Mellom mennesker og samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mellom mennesker og samfunn"

Transkript

1 Elisabeth Brodtkorb, Reidun Norvoll og Marianne Rugkåsa (red.) Mellom mennesker og samfunn Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

2 Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 1. opplag 2001 ISBN Omslagsdesign: Designlaboratoriet Layout: Designlaboratoriet Sats: laboremus prepress as Brødtekst: Sabon 10/12 pkt Papir: 90 g Bulky Partner Trykk: AIT Gjøvik AS 2000 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Foto: s. 21 Lein-Mathisen/Photonet s. 47 Arne Strømme/Samfoto s. 89 Ole A. Buenget/Samfoto s. 123 Espen Tveit/Samfoto s. 153 Pernille Tofte/Mira/Samfoto s. 205 Bjørn Rørslett/NN/Samfoto s. 245 Nina Labbat/Gorilla/Samfoto Utsnitt av fotoene er også gjengitt på bokens omslag Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

3 Forord Samfunnsvitenskapene har i de siste årene fått en viktig plass innenfor helse- og sosialfaglige utdanninger. Begge sektorene står foran store utfordringer i et komplekst samfunn i stadig forandring. I en slik situasjon kan samfunnsvitenskaplig kunnskap bidra til vurderingsgrunnlaget når helse- og sosialprofesjonenes verdier og arbeidsbetingelser endres. Boka har tatt utgangspunkt i temaer, problemstillinger og begreper som er felles for alle de helse- og sosialfaglige høgskoleutdanningene, og den er tilpasset emnene i den nye tverrfaglige rammeplanen for grunnutdanningene. Den er samtidig også skrevet slik at den kan være egnet på videreutdanningsnivå. Boka gir en innføring i grunnleggende sosiologiske og sosialantropologiske tenkemåter og perspektiver ved å anvende disse perspektivene direkte på helse- og sosialsektoren. I boka har vi valgt å knytte samfunnsvitenskapen mer direkte til praksis enn det som har væt vanlig i andre grunnbøker for helse- og sosialsektoren. Intensjonen har vært at studentene raskere skal knytte samfunnsvitenskapelig kunnskap opp mot deres egen yrkesutøvelse og å unngå at samfunnsvitenskaplige begreper og teorier blir for løsrevne fra deres egen kontekst og dermed mindre meningsfylt å lære. Dette skal gjøre boka mer aktuell og relevant for studentene. Vi henvender oss både til helsesektoren og sosialsektoren. Innholdet er skrevet på en slik måte at det kan utdypes videre ut fra de enkelte fagenes ståsted og behov for supplerende faglitteratur og faktakunnskap. Oppgaver og eksempler finner du på våre hjemmesider: Dette har vi gjort fordi innhol- 7

4 det i pensum innenfor sosialfagene i utdanningene er noe ulikt i vektlegging og tematisering. Arbeidet med boka har vært en prosess over flere år. Det har vært en spennende prosess fordi bidragsyterne har hatt erfaring fra ulike deler av helse- og sosialsektoren. Dette har vist oss hvor nyttig det kan være å utveksle erfaringer på tvers av utdanningene. I løpet av denne tiden er det også flere andre som har vært viktige bidragsytere, ikke minst ved å gi gode innspill og kommentarer til bokas innhold. Vi vil i denne forbindelse takke Wenche Falck, Oddbjørn Ingebrigtsen og Nina Olsvold, som særlig har deltatt i den første fasen av bokas tilblivelse. Videre vil vi takke tidligere forlagsredaktør Thomas Nygaard, som var initiativtaker til boka, og forlagsredaktør Astrid Rangnes Bråten, som har vært en verdig og stø arvtaker til den videre prosessen. Oslo, mai 2001 Elisabeth Brodtkorb Marianne Rugkåsa Reidun Norvoll 8

5 Innholdsoversikt Innledning Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte 21 Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkåsa 2. Profesjoner 47 Hans-Einar Hem 3. Makt og avmakt 89 Reidun Norvoll 4. Sosiale avvik og sosial kontroll 123 Reidun Norvoll 5. Velferd 153 Heidi Haukelien og Halvard Vike 6. Kulturelle fortolkningsrammer 205 Berit Thorbjørnsrud 7. Kultur, helse og sykdom 245 Berit Thorbjørnsrud 8. Samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen 283 Litteratur 289 Om forfatterne 299 Stikkord 301 9

6 Innhold Innledning Bakgrunnen for boka Presentasjon av boka Brev fra Milla Internett Kapittel 1 Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte Om fagtradisjonene Fagtradisjonene i dag Medisinsk antropologi og sosiologi Modernitet og tradisjonalitet Fagspråk og dagligtale Fortolkning og forforståelse Individ og samfunn Nivåer i samfunnet Kjønn Omsorg Utfyllende litteratur Kapittel 2 Profesjoner Samfunnsvitenskapelig blikk Sammensatt kunnskap Den samfunnsmessige rammen Den kulturelle rammen Kvinneprofesjoner Hva er en profesjon, og hvem er de profesjonelle?

7 Innhold Profesjonsetikk og samfunnsvitenskapens kritiske blikk Profesjonene i samfunnet Profesjonenes relasjoner til omgivelsene Profesjonenes funksjon i forhold til staten, kommunene og fylkeskommunene Profesjonenes relasjoner til andre profesjoner i kommuneorganisasjonen Tverrfaglig samarbeid Statusforskjeller mellom profesjonsgrupper Relasjonen til brukeren; brukermedvirkning Profesjonen og individet 1 Å lære en profesjon Utdanning Ulike vitenskapsparadigmer Teoretisk og praktisk kunnskap Taus kunnskap Profesjonen og individet 2 Å være en profesjonell Yrkesrollen og rolleteori Sosialisering og internalisering Identitet i 21. århundre Profesjonen i kroppen og selvet Utfyllende litteratur Kapittel 3 Makt og avmakt Makt Hva er makt? Grunnlag for makt Makthaveren person eller system Institusjonalisering Avmakt Maktfordelingen i samfunnet Økonomisk og politisk makt Fysisk makt Kulturell og symbolsk makt Kunnskap er makt/profesjonsmakt Kjønn og makt Utfyllende litteratur

8 Kapittel 4 Sosiale avvik og sosial kontroll Hva er sosial kontroll? Sosial kontroll av mennesker som blir sosialt avvikende Sykdom og sosiale problemer som sosiale avvik Utviklingen av sosial kontroll i det moderne samfunn Ulike teknikker for disiplinering og sosial kontroll Compliance- eller føyelighetsperspektivet Hvordan øke brukernes makt? Kronisk sykdom og profesjonsmakt Brukermedvirkning Normalisering og empowerment Utfyllende litteratur Kapittel 5 Velferd Historisk blikk på velferdsstaten Velferdens historie: utopi og organisering Velferdspolitiske utviklingstrekk Velferd i offentlig regi Helsetjenester og organisatoriske endringer Velferd og mening Velferd som moral og forventning Individualisering av velferd Knapphet på mening Behov, identitet og ekspertise Det normale og det avvikende Individet og staten Livsambisjoner og risiko Velferd og kjønn Sosial kompleksitet Velferd og institusjonelle prosesser Eksempel 1 Organisert omsorg Identitet og profesjonsutøvelse Arenaer Dilemma Eksempel 2 Sosialpolitikk i endring Om å flytte på problemer

9 Innhold Marginalisering Et «kaldere» samfunn? Utfyllende litteratur Kapittel 6 Kulturelle fortolkningsrammer Globalisering Begrepenes betydning for vår virkelighetsforståelse Kultur et mangfoldig begrep Et menneske uberørt av kultur finnes det? Persepsjon orden og mening Mat og ikke-mat En greker lik grekere lik grekerne? Kultursjokk Kultur et system av Kultur som felles? På grunn av sin kultur? Mellom to kulturer? Andregenerasjon hva vet man? Situert aktør Etnisitet og kultur Etnisitet og samhandling Majoritet minoritet Segregasjon, assimilasjon og integrasjon Utfyllende litteratur Kapittel 7 Kultur, helse og sykdom Kroppen Kroppsoppfatning hva er det? Kulturell bearbeiding av kroppen Kroppssymbolikkens pris og mening En kamp om kontroll? Egne og andres kroppsteknikker Helse Hva er helse? Helse og sunnhet

10 Sykdom Hva er sykdom? Kultursyndrom Kampen om sykdomsbegrepet Subjektiv og objektiv sykdom Behandling De fire skolemedisinske systemene Behandling, mening og logikk Kulturrelativisme etnosentrisme Kulturrelativisme og makt Utfyllende litteratur Kapittel 8 Samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen Mennesker relasjoner omgivelser Samfunnsfagenes egnethet Praksis og teori Tverrfaglighet Nært og fjernt Litteratur Om forfatterne Stikkord

Kapitalistisk demokrati?

Kapitalistisk demokrati? Kapitalistisk demokrati? Norsk næringsliv gjennom 100 år Sverre A. Christensen, Harald Espeli, Eirinn Larsen, Knut Sogner AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2003 1. utgave, 1. opplag 2003 ISBN 82-05-31536-1

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Nils Erik Ness Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2011

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Hva gjør fengselsleger?

Hva gjør fengselsleger? Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse Marte Rua Institutt for kriminologi og rettssosiologi Juridisk fakultet Universitetet i Oslo Bokserien nr. 1/2012 Hva gjør fengselsleger?

Detaljer

Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra flerkulturell mekling og terapi

Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra flerkulturell mekling og terapi Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra flerkulturell mekling og terapi Rapport basert på forprosjekt i avdeling familievern, barne- og familieetaten, Oslo kommune, 2003, av Gro Saltnes

Detaljer

Sosionomer og sosialt arbeid

Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Innledning Sosionomer i Norge arbeider innenfor et vidt spekter av arbeidsfelt. En stor andel arbeider i kommunal helse-, sosial- og barneverntjeneste

Detaljer

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes LESING i fagene GAN Aschehoug 1 Innhold Mål med boka Bokas oppbygning og innhold Stillasbygging Strategilæring Vurdering Bruk av boka Modelleringstekstene

Detaljer

Brobyggeren. Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap. Kjernedokument. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Brobyggeren. Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap. Kjernedokument. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Brobyggeren Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap Kjernedokument erfarings kompetanse.no 2012:5 1 2 Forsidefoto viser Kiste bru

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Norske makteliter. Trygve Gulbrandsen. Fredrik Engelstad. Trond Beldo Klausen. Hege Skjeie. Mari Teigen. Øyvind Østerud AKADEMISK

Norske makteliter. Trygve Gulbrandsen. Fredrik Engelstad. Trond Beldo Klausen. Hege Skjeie. Mari Teigen. Øyvind Østerud AKADEMISK Norske makteliter Trygve Gulbrandsen Fredrik Engelstad Trond Beldo Klausen Hege Skjeie Mari Teigen Øyvind Østerud AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 1. utgave, 1. opplag 2002 ISBN 82-05-30768-7 Omslagsdesign:

Detaljer

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn Naushad Ali Qureshi Sosionom, cand.polit., Førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer E-post: naushad.qureshi@hil.no Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn I denne artikkelen

Detaljer

Bedre samarbeid mellom nivå og etater

Bedre samarbeid mellom nivå og etater Tverrfaglig samarbeid fagpersonenes utfordring! Margunn Rommetveit har arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming og deres pårørende og hjelpeapparatet i vanlig grunnskole og på et statlig spesialpedagogisk

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Bent Sofus Tranøy. Øyvind Østerud (red.) AKADEMISK

Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Bent Sofus Tranøy. Øyvind Østerud (red.) AKADEMISK Den fragmenterte staten Reformer, makt og styring Bent Sofus Tranøy Øyvind Østerud (red.) AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag 2001 ISBN 82-05-28116-5 Omslagsdesign: Gyldendal

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

bygg broer, ikke murer

bygg broer, ikke murer bygg broer, ikke murer Enver Djuliman og Lillian Hjorth Bygg broer, ikke murer 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering fortell meg og jeg kan glemme vis meg og

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer