemet i kommunen. Deltatt i det nasjonalt initierte prosjektet «Saman om ein betre kommune» som har hatt stort fokus også i Arendal kommune. Spesielt i omsorg, men også skole og barnehage har vært involvert. HMS utvalgene har fått en bredere plass i utviklingen av et godt arbeidsmiljø på enhetene/avdelingene. Nytt elektronisk HMS system innføres i disse dager. - Deltakelse i planleggingsgruppe for kompetanseheving i barnehagene og planleggingsgruppe for lederutvikling i barnehagene. Mette sitter i begge disse gruppene og de vil videreføres de neste årene. - Deltakelse i lederopplæringen for skoleledere i Arendal kommune. - Pådriver i forhold til videreutdanning for lærere i Arendal kommune. Dette er et arbeid som ikke bare handler om selve videreutdanningen, men også arbeid inn mot politikere for å få på plass penger til dette viktige arbeidet. - Skoleutvikling. HT er med i diverse sammenhenger hvor skoleutvikling er på dagsorden, både kommunalt og regionalt. - HT er også delaktig i forskningsprosjektet «Lærende regioner» og deltar på møter og konferanser. Lærende regioner er et forskningsprosjekt hvor skoleforskere fra UiA, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høyskolen i Hedmark og Høyskolen i Nord Trøndelag ser på forskjeller og likheter i skoler i fylkene. Arendal kommune deltar med flere skoler som er blitt observert. Sluttkonferansen skal være i Oslo 12 og 13 mars Mette Berg Nielsen har vært sykemeldt siden , men er nå på vei tilbake i ordinært arbeid. (100 % stilling) Side 17 av 37

18 ÅRSMELDING FOR PENSJONISTKLUBBEN HØST 2013 VÅR 2015 Medlemstall pr er 383. STYRET FOR PENSJONISTKLUBBEN august juli 2015 Stein Torgersen Hermod Husby Arnt William Olsen Trine Horgen Solveig Svebak Eilert Skjævestad Sylvia Løddesøl leder nestleder kasserer sekretær styremedlem styremedlem vara/styremedlem Antall styremøter høst 2013 er 4, med 22 behandlede saker Antall styremøter 2014 er 4, med 23 behandlede saker Antall styremøter vår 2015 er 3/2... REPRESENTASJON Hermod Husby møter som vår representant i lokallagsstyret. Stein Torgersen er oppnevnt som medlem i fylkesstyret for pensjonistene. Stein er og så valgt av bystyret til eldrerådet i Arendal kommune for kommunevalgperioden, med Andreas Koch som vara. AKTIVITETER 2013 HØST * Tur til Berlin. Turleder Inge E. Johansen * 3 medlemsmøter (+ I møte i fylkespensjoniststyrets regi) 2014 * Tur til Krakow. Turleder Inge E. Johansen * 5 medlemsmøter (+ I møte i fylkespensjoniststyrets regi) * 1 utflukt * 1 vandretur *( Tur til Malaga i fylkespensjoniststyrets regi) 2015 VÅR (programfestede aktiviteter) * 3 medlemsmøter * 2 utflukter * (Tur til Gardasjøen i fylkespensjoniststyrets regi) FOREDRAGSHOLDERE/KÅSØRER Kjetil Grødum - Arkivet, Joanna Derdowska - Norsksenteret, Kirsten Bråten Berg - julebord, Stein Torgersen/Tor Henning Isachsen - sangmøtet, Sverre Krogstad, Gunnar Molden - Jacob Side 18 av 37

19 Aall, Ketil Aslaksen - Marivold, Audun Arne - rhododendronhagen, Jan Henrik Simonsen - jerngruvene, Øystein Bjørløw/Jonas Line - julebord, Knut Reinert Bygland - sangmøte, Vår 2015: Ruth Marion Sørenstuen - årsmøtet, Øyvind Rosenvinge - lokalhistorie, Jan Kløvstad - Holt/Tvedestrand Alle arrangementer i regi av Pensjonistklubben Arendal sendes til samtlige medlemmer som mail eller som vanlig post. Innbydelser går også til en kontaktperson i Froland for videresending, da de ikke har eget pensjonistlag og flere ønsker å delta hos oss. Medlemsmøtene blir holdt på Kroverten His, tirsdager kl Frammøtet ligger på rundt personer, ca 70 personer på julebordene. I tillegg til medlemsmøtene har styret invitert til utflukter til rhododendronhagen på Rannekleiv, tur til Holt Seminar og bokbyen Tvedestrand, vandretur til Rossekniben på Marivold og et besøk i Eurekabygget med Norsksenteret og voksenopplæringen. ØKONOMI Pensjonistklubben opererer ikke med egne budsjettmidler, men får dekket løpende utgifter av lokallaget. Etter samtale med ledelsen i Utdanningsforbundet Arendal, har vi mulighet til å påskjønne foredragsholdere eller andre som utfører en "oppgave" for oss. Utgifter til utsendelser pr post dekkes av lokallaget. OPPSUMMERING Kontakten med leder i lokallaget har i perioden vært meget god. Styret har fått benytte lokalene i Bendiksklev til sine styremøter, kontoret er behjelpelig med kopiering og viser oss generelt stor imøtekommenhet. Pensjonistklubben har fått egen hjemmeside hvor aktiviteter og bilder jevnlig legges ut. Som tidligere har også styret i denne perioden vektlagt det kulturelle og sosiale samværet i programtilbudet, og tilbakemeldingene har vært gode. Utfordringen videre blir å kunne tilby en god miks av møter, utflukter og turer. Hver arbeidsplass/tillitsvalgt har foldere som presenterer pensjonistklubben og aktivitetene våre, hvor nye pensjonister ønskes velkommen. Arendal, For styret Trine Horgen Side 19 av 37

20 Sak 03/2015: REGNSKAP 2013 og 2014 a. Saksframlegg: i. Regnskap og balanse (vedlagt) ii. Revisjonsberetning 2013 og 2014 (se Vedlegg 1) b. Styrets forslag til vedtak: i. Forslag til vedtak: 1. Det framlagte regnskapet for Utdanningsforbundet Arendal 2013 og 2014 godkjennes. 2. Revisjonsberetningene tas til etterretning. Revisjonsberetningene legges frem på årsmøtet. Side 20 av 37

21 Side 21 av 37

22 Side 22 av 37

23 Side 23 av 37

24 Sak 04/2015: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL a. Saksframlegg: Styret har revidert handlingsplanen i løpet av perioden. Det reviderte utkastet er vedlagt nedenfor. Dette vil være med på å danne grunnlaget i utarbeidelsen av en ny handlingsplan for lokallaget. Årsmøtet kommer med innspill til ny handlingsplan på bakgrunn av «Handlingsplan » som ligger vedlagt. b. Styrets forslag til vedtak:. Det nye styret oppfordres til å utarbeide en ny handlingsplan for , der innspillene fra årsmøtet innarbeides. Handlingsplan SAMFUNNSPOLITIKK Videreutvikle et godt forhold til politikere, gjennom lobbyvirksomhet og organisasjonsarbeid. Først innsats på disse arenaene, etterpå media. Vi må være tydelige og konkrete i vårt møte med politikerne, be om faste møteplasser. På hvert styremøte settes det av tid til å diskutere aktuelle saker som kan gå til media. Vi ønsker å få saker på dagsorden. Vi skal være medspillere. En satsing og styrking av samarbeidet med AKFU og FUG/FUB. Plasstillitsvalgte bør ha et bedre samarbeide med FAU i saker der vi har felles mål. Styret i lokallaget skal distribuere informasjon til Utdanningsforbundets representanter i SU i skoler/ barnehager. Arbeide for å øke budsjettene på alle oppvekstenhetene i kommunen og de videregående skolene i Arendal. Lage årshjul for å synliggjøre når på året vi må følge opp spesielle saker. ORGANISASJONSPOLITIKK Styrke arbeidet i klubbene, rekruttering, klubbstyreaktivitet og opplæring. Øke bevisstheten om avtaleverket og sette fokus på barnehage og barnehagelærerne. Opprette lederråd en møteplass for ledermedlemmene. Vi skal jobbe for at profesjonsetikk blir en viktig del av våre medlemmers hverdag. UTDANNINGSPOLITIKK Vi vil arbeide for en forutsigbar skole- og barnehagestruktur i Arendal, der pedagogikk er den drivende faktor. Vi vil være pådrivere for at fokuset i testing og kartlegging kun må være et bidrag til å forbedre pedagogiske metoder og gjennomføring i barnehager og skoler. Jobbe for å redusere bruken av ikke-pedagoger i pedagogisk arbeid. Side 24 av 37

25 Det er viktig å ha fokus på etter- og videreutdanning for alle pedagoger/ andre medlemmer i utdanningssystemet. Vi vil arbeide for at alle pedagoger i utdanningssystemet i Arendal kommune / Aust-Agder fylkeskommune får en reell mulighet til etter- og videreutdanning. ARBEIDSMILJØ Vi vil fortsatt arbeide for å øke pedagogtettheten og legge til rette for gode arbeidsforhold på alle nivå i utdanningssystemet. Vi må arbeide for å øke bevisstheten rundt HMS og avviksmeldinger ute på arbeidsplassene og blant alle medlemmene. Vi vil arbeide for at rutinene rundt avviksmeldinger blir tatt i bruk og fulgt opp. LØNNSPOLITIKK Utdanningsforbundet Arendal vil fortsette arbeidet med å få en bedre avlønning for våre medlemmer. Vi vil jobbe for å få på plass tydelige og godt kjente kriterier når det gjelder lokal lønnsdannelse. MÅL FOR PERIODEN Åpenhet Våre medlemmer skal ha størst mulig grad av innsikt og innspillsmuligheter. Medlemmene Vi ønsker å øke fagforeningsbevisstheten og yrkesstoltheten hos medlemmene. Profesjonsetisk plattform brukes aktivt. Vi kan ikke alene øke status, det må hver og en ta ansvar for. Vi vil engasjere og tilby våre tjenester, og derved forsøke å skape engasjement. Vi ønsker å avholde medlemsmøter og arbeidsplassbesøk. Hjemmesidene skal brukes aktivt som kommunikasjonskanal. Tillitsvalgt Hovedfokus skal være fagforeningsbevissthet og medlemmene. Vi ønsker en tettere kommunikasjon og oppfølging i forhold til lokallaget. Vi ønsker at den tillitsvalgte skal samarbeide aktivt med organer som FAU og SU. Vi ønsker å kurse og følge opp klubbstyrene for å øke bevisstheten om avtaleverket, forhandlinger og KS. Vi må arbeide aktivt for å bedre rekrutteringen til tillitsverv. Hovedtillitsvalgt Vi må legge forholdene til rette for at saker blir gjennomarbeidede overfor arbeidsgiver. Det er viktig å sortere og eventuelt konkretisere de hovedtillitsvalgtes oppgaver. Viktig at medlemmene våre ser og får vite om de sakene hovedtillitsvalgte jobber med. Styret Styremedlemmene skal være mer delaktige i konkrete arbeidsoppgaver for styret - det må komme flere innspill til styresaker og hjemmesiden. Styret skal ha medlemsfokus. Det betyr også at vi skal ha fokus på enkeltgrupper og deres identitet. Vi ønsker å bedre forståelsen og forholdet mellom medlemmene i barnehage, skole og videregående skole. Side 25 av 37

26 Sak 05/2015 SAKER FRA STYRET: 5.1. Pedagoger er viktige for SFO Fremmet av lokallagsstyret SFO er ikke definert som et pedagogisk tilbud, i mange planer og rundskriv er SFO definert som barnepass. Det er faktisk sånn at mange barn fra klasse, tilbringer nesten like mye tid på SFO, som på skolen. Da er det viktig at det er ansatte med barnefaglig kompetanse som organiserer og tilrettelegger for barns hverdag i SFO. Begrunnelse for forslag til vedtak "Å få små barn til å ha det bra sammen i gruppe er et eget fag. Å få hvert enkelt barn til å ha det godt i barnegruppa og samtidig gi de samme barna gode vilkår for lek, læring og utvikling krever fintfølelse og kunnskap." (Morten Solheim, Utdanningsforbundet). Selv om SFO ikke er definert som et pedagogisk tilbud, er det veldig viktig at de som jobber der må ha solide kunnskaper om barn og barns utvikling. UDIR (Utdanningsdirektoratet) skriver følgende: "Innholdet i SFO er avgjørende for at SFO ikke skal bli en ren oppbevaringsplass for ungene, men tilføre noe til barnas utvikling og mestring." For å kunne få til dette er det helt nødvendig å forta løpende observasjoner av barna, enkeltvis og i gruppe, å ha kunnskap om barns utvikling og ikke minst ha kunnskapsbaserte strategier for å på forskjellige måter kunne bistå hvert enkelt barn i utvikling og mestring. ( ) Styret ønsker at denne saken oversendes fylkesårsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Arendal mener at det på nasjonalt nivå må lovfestes at SFO skal ledes av personer med barnehage-/grunnskolelærerutdanning og at det må tilsettes flere barnehagelærere etter hvor mange barn som går på SFO. Minimumsnorm på 1 barnehage- /grunnskolelærer pr 30 barn. Side 26 av 37

27 Sak 06/2015 SAKER FRA KLUBBENE: Sak 6.1 Norm for maksimalt antall elever pr lærer. Sak fremmet av klubben ved Stinta skole. Opplæringsloven skal sikre elevene et likeverdig opplæringstilbud. I 2003 ble loven endret og paragrafene om klassedelingstall opphevet. Maksimumsgrensene for antall elever per klasse/undervisningsgruppe forsvant. Loven legger dermed få begrensninger på kommunenes vurderinger av hva som er et godt tilbud til elevene. Selv om den nye bestemmelsen ikke skulle brukes for å spare penger, vil det i mange situasjoner bli et spørsmål om hva som er pedagogisk forsvarlig, og hvem som skal avgjøre dette. Ordlyden er problematisk fordi det ikke eksisterer klare kriterier for hva som anses som forsvarlig i denne sammenhengen. Dermed blir det også vanskelig å utføre tilsyn på om kravet i loven etterfølges. Til tross for de vage kriteriene har Riksrevisjonen flere ganger påpekt uforsvarlig lav ressursbruk i flere kommuner og på flere skoler. Det tyder på at dagens ordning ikke sikrer et likeverdig tilbud for norske elever. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser denne utviklingen i klartekst. Mens det skoleåret 2001/2002 bare var 14 prosent av elevene som gikk på skoler med gjennomsnittlig gruppestørrelse over 20 elever, var det tilsvarende tallet 25 prosent i 2012/2013. Forskning viser at læreren er viktigst for elevens læring. Innenfor flere områder har forskningen vist at elever som får undervisning i mindre grupper og tettere oppfølging, gjøre det bedre på skolen og senere i livet. Likevel blir nå langt flere elever undervist i store grupper, og dermed får de mindre personlig oppfølging, stikk i strid med faglige råd og politikernes løfter. For å oppfylle lovpålagte oppgaver og å ivareta gode relasjoner til den enkelte elev og opprettholde et godt læringsmiljø der alle skal føle seg inkludert, bør klassestørrelsen være tilpasset slik at de pedagogiske målene kan gjennomføres i praksis. Dette vil innebære økonomiske rammebetingelser som gjør det mulig å dele klassene inn i akseptable gruppestørrelser, samt en lærertetthet som er pedagogisk forsvarlig. Det er ikke likegyldig om det er 20 eller 30 elever i hver klasse eller undervisningsgruppe. Alle barn skal ha en god oppvekst, like muligheter og gode vilkår for å bli sett og fulgt opp av sine lærere. Det er avdekket et sprik mellom nasjonale ambisjoner og kommunal virkelighet. Dersom vi skal komme dette til livs, må alle de politiske partiene bidra til å sikre en minsteressursnorm og et likeverdig tilbud for alle elever, uansett hvor de bor i landet. Norges relativt høye lærertetthet er ikke et argument mot ressursnorm: Spredt bosetning og mange små skoler er en viktig forklaring på at Norge har relativt høy Side 27 av 37

28 lærertetthet. I tillegg har vi i stor grad integrert elever med særskilte lærevansker i vanlig undervisning. Dette gir høy lærertetthet sett under et, men det er ikke noe argument mot at alle elever skal sikres samme minimum av lærerressurser, snarere tvert imot. En minsteressursnorm vil sikre et likeverdig tilbud for alle. Det er bred enighet om nødvendigheten av en minsteressursnorm for lærertetthet: Norske lærere, elever (Elevorganisasjonen) og foreldre (FUG) står sammen om å kreve en lovfesta ressursnorm for lærertetthet. Også universitets- og høyskolesektoren gikk inn for dette da regjeringen fremmet forslaget. Når det etter hvert har blitt bred enighet om at læreren er skolens viktigste ressurs, bør det også være selvsagt at utdanningspolitikkens viktigste oppgave er å garantere elevene en god og likeverdig tilgang på denne ressursen Store ulikheter i ressursbruken i skolen gjør at enhetsskolen bare eksisterer på papiret. Derfor krever vi at Stortinget lovfester en ressursnorm for lærertetthet i skolen - nå! Forslag til vedtak: Vi mener at det bør jobbes videre med at det innføres en norm for maksimalt antall elever pr lærer, fra og med skoleåret 2016/2017: 1-4 klasse:1 lærer per 15 elever, 5-7 klasse: 1 lærer per 18 elever og 8-10 klasse: 1 lærer per 20 elever. Saken oversendes fylkesårsmøtet. Side 28 av 37

29 Sak 07/2015 BUDSJETT FOR UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL a. Saksframlegg: Forslag rammebudsjett INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter FY/LOK Andre driftsinntekter (fri) Sum Driftsinntekter KOSTNADER 5211 Fri telefon privat fordel, avg.pliktig Fri telefon øvrig Reisetilskudd hjem - arbeid Telefondekn.i form av lønnsytelse Honorar uten feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader kantine Andre sosiale utgifter Gaver i arbeidsforhold - fritt Sum Lønnskostnader Leie kontorlokaler Lys, varme Renhold Kontorforsikringer Leie/service kontormaskiner Inventar, innkjøp Kontorteknisk utstyr Service/lisenser IKT Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Honorar uten oppg.plikt Kontorrekvisita Datarekvisita IKT-utstyr over drift Aviser og abonnementer kontoret Faglitteratur Telefon Portokostnader, postboksleie Sum Side 29 av 37

30 7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Passasjertillegg Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell Diett uten overnatting Diett med overnatting Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift møter/kurs Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring Profileringsmateriell Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver Sum DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank Utbytte aksjer/grunnfondsb Bankgebyr Sum Finansposter 450 Ordinært Resultat før skatt (underskudd) Ordinært Resultat (underskudd) b. Forslag til vedtak: Det framlagte rammebudsjettet vedtas. Styret gis fullmakt til å justere budsjettet underveis innenfor rammene av budsjettet. Side 30 av 37

31 Sak 08/2015 VALG - LOKALLAGET a. FORELØPIG! Valgkomiteens innstilling til verv : Verv Navn Arbeidssted Leder Geir Helge Lindgren G Flosta skole Nestleder Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet 1.Styremedlem Kåre Mortveit G Stinta skole 2.Styremedlem Eli Lilleøygard B Tromøybarnehagene 3.Styremedlem Glenn Johansson G Roligheden skole 4.Styremedlem Evy Heien V Sam Eyde vgs 5.Styremedlem Katrine Hopen G Birkenlund skole 6.Styremedlem Morten Guttormsen G/L Myra skole 1.vara Odd-Helge Widding G Nedenes skole 2.vara Gudny Osk Scheving V Sam Eyde vgs 3.vara Pål Sandnes G Strømmen oppvekstsenter HTV Kåre Mortveit G Stinta skole HTV-vara Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet HTV-vara 2 Glenn Johansson G Roligheden skole HTV-vara 3 Odd-Helge Widding G Nedenes skole b. Styrets innstilling til verv: a. Valgkomité for kommende årsmøteperiode : Forslag: i. Torun H Sødal Stinta skole (G) ii. Vemund Jensen Sam Eyde vgs (V) iii. Peter Riis Moltemyr skole (G) iv. Line Stiansen Myra skole (G) v. Torunn Lundberg Didriksen Jovannslia/Lia bhg-enhet (B) vi. Jorunn M Hegvik Stuenes skole (G) vii. Torgeir Moen Arendal vgs (V) viii. Vidar Svensson Asdal skole (G) Side 31 av 37

32 Sak 09/2015 RESOLUSJONER a. Tidstyver i forhold til lærerrollen. Tiden til for- og etterarbeid spises opp av vaktmester- og renholdsoppgaver. Resolusjon fremmet av klubben ved Sandnes skole. Kommunen har inngått en rammeavtale med ansatte om renhold. Vi viser til notat fra møtet med renholdsleder (se vedlegg). Problem: Vi har ikke fått uttalt oss om Rammeavtalen til tross for at den innholder arbeidsoppgaver som vi skal utføre. Vi ser at vi bruker mye tid på vaktmester- og renholdsoppgaver. Dette er spesielt tidkrevende for lærere som har de yngste klassene og/eller store klasser. Vi henger opp stoler på pultene daglig, vasker tavla ren, kildesorterer avfall i alle rom og bærer ut avfallet (de minste elevene klarer ikke dette alene), støvsuger teppegulv (teppe pga hørselshemning) og mopper klasserommet hver dag. Vi gjør vaktmesteroppgaver som flytting av pulter, stoler, hyller, skuffeseksjoner, kateter og justerer stoler manuelt etter elevenes høyde. Hvis noe går i stykker, må vi skape sikkerhet for elevene til vaktmester fikser det. Krav: Vi ønsker å bruke vår tid til pedagogisk arbeid. Forslag til resolusjon: Det er etter vår mening dårlig utnyttelse av ressursene at lærere skal bruke tid på å utføre vaktmester- og renholdsoppgaver, tid som heller skulle ha blitt brukt på pedagogisk arbeid. Sendes til: Arendal Eiendom KF (Renhold) og Oppvekstkomiteen. Sendes til: Utdanningsforbundet Aust-Agder, Utdanningsforbundet Sentralleddet, fylkesleder for de politiske partiene, stortingsrepresentanter fra Aust-Agder Kopi: Media, bladet Utdanning Side 32 av 37

33 Sak 10/2015 VALGMØTE - 59 FYLKESLAGET a. Styrets innstilling til nytt fylkesstyre : Saksframlegg: Fylkeslagets valgkomité har sendt ut en liste med forespurte kandidater til lokallagene. Valgkomiteen presiserer at dette ikke er en prioritert liste, men en oversikt over personer som er foreslått og/eller har sagt seg villige til å stille til verv i innledende runde. Lokallagsstyret har ut fra denne listen kommet til sin innstilling til lokallagsårsmøtet. VALGKOMITEEN 2015 SKAL INNSTILLE TIL FØLGENDE VERV: Fylkesstyret Leder Nestleder 9 medlemmer i tillegg til leder og nestleder 8 varamedlemmer i prioritert rekkefølge Tillitsvalgte etter hovedavtalene Forslag på HTV-F og vara HTV-F i. Styrets innstilling til vedtak: LEDER: Ottar Stordal NESTLEDER: Hanne Hansson Lillesand Lillesand FYLKESSTYRET: 1 Renee Røynland Barnehage Lillesand 2 Mette Berg Nielsen Barnehage Arendal 3 Kåre Mortveit Grunnskole Arendal 4 Anne Kirsten L Grunnskole Grimstad Galteland 5 Odd-Helge Widding Grunnskole Grimstad 6 Linda Thorstein Grunnskole (Leder) Froland 7 Anne Cathrine Fodstad Videregående skole Arendal 8 Vemund Jensen Videregående skole Arendal 9 Tone L Fauglied FAS Arendal Vara: 1 Anna Svenningsen Grunnskole Grimstad 2 Bjørn Knutsen Grunnskole Birkenes 3 Jan Erik Johannessen Videregående skole Evje og Hornnes 4 Marit Grefstad Grunnskole Grimstad 5 Gunhild Kåvenes Videregående skole Bykle Side 33 av 37

34 6 Vidar Iversen Grunnskole Arendal 7 Iren M Alvestad Barnehage Risør 8 Marianne M Knutsen FAS Birkenes HTV-F: Vemund Jensen Videregående skole Arendal HTV-F vara: Anne Cathrine Fodstad Videregående skole Arendal Forslag til vedtak: Styrets nominasjon til nytt fylkesstyre og HTV-F /vara HTV-F for perioden vedtas. Nominasjonen til nytt fylkesstyre oversendes valgkomiteen for Utdanningsforbundet Aust-Agder. b. Styrets nominasjon til ny valgkomité på fylkesnivå: i. Saksframlegg: Fylkets valgkomité skal bestå av like mange medlemmer som det nye fylkesstyret. Det vil si 9 medlemmer og 3(6) varamedlemmer. Lokallagsstyret har følgende forslag: Navn Seksjon Kommune Mette Berg Nielsen B Arendal Katrine Hopen G Arendal Anne Kirsten L Galteland G Grimstad Geir H Lindgren G Arendal Torkil Grimsrud G Risør Arnt Gunnar Haarstad G Lillesand Ole Lund B Gjerstad ii. Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets nominasjon av medlemmer til ny valgkomité på fylkesnivå. Nominasjonen til ny valgkomité oversendes fylkesstyret. c. Nominasjon av tillitsvalgte til verv i Utdanningsforbundet sentralt. i. Innstilling: Styret foreslår Kåre Mortveit som kandidat til representantskapet i Utdanningsforbundet sentralt. ii. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets nominasjon. Nominasjonen oversendes fylkesstyret. Side 34 av 37

35 d. Valg av delegater fra Arendal lokallag til årsmøtet i Utdanningsforbundet Aust- Agder i. Valgkomiteens forslag på delegater til fylkesstyret: Listen er utarbeidet basert på fylkeslagets fordeling av delegater fordelt på seksjoner i vårt lokallag. I tillegg er det tatt hensyn til vedtektenes fordeling av delegater med hensyn på kjønn. Totalt er Utdanningsforbundet Arendal tildelt følgende delegatfordeling: Delegater Barnehage Grunnskole VGO FAS 35 7* 16* 8* 4 * markerer ledermedlem Navn Medl Arbeidsplass Verv gr. Medlemsgruppe BHG 7 delegater Mette Berg Nielsen BHG Stinta barnehageenhet Lokallagsstyret Eli Lilleøygard BHG Tromøybarnehagene Lokallagsstyret/ATV Monica Nyhagen BHG Soria Moria barnehage ATV Siri Aslaksen BHG Stinta barnehageenhet ATV Siri Moland Olsen BHG Hisøy barnehageenhet ATV Gjertrud Halle * BHG Øyestad barnehageenhet Enhetsleder Anne Mette Hovd BHG Strømmen oppvekstsenter bhg ATV Vara: Anette Roel Langemyr BHG Øyestad barnehageenhet ATV Eli Berg Olsen BHG Lia / Jovannslia ATV barnehager Kristine Jensen Kaba BHG Langsæ kulturbarnehage ATV Merethe Evja BHG Spornes gårdsbarnehage ATV Anita Orre BHG Læringsverkstedet barnehage, Furukollen ATV/kontaktperson Medlemsgruppe grunnskole 16 delegater +vara Geir H Lindgren GRS Flosta skole Lokallagsleder Kåre Mortveit GRS Stinta skole HTV Kathrine Hopen GRS Birkenlund SFO Lokallagsstyret Glenn Johansson GRS Roligheden skole ATV Torun Heier Sødal GRS Stinta skole Lokallagsstyret/ATV Side 35 av 37

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL ÅRSMØTE Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL Vår dato: 26.03.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Delegater

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Vår dato: 08.05.15 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 23 13 83 20/ 907 55 622 Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer