Kommunens ansvar for farlig avfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunens ansvar for farlig avfall"

Transkript

1 Kommunens ansvar for farlig avfall - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 0 Innledning Bakgrunn og rammer Renovasjonsordningen i Skien Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Har kommunen styringsinformasjon om farlig avfall? Revisjonskriterier Kommunens styringsinformasjon Hvor mye farlig avfall samles inn fra husholdningene i Skien? Farlig avfall på avveie fra husholdninger i Skien Strategi og målsetninger om farlig avfall i Skien Revisors vurdering av styringsinformasjon Tilstrekkelig og miljømessig forsvarlig tilbud Revisjonskriterier Fakta om tilgjengelighet og kapasitet Revisors vurdering av tilgjengelighet og kapasitet Fakta om miljømessig forsvarlig Revisors vurdering av miljømessig forsvarlig Fakta om kunnskap og kompetanse Revisors vurdering Informasjon til publikum om sortering og levering av farlig avfall Revisjonskriterier Fakta om informasjon til publikum Analyse, strategi og planer Ressursbruk Kunnskap og holdninger i befolkningen Informasjon om levering av farlig avfall Informasjon om sortering av farlig avfall Informasjon om sortering og levering av EE-avfall Revisors vurdering I hvilken grad blir farlig avfall riktig deklarert? Revisjonskriterier Fakta om deklarering Revisors vurderinger Tilsyn med at farlig avfall blir levert Revisjonskriterier Kommunens tilsyn med næringsvirksomheter Telemark kommunerevisjon IKS i

3 5.2.1 Fakta om tilsyn med farlig avfall fra næringsvirksomheter Revisors vurderinger Bygningsavfall Fakta om tilsyn med bygningsavfall Revisors vurderinger Etterlatt avfall/villfyllinger Fakta om tilsyn med etterlatt avfall/villfyllinger Revisors vurderinger 28 6 Revisors konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Anbefalinger Litteratur og kildereferanser Vedlegg I. Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse II. Vedlegg 2: Revisjonskriterier III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 Sammendrag Forvaltningsrevisjon av miljøarbeid i Skien kommune er bestilt av kontrollutvalget i Skien ved vedtak 15/10 og bystyrevedtak 21/10. Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i to deler. Den ene delen omhandler kommunens miljøarbeid, med vekt på handlingsprogrammet for Fremtidens byer 1 og enkelte nasjonale regelverkskrav på miljøområdet. Den rapporten blir lagt fram høsten Denne rapporten omhandler kommunens ansvar for innsamling, mottak og håndtering av farlig avfall fra husholdninger og mindre næringsvirksomhet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Riksrevisjonen, og parallelt med tilsvarende prosjekt i Tromsø ved Komrev Nord IKS og kommunerevisjonene i Oslo og Trondheim. Vi har undersøkt: 1. Har og bruker kommunen styringsinformasjon om farlig avfall? 2. I hvilken grad har Skien kommune et tilstrekkelig og miljømessig forsvarlig tilbud om innsamling og mottak av farlig avfall? 3. I hvilken grad gir kommunen tilstrekkelig informasjon om sortering og levering av farlig avfall? 4. I hvilken grad blir farlig avfall riktig deklarert? 5. I hvilken grad fører kommunen tilsyn med at farlig avfall blir levert? Vi har funnet: Kommunen har noe styringsinformasjon om farlig avfall. Denne styringsinformasjonen indikerer at husstandene i Skien kastet mer farlig avfall i restavfallet enn hva de leverte som farlig avfall i Kommunens ordning for farlig avfall gir et godt og tilstrekkelig tilbud til publikum når det gjelder tilgjengelighet og servicegrad. Ordningen burde gi gode forutsetninger for å oppnå en høy innsamlingsgrad for farlig avfall, men resultatene for 2010 ser ut til å være dårlige. Avfallsmottaket og transporten er organisert slik at farlig avfall ikke blandes med annet avfall, og håndteres miljømessig forsvarlig. Det ble likevel avdekket til dels alvorlig feilsortering i forbindelse med revisjonen. Kommunen har truffet tiltak for å sikre bedre sortering. Kommunen har informasjonsplaner, og bruker ressurser på informasjon. Det er informasjon om sortering og levering av farlig avfall tilgjengelig for den som søker slik informasjon. De siste årene har kommunen fokusert på innføring av optisk sortering, og i liten grad informert aktivt om utsortering av farlig avfall og EE-avfall spesielt. Spørreundersøkelsen og mengden farlig avfall funnet i restavfallet fra husholdningene indikerer at den aktive informasjonen til publikum bør styrkes. 1 Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom utvalgte kommuner og staten for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 Kommunen deklarerer farlig avfall fra husholdningene, og ser til at farlig avfall fra næringsvirksomheter er deklarert ved levering. Det gjøres noe feil ved kommunens deklarering av farlig avfall. Kommunen fører ikke tilsyn med at næringsvirksomheter leverer farlig avfall Kommunen informerer om kravet om avfallsplan i byggetillatelser, men har ikke rutiner for å sikre riktig byggesaksbehandling av krav om avfallshåndtering i forbindelse med ferdigattest. Kommunen har ikke en tilsynsplan som prioriterer tilsyn med avfallshåndtering i byggesaker, slik plan- og bygningsloven krever. Kommunen har rutiner for å håndtere henvendelser om forsøpling i samsvar med forurensningsloven 37. Kommunen arbeider aktivt med tilsyn og opprydning også på eget initiativ når det gjelder særskilte problemområder. Vi anbefaler kommunen å 1. treffe tiltak for å redusere forekomsten av farlig avfall på avveie 2. gi mer informasjon til publikum om levering og sortering av farlig avfall, og sikre at informasjon om hva som er farlig avfall til enhver tid er oppdatert 3. vurdere tiltak for å bedre kvaliteten på deklareringen av farlig avfall 4. utarbeide rutiner som sikrer at dokumentasjon for avfallshåndteringen blir krevd og behandlet i forbindelse med ferdigattest i byggesaker 5. utarbeide og gjennomføre tilsynsplan med prioriteringer i samsvar med plan- og bygningsloven Skien, 19. mai 2011 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Telemark kommunerevisjon IKS iv

6 0 Innledning 0.1 Bakgrunn og rammer Hjemmel for forvaltningsrevisjon i kommunene er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. Forvaltningsrevisjon av miljøarbeid i Skien kommune er bestilt av kontrollutvalget i Skien ved vedtak 15/10 og bystyrevedtak 21/10. Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i to deler. Den ene delen omhandler kommunens miljøarbeid, med vekt på handlingsprogrammet for Fremtidens byer 2 og enkelte nasjonale regelverkskrav på miljøområdet. Den rapporten blir lagt fram høsten Denne rapporten omhandler kommunens ansvar for innsamling, mottak og håndtering av farlig avfall fra husholdninger og mindre næringsvirksomheter. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Riksrevisjonen, og parallelt med tilsvarende prosjekt i Tromsø ved KomRev Nord IKS og kommunerevisjonene i Oslo og Trondheim. 0.2 Renovasjonsordningen i Skien Renovasjonsordningen i Skien er dels organisert som to ulike samarbeidsordninger mellom de fire Grenlandskommunene, og delvis organisert med egne løsninger for den enkelte kommune. Samarbeidet skjer gjennom Renovasjon i Grenland (RiG) som er et kommunesamarbeid mellom de fire Grenlandskommunene, uten formalisert organisering. Noen fellesressurser er lokalisert i Skien kommune, men det er kontaktpersoner for ordningene i hver kommune. Sekretariatet for renovasjonssamarbeidet består av to årsverk på områdene virksomhetsleder, informasjonsansvarlig og kontraktsansvarlig. Skien, Siljan og Bamble har i tillegg et samarbeid om optisk sortering (Miljøløftet). Det er organisert slik at de tre kommunene eier et sorteringsanlegg i et tingsrettslig sameie. Sorteringsanlegget ligger i Skien kommune, og tilsatte ved sorteringsanlegget har Skien kommune som arbeidsgiver. I Skien kommune er det to betjente mottak for avfall, Rødmyr og Bjorstaddalen. Veolia driver mottaket på Rødmyr, etter kontrakt med Skien kommune. På Rødmyr er kommunen grunneier, men leier bort området til den som til enhver tid har kontrakt på driften. Kommunen har avtalt med nåværende driver, Veolia, at kommunen har rett til å løse ut restverdien av investeringer som Veolia har gjort på området når/hvis kontrakten opphører. Kommunen driver selv anlegget i Bjorstaddalen. Innsamling av husholdningsavfall gjøres dels av Veolia etter kontrakt (ca 60 %), dels av kommunen selv (ca 40 %). 2 Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom utvalgte kommuner og staten for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Telemark kommunerevisjon IKS 1

7 0.3 Problemstillinger og revisjonskriterier Nedenfor gis en oversikt over de problemstillingene vi har undersøkt. Under hver problemstilling står de kriteriene vi reviderer etter. Revisjonskriteriene 3 er nærmere utdypet i vedlegg Har kommunen styringsinformasjon om farlig avfall? Kommunen bør ha kunnskap om farlig avfall i kommunen og bør ha strategier eller målsetninger knyttet til innsamling av farlig avfall. 2. I hvilken grad har Skien kommune et tilstrekkelig og miljømessig forsvarlig tilbud om innsamling og mottak av farlig avfall? Kommunens mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall skal kunne motta minst 400 kg per avfallsbesitter, være tilgjengelig ved god plassering og åpningstid. Kommunen skal ha tilbud om vederlagsfri levering av EE-avfall og inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per avfallsbesitter Henteordninger bør være organisert slik at husholdningene har beholdere hjemme hos seg, og det bør være tilbud om henting minst en gang per år. Kommunen skal ha tilstrekkelig kompetanse og en kompetanseplan slik at farlig avfall kan håndteres på en forsvarlig måte Kommunens ordning med innsamling/mottak av farlig avfall skal være i samsvar med gjeldende krav til transport, sortering og lagring av farlig avfall, ved at o farlig avfall ikke skal blandes med annet avfall o farlig avfall som inngår i henteordning fra husholdninger kan transporteres i samsvar med veileder til ADR-forskriften o det skal foreligge et skriftlig dokumentert internkontrollsystem o det skal foreligge nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forurensning o det skal føres journal. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll, og skal oppbevares i minst 3 år. 3. I hvilken grad gir kommunen tilstrekkelig informasjon om sortering og levering av farlig avfall? Kommunen bør ha en plan for informasjonsarbeidet 3 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Telemark kommunerevisjon IKS 2

8 Kommunen skal gi informasjon til husholdninger og bedrifter om at EEavfall ikke skal kastes med annet avfall, og at kommunen tar imot avfallet. Husholdninger og bedrifter skal gis jevnlig og tilstrekkelig informasjon om sortering og levering av farlig avfall 4. I hvilken grad blir farlig avfall riktig deklarert? Kommunen skal deklarere farlig avfall mottatt fra husholdninger i samsvar med gjeldende krav 5. I hvilken grad fører kommunen tilsyn med at farlig avfall blir levert? Kommunen bør ha vurdert behovet for tilsyn med besitter av næringsavfall. Kommunen skal kreve sluttrapport og dokumentert avfallsdisponering i forbindelse med ferdigattest i byggesaker. Kommunen skal ha en plan for tilsyn etter plan- og bygningsloven. I planen og i gjennomføring av tilsyn, skal tilsyn med dokumentasjon av avfallsdisponering prioriteres. Kommunen skal føre tilsyn og håndtere henvendelser om forsøpling i samsvar med forurensningsloven Avgrensing Vi har ikke undersøkt kommunens aktiviteter på andre avfallsområder enn farlig avfall, jf. beskrivelse i vedlegg 2. Vi har ikke gjort undersøkelser knyttet til organiseringen av samarbeidsordningene for avfall i Grenland, og vi har ikke gjort undersøkelser knyttet til reglene om selvkost. Vi har benyttet plukkanalyse fra 2008, men ellers undersøkt årene 2009 og Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 4 Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 0.6 Høring Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt på høring til rådmannen 27. april Kommentarene i høringsuttalelsen er innarbeidet i rapporten der det passer. Høringen har ikke medført endring i våre vurderinger og konklusjoner. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1. 4 RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005, revidert med virkning fra 1. februar 2011, gjelder som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 3

9 1 Har kommunen styringsinformasjon om farlig avfall? 1.1 Revisjonskriterier Vi har utledet følgende revisjonskriterium: Kommunen bør ha kunnskap om farlig avfall i kommunen og bør ha strategier eller målsetninger knyttet til innsamling av farlig avfall. Se mer om revisjonskriteriene i vedlegg Kommunens styringsinformasjon Hvor mye farlig avfall samles inn fra husholdningene i Skien? Tabell 1. Innsamlet farlig avfall fra husholdningene i Skien - fraksjoner Avfallstype EAL-nummer og benevning 5 Mengde i kg 2009 Mengde i kg Matolje Spillolje, refusjonsberettiget (0-10 % vann) Spillolje, ikke refusjonsberettiget (inntil 5 % vann) Olje- og fettavfall Oljeforurenset Masse Drivstoff Og Fyringsolje Oljefiltre Org. løsemidler u/halogen, bremse- og frostvæske Maling, løsemiddelbasert Spraybokser, brannslukningsapparat, gassflasker m.m Kvikksølvholdige gjenstander Uorganiske salter og annet fast stoff Blyakkumulatorer Småbatterier Bekjempningsmidler u/kvikksølv Isocyanater Sterkt reaktivt avfall Organiske peroksider Uorganiske syrer Uorganiske baser Rengjøringsmidler Surt organisk avfall Basisk organisk avfall Organisk avfall m/halogen Laboratorieavfall m.m Medisinavfall Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler (KFK m.m.) 7211 PCB-holdige isolerglass Fotokjemikalier Avfallstype er angitt med nummerering fra Norsk Standard klassifisering. 6 Matolje er ikke farlig avfall, men RiG har jobbet aktivt med å informere om at matoljen ikke må helles ut i avløpet, og at den ikke skal leveres i svart dunk. Kommunen har funnet det hensiktsmessig å sende matoljen videre i farligavfallssystemet. Telemark kommunerevisjon IKS 4

10 7240 KFK-gass Asbest CCA og kreosotimpregnert treverk fra husholdninger Tabell 1 viser hvor mye farlig avfall som er samlet fra husholdninger i Skien i 2009 og Tabellen angir vekt i kg, og viser fordeling på de fraksjonene kommunen har fått inn. Tallene viser farlig avfall som er samlet inn eller mottatt fra Veolias mottak på Rødmyr og fra kommunens mottak i Bjorstaddalen, der avfall levert i rød boks også er omfattet. Bjorstaddalen mottar også impregnert trevirke fra næringer, men det kommer i tillegg til den mengden som er oppgitt i tabellen her. Tabell 2 Innsamlet farlig avfall fra husholdninger per innbygger, alle typer farlig avfall Total mengde Per innbygger Total mengde Per innbygger Skien kg 7,22 kg kg 8,71 kg Tromsø kg 6,86 kg kg 4,82 kg Trondheim kg 8,25 kg kg 7,11 kg Oslo kg 4,06 kg kg 4,24 kg Tabell 2 viser mengden innsamlet farlig avfall fra husholdninger per innbygger i Skien 7, Oslo, Trondheim og Tromsø i 2009 og For Skien viser tallene er de summerte avfallsfraksjonene som framgår av tabell 1, bortsett fra matolje. Tabellen viser at det ble samlet inn 7,22 kg farlig avfall per innbygger i Skien i 2009 og 8,71 kg per innbygger i Tabell 3 Innsamlet farlig avfall, uten CCA-impregnert trevirke Total mengde Per innbygger Total mengde Per innbygger Skien kg 2,96 kg kg 2,28 kg Tromsø kg 3,18 kg kg 3,78 kg Trondheim kg 4,90 kg kg 3,57 kg Oslo 1114,87 tonn 1,94 kg 1226,47 kg 2,09 kg Antall kg innsamlet pr innbygger ,90 3,57 3,78 3,18 2,96 1,94 2,09 2,28 Trondheim Oslo Tromsø Skien Innbyggertall per og var henholdsvis og innbyggere i Skien kommune, kilde: Statistisk sentralbyrå. Bruk av innbyggertall per 1.1. tilsvarer bruk av innbyggertall i Kostra. Telemark kommunerevisjon IKS 5

11 Tabell 3 og grafen viser mengden innsamlet farlig avfall fra husholdninger i Skien, Oslo, Trondheim og Tromsø i 2009 og 2010, uten CCA-impregnert trevirke. Tallene viser at innsamlet mengde i Skien har gått ned fra 2009 til 2010, og at Skien får samlet inn mindre farlig avfall per innbygger fra husholdninger enn Tromsø og Trondheim, dersom en ser bort fra det impregnerte trevirket. Tabell 4 EE-avfall samlet inn fra husholdninger av kommunene i 2009 og Total mengde Per innbygger Total mengde Per innbygger Skien kg 7,40 kg kg 5,70 kg Tromsø kg 8,46 kg kg 9,20 kg Trondheim kg 4,99 kg kg 7,58 kg Oslo kg 5,35 kg kg 6,26 kg Antall kg innsamlet pr innbygger ,20 8,46 7,58 7,40 6,46 5,70 4,99 5,25 Trondheim Oslo Tromsø Skien Tabell 4 viser mengdene innsamlet EE-avfall gjennom kommunens innsamling. I tillegg er det omfattende tilbud om levering av EE-avfall hos forhandlere av EE-produkter. Tallene viser at mengden EE-avfall i kommunens innsamling har gått ned fra 2009 til 2010, og at det samles inn mindre EE-avfall i 2010 gjennom kommunens ordning i Skien enn i de andre kommunene Farlig avfall på avveie fra husholdninger i Skien Tabell 5 Farlig avfall og EE-avfall på avveie Avfallstype Farlig avfall 1,1 kg 2,6 kg EE-avfall 1,4 kg 1,8 kg Telemark kommunerevisjon IKS 6

12 Tabell 5 viser farlig avfall i restavfallet fra husholdningene. Vår kilde for disse tallene er kommunens plukkanalyser 8 fra 2008 og Tallene viser beregnet mengde i kg per innbygger per år, og viser at mengden farlig avfall i restavfallet er mer enn doblet fra 2009 til Mengden EE-avfall på avveie har også økt fra 2009 til I høringsuttalelsen vurderer administrasjonen det slik at økningen av ee-avfall i restavfallet er mindre enn nedgangen i kommunalt innsamlet ee-avfall. Administrasjonen mener at det er naturlig at en stadig større del av ee-avfallet blir levert til forhandler. Dersom en ganger mengden farlig avfall per innbygger med innbyggertallet, kan en beregne at det blir levert ca 134 tonn farlig avfall i restavfallet i Skien i 2010, altså mer enn de ca 118 tonn som ble levert til kommunens innsamlingsordning for farlig avfall. Plukkanalyser gjennomført i Oslo kommune i 2009 og 2010 viser henholdsvis 0,9 kg og 1,1 kg per innbygger i restavfallet. 9 Det er ikke gjennomført plukkanalyser av farlig avfall levert i rød boks eller på mottakene Strategi og målsetninger om farlig avfall i Skien Skien kommune innførte optisk avfallssortering i Kommunen har målsetninger når det gjelder renhet og mengde av de sorterte fraksjonene matavfall og plastavfall. Det er ikke satt mål for renhet og mengde av restavfallet. Det er heller ikke satt mål for innsamlet mengde av ulike fraksjoner farlig avfall eller for farlig avfall totalt. Kommunen opplyser at de har vurdert innsamlingsgraden mot landsgjennomsnittet, og vært tilfredse med å ligge omtrent på snittet. Det finnes lite nasjonal informasjon, verktøy og/eller beregninger som kan være til hjelp for å fastsette konkrete målsetninger for innsamling av farlig avfall i en kommune. Kommunen får årlige rapporter fra Veolia om faktisk innsamlet og levert farlig avfall fra husholdninger. tømt Slik rapportering er en del av kontrakten mellom kommunen og Veolia. Kommunen bruker disse tallene som grunnlag for betaling til Veolia og for å beregne hvor mye farlig avfall hver innbygger genererer i løpet av året. I høringsbrevet opplyser kommunen at mengden farlig avfall baserer seg på faktisk innveide mengder i Bjorstaddalen og på Rødmyr. Kommunen opplyser at rapporteringen fra Veolia gir kommunen noe kunnskap om innsamlingsgrad, og at de må vurdere tiltak dersom den er synkende. I tillegg til mottak av farlig avfall på avfallsplassene i kommunen, kan farlig avfall leveres i rød boks. Kommunen vet ikke hvor mye av det farlige avfallet som er samlet inn i rød boks og hvor mye som er levert på mottak. Faktureringsrapport fra Veolia viser at de hentet 3862 røde bokser i Kommunen opplyser i høringsbrevet at rapportering om røde bokser som blir tømt, danner grunnlag for å vurdere i hvilken grad husholdningene benytter tilbudet. Kommunen har ikke statistikk for hvor mange røde bokser kommunens egne biler har hentet. Kommunens egne biler henter ca 40 % av restavfallet. Det innebærer at det samles inn ca 5400 røde bokser i 2010 fra husholdningene i Skien (beregnet). Kommunen har informasjon om farlig avfall på avveie gjennom plukkanalyser utført i 2008 og Hensikten med plukkanalysen er å fastslå hvor godt avfallet sorteres. En plukkanalyse er en undersøkelse av hva som faktisk finnes i avfallsposene fra representativt utvalg husholdninger på tilfeldig utvalgte dager. Analysene for 2008 og 2010 er gjennomført av henholdsvis Hjelnes Consult og Asplan Viak. 9 Kilde: Oslo kommunerevisjon: Hjellnes Consult as (2009) og Renovasjonsetaten (2010) Telemark kommunerevisjon IKS 7

13 Kommunen har ikke målsetninger for hvor mye farlig avfall en ønsker å samle inn gjennom ordningen med rød boks. Det ble gjort vurderinger av ulike ordninger da ordningen med rød boks ble innført i 1995, og i forbindelse med innføringen av optisk sortering i Kommunen opplyser at det også er gjort vurderinger av om en kan ta med EE-avfall i rød boks. Dette er vurdert som vanskelig og kostbart, da det enten vil kreve ombygging av biler, eller at det må kjøres egne ruter for innsamling. Ombygging av bilene vil gi lavere nyttelast, og det må dermed kjøres mer for å samle inn samme mengde avfall. Alternativet med egne ruter vil gi sjeldnere henting enn dagens ordning. 1.3 Revisors vurdering av styringsinformasjon Skien kommune har vært aktive med å skaffe fram analyser og datagrunnlag som gir god styringsinformasjon for forbedret optisk sortering av husholdningsavfallet, og har gjennom dette materialet skaffet noe styringsinformasjon også om farlig avfall. Vi kan ikke se at kommunen i særlig grad har benyttet denne informasjonen til å gjøre vurderinger av om innsamlingsgraden for farlig avfall er god nok. Plukkanalysene viser at forekomsten av farlig avfall og EE-avfall i restavfallet i Skien har økt kraftig fra I 2010 kastet innbyggerne i Skien mer farlig avfall i restavfallet enn hva de leverte til kommunens innsamlingsordninger for farlig avfall. Administrasjonen opplyser i høringsbrevet at plukkanalysen forelå først etter at informasjonsplanen for 2011 ble utarbeidet, og at det nå arbeides med å se på sammenhengene mellom plukkanalysen og faktisk registrerte avfallsmengder, for å avklare hvilke avfallstyper som skal prioriteres i informasjonsarbeidet for Vi kan ikke se at kommunen har målsetninger for farlig avfall eller at det gjort vurderinger av om den etablerte ordningen for innsamling og mottak av farlig avfall fungerer godt nok til å få inn farlig avfall på avveie og å hindre at farlig avfall blandes med annet avfall. Dette gjelder både for farlig avfall og EE-avfall. Telemark kommunerevisjon IKS 8

14 2 Tilstrekkelig og miljømessig forsvarlig tilbud I hvilken grad har Skien kommune et tilstrekkelig og miljømessig forsvarlig tilbud om innsamling og mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall? 2.1 Revisjonskriterier For denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: Kommunens mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall skal kunne motta minst 400 kg per avfallsbesitter, og være tilgjengelig ved god plassering og åpningstid. Kommunen skal ha tilbud om vederlagsfri levering av EE-avfall og inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per avfallsbesitter Henteordninger bør være organisert slik at husholdningene har beholdere hjemme hos seg, og det bør være tilbud om henting minst en gang per år. Kommunens ordning med innsamling/mottak av farlig avfall skal være i samsvar med gjeldende krav til transport, sortering og lagring av farlig avfall, ved at farlig avfall ikke skal blandes med annet avfall det skal foreligge nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forurensning det skal foreligge et skriftlig dokumentert internkontrollsystem det skal føres journal. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll, og skal oppbevares i minst 3 år. farlig avfall som inngår i henteordning fra husholdninger kan transporteres i samsvar med veileder til ADR-forskriften Kommunen skal ha tilstrekkelig kompetanse og en kompetanseplan slik at farlig avfall kan håndteres på en forsvarlig måte Se nærmere om revisjonskriteriene i vedlegg Fakta om tilgjengelighet og kapasitet Tilgjengelighet og omfang Skien kommune har en henteordning for farlig avfall fra husholdninger. Ordningen gjelder for husstander som er omfattet av kommunens renovasjonsordning. 10 Det er ingen ekstrakostnad for husstanden ved henting av det farlige avfallet. Ordningen ble etablert i 1995, og innebærer at hver husstand har fått en rød boks for farlig avfall. Boksen er tydelig merket med farlig avfall og har et barnesikret lokk. Den er 40x30x35 10 Jf. forskrift 27. mars 2003 nr. 601 om renovasjon, Skien Telemark kommunerevisjon IKS 9

15 cm, og rommer ca 30 l. Farlig avfall som får plass i boksen kan leveres på denne måten. Avfallet må være emballert og merket. Boksen tømmes 52 ganger i året, i forbindelse med den ukentlige hentingen av husholdningsavfallet, dersom husstanden setter boksen ut på tømmedagen. I borettslag er det opp til borettslaget å velge om den enkelte husstand skal ha en boks, eller om det skal være felles løsninger. Dette skyldes at det er borettslaget som er abonnent, ikke den enkelte husstand. Farlig avfall som er for stort til å få plass i boksen, kan leveres på de to betjente avfallsmottakene i kommunen; Rødmyr eller Bjorstaddalen. Åpningstiden i Bjorstaddalen er 07:30 15:30 mandag fredag, og 07:30 19:00 på torsdager. Åpningstiden på Rødmyr er mandag torsdag 07:00 19:00, fredag 07:00 16:00 og lørdag 09:00 16:00. Levering på avfallsmottak koster kr. 50 for avfall i bil og kr. 100 hvis en har henger. Inntil 20 kg farlig avfall per leveranse kan leveres gratis. Kommunen opplyser at denne grensen er satt for å hindre at næringsavfall leveres som husholdningsavfall. Dersom private skal levere større mengder, for eksempel i forbindelse med opprydning av dødsbo el.l. får de levere det gratis. Det er også tilbud til husholdningene om gratis levering av EE-avfall og PCB-holdige isolerglassruter. Grovavfallsruten kjører en gang per måned. Her kan husholdningsabonnentene bestille henting av grovavfall. Dette tilbudet koster kr. 250 for henting av inntil 50 kg (maks 15 enheter) per husstand. Denne ordningen omfatter ikke annet farlig avfall enn EE-avfall og impregnert trevirke. Ordningen kan ikke benyttes av næringsdrivende og av borettslag, men kan benyttes av husholdninger i borettslag. Næringsdrivende skal betale for å levere farlig avfall. I Skien kan næringsvirksomheter levere sitt farlige avfall til Veolia på Rødmyr. Visse avfallstyper som sluttbehandles eller mellomlagres i Bjorstaddalen kan leveres der. Kommunen opplyser at det forekommer at næringsdrivende leverer sitt farlige avfall til privatmottaket på Rødmyr eller i Bjorstaddalen under dekke av å være privatpersoner, og slipper på den måten å betale. Kommunen viser til at de har hatt fokus på å avdekke dette. 2.3 Revisors vurdering av tilgjengelighet og kapasitet Kommunens henteordning med mulighet for ukentlig henting, er en særlig god ordning for husholdningene. Kommunens mottak har tilstrekkelig kapasitet til mottak av farlig avfall, EEavfall og PCB-holdige isolerglassruter. Kommunens avfallsmottak ligger noe avsides til, og det kan være et problem for enkelte å ta seg dit med farlig avfall. Det er på disse mottakene annet husholdningsavfall kan leveres, og tilgjengeligheten er derfor i samsvar med kravene. Samlet sett gir kommunens ordning et godt og tilstrekkelig tilbud til publikum når det gjelder tilgjengelighet. Telemark kommunerevisjon IKS 10

16 2.4 Fakta om miljømessig forsvarlig Mottak, sortering og lagring Bjorstaddalen avfallsanlegg eies og drives av Skien kommune. Ved anlegget foregår følgende aktiviteter knyttet til farlig avfall: Mottak, sortering og deklarering av farlig avfall samlet inn fra rød boks hos abonnenter i Skien kommune. Direkte mottak av farlig avfall fra husholdninger på privatmottaket. Dette mottaket omfatter både slike typer og mengder farlig avfall som samles inn i rød boks, og andre typer farlig avfall, slik som CCA-impregnert trevirke, PCB-holdige vinduer, EEavfall, batterier osv. Mottak og mellomlagring av farlig avfall fra husholdninger i Porsgrunn som samles inn på samme måte som i Skien. Dette oppbevares i miljøkonteiner i Bjorstaddalen før det videresendes for sortering til Veolia. Mottak av asbestholdig avfall som deponeres i Bjorstaddalen i henhold til tillatelse. Mottak av blåsesand som deponeres i Bjorstaddalen i henhold til tillatelse. Mottak av impregnert trevirke for mellomlagring og videreforsendelse. Anlegget i Bjorstaddalen hadde tilsyn fra fylkesmannen i Tema for tilsynet var mottakskontroll av farlig avfall, håndtering/lagring av farlig avfall og viderelevering av farlig avfall. Det ble gitt to avvik etter dette tilsynet. Det ene avviket var at mottakskontrollen ikke var god nok, slik at det var en risiko for at farlig avfall ble blandet med ordinært avfall. Grunnlaget for avviket var at det ikke var system/konteinere for å skille ut alle typer byggeog riveavfall som er farlig avfall (blant annet cellegummi og isolasjonsplater med bromerte flammehemmere, vinylbelegg og vinylgulvlister med ftalater og fugemasser, murpuss og maling med PCB). Før tilsynet hadde mottaket sorteringsløsninger for flere avfallsfraksjoner. Etter tilsynet er det lagt til rette for utsortering også av de nye avfallsfraksjonene som er nevnt i avviket fra fylkesmannen. Avlastningsramper og lagringsplasser er merket med informasjon om avfallsfraksjon. Kommunen har gitt skriftlig tilbakemelding om iverksatte tiltak til fylkesmannen, og avviket er lukket. Publikum skal i hovedsak levere avfall til Veolias anlegg på Rødmyr, noe de fleste gjør. Det er mindre bemanning på mottaket i Bjorstaddalen enn på Rødmyr, og publikum som leverer avfall her blir ikke veiledet uten selv å oppsøke veiledning. Kommunen opplyser at det er betjening på vekta ved innkjørselen, noe som også er bekreftet gjennom revisjonens observasjoner. Kommunen har lagt opp til en tettere bemanning og publikumsveiledning på Rødmyr. Det er avsatt en hall for sortering og lagring av farlig avfall. Farlig avfall som er hentet hos husholdningene i rød boks lastes av renovasjonsbilen rett utenfor hallen, før resten av avfallet går til optisk sortering. I hallen sorteres både avfallet fra renovasjonsbilene og annet farlig avfall som mottas direkte ved anlegget. I sorteringshallen for farlig avfall sorteres avfallet etter avfallsstoffnummer i ulike tønner, paller og bokser som er plassert langs veggene. Refusjonsberettiget (7011) olje tømmes over på tank. Det samme gjelder for noen typer av parafin og drivstoff. For andre avfallstyper åpnes eller brytes ikke beholderne, men de legges over i kasse/beholder for riktig avfallstype. Dette framgår også av prosedyre 303. Telemark kommunerevisjon IKS 11

17 Sorteringshallen var ikke utrustet med selvforklarende oppslag med forklaring til de enkelte avfallstypene, bare plakater med avfallsstoffnummer og navn. Kontroll av sortert avfall 11 Kontroll av sorteringen av farlig avfall ved anlegget i Bjorstaddalen viste tilfeller av til dels alvorlig feilsortering. I kasse/beholder for 7131 (Syrer, uorganiske) var det mange beholdere med kautisk soda (skulle vært 7132 Baser) og karbid (skulle vært 7132 Sterkt reaktivt stoff). Disse var lagret sammen med ulike syrer, som var riktig plassert. To flasker med sterke syrer (flussyre og svovelsyre) var dårlig emballert. I kasse/beholder for 7133 (Rengjøringsmidler) var en kanne med salmiakk (skulle vært 7132 Baser) Kasse for 7121 (Polymeriserende stoff) og kasse for 7123 (Herdere) var ikke riktig innbyrdes sortert. Noen andre tilfeller av mindre alvorlig feilsortering Kommunen har ikke fått avviksmeldinger fra Veolia som håndterer avfallet videre. Kommunen opplyser at de har bedt Veolia om å gi avviksmeldinger ved feilsortering. Kommunen har i under revisjonen fulgt opp dette funnet ved å styrke kompetansen og endre sikkerhetsrådgivningen. Administrasjonen opplyser i høringsbrevet at sikkerhetsrådgivningen blant annet innebærer at det skal gjennomføres internrevisjon ved mottaket for farlig avfall i Bjorstaddalen. Feilsortering kan også forebygges ved selvforklarende skilting av sorteringsboksene i mottakshallen. Beredskap og internkontroll Kommunen har et skriftlig internkontrollsystem. Revisjonen har ikke gjort en fullstendig gjennomgang av systemet. Vi har bare sett på de rutiner og prosedyrer som er relevante for kriteriene i rapporten. Beredskap mot forurensning er beskrevet i prosedyre 303 i kvalitetssystemet for Bjorstaddalen. I prosedyren beskrives forebyggende tiltak mot forurensning, og tiltak og varsling ved akutt forurensning/uhellsutslipp. Journalføring av farlig avfall Ved fylkesmannens tilsyn i mai 2010 ble det gitt avvik for mangelfull journalføring av farlig avfall. Avviket bygget på at journalføringen ikke gav tilstrekkelig informasjon om hvor mye farlig avfall som var lagret og hvor lenge avfallet var lagret. Kommunen har redegjort for endrede journalføringsrutiner i brev til fylkesmannen. Avviket ble lukket ved fylkesmannens brev av Rutinene er nå slik at avfallsfraksjonene registreres ukentlig og føres i ukejournal. Ukejournalen viser en dato per uke, avfallsstoffnummer, stoffnavn, årstonnasje, oppsamlingsutstyr og mengde. Journalen mangler deklarasjonsnummer. Kommunen opplyser at journalen blir oppbevart i ti år. Kopi av journalen oppbevares i postkassen på administrasjonsbygget i Bjorstaddalen. 11 Kontrollen er gjennomført av Mepex AS på vegne av Telemark kommunerevisjon IKS, og etter kontrakt med Riksrevisjonen. Telemark kommunerevisjon IKS 12

18 Det er etablert rutiner for å sikre at avfallet ikke blir stående på lager i mer enn 6 måneder. 12 Dette sikres ved et elektronisk register over henting av farlig avfall. Her skal operatørene ved anlegget følge med på at avfall ikke er på lager i mer enn 6 måneder. I følge rutinen skal registeret oppdateres når kommunen bestiller henting av farlig avfall. Henting Det er for tiden Veolia som har kontrakt på innsamling av husholdningsavfall i Skien. Veolia samler inn ca 60 % av husholdningsavfallet, og kommunen samler selv inn de resterende 40 % med egne biler. I følge kontrakt og rutiner skal transporten tilfredsstille ADR-krav. 13 Rutinen sier at farlig avfall fra rød boks skal plasseres i egen seksjon/boks i renovasjonsbilen. Bilene er utstyrt med egne stålkasser for farlig avfall, montert på siden av bilene (under aggregatet). Det framgår av rutinebeskrivelsen at farlig avfall skal tas med, selv om den leverte boksen er så full at lokket ikke kan lukkes, og selv om det er plassert ved siden av boksen. Hvis det flyter i den røde boksen, skal de legge igjen lapp om at abonnenten må emballere det skikkelig før de kan ta det med. EE-avfall skal ikke tas med. Dersom avfallsbesitter har plassert annet avfall enn farlig avfall i boksen, skal renovatøren ikke ta med dette avfallet. Kommunen forutsetter at Veolia etterlever kontrakten, men fører ikke kontroll med dette. 2.5 Revisors vurdering av miljømessig forsvarlig Avfallsmottaket i Bjorstaddalen og henteordningen for rød boks er organisert og innrettet slik at det er lagt til rette for at farlig avfall ikke blir blandet med annet avfall. Det ble avdekket feilsortering av det farlige avfallet i forbindelse med revisjonen. Feilsortering av farlig avfall er uheldig, og kan generelt gi alvorlige konsekvenser både på anlegget og ved viderebehandling av avfallet. Den konkrete feilsorteringen av syre base karbid, kunne ved uheldige omstendigheter ha forårsaket alvorlig skade på både mennesker og materiell. Kommunen har fulgt opp feilsorteringen ved å styrke kompetansen og styrke sikkerhetsrådgivningen, jf. pkt 2.6. Feilsortering kan også forebygges ved selvforklarende skilting av sorteringsboksene i mottakshallen. Kommunen har et skriftlig internkontrollsystem, og har rutiner for beredskap. Kommunens rutiner for journalføring synes å ha enkelte mangler. Revisor legger likevel til grunn at den etablerte ordningen er i samsvar med gjeldende krav, jf. fylkesmannens lukking av avviket. Transporten er organisert i samsvar med kravene i ADR-veilederen. 12 Prosedyre 303 i kvalitetssystemet. 13 Med ADR menes den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods, inngått 30. september 1957, med bilag A og B, jf. forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods 1. Telemark kommunerevisjon IKS 13

19 2.6 Fakta om kunnskap og kompetanse Det er en operatør som er dedikert arbeidet med sortering av farlig avfall. I enkelte tilfeller får han bistand fra andre operatører. Veolia har vært sikkerhetsrådgiver for mottaket, men det er inngått avtale med ny sikkerhetsrådgiver våren Avtalen omfatter også internrevisjon av sorteringen av farlig avfall. I kontrakten mellom kommunen og Veolia er det stilt krav om kompetanse hos de renovatørene som skal håndtere farlig avfall i forbindelse med innsamling, se pkt Det er også stilt krav om hvordan avfallet skal håndteres under innsamling og transport. Kontraktskravene og regelverkskravene er nedfelt i skriftlige rutiner som er felles for kommunen og operatøren. 14 Kommunen hadde i 2009 et internt kurs om farlig avfall sammen med kommunene Bamble og Porsgrunn. Det arrangeres årlige renovatørsamlinger for ansatte i kommunen og Veolia. Farlig avfall har vært blant temaene på disse samlingene i 2007 og Farlig avfall var berørt også på samlingen i 2009, mens det ikke stod på dagsorden for Det foreligger en kompetanseoversikt og en kompetanseplan for medarbeiderne. Operatøren som har hovedansvar for arbeidet med farlig avfall har gjennomgått intern opplæring og ADR-kurs, men har ikke hatt spesiell opplæring om farlig avfall tidligere. Kommunen opplyser at dette er gjennomført nå i 2011, i regi av Avfall Norge. Kommunen vurderer ADRkurset som mest relevant for håndteringen av farlig avfall på anlegget, da dette er håndtering med sikte på transport videre. 2.7 Revisors vurdering Kommunen har en kompetanseplan for medarbeiderne. Det er stilt krav til kompetanse hos medarbeidere som skal håndtere farlig avfall. 14 Rutine K4 om innsamling av husholdningsavfall og rutine K11 om opplæring Telemark kommunerevisjon IKS 14

20 3 Informasjon til publikum om sortering og levering av farlig avfall 3.1 Revisjonskriterier Kommunen bør ha en plan for informasjonsarbeidet Kommunen skal gi informasjon til husholdninger og bedrifter om at EE-avfall ikke skal kastes med annet avfall, og at kommunen tar imot avfallet. Husholdninger og bedrifter skal gis jevnlig og oppdatert informasjon om sortering og levering av farlig avfall 3.2 Fakta om informasjon til publikum Analyse, strategi og planer RiG fikk høsten 2010 gjennomført en undersøkelse og analyse for å kartlegge befolkningens bevissthet, kunnskap og motivasjon til håndtering og bearbeiding av avfall, samt å kartlegge publikums kunnskap om- og opplevelse av renovasjonstjenester og informasjon. 15 Analysen var ikke rettet særskilt mot farlig avfall, men gjaldt avfall genrelt. Analysen gir råd og anbefalinger, og er førende for RiGs planer på informasjons- og kommunikasjonsområdet. Kommunen utarbeider årlige informasjonsplaner på avfallsområdet. Planene er dels felles for de fire kommunene som samarbeider, dels felles for de tre kommunene som eier det optiske sorteringsanlegget (Miljøløftet Grenland). Informasjonsansvarlig i avfallssamarbeidet deltar i Avfall Norges kommunikasjonsgruppe. Gruppen gjennomfører en holdningsanalyse som vil danne grunnlaget for en felles kampanje i Ressursbruk Det samlede budsjettet for avfallsinformasjon til publikum i Grenland etter disse to ordningene var på ca 1,5 mill kroner i Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel basert på innbyggertallet i kommunene per 1. januar. I 2010 ble ca kroner er knyttet til informasjon om den optiske sorteringsordningen. Det øvrige avfallssamarbeidet hadde et informasjonsbudsjett på ca kroner i 2009 og kroner i I 2009 ble kr brukt til deltakelse i en nasjonal informasjonskampanje om farlig avfall. I 2010 er det ikke brukt midler til informasjon om farlig avfall eller EE-avfall spesielt. 15 Metro: Rapport om markedsstrategisk innsikt RiG 2010 Telemark kommunerevisjon IKS 15

21 3.2.3 Kunnskap og holdninger i befolkningen Kommunens analyse fra 2010 viser at bevisstheten om kildesortering hos publikum var høy, mens kunnskap og motivasjon var lav. På oppdrag fra Riksrevisjonen, har TNS Gallup gjennomført en undersøkelse av hva norske husholdninger faktisk gjør med avfallet sitt. Undersøkelsen omfatter også 211 husholdninger i Skien, og for Skien har vi følgende resultater: Sist gang du/husholdningen sluttet å bruke en mobiltelefon, hva gjorde du/husholdningen med den? (28) Leverte den til miljøstasjon, miljøbil eller rød boks 12,8% Kastet i søppelet hjemme 1,5% Leverte til butikk/forhandler 10,9% Lagrer den fortsatt hjemme 63,5% Solgte eller ga bort 8,6% Annet 2,8% Sist gang du/husholdningen (barna) sluttet å bruke en elektroniske leke, hva gjorde du/husholdningen med den? (28) Leverte den til miljøstasjon, miljøbil eller rød boks 22,3 % Kastet i søppelet hjemme 19 % Leverte til butikk/forhandler 6,8 % Lagrer den fortsatt hjemme 15,9 % Har aldri hatt en kassert leke 11,4 % Solgte eller ga bort 9 % Annet 5,4 % Vet ikke 10,2 % Sist gang du/husholdningen hadde et lysstoffrør som var ødelagt eller som du/husholdningen ikke brukte lengre, hva gjorde du/husholdningen med det? (28) Leverte den til miljøstasjon, miljøbil eller rød boks 37,7 % Kastet i søppelet hjemme 13,08 % Leverte til butikk/forhandler 36,8 % Lagrer den fortsatt hjemme 3,3 % Annet 3,2 % Vet ikke 5,2 % Sist gang du/husholdningen hadde en sparepære som var ødelagt eller som du/husholdningen ikke brukte lengre, hva gjorde du/husholdningen med det? (28) Leverte den til miljøstasjon, miljøbil eller rød boks 28,2 % Kastet i søppelet hjemme 41,4 % Leverte til butikk/forhandler 19,4 % Lagrer den fortsatt hjemme 2,2 % Annet 3,3 % Vet ikke 5,6 % Telemark kommunerevisjon IKS 16

22 Hva gjorde du/husstanden med den brukte oljen den siste gangen du/husstanden skiftet olje på bilen, motorsykkelen, moped, gressklipper, småbåt eller traktoren? (28) Leverte til bensinstasjonen/ i småbåthavnen 18,9 % Leverte den til miljøstasjon eller miljøbil 52,8 % Tømte i avløpet 1,3 % Lagres fortsatt hjemme i garasje, bod eller lignende 7,7 % Annet 3,9 % Vet ikke 15,5 % Du har svart at du/husstanden fikk impregnert trevirke som avfall da du/husstanden pusset opp. Hva gjorde du/husstanden i hovedsak med dette avfallet? (6) Byggmester eller annen håndverker tok hånd om avfallet (Selv om du vet hva byggmester eller håndverker gjorde med avfallet kryss her) 9,7 % Solgte eller ga bort 1,9 % Leverte usortert på miljøstasjon eller i avfallscontainer (det vil si blandet sammen med andre typer avfall) 8,2 % Leverte sortert på miljøstasjon (det vil si som ren avfallstype - avfallet er levert sortert dersom du selv har sortert avfallet på miljøstasjonen) 61 % Brente det (for eksempel i peis, ovn eller på bål) 8,6 % Kastet på privat søppelfylling 4,7 % Oppbevarer det fortsatt hjemme (det vil si foreløpig ikke kastet, men betraktes som avfall) 5,9 % Du har svart at du/husstanden fikk gamle vinduer / isolerglassruter, produsert i perioden som avfall da du/husstanden pusset opp. Hva gjorde du/husstanden i hovedsak med dette avfallet? (4) Byggmester eller annen håndverker tok hånd om avfallet (Selv om du vet hva byggmester eller håndverker gjorde med avfallet kryss her) 31,6 % Leverte usortert på miljøstasjon eller i avfallscontainer (det vil si blandet sammen med andre typer avfall) 7,2 % Leverte sortert på miljøstasjon (det vil si som ren avfallstype - avfallet er levert sortert dersom du selv har sortert avfallet på miljøstasjonen) 49,6 % Kastet på privat søppelfylling 6,7 % Oppbevarer det fortsatt hjemme (det vil si foreløpig ikke kastet, men betraktes som avfall) 4,9 % Du har svart at du/husstanden fikk lysarmaturer eller andre elektroniske produkter som avfall da du/husstanden pusset opp. Hva gjorde du/husstanden i hovedsak med dette avfallet? (5) Byggmester eller annen håndverker tok hånd om avfallet (Selv om du vet hva byggmester eller håndverker gjorde med avfallet kryss her) 18,4 % Leverte usortert på miljøstasjon eller i avfallscontainer (det vil si blandet sammen med andre typer avfall) 10,4 % Leverte sortert på miljøstasjon (det vil si som ren avfallstype - avfallet er levert sortert dersom du selv har sortert avfallet på miljøstasjonen) 64,8 % Kastet på privat søppelfylling 5 % Oppbevarer det fortsatt hjemme (det vil si foreløpig ikke kastet, men betraktes som avfall) 1,4 % Telemark kommunerevisjon IKS 17

23 Du har svart at du/husstanden fikk lim, lakk, malinger eller olje som avfall da du/husstanden pusset opp. Hva gjorde du/husstanden i hovedsak med dette avfallet? (13) Byggmester eller annen håndverker tok hånd om avfallet (Selv om du vet hva byggmester eller håndverker gjorde med avfallet kryss her) 8,8 % Solgte eller ga bort 0,6 % Kastet sammen med husholdningsavfallet 1,3 % Leverte usortert på miljøstasjon eller i avfallscontainer (det vil si blandet sammen med andre typer avfall) 6,8 % Leverte sortert på miljøstasjon (det vil si som ren avfallstype - avfallet er levert sortert dersom du selv har sortert avfallet på miljøstasjonen) 67,1 % Kastet på privat søppelfylling 0,4 % Oppbevarer det fortsatt hjemme (det vil si foreløpig ikke kastet, men betraktes som avfall) 10,4 % Annet, noter 3 % Vet ikke 1,5 % Du har svart at du/husstanden fikk avskrapt maling som avfall da du/husstanden pusset opp. Hva gjorde du/husstanden i hovedsak med dette avfallet? (4) Byggmester eller annen håndverker tok hånd om avfallet (Selv om du vet hva byggmester eller håndverker gjorde med avfallet kryss her) 1,7 % Kastet sammen med husholdningsavfallet 38,4 % Det var utendørs og malingen ble i hovedsak liggende 11,8 % Leverte usortert på miljøstasjon eller i avfallscontainer (det vil si blandet sammen med andre typer avfall) 21,9 % Leverte sortert på miljøstasjon (det vil si som ren avfallstype - avfallet er levert sortert dersom du selv har sortert avfallet på miljøstasjonen) 21,7 % Vet ikke 4,6 % Du har svart at du/husstanden fikk vinyltapeter og/eller vinylgulvbelegg som avfall da du/husstanden pusset opp. Hva gjorde du/husstanden i hovedsak med dette avfallet? (5) Byggmester eller annen håndverker tok hånd om avfallet (Selv om du vet hva byggmester eller håndverker gjorde med avfallet kryss her) 12,7 % Kastet sammen med husholdningsavfallet 9 % Leverte usortert på miljøstasjon eller i avfallscontainer (det vil si blandet sammen med andre typer avfall) 16,7 % Leverte sortert på miljøstasjon (det vil si som ren avfallstype - avfallet er levert sortert dersom du selv har sortert avfallet på miljøstasjonen) 54,2 % Brente det (for eksempel i peis, ovn eller på bål) 0,9 % Oppbevarer hjemme (det vil si foreløpig ikke kastet, men betraktes som avfall) 0,9 % Annet 5,5 % Telemark kommunerevisjon IKS 18

24 Du har svart at du/husstanden fikk isolasjon (skum), isolasjon rundt rør (cellegummi) eller isolasjonsplater som avfall da du/husstanden pusset opp. Hva gjorde du/husstanden i hovedsak med dette avfallet? (16) Byggmester eller annen håndverker tok hånd om avfallet (Selv om du vet hva byggmester eller håndverker gjorde med avfallet kryss her) 23,7 % Solgte eller ga bort 6,6 % Kastet sammen med husholdningsavfallet 1,1 % Leverte usortert på miljøstasjon eller i avfallscontainer (det vil si blandet sammen med andre typer avfall) 21,5 % Leverte sortert på miljøstasjon (det vil si som ren avfallstype - avfallet er levert sortert dersom du selv har sortert avfallet på miljøstasjonen) 44 % Kastet på privat søppelfylling 1,8 % Oppbevarer det fortsatt hjemme (det vil si foreløpig ikke kastet, men betraktes som avfall) 1,1 % Tallene viser at mye utrangert småelektronikk, særlig mobiltelefoner, ikke leveres som avfall, men oppbevares i hjemmet. Videre opplyser nesten halvparten av de spurte at de kaster sparepærer i restavfallet. Også elektroniske leker havner i stor grad i restavfallet. Olje og flytende maling/lakk leveres i stor grad som farlig avfall til miljøstasjon, mens tørket/avskrapt maling i størst grad leveres usortert enten i husholdningsavfallet eller restavfallet på miljøstasjon. Vinylbelegg og isolasjonsskum leveres i størst grad sortert på miljøstasjon. Resultatene i denne spørreundersøkelsen viser at for flere av de fraksjonene som lar seg plassere sammen med husholdningsavfallet (sparepærer, avskrapet maling, leketøy m.v.) gir høy prosent på det alternativet. Det er i samsvar med funnene i plukkanalysen, jf. pkt Informasjon om levering av farlig avfall Alle nye abonnenter i kommunen får en startpakke med dunker, poser og rød boks, samt informasjon om kommunens sorteringsordning. Skien kommune anser at det viktigste informasjonstiltaket til husholdningene er tømmekalenderen, som distribueres til alle husstander Tømmekalenderen inneholder informasjon om optisk sortering, henteordning for rød boks og tømmetider for alle adresser, åpningstider for avfallsmottakene, samt en enkel sorteringsguide og noe annen informasjon. Det gis informasjon om hvor og hvordan farlig avfall kan leveres på nettsidene til avfallssamarbeidet og gjennom RiG-posten, som kommer ut 2-4 ganger per år og deles ut til alle husstander. RiG-posten ligger også elektronisk på nettsidene til RiG. I tillegg kjøres det annonser ved høytider og røde dager, der det informeres om endrede åpningstider og muligheten for levering av farlig avfall og andre avfallsfraksjoner. Det er arbeidet særskilt med informasjon om avfallsordningen til fremmedspråklige i samarbeid med NAV i forbindelse med introduksjonsprogrammet. RiG har tidligere hatt en viss aktivitet mot borettslag for å informere om optisk sortering. I 2011 er det innledet et samarbeid med det største borettslaget i Skien. Fokus i samarbeidet er Telemark kommunerevisjon IKS 19

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall I prisen skal alle kostnader knyttet til henting behandling av avfallet være

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2017 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2018 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Farlig avfall

FORVALTNINGSREVISJON. Farlig avfall FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Tromsø kommune Vi skaper trygghet Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Tromsø kommune har gjennom bestilling

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2011 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig Utfylt skjema

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall Utfylt

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 Hele landet Nr. Betegnelse År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 24105754 23922366 23406730 25147213 24883339

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Klima- og forurensningsdirektoratet Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Juni 2010 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Klima-

Detaljer

Kontrollaksjon med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Kontrollrapport I.MVATE - Tinn kommune Mårvik Avfallsanlegg

Kontrollaksjon med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Kontrollrapport I.MVATE - Tinn kommune Mårvik Avfallsanlegg Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Guri Ravn, 35 58 61 71 gra@fmte.no Vår dato 01.06.2010 Deres dato Vår referanse 2010/2184 Deres referanse Tinn kommune v/liv Solfrid Steffensen Pb. 14 3661 RJUKAN

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 2 Definisjoner... 2 3 Ordning for farlig avfall... 3 4 Gjenvinningstasjonene... 3 4.1 Kart... 4 5 Avfallsmengder og beskaffenhet... 4 5.1.1 Mengder farlig avfall

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 2 PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD... 4 2.1 Fast godtgjørelse - Lofterød... 4 2.2 Avsetning avfall 1 - Lofterød... 4 2.3 Avsetning avfall

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 24.10.2013 2007/5822-71 460 Deres dato Deres ref. Remiks Produksjon AS Postboks 3304 9275 Tromsø Tilsyn ved Remiks Produksjon AS,

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune Norsk Gjenvinning AS Torild Delbæk Øvre Eikervei 84 3048 DRAMMEN Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/775 21.10.2013 33 37 11 97 Arkivnr: 472

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS anlegg på Grinda, Larvik, den mottak av farlig avfall

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS anlegg på Grinda, Larvik, den mottak av farlig avfall Norsk Gjenvinning AS Grinda 3271 Larvik Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2013/775 28.10.2013 33 37 11 95 Arkivnr: 472 Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 1.1 Matavfall fra husholdninger i Grenland... 2 1.2 Matavfall fra husholdninger i Vestfold... 2 2 Hentested og tider for matavfall... 3 2.1.1 Hentesteder... 3

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Bjørn Arne Karlsen /593-77

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Bjørn Arne Karlsen /593-77 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 05.11.2013 2007/593-77 Senja Avfall IKS Botnhågen 9300 FINNSNES Tilsynsrapport Tilsyn ved Senja Avfall IKS mottak farlig avfall Gibostad

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2005/025 Saksnummer: 05/3987 Dato for kontroll:

Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2005/025 Saksnummer: 05/3987 Dato for kontroll: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2005/025 Saksnummer: 05/3987 Dato for

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontrollrapport. Kontrollrapport nummer: 2005/22 Saksnummer: 05/3987 Dato for kontroll:

Fylkesmannen i Telemark. Kontrollrapport. Kontrollrapport nummer: 2005/22 Saksnummer: 05/3987 Dato for kontroll: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: IATA, Indre Agder

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Epost: Tidsrom for denne kontrollen : Tilstede fra bedriften

Epost: Tidsrom for denne kontrollen : Tilstede fra bedriften Inspeksjon ved Spillhaug avfallsdeponi, Aurskog Høland kommune. RAPPORT Nr. 59/2005 utkast FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: E-post:

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside:  E-post: Inspeksjonsrapport FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: postmottak@fmaa.no Inspeksjonsrapport nummer: 3/2006 Saksnummer: 06/3116 Informasjon om virksomheten

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76 Vår dato Vår referanse 09.05.06 2006/2751 Inspeksjonsrapport Fellesrapport for kontroll ved gjenvinningsstasjoner

Detaljer

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, 15.02.2017 Senior energikjøper ingen ekspert på FA GWh Historisk vekst og prognose - energiproduksjon 1000 800 600

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005 Statens forurensningstilsyn Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005 Årsrapport November 2006 Statens forurensningstilsyn Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005 Årsrapport

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS, Lofterød gjenvinningsstasjon den 27.9.2013

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS, Lofterød gjenvinningsstasjon den 27.9.2013 Norsk Gjenvinning AS avdeling Holmestrand Hvittingfossveien 182 3089 HOLMESTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/775 21.10.2013 33 37

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Revisjon Amdal Miljø Container AS Tidsrom: 21. 26.09.2011 Rapport nr.: 2011.001.R.FMRO Bedriftens adresse: Fylkesmannens revisjonsgruppe Postboks 354 Kristin

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Har du pusset opp? * * * ** * * JULE. ... eller ryddet litt i boden? KALENDEREN RIG.NO. rig.no

Har du pusset opp? * * * ** * * JULE. ... eller ryddet litt i boden? KALENDEREN RIG.NO. rig.no KILDESORTERING / AVFALL SOM RESSURS / PRAKTISK INFORMASJON DESEMBER 2016 RIGPOSTEN3/16 KILDESORTERING NYTTER DET DU SORTERER BLIR TIL NOE! Har du pusset opp?... eller ryddet litt i boden? SLIK KVITTER

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall blir

Detaljer

Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Isak D. Westgaard AS

Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Isak D. Westgaard AS Saksbehandler: Rakel Skjellegrind Deres ref.: Vår dato: 16.10.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 61 E-post: fmntrsk@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6463 Arkivnr: Isak D. Westgaard AS Industrivegen 13 7502 STJØRDAL

Detaljer

Inspeksjon ved Raubrøtmoen miljøstasjon, Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) IKS

Inspeksjon ved Raubrøtmoen miljøstasjon, Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) IKS Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Raubrøtmoen miljøstasjon, Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) IKS Dato for inspeksjonen: 18. april 2012 Saksnummer hos Fylkesmannen:

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall Årsrapport for 2011

Deklarasjonssystemet for farlig avfall Årsrapport for 2011 Klima og forurensningsdirektoratet Deklarasjonssystemet for farlig avfall Årsrapport for 2011 Mai 2012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Klima og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Marit Torsvik, 75 53 15 56 marit.torsvik@fm-no.stat.no Vår dato Vår referanse Vår arkivkode 02.05.02 2002/02387 460 Deres dato Deres referanse Reno-Vest

Detaljer

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato 12.05.2006 Vår referanse 2006/2516 Saksbehandler, innvalgstelefon: Anne Sundet Tangen, tlf. 74 16 80 65 Arkiv nr.472.1 Deres referanse Inspeksjonsrapport

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr.

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 10.05.06 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/1690 Informasjon

Detaljer

Tilsyn ved HRS Husholdning AS avd. Harstad, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved HRS Husholdning AS avd. Harstad, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 24.10.2013 2013/4757-2 460 Deres dato Deres ref. HRS Husholdning AS avd. Harstad Skavdalsveiene 6 9409 HARSTAD Tilsyn ved

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Samarbeid om farlig avfall

Samarbeid om farlig avfall Samarbeid om farlig avfall Kristin Rypdal og Kathrine Moen Bratteng Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon, 31. oktober 2012 Bakgrunn Nasjonal fagkonferanse i 2008 Uformelt forslag om samarbeid om

Detaljer

Rapport etter tilsyn hos Børstad Transport AS i Stjørdal kommune

Rapport etter tilsyn hos Børstad Transport AS i Stjørdal kommune Rapport etter tilsyn hos Børstad Transport AS i Stjørdal kommune Virksomhet Virksomhetens adresse Organisasjonsnummer (BEDR) Børstad Transport AS Sutterøygata 14 7502 Stjørdal 971 964 057 Tidsrom for kontrollen

Detaljer

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon:

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 31.01.2012 Arkiv nr. 2011/4947 Deres ref: Jorunn Gundersen Saksbehandler:Anne-Lene Lundsett, 35586213 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Norcem AS Brevik

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Kleivi - mellomlagring av avfall - rapportnummer I.FMBU

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Kleivi - mellomlagring av avfall - rapportnummer I.FMBU Vår dato: 06.09.2016 Vår referanse: 2016/5591 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Svein Eide Saksbehandler: Gunlaug Kristin Engen Hallindal Renovasjon IKS Kleivi Næringspark 31 ÅL Innvalgstelefon: 32266823

Detaljer

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014 Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland 1 Utgivelsesdato 15.11.2014 Prosjektleder Anne-Gry Jørgensen Kontrollert

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Kommunalt Mottak av farlig avfall. Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon?

Kommunalt Mottak av farlig avfall. Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon? Kommunalt Mottak av farlig avfall Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon? Daglig leder ; Arve Veglo 12000 tonn avfall pr.år Dekk/Glass/Farlig Avfall Distrikt Møre/Romsdal/Sør og Nord Trøndelag.

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Kontroll ved Bjorstaddalen avfallsanlegg, Skien kommune. Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn

Kontroll ved Bjorstaddalen avfallsanlegg, Skien kommune. Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 22.10.2013 Arkiv nr.: 2013/3590 Saksbehandler: Anne-Lene Lundsett 35586213/fmteall@fylkesmannen.no Skien kommune Bjorstaddalen avfallsanlegg Pb. 158

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innhold 1.1 Formål... 1 1.2 Avfallsplan, lover og forskrifter.... 2 1.3 Målet for oppdraget.... 2 2. Grunnlagsdata.... 2 2.1 Krav til containere og behandling... 3 2.2 Farlig

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN TRUST ARKTIKUGOL AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for avfallshåndteringen i Pyramiden... 3 3 Ansvar og organisering... 4 4 Avfallskilder... 4 5 Avfallsfraksjoner... 7 Farlig

Detaljer

Avfall i småbåthavner og marinaer

Avfall i småbåthavner og marinaer Avfall i småbåthavner og marinaer Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Kjersti Aastorp Hirth 27.08.2012 Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

e-post:

e-post: FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Margareta Skog. Tel. 51568932 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 04/012 Saksnummer: 04/4564 Informasjon om virksomheten Navn: Nordmarka

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /8-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /8-2015 Miljøvernavdelingen Lindøya Slipp AS Postboks 1700 Vika 0121 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Fra fylkesmannen: Stig Moen

Fra fylkesmannen: Stig Moen Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: Informasjon om virksomheten

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/8921

Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/8921 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 2006/8921 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Kent Are Myhr, 22003634 Inspeksjonsrapport nummer: 2006.009

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.004.I.FMTE Saksnummer: 2017/771 Dato for kontroll: 09.02.2017

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Runes Containerservice AS Sandumveien 105 1960 LØKEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL 9. September 2014 Margareta Skog 1 Kilden til avfallskrav Forurensningsloven Avfallsforskriften Forurensningsforskriften Internkontrollforskriften

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 2 Definisjon av rene masser... 2 3 Ordning for levering av rene masser... 3 4 Avfallsmottakene... 3 4.1 Kart... 3 4.2 Avfallsmengder... 4 5 Beskrivelse av avfallet...

Detaljer

TILLATELSE TIL RENOVASJONSTRANSPORT AS FOR ETABLERING OG DRIFT AV AVFALLSSORTERINGSANLEGG PÅ ILDSKOGMOEN INDUSTRIOMRÅDE I LAKSELV

TILLATELSE TIL RENOVASJONSTRANSPORT AS FOR ETABLERING OG DRIFT AV AVFALLSSORTERINGSANLEGG PÅ ILDSKOGMOEN INDUSTRIOMRÅDE I LAKSELV FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL RENOVASJONSTRANSPORT AS FOR ETABLERING OG DRIFT AV AVFALLSSORTERINGSANLEGG PÅ ILDSKOGMOEN INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Vegårshei trappeverksted Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Vegårshei trappeverksted Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 846 906 Eies av (org.nr): 979 523 971 Besøksadresse: Myra, 4985 VEGÅRSHEI Bransjenr. (NACE-kode): 16.232 Telefon: 37 16 98 00 E-post: post@trappeverksted.no

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Adresse: Postboks 2138 Høyden, 1521 Moss Telefon/e-post: Kommune/kommunenr.: Rygge / 0136 Bransjenr. (NACE-kode):

Adresse: Postboks 2138 Høyden, 1521 Moss Telefon/e-post: Kommune/kommunenr.: Rygge / 0136 Bransjenr. (NACE-kode): Fylkesmannen i Østfold Område Miljøvern Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 001/06 Saksnummer: 04/2737 Dato for kontroll: 04.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Ragn-Sells AS, avd. Spesialavfall

Detaljer