HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET"

Transkript

1 HOLISTEN Nr Januar - februar Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon LEDER Etter at FNs klimapanel la fram sin siste rapport, diskuteres miljøet og klimaforandringene mer intensivt enn på lenge. Og bra er det. I Holistisk Forbunds formålsparagraf står det blant annet: «Holistisk Forbund er en organisasjon for dem som anerkjenner at holistisk praksis innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og jorden». Og videre: «Holistisk Forbund vil bidra til å fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæringer og The Earth Charter». En naturlig konsekvens av dette er, etter min mening, at Holistisk Forbund også engasjerer seg i den pågående klima- og miljødebatten, med et etisk utgangspunkt: Har vi lov til å stilletiende se på at vi er i ferd med å rasere miljøet, med blant annet utrydding av flerfoldige dyrearter og alvorlige konsekvenser for millioner av mennesker som resultat? Hermed oppfordres alle våre lokallag til å sette miljøet på dagsorden, gjennom å arrangere debatter, skrive leserinnlegg i avisene, eller rett og slett bare snakke med andre om dette. Men, klimaspørsmålet er også et politisk spørsmål. Derfor må vi, på den måten vi hver og en mener er best, utfordre våre politiske partier til å ta sin del av ansvaret. Og vi må bruke etiske problemstillinger som hovedargument. Etter å ha lest forrige nummer av Holisten, spurte en trettenårig sønn til et av våre medlemmer om Holistisk Forbund bare besto av eldre mennesker. Han fant lite som appellerte til de i hans alder. Her har vi også en utfordring. Mange unge mennesker er opptatt av miljøet og av fremtiden, ofte kanskje mer enn oss som nok kan kalles eldre. Med et synlig miljøengasjement fra Holistisk Forbunds side, kan vi kanskje også få noen unge øyne til å legge merke til oss. Og hva er vel bedre enn det? Hermed utfordrer jeg også unge til å fortelle oss hva som skal til for at de skal synes vi er en interessant og spennende organisasjon. Send oss gjerne noen ord, eller ta en telefon til oss. Kanskje noen til og med kan tenke seg å starte et lokallag, eller en ungdomsavdeling i et eksisterende lokallag. Ta kontakt om dere behøver hjelp. Holistisk Forbund begynner å få henvendelser om å bidra til holistiske vielses- og navneseremonier. Vi har også meddelt departementet at vi er interessert i å få vigselsrett i forhold til partnerskapsloven. Vi er allerede i gang med en gravferdsgruppe. Min holdning er at flere hoder oftest tenker bedre enn ett. Om du har ideer, eller rett og slett har lyst til å bidra med å utvikle slike seremonier, ber vi deg ta kontakt med oss. Vi skal formidle din henvendelse videre til rette vedkommende. Med vennlig hilsen HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET Av Per Grøholt, Oslo lokallag Jeg har lenge vært søkende - hva er helhet? Ja, kanskje hele livet. Fortsatt søker jeg. Det finnes mye i Holistisk Forbund som stemmer med min søken. Fra "Plattform" i HoF brosjyren finner jeg " Holisme er en helhetlig tankegang og et helhetlig livssyn som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten". Moderne vitenskap går i samme retning. "Vi lever ikke lengre i en mekanistisk og fragmentert verden styrt av tilfeldigheter - vi er snarere deltakere i en intimt sammenvevet verden som opptrer som et hele og utvikler seg som et hele. Fremtredende vitenskapsmenn og - kvinner er i ferd med å utvikle en helhetlig forståelse av virkeligheten - et holistisk paradigme. --- Vi er dypt og reelt forbundet med hverandre og med universet som helhet" (Fra forord i Laszlo`s bok Revolusjon i Vitenskapen). Likevel søker jeg videre. Det er ikke nok for meg at alt henger sammen. Jeg spør hva og hvordan henger det sammen og utvikler seg. Jeg finner et mulig svar i det holografiske bilde. " Hver del inneholder helhet uansett hvor liten den er. Kosmos består av et uendelig antall holoner som er sammenvevet - et Psi-felt (eller vakuum felt). Dette feltet er det indre univers som skaper alt i det ytre univers (Laszlo). Goethe ga det samme svaret for ca 100 år siden mht del/helhet. Intuitivt "forstår" jeg det. Siden hver del inneholder helheten kan det virke slik at hver del er bærer av en uendelig sammenheng. Et bilde vokser frem i min bevissthet som kan problematisere dette. Jeg forestiller meg et symfoniorkester. Hver utøver må spille som en del av en helhet for at orkesteret skal lykkes. I tillegg har orkestret en dirigent som bidrar til å skape helhet. Men da holder ikke lenger ideen helheten iboende hver del. Det er en ytre kraft som skaper helheten - dirigenten. I tillegg kommer notene - "helheten" er skrevet ned på forhånden. Men så får jeg et annet bilde. Jeg ser for meg et jazzorkester. Her finnes ikke noter eller dirigent. En musikalsk ide oppstår under spillingen, de andre i orkesteret griper ideen og sammen spiller de videre - utvikler ideen. Det er noe " intuitivt" som skjer i hvert øyeblikk. Musikken vokser frem helhetlig - og hver del - utøver, er bærer av det helhetlige - og er med på å skape nye helheter. Dette bilde gir meg en glede - kanskje er det noe i meg som avklares. Det vokser frem en innsikt i meg - fra helhet til iboende enhet i hver del. Gjennom enhet skapes helhet. Kanskje er jeg kommet et stykke videre i min søken? Kanskje må vi alle bli "jazzmusikere" for å være holister? Jeg stiller spørsmålet. Svaret får hver i sær søke selv. Bjørn Jansen styreleder

2 The Earth Charter - Erklæringen om jorden Verdier og prinsipper for en varig fremtid Av Irene Marøy Leif-Runar Forsth Norsk pådriver i prosessen med å ferdigstille The Earth Charter dokumentet I Holistisk Forbunds (HoF) Formålsparagraf står det listet opp hva HoF vil arbeide med. Holisten vil i utgavene fremover se nærmere på mulighetene for å gjøre noe aktivt innenfor disse områdene. Punktet vi skal se på i dette nummeret er: Å fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighets-erklæringer og Earth Charter. Hva er så The Earth Charter (EC)? Historien går helt tilbake til da Brundtlandkommisjonen avga sin rapport Vår Felles framtid til FN i En hovedkonklusjon var et behov for et nytt felles verdenscharter, som går videre enn menneskerettserklæringen, og fanger opp de nye dimensjonene i en stadig mer globalisert verden. I 1992 møttes mange av verdens ledere i Rio de Janeiro. Målet var å utarbeide og vedta et Earth Charter. I Norge startet en gruppe arbeidet for fullt våren 1999 med opprettelsen av en nasjonal arbeidskomitè som skulle organisere den norske prosessen. En faggruppe i ingeniørorganisasjonen Tekna, Oslo, har vært sekretariat. Gruppen besto av engasjerte personer, bl a Leif-Runar Forsth. Øyvind Solum var også med i den tidlige fasen med å etablere den norske aktiviteten. For å få en mer levende historie og tips om hvordan den enkelte kan bidra aktivt til prinsippene i EC, møtte vi Leif- Runar Forsth (LRF) til en samtale. Han har arbeidet aktivt med å få på plass teksten i EC og deltatt i en del konferanser rundt om i verden. Det er ikke alltid like lett å samles om alle nyansene i et dokument basert på et felles verdigrunnlag for hele verden. Den endelige versjonen ble utarbeidet i år 2000 på et møte i UNESCO. Hovedprinsippene innebar: 1. Respekt og omsorg for menneskeheten 2. Økologisk integritet 3. Sosial og økonomisk rettferdighet 4. Demokrati, ikkevold og fred. For en fullstendig versjon av EC, se den norske hjemmesiden LRF er spesielt stolt av det norske bidraget med å få kjærligheten inn i EC. Den endelige versjonen av punkt 1.2 lyder nemlig Ta vare på menneskeheten gjennom forståelse, innlevelse og kjærlighet. Det er to grunner til å ha med kjærlighet: 1. Du vet hvordan du vil behandle mennesker du føler kjærlighet for. På samme måte kan du behandle andre. 2. For alle mennesker er noe av det viktigste i livet kjærlighet til eller fra andre. Er det noen mennesker som vil være uenig i dette? Han presiserer at EC er et dokument som er blitt til ved mange høringer rundt om i verden. I Norge er det ikke en egen organisasjon som arbeider videre med å spre budskapet nedfelt i EC. Imidlertid fortsetter EC-prosessen. Det er nå viktig at enkeltmennesker, grupper, organisasjoner og nasjoner diskuterer og finner ut hvordan verdiene og prinsippene kan settes ut i praktisk handling. I Norge har blant annet bystyret i Oslo og kommunestyret i Lørenskog sluttet seg til EC. Det er realiserbart for alle å arbeide for at sitt bystyre/kommunestyre/organisasjon m fl slutter seg til prinsippene i EC. HoF vil om ikke så lenge legge ut forslag til fremgangsmåter på hjemmesiden sin. Det er fullt mulig å ta aksjon allerede nå. Både enkelt mennesker og organisasjoner kan gå inn på den internasjonale hjemmesiden til EC og registrere sin aksept (Se Endorse The Charter i høyre hjørne). Men enda viktigere er det at det arbeides med å fremme prinsippene i det daglige. Noen organisasjoner gjør prinsippene helt eller delvis til sine. Det er gjennnomførbart å lage prosjekter som tar tak i deler av erklæringen og arbeide med det. Les Charteret og bestem deg for hvor du vil gjøre en innsats! Alle kan bidra med noe, begynn med deg selv. Ta kontakt med meningsfeller og vær kreativ! LRF minner oss om at det skaper optimisme å ha noe å tro på og at aktiviteter basert på Earth Charter er en mulighet for det enkelte menneske til å bidra meningsfullt til verdens og menneskehetens fremtid. Holisten takker for et inspirerende møte!

3 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) på besøk hos Holistisk Forbund Referat fra møtet ved Irene Marøy Koordinator i STL Anders Huuse Kartzow sammen med andre gjester i livlig diskusjon La oss gå et stykke vei sammen er en serie med vandringer som gir innblikk i det flerreligiøse Norge, og åpner for samtaler om hverandres tro og livssyn. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har siden 2004 arrangert disse vandringene. Arrangementet innebærer at ulike tros- og livssynssamfunn inviterer hjem til sine forskjellige gudshus, bedehus, lokaler og lignende. Her forteller de om sin tro, hellige skrifter, myter, ritualer, tradisjoner osv. Onsdag den 14. februar var det Holistisk Forbunds tur til å presentere seg. Siden HoF ikke har noe tradisjonelt gudshus/forsamlingshus å vise frem, ble møtet ble holdt i HoF sine kontorlokaler i Motzfeldtsgate. Foruten representanter fra HoF, STL og forskjellige tros- og livssynssamfunn, hadde også en del lærere som underviste i KRL-faget møtt frem. Koordinator Anders Huse Kartzow ønsket velkommen på vegne av STL. Han opplyste at formålet med denne møteserien er å få bedre forståelse for hverandres tro og inviterte til samtale om HoFs verdier og livssyn. Møterommet var pyntet med lys og gjort trivelig for anledningen. HoFs sekretær Stian Eriksen ønsket velkommen og styreleder Bjørn Jansen tok over og presenterte HoFs tilblivelse/korte historie, formål, plattform og filosofi. Landsutvalgsleder for ritualer Bente Scott-Amundsen presenterte hva HoF har gjort for å utvikle hensiktsmessige ritualer for livets viktige milepæler: Navnesermoni, konfirmasjon, vielse og gravferd. Medlemmene i HoF har uttrykt behov for ritualer med mening og innhold hvor en kan uttrykke spiritualitet utenfor religionene. De har savnet glede, mening og energi og følte de tradisjonelle ritualene var for passive. En ønsker mer deltagelse i ritualet. Med dette som bakgrunn/motivasjon, arbeides det videre i HoF med utvikling av ritualer. Det er avholdt konfirmasjon med en gruppe konfirmanter våren 2006 og det planlegges en ny konfirmasjon våren En arbeidsgruppe er i gang med å utarbeide gravferdsritualer og en håper på å etablere grupper som kan utvikle og gjennomføre navnesermonier og vielse. Landsutvalgsleder for Holisme Gunn-Anne Sommersel presenterte holismebegrepet i Holistisk Forbund. Ut fra formålsparagrafen innebærer holisme en erkjennelse av at alt er forbundet og er en del av samme åndelige virkelighet. Det er viktig å være ubundet av dogmer og ikke gå inn og definere holisme mer spesifikt, da alle kan ha sin egen forståelse av begrepet. Hun gikk videre til å snakke om hva holisme betyr for det enkelte medlem, hva tenker samfunnet om holisme og hva er holisme innad i HoF. En kan bli kjent med sitt eget forhold til holisme gjennom meditasjon, drømmereiser, trommereiser, lesing osv. Holismegruppen anbefaler forfattere som Ken Wilbur og William Bloom for videre studier. Det var en engasjert forsamling som stilte mange spørsmål og det ble en fin dialog. Vi ble virkelig inspirert av de mange som var opptatt av å sette seg inn i og forsøke å forstå andre synspunkter enn sitt eget. De som ønsker å vandre til andre tros- og livssynssamfunn, kan følge med på nettstedet og melde seg på. Flere gjester fra STL Prestefamilien i den tyske kirke i Oslo

4 Holistisk Forbund Oslo lokallags medlemsmøte 05. februar 2007 Referat fra møtet ved Irene Marøy Lisbeth Lind: Menneskeverdet Lisbeth Lind Gründer og hovedlærer på ArunA Akademiet Oslo lokallag hadde invitert Lisbeth Lind til å holde foredrag om menneskeverdet i forhold til holismebegrepet. Hun kom sammen med Øivinn Øi og andre representanter for ArunA. Det ble introdusert mange nye tanker og innsikter, slik at det hadde vært interessant å gjengi presentasjonen i sin helhet. Imidlertid har Holisten her måttet gjøre et utdrag av betrakningene til inspirasjon og refleksjon for leserne. Lind er kritisk til hvordan vi bruker holismebegrepet. Holisme betyr helhet og per definisjon henger alt sammen. Kulturen vår er preget av kristendommen. Innen denne tradisjonen formidles helhet forskjellig. Jesus sier: Jeg er i faderen og faderen er i meg (helhet). Peter tviler: Himmelen og oss er adskilt og forsøker å få himmelen ned på jorden (adskilthet). Det er forskjell på å filosofere over helheten og å få det til i praksis. Hvorfor opptrer vi som om vi er adskilt, når vi tror alt er forbundet? Vi prøver å få alt det som er adskilt til å henge sammen, men hjernen vil ikke samarbeide. Hukommelsen ligger i hjernen. Å være menneske på jorden er også smerte. Barnet opplever den første smerten ved fødselen. Frykt er en innsikt som ikke kan elimineres. Frykt hjelper oss å komme unna smerte. Hvordan vi forholder oss til frykt og smerte blir etablert de første 2 årene etter at vi kom til verden. Frykten kan være enten bevisst (ca 2-4 % ) eller ubevisst (resten). Vi har alle en hukommelse i oss som forteller oss at frykt vil vi ikke ha. Vi har ingen ritualer her i verden som lærer oss å konfrontere smerten. Tvert i mot lærer vi å frykte smerten, dette vil vi ikke ha, få det vekk! Vi lærer at vi er hele og opplyste når vi har arbeidet oss gjennom smerten og vi ikke har problemer lenger. Men smerte er en del av helheten. Helhet er både det som er helt og forbundet i tillegg til det som er vondt og uforbundet. Konflikt er en del av helheten. La det få lov til å være en del av livet, menneskeverdet! Er vi mennesker her på jorden ved en stor feiltagelse? Hvem har skapt oss, er vi en feilkonstruksjon? Deler av det alternative miljøet er opptatt av å forandre verden, det blir først helhet når alt er reparert. Men kan vi oppleve fred uten å ta til oss konflikt? Kan vi oppleve kjærlighet uten å se hatet? Raseri og konflikt er en del av helheten! Hvis vi skal leve helhetlig, så må vi akseptere konflikt. Mennesket fikk logos (fornuft) i gave fra det guddommelige. Lyset er forbundet med det guddommelige. Lyset skinner i mørket og mørket tok det ikke i mot. Mennesket lever i lyset og mørket, dvs en syntese av lys og mørke. Vi må være villige til å leve i det mørket. Deler av det alternativ miljøet mener at helhet er å bli opplyst. Men vi må lære å leve i mørket! I smerten kan vi forbinde lyset og mørket, vi lever i spenningsfeltet mørke lys. Tanken vil helhet, mens følelsen uttrykker frykt. Mennesket oppfatter materien via sansene og har en fri vilje. Vi ser mulighetene og kan velge eller velge bort. Hvorfor vil vi ikke flyte med og benytte disse valgmulighetene til fulle? De fleste av oss har en ubevisst hukommelse som husker smerte og konflikt og dermed velger vi ofte ut fra frykt. I praksis lever vi ikke så helhetlig som man intellektuelt skulle håpe og tro. Det er veldig vanskelig å leve holistisk ut fra slik vi er konstruert. Men det er ikke noe mål å komme bort fra disse omstendighetene, men å jobbe med dem. Vi har opplevd en del smerte, men må ha viljen til å ta det til oss. Når vi kan møte smerten og det er forbundet med kjærlighet, da møter en menneskeverdet. Da skjer de magiske øyeblikk, tilstanden som har åndskraft! En går fra åpenhet/tomhet til det transcendente og opplever det guddommelige. Lind ber om at vi Ikke ta fra henne det som er vanskelig ved å være menneske. Menneskeverdet skjer der hvor kjærligheten utvikler seg i forhold til det som er. Møte ble avsluttet med at enkelte delte sine personlige tanker etter foredraget og gikk over til dialog om de aktuelle tema. Det ble en virkelig fin og inspirerende kveld. Vi oppfordrer medlemmene av Oslo lokallag til ikke å gå glipp av de månedlige temamøter!

5 Nytt fra landsutvalgene Landsutvalg for ritualer Av Bente Scott Amundsen Leder for Landsutvalg for ritualer Bente Scott Amundsen og medlem av arbeidsgruppe for holistisk gravferd Sidsel Smith Meyer. Evalueringen av pilotprosjektet Holistisk Konfirmasjon Hovedstyret har ferdigstilt første del av evalueringen av pilotprosjektet Holistisk Konfirmasjon som ble gjennomført våren På grunn av stort arbeidspress har det tatt lenger tid enn antatt å gjennomføre evalueringen. For at neste konfirmasjon skal være godt fundert i evalueringens resultater, og for å sikre at vi har tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre en ny konfirmasjon, har Hovedstyret besluttet at neste konfirmasjon skal gjennomføres våren Evalueringsarbeidet fortsetter fremover med dokumentgjennomgang og intervjuer av de som var involvert i gjennomføringen av konfirmasjonspiloten. Arbeidsgruppe holistisk gravferd Det er opprettet en arbeidsgruppe på holistisk gravferd. Gruppen har hatt sitt første møte hvor mange prinsipielle og sentrale problemstillinger ble diskutert. Neste møte i gruppen er den 15. februar. Gruppens medlemmer er: Sidsel Smith Meyer, Heidi Katarina Austenå, Kathrine Stenberg, Azita Kashani og Tor Aleksandersen. Det har i flere år vært et ønske i HoF at vi skulle begynne utviklingen av holistisk gravferd. Vi er glade for at dette arbeidet er kommet i gang!! Andre ritualer Det kommer også inn henvendelser om bl a holistisk navnedags rituale og holistisk vielse. Dette ligger fortsatt foran oss. Vi trenger personer i forbundet som ønsker å arbeide frem slike ritualer. Vi ønsker også å knytte til oss personer som kan tenke seg å fortsette arbeidet med konfirmasjon. De som kunne tenke seg å være med på ritualarbeid i HoF kan fortsatt kontakte leder for Landsutvalg for Ritualer Bente Scott Amundsen på mail eller på telefon Landsutvalg for Dialog Leder for Landsutvalg for Dialog Marit Elverland reiste til Afrika ved nytt år og har sagt fra seg sine verv i HoF. På styremøte i januar ble Kathrine Stenberg valgt til ny leder. Rapport om utvalgets planer og aktiviteter blir presentert i april-nummeret. Landsutvalg for Holisme Leder for Landsutvalg for Holisme Gunn-Anne Sommersel Utvalget ved leder har hatt en presentasjon om holisme i møteserien La oss gå et stykke vei sammen arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn på besøk hos Holistisk Forbund den 14. februar Bidrag til Holisten Alle forbundets medlemmer inviteres til å bidra med skriftlig informasjon som kan være av allmenn interesse for nåværende og potensielle medlemmer. Det gis mulighet for korte debattinnlegg, dikt, kunngjøring av aktiviteter, bokanmeldelser og kursomtale med mer. Leveringsfrist for neste utgave er 31.mars Retningslinjer finner man på Bidrag sendes til redaksjonskomiteen ved Irene Marøy,

6 HOLISTEN HOLISTISK FORBUND Stian M. Eriksen, sekretær E-post: Postadresse: Postboks 8925,Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo tlf , mandag, tirsdag og onsdag. Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner Pr Arendal: kontakt: Henning Jon Grini, Songe terrasse 20d, 4842 Arendal, P: , M: Bergen: leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen, M: , Buskerud: kontakt: Egil Trohaug. Adresse: Kleivene 10, 3041 Drammen, M: , Haugesund: leder: Bente Kvilhaugsvik, Tjernagel, 5550 Sveio, P: , M: Mo i Rana: kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt.42, 8618 Andfiskå, P/J: , M: Nesodden/Frogn: leder: Runar Todok, Blåbærstien 16 B, 1450 Nesoddtangen, P: , M: Oslo: leder: Elisabeth Ottestad Chahine, Piggsoppvn. 4d, 2016 Frogner, P: , M: Stavanger: leder: Rune-Jan Bjørnsen, Kaptein Mejlændersgt. 12, 4026 Stavanger, P: Tromsø: leder, Beate Kvarmo, Gimelveg 56 A, 9019 Trømsø, P: , M: Trondheim: kontakt: Dagfinn Aune, Einerveien 10, 7227 Gimse, P: , M: Ålesund: kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund, P: , Landsutvalgene Leder for Landsutvalget for Holisme: Gunn-Anne Sommersel, tlf Leder for Landsutvalget for Ritualer: Bente Scott Amundsen, tlf eller Leder for Landsutvalget for Dialog: Kathrine Stenberg, tlf Lokallagsaktivitet våren 2007: HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse. HoF Oslo lokallag: Oslo/Akershus lokallag av Holistisk Forbund Inviterer til årsmøte 2007 Sted: Unity senteret, Møllergt. 23, (v/youngstorget) Rom: 608 Dato: Mandag 5. Mars, 2007 Tid: Kl 18:30-21:30 Dagsorden Åpning ved Elisabeth Ottestad Chahine Det ukjente 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 4. Årsberetning 5. Regnskap for perioden 6. Innkomne forslag 7. Virksomhetsplan 8. Budsjett 9. Valg av nytt styre. Innstilling ved valgkomiteens representant Bertil Berg-Olsen 10. Valg av valgkomitè 11. Avslutning ved nyvalgt leder. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes via epost til eller via post til Elisabeth O. Chahine, Piggsoppvegen 4d, 2016 Frogner. Frist for innsendelse er 19. Februar, Valgkomiteens representant, Bertil Berg-Olsen, treffes på mobil nr , eller epost for de som har innspill om kandidater til styret for kommende år. Haugesund lokallag holder årsmøte mandag den 12. mars kl 17-21, mest sannsynlig på "Gamle slaktehuset" i Haugesund. Det blir sendt ut innkalling med nærmere informasjon til de som pleier å få info. om møter i Haugesund og omegn. Dersom du vil vite mer om lokallaget vårt, ta gjerne kontakt for informasjon! Leder for Haugesund lokallag de siste to årene, Bente Kvilhaugsvik, tel eller

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 I dette nummeret av Holisten finner du Holistisk Forbunds høringsutalelse angående Gjønnes utvalgets innstilling om forholdet mellom kirke og

Detaljer

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og ble

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan LM 17 Virksomhetsplan 2017-2018: Virksomhetsplan 2017-2018 1. Innledning Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som arbeider for å fremme menneskers rettigheter og muligheter til å utøve sitt livssyn.

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

KOMMUNIKASJON Noen refleksjoner rundt dialog, empatisk kommunikasjon og tilstedeværelse. Lærings- og mestringssenteret, Fagavdelingen SSHF

KOMMUNIKASJON Noen refleksjoner rundt dialog, empatisk kommunikasjon og tilstedeværelse. Lærings- og mestringssenteret, Fagavdelingen SSHF KOMMUNIKASJON Noen refleksjoner rundt dialog, empatisk kommunikasjon og tilstedeværelse 1 Kommunikasjonsmodellen Oppmerksom på meg selv Anerkjenne meg selv Oppmerksom på andre Anerkjenne de andre Bruke

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Disposisjon for faget

Disposisjon for faget Side 1 for Exphil03 Hva er Exphil 26. august 2014 17:16 Disposisjon for faget Hva er kunnskap Hva kan vi vite sikkert Hvordan kan vi vite Kan vi vite noe sikkert Metafysikk, hva er virkelig De mest grunnleggende

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Livet 3 Prinsipper for

Livet 3 Prinsipper for Livet 3 Prinsipper for Livet balanse og vekst Balanse 3 Prinsipper og vekst for balanse og vekst Live Stensholt Live Stensholt KOLOFON FORLAG Live Stensholt 2012 LIVET - Balanse og vekst Omslagsfoto: Karl

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

STEMMEHØRING OG TILFRISKNING -Debra Lampshires erfaringer*

STEMMEHØRING OG TILFRISKNING -Debra Lampshires erfaringer* STEMMEHØRING OG TILFRISKNING -Debra Lampshires erfaringer* Innlegg *SEPREPs landssamling på Høsbjør 20 09 12 *SEPREPs TU på Knappentunet 25 09 12 Leif Jonny Mandelid *Presentasjonen er basert på Debra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 13. november 2015 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. Han ønsket nyvalgt medlem, tidligere medlem, men nå varamedlem

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

O jul med din glede. Periode plan for

O jul med din glede. Periode plan for O jul med din glede Periode plan for november til desember 2016 Mål for perioden: Hvordan gleder vi andre? Barnehagen skal være en motvekt til den travle førjulstiden mange opplever. Et sted der vi vil

Detaljer

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 Marit Sjørengen Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 INDIVIDUALITET ETIKK MEDMENNESKELIGHET EMPATI INTERESSE RESPEKT Med hovedvekt på etikk Ser jeg i litt i sammenheng med Kitwood`s kjærlighetsbegrep

Detaljer

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014 Sorg og Tap HMS- dagen 2014 Marianne Lütcherath 21.1.2014 Hva er tap? Mor eller far som dør? Ektefellen som dør? Hva med å miste kjæledeggen? Jobben? Hjemmet sid? Bilen? Friheten? Studieplassen? Førerkortet?

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Plan for arbeidsøkten:

Plan for arbeidsøkten: Refleksjonssamtalen Presentasjon på ledersamling for barnehagene, 6. 8. mai 2014 Bente Mari Natvig Hansen Britt Toppe Haugsbø Anne Berit Lundberg Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole Plan

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer