HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET"

Transkript

1 HOLISTEN Nr Januar - februar Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon LEDER Etter at FNs klimapanel la fram sin siste rapport, diskuteres miljøet og klimaforandringene mer intensivt enn på lenge. Og bra er det. I Holistisk Forbunds formålsparagraf står det blant annet: «Holistisk Forbund er en organisasjon for dem som anerkjenner at holistisk praksis innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og jorden». Og videre: «Holistisk Forbund vil bidra til å fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæringer og The Earth Charter». En naturlig konsekvens av dette er, etter min mening, at Holistisk Forbund også engasjerer seg i den pågående klima- og miljødebatten, med et etisk utgangspunkt: Har vi lov til å stilletiende se på at vi er i ferd med å rasere miljøet, med blant annet utrydding av flerfoldige dyrearter og alvorlige konsekvenser for millioner av mennesker som resultat? Hermed oppfordres alle våre lokallag til å sette miljøet på dagsorden, gjennom å arrangere debatter, skrive leserinnlegg i avisene, eller rett og slett bare snakke med andre om dette. Men, klimaspørsmålet er også et politisk spørsmål. Derfor må vi, på den måten vi hver og en mener er best, utfordre våre politiske partier til å ta sin del av ansvaret. Og vi må bruke etiske problemstillinger som hovedargument. Etter å ha lest forrige nummer av Holisten, spurte en trettenårig sønn til et av våre medlemmer om Holistisk Forbund bare besto av eldre mennesker. Han fant lite som appellerte til de i hans alder. Her har vi også en utfordring. Mange unge mennesker er opptatt av miljøet og av fremtiden, ofte kanskje mer enn oss som nok kan kalles eldre. Med et synlig miljøengasjement fra Holistisk Forbunds side, kan vi kanskje også få noen unge øyne til å legge merke til oss. Og hva er vel bedre enn det? Hermed utfordrer jeg også unge til å fortelle oss hva som skal til for at de skal synes vi er en interessant og spennende organisasjon. Send oss gjerne noen ord, eller ta en telefon til oss. Kanskje noen til og med kan tenke seg å starte et lokallag, eller en ungdomsavdeling i et eksisterende lokallag. Ta kontakt om dere behøver hjelp. Holistisk Forbund begynner å få henvendelser om å bidra til holistiske vielses- og navneseremonier. Vi har også meddelt departementet at vi er interessert i å få vigselsrett i forhold til partnerskapsloven. Vi er allerede i gang med en gravferdsgruppe. Min holdning er at flere hoder oftest tenker bedre enn ett. Om du har ideer, eller rett og slett har lyst til å bidra med å utvikle slike seremonier, ber vi deg ta kontakt med oss. Vi skal formidle din henvendelse videre til rette vedkommende. Med vennlig hilsen HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET Av Per Grøholt, Oslo lokallag Jeg har lenge vært søkende - hva er helhet? Ja, kanskje hele livet. Fortsatt søker jeg. Det finnes mye i Holistisk Forbund som stemmer med min søken. Fra "Plattform" i HoF brosjyren finner jeg " Holisme er en helhetlig tankegang og et helhetlig livssyn som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten". Moderne vitenskap går i samme retning. "Vi lever ikke lengre i en mekanistisk og fragmentert verden styrt av tilfeldigheter - vi er snarere deltakere i en intimt sammenvevet verden som opptrer som et hele og utvikler seg som et hele. Fremtredende vitenskapsmenn og - kvinner er i ferd med å utvikle en helhetlig forståelse av virkeligheten - et holistisk paradigme. --- Vi er dypt og reelt forbundet med hverandre og med universet som helhet" (Fra forord i Laszlo`s bok Revolusjon i Vitenskapen). Likevel søker jeg videre. Det er ikke nok for meg at alt henger sammen. Jeg spør hva og hvordan henger det sammen og utvikler seg. Jeg finner et mulig svar i det holografiske bilde. " Hver del inneholder helhet uansett hvor liten den er. Kosmos består av et uendelig antall holoner som er sammenvevet - et Psi-felt (eller vakuum felt). Dette feltet er det indre univers som skaper alt i det ytre univers (Laszlo). Goethe ga det samme svaret for ca 100 år siden mht del/helhet. Intuitivt "forstår" jeg det. Siden hver del inneholder helheten kan det virke slik at hver del er bærer av en uendelig sammenheng. Et bilde vokser frem i min bevissthet som kan problematisere dette. Jeg forestiller meg et symfoniorkester. Hver utøver må spille som en del av en helhet for at orkesteret skal lykkes. I tillegg har orkestret en dirigent som bidrar til å skape helhet. Men da holder ikke lenger ideen helheten iboende hver del. Det er en ytre kraft som skaper helheten - dirigenten. I tillegg kommer notene - "helheten" er skrevet ned på forhånden. Men så får jeg et annet bilde. Jeg ser for meg et jazzorkester. Her finnes ikke noter eller dirigent. En musikalsk ide oppstår under spillingen, de andre i orkesteret griper ideen og sammen spiller de videre - utvikler ideen. Det er noe " intuitivt" som skjer i hvert øyeblikk. Musikken vokser frem helhetlig - og hver del - utøver, er bærer av det helhetlige - og er med på å skape nye helheter. Dette bilde gir meg en glede - kanskje er det noe i meg som avklares. Det vokser frem en innsikt i meg - fra helhet til iboende enhet i hver del. Gjennom enhet skapes helhet. Kanskje er jeg kommet et stykke videre i min søken? Kanskje må vi alle bli "jazzmusikere" for å være holister? Jeg stiller spørsmålet. Svaret får hver i sær søke selv. Bjørn Jansen styreleder

2 The Earth Charter - Erklæringen om jorden Verdier og prinsipper for en varig fremtid Av Irene Marøy Leif-Runar Forsth Norsk pådriver i prosessen med å ferdigstille The Earth Charter dokumentet I Holistisk Forbunds (HoF) Formålsparagraf står det listet opp hva HoF vil arbeide med. Holisten vil i utgavene fremover se nærmere på mulighetene for å gjøre noe aktivt innenfor disse områdene. Punktet vi skal se på i dette nummeret er: Å fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighets-erklæringer og Earth Charter. Hva er så The Earth Charter (EC)? Historien går helt tilbake til da Brundtlandkommisjonen avga sin rapport Vår Felles framtid til FN i En hovedkonklusjon var et behov for et nytt felles verdenscharter, som går videre enn menneskerettserklæringen, og fanger opp de nye dimensjonene i en stadig mer globalisert verden. I 1992 møttes mange av verdens ledere i Rio de Janeiro. Målet var å utarbeide og vedta et Earth Charter. I Norge startet en gruppe arbeidet for fullt våren 1999 med opprettelsen av en nasjonal arbeidskomitè som skulle organisere den norske prosessen. En faggruppe i ingeniørorganisasjonen Tekna, Oslo, har vært sekretariat. Gruppen besto av engasjerte personer, bl a Leif-Runar Forsth. Øyvind Solum var også med i den tidlige fasen med å etablere den norske aktiviteten. For å få en mer levende historie og tips om hvordan den enkelte kan bidra aktivt til prinsippene i EC, møtte vi Leif- Runar Forsth (LRF) til en samtale. Han har arbeidet aktivt med å få på plass teksten i EC og deltatt i en del konferanser rundt om i verden. Det er ikke alltid like lett å samles om alle nyansene i et dokument basert på et felles verdigrunnlag for hele verden. Den endelige versjonen ble utarbeidet i år 2000 på et møte i UNESCO. Hovedprinsippene innebar: 1. Respekt og omsorg for menneskeheten 2. Økologisk integritet 3. Sosial og økonomisk rettferdighet 4. Demokrati, ikkevold og fred. For en fullstendig versjon av EC, se den norske hjemmesiden LRF er spesielt stolt av det norske bidraget med å få kjærligheten inn i EC. Den endelige versjonen av punkt 1.2 lyder nemlig Ta vare på menneskeheten gjennom forståelse, innlevelse og kjærlighet. Det er to grunner til å ha med kjærlighet: 1. Du vet hvordan du vil behandle mennesker du føler kjærlighet for. På samme måte kan du behandle andre. 2. For alle mennesker er noe av det viktigste i livet kjærlighet til eller fra andre. Er det noen mennesker som vil være uenig i dette? Han presiserer at EC er et dokument som er blitt til ved mange høringer rundt om i verden. I Norge er det ikke en egen organisasjon som arbeider videre med å spre budskapet nedfelt i EC. Imidlertid fortsetter EC-prosessen. Det er nå viktig at enkeltmennesker, grupper, organisasjoner og nasjoner diskuterer og finner ut hvordan verdiene og prinsippene kan settes ut i praktisk handling. I Norge har blant annet bystyret i Oslo og kommunestyret i Lørenskog sluttet seg til EC. Det er realiserbart for alle å arbeide for at sitt bystyre/kommunestyre/organisasjon m fl slutter seg til prinsippene i EC. HoF vil om ikke så lenge legge ut forslag til fremgangsmåter på hjemmesiden sin. Det er fullt mulig å ta aksjon allerede nå. Både enkelt mennesker og organisasjoner kan gå inn på den internasjonale hjemmesiden til EC og registrere sin aksept (Se Endorse The Charter i høyre hjørne). Men enda viktigere er det at det arbeides med å fremme prinsippene i det daglige. Noen organisasjoner gjør prinsippene helt eller delvis til sine. Det er gjennnomførbart å lage prosjekter som tar tak i deler av erklæringen og arbeide med det. Les Charteret og bestem deg for hvor du vil gjøre en innsats! Alle kan bidra med noe, begynn med deg selv. Ta kontakt med meningsfeller og vær kreativ! LRF minner oss om at det skaper optimisme å ha noe å tro på og at aktiviteter basert på Earth Charter er en mulighet for det enkelte menneske til å bidra meningsfullt til verdens og menneskehetens fremtid. Holisten takker for et inspirerende møte!

3 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) på besøk hos Holistisk Forbund Referat fra møtet ved Irene Marøy Koordinator i STL Anders Huuse Kartzow sammen med andre gjester i livlig diskusjon La oss gå et stykke vei sammen er en serie med vandringer som gir innblikk i det flerreligiøse Norge, og åpner for samtaler om hverandres tro og livssyn. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har siden 2004 arrangert disse vandringene. Arrangementet innebærer at ulike tros- og livssynssamfunn inviterer hjem til sine forskjellige gudshus, bedehus, lokaler og lignende. Her forteller de om sin tro, hellige skrifter, myter, ritualer, tradisjoner osv. Onsdag den 14. februar var det Holistisk Forbunds tur til å presentere seg. Siden HoF ikke har noe tradisjonelt gudshus/forsamlingshus å vise frem, ble møtet ble holdt i HoF sine kontorlokaler i Motzfeldtsgate. Foruten representanter fra HoF, STL og forskjellige tros- og livssynssamfunn, hadde også en del lærere som underviste i KRL-faget møtt frem. Koordinator Anders Huse Kartzow ønsket velkommen på vegne av STL. Han opplyste at formålet med denne møteserien er å få bedre forståelse for hverandres tro og inviterte til samtale om HoFs verdier og livssyn. Møterommet var pyntet med lys og gjort trivelig for anledningen. HoFs sekretær Stian Eriksen ønsket velkommen og styreleder Bjørn Jansen tok over og presenterte HoFs tilblivelse/korte historie, formål, plattform og filosofi. Landsutvalgsleder for ritualer Bente Scott-Amundsen presenterte hva HoF har gjort for å utvikle hensiktsmessige ritualer for livets viktige milepæler: Navnesermoni, konfirmasjon, vielse og gravferd. Medlemmene i HoF har uttrykt behov for ritualer med mening og innhold hvor en kan uttrykke spiritualitet utenfor religionene. De har savnet glede, mening og energi og følte de tradisjonelle ritualene var for passive. En ønsker mer deltagelse i ritualet. Med dette som bakgrunn/motivasjon, arbeides det videre i HoF med utvikling av ritualer. Det er avholdt konfirmasjon med en gruppe konfirmanter våren 2006 og det planlegges en ny konfirmasjon våren En arbeidsgruppe er i gang med å utarbeide gravferdsritualer og en håper på å etablere grupper som kan utvikle og gjennomføre navnesermonier og vielse. Landsutvalgsleder for Holisme Gunn-Anne Sommersel presenterte holismebegrepet i Holistisk Forbund. Ut fra formålsparagrafen innebærer holisme en erkjennelse av at alt er forbundet og er en del av samme åndelige virkelighet. Det er viktig å være ubundet av dogmer og ikke gå inn og definere holisme mer spesifikt, da alle kan ha sin egen forståelse av begrepet. Hun gikk videre til å snakke om hva holisme betyr for det enkelte medlem, hva tenker samfunnet om holisme og hva er holisme innad i HoF. En kan bli kjent med sitt eget forhold til holisme gjennom meditasjon, drømmereiser, trommereiser, lesing osv. Holismegruppen anbefaler forfattere som Ken Wilbur og William Bloom for videre studier. Det var en engasjert forsamling som stilte mange spørsmål og det ble en fin dialog. Vi ble virkelig inspirert av de mange som var opptatt av å sette seg inn i og forsøke å forstå andre synspunkter enn sitt eget. De som ønsker å vandre til andre tros- og livssynssamfunn, kan følge med på nettstedet og melde seg på. Flere gjester fra STL Prestefamilien i den tyske kirke i Oslo

4 Holistisk Forbund Oslo lokallags medlemsmøte 05. februar 2007 Referat fra møtet ved Irene Marøy Lisbeth Lind: Menneskeverdet Lisbeth Lind Gründer og hovedlærer på ArunA Akademiet Oslo lokallag hadde invitert Lisbeth Lind til å holde foredrag om menneskeverdet i forhold til holismebegrepet. Hun kom sammen med Øivinn Øi og andre representanter for ArunA. Det ble introdusert mange nye tanker og innsikter, slik at det hadde vært interessant å gjengi presentasjonen i sin helhet. Imidlertid har Holisten her måttet gjøre et utdrag av betrakningene til inspirasjon og refleksjon for leserne. Lind er kritisk til hvordan vi bruker holismebegrepet. Holisme betyr helhet og per definisjon henger alt sammen. Kulturen vår er preget av kristendommen. Innen denne tradisjonen formidles helhet forskjellig. Jesus sier: Jeg er i faderen og faderen er i meg (helhet). Peter tviler: Himmelen og oss er adskilt og forsøker å få himmelen ned på jorden (adskilthet). Det er forskjell på å filosofere over helheten og å få det til i praksis. Hvorfor opptrer vi som om vi er adskilt, når vi tror alt er forbundet? Vi prøver å få alt det som er adskilt til å henge sammen, men hjernen vil ikke samarbeide. Hukommelsen ligger i hjernen. Å være menneske på jorden er også smerte. Barnet opplever den første smerten ved fødselen. Frykt er en innsikt som ikke kan elimineres. Frykt hjelper oss å komme unna smerte. Hvordan vi forholder oss til frykt og smerte blir etablert de første 2 årene etter at vi kom til verden. Frykten kan være enten bevisst (ca 2-4 % ) eller ubevisst (resten). Vi har alle en hukommelse i oss som forteller oss at frykt vil vi ikke ha. Vi har ingen ritualer her i verden som lærer oss å konfrontere smerten. Tvert i mot lærer vi å frykte smerten, dette vil vi ikke ha, få det vekk! Vi lærer at vi er hele og opplyste når vi har arbeidet oss gjennom smerten og vi ikke har problemer lenger. Men smerte er en del av helheten. Helhet er både det som er helt og forbundet i tillegg til det som er vondt og uforbundet. Konflikt er en del av helheten. La det få lov til å være en del av livet, menneskeverdet! Er vi mennesker her på jorden ved en stor feiltagelse? Hvem har skapt oss, er vi en feilkonstruksjon? Deler av det alternative miljøet er opptatt av å forandre verden, det blir først helhet når alt er reparert. Men kan vi oppleve fred uten å ta til oss konflikt? Kan vi oppleve kjærlighet uten å se hatet? Raseri og konflikt er en del av helheten! Hvis vi skal leve helhetlig, så må vi akseptere konflikt. Mennesket fikk logos (fornuft) i gave fra det guddommelige. Lyset er forbundet med det guddommelige. Lyset skinner i mørket og mørket tok det ikke i mot. Mennesket lever i lyset og mørket, dvs en syntese av lys og mørke. Vi må være villige til å leve i det mørket. Deler av det alternativ miljøet mener at helhet er å bli opplyst. Men vi må lære å leve i mørket! I smerten kan vi forbinde lyset og mørket, vi lever i spenningsfeltet mørke lys. Tanken vil helhet, mens følelsen uttrykker frykt. Mennesket oppfatter materien via sansene og har en fri vilje. Vi ser mulighetene og kan velge eller velge bort. Hvorfor vil vi ikke flyte med og benytte disse valgmulighetene til fulle? De fleste av oss har en ubevisst hukommelse som husker smerte og konflikt og dermed velger vi ofte ut fra frykt. I praksis lever vi ikke så helhetlig som man intellektuelt skulle håpe og tro. Det er veldig vanskelig å leve holistisk ut fra slik vi er konstruert. Men det er ikke noe mål å komme bort fra disse omstendighetene, men å jobbe med dem. Vi har opplevd en del smerte, men må ha viljen til å ta det til oss. Når vi kan møte smerten og det er forbundet med kjærlighet, da møter en menneskeverdet. Da skjer de magiske øyeblikk, tilstanden som har åndskraft! En går fra åpenhet/tomhet til det transcendente og opplever det guddommelige. Lind ber om at vi Ikke ta fra henne det som er vanskelig ved å være menneske. Menneskeverdet skjer der hvor kjærligheten utvikler seg i forhold til det som er. Møte ble avsluttet med at enkelte delte sine personlige tanker etter foredraget og gikk over til dialog om de aktuelle tema. Det ble en virkelig fin og inspirerende kveld. Vi oppfordrer medlemmene av Oslo lokallag til ikke å gå glipp av de månedlige temamøter!

5 Nytt fra landsutvalgene Landsutvalg for ritualer Av Bente Scott Amundsen Leder for Landsutvalg for ritualer Bente Scott Amundsen og medlem av arbeidsgruppe for holistisk gravferd Sidsel Smith Meyer. Evalueringen av pilotprosjektet Holistisk Konfirmasjon Hovedstyret har ferdigstilt første del av evalueringen av pilotprosjektet Holistisk Konfirmasjon som ble gjennomført våren På grunn av stort arbeidspress har det tatt lenger tid enn antatt å gjennomføre evalueringen. For at neste konfirmasjon skal være godt fundert i evalueringens resultater, og for å sikre at vi har tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre en ny konfirmasjon, har Hovedstyret besluttet at neste konfirmasjon skal gjennomføres våren Evalueringsarbeidet fortsetter fremover med dokumentgjennomgang og intervjuer av de som var involvert i gjennomføringen av konfirmasjonspiloten. Arbeidsgruppe holistisk gravferd Det er opprettet en arbeidsgruppe på holistisk gravferd. Gruppen har hatt sitt første møte hvor mange prinsipielle og sentrale problemstillinger ble diskutert. Neste møte i gruppen er den 15. februar. Gruppens medlemmer er: Sidsel Smith Meyer, Heidi Katarina Austenå, Kathrine Stenberg, Azita Kashani og Tor Aleksandersen. Det har i flere år vært et ønske i HoF at vi skulle begynne utviklingen av holistisk gravferd. Vi er glade for at dette arbeidet er kommet i gang!! Andre ritualer Det kommer også inn henvendelser om bl a holistisk navnedags rituale og holistisk vielse. Dette ligger fortsatt foran oss. Vi trenger personer i forbundet som ønsker å arbeide frem slike ritualer. Vi ønsker også å knytte til oss personer som kan tenke seg å fortsette arbeidet med konfirmasjon. De som kunne tenke seg å være med på ritualarbeid i HoF kan fortsatt kontakte leder for Landsutvalg for Ritualer Bente Scott Amundsen på mail eller på telefon Landsutvalg for Dialog Leder for Landsutvalg for Dialog Marit Elverland reiste til Afrika ved nytt år og har sagt fra seg sine verv i HoF. På styremøte i januar ble Kathrine Stenberg valgt til ny leder. Rapport om utvalgets planer og aktiviteter blir presentert i april-nummeret. Landsutvalg for Holisme Leder for Landsutvalg for Holisme Gunn-Anne Sommersel Utvalget ved leder har hatt en presentasjon om holisme i møteserien La oss gå et stykke vei sammen arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn på besøk hos Holistisk Forbund den 14. februar Bidrag til Holisten Alle forbundets medlemmer inviteres til å bidra med skriftlig informasjon som kan være av allmenn interesse for nåværende og potensielle medlemmer. Det gis mulighet for korte debattinnlegg, dikt, kunngjøring av aktiviteter, bokanmeldelser og kursomtale med mer. Leveringsfrist for neste utgave er 31.mars Retningslinjer finner man på Bidrag sendes til redaksjonskomiteen ved Irene Marøy,

6 HOLISTEN HOLISTISK FORBUND Stian M. Eriksen, sekretær E-post: Postadresse: Postboks 8925,Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo tlf , mandag, tirsdag og onsdag. Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner Pr Arendal: kontakt: Henning Jon Grini, Songe terrasse 20d, 4842 Arendal, P: , M: Bergen: leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen, M: , Buskerud: kontakt: Egil Trohaug. Adresse: Kleivene 10, 3041 Drammen, M: , Haugesund: leder: Bente Kvilhaugsvik, Tjernagel, 5550 Sveio, P: , M: Mo i Rana: kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt.42, 8618 Andfiskå, P/J: , M: Nesodden/Frogn: leder: Runar Todok, Blåbærstien 16 B, 1450 Nesoddtangen, P: , M: Oslo: leder: Elisabeth Ottestad Chahine, Piggsoppvn. 4d, 2016 Frogner, P: , M: Stavanger: leder: Rune-Jan Bjørnsen, Kaptein Mejlændersgt. 12, 4026 Stavanger, P: Tromsø: leder, Beate Kvarmo, Gimelveg 56 A, 9019 Trømsø, P: , M: Trondheim: kontakt: Dagfinn Aune, Einerveien 10, 7227 Gimse, P: , M: Ålesund: kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund, P: , Landsutvalgene Leder for Landsutvalget for Holisme: Gunn-Anne Sommersel, tlf Leder for Landsutvalget for Ritualer: Bente Scott Amundsen, tlf eller Leder for Landsutvalget for Dialog: Kathrine Stenberg, tlf Lokallagsaktivitet våren 2007: HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse. HoF Oslo lokallag: Oslo/Akershus lokallag av Holistisk Forbund Inviterer til årsmøte 2007 Sted: Unity senteret, Møllergt. 23, (v/youngstorget) Rom: 608 Dato: Mandag 5. Mars, 2007 Tid: Kl 18:30-21:30 Dagsorden Åpning ved Elisabeth Ottestad Chahine Det ukjente 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 4. Årsberetning 5. Regnskap for perioden 6. Innkomne forslag 7. Virksomhetsplan 8. Budsjett 9. Valg av nytt styre. Innstilling ved valgkomiteens representant Bertil Berg-Olsen 10. Valg av valgkomitè 11. Avslutning ved nyvalgt leder. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes via epost til eller via post til Elisabeth O. Chahine, Piggsoppvegen 4d, 2016 Frogner. Frist for innsendelse er 19. Februar, Valgkomiteens representant, Bertil Berg-Olsen, treffes på mobil nr , eller epost for de som har innspill om kandidater til styret for kommende år. Haugesund lokallag holder årsmøte mandag den 12. mars kl 17-21, mest sannsynlig på "Gamle slaktehuset" i Haugesund. Det blir sendt ut innkalling med nærmere informasjon til de som pleier å få info. om møter i Haugesund og omegn. Dersom du vil vite mer om lokallaget vårt, ta gjerne kontakt for informasjon! Leder for Haugesund lokallag de siste to årene, Bente Kvilhaugsvik, tel eller

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 I dette nummeret av Holisten finner du Holistisk Forbunds høringsutalelse angående Gjønnes utvalgets innstilling om forholdet mellom kirke og

Detaljer

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente

Detaljer

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 HOLISTEN Nr 3 2009 Oktober Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 Kjære Holist! Nå er innledningen til vinteren i gang

Detaljer

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8 HOLISTEN Nr 1 / 2010 En medlemsavis fra Holistisk Forbund Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10 Bevissthetskafe i Stavanger side 4 Navnefeste s 8 God Sommer! Redaktørens spalte Etter et drøyt halvår

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

HOLISTEN. Sant om Alternativ bevegelsen? Velg kjærlighetskraften. Landsmøte 2014. Intervju Bjørn Jansen. Å leve holistisk

HOLISTEN. Sant om Alternativ bevegelsen? Velg kjærlighetskraften. Landsmøte 2014. Intervju Bjørn Jansen. Å leve holistisk HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 1/2014. Landsmøte 2014 Sant om Alternativ bevegelsen? Intervju Bjørn Jansen 1 Velg kjærlighetskraften Å leve holistisk Redaktørens spalte

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2009 Lars Gule som tegneseriefigur Side 4 Portrett: Preben Aavitsland Side 22 Margaret Skjelbred skrev av seg oppveksten Side

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett:

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett: H u m a n i s m e et livssyn 2 Humanismens menneskesyn formuleres slik i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet )

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) Innholdsfortegnelse Forord...2 Kapittel 1. Innledning...3 Bakgrunn for oppgaven...3

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Trykket i Alternativt Nettverk mars 2002 Alternativt Nettverk fyller 10 år i 2002

Trykket i Alternativt Nettverk mars 2002 Alternativt Nettverk fyller 10 år i 2002 Trykket i Alternativt Nettverk mars 2002 Alternativt Nettverk fyller 10 år i 2002 Nå rett før Alternativt Nettverks store jubileumsarrangement på Rockefeller lørdag 27. april oppsummerer Øyvind Solum en

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer