KULTURINTERESSE OG KULTURAKTIVITET PÅ NORD-JÆREN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURINTERESSE OG KULTURAKTIVITET PÅ NORD-JÆREN 2015"

Transkript

1 Intekommunalt Kulturråd for Nord-Jæren KULTURINTERESSE OG KULTURAKTIVITET PÅ NORD-JÆREN 2015 Med historiske tall for 2006, 2009 og 2012

2 Innhold 1 Kulturtilbud og -etterspørsel 03 2 Kulturinteresser 08 3 Kulturaktiviteter 16 - Aktivitetsnivå - Aktivitetsmønster - Aktivitetenes lokalisering 4 Tilfredshet 31 5 Informasjonssøk 36 6 Prioriteringer 41 Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 2: Spørreskjemaet (Se eget vedlegg) Vedlegg 3: Statistiske tabeller (Se eget vedlegg) 2

3 1 Kulturtilbud og -etterspørsel

4 Mulighetsrommet TNS Gallup har på oppdrag fra Interkommunalt kulturråd for Nord-Jæren gjennomført en kartlegging av befolkningens kulturinteresser, og av deres ønsker og behov når det gjelder fremtidige kulturtilbud i regionen. Undersøkelsen repeterer tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2006, 2009 og i 2012 (i Sandnes også i 2004). Kulturrådet er et rådgivende organ for tjenesteområdet allmenn kultur i de fire kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg. Rådet skal drøfte saker av felles interesse innenfor begrepet allmenn kultur (ikke idrettssaker). Målet er å få en bedre behovsdekning og best mulig ressursutnyttelse, samt harmonisering og samordning av tiltak. Hensikten med kulturundersøkelsen er å tilrettelegge et redskap for utvikling av kulturpolitikken på Nord-Jæren, ved å: Gi en indikasjon på kulturlivets omfang i kommunene Måle publikums holdninger til- og tilfredshet med kommunenes kulturtilbud Kartlegge bevegelighetsmønsteret blant regionens kulturbrukere Gi et bedre grunnlag for vurdering av hvilke områder en bør ha en regional arbeidsdeling på, innen kulturlivet Ettersom kartleggingen tidligere har vært gjennomført etter samme lest, vurderes det i hvilken grad endringer har skjedd i befolkningens interesser og aktiviteter. Blant annet var Stavanger i 2008 européisk kulturhovedstad, med gjennomføring av mer enn 1100 kulturaktiviteter i byen og omegnskommunene. 4

5 Tilbud og etterspørsel Kulturomfang Kulturtilbudet på Nord-Jæren viser et bredt repertoar: Aktivitetstilbudene spenner fra bred tilrettelegging for allmenn utfoldelse (friluftsområder, kafeer), til forestillinger som krever avansert infrastruktur (opera, ballet). Regionen tilbyr 40 institusjonsbaserte tilbud (teater, bibliotek, museer, konserthus, etc.) og 16 festivaler, i tillegg til en rekke mer eller mindre formaliserte aktiviteter (lag, foreninger, etc.). Befolkningen har et bredt interessereportoar, sentrert rundt fire-fem «hovedinteresser»: Kunst, musikk, revy, pop og sport. Aktivitetsmønsteret speiler aktivitetstilbudet og interessene: Aktivitetene segmenteres etter utbredelse og hyppighet (over 32 kartlagte aktiviteter): Brede og sjeldne (16): Kino, popkonsert, bibliotek, idrettsarrangement, revy, etc. Brede og hyppige ( 6): Mosjon, friluftsliv, bok, kafé, foto, helsestudio. Smale og hyppige ( 2): Følge barn til fritidsaktivitet, kulturskole. Smale og sjeldne ( 7): Kor, korps, gudstjeneste, foreningsarbeid, teater, opera, etc. Aktivitetene inkluderer også deltakelse i lokale festivaler, særlig knyttet til mat-, musikk-, humor- og idrettsarrangementer, der åtte av ti deltar. Endelig aktiviseres befolkningen i ulike typer organisasjoner, der halvparten av befolkningen i gjennomsnitt deltar i én aktivitet selv, og/eller på vegne av barn, henholdsvis. Dette gjelder særlig i års alder, og for aktiviteter knyttet til sport og idrett. Interesser og aktiviteter knyttes sammen, der kulturen i noen grad «lever sitt eget liv», samtidig som den segmenteres etter både omfang og innhold: Kulturinteresse, aktivitetsnivå og institusjonsbesøk knyttes generelt sett sammen til et hele. Innholdsmessig antydes fire-fem underliggende aktivitetsmønstre, med sine respektive nedslagsfelt Kunst: Stavanger, født utenfor kommunen, høy utdanning, høy alder. Festivaldeltakelse: Yrkesaktive, år. Religiøsitet: Organisasjonsleder, bosted Randaberg, pensjonist. Ungdomskultur: Under 29 år, elev/student Friluftsliv: 45+ år, høy utdanning Omfangsmessig knyttes aktivitetsmønsteret særlig til statusvariablen utdanningsnivå, dels til bosted, mens de i større grad er løsrevet fra annen sosial bakgrunn. Kvinner viser imidlertid er bredere interesserepertoar enn menn. 5

6 Aktiviteter Opplevd kvalitet De fleste (åtte av ti) innbyggerne er fornøyde med de respektive kulturaktivitetene. Mange er imidlertid ukjente med tilbudene, og personer uten erfaring unnlater gjerne å ta stilling. Dette innebærer at andelen tilfredse synker med stigende andel som ikke tar stilling, mens andelen mistilfredse er ganske lik på tvers av tjenestene. Brukere er gjerne litt mer tilfredse enn ikke-brukere i den generelle vurderingen av kulturtilbudet: Høyest tilfredshet: Friluftsområder, restaurant, kino, bibliotek. Lavest tilfredshet: Opera/ballett-forestillinger, dans/diskoteker samt pop-konserter. De geografiske variasjonene er imidlertid ikke store, og forskjellene er større mellom tjenestene enn mellom kommunene på tyvers av tjenester. Det er vanskelig å vurdere samlet tilfredshet på tvers av tilbudene, da såvidt mange unnlater å vurdere tjenester de ikke har erfaring med. Bevegelighet Kommunenes egne tilbud benyttes naturlig nok oftest av lokale innbyggere, men tilbudene besøkes også på tvers av kommunegrensene. Stavanger er fortsatt regionens kulturhovedstad. Flertallet av de institusjonsbaserte aktivitetene utøves hyppigere i Stavanger enn i egen kommune, dels som følge av tilgang på arenaer der aktivitetene utøves. Tilsvarende drar Stavangers innbyggere i mindre grad over kommunegrensene. Mosjonsaktivitet, idrettsarrangementer, religiøse møter, lag- og foreningsaktivitet utøves gjerne lokalt. Friluftsområder benyttes av alle, og på tvers av kommunene. Mønsteret bekreftes også når vi betrakter besøk ved spesifikke institusjoner og tilbud: Seks-syv av ti bosatte i de tre omegnskommunene rundt Stavanger har besøkt friluftsområdene, SF-kinoen og konserthuset i Stavanger i løpet av det siste året. Seks av ti bosatte i Sola har besøkt SF kino i Sandnes, sammen med to av ti bosatte i Randaberg. Etc. Institusjoner som er lite besøkt av kommunenes egne innbyggere besøkes i tilsvarende grad mindre av innbyggerne i de øvrige kommunene. Besøksfrekvensen ved de ulike tilbudene speiler ellers kulturinteressene: bredt interesserepertoar gir mange besøk. 6

7 Vurderinger Regional arbeidsdeling Kulturtilbudet på Nord-Jæren oppleves som prioritert av kommunene, blant innbyggerne over hele regionen: Halvparten av befolkningen mener kulturen er prioritert, og bør være det. Tre av ti tar ikke stilling. Høy prioritet knyttes særlig til høy inntekt, høy kulturinteresse og aktivitetsnivå, høy alder samt bosted i Stavanger. De færreste mener at kulturen ikke bør prioriteres: Synkende kulturprioritet knyttes derfor til manglende stillings-tagen («Ubesvart») snarere enn antipati som sådan. Engasjement og -vurderinger betinges av kjennskap til regionens tilbud, som igjen forutsetter Informasjon: Kulturinformasjon søkes langs et bredt spekter av kanaler, der digitale medier gradvis erstatter analoge. Hyppigst benyttes SA (papir/web), jungeltelegraf og sosial emedier. Mindre regionale medier er viktige i sine respektive lokalsamfunn. Informasjonssøkingen speiler kulturinteressene: Aktive kulturbrukere er også aktive informasjonssøkere, som igjen kjennetegnes av høy alder, høyt utdanningsnivå. De yngste orienterer seg i større grad gjennom sosiale medier enn de eldre. Stabilitet De fleste kulturaktivitetene er tilsynelatende stabile på Nord-Jæren de siste ni årene en trend som speiler deltakelsesmønsteret i landet for øvrig. Samtidig er forholdet mellom de ulike interesser og aktiviteter i liten grad endret siden Dette gjelder innenfor- så vel som på tvers av kommunene. 7

8 2 Kulturinteresse

9 Allsidige interesser Hva interesserer du deg for? Prosent, n= Friluftsliv Film Popu, rock, rytmisk musikk Idrett Revy Litteratur Museum/Vitensenter Standup Teater Musikal Billedkunst Klassisk musikk Jazz Ballett / dans Folkemusikk Opera Kor, korps % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært interessert Litt interessert Litt uinteressert Svært uinteressert Ubesvart Innbyggerne på Nord-Jæren deler et bredt spekter av interesser: Halvparten eller flere er ganske/litt interesserte i ti av de sytten aktivitetene. Blant de bredeste interessene finner vi friluftsliv, film, pop/rock, idrett og revy. Blant de smaleste finner vi kor/korps, opera, folkemusikk, ballett/dans, jazz og klassisk musikk. 9

10 Fire-fem hovedinteresser Hva interesserer du deg for? Faktorscorer rotert, n=1359. Kunst Musikk Revy Pop Sport Litteratur 0,69 0,07 0,09-0,10 0,09 Billed/visuell kunst 0,61 0,25 0,06 0,08-0,11 Museum/vitensenter 0,57 0,11-0,03 0,30 0,11 Klassisk musikk 0,56 0,52 0,02-0,06-0,03 Folkemusikk 0,07 0,75 0,03 0,14 0,07 Jazz 0,24 0,68-0,03 0,23-0,06 Opera 0,40 0,51 0,26-0,10-0,21 Kor/korps -0,03 0,53 0,34-0,27 0,32 Teater 0,55-0,01 0,59 0,03 0,00 Ballet/dans 0,33 0,35 0,36 0,06-0,37 Musikal 0,15 0,18 0,77 0,06 0,07 Revy -0,13-0,03 0,68 0,38 0,12 Standup -0,21-0,08 0,25 0,72-0,06 Pop/rock/rytmisk musikk 0,11 0,20 0,00 0,68 0,11 Film 0,22 0,07 0,10 0,59 0,26 Idrett -0,11 0,01 0,07 0,09 0,73 Friluftsliv 0,32 0,02 0,08 0,23 0,66 Firklart varians (%) Interessene reflekterer fire-fem underliggende mønstre: Kunst: Litteratur, billedkunst, museum, klassisk musikk, (teater), o.l. Musikk: Folkemusikk, Jazz, Opera, Kor/Korps, o.l. Revy: Musikal, revy, teater, ballett/dans, o.l. Pop: Standup, pop/rock og film Idrett: Idrett og friluftsliv De underliggende interessene er gjennomgående de samme som i 2012 (ikke vist). Kulturelle aktivitetsmønstre: Er det noen sammenheng i aktivitetene der grupper av aktiviteter hyppigere forekommer sammen enn andre? Når vi leter etter slike sammenhenger (statistisk samvariasjon) avdekkes fem ulike kulturelle aktivitetsmønstre. Tabellen viser hvilke aktiviteter som knyttes sammen i de respektive mønstrene, og dermed hvilken grunnleggende interesse som ligger bak dem. Styrken på sammenhengen indikeres ved en statistisk korrelasjonskoeffisient som varierer mellom 0 (ingen sammenheng) til 1 (entydig sammenheng). De sterkeste korrelasjonene er uthevet i tabellen. Merk: Ubesvarte er satt lik «ingen interesse». 10

11 Stabile interesser Hva interesserer du deg for? Andel «Svært-/Litt interessert» 2006, 2009 og 2012** og Prosent, n 2006=1197, n 2009=1266, n 2012=1339, n 2015= Kulturmangfoldet i 2015 speiler interessene de siste åtte årene: Det er de samme interessene som er mest- og minst utbredte i 2015, som tidligere. Museum/vitensenter er nåe høyere nå.*** For billedkunst* er den nedadgående trenden fra 2012 flatet ut. Det samme gjelder litteraturinteresse. Interessen for revy faller etter * Mens aktiviteten frem til 2009 het «Billedkunst» er den fra og med 2012 definert som «Billedkunst/Visuell kunst». ** «Folkemusikk» er ny kategori i «Standup» er ny i 2012, samtidig som «Rock» nå er slått sammen med «Pop/rock/annen rytmisk musikk». «Kor/Korps» er ny i *** Kategoriibenevnelsen er i 2015 endret fra «Museum» til «Museum/vitensenter». 11

12 Interessebredde speiler bakgrunn Hva interesserer du deg for? Antall interesser (svært/litt interessert) over 17 interessefelt. Prosent. Kategoriene «annet» og «ukjent» er utelatt fra oppstillingen. Antall kulturinteresser - indeks < > Sum n Hovedaktivitet Pensjonist Husstandsinntekt eller høyere Alder Tilknytning Har bodd utenfor kommun Hovedaktivitet Hjemmeværende Husstandsinntekt Under Utdanningsnivå Universitet - høy Kjønn Kvinne Husstandsinntekt Bosted Stavanger Utdanningsnivå Universitet - lav Alder Tilknytning Født og oppv. utenfor komm Hovedaktivitet Trygdet (attføring o.l) Hovedaktivitet Elev/student ALLE Husstandsinntekt Husstandsinntekt Hovedaktivitet I inntektsgivende arbeid Bosted Sandnes Tilknytning Født og oppv. i komm Husstandsinntekt Alder år Husstandsinntekt Bosted Sola Utdanningsnivå Videregående utdanning Kjønn Mann Alder Under 30 år Bosted Randaberg Hovedaktivitet Uten fast arbeid (ledig) Utdanningsnivå Grunnskole Interessefeltet utvides med stigende alder og/eller sosioøkonomisk status. I gjennomsnitt har befolkningen 8,6 interesser av de 17 oppgitte områdene. Laveste antall er 0 mens høyeste er 17. Høyt antall interesser (9 eller flere) finner vi blant pensjonister og personer over 60 år, blant personer med høy utdanning og høy inntekt. Lavt antall interesser finner vi blant de yngste, lavest utdannede (noen av de yngste er ennå under utdanning), arbeidsledige og med lavest inntekt. Bosatte i Stavanger har det høyeste- og bosatte i Randaberg det laveste antall interesser. Interessene er stabile siden 2012, både når det gjelder antall og typer (Ikke vist)* Merk: Befolkningens sosioøkonomiske bakgrunn er omlag den samme i de fire kommunene, med unntak for utdanningsnivå. Andelen med universitetsutdanning er høyest i Stavanger (66%) og lavest i Randaberg (42%) mens Sandnes og Sola plasserer seg midt i mellom (59% og 51%, henholdsvis). Se vedlegg 1. En multivariat analyse (MCA) viser at kjønn har den sterkeste effekten på interessevariasjonene (beta.23), sammen med utdanning (beta.19) og alder (beta.16). Bakgrunnskjennetegnene forklarer en begrenset andel av interessevariasjonene (14%). * I 2012 var indeksen for antall interesser dividert med 2. 12

13 Kvinner=musikk, teater, litertaur, dans / menn=idrett Hva interesserer du deg for? Andel med interesse - avvik fra hele befolkningen. Prosent, n=1359. Musikal Teater Ballet/dans Litteratur Billed/visuell kunst Opera Revy Kor/korps Klassisk musikk Museum/vitensenter Film Jazz Folkemusikk Pop/rock/rytmisk musikk Standup Friluftsliv Idrett Kvinner har flere interesser enn menn: Kvinner er overrepresentert blant de smale interessene: musikal, teater, litteratur, ballett og dans. Menn er noe overrepresenterte blant de idrettsinteresserte Kvinne Mann

14 Høy utdanning = skapende/utøvende kunst Hva interesserer du deg for? Andel med interesse - avvik fra hele befolkningen. Prosent, n=1359. Klassisk musikk Litteratur Opera Billed/visuell kunst Jazz Friluftsliv Film Ballet/dans Teater Museum/vitensenter Musikal Pop/rock/rytmisk musikk Kor/korps Folkemusikk Idrett Standup Revy Høyt utdannede har bredere repertoar enn lavt utdannede: Høyutdannede er overrepresentert blant de smale interessene: billedkunst, litteratur, klassisk musikk, opera og jazz. De lavt utdannede er generelt sett underrepresenterte blant de fleste interessene. Underrepresentasjon for revy og standup deles med de høyutdannede Universitet 5 år+ Grunnskole Merk: Andelen av befolkningen med grunnskoleutdanning er liten, og tallene beheftet med usikkerhet. 14

15 Unge = pop og standup / eldre = klassisk og opera Hva interesserer du deg for? Andel med interesse - avvik fra hele befolkningen. Prosent, n=1359. Billed/visuell kunst Klassisk musikk Opera Litteratur Jazz Teater Kor/korps Folkemusikk Revy Musikal Ballet/dans Friluftsliv Idrett Museum/vitensenter Film Pop/rock/rytmisk musikk Standup -26 Unge og eldre viser ulike interesser: De eldste er overrepresentert blant de smale interessene: klassisk musikk, opera, billedkunst, jazz, litteratur, etc. De unge overrepresentert blant de brede interessene: Standup, pop/rock/etc. og film. Idrett, revyer, friluftsliv og dans/ballett deles i like stor grad blant gamle og unge > år <29 år

16 3 Kulturaktiviteter

17 Aktivitetspyramide Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter? Prosent, n= Bruker tur/friluftsomr. Går på restaurant/pub Mosjonerer Leser bøker Går på kino Går på idrettsarrangement Går på popkonsert Går på museum/vitensenter Går på bibliotek Går til gudstj. m/dåp etc. Går på revy Går på teaterforestilling Går på foredrag/seminar Foto/film Trener i helsestudio Går på festival m/inng.p. Går på kunstutstilling Går på festival u/inng.p. Følger barn til frit.akt. Besøker kirke m/konsert etc. Går på dans/disco Går til gudstj. u/dåp etc. Går på standup Deltar i foreningsarbeid Går på musikal Går på klassisk konsert Deltar selv i idrett Andre kult.akt. Går på danseforestilling Går på operaoppsetting Synger i kor Spiller i korps/ork % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Aktivitetene av typen selvstendige og uforpliktende engasjerer ofte, og de fleste: mosjon, turer i skog og mark, kafébesøk og lesing. På den andre siden finner vi smale aktiviteter, som gjerne krever ferdigheter (spille i korps, synge i kor) eller tilgang til større arenaer (ballett, opera). Disse engasjerer et mindretall, og utves stort sett sjeldnere enn en gang i året. Mellom disse ytterpunktene finner vi aktiviteter som engasjerer om lag halvparten av befolkningen, men der hyppigheten varierer: Popkonsert, idrett (organisert eller i helsestudio) og foto etc. engasjerer hyppig, gudstjeneste, dans, standup, etc. sjeldnere. 1 eller flere ganger i uka 1-3 ganger per måned 1-5 ganger i halvåret 1 gang i året Sjeldnere Aldri Ubesvart Ny aktivitet i 2012 er «Trener i helsestudio». 17

18 ANTALL BRUKERE Smale og brede aktiviteter Kulturaktiviteter etter andel brukere og brukshyppighet blant brukerne. Få (<24%) Kulturskole Annen aktivitet Kor Korps Ganske få (25-49%) Barns fritidsakt. Gudstjeneste u/dåp Foreningsarbeid Organisert idrett Opera Ganske mange (50-74%) Foto/film Helsestudio Dans/diskotek Kirkelig kulturarr. Festival-gratis/betalt Stand-up Foredrag Kunstutstilling Klassisk konsert Danse-/ballettforestilling Mange (75%>) Restaurant/café Friluftsliv Mosjonere Lese bok Kino Popkonsert Bibliotek Idrettsarrangement Gudstj. m/dåp Revy, Teater Museum Musikal Ofte (<Ukentlig) Ganske ofte (- Månedlig) Ganske sjelden (- Halvårlig) Sjelden (Årlig>) BRUKERHYPPIGHET Halvparten av aktivitetene engasjerer «mange» men «sjelden»: Hyppige breddeaktiviteter (6 stykk, nederst-venstre): Mosjon, friluftsliv, bok, café, foto, helsestudio. Sjeldne breddeaktiviteter (16 aktiviteter, nederst-høyre): Kino, popkonsert, bibliotek, idrettsarrangement, revy, etc. Hyppige smale aktiviteter (2 stykk, øverst-venstre): Følge barn på fritidsaktivitet, kulturskole. Sjeldne og smale aktiviteter (7 stykk, øverst-høyre): Kor, korps, gudstjeneste, foreningsarbeid, opera, etc. 18

19 Stabilt aktivitetsmønster Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter? (Andel som utøver aktiviteten inntil 1-5 ganger halvårlig). Prosent, n= Følger barn - fritidsaktivitet Går på kino Går på bibliotek Foto/filming Mosjonerer selv Bruker friluftsområde Går på café Leser bøker Går i opera 100 Spiller i korps Går på danseforestilling 90 Synger i kor 80 Går på musikal Går på standup Går på klassisk konsert Annen aktivitet 10 0 Går på festival -m/ inng.p. Det er de samme aktivitetene som engasjerer hyppig eller sjelden: Aktivitetsmønsteret er gjennomgående det samme siden 2006, og speiler dels stabiliteten i befolkningens kulturinteresser.* (Jfr side 11). Går på idrettsarrangement Trener i helsestudio Foreningsarbeid Går på festival -u/ inng.p. Går på teater Går på revy Går i religiøst møte/dåp Går på museum/vitensenter Går på popkonsert Går på kunstutstilling Går på dans Går på foredrag Går i religiøst møte u/dåp Besøker religiøs forsamling Driver org.idrett Ny aktivitet i 2012 er «Trener i helsestudio». «Museum» er i 2015 endret til «Museum/vitensenter». «Går på konsert med pop, rock og annen rytmisk musikk er i 2015 tilføyet «jazz». «Bruker friluftsområder» er i 2015 justert til «Bruker tur- og friluftsområder». «Revy» og «Standup» er adskilt fra og med

20 Likt engasjement på tvers av regionen Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter? (Andel som utøver aktiviteten inntil 5 ganger per halvår). Prosent, n= Driver med foto/film Trener i helsestudio Går på idrettsarrangement Går på bibliotek Følger barn på fritidsakt. Leser bøker Går på kino Går på popkonsert Deltar i foreningsarbeid Bruker friluftsområde Mosjonerer etc. Går på restaurant etc Går i opera 100 Spiller i korps/orkester Går på danseforest. Synger i kor Går på musikal Går på standup Går på festival - gratis Driver andre kulturakt. Går på festival - betalt Går på klassisk konsert Går på revy Går på kunstutstilling Går til kirke v. kulturarr. Gårpå dans Deltar i org. idrett Går til kirke v. dåp etc. Går til kirke u. dåp etc. Går på museum Går på foredrag Går i teater Sandnes Stavanger Sola Randaberg Aktivitetsmønstrene er gjennomgående like på tvers av regionen i 2015: De mest og minst utbredte aktivitetene gjør seg gjeldende på samme måte i alle de fire kommunene. Befolkningen i Randaberg har et noe lavere aktivitetsnivå når det gjelder de hyppigst forekommende aktivitetene (kino, lese bøker, gå på restaurant. mosjonere, etc.) men går hyppigere til kirke. Befolkningen i Stavanger skiller seg i noen grad ut ved å gå hyppigere på klassisk/popkonsert, på foredrag, i teater og på museum, samt ved å lese bøker. I Sandnes skiller man seg i mindre grad ut. Det samme gjelder Sola, selv om man her er noe mindre aktiv når det gjelder å lese bøker, gå på restaurant og mosjonere. Disse variasjonene må imidlertid ikke dekke over det forhold at de regionale variasjonene er generelt sett små, slik de også har vært det tidligere. 20

21 Engasjementet øker med sosioøkonomisk status Antall aktiviteter utøvet inntil 5 ganger per uke, i ulike grupper av befolkningen. Gjennomsnitt. Gj.snitt n Hovedaktivitet Hjemmeværende 10,7 12 Husstandsinntekt eller høyere 10,6 117 Utdanningsnivå Universitet - høy 10,2 297 Hovedaktivitet Elev/student 10,1 97 Utdanningsnivå Universitet - lav 9,8 429 Husstandsinntekt Under ,7 59 Kjønn Kvinne 9,7 623 Alder år 9,6 294 Bosted Stavanger 9,6 455 Alder Under 30 år 9,5 212 Hovedaktivitet Pensjonist 9,5 206 Husstandsinntekt ,4 289 Husstandsinntekt ,4 243 Husstandsinntekt ,3 130 Hovedaktivitet I inntektsgivende arbeid 9,3 795 ALLE Total 9, Bosted Sandnes 9,2 309 Alder ,2 332 Alder ,1 364 Husstandsinntekt ,0 129 Kjønn Mann 9,0 584 Bosted Randaberg 8,9 214 Bosted Sola 8,8 229 Husstandsinntekt ,7 121 Utdanningsnivå Videregående utdanning 8,4 378 Hovedaktivitet Uten fast arbeid 8,1 30 Utdanningsnivå Grunnskole 8,1 92 Hovedaktivitet Trygdet 6,9 48 Av de 32 aktivitetene som kartlegges, engasjerer i gjennomsnitt 9,4 (som i 2012). Det høyeste engasjementet (10-11 aktiviteter) finner vi blant elever og studenter, personer med høy utdanning og høy inntekt. Lavest engasjement (7-8 aktiviteter) finner vi blant personer med lav utdanning, lav inntekt, trygdede og arbeidsledige. Variasjonen er uansett ikke svært stor: fire aktiviteter skiller mellom det laveste og det høyeste nivået. Enkelte grupper er for øvrig små (hjemmeværende, arbeidsledige, trygdede), og beheftet med stor usikkerhet. Merk: En multivariat analyse (MCA) viser at utdanning (beta.18) og hovedaktivitet (beta.18) har sterkest effekt på aktivtetsomfanget, også når vi kontrollerer for effekten av de øvrige bakgrunnnskjennetegnene. Indikatorene forklarer imidlertid en begrenset andel av aktivitetsvariasjonene (10%). Mønsteret er det samme som i

22 Fem aktivitetsmønstre Faktoranalyse av aktivitetshyppighet. Faktorscorer, rotert, n=1359. Kunstinteresse Festivaldeltakelse Religiøsitet Ungdomskultur Friluftsliv Går på bibliotek,433 -,027,064,091,189 Går i teater,643,035,024,067,144 Går i opera,754,028,063,036 -,033 Går på danseforest.,578,033,072,320 -,074 Går på musikal,579,001,086,100,093 Går på revy,197,166,002,004,129 Går på standup,008,474 -,131,248 -,036 Går på kunstutstilling,673,171,068 -,085,209 Går på museum,511,269,001,073,107 Går på klassisk konsert,760,087,152 -,107,089 Går på popkonsert,297,661 -,097,161,167 Går på kino,097,310,008,584 -,006 Går på festival - betalt,048,864 -,020,146 -,012 Går på festival - gratis,056,815,092,115 -,016 Går på idrettsarrangement -,124,277,088,256,190 Deltar i org. idrett,065,121,018,204,116 Trener i helsestudio,061,059 -,019,759,089 Mosjonerer etc.,072,008,050,160,788 Leser bøker,339 -,052,037,037,558 Følger barn på fritidsakt. -,042 -,003,074 -,097 -,005 Synger i kor -,038 -,132,283,079,079 Spiller i korps/orkester,118,159 -,015 -,036 -,037 Driver andre kulturakt.,142 -,027 -,019,061 -,014 Driver med foto/film,090,127,111,022,134 Går på restaurant etc,082,334,019,394,235 Går på dans -,032,247 -,102,640 -,043 Deltar i foreningsarbeid,170 -,041,307 -,142,025 Går til kirke v. dåp etc.,084,006,849,003,049 Går til kirke u. dåp etc.,048 -,023,882 -,048 -,015 Går til kirke v. kulturarr.,190,012,833 -,023,086 Bruker friluftsområde,030,111,039 -,076,798 Går på foredrag,447,226,178,054,200 Forklart varians (%) På tilsvarende måte som for kulturinteressene, stilles spørsmålet om det er noen sammenheng i aktivitetene der grupper av aktiviteter hyppigere forekommer sammen enn andre? Tabellen viser hvilke aktiviteter som knyttes sammen i de respektive mønstrene, og dermed hvilken grunnleggende handlingsorientering som ligger bak dem. De sterkeste korrelasjonene er uthevet i tabellen. Den første dimensjonen, f.eks., assosieres med å gå i teater, opera, ballett, kunstutstilling, etc. (uthevde aktiviteter) Vi kaller da denne dimensjonen Kunstinteresse. De andre dimensjonene tolkes tilsvarende ut i fra styrken på samvariasjonen med de respektive aktivitetene. Den første dimensjonen forklarer mest av aktivitetsvariasjonene (18%), de øvrige suksessivt mindre. Fem dimensjoner antydes: «Kunstinteresse», «Festivaldeltakelse», «Religiøsitet», «Ungdomskultur» og «Friluftsliv». Fire av dimensjonene ble utledet i 2009 og i 2012, mens «musikk» nå erstattes av «friluftsliv». De «musikalske» elementene inngår nå i kunstinteressen. Som tidligere, forklarer kunstinteressen også nå mest av variasjonen (ikke vist). 22

23 Engasjementet speiler utøverne Aktivitetsmønstre og sosial bakgrunn. Figuren viser for hvert kulturelle aktivitetessegment (se side 22) hvilke bakgrunnskjennetegn som skiller mellom høy (+) og lav (-) aktivitet. Ved tomme celler har bakgrunnsegenskapen ingen/liten effekt. Uthevede kjennetegn viser de sterkeste kontrastene. Kunstinteresse Festivaldeltakelse Religiøsitet Ungdomskultur Friluftsliv Bosted Stavanger Sola-Randab. Randaberg Kjønn Kvinne Mann Mann Kvinne Alder Født utenfor Født i Har bodd Tilknytning Grunnskole kommunen kommunen utenfor Org.leder Ja Utdanning Univ. 5år+ Videregående Grunnskole Univ.5år+ Grunnskole Hovedaktivitet Pensjonist Ledig/trygdet I arbeid Pensjonist/ Trygdet Pensjonist/ Hjemmev. Arb.ledig Elev/student/ Arb.ledig Pensjonist/ Trygdet Elev/student Inntekt < / 1,5 mill> 1-1,5 mill < ,5 mill De fem aktivitetsmønstrene kjennetegnes ved ulike nedslagsfelt: Kunstinteresse: Høy interesse assosieres med bosted i Stavanger, høy alder/pensjonisttilværelse, å ha bodd midlertidig utenfor kommunen, samt høy universitetsutdanning. Lav interesse knyttes til bosted i Sola/Randaberg, alder under 44 år, å være født og oppvokst i kommunen, arbeidsledighet og til videregående utdanning. Festivaldeltakelse: Assosieres med lav alder og yrkesaktivitet. Religiøsitet: Knyttes til bosted i Randaberg, høy alder, organisasjonsledelse og til pensjonister/hjemmeværende. Ungdomskultur: Forankret i aldersgruppen år og elever/studenter. Motsats er 45+åringer og pensjonister. Friluftsliv: Utøves særlig av middelaldrende/eldre og høyt utdannede. 23

24 Fysisk aktive er organisasjonsdeltakere Er du selv og/eller dine barn medlem i organisasjon(er) på noen av de følgende aktivitetsområder?. Andel med deltakelse. Prosent, n=1332. Organisasjonsdeltakelse Egen aktivitet Barns aktivitet Helse/fysisk fostring Idrett Religiøs akttivitet 14 8 Sang og musikk 7 10 Annen kulturaktivitet Natur/miljøaktivitet 9 5 Politisk aktivitet 6 2 Barne- og ungdomsaktivitet 6 22 Speideraktivitet 2 5 Aktivitet knyttet til egen kulturell bakgrunn 3 1 Sum aktiviteter Ingen aktivitet/ubesvart Aktivitetsomfanget for egne aktiviteter er gjennomgående stabilt i perioden. Andelen med organisert aktivitet er også stabil (seks av ti ikke vist). Helse/fysisk fostring scorer noe høyere i 2015 enn tidligere. Egne aktiviteter 2009, 2012 og Prosent. Speideraktivitet Annen aktivitet Aktivitet knyttet tl egen kulturell Helse/fysisk fostring Idrett Religiøs aktivitet Sang og musikk Befolkningen deltar i flere ulike typer organisasjoner, enten selv eller med barn. I gjennomsnitt deltar om lag halve befolkningen, i én aktivitet, på egne og barns vegne henholdsvis. Idrettsaktiviteter og fysisk aktivitet innebærer for begges vedkommende hyppigst organisasjonsdeltakelse. Merk: Det kan være ulike krav til organisasjonsmedlemskap i de ulike aktivitetene. Barne- og ungdosmaktivitet Politisk aktivitet Annen kulturaktivitet Natur- og miljøaktivitet Merk: Kategorien «andre aktiviteter» er med i 2009 og 2012, men ikke i

25 Aktivitetsomfang som i landet forøvrig Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter? Andel som utøver aktiviteten inntil 5 ganger per halvår/ 1 gang i året, på Nord-Jæren, sammenliknet med landets befolkning**. Prosent.. Diff: Landet Hele landet Sandnes Stavanger Sola Randaberg Nord- Jæren - Nord- Jæren Mosjonerer* Går på restaurant/café* Leser bøker* Går på konsert Går i teater eller opera Går på museum (vitensenter) Går på idrettsarrangement* Går på bibliotek* Går på kunstutstilling Går til gudstjeneste (religiøs tilstelnin Går på dans/diskotek* Går på ballett/danseforestilling Gjennomsnitt ** n *=1-5 ganger i halvåret eller oftere. Øvrige=1gang i året eller oftere. I de tilfeller der Kulturundersøkelsen splitter aktivitetene, legges den hyppigste aktiviteten til grunn ** Aritmetisk gjennomsnitt av aktivitetene - uavhengig av måleintervall. Aktivitetsomfanget på Nord-Jæren er om lag på nivå med, eller litt i overkant av, nivået for landets øvrige befolkning. Mosjonsaktiviteter, café- og museumsbesøk utøves noe hyppigere på Nord-Jæren. Stavanger trekker opp aktivitetsnivået noe innenfor Nord-Jæren, men variasjonene er små. Merk: Sammenlikningen er foretatt med utgangspunkt i TNS Gallups nasjonale Forbruker- og medieundersøkelse 2015, og er tentativ. 25

26 Stabil kulturaktivitet Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter? Andel som utøver aktiviteten inntil 5 ganger per halvår/ 1 gang i året, på Nord-Jæren, sammenliknet med landets befolkning** 2006, 2009, 2012 og Prosent.. HELE LANDET NORD-JÆREN Mosjonerer* Går på restaurant/café* Leser bøker* Går på konsert Går i teater eller opera Går på museum (vitensenter) Går på idrettsarrangement* Går på bibliotek* Går på kunstutstilling Går til gudstjeneste (religiøs tilst.)* Går på dans/diskotek* Går på ballett/danseforestilling Gjennomsnitt ** n *=1-5 ganger i halvåret eller oftere. Øvrige=1gang i året eller oftere. I de tilfeller der Kulturundersøkelsen splitter aktivitetene, legges den hyppigste aktiviteten til grunn ** Aritmetisk gjennomsnitt av aktivitetene - uavhengig av måleintervall. Aktivitetsomfanget på Nord-Jæren er stabilt, på linje med landet forøvrig. Aktivitetsnivået er, samlet sett, litt høyere på Nord-Jæren enn ellers i landet, i hele perioden. På landsbasis går restaurant- og teaterbesøk noe frem. Bibliotek- og gudstjenestebesøk går noe tilbake. På Nord-Jæren går museumsbesøk noe frem, mens bibliotekbesøk og dans/diskotek går noe tilbake. Merk: Sammenstillingen med landet er tentativ. 26

27 Mat-, sport- og pop/rock engasjerer Har du besøkt noen av de følgende festivalene i regionen i løpet av det siste året? Prosent. Bosted Nord-Jæren Sandnes Stavanger Sola Randaberg Gladmat Ugå (Stavanger) Blink skifestival i Sandnes Barnas by (Sandnes) Maijazz Nuart (Stavanger) Musikkfest (Stavanger) Humorfestivalen Eventyruka i Sandnes Den inter. kammer.fest Kapittel - ytring. og litt Dragefestivalen på Hellestø, Sola Landsbyfestivalen (Randaberg) Julebygdspillet (Sandnes) toumazeing Xplosif Hip Hop (Stavanger) Sum Åtte-ni av ti deltar i festivalene: Befolkningen i Sola og Stavanger deltar generelt sett i noe færre festivaler (1,6 stykk) enn befolkningen i Sandnes og i Randaberg (2,0 festivaler). Gladmatfestivalen er den mest besøkte. Fire av ti har vært innom. To av ti besøkte Ugå, samt Blink, henholdsvis. Variasjonene i deltakelsesmønsteret speiler noen grad festivalenes lokalisering. Blink, Barnas by og Eventyruka i Sandnes, Maijazz og Nuart i Stavanger, samt Landsbyfestivalen i Randaberg, trekker flest besøkende fra arrangørkommunene. De mest besøkte festivalene, Gladmatfestivalen og Ugå, rekrutterer fra hele regionen. Det er gjennomgående de samme festivalene som har den høyeste besøksfrekvensen nå, som de foregående årene (Antall- og typer festivaler varierer fra år til annet). Ingen festivalbesøk n

28 Stavanger fortsatt regionens kulturhovedstad Hvor pleier du vanligvis å gjøre de følgende aktiviteter? Prosent. (Andeler over 30% er uthevet.) Bosted SANDNES (n= ) STAVANGER (n=353) SOLA (n= ) RANDABERG (n= ) Aktivitetssted Stav San Sol Ran And Ute Ia Stav San Sol Ran And Ute Ia Stav San Sol Ran And Ute Ia Stav San Sol Ran And Ute Ia Kino Mosjonerer Helsestudio Resaurant/Café Friluftsområde Bibliotek Popkonsert Revy Standup Teater Museum/Vitensenter Musikal Festival u/inngp Idrettsarrangement Dans/diskotek Religiøst møte Festival m/inngp Kunstutstilling Barns fritidsaktivitet Foreningsarbeid Idrett selv Klassisk konsert Ballett/dansef Annen aktivitet Opera Synge i kor Spille i korps Aktivitetssted: Stav=Stavanger, San=Sandnes, Sol=Sola, Ran=Randaberg, And=Andre steder, Ute=Utenfor Nord-Jæren, Ia=Ikke aktuelt. Stavangers rolle som kulturhovedstad bekreftes: De fleste institusjonsbaserte aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune, blant innbyggere i de øvrige kommunene. Friluftsområder benyttes gjerne på tvers av kommunegrensene, mens restauranter, popkonserter, utstillinger og festivaler også besøkes utenfor regionen. Bildet er gjennomgående det samme siden 2006 (Ikke vist). 28

29 Kulturtilbud besøkes på tvers av kommunene Hvor ofte besøker du de følgende kulturtilbud på Nord-Jæren? Andel inntil 1 gang per år. Prosent. Bosted Sandnes Stavanger Sola Randaberg Nord- Jæren I Stavanger: Friluftsområder Stavanger SF Kino Stavanger Stavanger konserthus Rogaland Teater Stavanger bibliotek DNB Arena Sørmarka arena Stavanger museum Norsk Oljemuseum Stavanger domkirke Folken Stavanger symfoniorkester Tou Scene Humorhuset Stavangeren Stavanger kunstmuseum Arkeologisk museum St.Petri kirke Imi/Stavanger forum Stavanger Kunstforening Forum Expo Norsk hermetikkmuseum Stavanger maritime museum Spor I Sandnes: Friluftsoimråder Sandnes SF Kino Sandnes Sandnes kulturhus Vitenfabrikken KinoKino Sandnes Sandnes bibliotek Bosted Sandnes Stavanger Sola Randaberg Nord-Jæren I Sola: Strender/friluftsomr. i Sola Sola kulturhus Museer/samlinger i Sola Sola bibliotek Sola ruinkyrkje I Randaberg: Strender/friluftsomr. Randaberg Tungenes fyr Vistnestunet Randaberg Arena Randaberg folkebibilotek I Rennesøy: Utstein kloster n Lokale kulturtilbud besøkes naturlig nok hyppigst av de lokale innbyggerne, men besøkene går også på tvers av kommunegrensene: Friluftsområder benyttes hyppig på tvers. Stavangerregionen utmerker seg som fellesarena på flere områder: kino, konserthus og teater. Kinoen, i Sandnes besøkes også relativt hyppig fra de øvrige kommunene særlig fra Sola. Sola og Randaberg trekker færre innbyggere over grensen, ut over friarealene: hyppigst for Sola kulturhus og Tungenes fyr, henholdsvis. Besøksmønsteret er gjennomgående det samme siden 2006 (ikke vist). 29

30 Besøksfrekvens følger utdanning og inntekt, Antall tilbud besøkt inntil 1 gang per år. Gjennomsnitt n=1038. Gj.snitt n Leder Ja 13,2 169 Husstandsinntekt eller høyere 12,5 117 Utdanningsnivå Universitet høy 12,1 297 Bosted Stavanger 11,9 455 Utdanningsnivå Universitet lav 11,6 429 Husstandsinntekt ,6 289 Kjønn Kvinne 11,5 623 Tilknytning Født og oppv. utenf. komm. 11,3 637 Alder ,3 332 Tilknytning Har bodd utenfor komm. 11,3 104 Husstandsinntekt ,3 130 Alder år 11,1 294 Hovedaktivitet I arbeid 11,1 795 Hovedaktivitet Pensjonist 11,0 206 ALLE 10, Hovedaktivitet Elev/student 10,8 97 Hovedaktivitet Hjemmeværende 10,8 12 Husstandsinntekt ,8 243 Alder Under 30 år 10,7 212 Alder ,6 364 Husstandsinntekt Under ,6 59 Leder Nei 10, Bosted Randaberg 10,5 214 Tilknytning Er født og oppv. i komm. 10,3 457 Kjønn Mann 10,2 584 Husstandsinntekt ,2 129 Husstandsinntekt Vet ikke 10,2 107 Bosted Sola 10,0 229 Utdanningsnivå Videregående 9,5 378 Husstandsinntekt ,5 121 Bosted Sandnes 9,5 309 Hovedaktivitet Arbeidsledig 9,4 30 Utdanningsnivå Grunnskole 8,4 92 Hovedaktivitet Trygdet 7,7 48 Besøksfrekvensen er gjennomgående den samme, uavhengig av bosted og bakgrunn. I gjennomsnitt gjøres det 11 besøk i året blant de 40 kulturtilbudene. Laveste besøksfrekvens er 0 besøk mens høyeste er 37. Høyest besøksfrekvens finner vi blant personer med høy inntekt, høyt utdanningsnivå, og blant bosatte i Stavanger. Besøksfrekvensen er noe lavere blant lavinntektspersoner, personer uten arbeid og med lavt utdanningsnivå... og særlig interesser Antall kulturinteresser - indeks Antall besøk n <6 6, , ,4 11> 14,7 Alle 10,9 Personer med mange interesser avlegger om lag dobbelt så mange besøk, som personer med få interesser (se side 12). 30

31 4 Tilfredshet Innbyggerne bes i undersøkelsen om å beskrive sin tilfredshet med kommunens ulike kulturtilbud. Ettersom bruken av tilbudene varierer, vil kjennskapen til tilbudene variere tilsvarende. Mange respondenter unnlater å besvare vurderingen av enkelte tilbud i sin helhet («Ubesvart»), sannsynligvis grunnet manglende kjennskap.

32 Tilfredshet speiler kjennskap Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kulturtilbudet i bostedskommunen din? Prosent, n=1359. Tur/friluftsomr Restaurant/café Kinoforestillinger Bibliotektilbud Teaterfoirestillinger Festivaler Museum/vitensenter Konsert-pop Revyer Idrettsarr Org.fritidsakt Standup Musikaler Billedkunst Dans/diskotek Konsert-klassisk Kulturskole Ballettforestillinger Operaforestillinger % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke/ubesvart Tilfredsheten er varierende mellom de ulike tilbudene, og speiler kjennskapen: De fleste er godt fornøyde med flere tilbud. Størst tilfredshet finner vi for friluftsområdene, kinoforestillinger, bibliotek og restauranter. De færreste er misfornøyde med tilbudene én-to av ti. Høyest andel mistilfredse finner vi for restauranter og caféer (som også har en av de høyeste andelen tilfredse), festivaler, popkonserter, standup og musikaler - men variasjonene er små. Mange av tilbudene er ukjente, og for halvparten av dem tar halvparten av befolkningen ikke stilling: Vet-ikke andelen er 74% for operaforestillinger, 73% for ballettforestillinger, 50-70% for billedkunst, musikaler, museumsutstillinger, klassiske konserter, diskotektilbud etc. Vet-ikke andelen reflekterer aktivitetsmønsteret, og vil gjerne bety at man ikke har erfaring å vise til. Tilfredsheten med de ulike tilbudene er om lag den samme siden 2006 (Ikke vist). 32

33 Stabil tilfredshet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kulturtilbudet i bostedskommunen din? Andel «fornøyd» (score 4-6) 2006, 2009 og Prosent. Vet ikke / Ubesvart 2009 Vet ikke / Ubesvart 2012 Vet ikke / Ubesvart 2015 Vet ikke / Ubesvart 2006 Friluftsområder Kinoforestillinger Bibliotektlibud Restaurant/cafétilbud Teaterforestilllinger Idrettsarrangementer Festivaler Popkonserter Revyer Organisert idrett Museumsutstillinger Stand-up Musikaler Klassiske konserter Billedkunst Kulturskole Dans/diskotektilbud Ballettforestillinger Operaforestilinger n Tilfredsheten er gjennomgående stabil på tvers av perioden: Tilfredshetens nivå er gjennomgående den samme for de respektive tilbudene. Enkelte tilbud viser dog noe lavere tilfredshet i 2009 enn for de øvrige årene, til fordel for en høyere vet-ikke andel. Rangeringen mellom de ulike tilbudene er den samme. Andelen som ikke tar stilling (Vet ikke/ubesvart) er stabil (noe høyere i 2009). Tilfredsheten med museumsutstillinger er noe høyere nå enn tidligere. 33

34 Brukere mer tilfredse enn ikke-brukere (som vurderer tjenestene) Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i bostedskommunen din? Gjennomsnitt skala 1 Svært misfornøyd 6 Svært fornøyd. Bruker* Ikke-bruker Gj.snitt n Gj.snitt n Bibliotektilbud 5, ,9 472 Klassiske konserter 4, ,0 312 Friluftsområder 5, ,5 48 Kinoforestillinger 4, ,4 287 Teaterforestillinger 4, ,2 581 Kulturskole 4, ,2 244 Standup 4,5 80 4,0 520 Idrettsarrangementer 4, ,2 326 Revyer 4, ,0 593 Restauranter/caféer 4, ,0 93 Operaforestillinger 3,9 17 3,0 311 Musikaler 4,2 82 3,7 522 Museumsutstillinger 4, ,3 514 Tilfredsheten varierer med brukererfaring. Alle tjenestene vurderes høyere enn vurderingsskalaens midtpunkt (verdi 3,5), av brukerne, mens dette gjelder for to tjenester blant ikke-brukerne. Brukere er noe mer tilfredse enn ikkebrukerne. Mange ikke-brukere tar ikke stilling. Mønsteret speiler situasjonen de tidligere årene (ikke vist). Tilfredsheten med kulturtilbudet reflekterer generelt sett brukertilfredsheten med offentlige tjenester i sin alminnelighet, der brukerne gjennomgående er de mest tilfredse. ( 1998/rundskriv-h-0998/11.html?id=108237). Billedkunst 4, ,8 353 Festivaler 4, ,9 368 Popkonserter 4, ,9 450 Dans/diskoteker 3, ,7 255 Ballett- og danseforestillinger 4,1 37 3,4 298 * Bruker= bruker tilbudet inntil 5 ganger i halvåret. 34

35 Lik tilfredshet på tvers av regionen Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i bostedskommunen din? Gjennomsnitt skala 1 Svært misfornøyd 6 Svært fornøyd. Bosted Sandnes Stavanger Sola Randaberg Nord-Jæren Bibliotektilbud 4,9 5,1 5,0 5,2 5,1 Friluftsområder 5,2 5,1 4,9 5,3 5,1 Kinoforestillinger 5,0 4,9 3,1 3,0 4,7 Idrettsarrangementer 4,4 4,5 4,1 4,4 4,4 Organiserte fritidsaktiviteter 4,4 4,4 4,2 4,6 4,4 Restauranter/caféer 4,2 4,9 3,0 3,9 4,4 Museumsutstillinger 4,5 4,5 3,6 3,6 4,4 Klassiske konserter 3,8 4,6 3,5 3,1 4,3 Teaterforestillinger 3,9 4,6 3,9 2,7 4,3 Kulturskoletilbudet 4,1 4,5 4,2 4,5 4,3 Revyer 4,0 4,3 3,8 2,9 4,1 Festivaler 4,1 4,2 3,0 3,7 4,1 Billedkunst 3,8 4,2 3,5 3,2 4,0 Popkonserter 3,7 4,3 3,3 3,1 4,0 Standup 3,8 4,1 3,3 2,7 3,9 Musikaler 3,9 3,7 3,7 2,3 3,8 Dans/diskoteker 3,5 4,1 3,1 3,0 3,8 Ballett- og danseforestillinger 3,6 3,6 3,3 2,3 3,5 Operaforestillinger 3,1 3,2 2,9 2,1 3,1 Gjennomsnitt 4,1 4,4 3,7 3,2 4,2 n Tilfredsheten er høyest i Stavanger og lavest i Randaberg, blant brukere og ikke-brukere som vurderer tjenestene. Variasjonene er imidlertid større mellom tjenestene enn mellom kommuner på tvers av tjenester. Høy tilfredshet (score 4,5+) finner vi for bibliotektilbudet i alle kommunene, mens friluftsliv følger hakk i hel. Kinotilbudet scorer høyere i Stavanger og Sandnes enn i Sola og i Randaberg. Lav tilfredshet gjør seg også gjeldende på tvers av kommunene, for opera og ballett. Stavanger utmerker seg dessuten med relativt høy tilfredshet på de institusjonsbaserte tilbudene (billedkunst, klassisk konsert, teater, revy), samt restauranter og idrettsarrangementer. Sandnes viser høy tilfredshet på museumsutstillinger. Sola viser lav tilfredshet på festivaler og restauranter og festivaler. Randaberg har gjennomgående lav tilfredshet på flere tilbud (kino, teater, revy, standup, musikal, og diskotek), men høy på kulturskole. Merk: Antall respondenter som vurderer tilbudene er begrenset. 35

36 5 Informasjonssøk

37 Flere kilder til kulturinformasjon Hvor søker du vanligvis informasjon om kulturaktiviteter/-arrangementer på Nord-Jæren? Prosent Bosted Sandnes Stavanger Sola Randaberg Nord-Jæren Andre steder på Internett Stavanger Aftenblad - papir/nett Venner og bekjente Sosiale medier (Facebook, etc.) Plakater, løpesedler, o.l Arrangørers egne nettsider Sandnesposten Solabladet NRK Rogaland (radio og TV) Kommunenes nettsider Lokal TV Rogalands Avis Bygdabladet Annet Tidsskrifter/Ukeblader Annen nærradio/lokalradio Sum Søker vanligvis ikke kuturinfo n Papiravis og «jungeltelegraf» dominerer kanalene benyttet for informasjonssøk på kulturaktiviteter: Stavanger Aftenblad (papir/web) er den mest utbredte, og benyttes av seks-syv av ti. Fire-fem av ti bruker «venner og kjente», plakater eller sosiale medier. Mindre lokalaviser som Solabladet og Bygdabladet har sterk lokal forankring i sine respektive kommuner. Merk: Respondenter hentet fra Panelet og postalrespondenter har den samme fordelingen på analoge og digitale kilder henholdsvis. Respondenter fra postalutvalget, som har svart på web, viser noe høyere bruk av digitale medier enn de øvrige bl.a. ettersom de er yngre. Skillet mellom web- og papiraviser er etter hvert utvisket. 37

38 Nettbaserte medier på fremmarsj Hvor søker du vanligvis informasjon om kulturaktiviteter/-arrangementer på Nord-Jæren ?* Prosent Stavanger Aftenblad -nett Venner og bekjente Stavanger Aftenblad - papir Sosiale medier (Facebook, Plakater, løpesedler, o.l Sandnesposten Arrangørers egne nettsider Solabladet Andre steder på Internett NRK Rogaland (radio og TV) Kommunenes nettsider Lokal TV Bygdabladet Rogalands Avis Annet Tidsskrifter/Ukeblader Annen nærradio/lokalradio Annen lokalavis Svarkategoriene i dette spørsmålet er justert over tid blant annet som følge av endringer i mediebildet. Med dette forbeholdet, antydes det at de samme mediene dominerer i perioden, samtidig som forholdet mellom dem justeres: Generelt sett vinner digitale medier terreng på bekostning av analoge f.eks. i overgangen til nettbaserte aviser og publisering på hjemmesider. Venner og bekjente er hyppig brukt frem til 2012, men faller nå noe tilbake. SA s nettside (vinner terreng på bekostning av papirutgaven, og) beholder posisjonen som ledende formidler i regionen. Sosiale medier og kommunenes egne nettsider viser fremgang siden Analoge medier som nærradio og lokal- TV går noe tilbake. * Ikke alle medier er med i undersøkelsen hvert år, og enkelte kategorier er slått sammen over tid. Endringer må tolkes med forsiktighet. 38

39 Yngre bruker sosiale medier Hvor søker du vanligvis informasjon om kulturaktiviteter/-arrangementer på Nord-Jæren? Prosent Stavanger Aftenblad Venner og bekjente 24 Sosiale medier Plakater, løpesedler, o.l Arrangørers egne Sandnesposten 28 7 Solabladet NRK Rogaland (radio og 13 Kommunenes Lokal TV Rogalands avis Bygdabladet Annet Søker vanligvis ikke Tidsskrifter/Ukeblader Annen år Under 30 år Unge og gamle bruker gjerne de samme informasjonskildene, men i noe ulik grad: Bruken av SA, venner, NRK og Lokal-TV stiger med stigende alder. Bruken av papiraviser stiger trolig tilsvarende, slik vi har sett det tidligere. Ettersom overgangen mellom analoge og digitale aviser blir flytende, er det vanskelig å skille dem ad, og dermed å vurdere om det er de digitale eller analoge utgavene som bidrar til variasjonene. De yngste er hyppigere brukere av sosiale medier (og dels av Solabladet). 39

40 Aktive kuturbrukere er aktive info-søkere Hvor søker du vanligvis informasjon om kulturaktiviteter/-arrangementer på Nord-Jæren? Prosent Stavanger Aftenblad Venner og bekjente Sosiale medier (Facebook etc.) Plakater, løpesedler, o.l. på Sandnesposten Arrangørers egne nettsider Solabladet NRK Rogaland (radio og TV) Kommunenes hjemmesider Lokal TV Rogalands avis Bygdabladet Annet Søker vanligvis ikke Tidsskrifter/Ukeblader Annen nærradio/lokalradio Høyt Middels høyt Middels lavt Lavt De mest aktive kulturbrukerne er naturlig nok de mest aktive informasjonssøkerne: De bruker gjennomgående de samme kanalene som den øvrige befolkningen men i større utstrekning. Dette gjelder særlig i forhold til de hyppigst benyttede kanalene: Stavanger Aftenblad, venner, sosiale medier og arrangørenes nettsider. Motsatt sier to av ti med»lavt» kulturelt aktivitetsnivå, at de heller ikke søker informasjon om kulturaktiviteter (Med andre ord: åtte av ti med «lavest» aktivitetsnivå søker likevel informasjon om kulturaktiviteter. Merk: Kulturbruk er basert på antall tjenester benyttet se side

41 6 Prioriteringer

42 Kulturtilbudet (bør) prioriteres I hvilken grad mener du kulturområdet prioriteres - / bør prioriteres i kommunen din i dag? Prosent, n=1313. BØR PRIORITERES ER PRIORITERT Svært stor grad Ganske stor grad Ganske liten grad Svært liten grad Vet ikke/ubesvart Total Svært stor grad Ganske stor grad Ganske liten grad Svært liten grad Ubesvart/ Vet ikke Total 3,3 2,1 1,7 1,1 0,1 8,3 9,5 34,9 6,2 0,5 2,2 53,2 2,4 7,5 2,4 0,1 0,4 12,7 0,8 0,9 0,4 0,0 0,1 2,1 2,0 7,0 2,6 1,4 2,5 23,6 18,0 52,4 13,2 3,2 13,3 100,0 Kulturtilbudet har prioritet: Flertallet av innbyggerne på Nord-Jæren mener at kulturområdet gis stor prioritet. Halvparten sier ganske stor mens én av ti sier svært stor. To av hundre mener kulturen gis svært liten prioritet. Syv av ti mener kulturen bør prioriteres, to av ti sier i svært stor grad. Tre av hundre mener kulturen i sært liten grad bør prioriteres. Halvparten mener samtidig at kulturen både er prioritert og bør prioriteres, mens én av hundre mener det motsatte. To av ti tar ikke stilling. Oppfatningene er de samme siden 2006, der om lag halvparten av befolkningen mente at kulturen både er prioritert og bør prioriteres. 42

43 Varierende prioritet mellom kommunene I hvilken grad mener du kulturområdet er prioritert / bør prioriteres i kommunen din i dag? Prioriteringsindeks, prosent, n= % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Ubesvart Liten-riktig Underprioritert Merk: Indekskategoriene er beregnet ut i fra tabellen på foregående side. Denne gir fire kategorier vurderinger, i henhold til hvorvidt kulturen er- eller ikke er prioritert, og hvorvidt den børeller ikke bør prioriteres. 30 % 20 % 10 % Overprioritert Stor - riktig 0 % Sandnes Stavanger Sola Randaberg Vurderingene varierer i noen grad mellom kommunene: I Stavanger sier seks av ti at kulturen gis stor prioritet, og at det bør være slik. I Sola sire tre-fire av ti at kulturen er-/og bør være prioritert, mens fire av ti mener den er underprioritert (prioriteres ikke i dag men bør prioriteres). Mellom disse ytterpunktene plasserer Sandnes seg ved siden av Stavanger, og Randaberg seg ved siden av Sole. 43

44 Prioritering reflekterer bevissthet I hvilken grad mener du kulturområdet er prioritert / bør prioriteres i kommunen din i dag? Prioriteringsindeks, prosent. KULTURPRIORITERING BAKGRUNN Storriktig Overprioritert Underprioritert Litenriktig Ubesvart/ Vet ikke Sum n Kulturinteresse Høy Aktivitetsnivå Middels høyt Hovedaktivitet Pensjonist Aktivitetsnivå Høyt Leder/tillitsvalgt Ja Alder Kulturinteresse Middels-høy Husstandsinntekt Bosted Stavanger Utdaningsnivå Universitet-lav Bostedstilknytning Har bodd utenfor Utdaningsnivå Universitet - høy Hovedaktivitet Hjemmeværende Husstandsinntekt Kjønn Kvinne Alder år Husstandsinntekt Husstandsinntekt eller høyere Bostedstilknytning Er født og oppvokst Bostedstilknytning Født og oppvokst utenfor Hovedaktivitet Elev/student Hovedaktivitet Trygdet Husstandsinntekt ALLE Kjønn Mann Husstandsinntekt Leder/tillitsvalgt Nei Hovedaktivitet I inntektsgivende arbeid Husstandsinntekt Under Kulturinteresse Lav-middels Alder Hovedaktivitet Arbeidsledig Bosted Sandnes Alder Under 30 år Utdaningsnivå Videregående utdanning Aktivitetsnivå Middels lavt Bosted Randaberg Bosted Sola Utdaningsnivå Grunnskole Aktivitetsnivå Lavt Kulturinteresse Lav Ønsket om å prioritere kulturområdet reflekterer «kulturbevissthet» og enkelte bakgrunnskjennetegn: Høy prioritet knyttes til høy kulturinteresse og kulturelt aktivitetsnivå, høy alder, høy inntekt samt bosted i Stavanger. Lav prioritet finner vi blant innbyggere med lav kulturinteresse og lavt aktivitetsnivå, lavt utdanningsnivå og bosted i Randaberg eller Sola. De færreste mener at kulturen ikke bør prioriteres: Synkende kulturprioritet knyttes derfor til manglende stillingstagen («Ubesvart») snarere enn antipati som sådan. 44

45 Kulturen lever sitt eget liv Parvise sammenhenger mellom kulturindikatorer og bakgrunnskjennetegn. Eta-koeffisienter. Kommune Kjønn Alder Tilknytning Kjønn 0,02 n 1359 Alder 0,05 0,01 n Tilknytning 0,05 0,04 0,21 n Leder/tillitsvalgt 0,07 0,02 0,14 0,03 Leder/ tillitsvalgt n Utdanningsnivå 0,14 0,03 0,23 0,33 0,11 n Husstandsinntekt 0,05 0,07 0,17 0,13 0,04 0,14 n Kulturinteresse 0,14 0,23 0,13 0,11 0,09 0,20 0,10 Utdanningsnivå Hustandsinntekt Kulturinteresse Aktivitetsnivå Institusjonsbesøk Matrisen viser parvise statistiske samvariasjoner mellom kjennetegnene. Indikatoren varierer mellom 0,0 (ingen sammenheng) 1,0 (sterk sammenheng). - Kulturinteresse: se side Aktivitetsnivå: se side Institusjonsbesøk: se side 29. n Aktivitetsnivå 0,08 0,08 0,08 0,07 0,23 0,20 0,11 0,44 n Institusjonsbesøk 0,18 0,10 0,05 0,08 0,15 0,20 0,13 0,48 0,63 n Kulturprioritering 0,15 0,00 0,11 0,03 0,14 0,17 0,14 0,30 0,26 0,31 n Kulturindikatorene viser sterk innbyrdes relasjon, men er i noen grad løsrevet fra bakgrunn - med noen unntak: Kulturinteresser, aktivitetsnivå, institusjonsbesøk og prioritering er alle nært relaterte. De næreste tilknytningene til bakgrunn finner vi for utdanningsnivå og inntekt. Kulturinteresser er dessuten relatert til kjønn. Bosted har betydning for kulturprioriteringen. 45

46 ANTALL BRUKERE Prioritere smale eller brede aktiviteter? Kulturaktiviteter etter andel brukere og brukshyppighet blant brukerne. Få (<24%) Kulturskole Annen aktivitet Kor Korps Ganske få (25-49%) Barns fritidsakt. Gudstjeneste u/dåp Foreningsarbeid Organisert idrett Opera Ganske mange (50-74%) Foto/film Helsestudio Dans/diskotek Kirkelig kulturarr. Festival-gratis/betalt Stand-up Foredrag Kunstutstilling Klassisk konsert Danse- /ballettforestilling Mange (75%>) Restaurant/café Friluftsliv Mosjonere Lese bok Kino Popkonsert Bibliotek Idrettsarrangement Gudstj. m/dåp Revy, Teater Museum Musikal Ofte (<Ukentlig) Ganske ofte (- Månedlig) Ganske sjelden (- Halvårlig) Sjelden (Årlig>) BRUKERHYPPIGHET Vurdering skiller mellom over- og under gjennomsnittet 3,9 på skalaen 1-6. Rød skrift: Lavest tilfredshet (score <3,9). Grønn skrift: Høyest tilfredshet (score 4,0>. Sort skrift: Ikke brukervurdert. Prioriteringer kan rettes mot både brede og smale aktiviteter, med utgangspunkt at de fleste er fornøyde uansett: Bred, hyppig, høy tilfredshet: Restaurant og cafétilbudet, friluftsliv. Smal, sjelden, lav tilfredshet: Opera. 46

47 Vedlegg 1. Om undersøkelsen

KULTURINTERESSE OG KULTURAKTIVITET PÅ NORD-JÆREN 2012

KULTURINTERESSE OG KULTURAKTIVITET PÅ NORD-JÆREN 2012 Intekommunalt Kulturråd for Nord-Jæren KULTURINTERESSE OG KULTURAKTIVITET PÅ NORD-JÆREN 2012 Med historiske tall for 2006 og 2009 Innhold 1 Kulturtilbud og -etterspørsel 03 2 Kulturinteresser 08 3 Kulturaktiviteter

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 Om utfyllingen: Betegnelsen Nord-Jæren brukes i skjemaet som fellesbetegnelse på kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg.

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2012

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2012 SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2012 Om utfyllingen: Betegnelsen Nord-Jæren brukes i skjemaet som fellesbetegnelse på kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg.

Detaljer

Nord Jæren KUL TUR UND ERS ØKE LSE N 20 18

Nord Jæren KUL TUR UND ERS ØKE LSE N 20 18 Nord Jæren KUL TUR UND ERS ØKE LSE N 20 18 Innhold Hovedtrekk 1 Kulturtilbud og -etterspørsel 06 2 Kulturinteresse 10 3 Kulturaktivitet 18 - Aktivitetsnivå - Aktivitetsmønster - Aktivitetenes lokalisering

Detaljer

KULTURINTERESSE OG KULTURAKTIVITET PÅ HAUGALANDET 2016

KULTURINTERESSE OG KULTURAKTIVITET PÅ HAUGALANDET 2016 KULTURINTERESSE OG KULTURAKTIVITET PÅ HAUGALANDET 2016 Innhold 1 Kulturtilbud og -etterspørsel 03 2 Kulturinteresser 08 3 Kulturaktiviteter 15 - Aktivitetsnivå - Aktivitetsmønster - Aktivitetenes lokalisering

Detaljer

KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2009

KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2009 INTERKOMMUNALT KULTURRÅD FOR NORD-JÆREN Foto: Emile Ashley KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2009 Innhold Side KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 3 1. Innledning 4 2. Kulturinteresser

Detaljer

INTERKOMMUNALT KULTURRÅD FOR NORD-JÆREN KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2009

INTERKOMMUNALT KULTURRÅD FOR NORD-JÆREN KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2009 INTERKOMMUNALT KULTURRÅD FOR NORD-JÆREN KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2009 Innhold Side KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 3 1. Innledning 4 2. Kulturinteresser 5 3. Kulturaktiviteter

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ HAUGALANDET 2016

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ HAUGALANDET 2016 SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ HAUGALANDET 2016 1 OM UTFYLLINGEN: Slik fyller du ut skjemaet Før spørsmålene besvares, leses spørsmålsteksten og svaralternativene nøye. De fleste

Detaljer

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter 9. Menn bruker litt mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner I løpet av de siste 20 til 30 år har vi fått mer fritid. Mange unge utsetter familieetablering, vi har kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder.

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

KVELDS- OG NATTØKONOMIEN FREM I DAGENS LYS

KVELDS- OG NATTØKONOMIEN FREM I DAGENS LYS KVELDS- OG NATTØKONOMIEN FREM I DAGENS LYS Sentrumskonferansen Stavanger 2015 Reidar J. Mykletun Prof. Emeritus, University of Stavanger Prof. II, Molde University College Hva dette foredraget handler

Detaljer

1. Kulturtilbud og kulturbruk generelt

1. Kulturtilbud og kulturbruk generelt Kultur- og mediebruk i forandring Kulturtilbud og kulturbruk generelt 1. Kulturtilbud og kulturbruk generelt 1.1. Tilgang til kulturtilbud For å kunne bruke ulike kulturtilbud, er det viktig at det fins

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Forord. Statistisk sentralbyrå har websider på Internett hvor denne publikasjonen gjengis. Webadressen er

Forord. Statistisk sentralbyrå har websider på Internett hvor denne publikasjonen gjengis. Webadressen er Forord I Norsk kulturbarometer 2004 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2004. Publikasjonen er en oppfølger av kulturbarometeret

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran

Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran Hva skjer med kulturforbruket i økonomiske krisetider? Fagmiljøet på Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI har i forbindelse med forskningsprosjektet

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Norsk kulturbarometer Odd Frank Vaage

Norsk kulturbarometer Odd Frank Vaage 44 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Norsk kulturbarometer 2000. Odd Frank Vaage

Norsk kulturbarometer 2000. Odd Frank Vaage 44 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Hamar kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Hamar kommune Norsk kulturindeks 2017 Resultater for Hamar kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Hamar kommune TF-notat nr.: 41/2017 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 05.01.2018 ISBN: 978-82-336-0076-1

Detaljer

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert.

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert. Norsk kulturbarometer 2008 62 prosent går på konsert 1 i løpet av et år. Like mange menn som kvinner går på konsert. Høyest besøksandel blant 16-24-åringene. Mest konsertbesøk i store byer, minst i spredtbygde

Detaljer

Kulturbruk og skillelinjer

Kulturbruk og skillelinjer Kulturbruk og skillelinjer Et av de mest omtalte og diskuterte temaene innenfor kulturforskningen er hvordan kulturbruk indikerer ulike typer skillelinjer i befolkningen. Det er liten tvil om at det finnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

av denne typen tilbud i forhold til yrkesaktive og pensjonister.

av denne typen tilbud i forhold til yrkesaktive og pensjonister. Norsk kulturbarometer 2004 Kulturfestival 28 prosent går på kulturfestival i løpet av et år. Like stor andel kvinner og menn på kulturfestival. Unge besøker festivaler mest. Liten sosial forskjell blant

Detaljer

3. Kulturaktiviteter blant unge

3. Kulturaktiviteter blant unge Kultur- og fritidsaktiviteter Kulturaktiviteter blant unge 3. Kulturaktiviteter blant unge Kulturbruksundersøkelsene viser at det er nokså klare skillelinjer i bruken av kulturtilbud i befolkningen som

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening.

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening. Tidene skifter. 1971-2010 Fritid 6. Fritid Økt fritid for alle, minst for unge voksne menn Figur 6.1 viser at det blant både menn og kvinner i alle aldersgrupper har vært en økning i den gjennomsnittlige

Detaljer

7. Kultur- og mediebruk samlet

7. Kultur- og mediebruk samlet 7. 7.1. Mediebruk blant kulturbrukere og omvendt Etter å ha sett på kulturbruk og mediebruk hver for seg skal vi her se på om det er mulig å spore noen sammenheng mellom bruk av kulturtilbudene og medievaner.

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Ungdom om foreldre. Gjennomført av Sentio Research Norge

Ungdom om foreldre. Gjennomført av Sentio Research Norge Ungdom om foreldre Gjennomført av Sentio Research Norge Juli 2018 Innhold Om undersøkelsen... 2 Hovedfunn... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Resultater... 4 Kontakt med mor og far... 4 Aktiviteter med mor

Detaljer

Tallene fra 2008 viser at av typiske kulturaktiviteter

Tallene fra 2008 viser at av typiske kulturaktiviteter Norsk kulturbarometer 2008 35 prosent kan spille instrument, og 12 prosent spiller regelmessig. 9 prosent er med i kor, orkester eller lignende. 30 prosent har deltatt idrettsarrangement siste to år. 17

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Ballett. benytter går i liten grad på ballett- eller danseforestillinger i forhold til andre grupper.

Ballett. benytter går i liten grad på ballett- eller danseforestillinger i forhold til andre grupper. Omtrent en av ti går på ballett- eller danseforestilling i løpet av et år. Unge kvinner går mest på slike forestillinger. Høyest besøksandel blant de med høy utdanning. Lavest besøksandel blant personer

Detaljer

Rapport Hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? Januar 2011

Rapport Hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? Januar 2011 Januar 2011 Rapport Hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? Utarbeidet av Perduco Kultur for Norsk Publikumsutvikling v/daglig leder og BI-professor Anne-Britt Gran og seniorrådgiver Hanne Vaagen Innhold

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

10. Tidsbruk blant aleneboende

10. Tidsbruk blant aleneboende Aleneboendes levekår Tidsbruk blant aleneboende Odd Frank Vaage 10. Tidsbruk blant aleneboende Mindre tid går til arbeid og måltider, mer til fritid og søvn Aleneboende bruker mindre tid på arbeid enn

Detaljer

Kulturfestival. Av de som har vært på kulturfestival siste 12 måneder, var 76 prosent på en musikkfestival. Norsk kulturbarometer 2008.

Kulturfestival. Av de som har vært på kulturfestival siste 12 måneder, var 76 prosent på en musikkfestival. Norsk kulturbarometer 2008. Norsk kulturbarometer 2008 32 prosent går på kulturfestival i løpet av et år. Litt flere menn enn kvinner går på kulturfestival. Unge besøker festivaler mest. Liten sosial forskjell blant de som går på

Detaljer

Nordmenn blant de ivrigste på kultur

Nordmenn blant de ivrigste på kultur Nordmenn blant de ivrigste på kultur Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

aldri har vært på noe slikt. Det er særlig de yngste og de eldste, pensjonister og personer med lav utdanning som aldri har vært på en slik konsert.

aldri har vært på noe slikt. Det er særlig de yngste og de eldste, pensjonister og personer med lav utdanning som aldri har vært på en slik konsert. Norsk kulturbarometer 2004 Populærkonsert Nesten fem av ti går på populærkonsert i løpet av et år. Økt besøk på slike konserter de siste åra. Nokså lik besøksandel blant menn og kvinner. Bosted har liten

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

2. Kulturbruk i storbyen og på småsteder

2. Kulturbruk i storbyen og på småsteder Fritidsaktiviteter Kulturbruken i storbyen og på småsteder 2. Kulturbruk i storbyen og på småsteder Trodde du at alle som bor i Oslo-området går mye på teater, opera og konserter? Da tar du feil. Men trodde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

3. Egenaktivitet på kulturområdet

3. Egenaktivitet på kulturområdet Kultur- og mediebruk i forandring Egenaktivitet på kulturområdet 3. Egenaktivitet på kulturområdet 3.1. Kunstaktiviteter En av tre kan spille instrument Tabell 3.1 viser at 36 prosent av befolkningen kunne

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Barn og unges kulturbruk i Oslo

Barn og unges kulturbruk i Oslo Barn og unges kulturbruk i Oslo Gjennomført for Oslo kommune 30. mai 2017 Opinion v/nora Clausen NPU v/ Ingrid Handeland 1 Om undersøkelsen Kartlegging av barn og unges kulturbruk i Oslo 1. Kvantitativ

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 12. DESEMBER 2011 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 12. DESEMBER 2011 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 12. DESEMBER 2011 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller 12. januar 2012

Detaljer

Ny kulturplan som redskap i sammenslåingsprosessen

Ny kulturplan som redskap i sammenslåingsprosessen NOKU-seminar 15.11.2018, Litteraturhuset i Bergen Ny kulturplan som redskap i sammenslåingsprosessen v/arnfinn Bjerkestrand, kultursjef Stavanger kommune 2 KOSTRA: Kultur/Barne- og ungdomstiltak 2017 Nøkkeltall

Detaljer

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Facebook i Norge har profil (81,5 %) 47 % 53 % er brukere (81,5 %) Andel profiler i %

Facebook i Norge har profil (81,5 %) 47 % 53 % er brukere (81,5 %) Andel profiler i % Facebook i Norge 3 294 000 har profil (81,5 %) 3 292 000 er brukere (81,5 %) 47 % 53 % Facebook er med god margin fortsatt det mest brukte sosiale mediet i Norge. 8 81% 84% 83% 85% 86% 84% Andelen som

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer BARN OG MEDIER 2018 Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 5. september 2017 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 2016 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de ulike arrangementene

Detaljer

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 Christian Poppe, SIFO 1. INNLEDNING Dette er en første og forenklet rapportering av de første innringerne til økonomirådgivningstelefonen. Intervjuene

Detaljer

Norsk kulturbarometer Odd Frank Vaage

Norsk kulturbarometer Odd Frank Vaage 73 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk kulturbarometer 2004 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Odd Frank Vaage. Kultur- og fritidsaktiviteter. Om idrett og friluftsliv, musikk, lesing og andre kulturaktiviteter

Odd Frank Vaage. Kultur- og fritidsaktiviteter. Om idrett og friluftsliv, musikk, lesing og andre kulturaktiviteter 38 Statistiske analyser Statistical Analyses Kultur- og fritidsaktiviteter Om idrett og friluftsliv, musikk, lesing og andre kulturaktiviteter Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004 Norsk kulturbarometer 2004 Klassisk konsert 35 prosent går på klassisk konsert o.l. i løpet av et år. Besøk på slike konserter har holdt seg nokså stabilt de siste åra. Høyest besøksandel blant kvinner.

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING 23.01.2017 Hovedfunn Kantar TNS har, på vegne av Hedmark fylkeskommune, kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

Detaljer

Undersøkelse om justering av kommunegrensene på Austra

Undersøkelse om justering av kommunegrensene på Austra Undersøkelse om justering av kommunegrensene på Austra Gjennomført av Sentio Research Norge Mai 2018 Om undersøkelsen Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, har fått i oppdrag

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Teater/musikal/revy. 7-17 år har i større grad vært på teater siste 12 måneder enn personer i andre familiefaser.

Teater/musikal/revy. 7-17 år har i større grad vært på teater siste 12 måneder enn personer i andre familiefaser. Norsk kulturbarometer 2008 En av to går på teater i løpet av året. Kvinner går helst på teater. Flest besøk blant de med høy utdanning og inntekt. Flest teaterbesøk i storbyene. 5 prosent har aldri vært

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Kulturinteressen øker, også på landet

Kulturinteressen øker, også på landet Kulturinteressen øker, også på landet Både kulturtilbudet og andelen innbyggere som går på arrangementer på små steder rundt om i landet, såkalte spredtbygde strøk, har økt i de siste 17 åra. Men begge

Detaljer

Brukerundersøkelsen ssb.no 2017

Brukerundersøkelsen ssb.no 2017 Brukerundersøkelsen ssb.no 2017 Desember 2017 Planer og meldinger Plans and reports 2018/4 Planer og meldinger 2018/4 Brukerundersøkelsen ssb.no 2017 Desember 2017 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske åringer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske åringer BARN OG MEDIER 2018 Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 13-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag

Detaljer

Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018

Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018 Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1200 personer over 18 år i Stavanger (730), Rennesøy (248) og Finnøy (221).

Detaljer

Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018

Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018 Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1200 personer over 18 år i Stavanger (730), Rennesøy (248) og Finnøy (221).

Detaljer

Besøksandelen er noe større i Oslo/Akershus enn i andre deler av landet. De som bor i byene går i større grad på teaterforstillinger.

Besøksandelen er noe større i Oslo/Akershus enn i andre deler av landet. De som bor i byene går i større grad på teaterforstillinger. Norsk kulturbarometer 2004 Teater En av to går på teater i løpet av året. Kvinner går helst på teater. Flest teaterbesøk blant de med høy utdanning. Flest teaterbesøk i storbyene. 6 prosent har aldri vært

Detaljer