Fylkestingets ekstraordinære møte 14. mai gangs utsending

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestingets ekstraordinære møte 14. mai 2007-2. gangs utsending"

Transkript

1 Fylkestingets ekstraordinære møte 14. mai gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 27. april Vedlagt oversendes: FT 35/07 Etablering av ny stasjon på Torp/Råstad FT 36/07 Høringsuttalelse. Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede Tønsberg, 7. mai 2007 Med vennlig hilsen Tove Lisbeth Vasvik fylkesordfører

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE... 3 Etablering av ny stasjon på Torp/Råstad... 4 Høringsuttalelse. Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede

3 SAKSLISTE Saknr. Arkivsak Saktittel 32/ Gransking av drift og investeringer - Østre Bolærne 2004/ / Forprosjekt - Thor Heyerdahl videregående skole 34/ Driftsorganisasjon Arena - Thor Heyerdahl videregående skole 35/ Etablering av ny stasjon på Torp/Råstad 36/ Høringsuttalelse. lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede Eventuelt 3

4 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 35/07 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkestinget /07 Fylkesutvalget /07 Etablering av ny stasjon på Torp/Råstad Forslag til innstilling, se saksframlegg. 4

5 Arkivsak Arkivnr. E: Q62 Saksbehandler Anne-Gro Ahnstrøm Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /07 Fylkestinget /07 Etablering av ny stasjon på Torp/Råstad ADMINISTRASJONENS INNSTILLING 1) Vestfold fylkesting bevilger kr. 7 mill til forskottering av etablering av midlertidig Torp stasjon på Råstad med tilhørende anlegg, slik at anlegget kan stå ferdig innen Bevilgningen finansieres ved låneopptak. Forutsetning for forskottering er at tilbakebetaling av forskuttert beløp skjer senest innen utgangen av Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Jernbaneverket om dette. Renteutgifter som påløper i 2007 dekkes over driftsbudsjettet for sektor Regional planlegging og næringsutvikling. Rente- og avdragsutgifter for senere år innarbeides i budsjett 2008/økonomiplan ) Vestfold fylkesting ber regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold vurdere å dekke kostnadene til etablering av ny adkomst for skyttelbuss mellom fylkesveg 272 (Feensveien) og flyplassterminalen. 3) Kostnader knyttet til drift av skyttelbuss mellom Råstad og flyplassterminalen legges frem til endelig avklaring i budsjett 2008/økonomiplan NSB AS og Sandefjord Lufthavn AS anmodes om å bidra i driftsopplegget for skyttelbussen med utgangspunkt i de fordeler stopp på Råstad vil gi disse virksomhetene. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med NSB AS og Sandefjord Lufthavn AS om dette før tiltaket igangsettes. Tønsberg, Mette Bjune Fylkesrådmann Anne Cathrine Sverdrup direktør 5

6 Innledning Vestfold fylkesting fattet i møte (sak 26/07) følgende vedtak: Fylkestinget er positiv til et togstopp på Torp/Råstad, betinget av at fylkesrådmannen 14.5., legger frem ny sak om dette hvor særlig de økonomiske konsekvensene blir nærmere belyst. Saksutredning Spørsmålet om jernbanetilknytning til Sandefjord Lufthavn Torp har vært et sentralt tema i flere år. Bakgrunnen for dette er at det i dag ikke er noe annet reelt tilbringeralternativ til privatbil enn ekspressbuss og taxi, samtidig som jernbanetraseen er slik beliggende at den vil kunne gi et svært godt tilbud. Regionale mål og føringer er entydige for at det skal etableres en stasjon for Sandefjord Lufthavn Torp på Vestfoldbanen. De lokale føringene er noe varierende. Sandefjord kommune anbefaler at det etableres et togstopp på Råstad stasjon med tilbringerbuss til Sandefjord Lufthavn (formannskapet i Sandefjord kommune sak 49/07). Stokke kommune ønsker å fokusere på Stokkes utvikling og innbyggernes behov for togtilbud, og mener det ikke foreligger tilstrekkelige garantier for opprettholdelsen av stopp ved Stokke stasjon dersom stopp ved Råstad blir etablert (Stokke kommunestyre sak 12/07). I 2006 reiste vel 1,3 mill passasjerer over Sandefjord Lufthavn. Av disse reiste i underkant av til utlandet. 60% kom fra BTV-regionen. For de passasjerene som kommer fra Oslo/Akershus og Grenland er kollektivtransport i form av buss det eneste reelle alternativet til bil i dag. På nasjonale destinasjoner kommer nesten alle passasjerene (i overkant av ) fra BTV-området. Her dominerer bil eller taxi. Gjennom arbeidet i initiativgruppa for jernbaneutvikling i Vestfold og i samarbeidet om utviklingskontrakt med Sandefjord og Stokke kommuner, har spørsmålet om hvorvidt Sandefjord, Stokke eller Råstad er best egnet som stasjon for Sandefjord Lufthavn Torp vært drøftet og utredet. Sammenlikning av avstand, kjøretid, veginvesteringer og stasjonsinvesteringer Tabellen nedenfor viser en sammenligning av de tre stasjonsalternativene når det gjelder avstand, kjøretid, behov for veginvesteringer og investeringsbehov på stasjonen. Avstand Kjøretid Invest. Veg Invest. Stasjon STOKKE Alt. 1 Fv 557 eks. Tassebekkveg - gml. E18 11,4 km 14 min mill 0,1 mill Alt. 2 Fv 227 eks. Tassebekkveg med ny veg direkte til Torp 7 km 8,5 min mill 0,1 mill Alt. 3 Fv 559 Rørkollveien - gml. E18 11,6 km 15 min. 0 0,1 mill Alt. 4 Fv 560 Stokkeveien l ny E18 14,2 km 14 min 0 0,1 mill RÅSTAD Alt. 1 over P-plass 2 km 2,5 min 0,6 mill 7 mill Alt. 2 ny veg nordvest for P-plass og Tollvesenets bygg 2,3 km 3 min ,-* 7 mill SANDEFJORD Alt. 1 eksisterende rute 10,1 km 17 min 0 0,1 min Kostnadene viser kun størrelsesorden. De er basert på enhetskostnad for løpemeter veg. Det er lagt til 20% for uforutsatte kostnader ut over det beskrevne. * I hht skriftlig tilbud for vei 6 m bredde, lengde 275 m, ex. moms og eks. bommer. 6

7 Sammenligning av brutto driftskostnader for buss mellom stasjon og flyplassterminal I tabellen under fremkommer en sammenstilling av årlige brutto driftskostnader for buss mellom de ulike stasjonene og flyplassterminalen, samt kostnader knyttet til å utvide lokalrute 172 fra Sandefjord. Beløpene er oppgitt i mill kr. Flybuss 15 min.- frekvens på Styrking av lokalrute 172 Råstad (en buss i skyttel) Stokke stasjon 3,5 4,0 Råstad stasjon 3,0 3,5 1,8 2,2 Sandefjord stasjon med togkryssing* (som i 3,0 3,5 2,0 2,2 dag) Sandefjord stasjon evt. uten togkryssing* 3,5 4,0 2,0 2,2 *Togkryssing innebærer at buss fanger opp både nord- og sørgående tog samtidig. Markedspotensial Selv om det etter 1993 ikke er gjennomført egne analyser av potensialet for tilbringertrafikk med tog til/fra Sandefjord Lufthavn, er temaet berørt i flere utredningsarbeider gjennomført av Vista Analyse. Det er mulig å utlede noe om markedspotensial fra dette materialet (Forstudie Lokaltog Vestfold, for NSB i 2003, Lokaltogberegninger gjennomført for NSB i 2005, Beregninger gjennomført for Jernbaneverket i 2006 og Beregninger gjennomført for NSB Strategisk Ruteplan i 2006/2007). Anslagene for markedspotensial spenner fra / til Det store spennet skyldes at det er lagt ulike forutsetninger i konkurranseforholdet tog/buss til grunn (reisetid, frekvens og pris). Gitt dagens kapasitet på enkeltsporet Vestfoldbane er det grunn til å anta at potensialet for passasjerer som vil benytte seg av togtilbudet, i første omgang vil ligge i nedre del av dette intervallet, d.v.s. mellom og Når dobbeltsporparseller som gir mulighet for reisetidsforkortelser er bygget ut, øker passasjerpotensialet. I første omgang vil markedet i stor grad ligge nord for Råstad, men når Eidangerparsellen er ferdig bygget vil det også åpne seg et stort marked sørover. Analysene går i liten grad inn på konkurranseflaten mot privatbil og hvilket potensial som kan ligge i å ta markedsandeler fra privatbiltransporten. Ut fra de betraktninger av konkurranseflater som er gjort i materialet, er det den stasjonsløsningen som gir kortest total reisetid som mest sannsynlig vil kunne ta ut et markedspotensial for togreiser til Torp. Dette underbygges av den kunnskap som finnes om avvisningseffekten som følger av brudd på kollektivreiser. De vurderinger og utledninger som Vista Analyse har gjort baserer seg derfor ikke på noe annet alternativ enn Råstad som stasjon for Sandefjord Lufthavn. Å få etablert Råstad som stasjon for Sandefjord Lufthavn Torp krever at tre ulike elementer kommer på plass. I det følgende redegjøres for forhold knyttet til hver enkelt av disse elementene. 1) Bygging av ny plattform og opparbeiding av tilhørende anlegg I Nasjonal Transportplan handlingsprogram er tiltaket oppført med 9 mill kr. i Jernbaneverket har i ettertid beregnet at det kan la seg gjennomføre innenfor en kostnadsramme på 7 mill kr. Gjennom samarbeidet i regi av Initiativgruppa for jernbaneutvikling i Vestfold og i drøftinger administrasjonen har hatt med Jernbaneverket høsten 2006, har det fremkommet at Jernbaneverket er positive til en forskottering. På det 7

8 tidspunktet var det aktuelle tilbakebetalingstidspunktet innen utgangen av 2012, og det var forutsatt en tilbakebetaling krone for krone, uten at det ble regnet rente av forskotteringen. Jernbaneverket meddeler i e-post den at de ønsker å fremskynde tiltaket i egne budsjetter, ved å foreslå prosjektet i sitt innspill til investeringsprogrammet for Jernbaneverket har en stor årlig investeringsportefølje hvor forskjellige forhold kan forskyve planlagte investeringer. Dette vil ventelig bli avklart i statsbudsjettet for Jernbaneverket anbefaler at det arbeides videre med en avtale som vil legge til rette for en togbetjening av Torp. Planforutsetninger Det nødvendige areal er regulert til Jernbaneformål, og tiltaket krever derfor ikke utarbeidelse av reguleringsplan. Kostnader Kostnadene for Vestfold fylkeskommune gjelder renter på låneopptak til forskotteringen. En kostnadsramme på 7 mill kr. legges til grunn. Med en rente på 5% p.a. vil rentekostnadene beløpe seg til ca. kr ,- pr. år. For 2007 vil det være tale om halv effekt av dette. For 2007 kan denne kostnaden dekkes over driftsbudsjettet for sektor Regional planlegging og næringsutvikling. Eventuelle rente- og avdragsutgifter for seinere år må innarbeides i budsjett 2008/økonomiplan ) Opparbeiding av ny adkomst fra Feensveien til flyplassterminalen Det er mest realistisk å arbeide videre med å oppgradere eksisterende traktorvei som ny adkomst for skyttelbuss mellom fylkesvei 272 (Feensveien) og flyplassterminalen (via fylkesveg 285). Det er tale om en strekning på mellom 275 og 300 meter. Dagens traktorvei er ca. 3 m bred og ligger i jordekant mot skog. Det gjenstår noen avklaringer på hvorvidt det er behov for breddeutvidelse. Det skal gjennomføres arkeologiske registreringer. Det er gjort en foreløpig vurdering som konkluderer med at funnpotensialet i området er middels. Planforutsetninger Som myndighet etter Plan- og bygningsloven er det Sandefjord kommune som gir tillatelse til tiltaket og avgjør hvorvidt det må utarbeides reguleringsplan eller ikke. Sandefjord kommune vil ta endelig stilling til dette når det foreligger en søknad. Ut fra foreløpige sonderinger med statsetater og egne vurderinger, er det nå ikke grunnlag for å anta at tiltaket krever reguleringsplan. Dette kan først endelig avklares når søknad formelt behandles av Sandefjord kommune. Kostnader Sommeren 2006 innhentet Sandefjord Lufthavn AS et tilbud på oppgradere veien til det nivå som kreves. Ut fra tilbudet som da ble gitt, kan det taes utgangspunkt i en maksimalkostnad på kr for opparbeidelse av veien. Økonomisk kompensasjon til grunneier vil komme i tillegg. Kostnaden til selve oppgraderingen vil påløpe i For senere år vil det være vedlikeholdsutgifter i underkant av kroner årlig for denne vegstrekningen. Forhandlinger med grunneier er ikke formelt innledet. Den innledende dialogen som Sandefjord Lufthavn AS har startet, tyder på at grunneier ikke stiller seg negativt til dette. Det er ikke hensiktsmessig å fastlegge noe eksakt nivå på kompensasjon til grunneier på nåværende tidspunkt. Det legges til grunn at slik kompensasjon vil ligge på nivå med tilsvarende saker. 8

9 Tiltaket er ikke omtalt i fylkesvegplanen Tiltakets samfunnsmessige viktighet tilsier at kostnadsdekning bør skje over fylkesvegbudsjettet. Da Regionrådet behandlet fylkesvegplanen (sak 2/06) ble det vedtatt å lånefinansiere bruk av 100 mill kroner i hvert fylke til oppgradering i tillegg til ordinær ramme. I Vestfold er dette tenkt brukt til bruer og flaskehalser, forsterkning, utbedring, oppgrader av fylkesveger og til prosjekter i byene. Alle disse midlene er ikke disponert. Det forberedes sak til Regionrådet om disponeringen av en del av midlene. Dette tiltaket kan da vurderes i den sammenheng, som del av tilleggssatsingen på fylkesveger. I så fall vil kostnaden verken belastes ordinære midler, eller ha innvirkning på den særlige satsingen på forbedring av veidekket på fylkesveier nord og vest for E18 som Fylkestinget vedtok i forbindelse med resultatvurdering og disponering for året 2006 (FT-sak 8/07). En alternativ inndekningsmåte kan være at Vestfold fylkeskommune dekker kostnaden over Regionalt utviklingsfond. I så fall vil det fremmes egen sak om dette. Det er kommet innspill fra beboere i området som gjelder trafikksikkherhetsmessige og trafikkale forhold ved bruk av Feensveien som trase for skyttelbussen. Det kreves gang- og sykkelveg, parkeringsmuligheter langs Feensveien og trygghetstiltak i kryss. I prosedyren for behandling av søknad om tiltak vil denne type innspill bli vurdert av Sandefjord kommune som myndighet etter plan- og bygningsloven. Slike innspill vil også være relevant å vurdere i forbindelse med revisjon av fylkesvegplanen. 3) Etablering og drift av skyttelbuss mellom stasjonen og flyplassterminalen Kostnader Det er vurdert alternativer med en buss og 15. minutters frekvens, og to busser i kontinuerlig drift, jf. tabell som sammenligner brutto driftskostnader for ulike bussalternativ mellom stasjon og flyplassterminal. To busser anses nødvendig for å gi et best mulig tilbud til de reisende. Det innebærer at det alltid vil stå en buss som venter på passasjerer på perrongen når toget kommer. En ventende flyplassbuss idet man går av toget gir en opplevelse av å være ankommet flyplassen. For to busser i kontinuerlig drift er årlige brutto driftskostnader beregnet av Vestviken Kollektivtrafikk AS til 3 3,5 mill kr. Kostnaden vil påløpe som en årlig utgift fra Fylkeskommunens kostnader ved drift av skyttelbuss avhenger av driftskostnader, driftsinntekter, hvilken driftsmodell som velges og hvordan kostnader vil komme til fordeling. Driftsinntektene avhenger av hvor stor andel av de reisende som vil benytte Råstad med skyttelbuss, og prisingen av denne delen av tilbringertjenesten. Det som blir avgjørende for den faktiske bruk av togstopp på Råstad er forhold som kapasitet, reisetid, frekvens, billettpris og passasjerenes opplevelse av komfort på reisen. For å illustrere utfall når det gjelder netto kostnad ved driften kan det taes utgangspunkt i et antall passasjerer på Dersom skyttelbussen skal være selvfinansierende må billettprisen settes anslagsvis til kr. 70,-. Dersom billettprisen settes til et mer akseptabelt nivå, til 20 kr.-, gir det en billettinntekt på 1 mill kr, d.v.s. at netto kostnad kommer på 2 2,5 mill. Når det gjelder prising, er det den samlede prisen for den reisende som er avgjørende, og ikke den spesifikke kostnaden ved skyttelbussen. I konkurranseflaten mot ekspressbuss vil det for eksempel være slik at ved en reise Oslo-Torp, er det prisen fra Oslo til Torp inkl. 9

10 skyttelbussen, som blir å sammenligne med pris på ekspressbuss. Dette understreker at kostnaden ved skyttelbuss må innpasses i en samlet prissetting av togtilbudet til Torp. Driftsmodell Ut fra en samlet vurdering av kostnadsrisiko, og at skyttelbussen vil være tjenlig for å styrke tilbudet både for NSB AS og for Sandefjord Lufthavn Torp, er det grunnlag for å arbeide for en driftsmodell hvor flere parter er med og bærer kostnadene ved driften av bussen. Dette vil være en sikkerhet for at skyttelbusstilbudet inngår i et helhetlig tilpasset tilbud til den reisende, at fordelene ved konseptet optimaliseres, og at en unngår at kostnaden blir en utgift som en enkelt part må bære alene. Det bør derfor taes kontakt med NSB AS og Sandefjord Lufthavn AS med sikte på å få til et samarbeid om drift av skyttelbussen som knytter sammen togtilbud og flytilbud. Avklaringer av hvordan dette skal løses praktisk og økonomisk må framkomme gjennom dialog og forhandlinger som berører både Vestviken Kollektivtrafikk AS, NSB og Sandefjord Lufthavn AS. Ut fra disse avklaringene vil administrasjonen gjennom arbeidet med forslag til budsjett for 2008/økonomiplan fremme forslag til inndekning av kostnadene som faller på Vestfold fylkeskommune. 10

11 Oppsummering av tiltak og kostnader for Vestfold fylkeskommune Tabellen under oppsummerer kostnadene slik de vil kunne bli for Vestfold fylkeskommune. Element Kostnad 2007 Kostnad fra 2008 og videre Rentekostnad ,- Opparbeidelse av ny plattform og tilhørende anlegg på Råstad Avhenger av tilbakebetalingstidspunkt. 5% rente gir på årsbasis,- i lengste fall til Oppgradering av vei som ny adkomst mellom Feenveien og flyplassterminalen ,- + økonomisk kompensasjon til grunneier Årlig vedlikeholdskostnader i underkant av kroner. Skyttelbuss 0,- Bruttokostnad: 3 3,5 mill kr. Nettokostnad avhenger av inntekter og driftsmodell. Eksempel i saken gir nettokostnad på 2 2,5 mill til fordeling mellom parter Administrasjonens bemerkninger For å styrke regionens konkurransekraft generelt og for ytterligere å styrke Sandefjord Lufthavn Torp sin posisjon, bør det legges til rette for et togbasert tilbringeralternativ. I denne saken foreslås vedtak som gjør det mulig for Vestfold fylkeskommune, uten unødvendig tap av tid, å bidra til at dette miljøvennlige tilbringeralternativet blir etablert for reisende til og fra Sandefjord Lufthavn Torp. Regional utviklingsstrategi gir føringer for Vestfold fylkeskommunes engasjement i denne saken. I dette inngår modernisering av Vestfoldbanen, satsing på Sandefjord Lufthavn Torp og det å satse på et styrket kollektivtilbud som integrerte deler i det å utvikle Vestfold som en bærekraftig vinnerregion. Gjennom Soria Moria-erklæringen legger Regjeringen opp til å utvikle et godt kollektivtilbud slik at det kan bli et reelt alternativ til bruk av privatbil. I lys av de miljøutfordringer vi står overfor, samt kapasitetsutfordringene på veinettet, er det å lykkes i å overføre persontransport fra veg til bane et sentralt bidrag til mer miljøvennlige transportløsninger. Tiltaket som beskrives i saken er i seg selv av begrenset omfang, både når det gjelder fysiske tiltak og økonomiske investeringer. Men tiltaket vil skape et betydelig bedret tilbringertilbud, både med hensyn til miljøvennlig transport og de reisendes valgmuligheter og komfort. Rent samferdselsmessig er det et poeng i seg selv å arbeide for at den fysiske infrastrukturen når det gjelder kollektivtilbud er mest mulig sammenhengende og integrert, slik at det å velge kollektivreiser framstår som attraktivt for brukeren. Ved at en flyplass er knyttet til jernbanenettet, gis ikke bare et godt tilbringertilbud i seg selv, men det gir også en rekke valgmuligheter når det gjelder reisetilbudet totalt for passasjerene. Stokke kommune uttrykker bekymring for framtiden når det gjelder Stokke stasjon, ved en etablering av togstopp for Sandefjord Lufthavn Torp på Råstad. En slik bekymring bør alltid gi grunnlag for særlige vurderinger, og Stokke stasjon representerer utvilsomt et godt tilbud for mange reisende i dag. I arbeidet med denne saken har det vært svært viktig å avklare mulige konsekvenser for Stokke stasjon. Det er to forhold som administrasjonen ser som viktige i sine vurderinger. Det ene er uttalelser, både muntlig og skriftlig, fra NSB, om at 11

12 Stokke stasjon vil bli opprettholdt som stoppested selv om det etableres et togstopp på Råstad. Det er også grunn til å trekke frem Plattform Vestfold, sluttdokumentet fra jernbanekonferansen i Vestfold februar I denne plattformen beskrives hva Vestfoldsamfunnet sammen skal ivareta og sikre oppfyllelse av fremover. Her beskrives føringer når det gjelder stoppmønster, frekvens og reisetider. Her heter det: Som et minimum opprettholdes dagens stoppmønster som et grunntilbud. Videre kan det bemerkes til denne problemstillingen at den arealutvikling som kommunen selv legger opp til i sine planer, og den faktiske utviklingen vi i dag ser i Stokke kommune, bidrar til ytterligere å styrke Stokke stasjon. Administrasjonen ser det derfor slik at stopp på Råstad for Sandefjord Lufthavn Torp ikke er et alternativ til men et tillegg til Stokke stasjon. I saken beskrives de avklaringer som må gjøres i det videre arbeidet med å realisere togstoppet, og kostnader og kostnadsvurderinger som er knyttet til tiltaket. I denne type utviklingssaker, er det ikke uvanlig at det er noen spørsmål som må avklares i etterkant av at det er gitt en prinsipiell tilslutning til en satsing, og noen spørsmål betinger ofte en prinsipiell tilslutning for at de i det hele tatt skal kunne komme til avklaring. Derfor er ikke alle enkeltheter på plass når en slik tilslutning skal gis i denne saken, samtidig som saksframstillingen viser at de avklaringer som gjenstår er håndterlige. I saken beskrives status for ulike elementer som må til for at togstoppet skal kunne etableres. Det gjelder selve stasjonsetableringen og låneopptak, rentekostnader og finansieringen av disse. Det gjelder opparbeiding av ny adkomst og finansieringen av denne, og det gjelder driften av ny skyttelbuss. Administrasjonens vurdering er at det nå foreligger en god oversikt over kostnader og alternativer når det gjelder hvordan tiltakene skal gjennomføres, organiseres og finansieres. Dersom det skulle komme frem nye opplysninger og vurderinger som gjøre at saken endres vesentlig, vil administrasjonen legge frem sak om dette. De økonomiske utfordringer gjelder dels forhold som krever avklaringer i 2007, dels forhold som må innarbeides i budsjett 2008/økonomiplan Saksutredningen beskriver hvordan de ulike utfordringene kan løses. Selve hovedinnvesteringen blir en forskotteringssak som innebærer rentekostnader og tilbakebetaling må avtales med Jernbaneverket. Når det gjelder opparbeiding av ny adkomstveg vises til at dette er en veg av stor samfunnsmessig betydning, som derfor bør finansieres over fylkesvegbudsjettet. Alternativt kan det, som beskrevet, fremmes sak om dette for Regionalt utviklingsfond. Når det gjelder driftskostnader over tid, handler det om driften av skyttelbussen. Hvordan passasjerutviklingen blir, prissetting og hva slags organisering av driften som skal velges, er spørsmål av betydning for hvilke kostnader Vestfold fylkeskommune vil få. Potensialet for overføring av persontransport fra veg til bane via Råstad ansees som stort. Det må legges til grunn at det vil ta noe tid å ta dette potensialet ut i fullt monn. Men nettopp i det litt lengre perspektiver er det viktig å få etablert tilbudet så fort som mulig av hensyn til utviklingen av konkurranseflatene mot privatbil og ekspressbuss. Ved å få etablert tilbudet tidlig, vil det raskere bli mulig å dra full nytte av reisetidsforkortningene på jernbanen når investeringene på Vestfoldbanen er gjennomført. At det tar tid å innarbeide et tilbud i de reisendes bevissthet, tilsier at dette arbeidet bør starte raskt. Det samlede kostnadsbildet ved drift av en skyttelbuss er begrenset og oversiktlig på brutto utgiftsside. Det er rimelig å anta at tilbudet etter hvert vil få en god passasjerdekning, gitt riktig prising og reisetidsforbedringer som kommer. Tiltaket vil være en bedring av det tilbudet som både togoperatøren NSB AS og Sandefjord Lufthavn AS gir sine kunder, og 12

13 innebærer dermed et merinntektspotensiale for disse virksomhetene. Administrasjonen ser det slik at en eller begge disse virksomhetene bør være med i et samarbeid om driften av skyttelbussen. Et vedtak i Fylkestinget som foreslått i denne saken vil være utgangspunkt for å starte reelle og hensiktsmessige forhandlinger om dette. På denne bakgrunn anbefaler administrasjonen at arbeidet med å etablere togstoppet på Råstad føres videre uten forsinkelser, med utgangspunkt i de vedtak som er foreslått i saken. 13

14 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 36/07 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /07 Fylkestinget /07 Høringsuttalelse. Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede Forslag til innstilling, se saksframlegg. 14

15 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler Knut Pihl Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /07 Fylkestinget /07 Høringsuttalelse. Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede ADMINISTRASJONENS INNSTILLING Saksutredningen sendes som Vestfold fylkeskommunes høringsuttalelse i saken. Tønsberg, Mette Bjune fylkesrådmann Knut Pihl Ass. fylkesrådmann Vedlegg: Sammendrag av utredningen: Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede 15

16 Innledning Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte 27. oktober 2006 en arbeidsgruppe for å tydeliggjøre lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede. Rapporten ble avgitt 20. mars 2007 og er sendt bl.a. fylkeskommunene for eventuelle innspill med frist 1. juni Sammendraget i rapporten vedlegges. Saksutredning Det foreslås at Vestfold fylkeskommune avgir følgende uttalelse til rapporten: Det har gjennom mange år vært strid om lokalsykehusenes plass i norsk sykehusvesen. Oppgavefordelingen mellom sykehusene har ofte satt fokus på sentralisering og faglig utvikling som har resultert i sentralisering av tilbudene, satt spørsmålstegn ved lokalsykehusenes akuttberedskap, og i mange tilfeller forslag om avvikling av lokalsykehus eller omgjøring til rene etterbehandlings- og omsorgsinstitusjoner. Ikke bare den faglige diskusjonen har reist disse problemstillingene. Trang økonomi har vært en vel så stor årsak til alle forslagene som er fremmet om omstilling og endringer i oppgavefordelingen. Soria Moria-erklæringen slår fast: Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen. En endelig definisjon av hvilke sykehusenheter som klassifiseres som lokalsykehus er ikke foretatt og det er fortsatt stor usikkerhet i mange miljøer. Arbeidsgruppens definisjon hvor den uttaler : lokalsykehusene er derfor, slik arbeidsgruppa ser det, foretrukne tjenesteleverandører av et flertall av spesialisthelsetjenester, herunder akuttjenester, synes å være dekkende slik at de enheter som har akuttjenester på spesialistnivå i dag ikke skal avvikles. Disse forutsettes for framtiden å være en del av behandlingskjeden som lokalsykehus med akuttfunksjoner (det rapporten kaller Akuttsykehus) eller lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner slik disse to nivåer er beskrevet i arbeidsgruppens rapport. Det er Vestfold fylkeskommunes oppfatning at dette er viktige presiseringer og at lokalsykehusene må tilpasses disse krav. De lokalsykehus som ikke er tilpasset både den breddekompetanse og spisskompetanse som disse to nivåer av lokalsykehus krever, må tilføres dette. Både for å være en leverandør av de definerte typer tjenester og en riktig samarbeidspartner i den beskrevne behandlingskjeden, hvor samhandling og koordinering med alle de andre aktørene må få større fokus. Dette gjelder mellom sykehus og mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, det vil si utvikling av forpliktende nettverk mellom alle aktører og nivåer. Med bakgrunn i alle diskusjonene om lokalsykehusenes berettigelse, oppgaver og plass i helsevesenet, anses arbeidsgruppens forslag om å definere faglige standarder for lokalsykehus på to nivåer som meget fornuftig. Det gir avklaring for alle parter, tydeliggjør kravene og gjør oppgaven med å innpasse lokalsykehusene i helsetjenesten lettere. 16

17 Presiseringene som er omtalt, og arbeidsgruppens opplisting av det det synes å være enighet om, understøtter dette: Lokalsykehusene er en viktig del av norsk helsetjeneste, og representerer en trygghetsbase for befolkningen som bor, og helsepersonell som arbeider, i sykehusets opptaksområde. Lokalsykehusenes fortrinn er nærhet og lokalkunnskap. Når det tilrettelegges slik at lokalsykehusene utnytter disse fortrinn, leverer de tjenester med høy faglig kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Lokalsykehusene er derfor foretrukne tjenesteleverandører for en stor andel av spesialisthelsetjenestene. Folk flest ønsker å motta tjenestene så nær sitt hjem som mulig, men er villige til å reise forbi lokalsykehuset for mer spesialiserte tjenester. De fleste ser behovet for, og er åpne for endringer i lokalsykehusenes funksjoner totalt sett. Lokalsykehusene bør innrette sine tjenester og sin kompetanse mot store pasientgrupper, fremfor alt kronisk syke og syke eldre, samt pasienter innenfor psykisk helse og spesialisert rusbehandling, som ofte trenger tett oppfølging og derfor nærhet. Medisinens utvikling legger til rette for å desentralisere flere spesialiserte tjenester til lokalsykehusene på dagtid. Breddekompetanse er viktig for lokalsykehusenes og det lokale helsetilbudets fremtid. Med breddekompetanse forstås evnen til å vurdere helheten ut fra et bredt faglig perspektiv, og den kunnskap, kompetanse og teknologi som kreves for å ivareta pasienter med uavklarte og sammensatte problemstillinger. Når akuttfunksjonene er definert for det aktuelle lokalsykehus, forutsettes at sykehuset for å kunne bli en god aktør i behandlingskjede, også må ha andre oppgaver. Arbeidsgruppen ser det som viktig at den også beskriver dette for lokalsykehusene. Gruppen peker på flere forhold i denne sammenhengen. Arbeidsgruppen mener lokalsykehus i årene fremover vil ha en viktig funksjon i helsetjenesten. Deres hovedoppgave bør være knyttet til å sikre rask og god diagnostikk, både i akutte og elektive behandlingskjeder, og å være sykehus for prioriterte pasientgrupper. Dette er, i følge Nasjonal helseplan, store pasientgrupper, slik som kronisk syke og syke eldre som ofte har kroniske og sammensatte lidelser. I praksis innebærer dette at alle lokalsykehus må ha et døgntilbud innen indremedisin. Det bør være geriatrisk sengeenhet og geriatrisk dagtilbud, tilbud til kreftpasienter som cellegiftbehandling og kreftutredning ved lokalsykehuset. Lokalsykehuset bør utføre dialyse og drive rehabilitering i bred forstand, herunder rehabilitering etter hjerteinfarkt og hjerneslag. Arbeidsgruppen uttaler at en stor andel av pasientene i lokalsykehusets opptaksområde bør kunne utredes ved lokalsykehuset og få gjennomført sine etterkontroller her etter avsluttet behandling ved mer spesialisert sykehus. Arbeidsgruppen anbefaler at det arbeides videre med å spesifisere det faglige innholdet i den spesialiserte breddekompetansebaserte lokalsykehusfunksjonen i både små og store sykehus. Vestfold fylkeskommune slutter seg fullt og helt til disse synspunktene. Arbeidsgruppen konstaterer at den grovmaskede finansieringsform som eksisterer i dag, nok har fungert i makro, men at det kreves mer lokal tilpasning for mindre sykehus. 17

18 Arbeidsgruppen peker også på det at samarbeid i behandlingskjeder med andre aktører har forskjellig finansieringsordninger, kan vanskeliggjøre dette. Vestfold fylkeskommune støtter at man vurderer finansieringsformene med bakgrunn i dette og understreker at finansieringen må understøtte oppgaver og funksjoner i behandlingskjeden i stedet for å komplisere dette. Vestfold fylkeskommune vil peke på at arbeidsgruppens rapport må bli det verktøy som definerer overordnet lokalsykehusenes oppgaver som et ledd i behandlingskjeden. Presiseringen av at lokalsykehusene er foretrukne tjenesteleverandører av et flertall av spesialisttjenester, herunder akuttjenester samt faglig definisjon av de to nivåene for akuttberedskap tydeliggjør dette. Situasjonen i Vestfold er, slik Vestfold fylkeskommune oppfatter det, at sykehuset i Larvik må defineres som et lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner slik arbeidsgruppen beskriver. For å tilfredsstille alle kravene arbeidsgruppen setter, forutsettes det at sykehuset i Larvik justeres i forhold til dette - både når det gjelder kompetanseutvikling og faglig justeringer. Det at Sandefjord sykehus ikke lenger har akuttfunksjoner på spesialistnivå, kan innebære at det ikke lenger defineres som et lokalsykehus, men mer som en produksjonsenhet av planlagte oppgaver i forlengelsen av sykehuset i Tønsberg. Denne effektive enheten for planlagte oppgaver synes å dekke et sterkt tiltrengt behov. Avslutningsvis vil Vestfold fylkeskommune peke på at de sentrale signalene når det gjelder lokalsykehus i Norge lenge har vært at disse ikke skal legges ned. Allikevel føles det som om både de regionale helseforetakene og de lokale helseforetakene stadig utfordrer dette signalet gjennom sine forslag spesielt i forsøkene på å bringe økonomien i balanse. Gjennomføring av arbeidsgruppens forslag og presiseringer, vil forhåpentlig gi klare direktiver til foretakene og større forutsigbarhet, stabilitet og trygghet i både lokalsykehusene selv og i de lokalsamfunnene de er lokalisert. Administrasjonens bemerkninger Administrasjonen har ingen ytterligere bemerkninger i saken og foreslår at ovenstående sendes til departementet som Vestfold fylkeskommunes uttalelse. 18

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

IC TØNSBERG-LARVIK. Orientering for Plattform Vestfold. Tønsberg 25. mai 2016

IC TØNSBERG-LARVIK. Orientering for Plattform Vestfold. Tønsberg 25. mai 2016 IC TØNSBERG-LARVIK Orientering for Plattform Vestfold Tønsberg 25. mai 2016 Hvorfor InterCity-satsing? Utfordring: Befolkningsvekst trengsel i byområdene og økt etterspørsel etter transport Svar: Moderne

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Protokoll fra møte i Formannskapet

Protokoll fra møte i Formannskapet PORSGRUNN KOMMUNE Møte nr 09/11 09/2510-2 Protokoll fra møte i Formannskapet Møtedato/tid: 01.10.2009 13.30 Møtested/lokale: Møteleder: Øvrige medlemmer: Rådhuset - bystyresalen Øystein Beyer Ole Henrik

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1129-4 Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan 2015-2025 Dialogmøte mellom Modum Næringsråd og Modum kommune 11.2.2015 Føringer for planarbeidet Rulleringen tar utgangspunkt i: Kommuneplan 2011-2020 Strategisk næringsplan 2010-2020

Detaljer

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Kommune Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset Styremedlem

Detaljer

NTP <ak for skognæringen Roger Kormeseth, Jernbaneverket

NTP &ltak for skognæringen Roger Kormeseth, Jernbaneverket NTP <ak for skognæringen Roger Kormeseth, Jernbaneverket Skog og Tre, 3. juni, 2016 Agenda Ny Godsstrategi for jernbanen Jernbanens godssatsing frem mot 2030 Tiltak for skognæring i NTP Gods på jernbane

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Utvikling av sykehus i Norge

Utvikling av sykehus i Norge Utvikling av sykehus i Norge Politiske og økonomiske føringer Statssekretær Arvid Libak Regionrådet for Sør-Østederdal, Elverum den 2.2.07 Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil Styrke sykehusenes økonomi,

Detaljer

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 50959/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.08.2014 Eldrerådet 29.08.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Sørvestbanen Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Litt historie Vestfoldbanen er navnet på den 148 km

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes.

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes. Saknr. 2429/08 Ark.nr. 223 C33. Saksbehandler: Øyvind Larsen ETABLERING AV TEATER INNLANDET AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS.

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Høyhastighetsutredningen fase 3 Seminar 17.6.2011 Gunnar Bratheim 1 Utfordringen. Typisk norsk enkeltspor. Moderne

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland Saksnr.: 2013/8240 Løpenr.: 59497/2014 Klassering: N15 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 15.10.2014 Fylkesutvalget

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato:

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato: Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET Helse Sør-Øst RHF Vår referanse: Deres referanse: Dato: 10.09.2014 Høring fritt behandlingsvalg Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF viser til invitasjon datert 28.06.2014

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 44/07 Budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 13.12.2007 44/07 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt:

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt: Utgangspunkt: Hvordan bør jernbanen utvikles for å bli et effektivt, attraktivt og konkurransedyktig transportmiddel i 2040? Forventet trafikkvekst, standard mv. Videreføring av dagens strategi for utvikling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer