MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. 12/16 16/205 Høring - klageordning i forbindelse med ny tjenestestedstruktur i politi- og lensmannsetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. 12/16 16/205 Høring - klageordning i forbindelse med ny tjenestestedstruktur i politi- og lensmannsetaten"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: LENVIK FORMANNSKAP Møtested: Lenvik rådhus, f.salen Møtedato: Tid: 12:00-00:00 Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 15/231 Øvelse NIVLHEIM uke evaluering 12/16 16/205 Høring - klageordning i forbindelse med ny tjenestestedstruktur i politi- og lensmannsetaten 13/16 16/565 Høring - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Lenvik rådhus, Geir-Inge Sivertsen Ordfører Harriet Jenssen Kons/sekr.

2 Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231 Arkiv: 611 X10 Øvelse NIVLHEIM uke evaluering Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/16 Lenvik formannskap Vedlegg: - Ingen Andre dokumenter (ikke vedlagt): 1. Skriv fra Forsvaret v/hv vedr. invitasjon til initiell plankonferanse (IPC) Øvelse NIVLHEIM. 2. Evaluering fra Fylkesmannen i Troms 3. mars E-post 21. september 2015 fra HV-omr info. om øvelse NIVLHEIM, oktober Kort sammendrag: Øvelse NIVLHEIM ble gjennomført 8. oktober 2015 fra kl. 12:00 15:00. Scenariet var mottak av ca. 100 uskadde passasjerer fra hurtigruteskip på vei til Tromsø. Mottaksplass ble etablert på Tennskjær. I tillegg kom det anmodning fra Sørreisa kommune om mottak av ca. 200 personer som ble transportert av busser innleid fra Cominor. Saksopplysninger: I skrivet fra Forsvaret er følgende sagt om bakgrunnen: Side 2 av 15

3 Lenvik kommune var representert på dette møte med beredskapsansvarlig. I møtet ble det gitt informasjon om øvingsmål og ulike scenarioer som kan øves. Området hvor hovedtyngden av øvelsen skulle foregå var Tromsø, Senja og Sørreisa. 1. juli 2015 ble det gitt innspill fra Lenvik kommune på øvelsesmomenter til Fylkesmannen slik: - Skipsulykke i Gisundet - Terroranslag mot Gisundbrua - Stor ulykke med brann knyttet til smelteverket i Finnfjord. Øvelsesdato ble satt til 8. oktober. Følgende enheter var deltagere under øvelsen: Troms politidistrikt Tromsø Havn KF Redningsselskapet Sivilforsvaret Tromsø kommune Lenvik kommune Sørreisa kommune Fylkesmannen i Troms Norges Brannskole For Lenvik kommune ble øvelsen i stor grad å dreie seg om mottak av evakuerte turister/reisende fra hurtigruteskip på vei mot Tromsø. Der bl.a. samhandling med Troms kommune var et viktig øvingselement. 9. september 2015 ble det gjennomført planleggingsmøte mellom Lenvik kommune (ordfører, rådmann, personal- og utviklingssjef, kommunalsjef helse- og omsorg, kommunalsjef oppvekst, info. sjef, teknisk sjef, økonomisjef, beredskapsansvarlig/spesialrådgiver) og Fylkesmannen v/hans. Kr. Rønningen.. Finnsnes lensmannskontor ble invitert til samtaler om deres deltakelse. Roger Magnussen møtte og bekreftet politiets tilstedeværelse under øvelsen. 22. september ble det gjennomført avsluttende plangjennomgang i regi av HV-16. Her deltok ordføreren, beredskapsansvarlig, kommunalsjef oppvekst og inf. sjefen. Følgende ble gjennomgått: - oppsett av øvingsledelse på hvert øvingssted - gjennomgang av hendelser og dissidenter på hvert øvingssted - avklaring av ansvarsforhold - viktige forberedelser forut for øvelsen - fastsetting av evalueringsmøte Side 3 av 15

4 På forespørsel fra Fylkesmannen ble det gitt klarsignal til at studenter fra Brannskolen fikk anledning til å være observatører i spillrommet på rådhuset på Finnsnes under øvelsen. Kriseledelsen i Lenvik kommune fikk orientering/gjennomgang av øvelsen og scenariene som skal øves av representant fra HV oktober kl. 08:30. Lenvik kommune v/rådmannen mottok varsel om at øvelsen var i gang ca. kl. 12:00 og samlet omgående medlemmene i kriseledelsen for orientering om situasjonen. I tillegg deltok lensmannen og havnesjefen i Lenvik. Kom etter hvert opplysninger om at det måtte forberedes mottak av ca. 100 uskadde passasjerer fra hurtigruteskipet til Tennskjær og videre håndtering av disse. Senere på ettermiddagen (ca. 14:20) fikk Lenvik anmodning om mottak av ca. 200 personer som måtte evakueres fra Sørreisa kommune pga. uforutsette hendelser. Og det ble klargjort hvor bussene fra Cominor skulle parkere for innkvartering. Øvelsen ble avsluttet rundt kl. 15:00. Det ble umiddelbart foretatt evaluering av øvelsen av deltakerne og det ble gitt gode tilbakemeldinger på hvordan de ulike hendelsene ble behandlet. Havnesjefen spilte inn at havneberedskapsplanen burde vært en del av øvrige kommunalt beredskapsplanverket. Antallet loggfører bør økes fra 3 stk. til 4 stykker, og at kriseplanen rundt sentralbordet må justeres. Fylkesmannen har 3. mars 2016 gitt slik tilbakemelding vedr. øvelsen: Øvelse NIVLHEIM uke tilbakemelding fra Fylkesmannen. Heimevernet ved HV- 16 gjennomførte øvelse etter Forsvarssjefenes øvelsesprogram i uke 40 med navnet NIVLHEIM. Heimevernet gjennomførte tre møter i felles regi mellom sivile parter og HV. I tillegg gjennomførte hver av deltakerne egne intern møter som en forberedelse til øvelsen(e). Det ble gjennomført tre fellesmøter på Sydspissen Permsenter for å initiere og planlegge øvelsen samt å finne møtepunktene mellom Forsvarets og Politiets behov for å øve bistandsinstruksen og kommunene sine behov for å øve tema hentet fra Helhetlig ROS og sentrale tema i Fylkesråds. Sørreisa ønsket å øve bortfall av kraft og beredskapsplanverket knyttet til tjenesteleveranse under disse forhold. Lenvik og Tromsø ville delta med å øve «masse evakuering» av et cruise skip, under øvelsen ble Hurtigruten øvet med nordgående hurtigrute. Fylkesmannen deltok i planlegging og koordinering, sammen med Lenvik, Sørreisa og Tromsø kommuner. Andre deltakere var Troms Politidistrikt, Side 4 av 15

5 Høgskolen i Harstad/Narvik, Redningsselskapet, Sivilforsvaret og initiativtaker HV-16. Lenvik kommune var med en gang svært positiv til å delta og satte tidlig av ressurser, forankret øvelsen i ledergruppen med ordfører i spissen og deltok aktivt i planleggingen. Fylkesmannen har et bestemt inntrykk at Lenvik arbeider systematisk og har integrert samfunnssikkerhet - og beredskapsarbeidet inn i alle tjenesteområder i kommunen. Skipsulykke Scenario og samarbeid med nabokommuner viser både gjennom planlegging og gjennomføring at Lenvik kommune vil håndtere større hendelser i kraft av sin kompetanse og gjennomføringsevne til det beste for egne innbyggere og de som midlertidig oppholder seg i kommunen (cruiseskip passasjerer). Denne øvelsen viste det samme som Fylkesmannen har sett tidligere at Lenvik kommune er på tilbudssiden for å understøtte nabokommuner, samtidig som de ivaretar samarbeidspartnere og egen tjenesteproduksjon sett i lys av et samfunnssikkerhet- og beredskapsperspektiv. Fylkesmannen er svært tilfreds med hvordan politisk og administrativ ledelse setter av ressurser til å øve, hvordan de gjennomfører øvelsene og hvordan de samarbeider med andre. Vurdering: Det vises til opplysningene med evaluering som fremkommer ovenfor samt evalueringen som er gitt av Fylkesmannen 3. mars 2016 om øvelsen. Saken fremlegges til politisk behandling til orientering. Innstilling: Kommunestyret tar til orientering at Lenvik kommunes deltakelse under øvelsen NIVLHEIM 8. oktober 2015 ble gjennomført på en tilfredsstillende måte, jf. egenevaluering 8. oktober 2015 samt tilbakemelding fra Fylkesmannen i Troms 3. mars Lenvik rådhus, 29. mars 2016 Margrethe Hagerupsen rådmann Torleif Josefsen spesialrådgiver Side 5 av 15

6 Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: X31 &13 Arkivsaksnr.: 16/205 Høring - klageordning i forbindelse med ny tjenestestedstruktur i politi- og lensmannsetaten Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/16 Lenvik formannskap Vedlegg: - Ingen Andre dokumenter (ikke vedlagt): - Skriv fra Justis- og beredskapsdepartementet datert Høring forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten. Kort sammendrag: Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring til bl.a. kommunene forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten. Sak om dette fremlegges til behandling. Saksopplysninger: I skrivet fra Justis- og beredskapsdepartementet datert Høring forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten fremkommer følgende: Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten. Bakgrunnen for forslaget fremgår av Prop. 61 LS ( ) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen nærpolitireformen) og Innst. 306 S ( ). Stortinget behandlet saken 10. juni Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør legges frem for underliggende organ mv. som ikke er ført opp på listen. Høringsnotatet er også lagt ut på Høringsfristen er fredag 29. april Side 6 av 15

7 I høringsnotatet fremkommer følgende: 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten. I Prop. 61 LS ( ) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen nærpolitireformen) og Stortingets behandling av saken er det lagt opp til at Politidirektoratet sammen med det enkelte politidistrikt skal kunne bestemme hvordan politiets nett av tjenestesteder skal være utformet. Endringer må gjøres i tråd med kriterier som skal sikre høy kvalitet i polititjenesten og involvering av berørte kommuner. Dersom kriteriene ikke oppfylles, vil berørte kommuner kunne klage avgjørelsen inn for Justis- og beredskapsdepartementet. 2. Bakgrunn Med bakgrunn i Prop. 61 LS ( ) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen nærpolitireformen) og forlik 31. mai 2015 mellom regjeringspartiene, Venstre, Ap og KrF, ga Stortinget 10. juni 2015 tilslutning til gjennomføring av Nærpolitireformen. Det vises til Innst. 306 S ( ) og Innst. 307 L ( ). I Prop. 61 LS ( ) uttales følgende om klageordningen: «Beslutning om sammenslåing av tjenestesteder skal treffes av Politidirektoratet etter forutgående involvering av berørte lokale interesser. Kommunene har legitime interesser i slike endringer, og vil ha vesentlige bidrag til vurderingen av dem. Den enkelte kommune kan imidlertid ikke representere alle de hensyn som må tas i betraktning i spørsmål om politiets organisering. Selv om de er viktige, bør dermed heller ikke kommunenes syn i seg selv være avgjørende for om det skal gjøres endringer. Den enkelte kommune som berøres av strukturendring, skal derimot kunne påklage Politidirektoratets beslutning på grunnlag av feil i saksbehandlingen og at endret tjenestestruktur ikke oppfyller kravene etter punkt 5.3 ovenfor. Justisog beredskapsdepartementet er klageinstans». I Innst. 306 S ( ) er klageordningen beskrevet slik: «F l e r t a l l e t viser til at kommuner kan klage på endringer i tjenestestedsstrukturen til Justis- og beredskapsdepartementet gjennom vedtak i kommunestyret. Alle berørte kommuner skal kunne klage på vedtak om endringer i tjenestestedsstruktur. Hvis de prosessuelle minimumskravene ikke er ivaretatt, skal dette tillegges avgjørende vekt i klagebehandlingen. Ved klagebehandlingen skal også kvaliteten på arbeidet med det ønskede sluttresultatet som er lagt frem for kommunene i forkant, og andre forhold som har betydning for helheten i politiets lokale tilgjengelighet, kunne vektlegges. Dette i tillegg til kriteriene i Prop. 61 ( ) punkt 5.3. Klagen skal ha oppsettende virkning». Side 7 av 15

8 Klageordningen vil gjelde for beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner. 3. Nærmere om klageordningen Avgjørelser om innretningen av politiets tjenestestedsstruktur er ikke enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. I tråd med det som er beskrevet i Prop. 61 LS ( ), vil det likevel bli etablert en mulighet for berørte kommuner til å få Politidirektoratets avgjørelser om tjenestestedsstrukturen overprøvet gjennom klage til Justis- og beredskapsdepartementet. Foruten beskrivelsen av ordningen her, gjelder forvaltningsloven kapittel II og III og ulovfestede regler om god forvaltningsskikk for forvaltningen av klageordningen. Justis- og beredskapsdepartementet vil være klageinstans, men klagen skal fremsettes overfor Politidirektoratet. Med mindre departementet bestemmer noe annet, kan ikke den endringen som klagen gjelder gjennomføres før klagesaken er ferdig behandlet. Det er den eller de kommunene som vil bli direkte berørt av endringen, som kan klage. Ved klage foretar Politidirektoratet en fornyet vurdering. Opprettholdes beslutningen, sender direktoratet klagen videre til Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med direktoratets merknader. Klager skal motta kopi av merknadene. Departementet vil vurdere de saksbehandlingsmessige og materielle sidene som klagen gjelder, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, men normalt ikke overprøve rene politifaglige vurderinger fra Politidirektoratets side. Departementet kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve direktoratets beslutning og sende saken tilbake til direktoratet til helt eller delvis ny behandling. Departementets vedtak kan ikke påklages videre. Klagen må fremsettes innen seks uker fra det tidspunktet kommunen mottok underretning om beslutning. (Kommunen er ett rettssubjekt, slik at fristen i utgangspunktet vil måtte regnes fra kommunen (ikke selve kommunestyret) fikk beskjed). 4. Forslag til forskrift Utkast til forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten. Fastsatt xx.xxxx 2016 i medhold av lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) Beslutning fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet av den eller de kommunene som vil bli direkte berørt av endringen. 2 Klagen må fremsettes innen seks uker fra det tidspunktet kommunen mottok underretning om beslutningen. Forvaltningsloven 30 gjelder for fremsettelse av klagen. En klage som er fremsatt for sent, kan avvises. Side 8 av 15

9 3 Det må være besluttet av bemyndiget instans i den enkelte kommunen at det skal fremmes klage. Klagen skal være skriftlig, undertegnet av en lovlig representant for kommunen og vise til den beslutningen det klages over. Det skal nevnes hvilke endringer i den aktuelle beslutningen som ønskes. En klage bør begrunnes. Dersom en klage ikke oppfyller vilkårene i første og andre ledd, kan det settes en kort frist for å rette feilen. Dersom feilen ikke rettes innen den fastsatte fristen, kan klagen avvises. 4 Klagen sendes til Politidirektoratet. Med mindre departementet bestemmer noe annet, kan ikke den beslutningen klagen gjelder, gjennomføres før klagesaken er ferdig behandlet. 5 Tas klagen under behandling, skal Politidirektoratet foreta en fornyet vurdering av saken. Opprettholdes beslutningen, sender Politidirektoratet klagen videre til Justis- og beredskapsdepartementet sammen med direktoratets merknader. Klagen skal oversendes til Justis- og beredskapsdepartementet senest innen tre uker etter at klagen ble mottatt. Klager skal meddeles kopi av merknadene senest samtidig som klagen sendes til departementet. Departementet skal avgjøre klagen uten ugrunnet opphold. 6 Departementet kan treffe vedtak i saken eller oppheve Politidirektoratets beslutning og sende saken tilbake til direktoratet til helt eller delvis ny behandling. Departementets vedtak kan ikke påklages. 7 Forvaltningsloven kapittel II og III og alminnelige regler om god forvaltningsskikk gjelder for klagebehandling etter forskriften her. 8 Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer. Vurdering: Høring om ny forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestruktur i politi- og lensmannsetaten er sendt ut og det bes om innspill. Høringssaken fremlegges til behandling med slik Innstilling: Lenvik kommune viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestruktur i politi- og lensmannsetaten, Side 9 av 15

10 og tar til etterretning at det tilrettelegges for at kommunen kan klage på beslutning fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner. Lenvik rådhus, 30. mars 2016 Margrethe Hagerupsen rådmann Torleif Josefsen spesialrådgiver Side 10 av 15

11 Sak 13/16 Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: 033 &13 Arkivsaksnr.: 16/565 Høring - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/16 Lenvik formannskap Vedlegg: - Ingen Andre dokumenter (ikke vedlagt): 1. E-post fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med oversendelse av høringsnotat om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 2. Oversendelse for innspill/uttalelse til Lenvik eldreråd, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lenvik og Barn- og unges kommunestyre (BUK)/Ungdomsrådet. 3. Innspill fra Eldrerådet i Lenvik v/magne Lorentsen. 4. Innspill fra Ungdomsrådet i Lenvik. Kort sammendrag: Kommunal- og moderniseringsdepartementet oversender i år høringsnotat om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Notatet er oversendt Lenvik eldreråd, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lenvik og Barn- og unges kommunestyre (BUK)/Ungdomsrådet for innspill/uttales før fremleggelsen til kommunestyret. Departementet har fastsatt høringsfristen til 20. mai. Saksopplysninger: Kommunal- og moderniseringsdepartementet oversender i år høringsnotat om råd i kommuner- og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. I oversendelsesskrivet fremkommer følgende: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ut et høringsnotat med forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Side 11 av 15

12 Sak 13/16 I høringsnotatet foreslår Kommunal- moderniseringsdepartementet at eldre og personer med funksjonsnedsettelse fortsatt skal ha en lovpålagt rett til medvirkning, mens en tilsvarende lovfestet ordning for ungdom skal være frivillig for kommunene og fylkeskommunene. Dersom en kommune eller en fylkeskommune ønsker å ha et ungdomsråd eller en annen form for ungdomsmedvirkning, må den etter forslaget følge det regelverket som er laget for ungdomsmedvirkning. Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men alle kan avgi høringsuttalelse. Vi ber høringsinstansene vurdere om andre berørte instanser bør få tilsendt dette høringsbrevet. Det er særlig viktig at kommuner og fylkeskommuner sørger for at ungdomsrådene og lignende medvirkningsorganer for ungdom får anledning til å avgi en separat høringsuttalelse. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden). I høringsnotatet er følgende redegjort for i kapittel 1 Forslaget: Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå ulike grupper av innbyggjarar som er særleg avhengige av tenestene frå kommunane og fylkeskommunane. Ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing er ofte underrepresenterte i folkevalde organ. Regjeringa ønskjer derfor at desse gruppene skal høyrast i saker som gjeld levevilkåra deira. For å sikre like reglar, og for å gjere det enklare for kommunane og fylkeskommunane å forvalte medverknadsorgana, foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at kommunelova får ei ny generell føresegn om råd i kommunane og fylkeskommunane for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing. Forslaget er utarbeidd i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Eit arbeid med å revidere kommunelova er i gang. Kommunelovutvalet blei oppnemnt 21. juni 2013, og skal gå igjennom kommunelova. Målet er å styrke det kommunale sjølvstyret. Utvalet har fått utvida frist til 10. mars 2016 for å levere utgreiinga. Ifølgje pkt. 4.5 Medvirkningsordninger i mandatet skal ikkje utvalet sjå nærare på kommunale medverknadsordningar (eldreråd, ungdomsråd mv.). Bakgrunnen er at lovprosjektet med medverknadsordningar i kommunar og fylkeskommunar har vore eit samarbeidsprosjekt mellom dei tre departementa. Det inneber at forslaget til ny føresegn i kommunelova om råd i kommunane og fylkeskommunane for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing blir fremja i eit eige løp, uavhengig av arbeidet med ny kommunelov. Eldre og personar med funksjonsnedsetjing har i dag ein lovfesta rett til medverknad, jf. lov 8. november 1991 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, som blir forvalta av ASD, og lov 17. juni 2005 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m., som blir forvalta av BLD. Side 12 av 15

13 Sak 13/16 Det har vore opp til kommunane sjølve om dei vil ha medverknadsordningar for andre grupper, og korleis dei i så fall skal organiserast. Det mest vanlege har vore ulike ordningar for medverknad frå ungdom gjennom ungdomsråd, ungdommens kommunestyre eller liknande ordningar. Det har vore mykje usikkerheit rundt, og til dels ulik praktisering av, ordningane med ungdomsmedverknad. Det tilseier at det bør vere eit eins regelverk også for desse medverknadsordningane. Regjeringa vil derfor foreslå ei løysing der det er frivillig for kommunane og fylkeskommunane å ha eit ungdomsråd eller ei anna form for ungdomsmedverknad, men dersom dei vel å ha ei slik ordning, må dei følgje systemet i lova. For departementet er det viktig at kommunar og fylkeskommunar kan velje den ordninga som passar best for dei ut frå lokale forhold, og det er ønskjeleg å føre vidare den fleksibiliteten dei har i dag. Det er føremålstenleg å samle reglar om kommunal organisering i kommunelova i staden for å ha ulike medverknadsordningar som blir regulerte i særskilde lover og administrerte av ulike departement. Dei grunnleggjande reglane for organisering av medverknadsorgan bør vere like, men slik at kvar ordning er tilpassa dei ulike gruppene. Utfyllande reglar for dei einskilde ordningane blir fastsette i forskrift. Departementet foreslår at eldre og personar med funksjonsnedsetjing framleis skal ha ein lovpålagd rett til medverknad, medan ei tilsvarande lovfesta ordning for ungdom skal vere frivillig for kommunane og fylkeskommunane. Dersom ein kommune eller ein fylkeskommune ønskjer å ha eit ungdomsråd eller ei anna form for medverknad frå ungdom, må dei etter forslaget følgje det regelverket som er laga for ungdomsmedverknad. Departementet foreslår i høyringsnotatet å oppheve eldrerådslova og lova om råd for menneske med nedsett funksjonsevne og erstatte dei med ei ny generell føresegn i kommunelova om råd i kommunane og fylkeskommunane for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing, i tillegg til forskrifter med utfyllande reglar for desse to ordningane. I kapittel 2 om bakgrunn skriver departementet bl.a. dette i innledningen: Spørsmålet om korleis innbyggjarane gjennom særlege ordningar for medverknad skal trekkjast med i kommunale og fylkeskommunale avgjerdsprosessar, har vore diskutert ved fleire høve etter tusenårsskiftet. Mellom anna har det vore ein del av diskusjonen om kor langt statlege styresmakter skal gå i å regulere kommunal organisering. Det har vore diskutert om kommunen skal gje særskilde grupper formelle ordningar for å kunne påverke prioriteringar og avgjerder i kommunen, og om det er noko staten skal ha meiningar om og eventuelt regulere I kapittel 11 fremkommer lovforslaget slik: I kommunelova (lov 25. september 1992 nr. 107) skal ny 10 b lyde: 10 b Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Side 13 av 15

14 Sak 13/16 Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om det skal etableres et ungdomsråd med en valgperiode på inntil to år. Rådene er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Departementet gir forskrifter om oppgaver, organisering og saksbehandling for råda. I kap Merknader til lovforslaget fremkommer følgende: Kommunelova får ei ny føresegn i kapittel 2 som dreier seg om kommunale og fylkeskommunale organ: 10 b om råd for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing. Føresegna erstattar dei to særlovene om eldreråd og råd eller anna representasjonsordning for personar med nedsett funksjonsevne, som begge blir oppheva. Notatet er forelagt Lenvik eldreråd, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lenvik og Barn- og unges kommunestyre (BUK)/Ungdomsrådet som har gitt slike innspill/uttalese - Lenvik eldreråd v/lorentsen har 6. mars gitt slikt innspill: «Høringsnotatet virker ryddig og greit. Bedømt ut fra dagens forhold, er det ikke den store forandringen, men forskriften vil gi et mere konkret innhold. Det er derfor forbausende at det ikke settes en mere konkret angivelse av hva som menes med uttrykket «i god tid før behandling i kommunestyre». Dette bør presiseres nærmere. Det samme gjelder hvilke saker som eldrerådet skal angi en uttalelse om. I dag får eldrerådet administrativ hjelp i kraft av en sekretær-stilling. Det er ikke angitt hvor stor del av stillingen som kan brukes til eldrerådet, eller hvor stor del av stillingen kommunen kan bruke til denne delen. Er det opp til kommunen å avgjøre dette, bør det stå klart angitt. I motsatt fall kan det risikeres at det blir store begrensninger av tjenesten. I dagens dataverden bør alle medlemmer av råd og utvalg ha såpass kunnskap at de kan kommunisere på data. Er det noen som ikke behersker denne kunnskapen, må de få hjelp fra kommunen til å klare dette. Når eldrerådet fremmer en sak for kommunestyret, må det være en selvfølge at eldrerådet får nødvendig taletid i kommunestyremøtet til å fremme sin sak. Dette bør presiseres nærmere i forskriften. Eldrerådets økonomi er avgjørende for aktiviteten i rådet. Det kan synes som at det er fritt opp til hver enkelt kommune å fastsette et budsjett for eldrerådet. Når dette skal avgjøres, må i alle fall eldrerådet få delta i denne debatten. Side 14 av 15

15 Sak 13/16 Kommunen er pålagt å etablere et eldreråd. Men det står ingenting om når dette skal skje. Etter min mening bør dette skje i første kommunestyremøte etter valget samtidig som andre råd og utvalg velges.» Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lenvik: Ikke innkommet. Ungdomsrådet i Lenvik har gitt slik uttalelse: Ungdomsrådet har i møte gitt som høringssvar at man ønsker at det skal være lovpålagt med ungdomsråd i kommuner og fylkeskommuner. I dag er både råd for eldre og råd for personer med funksjonsnedsettelse lovpålagt, og ungdomsrådet ser ingen grunn til at det skal stille seg annerledes med råd for ungdom. Vurdering: Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetting fremlegges til behandling med bl.a. henvisning til uttalelse fra Lenvik eldreråd og Ungdomsrådet i Lenvik med slik Innstilling: Lenvik kommunestyre viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetting og gir slik uttalelse: - det gis tilslutning til forslaget om å lovfeste rådene i kommuneloven som erstatter de to særlovene om eldreråd og råd eller annen representasjonsordning for personer med nedsatt funksjonsevne som begge blir opphevet. - videre er det ønskelig at det skal være lovpålagt med ungdomsråd i kommuner og fylkeskommuner, jf. uttalelse fra Ungdomsrådet i Lenvik. - det bør vurderes å si noe om rådenes tiltredelsestidspunkt, jf. uttalelse fra Eldrerådet i Lenvik Lenvik rådhus, 29. mars 2016 Margrethe Hagerupsen rådmann Torleif Josefsen spesialrådgiver Side 15 av 15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Ingen.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Ingen. SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231 Arkiv: 611 X10 Øvelse NIVLHEIM uke 40 2015 - evaluering... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Ingen. Andre

Detaljer

Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson Foto: Carl-Erik Eriksson Høringen Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå innbyggjarar som er særleg avhengige av tenestene til kommunane og fylkeskommunane, og har difor sendt ut eit høyringsnotat

Detaljer

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Journalpost:16/31299 Saksnummer Utvalg/komite Dato 100/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 046/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for plan og økonomi 25.04.2016 Høring - forskrift om klageordning for berørte

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Fyresdal kommune Arkiv: Saksmappe: 2016/299-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 16.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Saksframlegg Utval

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Deres ref. Vår ref. Dato 2015/2348-12 17/2926 24.05.2017 Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Salangen kommune Postboks 77 9355 Sjøvegan Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 21.03.2016 2016/801-11161/2016 / 033 Saksbehandler: Aslaug Olea Berg Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Fylkestingets samferdsels- og 19.04.2016 miljøkomité 16/30 Fylkestinget

Detaljer

Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring. Foto: Geir Hageskal

Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring. Foto: Geir Hageskal Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring Foto: Geir Hageskal Status Eldre og personar med funksjonsnedsetjing har i dag ein lovfesta rett til medverknad,

Detaljer

Klage fra Verdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Verdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Deres ref. Vår ref. Dato JSGR 2015/6594 17/2926 24.05.2017 Klage fra Verdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Arkivsaksnr.: 16/378 Lnr.: 7786/16 Ark.: 033 &13 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Lovhjemmel:

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Nannestad kommune post@nannestad.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1865/19 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA Deres ref. Vår ref. Dato 16/5040-4-TEG 17/2926 24.05.2017 Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Krødsherad kommune 3536 NORESUND Deres ref. Vår ref. Dato 16/918 17/3060 24.05.2017 Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Klage fra Meråker kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Meråker kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Meråker kommune Rådhuset 7530 Meråker Deres ref. Vår ref. Dato 2013/514-25 17/2926 24.05.2017 Klage fra Meråker kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN Deres ref. Vår ref. Dato 2008/1267 17/3056 24.05.2017 Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale

Detaljer

Klage fra Bjerkreim kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Vest politidistrikt

Klage fra Bjerkreim kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Vest politidistrikt Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ Deres ref. Vår ref. Dato Jp 17/1483 Sak 16/401 17/3053 24.05.2017 Klage fra Bjerkreim kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1303-0 17/3059 24.05.2017 Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts

Detaljer

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Arkivsaksnr.: 16/378 Lnr.: 7749/16 Ark.: 033 &13 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Lovhjemmel:

Detaljer

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Rollag kommune 3626 ROLLAG Deres ref. Vår ref. Dato 17/3060 24.05.2017 Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Detaljer

Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA Deres ref. Vår ref. Dato 2016/60-4 17/3056 24.05.2017 Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetting av ny tenestestadsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetting av ny tenestestadsstruktur i politi- og lensmannsetaten Fyresdal kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2016/217-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 11.02.2016 Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetting av ny tenestestadsstruktur

Detaljer

Klage fra Osen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Osen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Deres ref. Vår ref. Dato 1218/2017/X31/4RLE 17/2926 24.05.2017 Klage fra Osen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur Engerdal kommune postmottak@engerdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1007-0 17/3062 24.05.2017 Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i

Detaljer

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Aremark kommune post@aremark.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/281-14 17/3061 24.05.2017 Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND Deres ref. Vår ref. Dato 2016/296-26 17/3057 24.05.2017 Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts

Detaljer

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Steigen kommune Rådhuset 8283 LEINESFJORD Deres ref. Vår ref. Dato 15/180 17/3056 24.05.2017 Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Sør-Aurdal kommune postmottak@sor-aurdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Leka kommune Leknesveien 67 7994 Leka Deres ref. Vår ref. Dato 2013/389-0/X31 17/2926 24.05.2017 Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 KORGEN Deres ref. Vår ref. Dato 17/00191-3 17/3056 24.05.2017 Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Fet kommune postmottak@fet.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1179-19/ÅSHE 17/3061 24.05.2017 Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 04.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder politidistrikt

Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder politidistrikt Bygland kommune 4745 Bygland Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/458-18 17/3059 24.05.2017 Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Frøya kommune Postboks 152 7261 Sistranda Deres ref. Vår ref. Dato 16/2867 17/2926 24.05.2017 Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Fyresdal kommune Kommunehuset 3870 FYRESDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/1320-11 17/3060 24.05.2017 Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal

Detaljer

Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt

Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt Nesset kommune Kommunehuset 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/701-19 17/3057 24.05.2017 Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Klage fra Melhus kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Melhus kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Melhus kommune Rådhusvegen 2 7224 Melhus Deres ref. Vår ref. Dato 16/5871-24 17/2926 24.05.2017 Klage fra Melhus kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 20.02.2017 KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/ /

Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/ / Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/02250-15 17/3060 24.05.2017 Klage frå Ål kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Ø sosialdeparteme ntet

Ø sosialdeparteme ntet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arbeids o Vediegg - - - Ø sosialdeparteme ntet S.nr. 2 fdos _3' SAKNR. 50/05 MOTEDATO 16.02.05 Saksgang Fylkesutvalet Motedato Saknr Saksordførar 16.02.05 50/05 Utkast til Lov om

Detaljer

Klage fra Marker kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Marker kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Marker kommune post@marker.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/84-3 /TOVSKA 17/3061 24.05.2017 Klage fra Marker kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets

Detaljer

Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Byrådssak 1056/16 HØRINGSSVAR FRA OSLO KOMMUNE - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Detaljer

Prosjekt nytt politidistrikt PNP Innlandet

Prosjekt nytt politidistrikt PNP Innlandet Prosjekt nytt politidistrikt PNP Innlandet Plan for involvering av kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i forhold til arbeidet med effektivisering av politidistriktets

Detaljer

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Geografisk inndeling av et politidistrikt Et politidistrikt Hovedsetet i politidistriktet En geografisk driftsenhet (GDE) Lensmannsdistrikt

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

HØRINGSNOTAT OM LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM HØRINGSNOTAT OM LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Lovfesting av medvirkningsorgan for ungdom... 2 1.2 Bakgrunnen for høringsbrevet... 2 1.2.1 NOU 2011:20 Ungdom,

Detaljer

Klage frå Ørskog kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt

Klage frå Ørskog kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/584 17/3057 24.05.2017 Klage frå Ørskog kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: 16/752 Vår ref: 2016/51503-1 Arkivkode: 008 Dato: 19.05.2016 Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom,

Detaljer

Klage fra Hvaler kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Hvaler kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Hvaler kommune postmottak@hvaler.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/2125-12-3920/2017-DAWE 17/3061 24.05.2017 Klage fra Hvaler kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Klage frå Jølster kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt

Klage frå Jølster kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt Jølster kommune 6843 SKEI Dykkar ref. Vår ref. Dato SRØ 2013000655-26 17/3058 24.05.2017 Klage frå Jølster kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt.

Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt. Balestrand kommune Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/696-24/AA 17/ 3058 24.05.2017 Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar

Detaljer

16/2 16/1174 UNGDOMMENS FYLKESTING I BUSKERUD 16/3 16/1177 BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE ENDRING AV MØTEDATO

16/2 16/1174 UNGDOMMENS FYLKESTING I BUSKERUD 16/3 16/1177 BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE ENDRING AV MØTEDATO SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 18:30 - Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer SRØ FA - X30 17/1539

Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer SRØ FA - X30 17/1539 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO 08.03.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer SRØ 2013000655-26 FA - X30 17/1539 Klage på vedtak - Endringar i inndeling i lensmanns- og politidistrikt og

Detaljer

Hyllestad kommune. Askvoll kommune. Fjaler kommune

Hyllestad kommune. Askvoll kommune. Fjaler kommune Hyllestad kommune Askvoll kommune Fjaler kommune Dykkar ref. 13/317-33/MAS 16/1248-18 17/2308 Vår ref. 17/3058 Dato 24.05.2017 Klage frå Hyllestad, Askvoll og Fjaler kommunar over Politidirektoratet si

Detaljer

Melding om vedtak Høring Innføring av et register for offentlig støtte

Melding om vedtak Høring Innføring av et register for offentlig støtte Lenvikkommune RADMANNEN Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 - Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1626-13425/15 - X00 &13 Dato: 29.09.2015 Melding om vedtak Høring Innføring av et register

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 07.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Toril Langlo Leiar Pensjonistforeninga

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Klage frå Tokke kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage frå Tokke kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN Dykkar ref. Vår ref. Dato 2017/5-7 17/3060 24.05.2017 Klage frå Tokke kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

5 Bestemmelse i lov og sentral forskrift bør åpne for, men ikkje påby, at kommunen kan gje påvirkningsorgana sjølvstendig avgjerds- og løyvingsmynde.

5 Bestemmelse i lov og sentral forskrift bør åpne for, men ikkje påby, at kommunen kan gje påvirkningsorgana sjølvstendig avgjerds- og løyvingsmynde. Fra: Langaas Guri [mailto:guri.langaas@flora.kommune.no] Sendt: 12. desember 2013 09:46 Til: Postmottak KRD Emne: Endra høyring sak 13/1969 Viser til epost sendt 25.11.13, der høyringsuttale frå Kultur-

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Herøy Rådhus Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068006

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 09/2999 KOLLEKT I RÅDHUSET UNDER VALGDAGENE 11. OG 12. SEPTEMBER 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 09/2999 KOLLEKT I RÅDHUSET UNDER VALGDAGENE 11. OG 12. SEPTEMBER 2011 Utvalg: LENVIK VALGSTYRE Møtested: Lenvik rådhus, f.salen Møtedato: 06.09.2011 Tid: Kl. 12.00 MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/11 09/2999 KOLLEKT I RÅDHUSET UNDER VALGDAGENE 11.

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

Stjørdal formannskap har i møte , sak 80/08, vedtatt følgende uttalelse :

Stjørdal formannskap har i møte , sak 80/08, vedtatt følgende uttalelse : Fra: Einar Østereng Sendt: 21.04.2008 Til: Postmottak KRD Kopi: Emne: Forvaltningsreformen - Deres brev av 26.02.2008 "Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen?

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen? Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker hva forventer Fylkesmannen? Kommunens klagebehandling hva krever loven? - hva ønsker Fylkesmannen? Forvaltningsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyremøte settes. Informasjon

Detaljer

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen)

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 med hjemmel i instruksjonsmyndigheten. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER Deres ref. Vår ref. Dato 2016/6098-15 17/2926 24.05.2017 Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &13 Arkivsaksnr.: 13/2037 Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/13

Detaljer