Hva er gode sykepleiefaglige læringseksempler?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er gode sykepleiefaglige læringseksempler?"

Transkript

1 48 Klinisk sygepleje 20. årgang nr Hva er gode sykepleiefaglige læringseksempler? How to construct good nursing cases... What I teach is not necessarily the same as what the student nurses learn. As a teacher I have experienced that they learn even more when they work on case related situations with patients. In this article I want to describe and discuss how to create cases, and how various cases can be used to increase the students knowledge of nursing. As teachers, we must give the students the opportunity to learn how to act relevantly when they start work as trained nurses. I want to point out the key issues to be addressed in good learning situations. Keywords: case construction, learning, nursing, teaching Ingrid Drageset Læringseksempler I denne artikkelen presenteres og drøftes to læringseksempler som skal forberede studentene til praksisstudier i hjemmebasert omsorg. Jeg ønsker å synliggjøre hensikten med eksempellæringen og hvordan man kan lage gode læringseksempler i sykepleie. Dette vil således være en videreutvikling av det jeg skrev om i boken Fag og utdanning hvor går veien til kompetente sykepleiere når det gjelder læringseksempel som undervisningsmetode (1). Jeg har valgt å kalle disse eksemplene læringseksempler. Et læringseksempel er et konstruert eksempel knyttet til en pasientsituasjon. De er laget for at studentene skal arbeide systematisk for å tilegne seg viktig sykepleiekunnskap. Pasientsituasjonen er spesifikk, men den har også typiske trekk som gir mulighet for å overføre kunnskap til nye situasjoner. I et læringseksempel fremheves de typiske trekkene. Martinsen omtaler eksempellæring som en gangbar vei for å lære sykepleie (2). Eksempellæring er læringsprosessen knyttet til arbeidet med læringseksempelet. Arbeidet består i å knytte teori, begrunnelse, skjønn, holdning og handling til læringseksempelet. Eksempellæring knyttes videre til det som skjer mellom den erfarne sykepleieren og studenten eller den mindre erfarne sykepleieren i praksisfeltet. Den erfarne sykepleieren kan for eksempel vise hva et godt håndlag er. Jeg har valgt betegnelsen læringseksempel i stedet for case fordi eksempellæring og læringseksempler har vært kjent og anvendt som undervisningsmetode innenfor læring av sykepleiefaget i Norge i mange tiår. Fause skriver fra elevtiden på 1920-tallet at elevene skulle tilegne seg kunnskaper gjennom eksempellæring (3). Betegnelsen eksempel benyttes i denne sammenhengen for å illustrere pasientsituasjoner eller opplevelser fra praksisfeltet. Et eksempel kan viderekonstrueres til å bli et læringseksempel. Da har eksempelet en hensikt og en retning knyttet til læring av sykepleiefaget. Begrepet case benyttes i flere sammenhenger, casestudier og case som metode i vitenskapelig forskning er eksempler på dette. Selv om begrepet case også har vært mye anvendt i sykepleieundervisning, velger jeg å bruke læringseksempel. Eksempellæring er benyttet innenfor flere fagområder. I boken Oncology; a case-based manual benyttes eksempler for å hjelpe studentene til å knytte teori og praksis bedre sammen. Denne tilnærmingen var i følge forfatterne ment for studenter som hadde kommet et stykke i studiet sitt (4). Ved hjelp av to læringseksempler vil jeg vise at

2 Klinisk sygepleje 20. årgang nr fokus og faginnhold kan være forskjellig. Eksemplene som følger gir ikke et fullstendig bilde av de sykepleiefaglige temaene. Utvalget av eksempler er gjort med hensikt for å synliggjøre forskjellige områder innenfor faget og utøvelsen av sykepleie. Jeg vil si noe om hva studentene kan lære av å arbeide med eksemplene og hvordan det kan lages gode eksempler. Sykepleieutdanningen og derved også læringseksemplene skal bidra til at de ferdig utdannede sykepleierne har handlingskompetanse i sentrale funksjoner innenfor grunnleggende sykepleie (5). I følge Saugstad i Saugstad & Mach-Zagal defineres handlingskompetanse som: [...] den kompetence, der skal til for at kunne handle, hvad enten handlingen finder sted nu eller i fremtiden. Det er således ikke kun en kompetence til at kunne udføre selve handlingen, men er samtidig en evne til at vurdere, om der overhovedet skal finde en handling sted (6, s. 39). Læringseksempel 1 Hjemmebesøk hos Monrad Karlsen Sykepleierstudenten har ansvar for vakttelefonen sammen med sykepleierkontakten sin denne dagvakten. Det blir utkalling til Monrad Karlsen som er 85 år. Kona hans har ringt hjemmesykepleiekontoret fordi hun kom hjem og fant ham på gulvet. Hun formidlet at han hadde snublet i dørstokken og falt. Noen må komme hjem til dem og undersøke om han har brukket lårhalsen, og hjelpe henne med å få ham opp i en stol. Studenten og syke-pleieren blir enige om at dette er et greitt og ukomplisert oppdrag for en student. Det tar ca. 20 minutter å kjøre til pasienten. Studenten drar av sted,men tar seg først tid til å kikke i sykepleiejournalen. Hvem er pasientens fastlege, har han noen sykdommer, bruker han medikamenter, i tilfelle hvilke? Verken fastlege, diagnoser eller medikamenter står oppført i sykepleiepapirene. Ved ankomst til pasienten møter studenten kona som virker redd, forvirret og ikke vet så mye. Pasienten ser medtatt ut, er kvalm, blek, gusten i ansiktet, kaldsvetter og klager over smerter i venstre arm. Pulsen er 100, svak og uregelmessig. Studenten spør pasienten om han har hjertesykdom, noe han svarer bekreftende på. Han bruker av og til nitroglycerin og hadde et hjerteinfarkt for noen år siden. Studenten undersøker videre beina og finner ut at det er lite sannsynlig at det er brudd, det er ingen påfallende utadrotering av beina. Kona hjelper studenten med å få satt pasienten i en stol med høyt ryggleie. Studenten er hos pasienten mens kona går for å finne nitroglycerintablettene og dosetten som ligger ved siden av. Han bruker både Digitrin og Diural tabletter. Nitroglycerintabletten plasseres under tunga til den hjertesyke. Han får tre tabletter uten at han blir bedre. Kona gir uttrykk for sin redsel og studenten ringer medisinsk nødtelefon. Forslag til områder studentene kan arbeide med: Hvilke observasjoner gjør du deg videre? Hvordan ivaretar du pasienten og hans kone best mulig i den akutte situasjonen, samtidig som du innhenter hjelp? Hva sier du når du får snakke med sykepleier på medisinsk nødtelefon? Begrunn svarene. Kunnskap og dilemma knyttet til sykepleie ved akutt sykdom Dette læringseksempelet gir begrensede opplysninger om pasientens hverdag, trivsel, sykdomshistorie, familieforhold og livshistorie. Det er fordi hovedfokuset er avgrenset mot det uventede og sykepleie til en akutt syk pasient i hjemmet. Et annet sentralt fokus er pasientens og konas redsel som ikke må oversees. Begges redsel kan påvirke og forsterke forløpet av sykdommen. Det er ikke alle studenter som opplever at pasientene får hjerteinfarkt på denne måten. Men det kan skje, spesielt hvis man har vakttelefonen hvor

3 50 Klinisk sygepleje 20. årgang nr legevaktssykepleieren, som blant annet har ansvar for trygghetsalarmen, ringer til den som har sykepleiefaglig ansvar i hjemmebasert omsorg. Min erfaring er at mange studenter og ansatte i hjemmebasert omsorg er bekymret for en slik situasjon. Bekymring kan oftest imøtekommes med informasjon og relevant kunnskap som øker handlingskompetansen. Det er flere dilemmaer knyttet til akutt sykdom, spesielt hos eldre mennesker; bl.a. konflikten mellom det å få oppleve en fredfull, verdig død og det å sette i gang et hjelpeapparat som kan oppleves traumatisk, forsterke lidelsen og føre til en utsatt og dramatisk død. Det er legen som avgjør behandling i slike akutte situasjoner. Studentene må være oppmerksom på konflikten. Læringseksempelet kan ha flere hensikter. Den ene er at studenten skal lære om akutt sykdom. En annen hensikt kan være å tydeliggjøre det området som sykepleieren må prioritere. I eksempelet må studenten handle relevant og umiddelbart i forhold til pasientens sannsynlige hjerteinfarkt og ekteparets redsel. Handlingene må skje i prioritert rekkefølge. Det er viktig å skolere studentene i å prioritere det som er viktigst for pasientens liv. I dette eksempelet må studenten innhente kunnskaper om hjertesykdom, smerter og redsel ved hjerteinfarkt, redsel hos pårørende som opplever livet til sine nærmeste truet, og hva som må gjøres i prioritert rekkefølge relatert til dette. Viktigheten av god dokumentasjon oppført i sykepleiepapirene synliggjøres da dette var et område som var ufullstendig, og kunne vanskeliggjort observasjon og hjelp i den akutte situasjonen. Hensikten med eksempelet er ikke å ivareta pasientens totale situasjon. Læringseksempel 2 Hjemmebesøk hos Hassan Assani To sykepleiere skal til en pasient som heter Hassan Assani og er 38 år. Han bor i en fireroms blokkleilighet sammen med kona, to barn og en bror. Ett av barna er begynt på skolen, minstemann går i barnehage. Hassan har arbeidet som bussjåfør i mange år. Han er tidligere frisk. Kona har vært hjemmeværende og broren, som er i tjueårene, er for tiden uten fast arbeid. Han har tidligere tatt vakter som pleiemedhjelper på et sykehjem. Hassan Assani har blærekreft med spredning til lymfekjertler og lever fra primærtumor. Han får smerte- og kvalmestillende, medikamenter mot sepsis, væske og ernæring via sentralt vene-kateter (CVK). Han har colostomi på grunn av ødelagt tarm etter strålebehandling. Oppdraget til sykepleierne er CVK-stell, stomiskift, samt administrering av medikamenter og tilkobling av væske og ernæring. Pasienten blir passet på og stelt av broren. Hassan snakker godt norsk etter å ha bodd og arbeidet i landet i flere år. Broren og ektefellen snakker ikke så godt norsk. Barna er tospråklige. Hassan har kontakt med kreftpoliklinikk hvor han får hjelp til medisinering. Dette skjer i samarbeid med fastlegen. Han har også kontakt med kreftavdelingen (sengepost) på sykehuset, slik at hvis tilstanden tilsier det, blir han innlagt når han trenger det. Sykepleierne ringer på døra når de kommer. Kona åpner og gjør tegn til at de kan komme inn. Hun er vennlig og imøtekommende, men det er tydelig at hun er sliten og fortvilet over situasjonen. Gardinene er trukket for. Det er dempet belysning i rommet hvor pasienten oppholder seg. Hassan ligger og døser. Sykepleierne får lite kontakt med ham, verken verbalt eller nonverbalt. Pulsfrekvensen er regelmessig og hurtig, 90 slag/minutt. BT er lavt, 90/40. Respirasjonen er 15 per minutt. Sykepleierne utfører CVK-stell og stomiskift. Ordinerte medikamenter administreres, og det henges opp væske som gis via CVK da Hassan er for svak til å drikke selv. Forslag til områder studentene kan arbeide med: Hvordan vurderer dere situasjonen og tilstanden hos pasienten? Hvilke observasjoner vil dere gjøre? Hvilke områder må ivaretas for å pleie pasienten og hjelpe familien hans best mulig? Samarbeid med andre yrkesgrupper i helse- og sosialvesenet er relevant. Utdyp din forståelse og begrunn dine handlinger i forhold til familien.

4 Klinisk sygepleje 20. årgang nr Kunnskap og dilemma knyttet til pasientens sykdom og lidelse Dette læringseksempelet er mye mer sammensatt enn den forrige. I arbeidet med eksempelet forventes det at studentene henter frem kunnskaper fra grunnleggende sykepleie, sykdomslære, hygiene, etikk, kommunikasjon/tolketjeneste, psykologi, kultur, åndelighet/religion, pårørende, osv. Studentene kan eventuelt velge det området de vil arbeide med. De kan velge ut fra hva de har behov for å lære mer om eller ut fra interesse. Ofte vil tiden begrense muligheten for å gå dypt inn i alle delene av et slikt omfattende eksempel. Det gir likevel mening å ha dem med, for å vise virkeligheten, og for at studentene kan diskutere og formidle kompleksiteten til hverandre. I den virkelige kontakten med pasienten kan sykepleieren ikke velge bort deler av pleien. Det må presiseres overfor studentene. Det er mange måter å forstå og arbeide med dette læringseksempelet. Alvorlig sykdom, pleie av døende i hjemmet, kultur og ivaretakelse av de pårørende er viktige tema i eksempelet. Eksempelet synliggjør utfordringer som kan oppleves vanskelige, nesten umulige. Det er svært krevende å pleie og lindre plagene og lidelsen til en så alvorlig syk pasient, samt å ivareta den hardt prøvede familien. Ekstra utfordrende er det at familien har en annen språklig, kulturell og muligens også en annen religiøs tilknytning enn sykepleieren. Den enkelte sykepleier og pleiegruppen som helhet kan bli satt ut av stand til å utøve faglighet, fordi de mister oversikten over den totale situasjonen på grunn av egne følelser. Pasienten og familien trenger sykepleiere som er så faglig kompetente at de setter deres situasjon og lidelse i sentrum. Martinsen skriver om sentimental omsorg som vil være en god betegnelse for den fokusforstyrrende situasjonen sykepleieren kan komme i: I den sentimentale omsorgen er min deltakelse i den andres lidelse begrenset til mine egne følelser. Situasjonen blir borte (2, s. 145). Læringseksempelet kan være utgangspunkt for en faglig diskusjon om utfordrende tema som mange kommer i berøring med i sykepleiepraksis. Noe annet vesentlig med dette eksempelet er kompleksiteten og sykepleierens ansvar. Oppdraget var knyttet til medisinering, stell av CVK og stomi. Eksempelet viser at det er mye mer sykepleieren har ansvar for og bør forholde seg til, både når det gjelder pasientens sykdom og situasjon, samt de pårørendes situasjon. Sykepleiere kan oppleve det ekstra utfordrende å utøve god sykepleie i en skissert situasjon når pleien stort sett skal utføres på grunnlag av søknad og påfølgende vedtak om hjelpetiltak begrunnet i Lov om helsetjenesten i kommunene (7). Det er ofte de presiserte gjøremålene i vedtaket det er avsatt tid og ressurser til. God ivaretakelse av denne familien innebærer tilstrekkelig avsatt tid, kompetente sykepleiere og et omfattende samarbeid med andre yrkesgrupper. Det vil trolig fremme en best mulig tilværelse for dem som blir tilbake etter at pasienten er død. Lederansvar synliggjort gjennom læringseksempler Sykepleiere har et lederansvar i utøvelsen av sykepleiefaget. I Rammeplanen står det at studentene etter endt utdanning skal ha handlingskompetanse til å lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor enkeltpasienter og deres pårørende (5, s. 7) og handlingsberedskap til å lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor grupper av pasienter og medarbeidere (5, s. 8). Handlingskompetanse knyttes til selvstendig funksjon, handlingsberedskap knyttes til det å ha kunnskaper om feltet, men mangle nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring for å kunne handle selvstendig (5). Mitt inntrykk er at ansvaret til den formelle lederen er mer avklart enn lederansvaret til den enkelte sykepleier. Lederansvar er et tema som kan inkluderes i de fleste læringseksempler. Sykepleieren har ansvar for at pasientene får faglig forsvarlig pleie og omsorgsfull hjelp (8). Det innebærer at den for-

5 52 Klinisk sygepleje 20. årgang nr melle lederen og den enkelte sykepleier har ansvar for fagutvikling og veiledning til de ansatte, samt at de mest faglig kompetente sykepleierne forholder seg til de mest utfordrende pasientene. De mest utfordrende pasientene er de som har komplekse sykdomsbilder, spesielle sosiale og kulturelle forhold, begrensninger i kommunikasjon, og relasjoner som er vanskelige. Sykepleiekollegiet har et moralsk ansvar for solidaritet, fellesskap og fagutvikling. Kollegaveiledning, faglig utveksling og felles forståelse av pasientens situasjon vil være en del av dette. Hva er et læringseksempel? Jeg har erfart hvilken undervisning som bidrar til best læring og økt kunnskap hos studentene. Jeg har prøvd ut forskjellige undervisningsformer, og studentene har gitt meg tilbakemelding på hva som har fungert og hva som ikke har fungert. Studenter på forskjellige kull har sagt at de trenger lærere som er engasjerte i det de underviser i. Videre ønsker de at vi er konkrete og viser at vi har kjennskap til praksisfeltet hvor sykepleien utøves. Det er mange undervisningsmetoder som imøtekommer dette. Jeg har blant annet fått positiv tilbakemelding når jeg har anvendt læringseksempler som er blitt analysert og tilført kunnskap i undervisningen. Det er imidlertid viktig å avklare hva et læringseksempel er, og hvordan man kan lage gode læringseksempler. For å belyse nærmere hva et læringseksempel er, kan det være greit å avklare forskjellen på pasientfortelling og læringseksempel. Min erfaring er at begrepene anvendes om hverandre, og at dette kan skape forvirring med tanke på innhold og hensikt. Den litteraturen jeg har lest, er ikke avklarende når det gjelder å differensiere mellom pasientfortelling og pasienthistorie. En pasienthistorie er i denne sammenhengen det samme som pasienteksempel og læringseksempel. Jeg vil derfor presentere noen forskjeller jeg vektlegger som gjør at fortellingen skiller seg fra eksempelet i sykepleiefaget. Begge formene er anvendelige som utgangspunkt for å lære sykepleie. I noen tilfeller vil forskjellene være minimale og fortellingen og eksempelet får felles anvendelse i veilednings- eller undervisningssammenheng. Fortellingen kan avgrenses fra andre fremstillinger ved at den har en begynnelse, en midte og en slutt. Den skaper en meningsfull helhet der tid, mening, etikk og identitet fanges opp og uttrykkes (9). Slik jeg ser det trenger ikke læringseksempelet ha en begynnelse, en midte og en slutt. Det trenger heller ikke være en helhet hvor tid, mening, etikk og identitet fanges opp. Læringseksempel 1 hadde en snever og ikke utdypende karakter. I fortellingen er ord og handling i ulike situasjoner gjenstand for forståelse og tolkning. Man tilstreber å skape forståelse og mening knyttet til den fortalte teksten. Aadland skriver at den hermeneutiske tradisjonen retter seg mot kreativ og innsiktsfull fortolkning av tekster (10). Slik jeg ser det, vil da arbeidet med pasientfortellinger i en hermeneutisk tradisjon være knyttet til tekstfortolkning og opplevelse. Pasientfortellingen er laget på bakgrunn av at hjelperen vil gjenoppleve, bearbeide eller belyse det inntrufne. Hjelperen kan i pasientfortellingen presentere seg selv, dele følelser og erfaringer med andre, belyse hva som ble rett eller galt i møtet med pasienten. Fortolkningen av en pasientfortelling frembringer det meningsfylte i relasjonen (9). Skott skriver: Att studera berättelser innebär att synliggöra människors meningsskapande processer för att på ett djupare plan förstå innebörden i den mening som skapas (9, s. 10). Det relasjonelle er ikke nødvendigvis en vesentlig del av eksempellæringen. I tenkte eksempler kan studentene skissere en overordnet holdning og mulige handlinger på bakgrunn av faglige overveielser. I fortellinger som studentene lager ut fra selvopplevde møter med pasienter, kan de ha et naturlig og konkret fokus på de relasjonelle aspekte-

6 Klinisk sygepleje 20. årgang nr ne i og rundt pasienten. En pasientfortelling innbyr til nærhetsbeskrivelser og innlevelse på en helt annen måte enn konstruerte pasienthistorier i eksempellæringen, slik jeg tenker meg det. Seljelid skriver at fortellingen er basert på opplevde hendelser som har gjort inntrykk (11). Gjennom konstruerte eksempler kan man bli berørt, men på en helt annen måte enn i en fortelling som gir mer nyanserte beskrivelser av de konkrete møtene med pasientene og evt. deres pårørende. Både pasientfortellinger og konstruerte eksempler/pasienthistorier er altså nyttige hjelpemidler når studenter skal lære sykepleie, men de har altså forskjellig anvendelsesområde og hensikt. Et komplekst læringseksempel har en del fellestrekk med en fortelling, men er også vesensforskjellig fra pasientfortellingen. Læringseksemplene kan være hentet fra pasientmøter, men de er i sin helhet konstruert. De skal være realistiske. Læreren former innholdet i et læringseksempel etter hvilke områder han/hun vil at studentene skal lære noe om. Den som lager eksempelet gjør det ikke for å bearbeide opplevelser, men først og fremst for at studenter eller fagpersoner skal arbeide med dem og lære om forskjellige områder innenfor faget. Læringseksempelet er som nevnt ikke beregnet på bearbeiding av egenopplevde pasientmøter. Etikk og relasjonskunnskap kan være tema på et analytisk plan, ikke et opplevelsesplan. Dette utelukker ikke at egne liknende opplevelser kan benyttes i forståelsen eller arbeidet med læringseksempelet. I boken Sensibilitet og refleksjon knyttes begrepet sensibilitet til en særegen form for innsikt eller forståelse i møte med det andre mennesket (12). Denne særegne innsikten og forståelsen kan synliggjøres i pasientfortellingen hvor studenten forteller om et reelt møte med pasienten og hans utfordringer. Læringseksempelet har en mer distansert karakter, et større preg av refleksjon;... en kognitiv distanse og ikke den affektive umiddelbarhet som karakteriserer sensibilitet (12, s. 14). Refleksjon i denne sammenhengen henleder på... å kunne vurdere, tenke over og kritisk analysere de erfaringer vi gjør (12, s. 14). Planlegging av læringseksempler De omtalte læringseksemplene passer best til studenter som har kommet et godt stykke ut i sykepleiestudiet. Ved sykepleierutdanningen i Tromsø har studentene praksisstudier i hjemmebasert omsorg i tredje studieår. Når eksemplenes innhold og fokus er sammensatt og faglig krevende, bør studentene være kommet langt i studiet for å få best utbytte av arbeidet. Dersom omfang og kompleksitet tilpasses, kan studenter på alle studieår arbeide med læringseksempler. Studentene kan arbeide med læringseksempler i full klasse, individuelt eller i grupper. Det er et individuelt perspektiv ved læring, den enkelte studenten skal utvikle sin personlige kunnskap. Det er også et kollektivt perspektiv ved innlæring av sykepleiekunnskap. En gruppe studenter kan ha godt utbytte av å arbeide med læringseksempler. De får utvekslet og konsentrert seg om kunnskap som er knyttet til kravene i utdanningen. Dette vil bidra til en viktig felles sykepleiefaglig plattform, selv om dette er relativt. Innenfor felles kunnskap vil det alltid være individuell forståelse. Når det gjelder sykepleiefaglig kunnskap, er det viktig med læringsfellesskap. Fagkunnskap som formidles og reflekteres i læringsfellesskap, vil være unik i forhold til hva man kan lese seg til alene. Lundby viser til Hoffmann når sosialkonstruksjonistisk tenkning omtales. I følge denne tenkningen utvikles kunnskap, mening og identitet i rommet mellom folk og gjennom samtale med andre (13). Illeris skriver: Læringens sociale dimension er bundet til fællesskab og praksis og skaber mening og identitet, og derfor forudsætter læring handlen og deltagelse og den omsættes i erfaring og udvikling (14, s. 112). Bjørk i Bjørk & Bjerknes skriver om viktigheten av å reflektere sammen med andre:

7 54 Klinisk sygepleje 20. årgang nr Når du reflekterer sammen med andre, får du muligheten til å dele, få støtte for, bli utfordret og få tilbakemelding på dine egne tanker og vurderinger (15, s. 141). Læringseksempler som er hentet fra det virkelige liv, men er blitt omskrevet blant annet for å bevare anonymitet, gir studentene noe konkret å arbeide ut fra. De kan trekke ut relevante utfordringer, belyse og analysere disse, foreslå og begrunne handlinger og gjøremål. Et læringseksempel skal ikke løses eller besvares. Det er ikke bare ett rett svar, men mange muligheter, fokus og vinklinger. Min utdyping av innholdet og mulighetene for fokus i læringseksemplene viser at forarbeidet må være grundig. Læreren må legge inn så nøyaktige detaljer som mulig, noe som forutsetter kjennskap til klinisk praksis. Sier vi til studentene at nøyaktighet og grundighet er viktig, så må vi selv etterfølge det. Det nytter ikke å skrive at pulsen er høy eller at temperaturen er lav. Angivelsen må være eksakt. Dette skal lette forståelsen og derved gjøre handlingsalternativene mer reelle. For å lage læringseksempler benyttes egen erfaring, pensum, annen litteratur og andre kilder. Pasienten i eksempelet må tre så pass tydelig frem at studenten opplever at dette er eller kunne ha vært en virkelig person. Det vil si at personens navn, fødselsdata, sivil status og bo- og arbeidsforhold bør være en del av beskrivelsen i eksempelet sammen med beskrivelsen av sykdommen og sykdomsforløpet. Dette kan være litt forskjellig alt etter hvilket fokus læreren ønsker i læringseksempelet, jfr. læringseksempel 1 som inneholdt begrensede opplysninger om pasienten. Man kan også låne eksempler fra andre dersom dette er materiale til fri benyttelse. Da kan det være hensiktsmessig å endre, pusse litt på opplysningene, slik at man får gjort det nytt, friskt og litt unikt. Det er viktig at man får gjort det til et pasienteksempel som studentene ønsker å arbeide med. Dersom studentene hele tiden får eksempler som de gjenkjenner, kan det bli lite engasjerende og interessant for dem. Det kan være nok å endre navn og supplere dataene som utgjør pasientens kontekst. Man kan også lage nye utfordringer som studentene skal forholde seg til i arbeidet med læringseksempelet. Et læringseksempel blir uansett kunstig da det er konstruert, og studentene, som skal lære et praktisk håndverk, går inn i dette fra en teoretisk synsvinkel. Læreren bør være oppdatert innen det kliniske feltet for å få med aktuell og oppdatert forskning og erfaringsbasert kunnskap innen sykepleie. Læringseksemplenes anvendelse Man kan altså vinkle og vektlegge momenter i læringseksemplene alt etter hva temaet for undervisningen er. Det samme gjelder selve temaet det kan være ensidig fokus på sykdomslære eller ernæring, eller det kan være forskjellige, etterfølgende utfordringer som retter seg mot sykepleierens opplevelse, sykepleiefaglig kunnskap, klinikk, kultur, etikk, forståelse, handling og begrunnelse. Det er viktig å passe på at eksempelet ikke blir tvetydig. Studentene skal forstå innholdet og problemstillingene og de skal ha forståelse for hvilket temaområde ut fra pensum som fremkommer. Knyttet til læringseksempelet er det utfordringer og problemstillinger som studentene skal jobbe med. Disse må være tydelige og ikke for omfattende, slik at studentene ikke blir overfladiske, eller at de ikke orker å arbeide med eksempelet. Det er mulig å lage flere problemstillinger hvor studentene kan velge hvilke de vil arbeide med. Det kan være naturvitenskaplige, etiske, juridiske, rent pleiefaglige eller samfunnsfaglige tema man ønsker å belyse. Videre bør læreren selv ha forberedt noen momenter som er sentrale i arbeidet med eksempelet. Eksempelet er laget for at studentene skal lære noe om ett eller flere tema som læreren styrer gjennom formuleringer, innhold og fokus. Læreren må være forberedt til presentasjon og diskusjon av studentenes arbeid med eksemplene i samlet gruppe. Man må tilse at studentene har arbeidet med de vesentlige temaene i læringseksemplene.

8 Klinisk sygepleje 20. årgang nr Ettertanke og avslutning I denne artikkelen har jeg belyst hva som er gode læringseksempler. Det er vanskelig å si noe entydig om hva som er gode læringseksempler. Det er vesentlig at læreren som lager eksemplene, har klinisk erfaring fra pasientpleie og er oppdatert innenfor forskning på de temaene som berøres i eksemplene. Læringseksemplene må være tydelige, gjenkjennelige og konkrete når det gjelder innhold, fokus og hensikt. Studentene som arbeider med eksemplene må følges opp i henhold til hensikten. Læreren kan være diskusjonspartner, veileder og kunnskapsperson. Ved anvendelse av læringseksempler i undervisningen i sykepleie har læreren mulighet for å integrere kunnskap fra sentrale, relevante sykepleiefaglige områder dersom det lages gode eksempler. Jeg mener integreringen vil kunne gi forståelse, kunnskap og noen relevante handlingsalternativer. Som ved all annen undervisning kreves det grundig forberedelse når studentene skal arbeide med læringseksempler. Læringseksempelet som omhandler en pasienthistorie, kan ha sin opprinnelse i virkeligheten. Likevel vil det være en konstruksjon for den som skal arbeide med læringseksempelet. Man har ikke selv vært i situasjonen sammen med den omtalte pasienten. Det er nesten alltid mange måter å forstå pasienten og hans situasjon, og det vil ofte være flere handlingsalternativ. Studentene velger også hvilken kunnskap de vil fokusere på, selv om læringseksempelet som sådan oppmuntrer til læring av spesifikk kunnskap. Det gjelder derfor å lage gode læringseksempler. Lektor Ingrid Drageset Ringselveien 26 N-9100 Kvaløysletta LITTERATUR 01. Drageset I. Fag og utdanning hvor går veien til kompetente sykepleiere? Tromsø: Eureka forlag; Martinsen K. Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe; Fause Å. Et yrke som de andre? I: Fause Å, Micaelsen A. Et fag i kamp for livet. Sykepleiens historie i Norge. Bergen: Fagbokforlaget; Harnett P, Cartmill J, Glare P. Oncology; a case-based manual. New York: Oxford University Press; Utdannings- og forskningsdepartementet. Rammeplan for sykepleieutdanning Oslo; Utdannings- og forskningsdepartementet; Saugstad T. Sundhedspædagogiske overvejelser. I: Saugstad T, Mach-Zagal R. Sundhedspædagogik for praktikere. 2. udg. København: Munksgaard Danmark; Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om helsetjenesten i kommunene nr Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om helsepersonell m.v. nr Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; Skott C. Livsberättelser och språk. I: Skott C, ed. Berättelsens praktik och teori narrativ forskning i ett hermeneutisk perspektiv. Lund: Författarna och Studentlitteratur; Aadland E. Og eg ser på deg... Vitenskapsteori og metode i helse- og sosialfag. Oslo: Universitetsforlaget; Seljelid E. Kan omsorg læres? Fortellingen som pedagogisk hjelpemiddel. Bergen: Fagbokforlaget; Nortvedt P, Grimen H. Sensibilitet og refleksjon. Filosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; Lundby G. Historier og terapi: Om narrativer, konstruksjonisme og nyskriving av historier. Oslo: Tano Aschehoug; Illeris K. Læring aktuell læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. København: Gyldendal akademisk; Bjørk IT. Refleksjon over egen praksis. I: Bjørk IT, Bjerknes MS, eds. Å lære i praksis, en veiviser for studenten. Oslo: Universitetsforlaget; 2003.

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del.

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del. IHS.3.3.3 lnstitutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter,

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Anne Lise Falch, intensivsykepleier, klinisk spesialist.

Anne Lise Falch, intensivsykepleier, klinisk spesialist. Hvordan fremme verbalt bekreftende kommunikasjon i møte med den postoperative pasienten? Anne Lise Falch, intensivsykepleier, klinisk spesialist. Innhold Bakgrunn Mål Metode Kommunikasjons verktøy Simulering

Detaljer

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt art forord] forord Dette er en bok om å utvikle faglig skjønn og om å utvikle faglig dyktighet. Filosofen og sykepleieren Kari Martinsen sier: «Godt skjønn er den rette bedømmelsen, hvor handlingsfornuft,

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Affected and responisble: Family caregivers in interaction with chronically ill persons and health professionals Menneskelig nær faglig sterk

Affected and responisble: Family caregivers in interaction with chronically ill persons and health professionals Menneskelig nær faglig sterk PhD avhandling Gunvor Aasbø Affected and responisble: Family caregivers in interaction with chronically ill persons and health professionals Pårørendes rolle, erfaring og behov som relasjonelle Individet

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie 1 of 13 18.02.2011 14:07 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver KRITERIER FORKLARING 1. Er relevant for sykepleie Besvarelsen er i samsvar med sykepleiens fokus, funksjon og/eller innhold 2. Reflekterer over praksis Refleksjon

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Planlagte forhåndssamtaler En planlagt forhåndssamtale på sykehjem innebærer at

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 Hvordan blir sykepleiens framtid? Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 København 18. mars Herdis Alvsvåg Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen 1 Litt historie 1981: Har sykepleien en framtid? Oslo: Universitetsforlaget

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. I hvilken grad har spesielle forhold i livet ditt hatt betydning for at du ønsket å ta en sykepleierutdanning? Bestemte personer (utenom

Detaljer

Hva kan studentene lære her? En beskrivelse av læresituasjoner i klinisk praksis. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt

Hva kan studentene lære her? En beskrivelse av læresituasjoner i klinisk praksis. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt Hva kan studentene lære her? En beskrivelse av læresituasjoner i klinisk praksis. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt Ragnhild Nicolaisen, Universitetslektor, Sykepleierutdanningen UiT, Campus Tromsø

Detaljer

Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015. «Etikk og kommunikasjon»

Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015. «Etikk og kommunikasjon» Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015 «Etikk og kommunikasjon» Etikkfasilitatorer og nettverkskontakter i UHT - Drammen Kommunikasjon i etisk perspektiv: Jeg må finne og være hos deg! «At man, naar det

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Id-nummer: Ikke viktig i det hele tatt

Id-nummer: Ikke viktig i det hele tatt SD-1, fase 1 _ høsten 2000 Id-nummer: TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. Hva ønsker du å bruke sykepleierutdanningen til? Ikke i Bli en god sykepleier Bruke utdanningen i et annet yrke Legge grunnlag

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Omsorg til personer i sårbare situasjoner

Omsorg til personer i sårbare situasjoner Omsorg til personer i sårbare situasjoner - Praksisfortellinger som inngang til forståelse Nærvær når identitet er truet En phd. studie av god omsorg Pleiernes fortalte erfaringer med god omsorg fra egen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

SD-1, fase 2 _ våren 2003

SD-1, fase 2 _ våren 2003 SD-1, fase 2 _ våren 2003 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. Hva ønsker du å bruke sykepleierutdanningen til? SETT KRYSS Bli en god sykepleier Bruke utdanningen i et annet yrke Legge grunnlag for

Detaljer

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Planlagte forberedende samtaler En planlagt forberedende samtale innebærer at pasient og/eller pårørende

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde.

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde. Emne VAN151_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:59 Anestesisykepleie II Emnekode: VAN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis

Evidensbasert sykepleie i møte med praksis Evidensbasert sykepleie i møte med praksis En kvalitativ studie basert på intervju med 8 intensivsykepleiere Avvenning av respirator som eksempel på evidensbasert sykepleie. Hvordan erfarer intensivsykepleiere

Detaljer

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Omorganisering Brukermedvirkning Retningslinjer Eldrebølge Kvalitetsforskrifter Avviksmeldinger Prioriteringer

Detaljer

Last ned Klinisk sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Klinisk sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Klinisk sykepleie 1 Last ned ISBN: 9788205483392 Antall sider: 572 Format: PDF Filstørrelse:17.21 Mb Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget

Detaljer

Last ned Klinisk sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle,

Last ned Klinisk sykepleie 1. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 1 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Last ned Klinisk sykepleie 1 Last ned ISBN: 9788205483392 Antall sider: 572 Format: PDF Filstørrelse: 19.83 Mb Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Sluttrapport: Den siste fasen av livet

Sluttrapport: Den siste fasen av livet Sluttrapport: Den siste fasen av livet Prosjektnummer: 2012/3/0360 Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Last ned Klinisk sykepleie 2. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 2 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Klinisk sykepleie 2. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Klinisk sykepleie 2 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Klinisk sykepleie 2 Last ned ISBN: 9788205483408 Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse:21.64 Mb Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget

Detaljer

Last ned Klinisk sykepleie 2. Last ned. ISBN: Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse: Mb

Last ned Klinisk sykepleie 2. Last ned. ISBN: Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse: Mb Last ned Klinisk sykepleie 2 Last ned ISBN: 9788205483408 Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse: 10.93 Mb Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Hva gjør en lindrende jobb med oss som personale? Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13

Hva gjør en lindrende jobb med oss som personale? Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 Hva gjør en lindrende jobb med oss som personale? Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 Nærhet vs. stoppeklokke Nærværskompetanse innenfor eksisterende rammer Caregiver stress and staff support samtidighet

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Simulering en læringsmetode i oppøving av studentenes evne til klinisk vurdering?

Simulering en læringsmetode i oppøving av studentenes evne til klinisk vurdering? Simulering en læringsmetode i oppøving av studentenes evne til klinisk vurdering? Helene M. Storebø Opheim Inger Taasen Høgskolen i Oslo og Akershus Skandinavisk konferanse om simulering Gjøvik 10.april

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid (http://lovdata.no/dokument/nl/lov/2011-06-24-30).

Detaljer

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010 Lars Helge Myrset Etikkprosjektet i Stavanger kommune Pilotprosjekt ved Bergåstjern og Tasta sykehjem. Kartlegging. Spørreundersøkelse h 2008 og v 2010. Har

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Etiske dilemma/ Verdier på spill. Hvilke verdier står på spill? Hva er viktig? Hvorfor er dette viktig? Og for hvem?

Etiske dilemma/ Verdier på spill. Hvilke verdier står på spill? Hva er viktig? Hvorfor er dette viktig? Og for hvem? Sme modellen for drøfting av etiske dilemma Sak/Dilemma: Fakta i saken/ Situasjonsbeskrivelse Involverte/berørte parter Etiske dilemma/ Verdier på spill Handlings alternativer Mulige råd Hva er fakta i

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem De døende gamle Retningslinjer for etiske avgjørelser om avslutning av livsforlengende behandlingstiltak Bergen Røde Kors Sykehjem Husebø - jan - 06 2 1. Etiske avgjørelser om å avslutte eller unnlate

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

Lokalt akuttmedisinsk team

Lokalt akuttmedisinsk team Sykepleiernes erfaring med akuttmedisin og lokal teamtrening i Bjarkøy kommune en undersøkelse fra 2009 Petra Parschat, Kommunelege i Bjarkøy Sissel P. Fenes, Pleie- omsorgleder I Bjarkøy kommune Frank

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap marit.kirkevold@medisin.uio.no Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Åndelig/ eksistensiell omsorg Vi derfinerer det åndelige området som helheten av de eksistensielle spørsmålene

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Pilotprosjekt: Etisk og faglig refleksjon i klinisk praksis i sykehjem v/ Gerd Sylvi Sellevold, førstelektor, LDH

Pilotprosjekt: Etisk og faglig refleksjon i klinisk praksis i sykehjem v/ Gerd Sylvi Sellevold, førstelektor, LDH Pilotprosjekt: Etisk og faglig refleksjon i klinisk praksis i sykehjem v/ Gerd Sylvi Sellevold, førstelektor, LDH Et samarbeidsprosjekt mellom Lovisenberg diakonale høgskole og Cathinka Guldberg-senteret

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FJ E L L R E G I O N E N Fjellregionen Utfordring: Antall yrkesaktive Antall eldre 5500 innb, 5,4%>80

Detaljer

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere?

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Prof. em. Sidsel Lied Landskonferansen for studie- og praksisledere Hamar 11.mai 2016 To viktige presiseringer 1. Når lærerstudenter

Detaljer

Etisk kompetanse - praktisk dømmekraft og klokskap i møte med flyktninger

Etisk kompetanse - praktisk dømmekraft og klokskap i møte med flyktninger Etisk kompetanse - praktisk dømmekraft og klokskap i møte med flyktninger Kristin Midttun, seniorrådgiver Nasjonal enhet for karriereveiledning Etikk er systematisk tenkning om hva som er moralsk godt,

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer