Planskildring pbl 4-2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planskildring pbl 4-2"

Transkript

1 Side 1 av 15 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Planskildring pbl 4-2 Tilhøyrande reg.plankart teikning nr Planframlegg dato: 21. juni Forslagsstillar: Fusa kommune, 5640 Eikelandsosen PlanID: Arkivsaknr: 09/1009

2 Side 2 av 15 Det er utarbeidd reguleringsplan for del av fv 552 Fusa - Eikelandsosen, parsell Gjerdevik. Arealbruken innanfor det regulerte området vert fastlagt gjennom vedteken reguleringsplan. Det vil sei at dimensjonering, plassering og utforming av vegen med avkøyrsler, busslommer, gang- og sykkelveg, skråningsutslag og anna er fastlagt. Reguleringsplanen gjev heimel for arealbruken, og planen gjev og heimel til å gjennomføra grunnerverv for vegprosjektet. Framlegg til reguleringsplan vert med dette lagt fram for Fusa kommune til 1. gongs handsaming og utlegging til høyring og offentleg ettersyn. Planframlegget er heimla i plan- og bygningslova 12, og består av reguleringsplankart og føresegner dagsett 21. juni Planavgrensing går fram av reguleringsplankart teikning nr dagsett 21. juni Sjå vedleggsliste side 3 for andre dokument. Forslagsstillar: Fusa kommune 5640 Eikelandsosen Planarbeidet er utført av: Ing. Egil Ulvund AS Sætveithagen, 5627 Jondal Telefon: / E-post: Føretaksnr: Vedlegg: A) Reguleringsplankart målestokk 1:1000, planid dagsett 21. juni Teikn. nr B) Lengdeprofil dagsett 21. juni 2011 Teikn. nr Lengdeprofil i senterlinje profil C) Tverrprofil dagsett 21. juni 2011 Teikn. nr Tverrprofil profil D) Reguleringsføresegner dagsett 21. juni E) Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) dagsett 21. juni F) Kopi av annonser i Bergens Tidende og Os og Fusaposten - varsel om planarbeid. G) Kopi av adresseliste i samband med varsel om planarbeid. I) Innspel i samband med varsel om oppstart av planarbeid. 1 Evelyn Tveit gnr 29, bnr Forsvarsbygg Fylkesmannen miljøvernavdelinga Fylkesmannen landbruk Hordaland fylkeskommune, kultur og idrettsavdelinga Statens vegvesen Uttale frå landbruskontoret Uttale frå teknisk drift

3 Side 3 av 15 J) Geologi fv 552 rapport K) Støyrapport Kilde Akustikk AS rapport INNHALDSLISTE 1.0 GENERELT 1.1 Innleiing Parsell 2 Kvålsneset - Dorganeset (Bergegrend) Parsell 3 Lammaneset Eikeland Bakgrunn for planarbeidet Føremål med planarbeidet Saksgang Tilhøve til ny plan- og bygningslov TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 2.1 Kommuneplan Tekstdelen Arealdelen GRUNNEIGARTILHØVE 3.1 Grunneigarar innanfor og i tilknyting til planområdet MERKNADAR OG INNSPEL TIL PLANARBEIDET 4.1 Innspel frå Fusa kommune Uttale frå landbruskontoret Uttale frå teknisk drift Hovudtrekk frå innspela ved varsel om oppstart av planarbeid april Forsvarsbygg Fylkesmannen miljøvernavdelinga Fylkesmannen landbruk Hordaland fylkeskommune, kultur og idrettsavdelinga Statens vegvesen Evelyn Tveit TEKNISKE PLANFØRESETNADER 5.1 Trafikkmengder Massehandtering Geologi og geoteknikk Masseoversikt Vegtrafikkstøy KOSTNADAR OG TIDSPLAN 10

4 Side 4 av SKILDRING AV PLANLØYSINGA 7.1 Planmaterialet - juridisk verknad Arealføremål Offentleg køyreveg Fartsgrense Dimensjoneringsgrunnlag Generelt Tverrprofil Horisontalkurvatur Siktkrav i avkøyrsler Kollektivtrafikk Avkøyrsler Annan veggrunn, tekniske anlegg Landbruk Mellombels anleggsområde vegbygging Større konstruksjonar Riving av bygningar KONSEKVENSAR AV PLANFRAMLEGGET 8.01 Landbruk Friluftsinteresser Kulturminne og kulturmiljø Naturmangfald Landskap Støy Barriereverknad Leidnings- og kabelanlegg m. m Grunnerverv 15

5 Side 5 av GENERELT 1.1 Innleiing Det er utarbeidd frammlegg til detaljreguleringsplan for 3 parsellar av fv 552 Fusa - Eikelandsosen etter ny plan- og bygningslov. Desse 3 parsellane er Gjerdevik (460 m), Kvålsneset - Dorganeset (2067 m) og Lammaneset - Eikeland (2215 m). Sjå oversiktskart i figur 1. Reguleringsplanane for dei 3 parsellane vert fremja som 3 separate planar Parsell 2 Kvålsneset - Dorganeset (Bergegrend). Denne har ei lengd på 2067 m. Store deler av denne trasèen vart utbetra på 90-talet i samband med utbetringsarbeidet som då vart utført mellom Fusa og Eikelandsosen. Føremålet med planarbeidet no er utbetring til same standard for resten av trasèen, ny gang- og sykkelveg langs trasèen og utbetring av nokre avkøyrsler. Trasèen har masseunderskot som ein tek sikte på å dekka med overskotsmassar frå dei to andre trasèane. I tillegg vert det lagt til rette areal til massedeponi for mottak av overskotsmassar frå dei to andre trasèane. Etterbruk er næringsområde og landbruk Parsell 3 Lammaneset - Eikeland Denne har ei lengd på 2215 m. Mindre deler av denne trasèen vart utbetra på 90-talet i samband med utbetringsarbeidet som då vart utført mellom Fusa og Eikelandsosen. Føremålet med planarbeidet no er utbetring til same standard for resten av trasèen, ny gang- og sykkelveg langs trasèen og utbetring av avkøyrsler. Trasèen har masseoverskot som ein tek sikte på å frakta til massedeponi på parsell Kvålsneset Dorganeset. Figur 1. Oversiktskart parsellar frå varsel om oppstart av planarbeid. 1.2 Bakgrunn for planarbeidet I samband med at det vart sett fram ynskje om planarbeid for gang- og sykkelveg m. m. på parsellane Kvålsneset-Dorganeset og Lammaneset-Eikeland, vart det sett fram ynskje frå del av næringslivet i kommunen om at parsellen i Gjerdevik og måtte takast med i planarbeidet.

6 Side 6 av Føremål med planarbeidet. Fv 552 går frå Eikelandsosen til ferjeleiet på Venjaneset og er både ein gjennomfartsveg til og frå ferja og lokalveg. ÅDT er På 90-talet vart tilstøytande traséar utbetra. Hovudføremålet med planarbeidet er breiddeutviding av fylkesvegen slik at den får same standard som tidlegare utbetra traséar. 1.4 Saksgang I møte den sak 0042/07 vedtok kommunestyret at Fusa kommune skulle overta reguleringsplanarbeidet for Bergegrend - Austestad grendautval. Planutvalet i kommunen gjorde i møte den sak 0008/08 vedtak om oppstart av reguleringsplanarbeid. Vedtaket vart gjort i medhald av plan- og bygningslova Varsel om planarbeid vart annonsert i Bergens Tidende, Os og Fusaposten og Fusa kommune si heimeside den Ei tid etter annonsering og utsending av varsel om planarbeid vart det skipa til fleire synfaringar langs trasèane der grunneigarar og naboar vart invitert til samtale for å sjå på og diskutera løysingar på plassen. Dette var før oppstart av planarbeid, slik at ein drøfta med blanke ark. Inge Kaldestad møtte for Fusa kommune og Egil Ulvund som planleggjar. Etter synfaringar vart skisser med framlegg til trassèar utarbeidd, og så vart det skipa til nye synfaringar der ein drøfta konkrete løysingar. På nokre stader var det ynskje om endringar, og desse er i stor grad teke omsyn til i planskisser som vart lagt fram på møte den Desse er ikkje drøfta med grunneigarane. Synfaringane vart gjennomført den , , , og Det føreligg referat frå synfaringane. Det har og vore gjennomført fleire synfaringar og møter med Statens vegvesen. Den vart det sendt invitasjon frå Fusa kommune til fylkeskommune, fylkesmann og statens vegvesen om felles synfaring og planavklaringsmøte. Det lukkast ikkje for kommunen å få i stand dette møtet. 1.5 Tilhøve til ny plan- og bygningslov Planutvalet i kommunen gjorde i møte den sak 0008/08 vedtak om oppstart av reguleringsplanarbeid. Vedtaket vart gjort i medhald av plan- og bygningslova Ny plan- og bygningslov (plandelen) vart gjort gjeldande frå (LOV nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling). Planar som er påbegynt etter gamal lov, og som vert lagt ut til offentleg ettersyn etter at ny lov tok til å gjelda, skal handsamast etter bestemmelsane i ny lov. Det tyder at bestemmelsane i ny lov skal fylgjast når det gjeld reglar for sakshandsaming og innhald i planen. Ny lov set krav om risiko- og sårbarheitsanalysar ved alle planar for utbygging ( 4-3) og krav om planskildring ( 4-2). 2.0 TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 2.1 Kommuneplan Tekstdelen Tekstdelen til kommuneplanen vart vedteken og gjeld for perioden I kapittel om Kommunikasjon og pendling heiter det mellom anna: For Fusa kommune står vegspørsmål og kommunikasjonar sentralt i samfunnsplanlegginga. Det har betydning både for intern kommunikasjon i kommunen og for transport ut og inn til kommunen. Vidare under avsnitt for Offentleg kommunikasjon står det mellom anna: Trafikksikring er ein del av tryggleiken i nærmiljøet. I vedteken trafikksikringsplan har ein som målsetjing at det ikkje skal vera dødsulykker i trafikken.

7 Side 7 av 15 Gjennom konkrete tiltak i trafikksikringsplanen skal ein systematisk betra trafikksikringa i kommunen. Økonomiske løyvingar til trafikksikring skal gå inn som ein del av budsjettarbeidet. Trafikksikring skal og vera eit vurderingskriterium i arealplanlegginga både i kommuneplan- og reguleringsplan Arealdelen Kommunestyret vedtok i medhald av plan- og bygningslova 20-5 den kommuneplanen sin arealdel Hverken plankart eller føresegner og retningslinjer for viktige ledd i kommunikasjonssystemet etter pbl 20-4 nr. 6 inneheld føringar for utbetringsarbeid på parsellen. Arealbruken i kommuneplanen er LNF-område. 3.0 GRUNNEIGARTILHØVE 3.1 Grunneigarar innanfor og i tilknyting til planområdet Gnr/bnr Eigar Adresse 29/3 Magnar Vinsjansen 5641 Fusa 29/4 Thor Grahl-Nielsen Joh. Scharffenbergsv. 109 L, 0694 Oslo 29/7 Evelyn Therese Tveit Apeltunhaugane 63, /10 Haldis Kårstad Mardalsreinen 19, /12,16 Jens Andersen Signe Haugen Langhusveien 253, 1405 Langhus Petedalsheia 67, 5254 Sandsli 29/15,19 Andreas Vinsjansen Måseskjærveien 14, 5035 Bergen 29/17 Jan-Åke Gullaksen Karlgata 6B, S Nybro, Sverige 30/2 Magnar Vinsjansen 5641 Fusa 30/8 Magnar Vinsjansen 5641 Fusa

8 Side 8 av MERKNADAR OG INNSPEL TIL PLANARBEIDET 4.1 Innspel frå Fusa kommune Uttale frå landbruskontoret I uttalen heiter det: Dei planlagde parsellane går fleire stader gjennom jordbruksareal. Under utarbeiding av planen bør det takast omsyn til arrondering av dyrka mark og tilkomsten til desse teigane. For skogbruket kan vi i dag ikkje sjå at det skal vera større konsekvensar. Planleggjar sin kommentar: I planlegginga har ein freista å taka omsyn til dyrka mark ved å leggja utviding av vegen til oppsida av eksisterande veg og ved å avgrensa skråningsutslag frå ein del fyllingar med mur, men noko dyrka mark vil likevel vert råka av utbygginga Uttale frå teknisk drift I uttalen heiter det: Deler av Rv 552 har ein standard og ei trafikkmengde som gjer tilhøva for gåande og syklande svært utrygge. Det er difor viktig å få gjort planarbeidet for dei aktuelle strekningane. Når det gjeld prioritering av utbyggingsrekkefylgje vil dette bli gjort i kommunen sin trafikksikringsplan, som er under rullering. Planleggjar: ingen kommentar. 4.2 Hovudtrekk frå innspela ved varsel om oppstart av planarbeid april Forsvarsbygg Forsvarsbygg har ingen merknad til oppstartmeldinga Fylkesmannen miljøvernavdelinga I uttalen heiter det mellom anna: Føremålet er ikkje i samsvar med kommuneplanen, men etter vårt syn er det positivt at ein satsar på trafikksikring lang rv 552, og at ein legg opp til utarbeiding av ein ROS-analyse som ein del av planarbeidet. Det er likevel viktig at planarbeidet legg føringar for å redusere negative verknader av utbygginga for strandsone, landskap og biologisk mangfald. Fylkesmannen peikar vidare på tiltak i strandsona må planleggjast slik at minst mogeleg av strandarealet vert bygt ned. Det er og eit mål at utarbeiding og gjennomføring av planar skal skje med omsyn til landskap og terreng. Tiltak skal utformast på ein god estetisk måte med respekt for naturgitte og bygde omgjevnader. Større terrenginngrep som utsprengning og planering er uheldig. I planarbeidet bør ein vurdere utforming i høve til terreng og landskap. Vidare vert det vist til at det i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning) er registrert to viktige naturtypar i eller i tilknyting til planområda. Desse er strandeng og strandsump innerst i Bergevika ved utlaupet av Berge-elva og store gamle trær (4 gamle eiketre) ved Vandvik. Planleggjar sin kommentar: Utbygginga skal skje langs og i eksisterande trasè der det er lagt stor vekt på å utnytta eksisterande trafikkareal maksimalt for å avgrensa inngrepa i terrenget. Utvidinga skal skje på oppsida av vegen i eksisterande skjeringar og ein unngår med det større fyllingar og murar på nedsida av vegen mot strandsona, dyrka mark og fritidseigedomar Fylkesmannen landbruk Fylkesmannen si landbruksavdeling syner til oppstartmeldinga, og til dei landbruksfaglege merknadane frå jordbrukssjefen i Fusa. Planleggjar: ingen kommentar.

9 Side 9 av Hordaland fylkeskommune, kultur og idrettsavdelinga Har pr. i dag ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i det aktuelle planområdet, og har derfor ingen merknadar på noverande stadium av planprosessen. Planleggjar: ingen kommentar Statens vegvesen Statens vegvesen viser til tidlegare synfaring og kommunikasjon via telefon og e-post, og har ingen andre merknader til oppstarten enn det som der har kome fram. Planleggjar: ingen kommentar Evelyn Tveit Gjer i brevet merksam på trasé for vassleidning til sin fritidseigedeom på gnr 29, bnr. 7. Vidare peikar ho på at eigedomen må ha avkøyrsle frå fylkesvegen. Planleggjar: I kurven der avkøyrsla ligg i dag kjem venstre (nederste) vegkant 4-5 m lenger inn i terrenget i høve til i dag. På plankartet er det vist ny avkøyrsle om lag på same staden som i dag og denne vert avslutta med parkeringsplass for 4 bilar. Parkeringsplass og avkøyrsle er tenkt som felles for bnr. 7 og bnr. 3 med gangtilkomst til bnr. 3 frå parkeringsplassen i område for annan veggrunn. 5.0 TEKNISKE PLANFØRESETNADER 5.1 Trafikkmengder Trafikken på fv 552 er i Nasjonal vegdatabank opplyst til å vera ÅDT = 1500 kjt/d for 2010 med ein tungtrafikkandel på 10 %. 5.2 Massehandtering Det er ikkje planlagt skjeringar eller massetak på parsellen, slik at gjennomføring av anlegget krev at det vert tilført fyllmassar til opparbeiding av gang- og sykkelveg og ny vegtrasé mellom profil Gjennomføring av parsellane Gjerdevik og Lammaneset - Eikeland vil føra til monalege masseoverskot som er tenkt nytta til opparbeiding av gang- og sykkelveg og ny vegtrasé. Vidare er det planlagt område for massedeponi/riggplass som er tenkt nytta i samband med opparbeiding av dei tre parsellane. 5.3 Geologi og geoteknikk Det føreligg geologirapport for alle parsellane utarbeidd av Statens vegvesen, Region vest, Ressursavdelingen, Vegteknisk seksjon. Rapport nr Samandrag i rapporten lyder slik: Fusa kommune planlegger gang-/sykkelveg langs fv 552 Fusa - Eikelandsosen. Planene innebærer at eksisterende veg legges inn i terrenget, med høye skjæringer på enkelte strekninger. Ved noen lokaliteter skal vegen legges på utfylte masser. Foreliggende rapport beskriver geologiske forhold for reguleringsplan. Det er generelt lite løsmasser i området. Berggrunnen består i hovedsak av skrifrige bergarter av kaledonsk alder, og stort sett med gunstig oppsprekkingsmønster med tanke på stabiliteten av skjæringene. Sprengstein fra utbyggingen vil ha varierende kvalitet med tanke på bruk i vegbygging. Dette bør undersøkes nærmere med prøvetaking og laboratorietesting.

10 Side 10 av Masseoversikt Det er ikkje vist område for massedeponi innanfor planområdet. Traséen får masseoverskot på ca pfm 3 fjell som er forutsett frakta til regulert deponi på Dorganeset. 5.5 Vegtrafikkstøy Kilde Akustikk AS har utrekna støy ved busetnad langs dei tre parsellane. Resultatet er presentert i deira rapport nr dagsett juni Samandrag i rapporten lyder slik: Det er utrekna støy ved busetnad langs planlagt standardheving og ny g/s-veg på fv 552 mellom Fusa og Eikelandsosen i Fusa kommune. Støyen er vurdert etter vegvesenets policy-dokument for etterleving av støyretningslinje T Ei hytte og tre bustader overskrider innsatsgrensa med 2-3 db. Samla normkostnad er kr. Støyskjerm ved veg er vurdert som svært lite kostnadseffektivt då overskridingane er små og bustadane spreidd. Dei fire støyutsette bustadane må synfarast og støynivå ved privat uteplass og innandørs må reknast ut. For hytter hart Statens vegvesen som praksis å berre vurdera avbøtande tiltak for uteplass. Det er laga støysonekart. Støy er utrekna for prognoseåret 2031der ein legg til grunn at trafikken er 30 % høgara enn i dag. Det er lagt til grunn uendra skilthastigheit og tungtrafikkandel i prognoseåret. 6.0 KOSTNADAR OG TIDSPLAN Parsellen er ikkje kostnadsrekna, og det er ikkje kjent tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Veglina går langs eksisterande veg slik at det er mogeleg å byggja ut parsellen i fleire byggjesteg. Men massedeponering og riggarbeid kan gjera at kostnadane aukar ved utbyggjing i fleire byggjesteg.

11 Side 11 av SKILDRING AV PLANLØYSINGA Skildringa er knytt til: - Planframlegg, teikn. nr , planid , dagsett 21. juni Føresegner dagsett 21. juni Avgrensing av planområdet går fram av plankartet. 7.1 Planmaterialet - juridisk verknad Plankart og føresegner vil etter at planen er vedteken, vera juridisk bittande for arealbruken i området (i samsvar med plan- og bygningslova) og gje grunnlag for gjennomføring av planen. 7.2 Arealføremål Planområdet (16,4 daa) er regulert til fylgjande arealbruksføremål med heimel i LOV nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven - plandelen), heretter omtalt som pbl. 12-5: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 nr. 2) 2011 Køyreveg (4,8 daa) 2018 Annan veggrunn, tekniske anlegg (5,7 daa) Landbruks-, natur- og friluftsområder (pbl 12-5 nr. 5) 5110 Landbruk (5,9 daa) Omsynssoner (pbl 12-6) a) Sikrings-, støy- og faresoner a.1) Sikringssone frisikt (inngår i anna areal) Føresegner (pbl 12-7) Nr. 1. Bruk av areal Mellombels anleggsområde vegbygging (inngår i anna areal) 7.3 Offentleg køyreveg Offentleg køyreveg i planområdet er fv Fartsgrense Eksisterande skilta fartsgrense er lagt til grunn i planarbeidet. Mellom profil er skilta fartsgrense 60 km/t. Frå profil 280 og vidare er fartgrensa 80 km/t Dimensjoneringsgrunnlag Generelt Utbetring av eksisterande vegar er omtalt i Statens vegvesen si håndbok 017 kap. D.1 Vegar ÅDT og fartsgrense km/t Tverrprofil Som dimensjoneringsgrunnlag for tverrprofil (vegbreidd) er nytta figur D.2 i Håndbok 017 Tverrprofil ved utbetring av andre hovudvegar 6,5 m breidde, ÅDT og fartsgrense 80 km/t.

12 Side 12 av 15 Figur 7. Figur D.2 frå håndbok Horisontalkurvatur Som rettleiande krav til horisontalkurvatur, sikt og overhøgd er verdiane i tabell C.13 (dimensjoneringsklasse H2) nytta. Vertikalkurvatur skal tilpassast eksisterande veg i størst mogeleg grad, men siktkrav må oppfyllast. Minste horisontalkurveradius skal vera 150 m og minste klotoideparameter 95. Fråvik: alle horisontalkurveparameter på parsellen er under minstekravet.

13 Side 13 av Siktkrav i avkøyrsler Siktkrav i avkøyrsler vert definert som sikttrekantar. Hovudvegen sin køyrebane, sett frå avkøyrsla, bør vera synleg i heile sikttrekanten. Innanfor sikttrekanten skal eventuelle sikthindringar ikkje vera høgare enn 0,5 m over hovudvegen sitt køyrebanenivå. Som dimensjoneringsgrunnlag for siktkrav i avkøyrsler for L2 er nytta figur 4.58 og tabell 4.14 i håndbok 263. Det vert lagt til grunn at ÅDT < 50 for alle avkøyrsler, noko som gjev L2 = 4,0 m. Som dimensjoneringsgrunnlag for siktkrav i avkøyrsler for L S er nytta tabell 4.15 i håndbok 263. Stoppsikt i 80-sona er i fylgje tabell 4.15 = 115 m, og denne er nytta i plankartet. Stoppsikt i 60-sona er i fylgje tabell 4.15 = 70 m. Det er nytta 90 m i plankartet. Tanken bak dette er at ein med utbetring av køyrevegen og tilrettelegging av gang- og sykkelveg kan få eit fartsnivå som til dels ligg høgare enn 60 km/t Kollektivtrafikk Det er ikkje sett av areal til busslommer innanfor planområdet. Det er tenkt at det kan etablerast holdeplasstype 2 med kun 512-skilt med informasjonsberar etter same mønster som i dag.

14 Side 14 av Avkøyrsler Avk-1 er eksisterande avkøyrsle som vert forlenga mot nord langs fylkesvegen fram til ca. profil 250. Den skal erstatta eksisterande avkøyrsler i profil 195 og 245, og tena som felles tilkomsteg for eigedomar som pr. i dag nyttar desse avkøyrslene og som driftsveg for garden. Det skal vera fysisk skilje mot fylkesvegen i form av rabatt eller rekkverk. Avk-2 er eksisterande felles veg i profil 215 til dei eigedomane som i dag er knytt til avkøyrsla. Avk-3 er utbetring av eksisterande avkøyrsle og ny parkeringsplass som skal vera felles for 29/3 og 29/ Annan veggrunn, tekniske anlegg Området er sett av til rekkverksrom, rabattar, grøfter, murar, skjeringar, fyllingar, frisiktsoner m.m. i samband med opparbeiding av køyrevegar. Rester av gamal veg som asfaltdekke og steinmassar skal fjernast og arealet tilpassast det nye veganlegget og kringliggjande terreng. Veggrøfter, skråningar og andre sideareal skal ved slutten av anlegget formgjevast med naturlege overgangar til tilstøytande terreng og tilsåast. 7.6 Landbruk Det regulerte området skal nyttast til landbruksføremål. 7.7 Mellombels anleggsområde vegbygging. Det er ikkje vist riggområde innanfor anleggsområdet. Som riggområde er tenkt nytta areal som er sett av til føremålet på Dorganeset i reguleringsplan for parsell Kvålsneset-Dorganeset. 7.8 Større konstruksjonar På strekningen er det ikkje planlagt større konstruksjonar. 7.9 Riving av bygningar Det er ikkje planlagt riving av bygningar innanfor planområdet. 8.0 KONSEKVENSAR AV PLANFRAMLEGGET 8.01 Landbruk Med unnatak for i anleggsfasen vert dyrka mark ikkje råka ved gjennomføring av planen. Felles veg Avk-1 gjer at det vert tryggare å føra dyr mellom gardstunet i sør til beiteområde i nord Friluftsinteresser Det er ikkje registrert at planframlegget kjem i konflikt med særskilde friluftsinteresser Kulturminne og kulturmiljø Hordaland fylkeskommune opplyser i si fråsegn i samband med varsel om oppstart av planarbeid at dei ikkje har kjennskap til automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i det aktuelle planområdet. Gjennomføring av planen forutset ikkje at det skal rivast bygningar Naturmangfald Lov om forvaltning av naturens mangfald (naturmangfaldlova) vart gjort gjeldande frå 1.juli Kunnskapsgrunnlaget for å ta offentleg avgjersle i høve til 8 (naturmangfaldlova) er tilstades, då den

15 Side 15 av 15 krev at kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimeleg forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfaldet. Reguleringsplanen er ei opprusting av eksisterande fylkesveg i noverande trasè. Ein kan ikkje sjå at tiltaket vil ha nokon innverknad på naturmangfaldet i området Landskap Planområdet ligg i region 21, ytre fjordbygder på Vestlandet (NIJOS rapport 10/04 Landskapstyper langs kyst og fjord i Hordaland). Regionen har eit meir åpent preg enn dei indre og midtre regionar med vide fjordtrekk og ofte lågare horisont mot vest. Regionen har til dels lite lausmassar sjølv om unnataka finst. Vegetasjonen er variert og frodig, og det er ein nedbørsrik region. Vegen ligg i noko avstand frå strandlinja, og areal som ikkje er dyrka mark er for det mest tilvakse med vegetasjon. Ein har vurdert det slik at utviding på nedsida av eksisterande veg vil ha større fylgjer for fjordlandskapet og kulturlandskapet enn utviding på oppsida av vegen, sjølv om det til dels vert høge fjellskjeringar og stort masseoverskot. Omsynet til landskap skal sikrast gjennom byggeplanar og vidare arbeid i anleggsfasen. Utforming av nytt terreng, revegetering og utforming av tekniske anlegg skal gå fram av byggeplanar Støy Kilde Akustikk AS har utrekna støy ved busetnad langs dei tre parsellane. Dette er omtalt i pkt. 5.5 ovanfor Barriereverknad Den fysiske barriereverknaden av vegen er knytt både til ferdsel langs vegen og til ferdsel på tvers av vegen. Eksisterande veg ligg i hovudsak i skjering på oppsida av vegen og med fylling eller mur på nedsida og har ein barriereverknad slik den ligg i dag i høve til opphaveleg terreng. Denne barriereverknaden vert noko forsterka med utbetring av vegen, men det er ikkje kjent at dette vil vera til vesentleg ulempe for bebuarar langs vegen Leidnings- og kabelanlegg m. m. Det er ikkje utført kartlegging av eksisterande leidnings- og avlaupsanlegg i området. Dette kan vera vass- og kloakkleidningar, kabelanlegg, kisteveiter, stikkveiter, overvassleidningar og anna. Desse skal kartleggjast og innarbeidast i byggeplan Grunnerverv Gards- og bruksnummer og eigedomsgrenser er vist på plankarta. Ein tek atterhald om at det kan vera feil eller manglar ved desse. Liste over heimelshavarar i kap Generelt vert det erverva grunn til om lag 1,0 m utanfor skjeringstopp og fyllingsfot eller minst 3,0 m frå ytre skulderkant. Etter ferdigstilling av veganlegget vert det utført arealoppmåling som vil liggja til grunn for endeleg erstatningsoppgjer.

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Kvålsneset - Dorganeset. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av

Detaljer

Planskildring pbl 4-2

Planskildring pbl 4-2 Side 1 av 19 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Kvålsneset - Dorganeset. Planskildring pbl 4-2 Tilhøyrande reg.plankart teikning nr. 363-1, 363-2 og 363-3.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 27. juni 2008 12. Hovudutval

Detaljer

Planskildring pbl 4-2

Planskildring pbl 4-2 Side 1 av 20 Detaljreguleringsplan for: Fusa kommune Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland. Planskildring pbl 4-2 Tilhøyrande reg.plankart teikning nr. 364-1, 364-2 og 364-3.

Detaljer

Fv 552 Fusa-Eikelandsosen

Fv 552 Fusa-Eikelandsosen Kilde Akustikk AS Rapport 5777-1 Fv 552 Fusa-Eikelandsosen Vegtrafikkstøy Området der tre parsellar av Fv 552 skal utbetrast. for Fusa kommune juni 11 Rapport 5777-1 14 sider Voss Versjon Vår ref Kilde

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Haugafossen kraftverk, gnr 30 bnr 76 mfl i Jondal.

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Haugafossen kraftverk, gnr 30 bnr 76 mfl i Jondal. Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 11.03.2014 019/14 Kommunestyret 26.03.2014 012/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Del av gnr 45 bnr11 mfl Tømmervika i Hesvik, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Del av gnr 45 bnr11 mfl Tømmervika i Hesvik, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 21.01.2014 006/14 Kommunestyret 05.02.2014 004/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. Planomtale

Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. Planomtale Hadlingatreet AS. Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. 1 Framlegg til detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte Planomtale Voss, den 24.09.2013 Arkitektbruket ans

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Dato: 06. desember 2010 Varsel om oppstart av privat detaljregulering for: Del av gnr. 59, bnr. 1 Musskjerneset, Sundal, Kvinnherad kommune. Viser til annonse med varsel

Detaljer

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Stekka hyttefelt, 1 gongs handsaming, planid

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Stekka hyttefelt, 1 gongs handsaming, planid Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 066/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Arkiv: N-504 Arkivsaknr. 13/78 Framlegg

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, Dato: 15. oktober 2014 Varsel om oppstart av privat detaljregulering for: Del av gnr 36, bnr 30, 90 og 12, 89 Næringsområde Lunderdalshaugane, Torsnes, Jondal kommune. Orientering

Detaljer

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy.

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy. Statens vegvesen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 97917001 Kunde: Statens vegvesen Samandrag: Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid:

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: 20110108. Planomtale - Føresegner Bakgrunn for planarbeidet Etter at skulen i Nordalsfjorden blei lagt ned, må elevane

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo Huglosambandet. Fv. 56 Nord Huglo - Skorpo Plan ID ###### - Stord kommune Plan ID 2010-06 - Tysnes kommune Dato / revisjon: xx.xx.2012 Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Føresegner. Obersthaugen. Detaljregulering. for

Føresegner. Obersthaugen. Detaljregulering. for Føresegner for Obersthaugen Detaljregulering Arkivsak 2018/862 PlanID 201804 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing... 3 Del 1:

Detaljer

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 067/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring Arkiv:

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 6, BUAMYR GRIMSTVEIT, GNR. 53 BNR. 9 M. FL. FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR FV 6, BUAMYR GRIMSTVEIT, GNR. 53 BNR. 9 M. FL. FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR FV 6, BUAMYR GRIMSTVEIT, GNR. 53 BNR. 9 M. FL. FØRESEGNER Jamfør plan- og bygningslova (PBL 2008) 12-7. Dato Revisjon Revidert 01.08.2013 0 05.11.2013 Oversikt over føremål og areal

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Tokke

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Tokke REGULERINGSPLAN FØRESEGNER vegfoto Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl Kommune: Tokke Region sør Skien kontorsted 17.06.2016 Vedteke 14.06.2016 Detaljregulering for E134 Morgedal-Mostøyl REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

DEL AV GNR. 2, BNR. 4 M. FL. SKYTEBANE VANGDALSÅSEN, VANGDAL, KVAM HERAD KVAM HERAD, GROVAGJELET 16, 5600 NORHEIMSUND

DEL AV GNR. 2, BNR. 4 M. FL. SKYTEBANE VANGDALSÅSEN, VANGDAL, KVAM HERAD KVAM HERAD, GROVAGJELET 16, 5600 NORHEIMSUND REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 2, BNR. 4 M. FL. SKYTEBANE VANGDALSÅSEN, VANGDAL, KVAM HERAD FORSLAGSSTILLAR: KVAM HERAD, GROVAGJELET 16, 5600 NORHEIMSUND 8.1. Generelt 8.1.1 Plandokument Reguleringsplanen

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring /14. Arkivsaknr. Sigbjørn Haugen

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring /14. Arkivsaknr. Sigbjørn Haugen Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 04.12.2014 062/14 Saksbeh: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr. Sigbjørn Haugen Hovudutval for Teknisk

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr 45, bnr 11 m. fl. Tømmervika, Hessvik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming jfr. plan- og bygningslova 12-10. Saksnr. Dato. Saksh./Sign. Oppstartmøte Kvinnherad

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan Hollingsetervegen

Reguleringsføresegner Reguleringsplan Hollingsetervegen Plannamn: Type plan: Planid: 1547201902 Saksnummer i arkiv: 2019/88 Datert: 14.05.2019 Sist revidert: Vedtaksdato: Reguleringsføresegner Reguleringsplan Hollingsetervegen Detaljregulering Vedteken i Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 21.01.2014 005/14 Kommunestyret 05.02.2014 003/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Fv. 7 Lussandberget. Prosjekt: Parsell: Hp. 12 Lussand - Beggevik TEKNISKE DATA. Reguleringsføresegner og kart.

REGULERINGSPLAN. Fv. 7 Lussandberget. Prosjekt: Parsell: Hp. 12 Lussand - Beggevik TEKNISKE DATA. Reguleringsføresegner og kart. REGULERINGSPLAN Reguleringsføresegner og kart Prosjekt: Parsell: Fv. 7 Lussandberget Hp. 12 Lussand - Beggevik TEKNISKE DATA Granvin herad Vedteken 24.04.2013 Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense:

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FV -7 Nes Skipadalen, profil 0-650 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå teikning i M 1:1000, datert

Detaljer

RAPPORT FV65 Bolme-Børset. Vegtrafikkstøy.

RAPPORT FV65 Bolme-Børset. Vegtrafikkstøy. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98163001 Kunde: Nordplan AS ved Roger Holgersen. FV65 Bolme-Børset. Vegtrafikkstøy. Samandrag: Sweco Norge AS har utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2196-10 Anbjørn Høivik Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2018/9 Forvaltningskomiteen 07.02.2018 Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for del av

Detaljer

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD 1. GENERELT Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense.

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 12.12.2013 021/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: L12 Objekt: Arkivsaknr.: 13/134-16 i grenseområdet

Detaljer

Kommuneplan for Radøy delrevisjon konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel

Kommuneplan for Radøy delrevisjon konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel Kommuneplan for Radøy delrevisjon 2018 konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel Bustader spreidd Område: Areal: Heile kommunen Opp til 5 Da Eksisterande planstatus: LNF Planlagt ny arealbruk:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Mindre endring av reguleringsplan Skorpo Sørvest, byggeområde S11

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Mindre endring av reguleringsplan Skorpo Sørvest, byggeområde S11 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.03.2018 Mindre endring av reguleringsplan Skorpo Sørvest, byggeområde S11 OS KOMMUNE Skorpo Sørvest, byggeområde S11, gnr. 27, bnr. 459 Nasjonal arealplanid 1243_20050604

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 3 A. Kvinnherad kommune. Alternativ S1/S6

Vedlegg 3 A. Kvinnherad kommune. Alternativ S1/S6 Vedlegg 3 A Framlegg til reguleringsføresegner for Kvinnherad kommune Alternativ S1/S6 datert 02.02.2004, revidert 02.06.2004 og 21.11.2008. FV 107 JONDALSTUNNELEN MED TILKOMSTVEGAR ALTERNATIV S1/S6 REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG ADRESSE COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund TLF +47 02694 WWW cowi.no VINDAFJORD KOMMUNE FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG REGULERINGSFØRESEGNER OPPDRAGSNR. UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT A084072 auv

Detaljer

Utbetring av sikt i kryssa mellom rv. 55 og Leitevegen-Henjavegen. Saksutgreiing REGULERINGSPLAN. Rv. 55 Sognefjordvegen Leikanger kommune

Utbetring av sikt i kryssa mellom rv. 55 og Leitevegen-Henjavegen. Saksutgreiing REGULERINGSPLAN. Rv. 55 Sognefjordvegen Leikanger kommune REGULERINGSPLAN Saksutgreiing Ruthild Oertel Utbetring av sikt i kryssa mellom rv. 55 og Leitevegen-Henjavegen Rv. 55 Sognefjordvegen Leikanger kommune Region vest Leikanger, R.vegktr 11.november 2014

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 003/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 003/18 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 003/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 003/18 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 003/18 Plan- og PS 30.01.2018 samfunnsutvalet 003/18 Bystyret PS 13.02.2018 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE Nordplan side 21 - Regulering busslommer langs Fv 63 på Linge FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE Føresegner datert: 20.09.2013 Rev. 5.11.2013 kvv Plankart datert: 20.09.2013

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 555 VORLAND-FORLAND, SUND KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 555 VORLAND-FORLAND, SUND KOMMUNE Side 1 of 8 REGULERINGSFØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 555 VORLAND-FORLAND, SUND KOMMUNE 1 GENERELT 11 Reguleringsplanen er utarbeiddd som offentleg detaljplan Reguleringsplanen sin juridisk

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE w:\fpf-sql1.eks.lan_norddal\websak\magr\2014005162\reguleringsføresegner rev 23 05 2014.doc (l)(147386).doc Nordplan side 21 - Regulering busslommer langs Fv 63 på Linge FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

B.TARBERG AS Graving Sprenging Transport Planlegging Byggsøk Rådgiving

B.TARBERG AS Graving Sprenging Transport Planlegging Byggsøk Rådgiving B.TARBERG AS Graving Sprenging Transport Planlegging Byggsøk Rådgiving Sandvika 25.01.2017 Sande kommune v/ Teknisk eining 6084 Larsnes sande.kommune@sandemr.kommune.no Vår referanse: 2018-08 SØKNAD OM

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.06.2012 090/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-504 Arkivsaknr: 2012000931 1. GONGS HANDSAMING AV DETALJREGULERING FOR

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. august 2012 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: 201408 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER August 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Formingsrettleiar Vegutbetring / gang sykkelveg Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Føreord: Dette er ein formingsrettleiar som er utarbeida i samband med utbetring av fv. 7, parsell

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Fv. 315 BAVALLSVEGEN NEDRE DEL

Fv. 315 BAVALLSVEGEN NEDRE DEL VOSS KOMMUNE FØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 315 BAVALLSVEGEN NEDRE DEL Planid: 09019 Utarbeidd av: Statens vegvesen Region vest Forslag datert: 16.02.2012 Endring(ar): 21.06.2013 23.10.2013 Vedtatt

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK VED OSLANDSVATNET - PLAN 250

REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK VED OSLANDSVATNET - PLAN 250 TIME KOMMUNE Arkiv: PLNR-250, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 2004000860-22 Løpenr.: 2004014529 Saksbeh.: Hilde Tjemsland REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK VED OSLANDSVATNET - PLAN 250 Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Mostøyl-Høydalsmo. Kommune: Tokke

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. vegfoto. Parsell: E134 Mostøyl-Høydalsmo. Kommune: Tokke REGULERINGSPLAN FØRESEGNER vegfoto Parsell: E134 Mostøyl-Høydalsmo Kommune: Tokke Region sør Skien kontorsted 17.06.2017 Vedteke: 14.06.2016 Detaljregulering for E134 Mostøyl-Høydalsmo REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

2. Referat frå oppstartsmøte

2. Referat frå oppstartsmøte 2. Referat frå oppstartsmøte Sak (namn og ID): Smårustene Møtestad: Deltakar(ar): Frå forslagsstillar: Møtedato: Kommunehuset Smia 22.08.2019 Frå kommunen Anne Mari Tomasgard Nils Paul Haugen Einingsleiar

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 008/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 015/18 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 008/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 015/18 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 008/18 Plan- og PS 06.03.2018 samfunnsutvalet 015/18 Bystyret PS 24.04.2018 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20150107, K2 - L12 15/1503 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Ingo Bewer Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Guri Finne Sognnæs / 56520232 15/233554-5 07.03.2017 Statens

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2009/1692-9 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Kvinnherad forvaltningskomite

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: 18.01.2017 (endringar etter 2. høyring med raud skrift)

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. Vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Kviteseid

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN. Vegfoto. Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl. Kommune: Kviteseid REGULERINGSPLAN FØRESEGNER Vegfoto Parsell: E134 Morgedal-Mostøyl Kommune: Kviteseid Region sør Skien kontorsted 29.01.2016 OFFENTLEG ETTERSYN Detaljregulering for E134 Morgedal-Mostøyl REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

Siste revisjon: 1.2 Planavgrensing Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i målestokk 1:1000, dagsett

Siste revisjon: 1.2 Planavgrensing Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i målestokk 1:1000, dagsett VIK KOMMUNE- REGULERINGSPLAN BADNADALEN, FØRESEGNER Dato for siste revisjon av plankart : 24.06.16 Dato for siste revisjon av føresegnene : 27.06.16 Plan: Planid:1417 2014003 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Referat basert på mal i Sogn og Fjordane Fylkeskommune sin rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar.

Referat basert på mal i Sogn og Fjordane Fylkeskommune sin rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar. Referat basert på mal i Sogn og Fjordane Fylkeskommune sin rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar. Referat frå oppstartsmøte Sak (namn og ID): Detaljregulering del av Grimsetmarka, del av B-f 28

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring /13. Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring /13. Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 068/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring Arkiv:

Detaljer