Profesjonell yrkesutøvelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonell yrkesutøvelse"

Transkript

1 6 1 profesjonell yrkesutøvelse 7 Bente tar en faglig vurdering ut fra det hun ser, det hun vet om pasienten fra før, og fagkunnskapene sine. Hun har tidligere vært i en liknende situasjon og vet hvordan hun skal håndtere den. Hennes erfaring kombinert med gode fagkunnskaper gjør at hun kan arbeide raskt og effektivt. Hun håndterer situasjonen slik som det kan forventes av en profesjonell helsesekretær. Utvikling av yrket Leger har alltid hatt behov for assistanse, men utdanningen hjelperne hadde, kunne ofte være tilfeldig. Legesekretærutdanningen ble startet av Den Norske Lægeforening i Det var legenes behov for hjelp til både kontorarbeid og laboratoriearbeid som var bakgrunnen. Det første kurset var på 8 måneder. Elevene hadde ulik yrkesbakgrunn. Noen kom fra helsevesenet, andre fra kontoryrker, mens noen også var «legefruer». 1 Profesjonell yrkesutøvelse I tråd med samfunnsendringene utviklet helsesekretæryrket seg til å bli en egen profesjon med spesifikke arbeidsoppgaver. Fra 1994 gikk profesjonen og utdanningsløpet over til å hete helsesekretær. Etter innføring av Kunnskapsløftet i videregående skole heter faget fortsatt helsesekretær, og programområdet heter Vg3 helsesekretær. Hva betyr profesjonell Ordet profesjonell kommer fra profesjon og det latinske ordet professio, som brukes for å beskrive et lønnet yrke som kjennetegnes av en spesiell fagkompetanse. Å opptre profesjonelt tar utgangspunkt i faglig kunnskap og praktiske ferdigheter, så vel som personlige egenskaper, verdier og holdninger. Fra læreplanen: K1 Eleven skal kunne drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helsesekretæren. Bente arbeider raskt og effektivt når hun fester EKG-elektrodene på brystet til pasienten. Hun skjønner at situasjonen er akutt, og at minuttene teller. Pasienten er en 65 år gammel mann som kom til legekontoret sammen med kona si. Han var da svært blek og pustet tungt. Bente vet at han har hatt et hjerteinfarkt tidligere, og skjønte at det kunne være et nytt infarkt. Hun ringte inn til legen, som ordinerte et EKG. Så ble hun med pasienten inn på undersøkelsesrommet. Viktige kjennetegn ved et yrke kan med et annet ord kalles nøkkelkvalifikasjoner, og de er selve fundamentet for yrket. Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på dette som en livskompetanse, som innebærer evnen til problemløsning kritisk tenkning selvhevdelse kommunikasjon å stå imot gruppepress å ta beslutninger å kunne takle uro og stress å tilpasse seg nye miljøer å kjenne seg selv Hva tror du at det innebærer å være profesjonell helsesekretær profesjon = fag eller yrke som kjennetegnes av en spesiell kompetanse profesjonell = en person som opptrer med faglig kompetanse i et yrke

2 8 1 profesjonell yrkesutøvelse 9 For deg som helsesekretær innebærer disse nøkkelkvalifikasjonene at du bruker fagkompetansen din og omsetter den i praksis. Du må kunne ta ansvar og jobbe nøyaktig og effektivt. Som helsesekretær bruker du deg selv som et verktøy, og det stilles krav til dine personlige egenskaper. Du må ha evne til omsorg og empati, og du må kunne være et medmenneske. Å jobbe etter de yrkesetiske retningslinjene i faget er en forutsetning. I tillegg må du ha evnen til å samarbeide og til å kommunisere med både pasienten, pårørende og annet helsepersonell. Når du kjenner din egen kompetanse og bruker kunnskapene dine til beste for pasienten eller kunden, vil du oppleve både arbeidsglede og en følelse av mestring. Å være profesjonell må altså ses som en helhet der fokus ligger både på faglige kunnskaper og ferdigheter og på personlige egenskaper. Ved å stille spørsmål og reflektere over situasjoner du kommer opp i, kan du utvikle din personlige kompetanse og dine faglige kvalifikasjoner: Hva skjedde, hvorfor skjedde det, og hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes Med en profesjon følger yrkesrolle og yrkesstolthet. Som helsesekretær vil du formes inn i en rolle og kultur knyttet til yrket, og vi sier at du får en yrkesidentitet. Å bruke fagkompetansen Som profesjonell yrkesutøver stilles det høye krav til fagkunnskapene dine, og i kombinasjon med personlige egenskaper og erfaringer utøver du en profesjon og innehar en kompetanse. Når du er ferdig utdannet, må du holde fagkunnskapen ved like og følge med på den faglige utviklingen av yrket ditt. Det kan du blant annet gjøre gjennom å gå på fagkurs og lese faglitteratur. Det er også viktig å følge med på ny forskning innenfor feltet og delta i faglige diskusjoner med kolleger. Kjenne eget kompetanseområde Ordet kompetanse kommer av det latinske ordet competentia, som betyr å kunne noe. Det brukes ofte når vi beskriver arbeidsoppgaver for et yrke. Fagkompetansen må ses sammen med hvilke krav som stilles til arbeidsoppgavene som skal utføres. Linda Lai er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, og hun sier om følgende kompetanse: Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Linda Lai, 2004 Som helsesekretær har du en klart definert beskrivelse av de arbeidsoppgavene du skal utføre. Det er viktig at du ikke går ut over din egen kompetanse. Det er for eksempel ikke din oppgave å fortelle om et EKG-resultat til pasienten, selv om du kan lese en EKG-utskrift, det må legen gjøre. Det er heller ikke din oppgave å stille diagnoser eller gi råd om behandling uten at legen har godkjent det.

3 10 1 profesjonell yrkesutøvelse 11 E K S E M P E L Eva jobber som helsesekretær på Vik legekontor. En ettermiddag melder en pasient seg i luken, med sterke smerter i håndleddet. Legen har gått for dagen. Eva sender pasienten hjem med en støttebandasje og sier det er en forstuvning. Pasienten kommer tilbake uanmeldt neste dag, og legen påviser et brudd. Hvordan syns du Eva håndterte situasjonen Hva ville du ha gjort I casen innledningsvis i kapitlet leser du om Bente og hvordan hun håndterer situasjonen profesjonelt. Hun går ikke utover sitt kompetanseområde, selv om hun skjønner at pasienten må ta EKG. Hun ringer til legen for en vurdering av neste tiltak, og på den måten samarbeider hun med legen. Det tverrfaglige samarbeidet krever respekt for hverandres profesjon, og at alle har forskjellig funksjon når de yter tjenester til pasienten. Du kan lese mer om tverrfaglig samarbeid seinere i kapitlet. Autorisasjon Når du har gjennomført og bestått utdanningen som helsesekretær, kan du søke om autorisasjon. Å være autorisert innebærer en sikkerhet for at du har de kvalifikasjonene som kreves for yrket, og du kan kalle deg helsesekretær. Autorisasjon er viktig for å ivareta pasientens sikkerhet og sikre kvaliteten på helsetjenesten. Når du blir autorisert, følger det et ansvar om å arbeide forsvarlig gjennom gode fagkunnskaper, gjennom etisk bevissthet og ved å kjenne din egen kompetanse. Du må overholde taushetsplikten, og du plikter å dokumentere arbeidet ditt i pasientjournalen. Les mer om pasientdokumentasjon og taushetsplikt i kapittel 7 og 8. Følge lover og retningslinjer Som helsesekretær er det flere lover og retningslinjer som du må være kjent med og følge. Noen av de viktigste lovene er helsepersonelloven pasientrettighetsloven psykisk helsevernloven spesialisthelsetjenesteloven sosialtjenesteloven forvaltningsloven smittevernloven kommunehelsetjenesteloven Du kan lese mer om lovene i boka Yrkesutøvelse, her skal vi bare si litt mer om helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Helsepersonelloven er en av de viktigste lovene for å sikre kvaliteten på helsepersonell og helsetjenester. Den gjelder for alt helsepersonell og all virksomhet som yter helsehjelp i Norge. Den gjelder også for elever og studenter under opplæring. Under helsepersonelloven finnes det også bestemmelser om taushetsplikten. Pasientrettighetsloven gjelder for alle mennesker i Norge, og den skal sikre alle lik tilgang på god helsehjelp og ivareta pasientens rettigheter overfor helsetjenesten. Den skal sikre respekten for den enkelte pasientens liv, integritet og menneskeverd. kompetanse = evnen til å klare en oppgave eller beherske et yrke i tråd med definerte krav og mål, og der evnen består av fagkunnskaper, ferdigheter og holdninger

4 12 1 profesjonell yrkesutøvelse 13 Å være et medmenneske Profesjonell omsorg Vi fødes sårbare og avhengige av andre menneskers nærhet. Tidlig i livet knytter vi livsviktige bånd til personene rundt oss. Det handler om et grunnleggende behov for at noen er til stede og gir oss varme, trygghet og næring, alt vi forbinder med naturlig omsorg. For det nyfødte barnet er det som oftest mor og far som er disse livsviktige omsorgspersonene. Gjennom trygge omsorgspersoner utvikler vi evnen til empati overfor andre. I løpet av livet kommer mange av oss i situasjoner der vi er helt avhengige av å bli sett og møtt av mennesker rundt oss. Som helsesekretær vil noen av oppgavene dine være nettopp å gi denne omsorgen på en profesjonell måte. Mennesker som er i en avhengighetsposisjon og ikke er i stand til å tilfredsstille behovene sine selv, kan oppleve det vanskelig å være den som mottar hjelp. Tap av innflytelse over sin egen situasjon kan gi følelsen av avmakt. Det er viktig at du er klar over disse mekanismene for å kunne opptre profesjonelt. Din evne til empati er en del av din profesjonelle yrkesutøvelse. Les mer om empati i kapittel 3. Kan empati læres Profesjonell og privat Noen ganger er det vanskelig å forholde seg profesjonelt, og følelsene tar overhånd. Du klarer ikke alltid å skille mellom egne følelser og pasientens følelser. Det kan for eksempel skje hvis du møter en pasient som opplever noe liknende det du selv har opplevd. Som profesjonell yrkesutøver skal du imidlertid kunne takle ulike situasjoner. I møtet mellom deg og pasienten må du klare å skille mellom din egen sårbarhet og pasientens. Hvordan kan din egen sårbarhet påvirke din profesjonelle yrkesutøvelse Hvor du enn går, så ta med deg hele ditt hjerte. Konfucius Som helsesekretær vil du møte mennesker i forskjellige situasjoner og faser i livet. Dette utfordrer og berører hele deg som menneske og fagperson. Pasienten skal alltid være i sentrum, og det å være profesjonell innebærer av og til bare å være til stede og lytte. Du må ha mot til å vise medmenneskelighet og forståelse, og anerkjenne den andres sårbarhet og verdier. Det er selvsagt en balanse mellom å vise nærhet og å holde avstand og ikke virke påtrengende med egne følelser. Som profesjonell yrkesutøver skal du ikke være privat, men du kan være personlig. E K S E M P E L Hanne er gravid i åttende måned og sitter nå inne hos legen. Hun har lenge prøvd å bli gravid, og har hatt to spontanaborter tidligere. Hanne har nettopp fått beskjed om at barnet hun bærer, er dødt, og hun er fortvilet. Du kjenner Hanne godt og er derfor kalt inn av legen for å være til stede og trøste henne. Når du kommer inn i rommet, ser du at hun har tårer i øynene. Du setter deg ned ved siden av henne, holder henne i hånden og spør hvordan hun har det. Da bryter hun ut i gråt og slenger seg rundt halsen på deg. Hennes fortvilelse går rett i hjertet på deg og får deg til å huske den gangen du selv mistet en jente i sjette svangerskapsmåned. Minnet er fortsatt veldig sårt for deg, og du føler tårene komme. I situasjonen med Hanne ovenfor, hva kunne du ha gjort hvis du tenker på det du har lest om å være profesjonell og personlig, men ikke privat I det å være profesjonell ligger også evnen til å markere en klar grense mellom arbeid og privatliv. Du skal være profesjonell, og du kan være personlig i noen sammenhenger, men ikke privat. empati = evne til innlevelse, til å forstå hvordan andre mennesker tenker og føler

5 14 1 profesjonell yrkesutøvelse 15 Privat Profesjonell Personlig Syns synd på Bruk av faglig kunnskap Medmenneske Glemmer å lytte Refleksjon, ydmykhet Empati Reagerer med «magen» Balanse mellom nærhet og avstand Til stede, passe nærhet Du skal ha pasienten i fokus, og du legger ikke ut om deg selv og dine private følelser til pasienten. Hvis det er relevant, kan du nevne egne følelser for å vise at du er et medmenneske. Noen ganger ønsker pasienten et nærmere forhold til deg enn det du syns er hensiktsmessig. Det kan være at du blir spurt om private opplevelser, følelser og tanker. Da må du klargjøre din rolle på en respektfull måte, samtidig som du opprettholder tilliten mellom dere. Det kan være uheldig hvis det blir for mye fokus på deg og ditt, og relasjonen mellom deg og pasienten blir av mer vennskapelig natur. Det kan også skje at pasienten gir deg ekstra oppmerksomhet av andre årsaker. Da er det viktig at du opptrer profesjonelt og holder grensene dine. Hvis du som helsesekretær både bor og jobber i samme område, er det stor mulighet for at du treffer pasientene dine på butikken eller andre steder i nærområdet. Da kan det bli vanskelig å skille mellom arbeid og privatliv. I slike tilfeller må du overlate initiativet til pasienten. Du må også huske på å overholde taushetsplikten hjemme og når du møter mennesker privat som kanskje kjenner noen av pasientene dine. Å følge yrkesetiske retningslinjer Ordet etikk kommer fra det greske ordet ethos. Det betyr skikk eller sedvane. Når vi snakker om etikk, må vi også si noe om moral. Vi kan si at etikk handler om tankene våre, og moralen er handlingene vi omsetter tankene til. Etikken er grunnlaget for moralen. For de fleste yrker finnes det yrkesetiske retningslinjer som er felles for yrket, og som vi må forholde oss til. Norsk Helsesekretærforbund (NHSF) har for eksempel utarbeidet egne retningslinjer for helsesekretærer, mens Fagforbundet har laget felles retningslinjer for alle yrkene innenfor helseog sosialsektoren. E K S E M P E L Våre valg i livet grunner seg på våre holdninger og verdier, og det gjelder også i yrkesutøvelsen. Som helsesekretær skal du yte omsorg og vise respekt og toleranse overfor pasientene. Noen ganger møter du situasjoner der du må ta mer bevisste valg og ta standpunkt for det som føles riktig for deg ut fra dine verdier. Etiske dilemmaer oppstår når normer og verdier kommer i konflikt med hverandre, for eksempel om du må assistere ved en abort når dine verdier sier at det er feil å ta abort. Du kan også oppleve det som vanskelig når pasienten selv bestemmer seg for å nekte behandling for en alvorlig sykdom, og du vet at det finnes relevant behandling. Da oppstår det en konflikt, et dilemma, mellom pasientens rett til å bestemme selv og din plikt til å yte hjelp. Ofte vil du møte mennesker med et annet livssyn og andre verdier i livet enn dine. Det kan oppleves som utfordrende og vanskelig noen ganger. Hans er innlagt i kirurgisk avdeling og tar kontakt med deg i ekspedisjonen. Han skal gjennomgå en planlagt operasjon for en utposning på aorta. Hans snakker åpent om at han tilhører en menighet som mener det er galt med blod overføring, og gjør det klart for deg at han ikke under noen omstendighet kommer til å ta imot blod. Operasjonen er risikabel, og du prøver å snakke med ham om det. Hans står på sitt, og du føler at du må respektere hans syn, selv om du rent faglig har gode begrunnelser for ditt synspunkt. Du ber Hans snakke med legen om dette. Det oppstår en konflikt mellom ulike verdier, og du må ta et standpunkt til hva du vil legge vekt på. Du må foreta en samlet vurdering av situasjonen. I yrkesetikken sies det at alle mennesker har rett til å bli møtt med respekt, toleranse og erkjennelse. Respekt og toleranse innebærer at du godtar det pasienten tror på, men du trenger ikke alltid være enig. Å samarbeide og å kommunisere Ulike profesjoner Du og kollegene dine har sammen et felles ansvar for at arbeidsmiljøet er positivt. Det er viktig å ha fokus på et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Mange forskjellige profesjoner samarbeider rundt pasienten med samme mål om å yte best mulig helsehjelp og omsorg. Som helsesekretær samarbeider du med leger og sykepleiere, men også med for eksempel bioingeniører. På samme måte som du viser respekt overfor pasientene og de pårørende, må du vise respekt overfor kollegene og samarbeidspartnerne dine. Yrkesetiske retningslinjer skal være med på å skape en felles plattform for utøvelsen av yrket. Som profesjonell helsesekretær må du være godt kjent med de retningslinjene som gjelder. Les mer om yrkesetikk i boka Yrkesutøvelse. yrkesetikk = etiske retningslinjer for hvordan man skal utføre et yrke

6 16 1 profesjonell yrkesutøvelse 17 Du er avhengig av å ha gode relasjoner til andre instanser og at samarbeidet er godt, det kommer også pasienten til gode. Det gjør du gjennom å være imøtekommende, serviceinnstilt og profesjonell. Fokuser på faglighet og pasientens behov når du samarbeider tverrfaglig. Pasientens behov er sammensatt, og du må se helheten, med både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Noen ganger kan det være vanskelig å samarbeide profesjonelt, og følelsene tar over. Da kan det oppstå en konflikt, og det kan du lese mer om i kapittel 4. Profesjonell kommunikasjon Når du møter pasienten, må du trå varsomt, og først når du har fått tillit, kan du ha mulighet til å nå inn til pasienten. For å få tillit må du anerkjenne pasientens opplevelse gjennom aktiv lytting, aksept og empati. Dine kunnskaper om hva som kjennetegner god kommunikasjon, bruker du også i samhandling med andre yrkesgrupper. Vi skiller mellom privat og profesjonell samtale. I den private samtalen er det en gjensidighet der begge parter blir sett og hørt. Den profesjonelle samtalen kjennetegnes av at du som helsesekretær fokuserer på den andres behov. Bruk aktiv lytting gjennom å se oppmerksomt på den som snakker, nikk og kom med oppfordringer om å fortelle mer der det er hensiktsmessig. Det handler ikke om at du skal sitte rolig og vente til pasienten har snakket ferdig. Du må ha et aktivt kroppsspråk og vise at du er interessert, at du respekterer og forstår det den andre sier. Å lytte er en aktiv handling. Les mer om god kommunikasjon i kapittel 3. Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. Dansk poet, ukjent SØKEORD: profesjon, profesjonell, fagkompetanse, autorisasjon, yrkesetikk, empati, etisk bevissthet, tverrfaglig

7 18 1 profesjonell yrkesutøvelse 19 REPETISJONSSPØRSMÅL 1 Hva betyr ordet profesjonell 2 Hva er fagkunnskaper 3 Hva ligger i begrepet fagkompetanse 4 Hva innebærer det å kjenne eget kompetanseområde 5 Hva kjennetegner yrkesstolthet og yrkesidentitet 6 Hvorfor må du ha autorisasjon for å kunne jobbe som helsesekretær 7 Nevn noen viktige lover du må kjenne til. 8 Hvordan utvikles dine empatiske evner OPPGAVER 1 Dine faglige kunnskaper og ferdigheter, men også personlige egenskaper, har betydning for profesjonaliteten din som helsesekretær. Jobb i grupper og lag én plakat med faglige kunnskaper og ferdigheter og én plakat med personlige egenskaper. Etterpå skal gruppen rangere punktene på plakaten, med de viktigste kunnskapene, ferdighetene og egenskapene først. Diskuter dere fram til enighet og begrunn synspunktene. Sammenlikn med de andre gruppene. Hva fant dere ut 2 Kompetanse knyttes til spesifikke arbeidsoppgaver for et yrke. Gå inn på hjemmesiden til Norsk Helsesekretærforbund og finn ut hvilke arbeidsoppgaver en helsesekretær har. 3 Det er viktig for din profesjonelle rolle som yrkesutøver at du har en tydelig identitet, og at du kjenner deg selv godt. Del klassen i grupper. Etter tur forteller dere hverandre hvem dere selv er som personer, med de styrker og svakheter dere har. Lag på bakgrunn av dette en samlet liste over egenskaper som dere mener er en styrke, og 9 Hvordan kan du vise en empatisk holdning overfor pasienten 10 Beskriv forskjellen mellom privat, profesjonell og personlig. 11 Hvilken betydning har yrkesetikken for din profesjonelle yrkesutøvelse 12 Hva er yrkesetiske retningslinjer 13 Hvordan oppstår et etisk dilemma 14 Hvorfor er tverrfaglig samarbeid viktig 15 Hva betyr det å se hele mennesket 16 Hva vil det si å kommunisere profesjonelt egenskaper dere mener er en svakhet. Diskuter hvordan styrkene og svakhetene kan påvirke deg i yrkesrollen din. 4 Du er nyutdannet helsesekretær, og det er din første uke på jobben. Fredag ettermiddag er du glad for at det er helg. Uka har vært hektisk, og du har følt deg stresset. Det er så mye nytt og mye å tenke på hele tiden. I tillegg har det vært sykdom blant kollegene, så du har hatt ekstra stor arbeidsbelastning. Du føler at du har gjort en dårlig jobb. Nå er du fortvilet og trøtt og lurer på hvordan i all verden du skal klare yrkesrollen som helsesekretær. a Diskuter i grupper hvordan vår yrkesidentitet formes. Hvordan tror du at din yrkesidentitet som helsesekretær kan utvikles b Hvordan kan du utvikle og holde ved like din fagkompetanse som helsesekretær 5 Når du er ferdig utdannet helsesekretær, kan du søke om autorisasjon. Finn ut hva det betyr for deg å være autorisert, og hvordan du kan bli det. Hva tror du at det betyr for din yrkesrolle at det er krav om autorisasjon 6 Lag et rollespill som viser en situasjon der en helsesekretær opptrer uprofesjonelt. Vis samme situasjon, men der helsesekretæren opptrer profesjonelt. 7 Diskuter etterpå hva forskjellen ligger i, og hvorfor. Begrunn synspunktene deres. 8 Åse er ny lege på arbeidsplassen der du jobber. Diskuter hvordan du kan være inkluderende og en god kollega og samarbeidspartner overfor henne. Lag en plakat med gode «kjøreregler» på hvordan dere kan være inkluderende overfor hverandre i klassen. 9 Som helsesekretær er det viktig at du skiller mellom arbeid og privatliv. Noen ganger kan det være vanskelig, og du føler at du mislykkes i å være profesjonell. Drøft hva det vil si å være medmenneske, og hvorfor det er viktig noen ganger bare å være medmenneske. Hvilke situasjoner tror du at det kan være 10 Sara kommer på legebesøk til legen der du jobber. Hun er hiv-smittet og skal ta noen blodprøver. Du vet at noen av kollegene dine syns dette er vanskelig å forholde seg til. Lag en case om situasjonen som viser hvordan du kan opptre profesjonelt overfor Sara, både med tanke på personlige egenskaper og faglige kunnskaper. Casen skal starte med mottak og avslutte med at pasienten går fra legekontoret. Din rolle som profesjonell helsesekretær og samhandlingen med pasienten og kollegene dine skal være tydelig.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. 2 pa s i e n t s e rv i c e 21 Alle yrkesgrupper innenfor helsesektoren yter på en eller annen måte service til andre mennesker. Når du nå har valgt å arbeide som helsesekretær, innebærer det automatisk

Detaljer

En profesjonell yrkesutøver

En profesjonell yrkesutøver KAPITTEL 1 Helsefagarbeiderens oppgaver og roller Kan jeg? 1 Hva er helsefagarbeiderens daglige arbeid? 2 Hvor kan helsearbeideren arbeide? 3 Hvem samarbeider helsefagarbeideren med? 4 Hva er en kompetanseplattform?

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS ARBEIDSHEFTE INNLEDNING Prosjektet «Mitt hjem Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. Prosjektet er et samarbeid mellom

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Kandidat nr: 214 Antall ord: 9660 Studieår: 2013 Kull: 180 Innleveringsdato: 22.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn for valg av tema.3

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer