Hypertensjon. Sammendrag for allmennpraksis kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hypertensjon. Sammendrag for allmennpraksis kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15"

Transkript

1 Hypertensjon. Sammendrag for allmennpraksis kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15

2 Definisjon Hypertensjon er ingen sykdom i seg selv, men er en av flere risikofaktorer for hjerneslag, hjerteinfarkt og nyresykdom, og det er vist at behandling reduserer risikoen for å utvikle sykdom Essensiell hypertensjon, som utgjør 95% av tilfellene, er uten kjent årsak Hypertensjon er definert ut fra en risikovurdering og antatt gevinst av behandling Norsk Elektronisk Legehåndbok. Hypertensjon

3 Hvorfor er forebygging og behandling av hypertensjon viktig? Hypertensjon er en stor hvis ikke den viktigste risikofaktoren for kardiovaskulær (KV) sykdom i Europa og verden. Hypertensjon rammer rundt % av den voksne befolkningen i Europa. Allmennlegen har den grunnleggende rollen i forebygging av hypertensjon, hovedsakelig oppnådd gjennom sunn livsstil, i tidlig identifisering av hypertensjon og i forvaltning av et forhøyet blodtrykk (BT) gjennom både livsstil modifikasjon og blodtrykkssenkende behandling. Livsstilstiltak inkluderer salt-begrensning, sunt kosthold, moderasjon av alkoholforbruk, vektreduksjon, regelmessig mosjon og røykeslutt.

4 Hvordan diagnostisere hypertensjon? Diagnosen til hypertensjonen er basert på minst to BT-målinger i sittende stilling ved minst to visitter ved hjelp av en validert enhet. Hypertensjon på kontoret er definert som systolisk blodtrykk 140 mmhg og/eller diastolisk blodtrykk 90 mmhg. Out-of-office BT med hjemmeblodtrykksmåling eller, hvis tilgjengelig, ambulatorisk blodtrykksmåling (24-timers BT) er et viktig supplement til vanlig kontorblodtrykksmåling, hovedsakelig for å utelukke normalt BT fra det medisinske miljøet ( hvitfrakkshypertensjon ). Cut-off verdi for hjemmeblodtrykk (eller ambulatorisk BT på dagtid) er 135/85 mmhg.

5 Definisjoner av hypertensjon Kategori Systolisk BT (mmhg) Diastolisk BT (mmhg) KontorBT 140 og/eller 90 Ambulatorisk BT Dagtid (våken) 135 og/eller 85 Natt tid (sovende) 120 og/eller timer 130 og/eller 80 HjemmeBT 135 og/eller 85

6 Indikasjon for 24-timers blodtrykksmåling Uvanlig variabilitet av kontorblodtrykk Markert forskjell mellom kontor- og hjemmeblodtrykk Mistenkt "white-coat" kontorblodtrykk - uten andre risikofaktorer for hjerte-kar sykdom Mistanke om maskert hypertensjon Behandlingsresistent hypertensjon Etter hvert aktuelt ved alle nydiagnostiseringer av mild eller moderat hypertensjon Norsk Elektronisk Legehåndbok. Hypertensjon

7 Hvilke andre målinger bør man utføre hos pasienter med hypertensjon? Bortsett fra blodtrykksmåling, medisinsk historie og klinisk undersøkelse bør følgende laboratorieundersøkelser gjennomføres hos alle pasienter med hypertensjon for å fastslå tidlig risiko for KV sykdom, for å verifisere asymptomatisk organskade og sekundære årsaker til hypertensjon og for å veilede i pasientens behandling: Blod: hemoglobin/hematokrit; total, LDL og HDL kolesterol; triglyserider; glukose; natrium og kalium; urinsyre; kreatinin og estimering av GFR. Urin: mikroskopisk undersøkelse; proteinuri; mikroalbuminuri. Elektrokardiografi (EKG). Ytterligere diagnostiske tester bør være basert på funn fra tidligere tester.

8 Når bør man starte opp behandling mot hypertensjon? Oppstart av blodtrykkssenkende behandling veiledes av pasientens risikokategori i henhold til lagdeling av total KV risiko i lav, moderat, høy og svært høy risiko.

9 Blodtrykk (mmhg) Andre risikofaktorer, asymptomatisk Høyt normalt Grad 1 HT Grad 2 HT organskade eller SBT eller SBT eller SBT eller sykdom DBT DBT DBT Ingen andre RF 1-2 RF Lav risiko Lav risiko Moderat risiko Høy risiko Moderat risiko Moderat til høy risiko Høy risiko Høy risiko Høy risiko Høy risiko Høy til svært høy risiko 3 RF Lav til moderat Moderat til høy risiko risiko OS, KNS stadium 3 eller diabetes Moderat til høy risiko Symptomatisk KVS, KNS stadium 4 eller diabetes med OS/RFer Grad 3 HT SBT 180 eller DBT 110 Høy risiko Svært høy risiko Svært høy risiko Svært høy risiko Svært høy risiko BT = blodtrykk; KNS = kronisk nyresykdom; KVS = kardiovaskulær sykdom; DBT = diastolisk blodtrykk; HT = hypertensjon; OS = organskade; RF = risikofaktor; SBT = systolisk blodtrykk. Risikofaktorer inkluderer alder (M 55, K 65), mannlig kjønn, røyking, dyslipidemi, glukoseintoleranse, fedme og familiens historie for tidlig KVS. Asymptomatisk organskade innebærer hovedsakelig venstre ventrikkel hypertrofi, bevis på vaskulære skader og mikroalbuminuri.

10

11 Anbefalinger for oppstart av antihypertensiv behandling er som følger: Høy eller svært høy risiko: rask oppstart av blodtrykkssenkende medisiner sammen med livsstilstiltak. Lav eller moderat risiko: antihypertensiva bør vurderes hvis BT forblir >140/90 mmhg etter henholdsvis flere måneder eller uker med hensiktsmessige livsstilstiltak, eller ved vedvarende forhøyet out-ofoffice BT etter hensiktsmessige livsstilstiltak. Hos eldre pasienter med hypertensjon anbefales antihypertensiv behandling når SBT er 160 mmhg; medikamentell behandling kan også vurderes hos eldre (i hvert fall hos yngre enn 80 år og avhengig av pasientens risikokategori) når SBT er i mmhg rekkevidde, forutsatt at blodtrykkssenkende behandling er godt tolerert. Høyt normalt BT og yngre pasienter med isolert systolisk hypertensjon: medikamentell behandling anbefales ikke.

12 Hva er målet for blodtrykk ved antihypertensiv behandling? Målet for BT er <140/90 mmhg med få unntak. Målet for BT er <140/85 mmhg ved diabetes. Hos eldre pasienter er mål for SBT mmhg, men <140 mmhg kan vurderes hos spreke eldre. Hos eldre over 80 år er det anbefalt å redusere SBT til mmhg, hvis de er i god fysisk og mental tilstand.

13 Hvilke blodtrykkssenkende medikamenter bør man velge? Diuretika, betablokkere, kalsiumantagonister, ACE-hemmere og angiotensin-reseptorblokkere (ARB) er alle egnet for initiering og vedlikehold av blodtrykkssenkende behandling, enten som monoterapi eller i kombinasjonsbehandling. Noen legemidler bør vurderes som preferansevalg i spesielle forhold, for eksempel: nylig gjennomgått hjerteinfarkt (betablokkere, ACEhemmere, ARB); hjertesvikt (vanndrivende, betablokkere, ACE-hemmere, ARB, mineralocorticoid reseptorantagonist); diabetes eller nedsatt nyrefunksjon (ACE-hemmere, ARB); graviditet (metyldopa, labetalol, nifedipin).

14 Oppstart av antihypertensiv behandling med to-legemiddelkombinasjon kan vurderes hos pasienter med særlig høyt BT i utgangspunktet eller ved høy KV risiko. Blant de mange mulige kombinasjonene betraktes noen som mer egnet enn andre; grønne heltrukne linjer representerer foretrukne kombinasjoner; grønn stiplet linje: nyttig kombinasjon; svart stiplet linje: mulige kombinasjoner; og rødt sammenhengende linje: ikke anbefalt kombinasjon.

15 Behandlingsstrategier ved spesielle forhold

16 Hvitfrakks-hypertensjon og maskert hypertensjon Ved hvitfrakks-hypertensjon uten ytterligere risikofaktorer, er terapeutisk intervensjon begrenset til endringer i livsstil og tett oppfølging bør være garantert. Ved høy KV risiko kan antihypertensiv behandling bli vurdert. Ved maskert hypertensjon bør både livsstilstiltak og medikamentell behandling bli vurdert på grunn av høy KV risiko.

17 Eldre Når antihypertensiv terapi er indisert kan alle antihypertensive midler bli brukt, selv om diuretika og kalsiumantagonister kan være foretrukket ved isolert systolisk hypertensjon.

18 Graviditet Medikamentell behandling anbefales ved alvorlig hypertensjon i svangerskapet (BT >160/110 mmhg), kan vurderes i tilfelle av vedvarende BT 150/95 mmhg og ved BT 140/90 mmhg sammen med svangerskapshypertensjon, asymptomatisk organskade eller symptomer. Metyldopa, labetalol og nifedipin bør vurderes som preferanse antihypertensiva i svangerskapet. Blokkere av renin-angiotensin-system bør unngås hos kvinner som planlegger svangerskap eller er gravide.

19 Diabetes Det anbefales å oppstarte behandling når systolisk blodtrykk er 140 mmhg. Målet for BT er <140/85 mmhg. Alle klasser av antihypertensive legemidler kan anvendes, men blokkering av renin-angiotensinsystem kan være foretrukket, spesielt ved proteinuri eller mikroalbuminuri, men samtidig administrering av dobbel blokkering av renin-angiotensin-system bør unngås.

20 Nefropati Det anbefales å starte behandling når systolisk blodtrykk er 140 mmhg, målsetting <140 mmhg. Et mål for BT <130 mmhg kan vurderes i tilfelle av tydelig proteinuri. Blokkere av renin-angiotensin-system (men ikke i kombinasjon) er indisert ved proteinuri eller mikroalbuminuri.

21 Cerebrovaskulær sykdom Det anbefales ikke blodtrykkssenkende behandling i løpet av den første uken etter akutt hjerneslag, men behandling bør startes ved svært høyt systolisk BT. Blodtrykkssenkende behandling anbefales for hypertensive pasienter med tidligere slag eller TIA, når systolisk blodtrykk er 140 mmhg, målsetting <140 mmhg. Alle legemiddelregimer anbefales for disse pasientene, forutsatt at BT blir redusert effektivt.

22 Hjertesykdom. Koronar hjertesykdom Det anbefales å starte behandling, når systolisk blodtrykk er 140 mmhg, og alle antihypertensiva kan brukes, målsetting <140 mmhg. Betablokkere er anbefalt i tilfelle av nylig hjerteinfarkt, og betablokkere samt kalsiumantagonister for pasienter med angina pectoris.

23 Hjertesykdom. Hjertesvikt Diuretika, betablokkere, ACE-hemmere, angiotensin reseptorblokkere og/eller mineralkortikoid reseptorantagonister anbefales for pasienter med hjertesvikt eller alvorlig venstre ventrikkel dysfunksjon. Det er ingen bevis på at antihypertensiv behandling per se eller noen bestemte medikamenter er gunstige i tilfelle av bevart ejeksjonsfraksjon. Senkning av systolisk blodtrykk til rundt 140 mmhg bør vurderes for alle disse pasientene.

24 Hjertesykdom. Venstre ventrikkel hypertrofi Antihypertensiv behandling er anbefalt. Oppstart med virkemiddel som har vist større evne til å redusere venstre ventrikkel hypertrofi bør vurderes, dvs. ACE-hemmere, angiotensin reseptorblokkere og kalsiumantagonister.

25 Resistent hypertensjon I tilfelle av behandlingsresistent hypertensjon bør tilsetning av mineralocorticoid reseptorantagonist amilorid og/eller alfa-blokker doksazocin bli vurdert. I tilfelle av behandlingsineffektivitet kan invasive prosedyrer som for eksempel nyre-denervering og baroreceptor stimulering vurderes.

26 Hvordan bør en behandle risikofaktorer? Det anbefales å bruke statinbehandling hos hypertensive pasienter med moderat til høy KV risiko (SCORE >1-5%). Målet for LDL kolesterol er <3,0 mmol/l. Hos pasienter med åpenbar koronar hjertesykdom - LDL kolesterol nivå <1,8 mmol/l. Blodplatehemmende behandling, spesielt lavdose acetylsalisylsyre, er anbefalt hos hypertensive pasienter med tidligere KV hendelser, nedsatt nyrefunksjon eller ved høy KV risiko, forutsatt at BT er godt kontrollert. Hos hypertensive pasienter med diabetes anbefales HbA1c <7,0%. Hos eldre pasienter med langvarig diabetes, flere samtidige sykdommer og høy KV risiko bør målet for HbA1c vurderes <7,5-8,0%.

27 Hvordan bør en følge opp pasienter med hypertensjon i allmennpraksis? Mennesker med høyt normalt BT eller hvitfrakkshypertensjon, selv ubehandlet, bør få regelmessig oppfølging, minst årlig, for å måle kontor-bt og out-of-office BT, for å sjekke KV risikoprofil og forsterke anbefalinger om endringer i livsstil.

28 Etter oppstart av blodtrykkssenkende medisiner bør pasienten vurderes med 2 til 4 ukers mellomrom for å kontrollere effekten på BT og mulige bivirkninger. Når ønsket BT er oppnådd bør senere konsultasjoner planlegges i løpet av få måneder. Avhengig av den lokale organiseringen til helsevesenet kan senere kontroller bli utført av ikkelege helsepersonell, for eksempel sykepleiere. For stabile pasienter kan hjemmeblodtrykksmåling og elektronisk kommunikasjon med legen også være et akseptabelt alternativ. Det anbefales å vurdere risikofaktorer og asymptomatisk organskade minst hvert annet år.

29 Funnet av et ukontrollert BT bør alltid føre til et søk etter årsaken(e) som for eksempel et dårlig samsvar, vedvarende hvitfrakk-effekt eller bruk av BT-hevende stoffer. Nødvendige tiltak må iverksettes for å forbedre blodtrykkskontroll.

30 Når henvise til spesialist Ved raskt aksellererende hypertensjon Ved dårlig behandlingseffekt, etter å ha kombinert tre legemidler i adekvate doser Ved mistanke om nyresykdom (proteinuri) Gravide Norsk Elektronisk Legehåndbok. Hypertensjon

31 Grenseoppgang Innleggelse som øyeblikkelig hjelp ved hypertensiv krise, dvs. alvorlig hypertensjon med akutt oppståtte nevrologiske eller kardiale symptomer vanskelig regulerbart blodtrykk og samtidig alvorlige komplikasjoner, f.eks. hjertesvikt, koronare eller cerebrale symptomer graviditet med preeklampsi eller eklampsi Henvis ved mistanke om sekundær hypertensjon Konferer med indremedisiner ved særlig høyt blodtrykk, f.eks. > mmhg systolisk eller > mmhg diastolisk Norsk Elektronisk Legehåndbok. Hypertensjon

32 Sjekkliste for henvisning Formålet med henvisningen Diagnostikk? Terapi? Behandlingsresistens? Annet? Sykehistorie Debut og varighet? Progresjon? Hvilken blodtrykksapparatur brukes? Beskriv målemetoden. Måleresultater? Ev. symptomer? Stressnivå? Intervensjoner - livsstil? fysisk aktivitet? røyking? medikamenter? Effekter? Familiær disposisjon? Kardiovaskulær sykdom? Andre sykdommer av relevans? Aktuell medikasjon? Kliniske funn Blodtrykk. Overvekt? Puls, auskultasjon av hjerte, perifer sirkulasjon, ev. tegn til retinopati. Hva er totalrisikoen? - bruk risikokalkulatoren. Tilleggsundersøkelser KMI, urinstix, HbA1c, elektrolytter, kreatinin, totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider. EKG - tegn til venstre ventrikkelhypertrofi eller infarktsekvele? Ev. resultat av tidligere bildeundersøkelser? Norsk Elektronisk Legehåndbok. Hypertensjon

33 2009 "Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer Retningslinjene inneholder en risikotabell og en ledsagende tabell med prioriteringer om hvem som bør tilbys forebyggende behandling (NORRISK data). Kalkulatoren beregner 10-årsrisiko for kardiovaskulær død i % Norsk Elektronisk Legehåndbok

ESC - Retningslinjer i Lommeformat

ESC - Retningslinjer i Lommeformat ESC - Retningslinjer i Lommeformat 2007 Veiledning for håndtering av hypertensjon* ESH-ESC Ekspertkomité for praktisk veiledning om hypertensjon Leder: Giuseppe Mancia (ESH) Leder: Guy de Backer (ESC)

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Kortversjon

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Kortversjon Nasjonale faglige retningslinjer IS-1801 Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Kortversjon Figur 1. Framstilling av behandlingskjeden ved hjerneslag/tia. Bredden på pilene antyder noe om andelen

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2012 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk

Detaljer

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer er uregelmessig atrieaktivitet med 350-600 impulser per minutt. Ved atrieflutter 250-350 impulser

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid.

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. 1. LEGEMIDLETS NAVN CoAprovel 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. Hjelpestoff:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek?

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Kartlegging og utforming av blodtrykksmåling som en etterspurt helsetjeneste i norske apotek. Mariam Agharbi Examensarbeid i farmasi 30 hp Masterprogrammet

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency (0) Refusjonsrapport - exenatid (Byetta) til behandling av diabetes type 2 i Oppsummering Formålet med denne rapporten er å vurdere om exenatid i kombinasjon med metformin ogleller

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 Skrevet av Michael Carter Første norske utgave 2010 Tilpasset fra første engelske utgave 2009 Takk til Kirsti Spaven for oversettelse av denne ressursen

Detaljer

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt?

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin,universitetet i Tromsø Christina

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING Wai Joe Chan / Zahir Hussain Shah Kull H-00 2005 1 Innhold Forord... 3 Diabetes mellitus... 4 Prevalens av diabetes mellitus i Norge... 6 Mangelfull

Detaljer