Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet"

Transkript

1 Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen

2 Forord En viktig oppgave for kommunene er å ivareta samspillet med frivilligheten. KS ønsker derfor å legge til rette for utvikling av en både aktiv og nyskapende frivillighet. På bakgrunn av dette fikk KS fikk i desember 2012 støtte fra Kulturdepartementet til å gjennomføre prosjektet Innovative frivillighetstiltak i kommunene. Formålet var å gi grunnlag for styrkede lokale strategier for samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner. Prosjektet skulle ha et særlig fokus rettet mot barn og unge og ta utgangspunkt i eksisterende arenaer og etablerte lokale prosjekter. 16 prosjekter søkte om å få bli med i prosjektet. 12 prosjekter ble plukket ut til å delta, 2 av disse trakk seg underveis. Følgende prosjekter/kommuner ble valgt ut til å delta i et nettverkssamarbeid: Kolstad IL/Trondheim kommune: Rekruttering av frivillige med minoritetsbakgrunn. Livsglede for eldre/trondheim kommune: Livsglede for hjemmeboende eldre Arendal kommune: Med hjerte for Arendal Bærum kommune: Leksehjelp med Rotary Asker kommune: Idretts- SFO i Heggedal Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom Kristiansand kommune Oslo kommune/bydel Bjerke: Stikk innom Klæbu kommune: Bedre samhandling mellom frivilligheten og Klæbu kommune Skaun kommune: Innsats for andre - en innovativ tilnærmingsstrategi til frivillighet Frivillighet Norge har bidratt aktivt med kompetanse, presentasjoner og konstruktive faglige innspill i alle deler av nettverksprosjektet. Birgitte Brekke har holdt to inspirerende foredrag, på første samling og på Frivillighetskonferansen. Bjørn Lindstad har deltatt på alle samlingene og konferansen og har vært en vesentlig faglig bidragsyter til prosessene. Nettverksprosjektet har blitt gjennomført i perioden mai desember 2013 og har også omfattet den nasjonale frivillighetskonferansen KS har ansvaret for prosjektet og har bistått med prosjekt- og prosessledelse. Denne rapporten oppsummerer hva som er gjennomført i prosjektet samt drøftinger og læringspunkter. Rapporten formidler også anbefalinger fra deltakerne i nettverket om videre oppfølging. Når det gjelder mer detaljert beskrivelse av de enkelte prosjektene, samlingene og forskjellige presentasjoner vises det til vedleggene eller følgende oversikt. Lars Wang og Dag Erlend Lohne Mohn 2

3 Innhold 1. Prosjektmål 4 2. Prosjektene i nettverket 5 Kolstad IL/Trondheim kommune: Rekruttering av frivillige med minoritetsbakgrunn. 5 Livsglede for eldre/trondheim kommune: 5 Livsglede for hjemmeboende eldre 5 Arendal kommune: Med hjerte for Arendal 5 Bærum kommune: Leksehjelp med Rotary 5 Asker kommune: Idretts- SFO i Heggedal 6 Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom 6 Kristiansand kommune: 6 Oslo kommune/bydel Bjerke: Stikk innom 6 Klæbu kommune: Bedre samhandling mellom frivilligheten og Klæbu kommune 7 Skaun kommune: Innsats for andre - en innovativ tilnærmingsstrategi til frivillighet 7 3. Arbeidet i nettverket 8 Samling 1 8 Samling 2 8 Samling 3 9 Frivillighetskonferansen 9 Arbeidet mellom og etter samlingene 9 4. Resultater og erfaringer Anbefalinger 13 KS 13 Enkeltkommuner 13 Statlige myndigheter Veien videre 14 Refleksjoner 14 Videre arbeid i regi av KS 14 3

4 1. Prosjektmål Prosjektet har hatt følgende mål: A. Styrke innovative partnerskap og løfte fram nyskapende arbeidsformer og nye løsninger for håndtering av utfordringer i lokalsamfunnet som utvikles i samhandling mellom kommune og frivillige organisasjoner. B. Dokumentere og formidle gode erfaringer innen innovativt samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. 4

5 2. Prosjektene i nettverket De deltakende prosjektene og partnerne (kommune/frivillighet) har representert et bredt spekter av problemstillinger, aktørsammensetning og samarbeidsmodeller mellom kommuner og frivillighet. Nedenfor er det gitt en oppsummering av bakgrunn og resultater fra prosjektene. Kolstad IL/Trondheim kommune: Rekruttering av frivillige med minoritetsbakgrunn. Utviklingen går i retning av at flertallet av nyrekrutteringen skjer blant barn med flerkulturell bakgrunn. Saupstad skole har nå en andel på 70% av minoritetsspråklige elever. Dette krever mer og mer fokus på deltagelse fra foreldrene til de minoritetsspråklige medlemmene. Slik utviklingen er, så er vi helt avhengig av å få foreldrene på banen. Kolstad IL har en sentral rolle i en bydel med stor andel innbyggere med flerkulturell bakgrunn. Idrettslaget fyller en rekke funksjoner utover det rent sportslige i bydelen og har en svært sentral rolle. Kolstad IL er for mange av de unge et fast holdepunkt gjennom mange år. Fra barnehagen til de går ut av ungdomsskolen. De er imidlertid avhengige av deltagende foreldre, og de jobber kontinuerlig med å bedre rekrutteringen, spesielt fra foreldre med minoritetsbakgrunn. Kolstad IL har gjennom prosjektet fått innspill fra andre prosjekter som jobber med lignende tematikk, spesielt når det gjelder minoritetsbefolkning og frivillig arbeid. De har også fått tips og innsikt i hvordan andre kommuner og organisasjoner bruker aktiviteter rundt idrett, SFO og ungdom for å fylle viktige funksjoner i nærmiljøet. Kolstad IL har i nettverksprosjektet delt på sine erfaringer og skapt entusiasme og engasjement hos mange av de andre deltagerne. De har fått innspill til hvordan man kan bedre kommunikasjonen med de ulike foreldregruppene. Livsglede for eldre/trondheim kommune: Livsglede for hjemmeboende eldre Livsglede for Eldre har fått i oppdrag å jobbe med hvordan skape Livsglede for hjemmeboende eldre i tett samarbeid med Trondheim kommune. I budsjettvedtaket for 2011 fattet bystyret følgende verbale føring: Rådmannen bes sette i gang et prøveprosjekt Livsglede for hjemmeboende eldre. Hvordan kan vi nå eldre hjemmeboende slik at de fortsatt får ta del i åndelige, sosiale og kulturelle aktiviteter etter eget ønske? Livsglede for hjemmeboende eldre er et typisk prosjekt i "mellomrommet " som står beskrevet i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Livsglede for Eldre som ideel stiftelse river gjerdene og samarbeider med alle offentlige sektorer og næringsliv. Dette krever mye av kommunen i forhold til å ha "is i magen". Kommunen gir rom for en fase med usikkerhet og risiko for så å oppnå innovasjon i sine helsetjenester. Livsglede for eldre har vist nettverket hvordan en organisasjon kan jobbe tett opp til de kommunale tjenestene innenfor et spesifikt felt. Organisasjonen setter fokus på å forbedre og supplere de kommunale tjenestene for eldre. Livsgledeprosjektet jobber mye med å få etablerte aktører til å samarbeide på nye måter og de har en tett kontakt med Trondheim kommune knyttet til prøveprosjektet for hjemmeboende eldre. De har nå et stort fokus på å få samarbeidende parter til å ta eierskap, og få til tydelig fordeling av ansvar. Arendal kommune: Med hjerte for Arendal Med Hjerte for Arendal er et partnerskap etablert 2012 mellom Arendal kommune, KS- Agder og 5 ideelle organisasjoner; Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen, T5/Blå Kors, Frelsesarmeen - for å utvikle en bærekraftig modell for medborgerskap og velferd gjennom et nytt samspill mellom ideell sektor, frivillige organisasjoner og offentlig sektor. Pilotprosjektet «Med Hjerte for Arendal» ønsker konkret å bidra positivt innen de sosiale utfordringene, som blant annet ensomhet, og ringvirkninger av dette, ved å sette fokus på viktigheten av aktivitetsfremmende og forebyggende innsats gjennom foreløpige konsept som aktivitetsvenn, losnøkler og frivillighetsbanken (www.frivillighetsbanken.no) og ved å inspirere og mobilisere innbyggerne i Arendal til sammen å gjøre en innsats for felleskapet. 5

6 Ved inngangen til 2014 er et samarbeidsforum under etablering der 20 nye organisasjoner er på vei inn i nettverket, som frivilligsentralene og foreninger innen kultur/idrett/fritid. Som nettverksprosjekt vil Med Hjerte for Arendal - gjennom tverrgående arbeidsgrupper (eks. barn/unge), medvirkning ved å styrke og løfte fram hverandres prosjekt (eks. SeniorRessurs Arendal) og videreutviklingen av en aktivitetsfokusert nettportal - bidra til å markedsføre den enkelte parten i nettverket og ved å inspirere til økt deltakelse for den enkelte medborger i Arendal. Bærum kommune: Leksehjelp med Rotary Leksehjelp med Rotary er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum Rotary og Skui skole med frivillige leksehjelpere fra Rotary etter skoletid for elever fra 5-7. trinn på Skui skole. Skui skole har et godt samarbeid med Rotary, og har et tydelig fokus på oppfølging av de frivillige. De får innsikt og opplæring i dagens pedagogiske og faglige opplegg i skolen. Samarbeidet ble til gjennom kontakt med frivillighetskoordinator i Bærum kommune, som visste om Rotarys ønske om å bidra og Skui skoles behov. Skui skole kunne trengt interne ressurser til spesiell oppfølging av og kontakt med de frivillige. Asker kommune: Idretts-SFO i Heggedal Formålet med prosjektet Idretts- SFO i Heggedal var å iverksette flere aktiviteter ved SFO ved hjelp av samarbeid med frivillig sektor. Prosjektet støttes av Asker kommune med midler til prosjektleder som har iverksatt tilbudet. Heggedal skole har et bredt samarbeid med mange frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som bidrar med sine kunnskaper og gjør en innsats for å gjøre SFO på Heggedal enda bedre. Asker har gjennom prosjektet fått idéer og inspirasjon til videreutvikling og nye tiltak for idretts- SFO. De jobber nå med å få avtalefestet mer av samarbeidet, og ønsker å få idretts- SFO inn i virksomhetsplanene. Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom Fredrikstad kommune har i samarbeid med bl.a. lag og foreninger utviklet et nettsamfunn, der fokuset ligger på økt deltagelse ved å gi gode aktivitetsoversikter og markedsføring av foreninger. Portalen vil være et godt utgangspunkt for å trekke inn frivillige, særlig yngre vil forholde seg til portalen som også er knyttet mot facebook. Deltagere i utviklingen har vært velforeninger, kor, Røde kors og speiderbevegelsen og tre lokalsamfunn, representert gjennom lokalsamfunnsutvalg. Fredrikstad kommune jobber systematisk med et prosjekt for rekruttering av frivillige, spesielt unge. Rekruttering står sentralt i arbeidet til flere av prosjektene. Fredrikstad- prosjektet har fått mange innspill fra andre prosjekter som driver med rekruttering og som arbeider med interaktive kanaler for dette. Kristiansand kommune: Kristiansand kommune har etablert et samarbeidsprosjekt mellom følgende organisasjoner: Sørlandet sykehus, Røde Kors, Mental Helse, A- Larm og Kristiansand kommune. Samarbeidsprosjektet består av Sunshinegruppe, Kick off gruppe, Kick Off leir m.m. Etter 1. samling i «Innovative frivillighetskommuner», besluttet Sørlandets sykehus og organisasjonene å trekke seg ut. Kristiansand kommune fortsatte i «Innovative frivillighetskommuner» sammen med Randesund/Tveit Frivilligsentral og Vest Frivilligsentral. Gjennom studieturer og erfaringsutvekslinger i nettverket har Kristiansand kommune fått nyttige innspill til frivillighetsarbeidet i egen kommune. Oslo kommune/bydel Bjerke: Stikk innom Stikk- innom ble etablert som en møteplass for beboerne gjennom Groruddalssatsingen, Områdeløftet Veitvet- Sletteløkka i Områdeløftet er et prosjekt som avsluttet Områdeløft er en metode for lokalsamfunnsutvikling i levekårsutsatte områder. De sosiale, kulturell, fysiske og miljømessige utfordringene blir sett i en sammenheng. En klar forutsetning for arbeidet er en aktiv dialog med befolkningen om definisjon av utfordringene og hvordan disse kan forbedres. Det er også viktig at arbeidet går over 5 7 år. 6

7 Stikk innom har tilført nettverket entusiasme og en stor tro på mulighetene som ligger i arbeid i områder hvor det har vært lite lokalt engasjement og organisert frivillig arbeid. De har samtidig fått mange nyttige innspill og ideer til nye tiltak fra andre prosjekter som arbeider med flerkultur og frivillighet, samt organisering av frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler. Klæbu kommune: Bedre samhandling mellom frivilligheten og Klæbu kommune Det ble i Klæbu tatt et politisk initiert prosjekt for å finne og åpne informasjonskanalene mellom alle frivillige lag og organisasjoner i kommunen og Klæbu kommune. Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtok i møte og nedsette en gruppe som et prosjekt skulle jobbe med å utvikle forslag til lokal frivillighetspolitikk i Klæbu. Klæbu kommune har utviklet en strategi for lokal frivillighet og har benyttet KS veileder i dette arbeidet. Dette har pågått samtidig som Klæbu har deltatt i nettverksprosjektet. De beskriver at deltagelsen har hatt stor nytteverdi i denne sammenhengen. Skaun kommune: Innsats for andre - en innovativ tilnærmingsstrategi til frivillighet Skaun ungdomsskole har samarbeidet med Kultur, fritid og frivillighet i gjennomføringen av valgfaget Innsats for andre. Frivilligsentralen vil her spille en sentral rolle. Målet er at vi gjennom systematisk samarbeid gjennom valgfagsperioden får vekket/stimulert elevenes interesse for frivillig arbeid og for organisasjonsarbeid. Vi vil i den utstrekning det er hensiktsmessig også trekke inn andre lag og organisasjoner som samarbeidspartnere. Skaun beskriver at de nå har fokus på å få ungdommene til å oppleve at frivillighet kan gi dem noe. De erfarer at med tydelige rammer for faget er det også lettere å få fram elevenes evne til å se nytten og verdien av å bidra for andre. 7

8 3. Arbeidet i nettverket I samråd med KS laget opplegg for tre nettverkssamlinger og nettverkets representasjon på frivillighetskonferansen 26. november Opplegget baserte seg på tre heldagssamlinger fordelt utover en halvt års periode fra mai til november. Det har også vært legges på å sikre god kommunikasjon med prosjektene mellom samlingene. Samling 1 Samlingen foregikk 22. mai 2013, i Asker kommunes kunnskapssenter. Det overordnede målet med samlingen var å forankre prosjektet kontekstuelt for de deltagende prosjektene. Samlingen bestod av følgende deler: Introduksjoner fra KS og Asker kommunes varaordfører Riche Vestby, fagleder i KS, innledet om innovasjon i kommunesektoren og ulike måter innovasjonsprosesser kan legges opp. Frivillighet Norge v/generalsekretær Birgitte Brekke holdt innlegg om samarbeidet mellom frivillighet og offentlig sektor i Norge. Hun tok for seg utviklingstrender og frivillighetens rolle, og om frivilligheten som verktøy for verdiskaping. Utviklings- og prosessverksted ved insam og tydelig engasjement fra deltagende prosjekter. Fokuset lå spesielt på: o Nettverkets formål o hva prosjektene skal oppnå ved å delta på samlingene o hva nettverket skulle oppnå sammen o fellesprosjektet til nettverket ift. å utvikle frivillighetens samspill med norske kommuner Kommunens hovedoppgaver og frivillighetens bidrag/funksjoner i samfunnet Presentasjoner om og med de deltagende prosjektene Innovasjonsfaglig inspirasjonsforedrag v/lars Wang med vekt på ulike former for innovasjonsarbeid og hva som kjennetegner innovative prosesser. Deltagende sesjon med følgende tema: Refleksjoner rundt endringer i de forskjellige prosjektene o Innhold neste samling o Kommunikasjon mellom samlingene Samlingen ga deltakerne en god innsikt i hverandres prosjekter, utfordringer og potensialer. Samtidig ble det startet en dialog om hvordan de enkelte prosjekter kunne forbedres og hvordan nettverket sammen kunne bidra til å utvikle samspillet mellom kommuner og frivillighet. Samling 2 Samlingen foregikk 26. september 2013 i KS Møtesenter. Formålet med denne samlingen var å bidra til å gi hverandre råd om hvordan prosjektene kunne forbedres og utvikles. Nettverket spilte på hverandres erfaringer og kompetanse. Samlingen hadde fokus på samarbeidsformen/modellen mellom kommunen og den frivillige organisasjonen. På bakgrunn av disse samtalene fikk hvert prosjekt i oppgave å forberede seg til andre samling ved å sette seg godt inn i tre av de andre prosjektene. Samlingen ble gjennomført slik: Oppsummeringer fra første samling, hovedinntrykkene og forventningene Målsettinger for dagen. Gjennomgang av hva dagen skulle inneholde og hva som var det overordnede målet for denne samlingen. Dette ble plassert inn i konteksten til hele nettverksprosjektet. Faglig innlegg fra Lars Wang om hvordan man jobber i utviklingsprosjekter og innovasjonsprosjekter. Det ble trukket opp et skille mellom ulike typer frivillighet og hvordan dette kan sees i lys av kommunenes forskjellige roller og samfunnsoppgaver. Dette ble sett i sammenheng med hvordan kommunerollen er i utvikling og hvordan det utvikles nye modeller for samhandling mer generelt. Arbeidsverksted med gruppeprosesser. Målet med denne sesjonen var at alle skulle få hjelp til utvikling av eget prosjekt. Det bli gitt en rekke råd og innspill om hvordan man kan løse floker i prosjektet, hvordan gjennomføre innovative utvidelser av prosjektet og hvordan samarbeidsformen mellom kommunen og organisasjonen kan utvikles. 8

9 Hvert prosjekt speed- datet et annet i sesjoner hvor prosjektet presenterer sine utfordringer og fikk innspill fra det andre. Og vice versa. Dette ble gjentatt i tre sesjoner så alle fikk tre møter med de prosjektene hvor potensiale for utbytte av erfaringsutveksling var størst. Mellom hver sesjon ble erfaringene delt i plenum og innspill fra andre grupper ble gitt. Nettverkets betydning i kommune- Norge. Deltakerne delte tanker omkring nettverkets mulige funksjon utenfor samlingene, og hvilken betydning det kunne få på sektoren generelt. Om man kunne fungere som et nettverk som over tid leverte erfaringer som andre, utenfor nettverket, kunne dra nytte av. Samlingen ga gode gjensidige tilbakemeldinger for prosjektene. Det ble samtidig etablert en mer felles forståelse av viktige forutsetninger for å etablere og gjennomføre innovativ samarbeidsprosjekter mellom kommune og frivillighet. Samling 3 Samlingen foregikk 25. november 2013 i KS Møtesenter. Hensikten med samlingen var å samle trådene og komme opp med konkrete løsninger for den framtidige rollen til nettverket. Det var også en vesentlig oppgave å drøfte hvordan erfaringer fra nettverket kunne formidles. Dette ble gjort gjennom å utarbeide grunnlaget for presentasjon av erfaringer og anbefalinger til frivillighetskonferansen neste dag. Det ble særlig lagt vekt på erfaringer vedrørende samarbeidsformen mellom kommuner og frivillighet. Dagen ble lagt opp slik: Oppsummering av nettverksprosjektet så langt og plassering av denne samlingen inn i prosjektets helhet Med utgangspunkt i frivillighetsplattformen inngått mellom Frivillighet Norge og KS, som viser prinsipper og rammer for samarbeid, hentet prosjektdeltagerne fram gode eksempler fra praksis i kommunene, særlig om samarbeidsformer og innovative metoder for samarbeid. Både fra de deltagende prosjektene og fra annen relevant praksis. Det ble arbeidet i grupper sammensatt av deltagere fra ulike prosjekter. Nettverket jobbet fram en bruttoliste med gode eksempler. Fra eksempler til anbefalinger. Med utgangspunkt i bruttolista med eksempler, ble det drøftet erfaring og anbefalinger fra nettverket rettet mot presentasjon på frivillighetskonferansen. Samlingen ledet til en oppsummering av både resultater, erfaringer og anbefalinger til relevante aktører i forhold til å videreutvikle samarbeidet mellom kommuner og frivillighet. Frivillighetskonferansen Frivillighetskonferansen arrangert av KS 26. november Konferansen var både en selvstendig konferanse om Frivillighetens deltagelse og medskaping i kommune- Norge og en arena for å formidle erfaringer fra frivillighetsnettverket. De fleste av deltakerne i nettverksprosjektet deltok på konferansen sammen med deltagere primært fra kommunene og frivillighetsmiljøet i Norge. Konferansen satte nettverksarbeidet i et bredt perspektiv hvor blant annet Regjeringens arbeid med frivillighet ble presentert. Samtidig ble erfaringer fra nettverksarbeidet og prosjektet presentert gjennom både direkte og indirekte gjennom: KS sin presentasjon av arbeidet med frivillighet i kommunesektoren sett i lys av det samlende utviklingsarbeidet i kommunene. Presentasjon om frivillighetsarbeidet i Asker ved Askers ordfører. Presentasjon av nettverksarbeidet med vekt på erfaringer og anbefalinger utarbeidet på samling 3. Seks kommuner fra nettverket presenterte sine prosjekter, både innholdsmessig og samarbeidsformen mellom kommunene og frivilligheten. Arbeidet mellom og etter samlingene 9

10 Nettverksprosjektet var avhengig av at det også skulle være aktivitet mellom samlingene. Uten dette ville det bli lite fokus og lite progresjon. Derfor ble det holdt løpende kontakt mellom deltagerne i prosjektet, ansvarlige konsulenter og prosjektleder hos KS. Det var vesentlig å ha dialog med deltagerne om: Behov for videreutvikling og støtte i eget prosjekt Hvilke utfordringer prosjektet står overfor Hvilke erfaringer de har gjort seg, og som de ønsker å dele med nettverket Hvilke andre prosjekter i nettverket de ser at de kan ha nytte av å gå i tettere dialog med Deltagerne ble invitert til å reflektere rundt disse punktene og respondere til innleid konsulent. Punktene var også en viktig forutsetning for innsatsen på samling 2, og i forkant av denne ble deltagernes respons delt med de andre prosjektene. Nettverket benyttet seg av en prosjekt/samleside med alle relevante dokumenter på nett. Det ble også opprettet en medlemsgruppe på Facebook for kontakt og erfaringsutveksling mellom samlingene. Denne er fremdeles aktiv og det bør vurderes hvorvidt den skal videreutvikles, vedlikeholdes og benyttes, eller om den skal stenges. Hvis den skal driftes videre bør det også tas stilling til om denne skal åpnes for alle brukere eller fremdeles være forbehold nettverket. Erfaringene fra nettverket har også blitt formidlet på ks.no og til deltagerne på frivillighetskonferansen 26. november. 10

11 4. Resultater og erfaringer Prosessen med samlinger har gitt deltagerne innspill og råd fra andre organisasjoner og kommuner som opererer i samme landskap. Deltagerne har fått innsikt i noen av de mest spennende prosjektene i skjæringspunktet mellom frivillig og kommunal sektor. De har møtt andre som jobber med utfordringer som ligner deres egne, og de har fått inspirasjon til å utvide eller starte ny virksomhet. Det er også etablert et utgangspunkt for videre nettverksbygging. I hele prosjektet har det vært et fokus på samarbeid og kontaktpunkt mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Samarbeidsformen har i stor grad vært variert. Enkelte kommuner har eget formelt forum for frivillighet på linje med idrettsforum og kulturforum. Dette kan være i form av faste halvårlige møteplasser hvor politikere, tverrfaglig administrasjon og forskjellige representanter fra frivilligheten møtes. Et eksempel på dette er Klæbu kommune og deres arbeid med å formalisere kontakt, informasjon og møtepunkter. Andre organisasjoner har sine faste kontaktpunkter i kommunen, som er etablert gjennom flere års tett samarbeid. I enkelte tilfeller har kommunen kommet på banen sent i prosjektet og lagt tilrette for en nødvendig formalisering og støtte lenge etter at den opprinnelige ideen har blitt realisert som et godt prosjekt. I virksomheten til Kolstad fotball, som jobber med barn og unge, gjøres det ofte på denne måten. En gjennomgående erfaring er at de prosjektene som opplever størst suksess er de som klarer å tilpasse seg frivillighetens ulikheter, de lokale forskjellene, og behovet for å ta hensyn til frivillighetens egenart når det er snakk om samarbeidsform. Gjennom prosessene på samling 3 og på frivillighetskonferansen har deltagerne fått uttrykt og formidlet sine erfaringer fra sitt arbeid med frivillighet i kommunene. Deltagerne i nettverket har gjennom samlingene blitt opptatt av at de tilsammen har verdifull kompetanse innenfor et viktig felt. At denne kompetansen bør videreutvikles har også kommet fram. De ser at de utgjør en kunnskapsbase med relevante erfaringer som også andre kan ha nytte av. Prosjektet har peker således i retning av at det er et betydelig potensial for verdiskaping i grenseflatene mellom kommuner og frivillighet. Hovederfaringer fra prosessen når det gjelder hvordan dette potensialet kan utnyttes er: Frivillig virksomhet kommer i mange ulike former, og er forskjellig fra sted til sted. Frivillig virksomhet oppleves som krevende å kategorisere. Den er organisert ulikt og er ofte sektorovergripende i sitt innhold. Derfor vil det også være forskjellige utgangspunkt og hva som er gode initiativ når det gjelder oppstart av samarbeid med kommunene. Det oppleves som viktig å dyrke frivillighetens egenart og de frivilliges motivasjon, ikke tvinge frivilligheten inn i kommunale lovpålagte oppgaver eller sektorer når dette ikke er hensiktsmessig. Frivilligheten trenger således kommuner som gir dem handlingsrom for sin virksomhet og som er en tilrettelegger for å utløse økt frivillighet. Prosjektet har etablert et felles bilde av både utfordringer og muligheter knyttet til samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene. Det kan være ulike tilnærminger og samarbeidsmodeller som er hensiktsmessige. Det er viktig å finne tilnærminger som er tilpasset konteksten lokalt, f.eks. når det gjelder å gjøre gode avveininger mellom formalisering og fleksibilitet. Enkelte ganger kan man følge faste oppskrifter, andre ganger skjer initiativet helt uavhengig av opplegg og retningslinjer. Det må være rom for alle disse formene. Prosjektet har samtidig gitt en konkretisering av hva samarbeidsformer som innebærer innovasjon i praksis. 11

12 Prosjekter kan lede til ulike former for lokal «spinoff» og «restart». Enkelte prosjekter har gjennom samlingene fått inspirasjon til konkrete utvidelser og videreføringer av virksomheten, andre har sett nødvendigheten av å bygge opp prosjektene på nytt, med ny organisering. Det et behov for å formidle og utvikle nye samarbeidsløsninger og konkret modeller for samarbeid. Det er synligjort at frivillighet kan ha betydning for hvordan kommunens ulike roller bør vektlegges samt hvordan kommunens arbeid organiseres. Hvis kommuner ønsker å legge til rette for at frivilligheten skal spille en større rolle i lokalsamfunnet, og bidra til å gjøre kommunen til et bedre sted å bo, må også den kommunale organisasjonen legge til rette for dette. Det kan være nødvendig at kommunene setter frivillighet høyere på dagsorden i form av å ansette dedikerte medarbeidere til frivillighet, åpne opp for nye møteplasser med frivilligheten eller styrker kommunens rolle i å fasilitere verdiskapende prosesser. Det er mange gode eksempler på velfungerende frivilligsentraler, men det er samtidig et potensial i å videreutvikle frivilligsentralene. Flere av prosjektene i nettverket har gode erfaringer med sambruk av bygninger og ønsker at dette i større grad blir en praksis som vurderes i nye byggeprosjekter. Nettverket mener det ligger et stort potensiale i å styrke samarbeidet med næringslivet for å utløse mer frivillighet og økt engasjement. Det har vært enkelte gode eksempler på godt samarbeid, men det er store muligheter for å utvikle dette. Nettverket har fungert som en arena for formidling, læring og et møtepunkt mellom ulike aktører som «tenketank» for frivillighet og samarbeid gjennom at det også er gitt innspill til hvordan man nasjonalt kan samarbeide om å utløse potensialet i frivilligheten (jfr. anbefalingene nedenfor). 12

13 5. Anbefalinger Nettverket har på bakgrunn av erfaringer i eget prosjekt/i egen kommune og gjennom samarbeidsprosessen samlet seg om anbefalinger rettet mot KS Enkeltkommuner Statlige myndigheter KS Det gjennomførte nettverkssamarbeidet bør videreføres og styrkes gjennom å utvide dette med likeverdig deltakelse fra frivilligheten, kommunesektoren og staten (tverrdepartementalt). Det er ønskelig at statlige aktører har rolle som mer aktivt deltakende. Årlig nasjonal frivillighetskonferanse med fokus på utvikling, innovasjon og nye samarbeidsløsninger. Nettverket mener at KS bør gripe muligheten til å være arrangør av en årlig konferanse som er spesielt rettet mot samarbeidet mellom kommuner og frivilligheten. Konferansen bør rettes mot beslutningstagere og representanter som jobber strategisk med frivillighet både i kommuner, frivillige organisasjoner og hos involverte statlige myndigheter. Når samarbeidsplattformen (KS og Frivillighet Norge) skal revideres bør staten inviteres til å blir en av partene. Enkeltkommuner Kommunene må være bevisst at ulike typer frivillighet krever ulike samarbeidsmodeller. Kommunene bør ha fokus på hvor innovative løsninger i samhandlingen mellom frivilligheten og kommunene kan kreve tilpasninger i kommunens organisering og hvordan i kommunenes rolle som tilrettelegger for demokratisk verdiskaping. Økt vekt på frivillighet for integrering og som grunnlag for å aktivere alderspensjonister og grupper som faller utenfor arbeidslivet. Statlige myndigheter Videreutvikle frivilligsentralene som en del av en helhetlig lokal frivillighetspolitikk og gi sentralene rolle som bidrar til å utløse potensialet i frivilligheten. Nettverket kom fram til at frivilligsentralene må få en tydeligere definert rolle. Det er behov for en mer presis forståelse av frivillighetens ulike typer roller og samarbeidsløsninger. Frivillige organisasjoner fyller forskjellige roller i samfunnet. Alt fra "profesjonelle", verdibaserte organisasjoner som i noen tilfeller konkurrerer mot kommersielle aktører, til idealistiske organisasjoner med egne agendaer. Dette kan belyses gjennom for eksempel ny stortingsmelding om frivillighet. Offentlige eiendommer planlegges, utvikles og driftes for sambruk mellom aktører og funksjoner. Styrke samarbeidet mellom kommunesektoren, frivilligheten og næringslivet rettet mot nye samarbeidsløsninger. 13

14 6. Veien videre Gjennom nettverksarbeidet med innovative frivillighetskommuner og den nasjonale frivillighetskonferansen har KS synliggjort et betydelig potensial for verdiskaping gjennom samarbeid mellom kommunesektoren og frivilligheten. Refleksjoner KS nå er i en meget god posisjon for å ta rollen som en sentral utviklingsaktør på dette feltet. Dette er basert på følgende refleksjoner: Utvikling av kommunenes forhold til frivilligheten er viktig for å styrke deltakelse og demokrati, og for å sikre økonomisk bærekraftige kommuner. Frivillighet og samarbeid med det sivile samfunn vil i økende grad institusjonaliseres (organisering, formalisering, avtaler, arenaer mv) og det bør utvikles en langt mer presis oppfatning av frivillighetens ulike roller og kompleksitet. En profesjonalisering av samspillet med frivilligheten vil i økende grad reflekteres i kommunens arbeid med kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling innebærer i denne sammenheng både faktisk kunnskap, ferdigheter i ledelse og prosjektutvikling, og å sikre motivasjon. Dette betyr å profesjonalisere samarbeidet med frivilligheten på en måte som respekterer og drar nytte av det store mangfold av former som frivillig innsats skjer gjennom. Det er et potensial for å utvikle frivillighetssentralene som en integrert del av kommunens strategi for verdiskaping gjennom samarbeid og kommunen innovasjonsarbeid. Videre arbeid i regi av KS For å kunne ta en aktiv og verdiskapende rolle i videre utvikling av samhandlingen mellom kommuner og frivilligheten anbefales at KS: Ser arbeidet med frivillighet i nær sammenheng med KS arbeid med utvikling av kommunens rolle som samfunnsaktør og organisator for verdiskaping. Med utgangspunkt i eksisterende dialog med Frivillighet Norge og KUD, styrker koordineringen av arbeid mellom sentrale aktørgrupper i frivillighetsfeltet, inkludert FoU- aktørene. Dette vil også kunne gi et bedre samarbeid med aktører som har et mer indirekte ansvar (øvrige departement, frivilligsentralene, enkeltorganisasjoner, næringslivet, ansattes organisasjoner mv) Tar initiativ til at det etableres foregangsprosjekter- og kommuner som aktivt oppmuntres og støttes i arbeidet i å utvikle nye konkrete samarbeids- og deltakelsesformer. Dette kan gjøres f.eks. gjennom et konkret og målrettet nettverk for foregangsprosjekter med nødvendig statlig støtte. Utnytte og videreutvikle den arenaen som KS har etablert gjennom den nasjonale frivillighetskonferansen. Sikre at konferansen primært blir et strategisk virkemiddel for utvikling av samspillet mellom kommunesektoren og frivilligheten og en arena hvor «trådene samles». 14 Drøfte med KUD som ansvarlig departement for frivilligheten hvordan et videre samarbeid om å utvikle frivilligheten og det sivile samfunn som en aktiv deltaker og medskaper i kommuner og lokalsamfunn.

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne:

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne: o Fra oppsøkende virksomhet og aktiviteter i nabolag og byrom, -til en bred bevegelse og et nettverk for samskaping, transformasjon og hverdagsinnovasjon Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt ET INNOVASJONSPROSJEKT VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, STØTTET AV FINNUT-PROGRAMMET,

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Vi bygger identitet! - Eksemplet Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim.

Vi bygger identitet! - Eksemplet Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim. Vi bygger identitet! - Eksemplet Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim. Ungdom og medvirkning. Hvorfor og hvordan? Foto: Carl-Erik Eriksson Kristin Tinmannsvik, Fagenheten for oppvekst og utdanning,

Detaljer

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv En mulighetsreform med store utfordringer Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Arbeidsgiverutvikling Losby 21. august 2009 Hva blir kommunenes største utfordringer

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Innovasjon og ressursbasert utvikling - for og med innbyggerne

Innovasjon og ressursbasert utvikling - for og med innbyggerne Nettverk - veien til et koordinert samarbeid med kommunen Innovasjon og ressursbasert utvikling - for og med innbyggerne Leder i Samarbeidsrådet for Med Hjerte For Arendal / styremedlem i NSU Lisbeth Iversen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et masterprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge. OPPSTART FEBRUAR 2018 Velkommen til en innovativ læringsreise Masterprogrammet

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020)

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Frivillighet handler om menneskelige verdier som omsorg, trygghet, medmenneskelighet. Sitatene er hentet fra innspill som er

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Det må utformes en politikk overfor de frivillige organisasjonene fra kommunenes side som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår.

Det må utformes en politikk overfor de frivillige organisasjonene fra kommunenes side som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår. Sammendrag De siste tiårene har det vært en sterkt økende oppmerksomhet mot de frivillige organisasjonene som representerer det vi kaller for den tredje sektor eller for sivilsamfunnets organisasjoner.

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre Stiftelsen Livsglede for Eldre Tjenesteutvikling i samspill med Trondheim kommune og frivilligheten Kristin Støren Wigum, Industridesigner/PhD FoU-ansvarlig Livsglede for hjemmeboende eldre Hovedmålsetting:

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Samskaping av kunnskap i Nord-Trøndelag. NAPHA Forskningskonferanse. Utvikling og bruk av kunnskap i psykisk helsearbeid. Trondheim, 3.

Samskaping av kunnskap i Nord-Trøndelag. NAPHA Forskningskonferanse. Utvikling og bruk av kunnskap i psykisk helsearbeid. Trondheim, 3. Samskaping av kunnskap i Nord-Trøndelag NAPHA Forskningskonferanse. Utvikling og bruk av kunnskap i psykisk helsearbeid. Trondheim, 3. oktober 2017 Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling HelseOmsorg21

Detaljer

Frivillighetskommunen Drammen

Frivillighetskommunen Drammen Frivillighetskommunen Drammen 1 Norges første Frivillighetskommune! Pris fra Frivillighet Norge og KS For å anerkjenne og inspirere kommuner til god frivillighetspolitikk med positiv effekt for frivillige

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

ABSOLUTT-programmet. Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring Utvikling Trivsel Tilhørighet

ABSOLUTT-programmet. Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring Utvikling Trivsel Tilhørighet ABSOLUTT-programmet Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring Utvikling Trivsel Tilhørighet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS inviterer

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Medvirkning i partnerskapskommunen Asker ressursmobilisering og samskaping

Medvirkning i partnerskapskommunen Asker ressursmobilisering og samskaping Medvirkning i partnerskapskommunen Asker ressursmobilisering og samskaping heidi.rustand@asker.kommune.no Folkehelsekoordinator, rådgiver Strategi og Samfunn (Cand. Sociol) 1. Forankring og ledelse 2.

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Kommune og frivillige - hånd i hånd -

Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommunalsjefenes stab Bærum kommune Frivillighetskoordinator Kirsten Koht Mange ønsker å bidra Næringsliv Enkeltpersoner Organisasjoner DET MÅ TILRETTELEGGES! Frivillighet

Detaljer

Frivillighet ved Heggedal SFO

Frivillighet ved Heggedal SFO Frivillighet ved Heggedal SFO Bakgrunn Kommunal SFO i Asker drives etter selvkost prinsippet, det vil si at etter faste utgifter så er det ikke mye igjen. Dette gjorde at vi måtte tenke kreativt i forhold

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Områderettet arbeid i Trondheim kommune; Områdeløft Saupstad-Kolstad - status og utfordringer - hva bør regjeringen bidra med?

Områderettet arbeid i Trondheim kommune; Områdeløft Saupstad-Kolstad - status og utfordringer - hva bør regjeringen bidra med? Områderettet arbeid i Trondheim kommune; Områdeløft Saupstad-Kolstad - status og utfordringer - hva bør regjeringen bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson v/leder Marte Løvik,leder i Bystyrets helse-og velferdskomitè,

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg? Innovasjon det er vel bare tekniske duppeditter det Innovasjon har da ingenting med omsorg

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne:

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne: o Fra oppsøkende virksomhet og aktiviteter i nabolag og byrom, -til en bred bevegelse og et nettverk for samskaping, transformasjon og hverdagsinnovasjon Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Presentasjon til bystyrekomiteene

Presentasjon til bystyrekomiteene Presentasjon til bystyrekomiteene Onsdag 7. juni 2017 Handlingsplan for mangfold og inkludering 09.06.2017 1 Status på gjennomføring av Levekårsplanen og Handlingsplan for mangfold og inkludering Oppfølging

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal kommune Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020 Mye på gang! Ny vei (E39) Fengsel

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 SAUPSTADMODELLEN TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 Kristin Sivertsen,(lærer,) Jorun Skotvoll(lærer) og Inger Sagen Hasselø(rektor) Saupstad skole SAUPSTAD SKOLE 235 elever 30 språk Barneskole

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer