LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET"

Transkript

1 LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET Planen er utarbeidet av menighetens trosopplæringsutvalg som i dag har følgende medlemmer: Bodil Kristensen (leder), Solveig Leikvoll (sekretær),torbjørg Sekse Oppigard, Ingeborg Ellingsen og Knut Magne Gabrielsen Basert på følgende mandat: Trosopplæringsutvalget (TU) skal i forståelse med menighetsrådet, utarbeide forslag til trosopplæringsplan Planen skal inneholde forslag til aktiviteter og samlinger på det enkelte trinn, samt plan for gjennomføring. Planen må være i samsvar med menighetens visjon. NASJONALT MOTTO: Størst av alt LOKALT MOTTO: Kopervik kirke for alle- hele livet HOVEDMÅL: døpe og lære, holde og bygge! DELMÅL: Trosopplæringen i Kopervik menighet er for alle døpte i alderen 0-18, uavhengig av funksjonsevne. Trosopplæringen skal: Vekke og styrke kristen tro Gi kunnskap om den treenige Gud Bidra til kristen livstolkning og livsmestring

2 Utfordre til engasjement og deltagelse i kirke og samfunnsliv GRUNNLAG OG SÆRPREG: Kopervik menighet er en blanding av bygd og by. I bygdene er bedehusene samlingspunkt, sentrum har større by preg Kopervik menighet er en folkekirkemenighet i vekst og utvikling. Menigheten er den største i Karmøy. Det bygges kirke på alle plan, aktivitetene øker, og det forventes at bygging av ny kirke vil skape et bredere og større engasjement i hele menigheten. HVA ER TROSOPPLÆRING? Ved dåpen blir mennesker forenet med Kristus, uavhengig av den døptes evne til å forstå eller gi uttrykk for troen. På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de døpte lære å kjenne den treenige Gud som de er døpt til. Fra generasjon til generasjon er Den treenige Gud blitt overlevert til mennesker ved dåp i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Foreldre/foresatte, faddere og menighet st sammen om et hellig ansvar gjennom forbønn, omsorg, opplæring og innføring i troen for de som er døpt. Slik kan de bli hos Kristus og lære om- og leve i den troen de er døpt til. Hver livsfase føyer nye perspektiver til dåpen. Menigheten skal være et lærende fellesskap for barn og unge der perspektiver utfyller hverandre på tvers av alder og funksjonsevne. GRUNNMUREN Sammen med tradisjonsformidlingen i hjem og kirke har den offentlige skolen i Norge, fra etableringen på 1700-tallet og fram til siste del av 1900-tallet, har skolen vært en sentral aktør for kirkens undervisning av de døpte. I dag er ikke skolen lenger en forkynnende aktør i kirkens trosopplæring. Nå har trossamfunnene, sammen med familien, ansvar for opplæringen

3 av sine medlemmer. Skolens og barnehagens planer har lagt til rette for samarbeid med kirken. Menighetens lokale plan for trosopplæring må derfor sees i sammenheng med skolens plan for religionsundervisning og barnehagens rammeplan Trosopplæringen i Den Norske Kirke som formål å bidra til en systematisk, sammenhengende trosopplæring. Dette innebærer at menighetens lokale plan for trosopplæring innledningsvis skal gjøre rede for grunnlag og særpreg, hovedmål, organisering, rammer, ansvarsforhold og sentrale dimensjoner. Dette utgjør grunnmuren for menighetens trosopplæring. Den skal dernest gi en oversikt over hvilke tiltak menigheten bygger sin trosopplæring for aldersgruppen 0 18 på, med beskrivelse av mål, innhold, arbeidsformer og omfang. Trosopplæringsplanen skal rette seg mot bredden av skullene og være tilrettelagt for den enkelte, uavhengig av funksjonsevne, livssituasjon, kjønn og etnisk bakgrunn. LEDERTRENING Kopervik menighet har i mange satset på ledertrening av ungdom. Menigheten har mellom 40 og 50 ungdommer i ulike typer ledertreningsopplegg. Fordi alle har praksisoppgaver i menigheten, er disse ungdommene også en stor ressurs i selve driften av barne- og ungdomsarbeidet. Dessuten beholder menigheten også ungdommer som er ferdig med ledertreningen, dvs de som er over 18. Disse unge voksne er en viktig ressurs i trosopplæringen, og menigheten må verdsette og ta vare på dem slik at de blir værende i menigheten. Dette innebærer også en økonomisk støtte til å utføre dette lederarbeidet. Et godt lederarbeid for ungdommer fra 15 + er ressurskrevende, men det gir mye tilbake! N fordelingen av ressursene innen de ulike aldersgruppene skal fastsettes, bør dette vektlegges. N menigheten satser på ledertrening av ungdom, vil disse kunne brukes som frivillige i trosopplæringen for barn og yngre ungdom. Man vil altså både kunne satse på ledertrening og rekruttere frivillige samtidig, noe som er en vinn- vinn situasjon.

4 For å ivareta frivillige i trosopplæringen bør menigheten ha lige samlinger og fellesarrangement hvor det tas opp ulike emner innen trosopplæringsarbeidet: drift, program, ledertrening, visjoner, osv ORGANISERING OG RAMMER Ansvaret må deles mellom stab og frivillige Man må se nærmere på hvem som skal gjøre hva, særlig ved nytilsettinger Planen må iverksettes gradvis Planen må revideres ved behov, gjerne lig. Ved å bruke flere ressurser på de eldre barna/ungdommene, vil disse kunne brukes som ledere for de yngre barna. De økonomiske rammene som blir lagt, har innvirkning på gjennomføring av planen. Trosopplæringsmidlene utgjør kr 320,- pr døpte barn mellom 0 og 18 pr. Et gjennomsnitt på 80 døpte pr kull utgjør kr ,-. For et gjennomsnitt på 90 døpte er beløpet kr ,-. Kopervik menighet har ligget på mellom døpte pr skull. Det er Avaldsnes prosti som f midlene til fordeling på menighetene. Bredde tiltak: trosopplæringen skal rette seg mot bredden av skullene, det vil si at ALLE døpte per skull skal få et lig tilbud om trosopplæring. Det er et mål at samlingene skal brukes til å oppmuntre og invitere barn og unge inn i kontinuerlige tiltak. Kontinuerlige tiltak: Dette er det faste barne og ungdomsarbeidet i menigheten. Noe blir drevet av menigheten, noe på bedehusene og noe av organisasjonene. Bredde tiltak og kontinuerlige tiltak skal rekruttere og fungere sammen, slik at det samlede tilbudet om trosopplæring blir variert og godt.

5 PLANFORSLAG NAVN, METODE, OMFANG, INNHOLD Kontinuerlige tiltak er merket med oransje farge Aldersgrupper er merket med blått Eksisterende arbeid er merket med rødt ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 0-5 Fokus: Å bygge kontakt og samvirke med hjemmet om å etablere ritualer se s. 19 i plan for trosopplæring 0-1 Dåp -Bygge relasjoner -Informere foreldre Refleksjon om dåp Dåpssamtale + gudstj Samling med fin ramme med: barne 1 samvær, + GT 3 -Bygge relasjoner - Informere foreldre Dåps befalingen, dåpsliturgi, Jesus og Bønn for barnet, barnebønn, delta i liturgien, Viktig å gi info om barne og familie tilbud,

6 Dåp og dåpssamtale er i gang -bønn, lystenning, musikk, dele Refleksjon om dåp barna delta i dåpshandli ngen ut barnesang CD 0-2 Trilletreff/ baby-sang Motivere for trosopplæring i hjemmet Invitere til kirken som er i gang Sang,samtale, mat, lek Hver uke Motivere for trosopplær ing i hjemmet Invitere til kirken Sang, bønn for barna, kveldsbønn Velsignelsen Relasjonsbygging, lav terskel ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 2 Trosopplæri ng i hjemmet Motivere for markering av dåpsdager, kirkesdager,merkeda ger i familien Litteratur, sang, gi fam tips til husalter/ fast markeingsplass i hjemmet 1 foreldre kurs/ grense setting 2 Motivere for markering av dåpsdager, kirkesdager, merkedage Dåpsbefali ngen Kirkeet Bordvers Kveldsbønn Barnesang er Kirkeets merkedage r og merkedage Foreldreku rs 1. For å hjelpe hjemmene til å markere sdager+ oppdrag-

7 r i familien r i familien Symbolhandlinger se Hjelpe hjemmet med trosopplæringen som er i gang Sang, fortelling 1 time pr uke 3-7 Søndagsskole 2.trosartikkel Bibel fortellinge r Be Faderv Velsignelse n Delta i gudstjenesten Kontinuerlig tiltak, som dekker mange bibeltekst er, sammen med gudstj. ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 3 Noas ark Fortelle, leke Noa-historien. Ta med kosedyr i arken 1 samvær 1 time Fortelle, leke Noa historien 1.trosarti kkel Noa Synge velsignelse n Invitere menighets barneh. 3 Foreldrekurs Hvordan oppdra førskolebarn, grensesetting, 2 kurskvelder = 4 Hvordan oppdra førskoleba Du har skapt meg på Kveldsbønn Symbolhandlinger Koble inn helsestasj, førskole

8 opplevelse, trosopplæring rn, grensesett ing, opplevelse, trosopplær ing skremmend e og underfullt vis, hva er et menneske lærer fra men.bh 4 Bibel Bli kjent i kirken Få barnebibel Bibelutdeling er i gang Undretur Gudstjenestebesøk 1 samvær+ Gudstjeneste 3 Bli kjent i kirken Få barnebibel Sauen som ble funnet Jesus og barna Bordvers velsignelse n sang utdeling av bibel i gudstjenesten 4-8 Siloa barnekor som er i gang sang Hver 14. dag I kirken ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 5 - minikrik Bruke kroppen, relasjon med foreldre, bibelfortellinger Lek med mening, ute og inne i gymsal Hver 14 dag 1 time x 12= 12 Bruke kroppen, relasjon med foreldre, bibelfortel bibelfortel linger Faderv Bønner, sang, velsignelse n, aktivitet og lek, Kan gå evt hele et

9 linger SUM TIMER FOR 0-5 ÅR Ca 26 6 Dåps skole Bli kjent med bibelfortellinger med spes fokus på påske/ advent 5 samvær + gudstjeneste 12 Bli kjent med bibelfortel linger med spes fokus på påske/ advent 2.trosarti kkel, påsken, advent, Kirkehuset og symboler Aktivitet og lek, misjonsprosjekt, sang, måltid nattverd, Delta i gudstjenesten Legges til periode før påskehøyti den/ advent ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 6-12 Fokus: utforske og lære om de mest sentrale emner i kristen tro se s 20 i plan for

10 trosopplæring 6-7 Kirkerottene Klubb arbeid aktiviteter: Forming, sløyd,lek, basar,mat Hver 14. dag av 1,5 = 18 Klubb arbeid, bygge identitet til hjemme menighet og misjon Misjonsbefalingen Pinse, 3. trosartikk el Aktivitet og lek, misjonsprosjekt, sang, måltid Hele et 5-13 Nytt- Markere nytt, fakkeltog Gudstjeneste symbolhandli nger 2 Markere overgang til nytt Lær meg å telle mine dager Fakkeltog, gudstjenes te, symbolhandlinger 7 Planleggings dag Fri på kjerka Aktivitetsdag 2 dager pr = 8x 2 = 16 Fri på kjerka - aktivitetsd ag Skaperver ket Faste Aktivitet og lek, måltid Høsttakkefest/ fastelaven s-fest Flytende etter skoleruta 8 Friluftsdag Bruke skaperverket Ha en utedag 1 dag 8 Bruke skaperverk et Jesus metter 5000, Jesus g på vannet, den gylne regel, 3. trosartikk Lek, aktivitet,s amhandling, vitensskaps triks frilufts- Gudstjenes Bruke,klat ring, bål, kano og lignende, skumle dyr på Karmøy, nærfriluft

11 el te sliv 8-12 Shalom, kor Korarbeid I kirken 8-12 Sund barnekor På Sund bedehus 8-11 KFUK- KFUM speidere Speiderarbeid I Liarlund 0-8 Juletrefest Menighets samlende Juletrefest for barnefamilier 1 kveld, 2 Menighets samlende Juleevenge liet Høre bibelfortelling/ julespill sang I romjulen 9 Tn-agent helg Bli kjent i kirka, fastetid, kirkekunst, kirkens mysterier Aktivitetshelg, gjøglermesse I januar 8x2= 16 Bli kjent i kirka, få tilhørighet til menigheten Å være Guds barn, orgel som hovedinstrument Fastetiden Bønn, måltid, sang, delta i gudstjenesten, Kirkerådet opplegg 10 kode B Lære om bibelen Er planlagt i mai 1 dag + gudstjeneste 6+2= 8 Lære om Bibelen bibeltekst er, finne fram i lek, aktivitet, gudstjenes teverksted Kirke rådet opplegg

12 Bibelen, få utdelt Bibel Fredagsklubben+ kirkeklubb Klubb arbeid Hver fredag Klubb arbeid Styrke tro og tilhørighet tekster Lek, aktivitet, sang, bønn Samarb med Stokkastrand bedehus/ på senteret 11 Lys våken Lære om advent, lys/ mørke Overnatting i kirken+ gudstjeneste 8 x2= 16 Lære om advent, lys/ mørke Advent,joh annesprolo gen lek, aktivitet, gudstjenes teverksted Kirke rådet opplegg 11 Foreldrekurs Hvordan er det å ha barn i pubertet/teninger, grensesetting, fellesskap, trosopplæring i hjemmet 2 kurskvelder 4 Hvordan er det å ha barn i pubertet/t eninger, grensesett ing, fellesskap, trosopplær ing i hjemmet Den gylne regel Innledning, samtale Symbolhandling Koble inn helsestasjon for ungdom/ folk med tenings erfaring KFUK- KFUM speidere Speider arbeid Senteret/ Liarlund

13 12 Jr konfirmasjon Forberedelse til konf Undervisning 5 ganger + gudstj markering 2 ganger pr 5x3+ 2 = 17 Forberedel se til konf Kristuskransen Med ulike tekster Lek, aktivitet,g udstjenest e, bønn, symbol handlinger 13 Juleball 8.klasse motiveres for kr. Ungdoms-arbeid Dansekurs Ball er innarbeidet Fest på menighetshuset sammen med andre ungdommer 1 gang pr 4 Dansekurs 1 kveld = 2 8.klasse motiveres for kr. Ungdomsarbeid Dansekurs Jule evangeliet Fest, bønneromm et er åpent Senfredagklubb klubb Annenhver uke Stokkastr and bedehus KRIK+ kafe Idrett/ kafe Annenhver uke Karmøyhall en/ Senteret Leir Skaperverket, høsttakkefest, friluftsliv Høstferieleir+ gudstjeneste Tur over 3 dager: 24 Skaperver ket, høsttakkef est, friluftsliv Sennepsfr øet, en far som ventet, en ny himmel og en ny jord Lek, aktivitet, bønn, sang, gudstjenes te Kan være hjemme boer leir SUM TIMER FOR 6-13 ÅR CA Fokus: Å etablere en reflektert og

14 helhetlig fortåelse av kristen tro se s 21 i plan for trosopplæring Synzygus Kor I kirken Foreldrekurs Rødværsweekend 15 Alfa/ bibelgruppe Hvordan arr. konfirmasjon Bygge ungdomsmiljø Gi tilbud om samtalegruppe / Bibelgruppe 14 Konfirmasjon Undervisning, tur og lignende Pynte tips, meny,om fam relasjoner 8 mnd, gudstjeneste 60 helgetur Tur over 3 dager= 24 Felles intro,+ gruppesamtaler 15 MILK kurs Lederkurs Undervisning,tjeneseste- Kunnskap, refleksjon, opplevelse 2 Hvordan arr. konfirmasj on 10 ganger 10x3= 30 Trosbekje nnelsen, bud, bønn, gudstjenes ten osv Den lille bibel 2. trosartikk el tekster etikk 40 Lederkurs bibeltekst Egen plan Tilbud om konfirmant - weekend Kurs, samtale opplegg for å bygge opp fellesskapet Samtalegruppe Gruppeøvelser, friluftsliv, måltider Samtale Måltid Kurs, samtale, I samarbeid med Stokkastrand bedehus

15 Lederweekend Ledertur Lederkurs oppgaver er måltid Undervisning, miljøarbeid Forberede konf. Weekend, lederutvikling Sommertur Ungdoms-Festival Inspirasjon for engasjement i menigheten LIV 1 og 2 kurs Lederkurs Undervisning, tjenesteoppgaver 3 dager= 24 3 dager = 24 Samtalegruppe 5 dager Relasjonsbygging Opplevels, åndelig vekst Jule evangeliet bibeltekst er bibeltekster 60 x2 =120 Lederkurs bibeltekst er Julejentetur Juleverksted, samtale, måltid Lederkurs + miljøarbeid Gruppearbeid, samtale, måltid Festival, reise Kurs, samtale, måltid Inspirasjons samling, relasjonsbygging for jentene som g på lederkurs Ulikt opplegg fra til, både i Norge og utlandet I samarb med KFUK/KFU M Roverlag speider Senteret/ Liarlund

16 16-18 Churchill Møte sted i kirken, oppmuntre til å delta på gudstj. Gudstjeneste 1 pr mnd 7 x 2=14 Møtested i kirken, oppmuntre til å delta på gudstj bibeltekst er Gudstjenes te, sang, bønn, symbolhandlinger 18 Myndighets markering Refleksjon over å være voksen og hva det betyr for troen og tilhørigheten til menigheten, etiske spørsmål Samtalegrup pe + markering, 3 samlinger+ markering 4x2 = 8 Refleksjon over å være voksen og hva det betyr for troen og tilhørighet en til menigheten, etiske spørsmål Tilgivelse, bønn,klage, tillit, lovsang Samtale, måltid, gudstjeneste Markering en skal være høytidelig, helsevesen, politi SUM TIMER FOR ÅR Ca 140 TIMER+ ca 210 lederkurs

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes for kirkene i Valle, og Spangereid Mål: Gi alle døpte barn og unge - tilhørighet til tro og menighet, - kjennskap til den treenige Gud deltakelse og engasjement som

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Til grunn for all trosopplæring som gjøres i Den norske kirke ligger misjonsbefalingen, slik vi finner den i

Detaljer

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant Foto: T. Nordvik Ten Sing konfirmant Hvordan lykkes med Ten Sing som del av konfirmantopplegget i menigheten? Dette heftet forteller om ni suksessfaktorer for Ten Singkonfirmantarbeid, utarbeidet med bakgrunn

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at barn og ungdom

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21 Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen I Madlamark

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsplan Kristendom 2014 2015

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årsplan Kristendom 2014 2015 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn:5. årstrinn Lærer: Hanna Guldhaug og Anlaug Laugerud Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Vi Menighetene i Ullensaker

Vi Menighetene i Ullensaker Logoforslag 2: Forslag til fa VI Plan for VI sopplæring Vi Menighetene i Ullensaker FORORD Menighetene i Ullensaker fikk høsten 2009 i oppdrag å lage en egen plan for sopplæring. Vi får økonomisk støtte

Detaljer

Gjennom trosopplæringen i Vår Frelsers menighet vil vi at de døpte blir hos Kristus når de vokser opp og lever livet i tro, håp og kjærlighet.

Gjennom trosopplæringen i Vår Frelsers menighet vil vi at de døpte blir hos Kristus når de vokser opp og lever livet i tro, håp og kjærlighet. TROSOPPLÆRING 0-18 Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Gjennom trosopplæringen i menighet vil vi at de døpte blir hos Kristus når de vokser opp og lever livet i tro, håp og kjærlighet.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. ALDER NAVN PÅ TILTAK MÅL FOR TILTAKET Livstolkning og livsmestring TEMA/

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet Lokal plan: Trosopplæring i Tveit menighet Sokn Tveit Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Menighetens hovedmål for trosopplæringen er å vekke og styrke kristen tro blant barn og unge i Tveit

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Side 1 av 26 - Plan for trosopplæring i VÅR FRELSERS MENIGHET - Trosopplæring 0-18

Side 1 av 26 - Plan for trosopplæring i VÅR FRELSERS MENIGHET - Trosopplæring 0-18 Skisse til lokal plan: Trosopplæring 0-18 Sokn Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Gjennom trosopplæringen i Vår Frelsers menighet vil vi at de døpte blir hos Kristus når de vokser opp og lever

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda Skisse til lokal plan: Kirken midt i bygda Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro og gi kjennskap til den treenige Gud. Videre ønsker vi å bidra til kristen

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

I bevegelse. Plan for Trosopplæring. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.

I bevegelse. Plan for Trosopplæring. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. 19.06.13 Tasta folkekirke: Plan for Trosopplæring I bevegelse Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Apg. 17, 27b-28a. 1 Om plan for trosopplæring

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Side 1 av 12 - Plan for trosopplæring i Gjerpen - Borgestad enhet - Gjerpen menighet

Side 1 av 12 - Plan for trosopplæring i Gjerpen - Borgestad enhet - Gjerpen menighet Skisse til lokal plan: Gjerpen menighet Sokn Gjerpen sokn Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? I Gjerpen menighet skal barn og unge møte et godt miljø hvor de trives og kan vokse i troen på Jesus

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

HUNDVÅG - I SAMME BÅT

HUNDVÅG - I SAMME BÅT HUNDVÅG - I SAMME BÅT Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Inkluderende - livsnært - lystbetont Vi vil gi alle døpte mulighet til å få opplæring i den troen de er døpt til. Trosopplæringen

Detaljer

KUP 2015/16 KOMPETANSEUTVIKLING FOR TROSOPPLÆRING

KUP 2015/16 KOMPETANSEUTVIKLING FOR TROSOPPLÆRING KUP 2015/16 KOMPETANSEUTVIKLING FOR TROSOPPLÆRING Verktøy for å fornye menighetens trosopplæringsarbeid Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har satt fokus på å gi god trosopplæring til barn og unge.

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Lokal plan: Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Sokn Hafrsfjord Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? "At Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i TONSEN MENIGHET - Trosopplæringsplan Tonsen

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i TONSEN MENIGHET - Trosopplæringsplan Tonsen Skisse til lokal plan: Trosopplæringsplan Tonsen Sokn Tonsen Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi skal utvikle en systematisk og sammenhengende trosopplæring i Tonsen menighet som fremmer

Detaljer

Min Kirke. Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. 1 av 26

Min Kirke. Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. 1 av 26 Min Kirke Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen

Detaljer

Trosopplæringsplan. for Gjerpen menighet. Vedtatt av menighetsrådet 26.05.2010

Trosopplæringsplan. for Gjerpen menighet. Vedtatt av menighetsrådet 26.05.2010 Trosopplæringsplan for Gjerpen menighet Vedtatt av menighetsrådet 26.05.2010 1 Arbeidet med en lokal trosopplæringsplan er sentralt ved innføring av trosopplæringsreformen Størst av alt i det enkelte sokn.

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Plan for trosopplæring. Buksnes menighet 2012

Plan for trosopplæring. Buksnes menighet 2012 Plan for trosopplæring menighet 2012 Plan for trosopplæring menighet, Del 1 13.juni 2012 Hovedmål for trosopplæringen menighet har som mål at barn og ungdom skal få et levende forhold til den treenige

Detaljer

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 TUNHEIM KFUK/KFUM TANUM MENIGHET Barn 0-8 år Dåp/dåpssamtale Velkommen til dåp! Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg

Detaljer