BRYN kirketidende. De går for en løsning på klimakrisen. 6 side. Husk kirkevalget! Se side 2, 3, 4 og 12. et nærmiljøblad fra Bryn menighet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRYN kirketidende. De går for en løsning på klimakrisen. 6 side. Husk kirkevalget! Se side 2, 3, 4 og 12. et nærmiljøblad fra Bryn menighet."

Transkript

1 Følg Bryn menighet på nett: og BRYN kirketidende et nærmiljøblad fra Bryn menighet nr årgang 37 De går for en løsning på klimakrisen Foto Klimapilegrim 2015 Hele verden holder pusten foran klimatoppmøtet i Paris i høst. Her hjemme fullførte kronprinsesse Mette-Marit den norske delen av aksjonen Klimapilegrim 2015 da hun vekslet med sin kollega Victoria på svenskegrensen. Husk kirkevalget! Se, 3, 4 og 12 6 side

2 Bryn Kirketidende et nærmiljøblad fra Bryn menighet Henvendelser til menigheten: Bryn menighet Kirkegårdsveien Rykkinn E-post: Kirketorget i Sandvika koordinerer dåp, vielser og begravelser. Tlf.: Faks: E-post: Nett: baerumkirken.no Menighetsrådsleder Olav Bjering / Kirkeforvalter Hanne Vibeke Winter-Hjelm / Sokneprest Stein B. Westnes / Kapellan Eike Ziller-Off / Kantor Anne Opedal / Kateket Hjalmar Zuk / Kulturdiakon Olav Jakobsen / Kirketjener Ole Gundersen / Sekretær Ragnhild G. Langø / Ansvarlig for Myldredag Marit Rasten Trosopplæringsmedarbeider Tina F. Brodal Redaksjonskomité: Trygve W. Jordheim (redaktør) Stein Bjarne Westnes, Kristin Mathilde Røgeberg, Pål Bakke og Olav Jakobsen. Andre bidragsytere: Søndagsskolen Norge. Gavekonto: Trykk: Follotrykk AS Redaktørens hjørne Kirkens fremtid begynner nå Kirkevalget er viktigere enn på lenge, men ikke bare på grunn av den saken du tror. Å delta i valg på menighetsråd og bispedømmeråd har tradisjonelt vært for spesielt interesserte. På en god dag har 5 prosent av medlemsmassen brydd seg med å møte fram på menighetshuset og legge en ferdig utfylt stemmeseddel i en urne. Det er ikke så rart. Bare i en håndfull av landets menigheter har menighetsrådsvalget i realiteten vært mer enn en formalitet. En håndfull menigheter har to lister på grunn av konkrete stridssaker, som ja eller nei til nedleggelse av en menighetsbarnehage, men dette er unntakene. Hovedregelen er én liste med akkurat så mange navn som loven krever. Sånn har det også vært i Bryn så lenge jeg kan huske. Grunnlovsendringer. Så hvorfor alt dette maset om kirkevalget? Jo, enkelt sagt fordi det er to valg i ett. Menighetsrådsvalget er kanskje ikke noen thriller, men det er også noe som heter bispedømmerådsvalg. Heng på, så skal jeg forklare. I 2012 ble Grunnloven endret for å gi Den norske kirke større selvstendighet. Kristendommen ble fjernet som statsreligion, og regjeringen ga fra seg makten til å utnevne biskoper og enkelte andre kirkeledere. Ordningen med såkalt statskirke (som verken er et egennavn og knapt nok et juridisk begrep) bestod og består til dels fortsatt av et knippe lovmessige, tradisjonsbaserte og ikke minst økonomiske bånd mellom stat/kommune og Den norske kirke. Med de nevnte grunnlovsendringene (eller egentlig med et stortingsforlik som ble landet fire år tidligere) begynte man å løsne på disse. Ikke akkurat folkelig. Skillet mellom stat og kirke er ikke dermed gjennomført ved et par grunnlovsvedtak, selv om det på mange måter er dramatisk nok å endre så gamle paragrafer. I fjor gjennomførte Kultur- departementet en høring om «Staten og Den norske kirke et tydelig skille». Spørsmålene som tas opp, er ikke nødvendigvis av det mest folkelige slaget, men for kirkemedlemmer flest er de viktige fordi de legger det juridiske og økonomiske grunnlaget for hvordan kirken skal kunne styre seg selv fra og med 1. januar Når politikerne har vedtatt dette rammeverket, må altså «kirken selv» ta styringen. Og «kirken selv» i denne sammenhengen, det er Kirkemøtet, og Kirkemøtet består av landets elleve bispedømmeråd altså de du kan stemme på i kirkevalget. De må finne ut hvordan arbeidsgiveransvaret skal organiseres, hvor mange forvaltningsnivåer man skal ha, hvordan maktfordeling mellom rådene skal være og hvordan ulike yrkesgrupper i kirken skal organiseres i forhold til hverandre. Stort ansvar. «Kirken selv» må også foreta prioriteringer når pengene ikke strekker til, hoste opp nye finansieringsmetoder og finne ut hvordan man skal gi hele landet prestedekning selv om det ikke er nok prester. Det er slike spørsmål Kirkemøtet skal jobbe med de neste fire årene. Et så stort ansvar har aldri vært lagt på noe organ i Den norske kirke før, og det gjør at årets kirkevalg har et historisk sus over seg. Og så stemmer det at Kirkemøtet også kommer til å diskutere og kanskje innføre en ordning for at personer av samme kjønn skal kunne gifte seg i kirken. Mange kommer til å stemme på grunn av den saken, men som du ser finnes mange andre og store utfordringer som kirkens tillitsmenn og -kvinner må ta tak i. Som kirkemedlem har du rett til være med på å bestemme hvem disse skal være, så husk på å stikke innom kirkevalglokalet når du har stemt på kommune- og fylkespolitikere. Trygve W. Jordheim 2 3 Foto: Trygve W. Jordheim

3 Straks er det kirkevalg igjen 14. september skal det velges nye tillitsvalgte i Den norske kirke. Alle kirkemedlemmer født i 2001 eller tidligere har stemmerett i kirkevalget. Samtidig med lokalvalgene i høst, skal det velges nye menighetsråd og nye bispedømmeråd i hele Den norske kirke. Som medlem av Bryn menighet har du stemmerett til menighetsrådsvalget i Bryn og bispedømmerådsvalget i Oslo. Menighetsrådet tar seg av lokale spørsmål, men bispedømmerådets ansvar gjelder både Oslo, Asker og Bærum. Medlemmene av bispedømmerådet er også med i Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ. Representantene som velges, skal sitte i fire år. Du kan stemme i kirkevalget på samme sted som du stemmer i kommune- og fylkestingsvalget. I menighetsrådsvalget er det kun én liste, men i valg til bispedømmerådet er det i år to lister. Den ene er satt sammen av en nominasjonskomité i bispedømmet, mens det er organisasjonen Åpen folkekirke som står bak den andre. Du kan kun stemme på én av listene, men du kan gi tilleggsstemme til inntil tre av de kandidatene som står oppført fra før. Du kan også tilføye inntil tre navn fra den andre valglisten. Det er viktig å sette seg inn i hva kandidatene står for før du oppsøker valglokalet. På samme måte som i de politiske valgene, vil det ikke finnes informasjon om dette i valglokalet på valgdagen. Du finner kandidatene til bispedømmerådsvalget på nettsiden kirkevalget.no. Skriv «Oslo» i søkefeltet på forsiden og velg «Oslo bispedømme». Kandidater til menighetsrådet Olav Bjering (69) pensjonert lektor fra Kolsås. Han har undervist i videregående skole som cand. Philol med historie som hovedfag. Han har deltatt i ulike former for menighetsarbeid, vært leder og nestleder i Bryn menighetsråd i to perioder og deltatt i menighetsutviklingsarbeid i Bryn menighet. Han er opptatt av trosopplæring, diakonalt arbeid, kulturell virksomhet og misjon. Ellen Pihl (68) pensjonert ergoterapeut fra Rykkinn. Hun har vært medlem av menighetsrådet i Bryn i to perioder, synger i kirkekoret og er engasjert i inntektsbringende tiltak for menigheten. Hun er engasjert i kirkemusikk, tiltak for barn og unge, og for eldre, besøkstjeneste på institusjoner og menighetens økonomi. Unni Elisabeth Solberg Østensen (65) pensjonert lektor/cand real og lærebokforfatter fra Rykkinn. Hun har vært medlem av Bryn menighetsråd i to perioder, vært med i flere utvalg, styremedlem i Lommedalen sangkor, leder for samtalegruppe for småbarnsforeldre. Hun er opptatt av Grønn menighet, diakoni og barna i menigheten. Connie Mollerup Høy (51) arbeider i Bærum kommune, fra Skui. Hun har erfaring fra verv i idrettsforening og huseierforening, og hun er opptatt av barn og ungdom og miljøarbeid. Øyvind Geelmuyden Grøn (71) professor emeritus fra Rykkinn. Han har vært lektor med fysikk og matematikk, doktor philos og professor i teoretisk fysikk. Han har vært medlem i menighetsrådet i Bryn en periode tidligere. Han vil arbeide for økt forståelse mellom ulike kirkesamfunn, en inkluderende kirke og fremheve kjærlighetsbudskapet. Oddveig Bodil Fuskevåg (64) intensivsykepleier fra Kolsås. Hun har vært medlem av menighetsrådet i Bryn menighet siste periode. Hun er opptatt av kirkens rolle i nærmiljøet, diakoni, kirken som «grønn menighet» og konfirmantarbeidet. Trond Nordahl (47) helsefag- og miljøarbeider fra Rykkinn. Han har vært ettåring i Bryn menighet og leder for ungdomsrådet, og leder og styremedlem i Crescendo i en årrekke. Han er opptatt av barne- og ungdomsarbeid, unge voksne og sorgarbeid for voksne. Toril Hoch-Nielsen (49) pensjonsråd/ giver fra Vøyenenga. Har vært med på å vinne gull og sølv i europamester i fotball i 1987 og -89, samt to norgesmesterskap og et uoffisielt verdensmesterskap, og sitter i styret i Coop Vestviken. Hun er opptatt av at kirken må brukes mer og være for alle, og at prester må snakke dagens språk. Foto: Thomas Andre Rolland/HiOA Gir tommel opp for siste leir på Jønnbu 65 ungdommer ble konfirmert i Bryn kirke i høst. Nå er påmeldingen til neste runde i gang. I sommer ble en over 30 år lang leirtradisjon rundet av på Jønnbu fjellkyrkje på Lifjell i Telemark. Godt stemning og mange opplevelser preget leirukene, som også er siste gang vi drar på konfirmantleir på Jønnbu, i alle fall i denne omgang. Til neste år samler vi alle kreftene og alle konfirmantene på en stor leir på Solbukta Ungdomssenter i Øyenkilen ved Fredrikstad, et leirsted som byr på flotte aktivitetsmuligheter både inne og ute, på land og i vann. Invitasjon til konfirmasjon for 2001-kullet ble sendt ut i posten før sommeren, men er også tilgjengelig på våre nettsider (www.bryn-menighet.no), der påmeldingen gjøres enkelt på et elektronisk skjema. Vil du ha mer informasjon, har spørsmål eller ønsker en samtale i forkant av konfirmanttiden, kontakt kateket Hjalmar Zuk på eller tlf PS! I julenummeret trykker vi bilder av alle konfirmantene fra skoleåret 2014/2015. Bladet er ute i starten av desember. 4 5

4 På vandring mot et klima vi kan leve med Klimapilegrimer på Nordkapp. Foto: Erik Lingjærde/Klimapilegrim 2015 Denne sommeren har pilegrimer gått Norge på langs med krav om en løsning under klimatoppmøtet i Paris. Det å ha omsorg for skaperverket og å motarbeide grådighet og overforbruk er en naturlig del av den kristne etikken, sier sokneprest i Bryn kirke, Stein Bjarne Westnes. 7. juni startet en gjeng med såkalte klimapilegrimer vandringen fra Svalbard med en flaske vann derfra. Flasken har fungert som stafettpinne i aksjonen «Klimapilegrim 2015». Ved hver veksling har Svalbard-vannet blitt blandet med vann fra en lokal kilde. Pilegrimsvandringen med frisk vann som stafettpinne har satt fokus på at vi ønsker en rettferdig internasjonal klimaavtale. Samtidig har vi bedt folk skrive under et opprop der de ber Norge om å bidra med mindre utslipp og mer penger, sier Per Ivar Våje, koordinator for kampanjen. Fattigdom og overforbruk. «Som klimapilegrimer ønsker vi å bryte opp fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda. Vi ønsker å vandre i solidaritet med de som rammes av klimaendringer. Og vi søker målet Gud som en kilde til å ta modige og gode valg i hverdagen for jorda og våre medmennesker», heter det i beskrivelsen av aksjonen. Den er et kirkelig initiativ under paraplyen Klimaalliansen, der blant annet Den norske kirke, fagbevegelsen og miljøorganisasjonene er med. Det er nær sammenheng mellom fattigdommen og lidelsen i verden og grådigheten og overforbruket i den samme verden. Ikke at vi ønsker å forenkle problemstillingene og dele ut skyld, men vi kan og skal heller ikke lukke øynene for hvordan dette henger sammen, sier sokneprest Stein Bjarne Westnes. Hvis vi alle gjør litt kan vi få til mye sammen. Det er ingen tvil om at global oppvarming er ikke noe én nasjon eller en gruppe land alene kan gjøre noe med. Her må hele kloden stå sammen, sier han. Olje og arbeidsplasser. Westnes forteller at det moderne naturvernengasjementet i kirken startet allerede på slutten av 1960-tallet. Bispemøtet uttalte seg i 1969 om forurensing og miljø og om kristnes ansvar for en god forvaltning av natur og skaperverk. Siden, og særlig de siste 20 årene, har Den norske kirke vært en tydelig stemme inn i miljødebatten, noe som også har skapt debatt. Det har vært alt fra sinte foreldre som er uenige med konfirmantlærere som har lært barna om menneskeskapte klimaendringer, til biskop Tor B. Jørgensen som har uttalt seg mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Dette er jo spørsmål som det er uenighet om både politisk og mellommenneskelig. Arbeidsplasser og økonomiske interesser kommer noen ganger i konflikt med hensynet til behovet for forsvarlig naturforvaltning og klimapolitikk. Samfunnet kommer i konflikt med egne interesser og må veie tingene opp mot hverandre. På den ene siden ønsker vi å spare miljøet for CO2-krevende industri, på den andre siden ønsker vi jo ikke at noen skal miste jobben, påpeker soknepresten. Siste sjanse. Det ventes rundt deltakere, delegater, observatører og pressefolk til klimatoppmøtet i Paris fra 30. november til 11. Desember. Møtet er det 21. klimatoppmøtet i FN-regi, og mange frykter at dette er siste sjanse til å unngå at kloden blir mer enn to grader varmere enn i førindustriell tid («togradersmålet»). FN-landene har satt seg dette målet fordi to grader er den maksimale økning som naturen tåler før klimaendringene blir alvorlige og ukontrollerbare ifølge FNs klimapanel. Ministeren gikk selv. Connie Hedegaard, tidligere klimakommissær i EU, er hyret inn av den norske regjeringen for å gi råd om det grønne skiftet. Hun mener det er avgjørende at Paris-møtet fører til en avtale som er god nok til å holde liv i togradersmålet, meldte NTB under Arendalsuka. Hvis det ender med noe som er så vagt, beskjedent og utilstrekkelig at fortellingen blir at Paris var stedet hvor man måtte droppe togradersmålet, så mener jeg vi ikke vil kunne kalle Paris en suksess, sa hun i en debatt under den politiske storsamlingen på Sørlandet. Det som er viktig for Norge, er å gjøre alt vi kan for at det ikke skjer, uttalte klimaminister Tine Sundtoft (H) til NTB i den forbindelse. Hun gikk selv en 800 meter lang etappe i pilegrimsstafetten under Arendalsuka. Hun leverte vannflaska på Arendal stasjon, der «stafettpinnen» ble sendt videre med tog til Oslo. Prinsesseveksling. Flaska skal helt til Paris innen klimamøtets start, men 22. august krysset stafettpinnen svenskegrensen. Det var kronprinsesse Mette-Marit og hennes svenske kollega Victoria som foretok vekslingen i nærvær av norske biskop Atle Sommerfeldt, generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp og svenske biskop Per Eckerdal. tekst: Trygve W. Jordheim Bryn gartneri Trend og tradisjon 6 7 tlf Blomster til enhver anledning Vannflasken/stafettpinnen underveis i pilegrimsvandringen, her under gudstjeneste på klosterøya Selja. Kom og se vår nye og flotte salgsavdeling i Bryn gartneri. Vi hjelper deg med alt innen blomster til enhver anledning. Velkommen! Åpningstider: 9-18, lørdag 9-16, søndag Tlf.: Foto: Trond Øigarden/Klimapilegrim 2015

5 Det skjer i Bryn menighet... Nå kan du gå om bord i Noahs ark Babysang Annenhver mandag (oddetallsuker) kl på menighetshuset. Frukt og kaffe/te og noe godt. Drop-in kr. 30. Mulighet for kjøp av musikk tilpasset aldersgruppen. Alle hjemmeværende fedre og mødre er velkomne innom for inspirasjon og glede for dere selv og barnet! Kontakt: Eike Ziller-Off på eller tlf Søndagsskolen Søndagsskolen samles i kirken kl. 11, går ut til kapellet og er som regel ferdig før gudstjenesten er ferdig. Det er ikke søndagsskole hver søndag, så følg med på nettsiden. Håper vi ser deg på søndagsskolen! Kontakt: Sikke og Atle Hermansen (tlf ) og og Anne Margrethe Zuk (tlf ) Myldredag Middagsservering annenhver mandag (oddetallsuker). Rimelig middag med dessert, for hele familien kl. 17, etterfulgt av kor, aktiviteter og kaffe/te. Datoer for Myldredag i høst: 7. og 21. september, 5. og 19. oktober, 2, 16. og 30. november. Meld gjerne ifra at du kommer til tlf eller Myldrekor For barn sammen med voksne på Bryn menighetshus de mandagene det er Myldredag (se ovenfor) fra kl Barnekor For gutter og jenter fra 6 til 9 år. Øver på mandager kl på Bryn menighetshus. Dirigent er Christine Wille Jordheim. Kontakt: Anne Opedal, no / tlf Superfredag Klubb for alle skolebarn (mindre barn må ha følge med foreldre). Bordtennis, innbandy og hobbybord er noen av aktivitetene, og kveldsmat og andakt hører også med! Ta med 20,- pr pers, eller 50,- pr familie for dekking av kveldsmaten. Datoer i høst: 11. september, 9. oktober, 6. november og 4. desember. Kontakt: Ragnhild Tellefsen tlf Crescendo Ten Sing Ungdomskor med band, drama og dans. Øver onsdager kl på Bryn menighetshus. Kontakt: Tina F. Brodal tlf eller Hjalmar Zuk tlf Se også crescendotensing.no. Voksenkoret Koriander Øver tirsdager kl , som regel på Bryn menighetshus. Kontakt: Liv Sætre, styreleder, tlf eller Olav Jakobsen, dirigent, tlf Motettkoret Øver i Bryn kirke onsdager kl Kontakt: Anne Opedal, / bryn-menighet.no. Formiddagstreff Annenhver tirsdag innbys det til formiddagstreff med sosialt/kulturelt innhold kl Programmet er enkelt, med sang og musikk, andakt, som regel et kåseri e.l. Det serveres formiddagsmat og det er god tid til å prate sammen. Program for høsten: - 1. september: Sanger frem fra glemselen v/ Anne Opedal, utlodning For flere detaljer og oppdatert program, følg med på nettet: - bryn-menighet.no - facebook.com/ brynmenighet septembert: Fortellingen om Frans av Assisi v/ Anne Helen Moxnes. Spørrequiz september: Mennesker jeg møtte v/ Jan Paus. Utlodning oktobert: Hyggetreff, sang, andakt Utlodning oktobet: Et program om tur- og friluftsliv i ord og toner v/ Nina Røhder og Olav Jakobsen. Spørrequiz november: Om Arne Garborgs liv og diktning v/ Margot og Gudleik Oppedal Utlodning november: Prestens time. Spørrequiz - 8. desember: Julelunsj - med påmelding. Utlodning Åpen kirke Hver torsdag kl Kirken er åpen for stillhet, lystenning og bønn og for å se seg om i kirken. Kontakt: Else Marie Bogstad tlf Sorggruppe Hvis du ønsker være med eller vite mer om dette, kontakt diakon i Bryn, Olav Jakobsen, på tlf eller eller diakon i Tanum, Sigrid Hurum Flaata, på tlf Malegruppe med lærer Kurs med lærer for alle nivåer i akryl og akvarellmaling. Nytt kurs starter torsdag 24. september kl. 11. Ti kursdager torsdager kl. 11 på Bryn menighetshus Kontakt: Jøran Wøien på tlf eller Olav Jakobsen på tlf Bryn misjonsforening Har møte den andre mandagen i hver måned kl. 12 på menighetshuset. Kontakt: Irene Mosvoll tlf Innsamling av lysestumper Vi tar imot lysestumper i kirken og på menighetshuset. Lysene blir smeltet om og solgt til inntekt for misjonen i regi av Det Norske Misjonsselskap. Jubileumskonsert Bryn kirkes motettkor feirer 40 år med stor jubileumskonsert søndag 8.november i Bryn kirke. Mer informasjon kommer når det nærmer seg på Vil du ha månedlig nyhetsbrev med programoversikt fra Bryn menighet? Send e-post med «Mailingliste» i emnefeltet til så setter vi deg på lista. Bibelbåten overvintrer i Bergen, men til våren kommer den til Oslo. Kristendommen har en så viktig plass i vår europeiske kultur at dette er en historie jeg bare må fortelle. Slik beskriver den nederlandske kulturpersonligheten Aad Peters sin motivasjon for å investere mellom 3 og 4 millioner euro i en båt som minner mye om den Bibelen forteller om i beretningen om Noah og den store flommen. Sitatet er hentet fra Agderposten, som beskriver Peters slik: «Han ser ut som Noa og skal seile til Arendal i en ark slik Bibelen beskriver den i 1. Mosebok.» Peters kjøpte båten av landsmannen Johan Huibert i Huibert er den originale «han med Noahs ark» i Nederland. Han bygde først én ark som han brukte til å fortelle det kristne budskapet. Etter noen år fikk han det for seg at han ville bygge en enda større versjon av bibelbåten. Derfor solgte han den første til Aad Peters i Derfor er det nå to Noahs ark i omløp bokstavelig talt med nederlandsk eier. Husk høstmarkedet 17. oktober! Den minste av dem, som altså er i Norge nå, er innredet til et museum som forteller historiene fra Det gamle testamentet og fram til korsfestelsen av Jesus, gjennom trefigurer og andre effekter. I tillegg strekker et stort tre «Livets tre» seg gjennom hele båten, som er 70 meter lang, 13 meter høy og 10 meter bred. Jeg vil ikke si at vi er et kristent skip, men hvis folk blir kristne er det fantastisk. Høstmarkedet er en markedsdag i særklasse, med bord som bugner saft og syltetøy, ferske hjemmebakte brød og knekkebrød, nylagte egg, lekkert håndarbeid til hygge og nytte og mye mer. Her er fristende spesialiteter som hylleblomstgele fra Bryn kirkegård, syltet gresskar og druegele fra vinranker i Bryn menighet. I løpet av dagen blir det kulturelle innslag på scenen med lokale kor og artister. Et av høydepunktene er Beat for Beat i Bryn med Eivind Thoresen Skarpaas, kjent fra 20 spørsmål på NRK. Markedskafeen byr på fristende smørbrød, lekre kaker og nystekte sveler. For barna er det eget program og aktiviteter. Og så er det anledning til å prøve lykken, enten i kakelotteriet som går kontinuerlig hele dagen med eller i det store lotteriet. Loddsalget starter i uke 41. Velkommen til Bryn menighetshus 17. oktober fra kl ! Noahs ark hadde Arendal som første stopp på toktet langs norskekysten. Det er uansett ikke opp til meg. Vi bare forteller historien, sier Peters til Dagen. Arken anløp Arendal i sommer, der det også ble avholdt tre fullsatte gudstjenester om bord i løpet av én tirsdagskveld. Båten dro siden videre til Kristiansand. Planen er rekke Stavanger og Bergen i tillegg før vinteren kommer. Til våren skal arken til Oslo. Med briller fra Lien ser du prikken over i en Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika Brilleavd. tlf Kontaktlinseavd. tlf Faks

6 S ID E Gudstjenestelisten lø 5. september kl. 12 og 14 Konfirmasjonsgudstj., Hjalmar Zuk, Eike Ziller-Off sø 25. oktober Bots/ og bønnedag / Luk 18, 9-14 kl. 11 Gudstjeneste med sanger fra vest, Eike Ziller-Off sø 6. sept. 15. søndag i treenighetst. / Luk 10, kl. 11 Gudstjeneste, Eike Ziller-Off kl. 13 Konfirmasjonsgudstjeneste, Eike Ziller-Off lø 31. oktober kl. 15 Minnegudstjeneste sø 13. sept. 16. søndag i treenighetst. / Matt 5, kl. 11 Gudstjeneste, Stein Bjarne Westnes sø 20. sept. 17. søndag i treenighetst. / Luk 7, kl. 11 Gudstjeneste, vikarprest sø 4. oktober 19. søndag i treenighetstiden / Joh 7, kl. 11 Gudstjeneste, vikarprest sø 11. okt. 20. søndag i treenighetstiden / Mark 10, 2-9 kl. 11 Gudstjeneste, Eike Ziller-Off sø 18. okt. 21. søndag i treenighetst. / Luk 16, 19-31kl kl. 11 Familiegudstjenestegudstjeneste, utdeling av «Min kirkebok» til 4-åringer, Eike Ziller-Off sø 15. nov. 25. søndag i treenighetst. / Matt 14,22-34 kl. 11 Gudstjeneste konfirmasjonsoppstart, Eike Ziller-Off sø 22. november Kristi kongedag / Matt 25, 1-13 kl. 11 Gudstjeneste, Stein Bjarne Westnes sø 29. november 1. søndag i advent / Matt 21, kl. 11 Gudstjeneste Lys Våken, Eike Ziller-Off Døpt Mira Hovelstad Groven - i Tanum kirke Lucas Rojas Vik - i Sollihøgda kapell Nora Marie Hansen Nora Nyhus Sverre Gamst Fjeld Aurora Sofie Kibur Hermine Myrvold Naderi Hedvig Broby-Bergem Tilde Victoria Bronken Daniel Veiseth Mendez Johan Kvikstad Eriksen - i Tanum kirke Emma Filippa Geach-Bedey - i Lommedalen kirke Ben Nicholas Geach- Bedey - i Lommedalen kirke Ida Røde Brenne Thea Røde Brenne Lise Maria Harlem Kolsrud Ada Eirin Gabrielsen Runden Vigde Liudmyla Viklianska og Arne Ask - i Sollihøgda kapell Ida Kathrine Evensen og Håvard Arnestad Skyberg Livonet del Jesus Suarez Quijada og Geir Michael Tokerud - i Lommedalen kirke Silje Linn Heggelund og Einar Johan Brevig Hege Kristine Kristvik Holmedal og Jørgen Klæboe Hultgren Yngvild Olesdotter Holtet og Stig Rusten Charlotte Bienek og Rune Hammer Mona Irene Bjerke og Thomas Myhre 10 Tegn en krokodille sø 8. nov. 24. søndag i treeenighetst. / Luk 12, kl. 11 Gudstjeneste, Stein Bjarne Westnes [februar - juni 2015] Katarina Olsen Bråteng Julie Holmsen Brekke Jonathan Døhl Efstratiou Mali Junker Østensen Marensius Ragnar Senkpiel William Darre-Nilsen - i Tanum kirke Markus Ekeli Kasper Mathias Granberg Liam Moe Schultz Malin Sofie Svendsen - i Tanum kirke Solveig Kaarbø Noah Jax Solend Opsahl - i Ullern kirke Selina Veli - i Gand kirke, Sandnes Anja Ulbråten Bø Helene Sem Fossen Theodor Melingen Markovski Olav Amundsen Slupphaug Lucia Wolf-Hansen Jesus blir døpt av Johannes. sø 1. november Alle helgensdag / Matt 5, kl. 11 Gudstjeneste, Eike Ziller-Off Slekters gang Fargelegg Døde Hjørdis Regine Stokstad Unni Berntsen Edith Storm Karsten Grumstad Tora Steinarsson Hans Inge Aagnes Karin Severud Anna Lise Nysted Stian Gunnar Blyberg Anne Margrethe Larsen Janiche Haug Frank Eugen Hermansen Jonny Ebert Ingebjørg Arnesen Rolf Harangen Sigurd Eirik Wold Ruth Nodeland Johan Legar Rolf Thorbjørn Svartangen Haldis Eide Geir Olavsen Sigurd Haakanes Thorleif Gustavsen Arild Olav Andersen Astrid Syvertsen John Fredrik Hansen Sigurd Thomte Aud Eli Tjelle Inger Johanne Gulliksen Reidun Hillestad Mari Eng Sissel Hagelund Moe Eskil Follvar Torbjørn Bråthen Ole Andreas Skaugård Bjørn Harald Tofthagen Sverre Årseth Ole Dokken 1. Bruk blyant. 2. Flere detaljer, fortsatt blyant. 3. Flere detaljer og mønstrene i krokodilleskinnet. Etterpå tegner du strekene på nytt med en tynn, svart, vannfast tusj. Ta gjerne en kopi av strektegningen før du fargelegger. 4. Fargelegg krokodillen! Tegning: Kari Sortland Abonnér på barnebladet nr.9 nr.7 David og Goliat nr.3 nr.12 nr.11 nr.13 nr.10 Gulliver : side 2 Det nye Jerusalem Tårnagent ene: De første disiplene Himmelrik og de sm et å David og Batseba r: side Gullive : entene Tårnag side 16 blader + DVD eller bok (privatabonnement = kun 365,hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,per barn 2 pt r døt er seg ved vis s bli us riste sjøen Jesu gjes o f Tiberias Salme 37,5 Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Bibeltegneserier og gøyale aktiviteter! setnin Super Salme 37,5 Legg din vei g i Herrens hånd! inn. så griper han ngpå ham, Stol ditt rsetni og SupeLukas 10,27 din Gud avallhele din kraftselv. Herren sjel og av som deg elske din neste Du skal og av hele og din and, hjer te din forst av all 31. august 2014 Johannes 3, mai s mar For så høyt har Gud elsket verden at han Sønn, den enbårne, gav sin for at ham, ikke skal gå fortapt, hver den som tror på men ha evig liv. Johannes 14,6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» g er Christoff lmfortellinger 20 tegnefi liv. fra Jesu Forteller: rg Produsent Merete etning 2. november e god De n e r e n et s 10,14 gj innlesin 16. nove mber g: 2014 Dicentia Tegnese g j e t e re n : riemanu s/produ Runar Bang Tegnere: Den god e Føyen Arnevåg DVD-trykking Harald Stoltenbe n, Tønnese Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, es, Rikke Fjeld Gaustadn Raymond Erik Ødegaard Marku Film Animasjon: Alve, CirkA -DVD En Supers La de små 2014 ikke! For barna komm e til meg, Guds rike og tilhører slike som hindre dem dem. 19. oktober 2014 gode De n e r e n 14. september 2014 jet Lukas 10,27 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. sent: eforbund Søndagsskol og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB Perfekt som faddergave! av DVD: Bestilling kole.no sondagss ent på Bli abonn En -DVD fra. lad s barneb hjem i posten sskolen rett no Søndag DVD + bok sskole. + sondag 14 blader på Bestill Bestill på eller på telefon En -DVD fra NSSF 11 S

7 Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Ved kirkevalget 13. og 14. september kan du stemme på de personene du ønsker å få inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor. Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15. Din stemme skaper framtidas kirke!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Korpsnytt. Konfirmantene 2015-16

Korpsnytt. Konfirmantene 2015-16 Informasjon fra Frelsesarmeen, Skien korps, september - oktober - november 2015 Korpsnytt Konfirmantene 2015-16 Årets konfirmantarbeid er et samarbeid mellom Larvik, Porsgrunn og Skien korps. Vær med å

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 TUNHEIM KFUK/KFUM TANUM MENIGHET Barn 0-8 år Dåp/dåpssamtale Velkommen til dåp! Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Informasjon fra Oslo 3. korps Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka Be med hele hånden Oslo 3. korps ønsker å styrke bønnens plass (se Faste bønnesamlinger på side 3), og jeg ble minnet om en fortelling

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Kjære konfirmanter og foresatte!

Kjære konfirmanter og foresatte! DEN NORSKE KIRKE Frogner menighet Kjære konfirmanter og foresatte! Her kommer nokså mye informasjon om konfirmasjonsåret. Vi anbefaler at dere tar godt vare på dette brevet og vedleggene, da det står informasjon

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015 Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi Nå har jeg stått to morgener og delt ut gratis kaffe og boller ved bussholdeplassen

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Dato Type GT Tema Lede Tale Lovs ang Lyd/ Bilde 10.1 Dåp Jesus deler med Helge Geir 3 Kjell h oss /jørgen 17.1 Fam-GT Jesus er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16. 12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.30 Konfirmantene får et enkelt måltid mat Vi har undervisning,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer