Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet"

Transkript

1 Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen

2 Forord En viktig oppgave for kommunene er å ivareta samspillet med frivilligheten. KS ønsker derfor å legge til rette for utvikling av en både aktiv og nyskapende frivillighet. På bakgrunn av dette fikk KS fikk i desember 2012 støtte fra Kulturdepartementet til å gjennomføre prosjektet Innovative frivillighetstiltak i kommunene. Formålet var å gi grunnlag for styrkede lokale strategier for samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner. Prosjektet skulle ha et særlig fokus rettet mot barn og unge og ta utgangspunkt i eksisterende arenaer og etablerte lokale prosjekter. 16 prosjekter søkte om å få bli med i prosjektet. 12 prosjekter ble plukket ut til å delta, 2 av disse trakk seg underveis. Følgende prosjekter/kommuner ble valgt ut til å delta i et nettverkssamarbeid: Kolstad IL/Trondheim kommune: Rekruttering av frivillige med minoritetsbakgrunn. Livsglede for eldre/trondheim kommune: Livsglede for hjemmeboende eldre Arendal kommune: Med hjerte for Arendal Bærum kommune: Leksehjelp med Rotary Asker kommune: Idretts- SFO i Heggedal Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom Kristiansand kommune Oslo kommune/bydel Bjerke: Stikk innom Klæbu kommune: Bedre samhandling mellom frivilligheten og Klæbu kommune Skaun kommune: Innsats for andre - en innovativ tilnærmingsstrategi til frivillighet Frivillighet Norge har bidratt aktivt med kompetanse, presentasjoner og konstruktive faglige innspill i alle deler av nettverksprosjektet. Birgitte Brekke har holdt to inspirerende foredrag, på første samling og på Frivillighetskonferansen. Bjørn Lindstad har deltatt på alle samlingene og konferansen og har vært en vesentlig faglig bidragsyter til prosessene. Nettverksprosjektet har blitt gjennomført i perioden mai desember 2013 og har også omfattet den nasjonale frivillighetskonferansen KS har ansvaret for prosjektet og har bistått med prosjekt- og prosessledelse. Denne rapporten oppsummerer hva som er gjennomført i prosjektet samt drøftinger og læringspunkter. Rapporten formidler også anbefalinger fra deltakerne i nettverket om videre oppfølging. Når det gjelder mer detaljert beskrivelse av de enkelte prosjektene, samlingene og forskjellige presentasjoner vises det til vedleggene eller følgende oversikt. Lars Wang og Dag Erlend Lohne Mohn 2

3 Innhold 1. Prosjektmål 4 2. Prosjektene i nettverket 5 Kolstad IL/Trondheim kommune: Rekruttering av frivillige med minoritetsbakgrunn. 5 Livsglede for eldre/trondheim kommune: 5 Livsglede for hjemmeboende eldre 5 Arendal kommune: Med hjerte for Arendal 5 Bærum kommune: Leksehjelp med Rotary 5 Asker kommune: Idretts- SFO i Heggedal 6 Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom 6 Kristiansand kommune: 6 Oslo kommune/bydel Bjerke: Stikk innom 6 Klæbu kommune: Bedre samhandling mellom frivilligheten og Klæbu kommune 7 Skaun kommune: Innsats for andre - en innovativ tilnærmingsstrategi til frivillighet 7 3. Arbeidet i nettverket 8 Samling 1 8 Samling 2 8 Samling 3 9 Frivillighetskonferansen 9 Arbeidet mellom og etter samlingene 9 4. Resultater og erfaringer Anbefalinger 13 KS 13 Enkeltkommuner 13 Statlige myndigheter Veien videre 14 Refleksjoner 14 Videre arbeid i regi av KS 14 3

4 1. Prosjektmål Prosjektet har hatt følgende mål: A. Styrke innovative partnerskap og løfte fram nyskapende arbeidsformer og nye løsninger for håndtering av utfordringer i lokalsamfunnet som utvikles i samhandling mellom kommune og frivillige organisasjoner. B. Dokumentere og formidle gode erfaringer innen innovativt samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. 4

5 2. Prosjektene i nettverket De deltakende prosjektene og partnerne (kommune/frivillighet) har representert et bredt spekter av problemstillinger, aktørsammensetning og samarbeidsmodeller mellom kommuner og frivillighet. Nedenfor er det gitt en oppsummering av bakgrunn og resultater fra prosjektene. Kolstad IL/Trondheim kommune: Rekruttering av frivillige med minoritetsbakgrunn. Utviklingen går i retning av at flertallet av nyrekrutteringen skjer blant barn med flerkulturell bakgrunn. Saupstad skole har nå en andel på 70% av minoritetsspråklige elever. Dette krever mer og mer fokus på deltagelse fra foreldrene til de minoritetsspråklige medlemmene. Slik utviklingen er, så er vi helt avhengig av å få foreldrene på banen. Kolstad IL har en sentral rolle i en bydel med stor andel innbyggere med flerkulturell bakgrunn. Idrettslaget fyller en rekke funksjoner utover det rent sportslige i bydelen og har en svært sentral rolle. Kolstad IL er for mange av de unge et fast holdepunkt gjennom mange år. Fra barnehagen til de går ut av ungdomsskolen. De er imidlertid avhengige av deltagende foreldre, og de jobber kontinuerlig med å bedre rekrutteringen, spesielt fra foreldre med minoritetsbakgrunn. Kolstad IL har gjennom prosjektet fått innspill fra andre prosjekter som jobber med lignende tematikk, spesielt når det gjelder minoritetsbefolkning og frivillig arbeid. De har også fått tips og innsikt i hvordan andre kommuner og organisasjoner bruker aktiviteter rundt idrett, SFO og ungdom for å fylle viktige funksjoner i nærmiljøet. Kolstad IL har i nettverksprosjektet delt på sine erfaringer og skapt entusiasme og engasjement hos mange av de andre deltagerne. De har fått innspill til hvordan man kan bedre kommunikasjonen med de ulike foreldregruppene. Livsglede for eldre/trondheim kommune: Livsglede for hjemmeboende eldre Livsglede for Eldre har fått i oppdrag å jobbe med hvordan skape Livsglede for hjemmeboende eldre i tett samarbeid med Trondheim kommune. I budsjettvedtaket for 2011 fattet bystyret følgende verbale føring: Rådmannen bes sette i gang et prøveprosjekt Livsglede for hjemmeboende eldre. Hvordan kan vi nå eldre hjemmeboende slik at de fortsatt får ta del i åndelige, sosiale og kulturelle aktiviteter etter eget ønske? Livsglede for hjemmeboende eldre er et typisk prosjekt i "mellomrommet " som står beskrevet i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Livsglede for Eldre som ideel stiftelse river gjerdene og samarbeider med alle offentlige sektorer og næringsliv. Dette krever mye av kommunen i forhold til å ha "is i magen". Kommunen gir rom for en fase med usikkerhet og risiko for så å oppnå innovasjon i sine helsetjenester. Livsglede for eldre har vist nettverket hvordan en organisasjon kan jobbe tett opp til de kommunale tjenestene innenfor et spesifikt felt. Organisasjonen setter fokus på å forbedre og supplere de kommunale tjenestene for eldre. Livsgledeprosjektet jobber mye med å få etablerte aktører til å samarbeide på nye måter og de har en tett kontakt med Trondheim kommune knyttet til prøveprosjektet for hjemmeboende eldre. De har nå et stort fokus på å få samarbeidende parter til å ta eierskap, og få til tydelig fordeling av ansvar. Arendal kommune: Med hjerte for Arendal Med Hjerte for Arendal er et partnerskap etablert 2012 mellom Arendal kommune, KS- Agder og 5 ideelle organisasjoner; Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen, T5/Blå Kors, Frelsesarmeen - for å utvikle en bærekraftig modell for medborgerskap og velferd gjennom et nytt samspill mellom ideell sektor, frivillige organisasjoner og offentlig sektor. Pilotprosjektet «Med Hjerte for Arendal» ønsker konkret å bidra positivt innen de sosiale utfordringene, som blant annet ensomhet, og ringvirkninger av dette, ved å sette fokus på viktigheten av aktivitetsfremmende og forebyggende innsats gjennom foreløpige konsept som aktivitetsvenn, losnøkler og frivillighetsbanken (www.frivillighetsbanken.no) og ved å inspirere og mobilisere innbyggerne i Arendal til sammen å gjøre en innsats for felleskapet. 5

6 Ved inngangen til 2014 er et samarbeidsforum under etablering der 20 nye organisasjoner er på vei inn i nettverket, som frivilligsentralene og foreninger innen kultur/idrett/fritid. Som nettverksprosjekt vil Med Hjerte for Arendal - gjennom tverrgående arbeidsgrupper (eks. barn/unge), medvirkning ved å styrke og løfte fram hverandres prosjekt (eks. SeniorRessurs Arendal) og videreutviklingen av en aktivitetsfokusert nettportal - bidra til å markedsføre den enkelte parten i nettverket og ved å inspirere til økt deltakelse for den enkelte medborger i Arendal. Bærum kommune: Leksehjelp med Rotary Leksehjelp med Rotary er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum Rotary og Skui skole med frivillige leksehjelpere fra Rotary etter skoletid for elever fra 5-7. trinn på Skui skole. Skui skole har et godt samarbeid med Rotary, og har et tydelig fokus på oppfølging av de frivillige. De får innsikt og opplæring i dagens pedagogiske og faglige opplegg i skolen. Samarbeidet ble til gjennom kontakt med frivillighetskoordinator i Bærum kommune, som visste om Rotarys ønske om å bidra og Skui skoles behov. Skui skole kunne trengt interne ressurser til spesiell oppfølging av og kontakt med de frivillige. Asker kommune: Idretts-SFO i Heggedal Formålet med prosjektet Idretts- SFO i Heggedal var å iverksette flere aktiviteter ved SFO ved hjelp av samarbeid med frivillig sektor. Prosjektet støttes av Asker kommune med midler til prosjektleder som har iverksatt tilbudet. Heggedal skole har et bredt samarbeid med mange frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som bidrar med sine kunnskaper og gjør en innsats for å gjøre SFO på Heggedal enda bedre. Asker har gjennom prosjektet fått idéer og inspirasjon til videreutvikling og nye tiltak for idretts- SFO. De jobber nå med å få avtalefestet mer av samarbeidet, og ønsker å få idretts- SFO inn i virksomhetsplanene. Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom Fredrikstad kommune har i samarbeid med bl.a. lag og foreninger utviklet et nettsamfunn, der fokuset ligger på økt deltagelse ved å gi gode aktivitetsoversikter og markedsføring av foreninger. Portalen vil være et godt utgangspunkt for å trekke inn frivillige, særlig yngre vil forholde seg til portalen som også er knyttet mot facebook. Deltagere i utviklingen har vært velforeninger, kor, Røde kors og speiderbevegelsen og tre lokalsamfunn, representert gjennom lokalsamfunnsutvalg. Fredrikstad kommune jobber systematisk med et prosjekt for rekruttering av frivillige, spesielt unge. Rekruttering står sentralt i arbeidet til flere av prosjektene. Fredrikstad- prosjektet har fått mange innspill fra andre prosjekter som driver med rekruttering og som arbeider med interaktive kanaler for dette. Kristiansand kommune: Kristiansand kommune har etablert et samarbeidsprosjekt mellom følgende organisasjoner: Sørlandet sykehus, Røde Kors, Mental Helse, A- Larm og Kristiansand kommune. Samarbeidsprosjektet består av Sunshinegruppe, Kick off gruppe, Kick Off leir m.m. Etter 1. samling i «Innovative frivillighetskommuner», besluttet Sørlandets sykehus og organisasjonene å trekke seg ut. Kristiansand kommune fortsatte i «Innovative frivillighetskommuner» sammen med Randesund/Tveit Frivilligsentral og Vest Frivilligsentral. Gjennom studieturer og erfaringsutvekslinger i nettverket har Kristiansand kommune fått nyttige innspill til frivillighetsarbeidet i egen kommune. Oslo kommune/bydel Bjerke: Stikk innom Stikk- innom ble etablert som en møteplass for beboerne gjennom Groruddalssatsingen, Områdeløftet Veitvet- Sletteløkka i Områdeløftet er et prosjekt som avsluttet Områdeløft er en metode for lokalsamfunnsutvikling i levekårsutsatte områder. De sosiale, kulturell, fysiske og miljømessige utfordringene blir sett i en sammenheng. En klar forutsetning for arbeidet er en aktiv dialog med befolkningen om definisjon av utfordringene og hvordan disse kan forbedres. Det er også viktig at arbeidet går over 5 7 år. 6

7 Stikk innom har tilført nettverket entusiasme og en stor tro på mulighetene som ligger i arbeid i områder hvor det har vært lite lokalt engasjement og organisert frivillig arbeid. De har samtidig fått mange nyttige innspill og ideer til nye tiltak fra andre prosjekter som arbeider med flerkultur og frivillighet, samt organisering av frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler. Klæbu kommune: Bedre samhandling mellom frivilligheten og Klæbu kommune Det ble i Klæbu tatt et politisk initiert prosjekt for å finne og åpne informasjonskanalene mellom alle frivillige lag og organisasjoner i kommunen og Klæbu kommune. Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtok i møte og nedsette en gruppe som et prosjekt skulle jobbe med å utvikle forslag til lokal frivillighetspolitikk i Klæbu. Klæbu kommune har utviklet en strategi for lokal frivillighet og har benyttet KS veileder i dette arbeidet. Dette har pågått samtidig som Klæbu har deltatt i nettverksprosjektet. De beskriver at deltagelsen har hatt stor nytteverdi i denne sammenhengen. Skaun kommune: Innsats for andre - en innovativ tilnærmingsstrategi til frivillighet Skaun ungdomsskole har samarbeidet med Kultur, fritid og frivillighet i gjennomføringen av valgfaget Innsats for andre. Frivilligsentralen vil her spille en sentral rolle. Målet er at vi gjennom systematisk samarbeid gjennom valgfagsperioden får vekket/stimulert elevenes interesse for frivillig arbeid og for organisasjonsarbeid. Vi vil i den utstrekning det er hensiktsmessig også trekke inn andre lag og organisasjoner som samarbeidspartnere. Skaun beskriver at de nå har fokus på å få ungdommene til å oppleve at frivillighet kan gi dem noe. De erfarer at med tydelige rammer for faget er det også lettere å få fram elevenes evne til å se nytten og verdien av å bidra for andre. 7

8 3. Arbeidet i nettverket I samråd med KS laget opplegg for tre nettverkssamlinger og nettverkets representasjon på frivillighetskonferansen 26. november Opplegget baserte seg på tre heldagssamlinger fordelt utover en halvt års periode fra mai til november. Det har også vært legges på å sikre god kommunikasjon med prosjektene mellom samlingene. Samling 1 Samlingen foregikk 22. mai 2013, i Asker kommunes kunnskapssenter. Det overordnede målet med samlingen var å forankre prosjektet kontekstuelt for de deltagende prosjektene. Samlingen bestod av følgende deler: Introduksjoner fra KS og Asker kommunes varaordfører Riche Vestby, fagleder i KS, innledet om innovasjon i kommunesektoren og ulike måter innovasjonsprosesser kan legges opp. Frivillighet Norge v/generalsekretær Birgitte Brekke holdt innlegg om samarbeidet mellom frivillighet og offentlig sektor i Norge. Hun tok for seg utviklingstrender og frivillighetens rolle, og om frivilligheten som verktøy for verdiskaping. Utviklings- og prosessverksted ved insam og tydelig engasjement fra deltagende prosjekter. Fokuset lå spesielt på: o Nettverkets formål o hva prosjektene skal oppnå ved å delta på samlingene o hva nettverket skulle oppnå sammen o fellesprosjektet til nettverket ift. å utvikle frivillighetens samspill med norske kommuner Kommunens hovedoppgaver og frivillighetens bidrag/funksjoner i samfunnet Presentasjoner om og med de deltagende prosjektene Innovasjonsfaglig inspirasjonsforedrag v/lars Wang med vekt på ulike former for innovasjonsarbeid og hva som kjennetegner innovative prosesser. Deltagende sesjon med følgende tema: Refleksjoner rundt endringer i de forskjellige prosjektene o Innhold neste samling o Kommunikasjon mellom samlingene Samlingen ga deltakerne en god innsikt i hverandres prosjekter, utfordringer og potensialer. Samtidig ble det startet en dialog om hvordan de enkelte prosjekter kunne forbedres og hvordan nettverket sammen kunne bidra til å utvikle samspillet mellom kommuner og frivillighet. Samling 2 Samlingen foregikk 26. september 2013 i KS Møtesenter. Formålet med denne samlingen var å bidra til å gi hverandre råd om hvordan prosjektene kunne forbedres og utvikles. Nettverket spilte på hverandres erfaringer og kompetanse. Samlingen hadde fokus på samarbeidsformen/modellen mellom kommunen og den frivillige organisasjonen. På bakgrunn av disse samtalene fikk hvert prosjekt i oppgave å forberede seg til andre samling ved å sette seg godt inn i tre av de andre prosjektene. Samlingen ble gjennomført slik: Oppsummeringer fra første samling, hovedinntrykkene og forventningene Målsettinger for dagen. Gjennomgang av hva dagen skulle inneholde og hva som var det overordnede målet for denne samlingen. Dette ble plassert inn i konteksten til hele nettverksprosjektet. Faglig innlegg fra Lars Wang om hvordan man jobber i utviklingsprosjekter og innovasjonsprosjekter. Det ble trukket opp et skille mellom ulike typer frivillighet og hvordan dette kan sees i lys av kommunenes forskjellige roller og samfunnsoppgaver. Dette ble sett i sammenheng med hvordan kommunerollen er i utvikling og hvordan det utvikles nye modeller for samhandling mer generelt. Arbeidsverksted med gruppeprosesser. Målet med denne sesjonen var at alle skulle få hjelp til utvikling av eget prosjekt. Det bli gitt en rekke råd og innspill om hvordan man kan løse floker i prosjektet, hvordan gjennomføre innovative utvidelser av prosjektet og hvordan samarbeidsformen mellom kommunen og organisasjonen kan utvikles. 8

9 Hvert prosjekt speed- datet et annet i sesjoner hvor prosjektet presenterer sine utfordringer og fikk innspill fra det andre. Og vice versa. Dette ble gjentatt i tre sesjoner så alle fikk tre møter med de prosjektene hvor potensiale for utbytte av erfaringsutveksling var størst. Mellom hver sesjon ble erfaringene delt i plenum og innspill fra andre grupper ble gitt. Nettverkets betydning i kommune- Norge. Deltakerne delte tanker omkring nettverkets mulige funksjon utenfor samlingene, og hvilken betydning det kunne få på sektoren generelt. Om man kunne fungere som et nettverk som over tid leverte erfaringer som andre, utenfor nettverket, kunne dra nytte av. Samlingen ga gode gjensidige tilbakemeldinger for prosjektene. Det ble samtidig etablert en mer felles forståelse av viktige forutsetninger for å etablere og gjennomføre innovativ samarbeidsprosjekter mellom kommune og frivillighet. Samling 3 Samlingen foregikk 25. november 2013 i KS Møtesenter. Hensikten med samlingen var å samle trådene og komme opp med konkrete løsninger for den framtidige rollen til nettverket. Det var også en vesentlig oppgave å drøfte hvordan erfaringer fra nettverket kunne formidles. Dette ble gjort gjennom å utarbeide grunnlaget for presentasjon av erfaringer og anbefalinger til frivillighetskonferansen neste dag. Det ble særlig lagt vekt på erfaringer vedrørende samarbeidsformen mellom kommuner og frivillighet. Dagen ble lagt opp slik: Oppsummering av nettverksprosjektet så langt og plassering av denne samlingen inn i prosjektets helhet Med utgangspunkt i frivillighetsplattformen inngått mellom Frivillighet Norge og KS, som viser prinsipper og rammer for samarbeid, hentet prosjektdeltagerne fram gode eksempler fra praksis i kommunene, særlig om samarbeidsformer og innovative metoder for samarbeid. Både fra de deltagende prosjektene og fra annen relevant praksis. Det ble arbeidet i grupper sammensatt av deltagere fra ulike prosjekter. Nettverket jobbet fram en bruttoliste med gode eksempler. Fra eksempler til anbefalinger. Med utgangspunkt i bruttolista med eksempler, ble det drøftet erfaring og anbefalinger fra nettverket rettet mot presentasjon på frivillighetskonferansen. Samlingen ledet til en oppsummering av både resultater, erfaringer og anbefalinger til relevante aktører i forhold til å videreutvikle samarbeidet mellom kommuner og frivillighet. Frivillighetskonferansen Frivillighetskonferansen arrangert av KS 26. november Konferansen var både en selvstendig konferanse om Frivillighetens deltagelse og medskaping i kommune- Norge og en arena for å formidle erfaringer fra frivillighetsnettverket. De fleste av deltakerne i nettverksprosjektet deltok på konferansen sammen med deltagere primært fra kommunene og frivillighetsmiljøet i Norge. Konferansen satte nettverksarbeidet i et bredt perspektiv hvor blant annet Regjeringens arbeid med frivillighet ble presentert. Samtidig ble erfaringer fra nettverksarbeidet og prosjektet presentert gjennom både direkte og indirekte gjennom: KS sin presentasjon av arbeidet med frivillighet i kommunesektoren sett i lys av det samlende utviklingsarbeidet i kommunene. Presentasjon om frivillighetsarbeidet i Asker ved Askers ordfører. Presentasjon av nettverksarbeidet med vekt på erfaringer og anbefalinger utarbeidet på samling 3. Seks kommuner fra nettverket presenterte sine prosjekter, både innholdsmessig og samarbeidsformen mellom kommunene og frivilligheten. Arbeidet mellom og etter samlingene 9

10 Nettverksprosjektet var avhengig av at det også skulle være aktivitet mellom samlingene. Uten dette ville det bli lite fokus og lite progresjon. Derfor ble det holdt løpende kontakt mellom deltagerne i prosjektet, ansvarlige konsulenter og prosjektleder hos KS. Det var vesentlig å ha dialog med deltagerne om: Behov for videreutvikling og støtte i eget prosjekt Hvilke utfordringer prosjektet står overfor Hvilke erfaringer de har gjort seg, og som de ønsker å dele med nettverket Hvilke andre prosjekter i nettverket de ser at de kan ha nytte av å gå i tettere dialog med Deltagerne ble invitert til å reflektere rundt disse punktene og respondere til innleid konsulent. Punktene var også en viktig forutsetning for innsatsen på samling 2, og i forkant av denne ble deltagernes respons delt med de andre prosjektene. Nettverket benyttet seg av en prosjekt/samleside med alle relevante dokumenter på nett. Det ble også opprettet en medlemsgruppe på Facebook for kontakt og erfaringsutveksling mellom samlingene. Denne er fremdeles aktiv og det bør vurderes hvorvidt den skal videreutvikles, vedlikeholdes og benyttes, eller om den skal stenges. Hvis den skal driftes videre bør det også tas stilling til om denne skal åpnes for alle brukere eller fremdeles være forbehold nettverket. Erfaringene fra nettverket har også blitt formidlet på ks.no og til deltagerne på frivillighetskonferansen 26. november. 10

11 4. Resultater og erfaringer Prosessen med samlinger har gitt deltagerne innspill og råd fra andre organisasjoner og kommuner som opererer i samme landskap. Deltagerne har fått innsikt i noen av de mest spennende prosjektene i skjæringspunktet mellom frivillig og kommunal sektor. De har møtt andre som jobber med utfordringer som ligner deres egne, og de har fått inspirasjon til å utvide eller starte ny virksomhet. Det er også etablert et utgangspunkt for videre nettverksbygging. I hele prosjektet har det vært et fokus på samarbeid og kontaktpunkt mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Samarbeidsformen har i stor grad vært variert. Enkelte kommuner har eget formelt forum for frivillighet på linje med idrettsforum og kulturforum. Dette kan være i form av faste halvårlige møteplasser hvor politikere, tverrfaglig administrasjon og forskjellige representanter fra frivilligheten møtes. Et eksempel på dette er Klæbu kommune og deres arbeid med å formalisere kontakt, informasjon og møtepunkter. Andre organisasjoner har sine faste kontaktpunkter i kommunen, som er etablert gjennom flere års tett samarbeid. I enkelte tilfeller har kommunen kommet på banen sent i prosjektet og lagt tilrette for en nødvendig formalisering og støtte lenge etter at den opprinnelige ideen har blitt realisert som et godt prosjekt. I virksomheten til Kolstad fotball, som jobber med barn og unge, gjøres det ofte på denne måten. En gjennomgående erfaring er at de prosjektene som opplever størst suksess er de som klarer å tilpasse seg frivillighetens ulikheter, de lokale forskjellene, og behovet for å ta hensyn til frivillighetens egenart når det er snakk om samarbeidsform. Gjennom prosessene på samling 3 og på frivillighetskonferansen har deltagerne fått uttrykt og formidlet sine erfaringer fra sitt arbeid med frivillighet i kommunene. Deltagerne i nettverket har gjennom samlingene blitt opptatt av at de tilsammen har verdifull kompetanse innenfor et viktig felt. At denne kompetansen bør videreutvikles har også kommet fram. De ser at de utgjør en kunnskapsbase med relevante erfaringer som også andre kan ha nytte av. Prosjektet har peker således i retning av at det er et betydelig potensial for verdiskaping i grenseflatene mellom kommuner og frivillighet. Hovederfaringer fra prosessen når det gjelder hvordan dette potensialet kan utnyttes er: Frivillig virksomhet kommer i mange ulike former, og er forskjellig fra sted til sted. Frivillig virksomhet oppleves som krevende å kategorisere. Den er organisert ulikt og er ofte sektorovergripende i sitt innhold. Derfor vil det også være forskjellige utgangspunkt og hva som er gode initiativ når det gjelder oppstart av samarbeid med kommunene. Det oppleves som viktig å dyrke frivillighetens egenart og de frivilliges motivasjon, ikke tvinge frivilligheten inn i kommunale lovpålagte oppgaver eller sektorer når dette ikke er hensiktsmessig. Frivilligheten trenger således kommuner som gir dem handlingsrom for sin virksomhet og som er en tilrettelegger for å utløse økt frivillighet. Prosjektet har etablert et felles bilde av både utfordringer og muligheter knyttet til samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene. Det kan være ulike tilnærminger og samarbeidsmodeller som er hensiktsmessige. Det er viktig å finne tilnærminger som er tilpasset konteksten lokalt, f.eks. når det gjelder å gjøre gode avveininger mellom formalisering og fleksibilitet. Enkelte ganger kan man følge faste oppskrifter, andre ganger skjer initiativet helt uavhengig av opplegg og retningslinjer. Det må være rom for alle disse formene. Prosjektet har samtidig gitt en konkretisering av hva samarbeidsformer som innebærer innovasjon i praksis. 11

12 Prosjekter kan lede til ulike former for lokal «spinoff» og «restart». Enkelte prosjekter har gjennom samlingene fått inspirasjon til konkrete utvidelser og videreføringer av virksomheten, andre har sett nødvendigheten av å bygge opp prosjektene på nytt, med ny organisering. Det et behov for å formidle og utvikle nye samarbeidsløsninger og konkret modeller for samarbeid. Det er synligjort at frivillighet kan ha betydning for hvordan kommunens ulike roller bør vektlegges samt hvordan kommunens arbeid organiseres. Hvis kommuner ønsker å legge til rette for at frivilligheten skal spille en større rolle i lokalsamfunnet, og bidra til å gjøre kommunen til et bedre sted å bo, må også den kommunale organisasjonen legge til rette for dette. Det kan være nødvendig at kommunene setter frivillighet høyere på dagsorden i form av å ansette dedikerte medarbeidere til frivillighet, åpne opp for nye møteplasser med frivilligheten eller styrker kommunens rolle i å fasilitere verdiskapende prosesser. Det er mange gode eksempler på velfungerende frivilligsentraler, men det er samtidig et potensial i å videreutvikle frivilligsentralene. Flere av prosjektene i nettverket har gode erfaringer med sambruk av bygninger og ønsker at dette i større grad blir en praksis som vurderes i nye byggeprosjekter. Nettverket mener det ligger et stort potensiale i å styrke samarbeidet med næringslivet for å utløse mer frivillighet og økt engasjement. Det har vært enkelte gode eksempler på godt samarbeid, men det er store muligheter for å utvikle dette. Nettverket har fungert som en arena for formidling, læring og et møtepunkt mellom ulike aktører som «tenketank» for frivillighet og samarbeid gjennom at det også er gitt innspill til hvordan man nasjonalt kan samarbeide om å utløse potensialet i frivilligheten (jfr. anbefalingene nedenfor). 12

13 5. Anbefalinger Nettverket har på bakgrunn av erfaringer i eget prosjekt/i egen kommune og gjennom samarbeidsprosessen samlet seg om anbefalinger rettet mot KS Enkeltkommuner Statlige myndigheter KS Det gjennomførte nettverkssamarbeidet bør videreføres og styrkes gjennom å utvide dette med likeverdig deltakelse fra frivilligheten, kommunesektoren og staten (tverrdepartementalt). Det er ønskelig at statlige aktører har rolle som mer aktivt deltakende. Årlig nasjonal frivillighetskonferanse med fokus på utvikling, innovasjon og nye samarbeidsløsninger. Nettverket mener at KS bør gripe muligheten til å være arrangør av en årlig konferanse som er spesielt rettet mot samarbeidet mellom kommuner og frivilligheten. Konferansen bør rettes mot beslutningstagere og representanter som jobber strategisk med frivillighet både i kommuner, frivillige organisasjoner og hos involverte statlige myndigheter. Når samarbeidsplattformen (KS og Frivillighet Norge) skal revideres bør staten inviteres til å blir en av partene. Enkeltkommuner Kommunene må være bevisst at ulike typer frivillighet krever ulike samarbeidsmodeller. Kommunene bør ha fokus på hvor innovative løsninger i samhandlingen mellom frivilligheten og kommunene kan kreve tilpasninger i kommunens organisering og hvordan i kommunenes rolle som tilrettelegger for demokratisk verdiskaping. Økt vekt på frivillighet for integrering og som grunnlag for å aktivere alderspensjonister og grupper som faller utenfor arbeidslivet. Statlige myndigheter Videreutvikle frivilligsentralene som en del av en helhetlig lokal frivillighetspolitikk og gi sentralene rolle som bidrar til å utløse potensialet i frivilligheten. Nettverket kom fram til at frivilligsentralene må få en tydeligere definert rolle. Det er behov for en mer presis forståelse av frivillighetens ulike typer roller og samarbeidsløsninger. Frivillige organisasjoner fyller forskjellige roller i samfunnet. Alt fra "profesjonelle", verdibaserte organisasjoner som i noen tilfeller konkurrerer mot kommersielle aktører, til idealistiske organisasjoner med egne agendaer. Dette kan belyses gjennom for eksempel ny stortingsmelding om frivillighet. Offentlige eiendommer planlegges, utvikles og driftes for sambruk mellom aktører og funksjoner. Styrke samarbeidet mellom kommunesektoren, frivilligheten og næringslivet rettet mot nye samarbeidsløsninger. 13

14 6. Veien videre Gjennom nettverksarbeidet med innovative frivillighetskommuner og den nasjonale frivillighetskonferansen har KS synliggjort et betydelig potensial for verdiskaping gjennom samarbeid mellom kommunesektoren og frivilligheten. Refleksjoner KS nå er i en meget god posisjon for å ta rollen som en sentral utviklingsaktør på dette feltet. Dette er basert på følgende refleksjoner: Utvikling av kommunenes forhold til frivilligheten er viktig for å styrke deltakelse og demokrati, og for å sikre økonomisk bærekraftige kommuner. Frivillighet og samarbeid med det sivile samfunn vil i økende grad institusjonaliseres (organisering, formalisering, avtaler, arenaer mv) og det bør utvikles en langt mer presis oppfatning av frivillighetens ulike roller og kompleksitet. En profesjonalisering av samspillet med frivilligheten vil i økende grad reflekteres i kommunens arbeid med kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling innebærer i denne sammenheng både faktisk kunnskap, ferdigheter i ledelse og prosjektutvikling, og å sikre motivasjon. Dette betyr å profesjonalisere samarbeidet med frivilligheten på en måte som respekterer og drar nytte av det store mangfold av former som frivillig innsats skjer gjennom. Det er et potensial for å utvikle frivillighetssentralene som en integrert del av kommunens strategi for verdiskaping gjennom samarbeid og kommunen innovasjonsarbeid. Videre arbeid i regi av KS For å kunne ta en aktiv og verdiskapende rolle i videre utvikling av samhandlingen mellom kommuner og frivilligheten anbefales at KS: Ser arbeidet med frivillighet i nær sammenheng med KS arbeid med utvikling av kommunens rolle som samfunnsaktør og organisator for verdiskaping. Med utgangspunkt i eksisterende dialog med Frivillighet Norge og KUD, styrker koordineringen av arbeid mellom sentrale aktørgrupper i frivillighetsfeltet, inkludert FoU- aktørene. Dette vil også kunne gi et bedre samarbeid med aktører som har et mer indirekte ansvar (øvrige departement, frivilligsentralene, enkeltorganisasjoner, næringslivet, ansattes organisasjoner mv) Tar initiativ til at det etableres foregangsprosjekter- og kommuner som aktivt oppmuntres og støttes i arbeidet i å utvikle nye konkrete samarbeids- og deltakelsesformer. Dette kan gjøres f.eks. gjennom et konkret og målrettet nettverk for foregangsprosjekter med nødvendig statlig støtte. Utnytte og videreutvikle den arenaen som KS har etablert gjennom den nasjonale frivillighetskonferansen. Sikre at konferansen primært blir et strategisk virkemiddel for utvikling av samspillet mellom kommunesektoren og frivilligheten og en arena hvor «trådene samles». 14 Drøfte med KUD som ansvarlig departement for frivilligheten hvordan et videre samarbeid om å utvikle frivilligheten og det sivile samfunn som en aktiv deltaker og medskaper i kommuner og lokalsamfunn.

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Hjem skole-samarbeid for et godt læringsmiljø Evaluering av lokale hjem skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem skole-samarbeid Sluttrapport Ingrid Helgøy Anne Homme Rokkansenteret Stein Rokkan

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer