LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET"

Transkript

1 LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET Planen er utarbeidet av menighetens trosopplæringsutvalg som i dag har følgende medlemmer: Bodil Kristensen (leder), Solveig Leikvoll (sekretær),torbjørg Sekse Oppigard, Ingeborg Ellingsen og Knut Magne Gabrielsen Basert på følgende mandat: Trosopplæringsutvalget (TU) skal i forståelse med menighetsrådet, utarbeide forslag til trosopplæringsplan Planen skal inneholde forslag til aktiviteter og samlinger på det enkelte trinn, samt plan for gjennomføring. Planen må være i samsvar med menighetens visjon. NASJONALT MOTTO: Størst av alt LOKALT MOTTO: Kopervik kirke for alle- hele livet HOVEDMÅL: døpe og lære, holde og bygge! DELMÅL: Trosopplæringen i Kopervik menighet er for alle døpte i alderen 0-18, uavhengig av funksjonsevne. Trosopplæringen skal: Vekke og styrke kristen tro Gi kunnskap om den treenige Gud Bidra til kristen livstolkning og livsmestring

2 Utfordre til engasjement og deltagelse i kirke og samfunnsliv GRUNNLAG OG SÆRPREG: Kopervik menighet er en blanding av bygd og by. I bygdene er bedehusene samlingspunkt, sentrum har større by preg Kopervik menighet er en folkekirkemenighet i vekst og utvikling. Menigheten er den største i Karmøy. Det bygges kirke på alle plan, aktivitetene øker, og det forventes at bygging av ny kirke vil skape et bredere og større engasjement i hele menigheten. HVA ER TROSOPPLÆRING? Ved dåpen blir mennesker forenet med Kristus, uavhengig av den døptes evne til å forstå eller gi uttrykk for troen. På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de døpte lære å kjenne den treenige Gud som de er døpt til. Fra generasjon til generasjon er Den treenige Gud blitt overlevert til mennesker ved dåp i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Foreldre/foresatte, faddere og menighet st sammen om et hellig ansvar gjennom forbønn, omsorg, opplæring og innføring i troen for de som er døpt. Slik kan de bli hos Kristus og lære om- og leve i den troen de er døpt til. Hver livsfase føyer nye perspektiver til dåpen. Menigheten skal være et lærende fellesskap for barn og unge der perspektiver utfyller hverandre på tvers av alder og funksjonsevne. GRUNNMUREN Sammen med tradisjonsformidlingen i hjem og kirke har den offentlige skolen i Norge, fra etableringen på 1700-tallet og fram til siste del av 1900-tallet, har skolen vært en sentral aktør for kirkens undervisning av de døpte. I dag er ikke skolen lenger en forkynnende aktør i kirkens trosopplæring. Nå har trossamfunnene, sammen med familien, ansvar for opplæringen

3 av sine medlemmer. Skolens og barnehagens planer har lagt til rette for samarbeid med kirken. Menighetens lokale plan for trosopplæring må derfor sees i sammenheng med skolens plan for religionsundervisning og barnehagens rammeplan Trosopplæringen i Den Norske Kirke som formål å bidra til en systematisk, sammenhengende trosopplæring. Dette innebærer at menighetens lokale plan for trosopplæring innledningsvis skal gjøre rede for grunnlag og særpreg, hovedmål, organisering, rammer, ansvarsforhold og sentrale dimensjoner. Dette utgjør grunnmuren for menighetens trosopplæring. Den skal dernest gi en oversikt over hvilke tiltak menigheten bygger sin trosopplæring for aldersgruppen 0 18 på, med beskrivelse av mål, innhold, arbeidsformer og omfang. Trosopplæringsplanen skal rette seg mot bredden av skullene og være tilrettelagt for den enkelte, uavhengig av funksjonsevne, livssituasjon, kjønn og etnisk bakgrunn. LEDERTRENING Kopervik menighet har i mange satset på ledertrening av ungdom. Menigheten har mellom 40 og 50 ungdommer i ulike typer ledertreningsopplegg. Fordi alle har praksisoppgaver i menigheten, er disse ungdommene også en stor ressurs i selve driften av barne- og ungdomsarbeidet. Dessuten beholder menigheten også ungdommer som er ferdig med ledertreningen, dvs de som er over 18. Disse unge voksne er en viktig ressurs i trosopplæringen, og menigheten må verdsette og ta vare på dem slik at de blir værende i menigheten. Dette innebærer også en økonomisk støtte til å utføre dette lederarbeidet. Et godt lederarbeid for ungdommer fra 15 + er ressurskrevende, men det gir mye tilbake! N fordelingen av ressursene innen de ulike aldersgruppene skal fastsettes, bør dette vektlegges. N menigheten satser på ledertrening av ungdom, vil disse kunne brukes som frivillige i trosopplæringen for barn og yngre ungdom. Man vil altså både kunne satse på ledertrening og rekruttere frivillige samtidig, noe som er en vinn- vinn situasjon.

4 For å ivareta frivillige i trosopplæringen bør menigheten ha lige samlinger og fellesarrangement hvor det tas opp ulike emner innen trosopplæringsarbeidet: drift, program, ledertrening, visjoner, osv ORGANISERING OG RAMMER Ansvaret må deles mellom stab og frivillige Man må se nærmere på hvem som skal gjøre hva, særlig ved nytilsettinger Planen må iverksettes gradvis Planen må revideres ved behov, gjerne lig. Ved å bruke flere ressurser på de eldre barna/ungdommene, vil disse kunne brukes som ledere for de yngre barna. De økonomiske rammene som blir lagt, har innvirkning på gjennomføring av planen. Trosopplæringsmidlene utgjør kr 320,- pr døpte barn mellom 0 og 18 pr. Et gjennomsnitt på 80 døpte pr kull utgjør kr ,-. For et gjennomsnitt på 90 døpte er beløpet kr ,-. Kopervik menighet har ligget på mellom døpte pr skull. Det er Avaldsnes prosti som f midlene til fordeling på menighetene. Bredde tiltak: trosopplæringen skal rette seg mot bredden av skullene, det vil si at ALLE døpte per skull skal få et lig tilbud om trosopplæring. Det er et mål at samlingene skal brukes til å oppmuntre og invitere barn og unge inn i kontinuerlige tiltak. Kontinuerlige tiltak: Dette er det faste barne og ungdomsarbeidet i menigheten. Noe blir drevet av menigheten, noe på bedehusene og noe av organisasjonene. Bredde tiltak og kontinuerlige tiltak skal rekruttere og fungere sammen, slik at det samlede tilbudet om trosopplæring blir variert og godt.

5 PLANFORSLAG NAVN, METODE, OMFANG, INNHOLD Kontinuerlige tiltak er merket med oransje farge Aldersgrupper er merket med blått Eksisterende arbeid er merket med rødt ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 0-5 Fokus: Å bygge kontakt og samvirke med hjemmet om å etablere ritualer se s. 19 i plan for trosopplæring 0-1 Dåp -Bygge relasjoner -Informere foreldre Refleksjon om dåp Dåpssamtale + gudstj Samling med fin ramme med: barne 1 samvær, + GT 3 -Bygge relasjoner - Informere foreldre Dåps befalingen, dåpsliturgi, Jesus og Bønn for barnet, barnebønn, delta i liturgien, Viktig å gi info om barne og familie tilbud,

6 Dåp og dåpssamtale er i gang -bønn, lystenning, musikk, dele Refleksjon om dåp barna delta i dåpshandli ngen ut barnesang CD 0-2 Trilletreff/ baby-sang Motivere for trosopplæring i hjemmet Invitere til kirken som er i gang Sang,samtale, mat, lek Hver uke Motivere for trosopplær ing i hjemmet Invitere til kirken Sang, bønn for barna, kveldsbønn Velsignelsen Relasjonsbygging, lav terskel ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 2 Trosopplæri ng i hjemmet Motivere for markering av dåpsdager, kirkesdager,merkeda ger i familien Litteratur, sang, gi fam tips til husalter/ fast markeingsplass i hjemmet 1 foreldre kurs/ grense setting 2 Motivere for markering av dåpsdager, kirkesdager, merkedage Dåpsbefali ngen Kirkeet Bordvers Kveldsbønn Barnesang er Kirkeets merkedage r og merkedage Foreldreku rs 1. For å hjelpe hjemmene til å markere sdager+ oppdrag-

7 r i familien r i familien Symbolhandlinger se Hjelpe hjemmet med trosopplæringen som er i gang Sang, fortelling 1 time pr uke 3-7 Søndagsskole 2.trosartikkel Bibel fortellinge r Be Faderv Velsignelse n Delta i gudstjenesten Kontinuerlig tiltak, som dekker mange bibeltekst er, sammen med gudstj. ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 3 Noas ark Fortelle, leke Noa-historien. Ta med kosedyr i arken 1 samvær 1 time Fortelle, leke Noa historien 1.trosarti kkel Noa Synge velsignelse n Invitere menighets barneh. 3 Foreldrekurs Hvordan oppdra førskolebarn, grensesetting, 2 kurskvelder = 4 Hvordan oppdra førskoleba Du har skapt meg på Kveldsbønn Symbolhandlinger Koble inn helsestasj, førskole

8 opplevelse, trosopplæring rn, grensesett ing, opplevelse, trosopplær ing skremmend e og underfullt vis, hva er et menneske lærer fra men.bh 4 Bibel Bli kjent i kirken Få barnebibel Bibelutdeling er i gang Undretur Gudstjenestebesøk 1 samvær+ Gudstjeneste 3 Bli kjent i kirken Få barnebibel Sauen som ble funnet Jesus og barna Bordvers velsignelse n sang utdeling av bibel i gudstjenesten 4-8 Siloa barnekor som er i gang sang Hver 14. dag I kirken ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 5 - minikrik Bruke kroppen, relasjon med foreldre, bibelfortellinger Lek med mening, ute og inne i gymsal Hver 14 dag 1 time x 12= 12 Bruke kroppen, relasjon med foreldre, bibelfortel bibelfortel linger Faderv Bønner, sang, velsignelse n, aktivitet og lek, Kan gå evt hele et

9 linger SUM TIMER FOR 0-5 ÅR Ca 26 6 Dåps skole Bli kjent med bibelfortellinger med spes fokus på påske/ advent 5 samvær + gudstjeneste 12 Bli kjent med bibelfortel linger med spes fokus på påske/ advent 2.trosarti kkel, påsken, advent, Kirkehuset og symboler Aktivitet og lek, misjonsprosjekt, sang, måltid nattverd, Delta i gudstjenesten Legges til periode før påskehøyti den/ advent ALDER NAVN PÅ MÅL METODE OMFANG LIVSTOLK NING OG LIVSMES TRING TRO OG TRAD. TRO I PRAKSIS KOMMEN- TAR 6-12 Fokus: utforske og lære om de mest sentrale emner i kristen tro se s 20 i plan for

10 trosopplæring 6-7 Kirkerottene Klubb arbeid aktiviteter: Forming, sløyd,lek, basar,mat Hver 14. dag av 1,5 = 18 Klubb arbeid, bygge identitet til hjemme menighet og misjon Misjonsbefalingen Pinse, 3. trosartikk el Aktivitet og lek, misjonsprosjekt, sang, måltid Hele et 5-13 Nytt- Markere nytt, fakkeltog Gudstjeneste symbolhandli nger 2 Markere overgang til nytt Lær meg å telle mine dager Fakkeltog, gudstjenes te, symbolhandlinger 7 Planleggings dag Fri på kjerka Aktivitetsdag 2 dager pr = 8x 2 = 16 Fri på kjerka - aktivitetsd ag Skaperver ket Faste Aktivitet og lek, måltid Høsttakkefest/ fastelaven s-fest Flytende etter skoleruta 8 Friluftsdag Bruke skaperverket Ha en utedag 1 dag 8 Bruke skaperverk et Jesus metter 5000, Jesus g på vannet, den gylne regel, 3. trosartikk Lek, aktivitet,s amhandling, vitensskaps triks frilufts- Gudstjenes Bruke,klat ring, bål, kano og lignende, skumle dyr på Karmøy, nærfriluft

11 el te sliv 8-12 Shalom, kor Korarbeid I kirken 8-12 Sund barnekor På Sund bedehus 8-11 KFUK- KFUM speidere Speiderarbeid I Liarlund 0-8 Juletrefest Menighets samlende Juletrefest for barnefamilier 1 kveld, 2 Menighets samlende Juleevenge liet Høre bibelfortelling/ julespill sang I romjulen 9 Tn-agent helg Bli kjent i kirka, fastetid, kirkekunst, kirkens mysterier Aktivitetshelg, gjøglermesse I januar 8x2= 16 Bli kjent i kirka, få tilhørighet til menigheten Å være Guds barn, orgel som hovedinstrument Fastetiden Bønn, måltid, sang, delta i gudstjenesten, Kirkerådet opplegg 10 kode B Lære om bibelen Er planlagt i mai 1 dag + gudstjeneste 6+2= 8 Lære om Bibelen bibeltekst er, finne fram i lek, aktivitet, gudstjenes teverksted Kirke rådet opplegg

12 Bibelen, få utdelt Bibel Fredagsklubben+ kirkeklubb Klubb arbeid Hver fredag Klubb arbeid Styrke tro og tilhørighet tekster Lek, aktivitet, sang, bønn Samarb med Stokkastrand bedehus/ på senteret 11 Lys våken Lære om advent, lys/ mørke Overnatting i kirken+ gudstjeneste 8 x2= 16 Lære om advent, lys/ mørke Advent,joh annesprolo gen lek, aktivitet, gudstjenes teverksted Kirke rådet opplegg 11 Foreldrekurs Hvordan er det å ha barn i pubertet/teninger, grensesetting, fellesskap, trosopplæring i hjemmet 2 kurskvelder 4 Hvordan er det å ha barn i pubertet/t eninger, grensesett ing, fellesskap, trosopplær ing i hjemmet Den gylne regel Innledning, samtale Symbolhandling Koble inn helsestasjon for ungdom/ folk med tenings erfaring KFUK- KFUM speidere Speider arbeid Senteret/ Liarlund

13 12 Jr konfirmasjon Forberedelse til konf Undervisning 5 ganger + gudstj markering 2 ganger pr 5x3+ 2 = 17 Forberedel se til konf Kristuskransen Med ulike tekster Lek, aktivitet,g udstjenest e, bønn, symbol handlinger 13 Juleball 8.klasse motiveres for kr. Ungdoms-arbeid Dansekurs Ball er innarbeidet Fest på menighetshuset sammen med andre ungdommer 1 gang pr 4 Dansekurs 1 kveld = 2 8.klasse motiveres for kr. Ungdomsarbeid Dansekurs Jule evangeliet Fest, bønneromm et er åpent Senfredagklubb klubb Annenhver uke Stokkastr and bedehus KRIK+ kafe Idrett/ kafe Annenhver uke Karmøyhall en/ Senteret Leir Skaperverket, høsttakkefest, friluftsliv Høstferieleir+ gudstjeneste Tur over 3 dager: 24 Skaperver ket, høsttakkef est, friluftsliv Sennepsfr øet, en far som ventet, en ny himmel og en ny jord Lek, aktivitet, bønn, sang, gudstjenes te Kan være hjemme boer leir SUM TIMER FOR 6-13 ÅR CA Fokus: Å etablere en reflektert og

14 helhetlig fortåelse av kristen tro se s 21 i plan for trosopplæring Synzygus Kor I kirken Foreldrekurs Rødværsweekend 15 Alfa/ bibelgruppe Hvordan arr. konfirmasjon Bygge ungdomsmiljø Gi tilbud om samtalegruppe / Bibelgruppe 14 Konfirmasjon Undervisning, tur og lignende Pynte tips, meny,om fam relasjoner 8 mnd, gudstjeneste 60 helgetur Tur over 3 dager= 24 Felles intro,+ gruppesamtaler 15 MILK kurs Lederkurs Undervisning,tjeneseste- Kunnskap, refleksjon, opplevelse 2 Hvordan arr. konfirmasj on 10 ganger 10x3= 30 Trosbekje nnelsen, bud, bønn, gudstjenes ten osv Den lille bibel 2. trosartikk el tekster etikk 40 Lederkurs bibeltekst Egen plan Tilbud om konfirmant - weekend Kurs, samtale opplegg for å bygge opp fellesskapet Samtalegruppe Gruppeøvelser, friluftsliv, måltider Samtale Måltid Kurs, samtale, I samarbeid med Stokkastrand bedehus

15 Lederweekend Ledertur Lederkurs oppgaver er måltid Undervisning, miljøarbeid Forberede konf. Weekend, lederutvikling Sommertur Ungdoms-Festival Inspirasjon for engasjement i menigheten LIV 1 og 2 kurs Lederkurs Undervisning, tjenesteoppgaver 3 dager= 24 3 dager = 24 Samtalegruppe 5 dager Relasjonsbygging Opplevels, åndelig vekst Jule evangeliet bibeltekst er bibeltekster 60 x2 =120 Lederkurs bibeltekst er Julejentetur Juleverksted, samtale, måltid Lederkurs + miljøarbeid Gruppearbeid, samtale, måltid Festival, reise Kurs, samtale, måltid Inspirasjons samling, relasjonsbygging for jentene som g på lederkurs Ulikt opplegg fra til, både i Norge og utlandet I samarb med KFUK/KFU M Roverlag speider Senteret/ Liarlund

16 16-18 Churchill Møte sted i kirken, oppmuntre til å delta på gudstj. Gudstjeneste 1 pr mnd 7 x 2=14 Møtested i kirken, oppmuntre til å delta på gudstj bibeltekst er Gudstjenes te, sang, bønn, symbolhandlinger 18 Myndighets markering Refleksjon over å være voksen og hva det betyr for troen og tilhørigheten til menigheten, etiske spørsmål Samtalegrup pe + markering, 3 samlinger+ markering 4x2 = 8 Refleksjon over å være voksen og hva det betyr for troen og tilhørighet en til menigheten, etiske spørsmål Tilgivelse, bønn,klage, tillit, lovsang Samtale, måltid, gudstjeneste Markering en skal være høytidelig, helsevesen, politi SUM TIMER FOR ÅR Ca 140 TIMER+ ca 210 lederkurs

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Lokal plan: Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Sokn Høvåg Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Hele menneske, hele menigheten, hele bygda. Å se b/u-tro skapes, vokse, fordypes og bli praktisk

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET EVALUERINGSFORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN RAPPORT 1 Ida Marie Høeg Irene Trysnes KIFO NOTAT 1/2012 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN 978-82-92972-22-9 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring Sårbarhetsanalyse En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet Gaute Brækken og Elisabeth Torp Sårbarhet og Plan for trosopplæring Tematikken i boken ses i denne artikkelen i sammenheng

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58 kjerkebla TEMA: TROSOPPLÆRING I statsbudsjettet for 2014 ble trosopplæringsreformen fullfinansiert, Karmøy prosti og Torvastad menighet blir i år tildelt midler. kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014

Detaljer

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen.

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. SAMARBEIDSRÅD MENIGHET OG MISJON Hva kan vi hjelpe dere med? En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. Sammen for barn og unge i trosopplæringen Ein

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Diakoni i trosopplæringen

Diakoni i trosopplæringen Anne Marie Sverdrup Kari Jordheim RAPPORT 2011 / 12 Diakoni i trosopplæringen med studieopplegg Denne rapporten er utgitt av Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184, Vinderen N-0319 Oslo http://www.diakonhjemmet.no

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer