Kunnskapssenteret som Kunnskaps-Broker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapssenteret som Kunnskaps-Broker"

Transkript

1 Kunnskapssenteret som Kunnskaps-Broker Hvordan Kunnskapssenteret er et senter for Kunnskapsesenterets nye PPT-mal alle som arbeider i helsetjenesten Nettverkssamling innen helseledelse SFLOH, BI 5. mai 2010 John-Arne Røttingen, direktør og professor II

2 Kunnskapssenteret Hva bygger vi på og hvordan tenker vi? Hva gjør vi? Hvilke arbeidsområder har vi? Hvordan kan vi bidra til å forbedre helsetjenesten?

3 5. august

4 Visjon: Kunnskapsesenterets nye PPT-mal God kunnskap former helsetjenesten

5 Hvorfor etablere et Kunnskapssenter for helsetjenesten? Stortinget ( St. prp ) : Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget for faglige beslutninger i helsetjenesten og forvaltningen, for i større grad å kunne nå helsepolitiske målsetninger og møte fremtidige faglige utfordringer

6 Kunnskapsformidling til beslutningstakere

7 God kunnskap former helsetjenesten Kunnskapsesenterets nye PPT-mal - når tjenestene leveres - når tjenestene planlegges og organiseres

8 Vår verdikjede Hva vi vil gjøre Hva vi vil oppnå

9 En kunnskapsmegler i helse-norge

10 Vårt idégrunnlag Evidensbevegelsen kunnskapsbasert medisin/praksis og politikkutforming (EBM) HTA-bevegelsen - metodevurdering Resultatbevegelsen (Outcomes movement) Kvalitetsbevegelsen (Quality Improvement) Pasientsikkerhetsbevegelsen (Patient Safety) Forbrukerbevegelsen (Consumerism) Åpenhet/fri tilgang (Open access)

11 Hvordan tenker vi Kunnskapsesenterets nye PPT-mal om det vi gjør? 5. august

12 Beslutninger i helsetjenesten August 5,

13 Beslutninger i helsetjenesten August 5,

14 GOBSAT GOBSAT good old boys sat around a table. August 5,

15 Klinisk praksis 15

16 Klinisk praksis 16

17 Klinisk praksis 17

18 Klinisk praksis 18

19 Klinisk praksis 19

20 God klinisk praksis = kunnskapsbasert praksis 20

21 Kunnskapsbasert praksis Kontekst Forskningsbaser t kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Erfaringsbasert kunnskap Jamtvedt, G 2005

22 Kunnskapsoppsummering/Metodevurdering Health Technology Assessment Politikk Klinisk forskning Vurdere dokumentasjon Belyse konsekvenser Retningslinjer Systematisk kunnskapsoppsummering: Effekt, sikkerhet kostnad-nytte Organisasjon Pasientperspektiv Jus Ressurser/økonomi Utdanning Klinisk praksis August 5,

23 Hvordan tenker vi Kunnskapsesenterets nye PPT-mal om det vi ønsker å oppnå? 5. august

24 Kunnskapssenterets roller Kunnskapsoppsummeringer Metodevurderinger Retningslinjer Standarder FoU Kvalitetsmåling Kvalitetetsregistre Kunnskapshåndtering Støtte til kvalitetsutvikling Kontinuerlig kvalitetsforbedring Helsetjenesten Praksis FoU FoU Kvalitetsindikatorer Helsetjenesteindikatorer

25 To typer evalueringer i helsetjenesten

26 To typer evalueringer i helsetjenesten

27 To typer evalueringer i helsetjenesten

28 To typer evalueringer i helsetjenesten

29 To typer evalueringer i helsetjenesten

30 To typer evalueringer i helsetjenesten Ex ante evaluering Ex post evaluering

31 To typer evalueringer i helsetjenesten

32 To typer evalueringer i helsetjenesten

33 God kunnskap former helsetjenesten kunnskap om Kunnskapsesenterets nye PPT-mal - hva som bør gjøres (at det virker) - hva som gjøres (hvilket tilbud pasientene får) - hvilke resultater som oppnås (skapes bedre helse)

34 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kvalitet: Å gjøre de rette tingene, og å gjøre dem riktig

35 Hva vi gjør Kunnskapssenterets arbeidsområder kunnskapsoppsummering - klinisk praksis kunnskapsoppsummering system kunnskapsformidling og undervisning kvalitetsmåling kvalitetsforbedring pasientsikkerhet

36 Hva vi gjør Kunnskapssenterets arbeidsområder kunnskapsoppsummering - klinisk praksis ME, HPV-vaksine, TNF-hemmere, mammografi kunnskapsoppsummering system kunnskapsformidling og undervisning kvalitetsmåling kvalitetsforbedring pasientsikkerhet

37 Hva vi gjør Kunnskapssenterets arbeidsområder kunnskapsoppsummering - klinisk praksis kunnskapsoppsummering system livsstilsendring, samhandling, målstyringsverktøy kunnskapsformidling og undervisning kvalitetsmåling kvalitetsforbedring pasientsikkerhet

38 Hva vi gjør Kunnskapssenterets arbeidsområder kunnskapsoppsummering - klinisk praksis kunnskapsoppsummering system kunnskapsformidling og undervisning helsebiblioteket.no, emnebibliotek, MedNytt, Forskning i fjæra kvalitetsmåling kvalitetsforbedring pasientsikkerhet

39 Hva vi gjør Kunnskapssenterets arbeidsområder kunnskapsoppsummering - klinisk praksis kunnskapsoppsummering system kunnskapsformidling og undervisning kvalitetsmåling PasOpp, kvalitetsindikatorer = helsetjenesteindikatorer kvalitetsforbedring pasientsikkerhet

40 Hva vi gjør Kunnskapssenterets arbeidsområder kunnskapsoppsummering - klinisk praksis kunnskapsoppsummering system kunnskapsformidling og undervisning kvalitetsmåling kvalitetsforbedring kvalitetsforbedringsportal, gjennombruddsprosjekter pasientsikkerhet

41 Hva vi gjør Kunnskapssenterets arbeidsområder kunnskapsoppsummering - klinisk praksis kunnskapsoppsummering system kunnskapsformidling og undervisning kvalitetsmåling kvalitetsforbedring pasientsikkerhet Nasjonal enhet, 10 råd til pasienter, pasientsikkerhetskonferanse, analyser av meldinger, pasientsikkerhetskampanje

42 Organisasjonskart

43 Avhengige av samarbeid med andre

44 Kunnskapssenterets bidrag til Kunnskapsesenterets nye PPT-mal arbeidet med Samhandlingsreformen

45 Utfordringene: EU beskriver det slik De største utfordringer for helsetjenesten: Aldrende befolkning: flere > 65 år, flere > 80 år Pasientens rolle: mer aktiv, mer informert Ny teknologi: Implementering av ny og kostbar behandling Behov for HTA Health Technology Assesment 5. august

46 Samhandlingsreformen - St.meld. nr. 47 ( ) Eldrebølgen Lavere andel i yrkesaktiv alder Flere med kronisk sykdom Stor kostnadsvekst særlig i sykehusene (også i kommunale omsorgstjenester) For lite vektlegging av forebygging 5. august

47 Våre bidrag til reformarbeidet: Integrated health care for people with chronic diseases + workshop Primærforebyggende tiltak og screening i helsetjenesten Andre rapporter: Forebygging ved hjerte-karsykdom 3 rapporter Samhandling om pasienter med alvorlige psykiske plager i allmennpraksis An overview of research on the effects of results-based financing

48 Effekter av primærforebyggende tiltak og screening i helsetjenesten Kreft Diabetes Psykiske lidelser Bruk av alkohol Fysisk inaktivitet Overvekt og fedme Bruk av tobakk

49 Våre bidrag til reformarbeidet: Nye prosjekter: Effekt av skolehelsetjeneste Effekt av eldresentertilbud Effekt av gruppeundervisning i pasientopplæring Effekt av pasienthotell på liggetid, reinnleggelse, ressursbruk,pasientopplevelse Bruk av lekpersoner i helsebringende arbeid Effekt av trening og pasientopplæring ved KOLS Tiltak for unødig bruk av legemidler i sykehjem Tiltak for hjemmboende demente og pårørende Tiltak for å hindre underernæring ved kreft

50 Våre bidrag til reformarbeidet: Policy brief og workshop desember 2008 Internasjonale fagkapasiteter Helseministerens ekspertgruppe Departementets arbeidsgruppe Diskusjon på bakgrunn av Analyse av Wisløffutvalget; hva er fulgt opp? Kapitlene i Policy brief løftet fram de internasjonale erfaringene Kapitlene: delivery arrangements, financial arrangements, governance arrangements, implementing change, reform options

51 Integrated health care for people with chronic diseases (Oxman et al, Kunnskapssenteret 2008) Det mangler data fra Norge for å identifisere omfanget av problemer ukoordinerte tjenester medfører Effekten av de mange tiltak som er utprøvd mht organisering av tjenestene, finansierings- og styringsformer er usikre Det er dokumentert liten, men positiv effekt av pasientopplæring, motiverende rådgivning, kompetanseutvikling hos helsepersonell, feedback, påminnelser og tverrfaglige team. Effekten er usikker mht for eksempel pasientforløp, case management, shared care. Målrettede finansielle virkemidler kan ha effekt, i hvert fall på kort sikt, men sannsynligheten av å få uintenderte og uheldige tilleggseffekter (for eksempel byråkratisering og cherry picking ) er stor, og en må derfor designe disse med omhu, og monitorere effektene nøye. Det anbefales et langtidsperspektiv på reformarbeidet, med kontinuerlige tilpasninger i stedet for dramatiske engangsendringer, for eksempel når det gjelder finansieringsformer, endringer i basistilskudd nevnt spesielt Brukerinvolvering er en ideologi og er virksomt, men lite dokumentert hvordan en best får det til

52 Forbedringer i helsetjenesten Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hvordan står det til? Hva kan Kunnskapssenteret bidra med?

53

54

55 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal You manage only what you measure

56 Publisert: kl. 06:39 Glemte å slå på pacemaker - pasienten døde., men det er enkelttilfellene vi hører om Publisert: kl. 23:49 Tabber kostet ham benet St. Publisert: Olavs Hospital etterforskes kl. 09:22 - nå av politiet etter at en hjertepasient døde. Han ble utskrevet uten at pacemakeren var slått på. Ifølge fagdirektør Gudmund Marhaug ved sykehuset, er mulighetene for at dette skjer igjen eliminert. FOTO: GORM KALLESTAD Døde etter feil kreft-svar PÅL SOLBERG - Adresseavisen Etter hjerteoperasjonen på St. Olavs Hospital, glemte sykehuset å slå på mannens pacemaker. Få dager etterpå døde han - av hjertesvikt. Da Gunnar Westlund foreslo å amputere benet, gikk det to og et halvt år før legene ville vurdere det. Fem år etter ulykken fikk han fjernet høyre ben ved kneet. - Møtet med helsevesenet har vært et mareritt, sier han. Det gikk fire år før han ble tilkjent erstatning i fjor sommer Sykehuset Østfold må redegjøre for hva som kan ha skjedd da de skal ha glemt å varsle en pasient om kreftfunn. Kvinnen døde senere av sykdommen. FOTO: SVERRE CHR. JARILD INGEBORG MOE Oppdatert: kl. 10:59 Publisert: kl. 09:22 Helsetilsynet i Østfold undersøker nå om Sykehuset Østfold glemte å fortelle pasienten om de alvorlige kreftfunnene. I stedet skal kvinnen ha fått vite at alt var i orden.

57 Er det kvalitetssvikt i hva vi gjør? Behandling i tråd med retningslinjer for hjerteinfarkt QUICC study 5. august

58 Er det kvalitetssvikt i hvordan vi gjør det? Variasjon i overlevelse etter hjerteinfarkt og hjerneslag Frekvens Justert 30D, hjerteinfark Justert 30D, hjerneslag 5. august

59 Misuse feilbruk og uønskede hendelser EU Council legger til grunn: 8 % - 15 % av pasienter innlagt på sykehus opplever uheldige hendelser (adverse events) ECDC: helsetjeneste-assosierte infeksjoner hos 1:20 hospitaliserte pasienter dvs 4,1 mill pasienter pr år i EU sykehusinfeksjonsrelaterte dødsfall 5. august

60 Underuse - underforbruk prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Grol R august

61 Underuse - underforbruk Courtesy of Professor Bill Runciman, President, APSF Data extracted from AHRQ 2006 report 5. august

62 Overuse overforbruk Sykehusopphold økning Mesteparten av økningen kan tilskrives aldersgruppene år over 85 år 5. august

63 DRG poeng per innbygger i aldersgrupper august

64 Trygge tjenester? Prevalens av sykehusinfeksjoner i Norge 5. august

65 Trygge tjenester? Overdødelighet i forhold til laveste kvartil 100 døde pr år Kilde: Jon Helgeland, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2010

66 Standardisert sykehusdødelig frekvens August 5,

67 Virksomme tjenester? Klinisk effekt Potensiell sykehusvis overdød frekvens dødsfall pr år antall døde pr år August 5, Kilde: Jon Helgeland, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2010

68 Kvalitetspuslespillet Retningslinjer Sertifisering Standarder HTA Kvalitetsforbedring Audit Brukererfaringer Akkreditering Indikatorer Pasientsikkerhet

69 Kvalitetspuslespillet HTA Standarder Indikatorer Brukererfaringer Kvalitetsforbedring Retningslinjer Pasientsikkerhet Fagrevisjon Kunnskapsformidling

70 5. august

71 Kvalitetssirkelen lærende organisasjoner fagrevisjon/ meldeordning standarder undervisning kunnskapsoppsummering kunnskapsformidling kvalitetsmåling kvalitetsutvikling anbefalinger/ retningslinjer 5. august

72 Kvalitetsmåling Kunnskapssenteret måler Kliniske endepunkter OECDs rammeverk for kvalitetsindikatorer Kunnskapssenteret måler Pasientsikkerhet Kunnskapssenteret måler Brukererfaringer August 5,

73 Oppsummerer forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten innhenter vurderer sammenstiller graderer

74 Kunnskapsoppsummering

75

76

77

78

79 Kvalitetssirkelen lærende organisasjoner fagrevisjon/ meldeordning standarder undervisning kunnskapsoppsummering kunnskapsformidling kvalitetsmåling kvalitetsutvikling anbefalinger/ retningslinjer 5. august

80 1. Opprette akutt-team i sykehus 2. Etablere kunnskapsbasert behandling av akutt hjerteinfarkt (7 definerte tiltak) 3. Forebygge medisineringsfeil ved å gjennomføre samstemming av medisinlister (medication reconciliation) 4. Forebygge sepsis i forbindelse med sentralt venekateter ved å gjennomføre 5 definerte tiltak 5. Forebygge postoperative sårinfeksjoner ved å gjennomføre 4 definerte tiltak 6. Forebygge lungebetennelse i forbindelse med respiratorbehandling ved å gjennomføre 4 definerte tiltak

81 Danmark Skottland Wales England Canada Nederland Sverige Australia 100 K Senere kampanjer / nasjonale satsinger Erfaringer Effekter må være målbar Alle må med Lederforankring alle nivå Legeforankring Involvere studenter

82 Operation Life avsluttet den 27. april 2009 HSMR-tallene for siste del av kampanjen ble offentliggjort 23. juni.

83 Helsebiblioteket.no Kunnskapsesenterets nye PPT-mal

84 Kunnskap fra ulike kilder til bruk i kvalitetsarbeidet finnes på helsebiblioteket.no 18. mai

85 Tre veier til innholdet Søk Etter emne Etter dokumentype, kategori, kilde etc. 18. mai

86 Kvalitetssirkelen lærende organisasjoner fagrevisjon/ meldeordning standarder undervisning kunnskapsoppsummering kunnskapsformidling kvalitetsmåling kvalitetsutvikling anbefalinger/ retningslinjer 5. august

87 Nasjonal helseplan Kap : Strategi for pasientsikkerhet, kvalitet og prioritering Ett råd for kvalitet og prioritering i Norge Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ble etablert for å tydeliggjøre de ansvarsbærende aktørenes roller og ansvar i kvalitets- og prioriteringsarbeidet Kvalitet og prioritering er bevisst omtalt sammen, prioriteringer som gjøres har betydning for kvaliteten Kvalitet og prioritering må være et lederansvar

88 Arena for diskusjoner: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet. Har vært i funksjon siden april Består av 25 medlemmer, alle ledere, fra: Den sentrale helseforvaltning RHFene Utøvende ledd av spesialisthelsetjenesten KS, kommuneadministrasjon og primærhelsetjenesten Brukerorganisasjoner Universitets- og høyskolesektoren Kunnskapssenteret er sekretariat for rådet Rådet er den eksisterende nasjonale arena for å ta opp, diskutere og ledelsesforankre sentrale problemstillinger knyttet til samhandling

89 Medlemmer i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet 25 medlemmer : Ledere fra den sentrale helseforvaltning, Direktørene i RHFene Faglige ledere i spesialisthelsetjenesten Representanter kommuner og primærhelsetjenesten Brukerorganisasjoner Universitets- og høyskolesektoren Sekretariatfunksjonen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

90 Suksesskriterier? Rådet bygger diskusjonene på best mulig kunnskap, bla utredninger fra Kunnskapssenteret, samtidig med en presentasjon av mulig usikkerhet. Fageksperter inviteres ofte til å presentere sakene fra ulike sider. Rådets vedtak har (med ett unntak) vært enstemmige Rådets medlemmer kan ut fra sine sentrale posisjoner i helsevesenet, ta nødvendige initiativ for å bringe sakene videre.

91 August 5,

92 August 5,

93 August 5,

94 August 5,

95 August 5,

96 August 5,

97 August 5,

98 Brukererfaringer Variasjon mellom sykehus - PasOpp somatikk Leger Pleie Standard Org Beste sykehus Dårligste sykehus August 5,

99 Pasientinformasjon - Pasienterfaringer med somatiske sykehus i 2006 (n=10 699) Dårlig God Dårlig God God Dårlig Utredning på sykehuset Videre behandling Egenomsorg 99

100 Doctor Routinely Gives Chronically Ill Patients Written Instructions on Managing Care at Home ITA UK US AUS GER NET CAN NZ SWE FR NOR 100 Source: The Commonwealth Fund 2009 International Health Policy Survey of Primary Care Doctors in Eleven Countries

101 Practice Routinely Gives Patients Written List of All Medications UK GER ITA* FR US SWE NOR CAN AUS NZ NET Source: The Commonwealth Fund 2009 International Health Policy Survey of Primary Care Doctors in Eleven Countries 101

102 Practice Routinely Receives and Reviews Data on Patient Satisfaction & Experience UK SWE NZ US AUS GER NET CAN ITA NOR FR Source: The Commonwealth Fund 2009 International Health Policy Survey of Primary Care Doctors in Eleven Countries 102

103 Det klassiske hierarkiet Helsemyndighet Region Universitetssykehus Lokalsykehus Primærhelsetjeneste Omsorgstjeneste Egenomsorg

104 Brukermedvirkning en viktig nyskaping Verdiskapende arbeid Muliggjørende strategier Mål og kontekst Egenomsorg Omsorgstjeneste Primærhelsetjeneste Lokalsykehus Universitetssykehus Region Helsemyndighet 104

105 Pasientsentrert helsetjeneste Informere og involvere pasienter Respondere raskt og sikkert i forhold til behov Sikre at pasienter behandles på en verdig og støttende måte Levere godt koordinerte og integrerte tjenester Pasienter skal være informert Standarder gjøres tilgjengelig for pasienter Best practice gjøres tilgjengelig for pasienter Mål på pasientsikkerhet gjøres tilgjengelig for pasienter Meldesystemer utvikles for pasienter 105

106 God kunnskap former helsetjenesten

107 5. august

108 Takk for oppmerksomheten! Elektronisk nyhetsbrev fra Kunnskapssenteret kommer to ganger i måneden Interessert i å abonnere? Gi meg e-postadressen din etter foredraget eller meld deg på via August 5,

Kvalitet og prioritering Kunnskapssenterets t perspektiv

Kvalitet og prioritering Kunnskapssenterets t perspektiv Kvalitet og prioritering Kunnskapssenterets t perspektiv Dekanmøtet Trondheim 2. juni 2010 John-Arne Røttingen, direktør You manage only what you measure Er det kvalitetssvikt i hva vi gjør? Behandling

Detaljer

Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret

Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret Anne Karin Lindahl, avdelingsdirektør Lene Kristine Juvet, fung seksjons leder Tema Bestillinger og bestillingsprosessen i Kunnskapssenteret

Detaljer

Kunnskapsesenterets Nasjonal pasientsikkerhetskampanje. -nødvendig? Unni Krogstad dr. philos

Kunnskapsesenterets Nasjonal pasientsikkerhetskampanje. -nødvendig? Unni Krogstad dr. philos Kunnskapsesenterets Nasjonal pasientsikkerhetskampanje nye PPT-mal -nødvendig? Unni Krogstad dr. philos Fakta EU Council offisielle tall: 8 % - 15 % av pasienter innlagt på sykehus opplever uheldige hendelser

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger Resultater fra en komparativ. undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger Resultater fra en komparativ. undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 29 blant allmennleger Resultater fra en komparativ Kunnskapsesenterets nye PPT-mal undersøkelse i 11 land Sak 63/9 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 7. desember

Detaljer

Kunnskapsbasert arbeidsmetode. og fagprosedyrer

Kunnskapsbasert arbeidsmetode. og fagprosedyrer Kunnskapsbasert arbeidsmetode Kunnskapsesenterets nye PPT-mal og fagprosedyrer Hvordan lage gode fagprosedyrer Kurs 14.januar 2010 Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Kunnskapsesenterets nye PPT-mal God kunnskap

Detaljer

Erfaringer med Kunnskapssenteret for helsetjenesten Partnerforum, Oslo 30. november 2011

Erfaringer med Kunnskapssenteret for helsetjenesten Partnerforum, Oslo 30. november 2011 Erfaringer med Kunnskapssenteret for helsetjenesten Partnerforum, Oslo 30. november 2011 Eamonn Noonan, leder, seksjon for velferdstjenester Oversikt Hvorfor Kunnskapssenteret for helsetjenesten? Hvordan

Detaljer

Mini-HTA. Hurtigvurdering av nye medisinske metoder

Mini-HTA. Hurtigvurdering av nye medisinske metoder Mini-HTA Hurtigvurdering av nye medisinske metoder Brynjar Fure, Forskningsleder, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret Overlege dr med, nevrolog og geriater, Seksjon for hjerneslag,

Detaljer

Kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. Hvilke elementer bør det inneholde? (Status for prosjektet 20/9-2010)

Kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. Hvilke elementer bør det inneholde? (Status for prosjektet 20/9-2010) Kvalitetssystem for primærhelsetjenesten Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hvilke elementer bør det inneholde? (Status for prosjektet 20/9-2010) Anne Karin Lindahl, avdelingsdirektør/prosjektleder Disposisjon

Detaljer

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert?

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert? Regional ReHabiliteringskonferanse Sunnaas sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF 22. Oktober 2013 Kunnskapsesenterets Hvorfor jobbe nye PPT-mal kunnskapsbasert? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, professor i fysioterapi

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. Hvilke elementer skal det inneholde? Hvordan ivareta alle behovene og ønskene?

Kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. Hvilke elementer skal det inneholde? Hvordan ivareta alle behovene og ønskene? Kvalitetssystem for primærhelsetjenesten Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hvilke elementer skal det inneholde? Hvordan ivareta alle behovene og ønskene? Anne Karin Lindahl, avdelingsdirektør/prosjektleder

Detaljer

Er kampanjer infeksjonsforebyggende?

Er kampanjer infeksjonsforebyggende? Pasientsikkerhetskampanjen 2010 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Er kampanjer infeksjonsforebyggende? Unni Krogstad dr. philos 12.03.10 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Visjon: God kunnskap

Detaljer

HVORDAN KAN VI KLARE Å IMPLEMENTERE FORBEDRINGER? Anne Mette Koch

HVORDAN KAN VI KLARE Å IMPLEMENTERE FORBEDRINGER? Anne Mette Koch HVORDAN KAN VI KLARE Å IMPLEMENTERE FORBEDRINGER? Anne Mette Koch 08.06.17 Implementering handler om å omsette kunnskap fra forskning til praksis. Flottorp et al. Implementeringsforskning: vitenskap for

Detaljer

Nasjonale strategier,-

Nasjonale strategier,- Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Nasjonale strategier,- bidrag til kunnskapsbasert praksis Nasjonal nettverkskonferanse HiB, april 2009 Gro Jamtvedt, Avdelingsdirektør og førsteamanuensis Kunnskapsbasert

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16.

Nasjonale faglige retningslinjer. Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16. Nasjonale faglige retningslinjer Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16. januar 2018 Helsedirektoratet jobber for at flere har god helse og

Detaljer

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret OECD OG COMMONWEALTH FUND Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret Norge er et land i verden, herr president, Lars Korvald (1916-2006) i Stortinget i 1972 Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerte verdens

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kvalitetsmåling og indikatorer Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kunnskapshåndtering og Monitorering Viktige metoder for å evaluere tjenestenes kvalitet Regulatorisk

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service.

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service. Norwegian trauma competency service Nakkekrage mulighet for nasjonal konsensus www.traumatologi.no Nasjonalt kompetansetjeneste for Traumatologi Er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester

Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester Følger opp samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester Avd. dir. J. Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet Regjeringens mål for arbeidet Et mer

Detaljer

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013 Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013 1. Helsetilstanden Forventet levetid ved fødsel, 1950-2011 Fødselsår Kilde: OECD Health Data 2011 Alder

Detaljer

Kunnskapssenteret - hva kan vi tilby psykisk helse feltet?

Kunnskapssenteret - hva kan vi tilby psykisk helse feltet? Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskapssenteret t - hva kan vi tilby psykisk helse feltet? Fagseminar DM 11.november 2010 Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Visjon: God kunnskap

Detaljer

Organisering av akutt-tjenester i sykehus Arbeidsnotat fra Kunnskapssenteret 2004

Organisering av akutt-tjenester i sykehus Arbeidsnotat fra Kunnskapssenteret 2004 Organisering av akutt-tjenester i sykehus Arbeidsnotat fra Kunnskapssenteret 2004 http://www.kunnskapssenteret.no/ Hvorfor kunnskapssenter? Behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget for faglige beslutninger

Detaljer

kvalitet i Norge hva vet vi og hvordan nye PPT-mal kan det bli bedre?

kvalitet i Norge hva vet vi og hvordan nye PPT-mal kan det bli bedre? Helse i Utvikling 10 28. januar 2010 Måling av Kunnskapsesenterets kvalitet i Norge hva vet vi og hvordan nye PPT-mal kan det bli bedre? Geir Bukholm, avdelingsdirektør, professor .norske sosial- og helsetjenester

Detaljer

Innføring av ny og kostbar teknologi i helsetjenesten Kunnskapssenterets rolle. Marianne Klemp, Forskningsleder

Innføring av ny og kostbar teknologi i helsetjenesten Kunnskapssenterets rolle. Marianne Klemp, Forskningsleder Innføring av ny og kostbar teknologi i helsetjenesten Kunnskapssenterets rolle Marianne Klemp, Forskningsleder Metodevurdering Health Technology Assessment Politikk Klinisk forskning Vurdere dokumentasjon

Detaljer

Hvordan kan kvalitetsindikatorer Kunnskapsesenterets bidratilåovervåke nye PPT-mal pasientsikkerhet? Liv H. Rygh, seniorrådgiver, dr.

Hvordan kan kvalitetsindikatorer Kunnskapsesenterets bidratilåovervåke nye PPT-mal pasientsikkerhet? Liv H. Rygh, seniorrådgiver, dr. Hvordan kan kvalitetsindikatorer Kunnskapsesenterets bidratilåovervåke nye PPT-mal pasientsikkerhet? Liv H. Rygh, seniorrådgiver, dr. philos Hva er kvalitetsindikatorer? A measurable element that provides

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Kvalitetsforbedring i Kunnskapssenteret Metoder og verktøy. Marie Brudvik, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring i Kunnskapssenteret Metoder og verktøy. Marie Brudvik, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring i Kunnskapssenteret Metoder og verktøy Marie Brudvik, seniorrådgiver Hva er Kunnskapssenteret Hva er bakgrunnen for Seksjon for kvalitetsforbedring og hvordan jobber vi? Modell for

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Anders Grimsmo norskhelsenett Samhandlingsreformen: Helhetlige pasientforløp «Kommuner skal i samarbeid med sykehus kunne tilby helhetlige

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Fagseminar i Helse- og omsorgsdepartementet Torsdag 24. januar 2013 Bakgrunn Varierende eller manglende praksis for vurdering

Detaljer

Norsk helsetjeneste sammenlignet med andre europeiske land

Norsk helsetjeneste sammenlignet med andre europeiske land Kommentarer knyttet til OECD Health at a Glance 2012 Norsk helsetjeneste sammenlignet med andre europeiske land Ingrid Sperre Saunes, seniorrådgiver Medvirkende: Anne Karin Lindal, Ånen Ringard og Jon

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert opplæring for å sikre kvalitet. Nora Frydendal Hoem

Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert opplæring for å sikre kvalitet. Nora Frydendal Hoem Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert opplæring for å sikre kvalitet Nora Frydendal Hoem Hva bygger vi vår kunnskap på? Det vi har lært på skolen Det vi har erfart virker Det som er bestemt på avdelingen

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Rett behandling på rett sted til rett tid Hva er utfordringene

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

VG 9.11: Dramatisk forskjell på dødsrisiko! hva skjer når media bruker forskningsresultater ukritisk?

VG 9.11: Dramatisk forskjell på dødsrisiko! hva skjer når media bruker forskningsresultater ukritisk? NSHs lederkonferanse 10. februar 2006 VG 9.11: Dramatisk forskjell på dødsrisiko! hva skjer når media bruker forskningsresultater ukritisk? John-Arne Røttingen, direktør Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien?

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Fagdag 19. november 2010 Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver Fagavdelingen Standarder i klinisk sykepleie - et bidrag i kvalitetsutviklingen?

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Brukerperspektivet og brukerinvolvert forskning. Marianne Storm Post-doc Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Institutt for helsefag

Brukerperspektivet og brukerinvolvert forskning. Marianne Storm Post-doc Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Institutt for helsefag Brukerperspektivet og brukerinvolvert forskning Marianne Storm Post-doc Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Institutt for helsefag Fokus : 1. Helsepolitiske forpliktelser og forventinger 2. Brukerperspektivet

Detaljer

Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester

Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester - forventinger til helsepersonell og ledere NSH lederkonferanse 8. februar 2013 Avdelingsdirektør Maiken Engelstad, D Phil, MPH 2 Hovedbudskap Meldingen

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Kurs i Legemiddeløkonomi Legeforeningen 21. mai 2015 Ellen Nilsen, Sekretariatet nasjonalt system for innføring av nye metoder i

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Hvordan lager vi gode fagprosedyrer?

Hvordan lager vi gode fagprosedyrer? Hvordan lager vi gode fagprosedyrer? Per Engstrand Avd.leder, anestesilege Styringgruppen KBP OUS, Ullevål Velkommen Uttalelser om prosedyrer Min jobb er legekunst, må ha min frihet I vårt fag betyr erfaring

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Fastlege, Bekkestua Praksiskonsulent, Bærum sykehus Universitetslektor,

Detaljer

Tjenesteinnovasjon på brukernes. premisser

Tjenesteinnovasjon på brukernes. premisser Tjenesteinnovasjon på brukernes Kunnskapsesenterets nye PPT-mal premisser Anne Karin Lindahl Avdelingsdirekeør Kunnskapssenteret og Forsker II Senter for Ledelse og Organisering i Helsesektoren, BI Nasjonalt

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Forbedring av fagprosedyrer. Hva skjer? Hvordan kan vi gjøre det?

Forbedring av fagprosedyrer. Hva skjer? Hvordan kan vi gjøre det? Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Forbedring av fagprosedyrer Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hva skjer? Hvordan kan vi gjøre det? Karin Borgen Hvordan vil intensivsykepleiere

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby?

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Seniorrådgiver Lars Rønningen 08.03.2012 Tema for presentasjonen 1 Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester Nasjonale verdier kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn i alt vi gjør Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering Visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle Om som ledelsesutfordringer

Detaljer

Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling. land? nye PPT-mal. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør

Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling. land? nye PPT-mal. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Konferanse om bedre oppgavedeling i sykehus 10. september Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Kunnskapsesenterets i Norge og andre land? nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Helsedirektoratets organisasjon og rolle for bedre kvalitet i pasientbehandlingen og melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet

Helsedirektoratets organisasjon og rolle for bedre kvalitet i pasientbehandlingen og melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet Helsedirektoratets organisasjon og rolle for bedre kvalitet i pasientbehandlingen og melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Detaljer

Meldinger og tilsyn nasjonalt og internasjonalt. Jørgen Holmboe Prosjektleder Statens helsetilsyn

Meldinger og tilsyn nasjonalt og internasjonalt. Jørgen Holmboe Prosjektleder Statens helsetilsyn Meldinger og tilsyn nasjonalt og internasjonalt Jørgen Holmboe Prosjektleder Statens helsetilsyn Det begynte i Sverige Forveksling av legemiddel ved Mariasjukhuset i 1936 4 pasienter døde Januar 1937 kongelig

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted - til rett tid

Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted - til rett tid Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted - til rett tid Kunnskapsesenterets nye PPT-mal St.meld. nr. 47 (2008-2009) Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité mandag 25. januar 2010 Nasjonalt

Detaljer

Brukermedvirkning i kommunene føringer

Brukermedvirkning i kommunene føringer Brukermedvirkning i kommunene føringer Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør, omsorgstjenesteavdelingen, Helsedirektoratet Helse- og omsorgskonferansen 17. oktober, Fylkesmannen i Nord og Sør- Trøndelag

Detaljer

Finansieringsordningene i dag og i fremtiden- hvilke insentiver skal de gi?

Finansieringsordningene i dag og i fremtiden- hvilke insentiver skal de gi? DRG-Forum 9-10 mars Finansieringsordningene i dag og i fremtiden- hvilke insentiver skal de gi? Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør Innhold Formålet med ISF-ordningen Kort historikk Fremtidens utfordringer

Detaljer

Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift Sammendrag

Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato: 12/38-4/HA/raa 07.03.2012 Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Ånen Ringard Sekretariatet for Nasjonalt Råd for Kvalitet

Detaljer

Kunnskapsesenterets. Pasientsikkerhet - Øystein Flesland, leder, Nasjonal enhet for pasientsikkerhet

Kunnskapsesenterets. Pasientsikkerhet - Øystein Flesland, leder, Nasjonal enhet for pasientsikkerhet Kunnskapsesenterets Pasientsikkerhet - hvordan nye komme PPT-mal videre? Øystein Flesland, leder, Nasjonal enhet for pasientsikkerhet Innhold Begrepsapparat Pasientsikkerhetsindikatorer Kunnskap Meldekultur

Detaljer

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser ALNSFs Lederkonferanse, Bergen 01.09.08: Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet Berit Mørland Bakgrunn:

Detaljer

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( )

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( ) Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet Meld. St 26 (2014-2015) St.m. Kommunereformen Meld.St.14 (2014-2015) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» er det tre temaer som vi finner som

Detaljer

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21.

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21. Hamar 21. november 2013 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne nye PPT-mal (Rapport nr 9-2012) Kristin Thuve Dahm, forsker 6. desember 2013 2 Kunnskapsesenterets

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Nasjonale. nye PPT-mal

Nasjonale. nye PPT-mal Nasjonale Kunnskapsesenterets brukererfaringsundersøkelser: nye PPT-mal status og utviklingstrekk Øyvind Andresen Bjertnæs, Forskningsleder Seksjon for brukeropplevd kvalitet Innhold 1. Innledning 2. Utvalgte

Detaljer

Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter. ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning midt/ Nord universitet

Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter. ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning midt/ Nord universitet Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning Reformer 1982 Kommunehelsetjenesteloven 1988 Sykehjem overført til kommunene HVPU-reformen

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Hva er evidence based medicine? - et felt med klare utfordringer?

Hva er evidence based medicine? - et felt med klare utfordringer? NSHs Årskonferanse 2005 9. september 2005 Hva er evidence based medicine? - et felt med klare utfordringer? John-Arne Røttingen, direktør Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Disposisjon Evidence

Detaljer

Oppgaven: Evidens for omlegginger i sykehus

Oppgaven: Evidens for omlegginger i sykehus Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Oppgaven: Evidens for omlegginger i sykehus Anne Karin Lindahl, avdelingsdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Evidens Vitenskapelig dokumenterte effekter

Detaljer

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge?

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Arne Marius Fosse fagdirektør Helse i utvikling, 1. november 2012 Helseutfordringer eksempler Ca. 200 000 nordmenn har KOLS, og antallet øker. 70 000 har demens

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler 4. november 2015 Ellen Nilsen, Sekretariat nasjonalt system for innføring av

Detaljer

Morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Sigrid J. Askum, KS

Morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Sigrid J. Askum, KS Morgendagens helse- og omsorgstjeneste Sigrid J. Askum, KS Kostnadene for velferdstjenestene avhenger av alder Barnehage, skole og pleie og omsorg er de store kommunale tjenesteområdene kostnadene er særlig

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

System for innføring av ny teknologi

System for innføring av ny teknologi System for innføring av ny teknologi Iselin Syversen Møte LFH 20. november 2012 1 Agenda Innledning, herunder presentasjon av system for innføring av ny teknologi i spesialisthelsetjenesten v/ HOD Presentasjon

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid

Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid Statssekretær Lisbeth Normann Universitets- og høgskolerådet fagstrategiske enhet innen helse- og sosialfag, 1. oktober

Detaljer

Funksjons- og kvalitetskrav til fastleger

Funksjons- og kvalitetskrav til fastleger Funksjons- og kvalitetskrav til fastleger Kurs 7 Samfunnsmedisin Oddmund Suhrke, Samfunnsmedisiner Østre Agder/ (Regionsoverlege) Commonwealth-undersøkelsen Dårlig score: Ventetid på svar når man ringer

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

Myndighetenes syn på brukerinvolvert forskning

Myndighetenes syn på brukerinvolvert forskning Myndighetenes syn på brukerinvolvert forskning Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2010 Langsiktig satsing på forskning NFR, RHF, FHI, AFE, Omsorg Stort

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Hva er kunnskapsbasert praksis? Hva er kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 21.06.2011 www.kunnskapsbasert.no Hva skal jeg snakke

Detaljer

Pasientsikkerhet og kvalitet i lovverk (Holde orden i eget hus)

Pasientsikkerhet og kvalitet i lovverk (Holde orden i eget hus) Pasientsikkerhet og kvalitet i lovverk (Holde orden i eget hus) Lasse Johnsen Høgskolelektor (jurist) Høgskolen i Østfold Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Oversikt! * Litt fra nasjonale føringer *

Detaljer

Velkommen til Novembermøte 2013

Velkommen til Novembermøte 2013 Velkommen til Novembermøte 2013 Dialogforum mellom Strålevernet og strålevernkoordinatorer innen medisinsk strålebruk Eva G. Friberg, seksjonssjef Seksjon medisinsk strålebruk, Statens strålevern Gardermoen,

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering

Nasjonalt system for metodevurdering Nasjonalt system for metodevurdering Jan Frede Unhjem, seniorrådgiver Seksjon medisinsk strålebruk, Statens strålevern Novembermøtet, 17.11.2014 www.nrpa.no Bakgrunn Varierende eller manglende praksis

Detaljer