BRYN kirketidende. De går for en løsning på klimakrisen. 6 side. Husk kirkevalget! Se side 2, 3, 4 og 12. et nærmiljøblad fra Bryn menighet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRYN kirketidende. De går for en løsning på klimakrisen. 6 side. Husk kirkevalget! Se side 2, 3, 4 og 12. et nærmiljøblad fra Bryn menighet."

Transkript

1 Følg Bryn menighet på nett: og BRYN kirketidende et nærmiljøblad fra Bryn menighet nr årgang 37 De går for en løsning på klimakrisen Foto Klimapilegrim 2015 Hele verden holder pusten foran klimatoppmøtet i Paris i høst. Her hjemme fullførte kronprinsesse Mette-Marit den norske delen av aksjonen Klimapilegrim 2015 da hun vekslet med sin kollega Victoria på svenskegrensen. Husk kirkevalget! Se, 3, 4 og 12 6 side

2 Bryn Kirketidende et nærmiljøblad fra Bryn menighet Henvendelser til menigheten: Bryn menighet Kirkegårdsveien Rykkinn E-post: Kirketorget i Sandvika koordinerer dåp, vielser og begravelser. Tlf.: Faks: E-post: Nett: baerumkirken.no Menighetsrådsleder Olav Bjering / Kirkeforvalter Hanne Vibeke Winter-Hjelm / Sokneprest Stein B. Westnes / Kapellan Eike Ziller-Off / Kantor Anne Opedal / Kateket Hjalmar Zuk / Kulturdiakon Olav Jakobsen / Kirketjener Ole Gundersen / Sekretær Ragnhild G. Langø / Ansvarlig for Myldredag Marit Rasten Trosopplæringsmedarbeider Tina F. Brodal Redaksjonskomité: Trygve W. Jordheim (redaktør) Stein Bjarne Westnes, Kristin Mathilde Røgeberg, Pål Bakke og Olav Jakobsen. Andre bidragsytere: Søndagsskolen Norge. Gavekonto: Trykk: Follotrykk AS Redaktørens hjørne Kirkens fremtid begynner nå Kirkevalget er viktigere enn på lenge, men ikke bare på grunn av den saken du tror. Å delta i valg på menighetsråd og bispedømmeråd har tradisjonelt vært for spesielt interesserte. På en god dag har 5 prosent av medlemsmassen brydd seg med å møte fram på menighetshuset og legge en ferdig utfylt stemmeseddel i en urne. Det er ikke så rart. Bare i en håndfull av landets menigheter har menighetsrådsvalget i realiteten vært mer enn en formalitet. En håndfull menigheter har to lister på grunn av konkrete stridssaker, som ja eller nei til nedleggelse av en menighetsbarnehage, men dette er unntakene. Hovedregelen er én liste med akkurat så mange navn som loven krever. Sånn har det også vært i Bryn så lenge jeg kan huske. Grunnlovsendringer. Så hvorfor alt dette maset om kirkevalget? Jo, enkelt sagt fordi det er to valg i ett. Menighetsrådsvalget er kanskje ikke noen thriller, men det er også noe som heter bispedømmerådsvalg. Heng på, så skal jeg forklare. I 2012 ble Grunnloven endret for å gi Den norske kirke større selvstendighet. Kristendommen ble fjernet som statsreligion, og regjeringen ga fra seg makten til å utnevne biskoper og enkelte andre kirkeledere. Ordningen med såkalt statskirke (som verken er et egennavn og knapt nok et juridisk begrep) bestod og består til dels fortsatt av et knippe lovmessige, tradisjonsbaserte og ikke minst økonomiske bånd mellom stat/kommune og Den norske kirke. Med de nevnte grunnlovsendringene (eller egentlig med et stortingsforlik som ble landet fire år tidligere) begynte man å løsne på disse. Ikke akkurat folkelig. Skillet mellom stat og kirke er ikke dermed gjennomført ved et par grunnlovsvedtak, selv om det på mange måter er dramatisk nok å endre så gamle paragrafer. I fjor gjennomførte Kultur- departementet en høring om «Staten og Den norske kirke et tydelig skille». Spørsmålene som tas opp, er ikke nødvendigvis av det mest folkelige slaget, men for kirkemedlemmer flest er de viktige fordi de legger det juridiske og økonomiske grunnlaget for hvordan kirken skal kunne styre seg selv fra og med 1. januar Når politikerne har vedtatt dette rammeverket, må altså «kirken selv» ta styringen. Og «kirken selv» i denne sammenhengen, det er Kirkemøtet, og Kirkemøtet består av landets elleve bispedømmeråd altså de du kan stemme på i kirkevalget. De må finne ut hvordan arbeidsgiveransvaret skal organiseres, hvor mange forvaltningsnivåer man skal ha, hvordan maktfordeling mellom rådene skal være og hvordan ulike yrkesgrupper i kirken skal organiseres i forhold til hverandre. Stort ansvar. «Kirken selv» må også foreta prioriteringer når pengene ikke strekker til, hoste opp nye finansieringsmetoder og finne ut hvordan man skal gi hele landet prestedekning selv om det ikke er nok prester. Det er slike spørsmål Kirkemøtet skal jobbe med de neste fire årene. Et så stort ansvar har aldri vært lagt på noe organ i Den norske kirke før, og det gjør at årets kirkevalg har et historisk sus over seg. Og så stemmer det at Kirkemøtet også kommer til å diskutere og kanskje innføre en ordning for at personer av samme kjønn skal kunne gifte seg i kirken. Mange kommer til å stemme på grunn av den saken, men som du ser finnes mange andre og store utfordringer som kirkens tillitsmenn og -kvinner må ta tak i. Som kirkemedlem har du rett til være med på å bestemme hvem disse skal være, så husk på å stikke innom kirkevalglokalet når du har stemt på kommune- og fylkespolitikere. Trygve W. Jordheim 2 3 Foto: Trygve W. Jordheim

3 Straks er det kirkevalg igjen 14. september skal det velges nye tillitsvalgte i Den norske kirke. Alle kirkemedlemmer født i 2001 eller tidligere har stemmerett i kirkevalget. Samtidig med lokalvalgene i høst, skal det velges nye menighetsråd og nye bispedømmeråd i hele Den norske kirke. Som medlem av Bryn menighet har du stemmerett til menighetsrådsvalget i Bryn og bispedømmerådsvalget i Oslo. Menighetsrådet tar seg av lokale spørsmål, men bispedømmerådets ansvar gjelder både Oslo, Asker og Bærum. Medlemmene av bispedømmerådet er også med i Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ. Representantene som velges, skal sitte i fire år. Du kan stemme i kirkevalget på samme sted som du stemmer i kommune- og fylkestingsvalget. I menighetsrådsvalget er det kun én liste, men i valg til bispedømmerådet er det i år to lister. Den ene er satt sammen av en nominasjonskomité i bispedømmet, mens det er organisasjonen Åpen folkekirke som står bak den andre. Du kan kun stemme på én av listene, men du kan gi tilleggsstemme til inntil tre av de kandidatene som står oppført fra før. Du kan også tilføye inntil tre navn fra den andre valglisten. Det er viktig å sette seg inn i hva kandidatene står for før du oppsøker valglokalet. På samme måte som i de politiske valgene, vil det ikke finnes informasjon om dette i valglokalet på valgdagen. Du finner kandidatene til bispedømmerådsvalget på nettsiden kirkevalget.no. Skriv «Oslo» i søkefeltet på forsiden og velg «Oslo bispedømme». Kandidater til menighetsrådet Olav Bjering (69) pensjonert lektor fra Kolsås. Han har undervist i videregående skole som cand. Philol med historie som hovedfag. Han har deltatt i ulike former for menighetsarbeid, vært leder og nestleder i Bryn menighetsråd i to perioder og deltatt i menighetsutviklingsarbeid i Bryn menighet. Han er opptatt av trosopplæring, diakonalt arbeid, kulturell virksomhet og misjon. Ellen Pihl (68) pensjonert ergoterapeut fra Rykkinn. Hun har vært medlem av menighetsrådet i Bryn i to perioder, synger i kirkekoret og er engasjert i inntektsbringende tiltak for menigheten. Hun er engasjert i kirkemusikk, tiltak for barn og unge, og for eldre, besøkstjeneste på institusjoner og menighetens økonomi. Unni Elisabeth Solberg Østensen (65) pensjonert lektor/cand real og lærebokforfatter fra Rykkinn. Hun har vært medlem av Bryn menighetsråd i to perioder, vært med i flere utvalg, styremedlem i Lommedalen sangkor, leder for samtalegruppe for småbarnsforeldre. Hun er opptatt av Grønn menighet, diakoni og barna i menigheten. Connie Mollerup Høy (51) arbeider i Bærum kommune, fra Skui. Hun har erfaring fra verv i idrettsforening og huseierforening, og hun er opptatt av barn og ungdom og miljøarbeid. Øyvind Geelmuyden Grøn (71) professor emeritus fra Rykkinn. Han har vært lektor med fysikk og matematikk, doktor philos og professor i teoretisk fysikk. Han har vært medlem i menighetsrådet i Bryn en periode tidligere. Han vil arbeide for økt forståelse mellom ulike kirkesamfunn, en inkluderende kirke og fremheve kjærlighetsbudskapet. Oddveig Bodil Fuskevåg (64) intensivsykepleier fra Kolsås. Hun har vært medlem av menighetsrådet i Bryn menighet siste periode. Hun er opptatt av kirkens rolle i nærmiljøet, diakoni, kirken som «grønn menighet» og konfirmantarbeidet. Trond Nordahl (47) helsefag- og miljøarbeider fra Rykkinn. Han har vært ettåring i Bryn menighet og leder for ungdomsrådet, og leder og styremedlem i Crescendo i en årrekke. Han er opptatt av barne- og ungdomsarbeid, unge voksne og sorgarbeid for voksne. Toril Hoch-Nielsen (49) pensjonsråd/ giver fra Vøyenenga. Har vært med på å vinne gull og sølv i europamester i fotball i 1987 og -89, samt to norgesmesterskap og et uoffisielt verdensmesterskap, og sitter i styret i Coop Vestviken. Hun er opptatt av at kirken må brukes mer og være for alle, og at prester må snakke dagens språk. Foto: Thomas Andre Rolland/HiOA Gir tommel opp for siste leir på Jønnbu 65 ungdommer ble konfirmert i Bryn kirke i høst. Nå er påmeldingen til neste runde i gang. I sommer ble en over 30 år lang leirtradisjon rundet av på Jønnbu fjellkyrkje på Lifjell i Telemark. Godt stemning og mange opplevelser preget leirukene, som også er siste gang vi drar på konfirmantleir på Jønnbu, i alle fall i denne omgang. Til neste år samler vi alle kreftene og alle konfirmantene på en stor leir på Solbukta Ungdomssenter i Øyenkilen ved Fredrikstad, et leirsted som byr på flotte aktivitetsmuligheter både inne og ute, på land og i vann. Invitasjon til konfirmasjon for 2001-kullet ble sendt ut i posten før sommeren, men er også tilgjengelig på våre nettsider (www.bryn-menighet.no), der påmeldingen gjøres enkelt på et elektronisk skjema. Vil du ha mer informasjon, har spørsmål eller ønsker en samtale i forkant av konfirmanttiden, kontakt kateket Hjalmar Zuk på eller tlf PS! I julenummeret trykker vi bilder av alle konfirmantene fra skoleåret 2014/2015. Bladet er ute i starten av desember. 4 5

4 På vandring mot et klima vi kan leve med Klimapilegrimer på Nordkapp. Foto: Erik Lingjærde/Klimapilegrim 2015 Denne sommeren har pilegrimer gått Norge på langs med krav om en løsning under klimatoppmøtet i Paris. Det å ha omsorg for skaperverket og å motarbeide grådighet og overforbruk er en naturlig del av den kristne etikken, sier sokneprest i Bryn kirke, Stein Bjarne Westnes. 7. juni startet en gjeng med såkalte klimapilegrimer vandringen fra Svalbard med en flaske vann derfra. Flasken har fungert som stafettpinne i aksjonen «Klimapilegrim 2015». Ved hver veksling har Svalbard-vannet blitt blandet med vann fra en lokal kilde. Pilegrimsvandringen med frisk vann som stafettpinne har satt fokus på at vi ønsker en rettferdig internasjonal klimaavtale. Samtidig har vi bedt folk skrive under et opprop der de ber Norge om å bidra med mindre utslipp og mer penger, sier Per Ivar Våje, koordinator for kampanjen. Fattigdom og overforbruk. «Som klimapilegrimer ønsker vi å bryte opp fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda. Vi ønsker å vandre i solidaritet med de som rammes av klimaendringer. Og vi søker målet Gud som en kilde til å ta modige og gode valg i hverdagen for jorda og våre medmennesker», heter det i beskrivelsen av aksjonen. Den er et kirkelig initiativ under paraplyen Klimaalliansen, der blant annet Den norske kirke, fagbevegelsen og miljøorganisasjonene er med. Det er nær sammenheng mellom fattigdommen og lidelsen i verden og grådigheten og overforbruket i den samme verden. Ikke at vi ønsker å forenkle problemstillingene og dele ut skyld, men vi kan og skal heller ikke lukke øynene for hvordan dette henger sammen, sier sokneprest Stein Bjarne Westnes. Hvis vi alle gjør litt kan vi få til mye sammen. Det er ingen tvil om at global oppvarming er ikke noe én nasjon eller en gruppe land alene kan gjøre noe med. Her må hele kloden stå sammen, sier han. Olje og arbeidsplasser. Westnes forteller at det moderne naturvernengasjementet i kirken startet allerede på slutten av 1960-tallet. Bispemøtet uttalte seg i 1969 om forurensing og miljø og om kristnes ansvar for en god forvaltning av natur og skaperverk. Siden, og særlig de siste 20 årene, har Den norske kirke vært en tydelig stemme inn i miljødebatten, noe som også har skapt debatt. Det har vært alt fra sinte foreldre som er uenige med konfirmantlærere som har lært barna om menneskeskapte klimaendringer, til biskop Tor B. Jørgensen som har uttalt seg mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Dette er jo spørsmål som det er uenighet om både politisk og mellommenneskelig. Arbeidsplasser og økonomiske interesser kommer noen ganger i konflikt med hensynet til behovet for forsvarlig naturforvaltning og klimapolitikk. Samfunnet kommer i konflikt med egne interesser og må veie tingene opp mot hverandre. På den ene siden ønsker vi å spare miljøet for CO2-krevende industri, på den andre siden ønsker vi jo ikke at noen skal miste jobben, påpeker soknepresten. Siste sjanse. Det ventes rundt deltakere, delegater, observatører og pressefolk til klimatoppmøtet i Paris fra 30. november til 11. Desember. Møtet er det 21. klimatoppmøtet i FN-regi, og mange frykter at dette er siste sjanse til å unngå at kloden blir mer enn to grader varmere enn i førindustriell tid («togradersmålet»). FN-landene har satt seg dette målet fordi to grader er den maksimale økning som naturen tåler før klimaendringene blir alvorlige og ukontrollerbare ifølge FNs klimapanel. Ministeren gikk selv. Connie Hedegaard, tidligere klimakommissær i EU, er hyret inn av den norske regjeringen for å gi råd om det grønne skiftet. Hun mener det er avgjørende at Paris-møtet fører til en avtale som er god nok til å holde liv i togradersmålet, meldte NTB under Arendalsuka. Hvis det ender med noe som er så vagt, beskjedent og utilstrekkelig at fortellingen blir at Paris var stedet hvor man måtte droppe togradersmålet, så mener jeg vi ikke vil kunne kalle Paris en suksess, sa hun i en debatt under den politiske storsamlingen på Sørlandet. Det som er viktig for Norge, er å gjøre alt vi kan for at det ikke skjer, uttalte klimaminister Tine Sundtoft (H) til NTB i den forbindelse. Hun gikk selv en 800 meter lang etappe i pilegrimsstafetten under Arendalsuka. Hun leverte vannflaska på Arendal stasjon, der «stafettpinnen» ble sendt videre med tog til Oslo. Prinsesseveksling. Flaska skal helt til Paris innen klimamøtets start, men 22. august krysset stafettpinnen svenskegrensen. Det var kronprinsesse Mette-Marit og hennes svenske kollega Victoria som foretok vekslingen i nærvær av norske biskop Atle Sommerfeldt, generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp og svenske biskop Per Eckerdal. tekst: Trygve W. Jordheim Bryn gartneri Trend og tradisjon 6 7 tlf Blomster til enhver anledning Vannflasken/stafettpinnen underveis i pilegrimsvandringen, her under gudstjeneste på klosterøya Selja. Kom og se vår nye og flotte salgsavdeling i Bryn gartneri. Vi hjelper deg med alt innen blomster til enhver anledning. Velkommen! Åpningstider: 9-18, lørdag 9-16, søndag Tlf.: Foto: Trond Øigarden/Klimapilegrim 2015

5 Det skjer i Bryn menighet... Nå kan du gå om bord i Noahs ark Babysang Annenhver mandag (oddetallsuker) kl på menighetshuset. Frukt og kaffe/te og noe godt. Drop-in kr. 30. Mulighet for kjøp av musikk tilpasset aldersgruppen. Alle hjemmeværende fedre og mødre er velkomne innom for inspirasjon og glede for dere selv og barnet! Kontakt: Eike Ziller-Off på eller tlf Søndagsskolen Søndagsskolen samles i kirken kl. 11, går ut til kapellet og er som regel ferdig før gudstjenesten er ferdig. Det er ikke søndagsskole hver søndag, så følg med på nettsiden. Håper vi ser deg på søndagsskolen! Kontakt: Sikke og Atle Hermansen (tlf ) og og Anne Margrethe Zuk (tlf ) Myldredag Middagsservering annenhver mandag (oddetallsuker). Rimelig middag med dessert, for hele familien kl. 17, etterfulgt av kor, aktiviteter og kaffe/te. Datoer for Myldredag i høst: 7. og 21. september, 5. og 19. oktober, 2, 16. og 30. november. Meld gjerne ifra at du kommer til tlf eller Myldrekor For barn sammen med voksne på Bryn menighetshus de mandagene det er Myldredag (se ovenfor) fra kl Barnekor For gutter og jenter fra 6 til 9 år. Øver på mandager kl på Bryn menighetshus. Dirigent er Christine Wille Jordheim. Kontakt: Anne Opedal, no / tlf Superfredag Klubb for alle skolebarn (mindre barn må ha følge med foreldre). Bordtennis, innbandy og hobbybord er noen av aktivitetene, og kveldsmat og andakt hører også med! Ta med 20,- pr pers, eller 50,- pr familie for dekking av kveldsmaten. Datoer i høst: 11. september, 9. oktober, 6. november og 4. desember. Kontakt: Ragnhild Tellefsen tlf Crescendo Ten Sing Ungdomskor med band, drama og dans. Øver onsdager kl på Bryn menighetshus. Kontakt: Tina F. Brodal tlf eller Hjalmar Zuk tlf Se også crescendotensing.no. Voksenkoret Koriander Øver tirsdager kl , som regel på Bryn menighetshus. Kontakt: Liv Sætre, styreleder, tlf eller Olav Jakobsen, dirigent, tlf Motettkoret Øver i Bryn kirke onsdager kl Kontakt: Anne Opedal, / bryn-menighet.no. Formiddagstreff Annenhver tirsdag innbys det til formiddagstreff med sosialt/kulturelt innhold kl Programmet er enkelt, med sang og musikk, andakt, som regel et kåseri e.l. Det serveres formiddagsmat og det er god tid til å prate sammen. Program for høsten: - 1. september: Sanger frem fra glemselen v/ Anne Opedal, utlodning For flere detaljer og oppdatert program, følg med på nettet: - bryn-menighet.no - facebook.com/ brynmenighet septembert: Fortellingen om Frans av Assisi v/ Anne Helen Moxnes. Spørrequiz september: Mennesker jeg møtte v/ Jan Paus. Utlodning oktobert: Hyggetreff, sang, andakt Utlodning oktobet: Et program om tur- og friluftsliv i ord og toner v/ Nina Røhder og Olav Jakobsen. Spørrequiz november: Om Arne Garborgs liv og diktning v/ Margot og Gudleik Oppedal Utlodning november: Prestens time. Spørrequiz - 8. desember: Julelunsj - med påmelding. Utlodning Åpen kirke Hver torsdag kl Kirken er åpen for stillhet, lystenning og bønn og for å se seg om i kirken. Kontakt: Else Marie Bogstad tlf Sorggruppe Hvis du ønsker være med eller vite mer om dette, kontakt diakon i Bryn, Olav Jakobsen, på tlf eller eller diakon i Tanum, Sigrid Hurum Flaata, på tlf Malegruppe med lærer Kurs med lærer for alle nivåer i akryl og akvarellmaling. Nytt kurs starter torsdag 24. september kl. 11. Ti kursdager torsdager kl. 11 på Bryn menighetshus Kontakt: Jøran Wøien på tlf eller Olav Jakobsen på tlf Bryn misjonsforening Har møte den andre mandagen i hver måned kl. 12 på menighetshuset. Kontakt: Irene Mosvoll tlf Innsamling av lysestumper Vi tar imot lysestumper i kirken og på menighetshuset. Lysene blir smeltet om og solgt til inntekt for misjonen i regi av Det Norske Misjonsselskap. Jubileumskonsert Bryn kirkes motettkor feirer 40 år med stor jubileumskonsert søndag 8.november i Bryn kirke. Mer informasjon kommer når det nærmer seg på Vil du ha månedlig nyhetsbrev med programoversikt fra Bryn menighet? Send e-post med «Mailingliste» i emnefeltet til så setter vi deg på lista. Bibelbåten overvintrer i Bergen, men til våren kommer den til Oslo. Kristendommen har en så viktig plass i vår europeiske kultur at dette er en historie jeg bare må fortelle. Slik beskriver den nederlandske kulturpersonligheten Aad Peters sin motivasjon for å investere mellom 3 og 4 millioner euro i en båt som minner mye om den Bibelen forteller om i beretningen om Noah og den store flommen. Sitatet er hentet fra Agderposten, som beskriver Peters slik: «Han ser ut som Noa og skal seile til Arendal i en ark slik Bibelen beskriver den i 1. Mosebok.» Peters kjøpte båten av landsmannen Johan Huibert i Huibert er den originale «han med Noahs ark» i Nederland. Han bygde først én ark som han brukte til å fortelle det kristne budskapet. Etter noen år fikk han det for seg at han ville bygge en enda større versjon av bibelbåten. Derfor solgte han den første til Aad Peters i Derfor er det nå to Noahs ark i omløp bokstavelig talt med nederlandsk eier. Husk høstmarkedet 17. oktober! Den minste av dem, som altså er i Norge nå, er innredet til et museum som forteller historiene fra Det gamle testamentet og fram til korsfestelsen av Jesus, gjennom trefigurer og andre effekter. I tillegg strekker et stort tre «Livets tre» seg gjennom hele båten, som er 70 meter lang, 13 meter høy og 10 meter bred. Jeg vil ikke si at vi er et kristent skip, men hvis folk blir kristne er det fantastisk. Høstmarkedet er en markedsdag i særklasse, med bord som bugner saft og syltetøy, ferske hjemmebakte brød og knekkebrød, nylagte egg, lekkert håndarbeid til hygge og nytte og mye mer. Her er fristende spesialiteter som hylleblomstgele fra Bryn kirkegård, syltet gresskar og druegele fra vinranker i Bryn menighet. I løpet av dagen blir det kulturelle innslag på scenen med lokale kor og artister. Et av høydepunktene er Beat for Beat i Bryn med Eivind Thoresen Skarpaas, kjent fra 20 spørsmål på NRK. Markedskafeen byr på fristende smørbrød, lekre kaker og nystekte sveler. For barna er det eget program og aktiviteter. Og så er det anledning til å prøve lykken, enten i kakelotteriet som går kontinuerlig hele dagen med eller i det store lotteriet. Loddsalget starter i uke 41. Velkommen til Bryn menighetshus 17. oktober fra kl ! Noahs ark hadde Arendal som første stopp på toktet langs norskekysten. Det er uansett ikke opp til meg. Vi bare forteller historien, sier Peters til Dagen. Arken anløp Arendal i sommer, der det også ble avholdt tre fullsatte gudstjenester om bord i løpet av én tirsdagskveld. Båten dro siden videre til Kristiansand. Planen er rekke Stavanger og Bergen i tillegg før vinteren kommer. Til våren skal arken til Oslo. Med briller fra Lien ser du prikken over i en Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika Brilleavd. tlf Kontaktlinseavd. tlf Faks

6 S ID E Gudstjenestelisten lø 5. september kl. 12 og 14 Konfirmasjonsgudstj., Hjalmar Zuk, Eike Ziller-Off sø 25. oktober Bots/ og bønnedag / Luk 18, 9-14 kl. 11 Gudstjeneste med sanger fra vest, Eike Ziller-Off sø 6. sept. 15. søndag i treenighetst. / Luk 10, kl. 11 Gudstjeneste, Eike Ziller-Off kl. 13 Konfirmasjonsgudstjeneste, Eike Ziller-Off lø 31. oktober kl. 15 Minnegudstjeneste sø 13. sept. 16. søndag i treenighetst. / Matt 5, kl. 11 Gudstjeneste, Stein Bjarne Westnes sø 20. sept. 17. søndag i treenighetst. / Luk 7, kl. 11 Gudstjeneste, vikarprest sø 4. oktober 19. søndag i treenighetstiden / Joh 7, kl. 11 Gudstjeneste, vikarprest sø 11. okt. 20. søndag i treenighetstiden / Mark 10, 2-9 kl. 11 Gudstjeneste, Eike Ziller-Off sø 18. okt. 21. søndag i treenighetst. / Luk 16, 19-31kl kl. 11 Familiegudstjenestegudstjeneste, utdeling av «Min kirkebok» til 4-åringer, Eike Ziller-Off sø 15. nov. 25. søndag i treenighetst. / Matt 14,22-34 kl. 11 Gudstjeneste konfirmasjonsoppstart, Eike Ziller-Off sø 22. november Kristi kongedag / Matt 25, 1-13 kl. 11 Gudstjeneste, Stein Bjarne Westnes sø 29. november 1. søndag i advent / Matt 21, kl. 11 Gudstjeneste Lys Våken, Eike Ziller-Off Døpt Mira Hovelstad Groven - i Tanum kirke Lucas Rojas Vik - i Sollihøgda kapell Nora Marie Hansen Nora Nyhus Sverre Gamst Fjeld Aurora Sofie Kibur Hermine Myrvold Naderi Hedvig Broby-Bergem Tilde Victoria Bronken Daniel Veiseth Mendez Johan Kvikstad Eriksen - i Tanum kirke Emma Filippa Geach-Bedey - i Lommedalen kirke Ben Nicholas Geach- Bedey - i Lommedalen kirke Ida Røde Brenne Thea Røde Brenne Lise Maria Harlem Kolsrud Ada Eirin Gabrielsen Runden Vigde Liudmyla Viklianska og Arne Ask - i Sollihøgda kapell Ida Kathrine Evensen og Håvard Arnestad Skyberg Livonet del Jesus Suarez Quijada og Geir Michael Tokerud - i Lommedalen kirke Silje Linn Heggelund og Einar Johan Brevig Hege Kristine Kristvik Holmedal og Jørgen Klæboe Hultgren Yngvild Olesdotter Holtet og Stig Rusten Charlotte Bienek og Rune Hammer Mona Irene Bjerke og Thomas Myhre 10 Tegn en krokodille sø 8. nov. 24. søndag i treeenighetst. / Luk 12, kl. 11 Gudstjeneste, Stein Bjarne Westnes [februar - juni 2015] Katarina Olsen Bråteng Julie Holmsen Brekke Jonathan Døhl Efstratiou Mali Junker Østensen Marensius Ragnar Senkpiel William Darre-Nilsen - i Tanum kirke Markus Ekeli Kasper Mathias Granberg Liam Moe Schultz Malin Sofie Svendsen - i Tanum kirke Solveig Kaarbø Noah Jax Solend Opsahl - i Ullern kirke Selina Veli - i Gand kirke, Sandnes Anja Ulbråten Bø Helene Sem Fossen Theodor Melingen Markovski Olav Amundsen Slupphaug Lucia Wolf-Hansen Jesus blir døpt av Johannes. sø 1. november Alle helgensdag / Matt 5, kl. 11 Gudstjeneste, Eike Ziller-Off Slekters gang Fargelegg Døde Hjørdis Regine Stokstad Unni Berntsen Edith Storm Karsten Grumstad Tora Steinarsson Hans Inge Aagnes Karin Severud Anna Lise Nysted Stian Gunnar Blyberg Anne Margrethe Larsen Janiche Haug Frank Eugen Hermansen Jonny Ebert Ingebjørg Arnesen Rolf Harangen Sigurd Eirik Wold Ruth Nodeland Johan Legar Rolf Thorbjørn Svartangen Haldis Eide Geir Olavsen Sigurd Haakanes Thorleif Gustavsen Arild Olav Andersen Astrid Syvertsen John Fredrik Hansen Sigurd Thomte Aud Eli Tjelle Inger Johanne Gulliksen Reidun Hillestad Mari Eng Sissel Hagelund Moe Eskil Follvar Torbjørn Bråthen Ole Andreas Skaugård Bjørn Harald Tofthagen Sverre Årseth Ole Dokken 1. Bruk blyant. 2. Flere detaljer, fortsatt blyant. 3. Flere detaljer og mønstrene i krokodilleskinnet. Etterpå tegner du strekene på nytt med en tynn, svart, vannfast tusj. Ta gjerne en kopi av strektegningen før du fargelegger. 4. Fargelegg krokodillen! Tegning: Kari Sortland Abonnér på barnebladet nr.9 nr.7 David og Goliat nr.3 nr.12 nr.11 nr.13 nr.10 Gulliver : side 2 Det nye Jerusalem Tårnagent ene: De første disiplene Himmelrik og de sm et å David og Batseba r: side Gullive : entene Tårnag side 16 blader + DVD eller bok (privatabonnement = kun 365,hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,per barn 2 pt r døt er seg ved vis s bli us riste sjøen Jesu gjes o f Tiberias Salme 37,5 Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Bibeltegneserier og gøyale aktiviteter! setnin Super Salme 37,5 Legg din vei g i Herrens hånd! inn. så griper han ngpå ham, Stol ditt rsetni og SupeLukas 10,27 din Gud avallhele din kraftselv. Herren sjel og av som deg elske din neste Du skal og av hele og din and, hjer te din forst av all 31. august 2014 Johannes 3, mai s mar For så høyt har Gud elsket verden at han Sønn, den enbårne, gav sin for at ham, ikke skal gå fortapt, hver den som tror på men ha evig liv. Johannes 14,6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» g er Christoff lmfortellinger 20 tegnefi liv. fra Jesu Forteller: rg Produsent Merete etning 2. november e god De n e r e n et s 10,14 gj innlesin 16. nove mber g: 2014 Dicentia Tegnese g j e t e re n : riemanu s/produ Runar Bang Tegnere: Den god e Føyen Arnevåg DVD-trykking Harald Stoltenbe n, Tønnese Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, es, Rikke Fjeld Gaustadn Raymond Erik Ødegaard Marku Film Animasjon: Alve, CirkA -DVD En Supers La de små 2014 ikke! For barna komm e til meg, Guds rike og tilhører slike som hindre dem dem. 19. oktober 2014 gode De n e r e n 14. september 2014 jet Lukas 10,27 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. sent: eforbund Søndagsskol og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB Perfekt som faddergave! av DVD: Bestilling kole.no sondagss ent på Bli abonn En -DVD fra. lad s barneb hjem i posten sskolen rett no Søndag DVD + bok sskole. + sondag 14 blader på Bestill Bestill på eller på telefon En -DVD fra NSSF 11 S

7 Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Ved kirkevalget 13. og 14. september kan du stemme på de personene du ønsker å få inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor. Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15. Din stemme skaper framtidas kirke!

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta kirke Besøksadresse: Fagerstølveien 9B Post: Pb. 201, Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 54 51 80 Mail: tasta.menighet@stavanger.kommune.no Hjemmeside: www.tasta-kirke.no

Detaljer

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9 o God paske! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL PÅSKEN 2015 - NR. 1 Biskopens hilsen Side 10 OFFENTLIG INFORMASJON Lilly ny prest på Råholt Lilly Renee Lauten (bildet)

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 2 / 2015 LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito LYDEN AV LOMMMEDALEN! Tradisjonen med timeslag med kirkeklokkene starter opp igjen fra pinse. SE SIDE 9 EMILIE OG KRISTIAN HAUGS VEI Emilie og

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Frelseshistoriens viktigste budskap side 3 Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Færre til gudstjenester side 10 Ja, vi elsker dette landet, som det

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 3 13. juni 21. august 2015

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 3 13. juni 21. august 2015 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 13. juni 21. august 2015 70. årgang Glade gutter: Timo Baake, Herman Sildnes og Magnus Øyvind Lange var med på feiringen av Kroer kirkes 90-årsjubileum.

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 2 / 2014 LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK FULLDISTRIBUSJON I slutten av juni ble det laget sølepytter i Verksgata som barna fikk lov til å leke i. Dette ble filmet og skal vises frem på åpningen av kulturhendelsen

Detaljer

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj.

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj. Nr. 1. 2013 Menighetsblad Heimdal - Tiller - Kolstad Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1 www.tøtsj.no Nytt fra trosopplæringa - sjekk også nettsiden

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 3 / 2014KIRKEP LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK MANILLAHALLEN De ble venninner fordi den ene likte den andres bok. Og så ble det en bok til... LES MER PÅ SIDE 3 DEN STORE JULEKONSERTEN Søndag 14. desember

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 2 2009 ANDAKTEN

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!»

Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!» Nr 3-2013 2 Andakt... Folkemengder og enkeltvis Av Ole Petter Ottersen Kanskje er vi mest opptatt av folkemengder, av antall likes på fjesboka, eller antall followers, eller om det kom mange på den konserten

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn,

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 3 - AUGUST 2015-42. ÅRGANG Fra Gudstjeneste for alle under Nannestad-festivalen Foto: Anne Trydal Hansen og Rigmor Lerengen Å SNAKKE SAMMEN han om natten? Noen har sagt at Nikodemus

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! i dalen Fyllingsdalen menighet nr 3/2015 49. årgang Velkommen til kirken! INNHOLD: Menigheten starter kvinnegruppe Side 3 Kirkevalget Side 5-7 Intervju med Gunn Waage Austad Side 8-9 www.fyllingsdalenmenighet.no

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 70. årgang I dette nummeret kan du blant annet lese om: Kirkevalget, s. 3 11 Loppemarked 28. 29. august i Ås arbeidskirke.

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer