Finansiell stabilitet 2/11. Figurer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell stabilitet 2/11. Figurer"

Transkript

1 Finansiell stabilitet /11 Figurer

2 Figur 1.1 Sårbarheter i den norske banksektoren og kilder til risiko utenfor banksektoren 1) Sårbarhet i banksektoren Kilder til risiko utenfor banksektoren Finansiell stabilitet 1/11 Finansiell stabilitet /11 Finansiering banksektor Struktur banksektor Kapital og inntjening banksektor Makroøkonomiske forhold Foretakene Penge- og kredittmarkedene Husholdningene 1) En verdi på, dvs. origo, indikerer laveste grad av risiko eller sårbarhet. Tilsvarende indikerer en verdi på 1 høyeste grad av risiko eller sårbarhet Kilde: Norges Bank

3 Figur 1. Bankenes 1) resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Prosent. Årstall kv. 3. kv. 1 og kv kv. 11 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank

4 Figur 1.3 Egenkapitalavkastning etter skatt for norske banker 1) og foretak. Prosent. Årstall Banker Foretak ) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank -8

5 Figur 1. Indikative kredittpåslag for 5-årige norske bankobligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Ukestall. Uke 7 7 Uke ,5 3,,5, 1,5 1,,5, Mindre banker med høy rating DNB Bank Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1) -,5 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, -,5 1) Banker med forvaltningskapital mellom 5 og 15 milliarder NOK og ratet A av DNB Markets Kilde: DNB Markets

6 Figur års OMF-rente 1) og vektet utlånsrente fra bankene på nye boliglån ). Prosent. Dagstall.. juli 7 3. november Utlånsrente nye boliglån 5-års OMF-rente jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 1) Sum av 3-måneders NIBOR og indikative påslag for 5-årige obligasjoner med fortrinnsrett ) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 6 prosent av kjøpesum med flytende rente Kilder: Norsk Familieøkonomi AS, DNB Markets og Norges Bank

7 Figur 1.6 Gjennomsnittlig bankutlånsrente 1) til ikke-finansielle private foretak og 5-års bankobligasjonsrente ). Prosent. Kvartalstall og dagstall.. kv kv. 11 og 1. juli 7 3. november Gjennomsnittlig utlånsrente foretak 5-års bankobligasjonsrente jun. 7 des. 7 jun. 8 des. 8 jun. 9 des. 9 jun. 1 des. 1 jun. 11 1) Alle banker i Norge ) Sum av 3-måneders NIBOR og indikative påslag for 5-årige bankobligasjoner Kilder: Statistisk sentralbyrå, DNB Markets og Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet

8 Figur 1.7 Bankenes 1) verdipapirer som andel av forvaltningskapital. Prosent. Årstall og 3. kv Verdipapirer ført til virkelig verdi Korrigert for statskasseveksler i bytteordningen Verdipapirer ført som anleggsmidler ) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank

9 Figur 1.8 Bankene 1) og OMF-kredittforetakenes ) kjernekapitaldekning og egenkapitalandel. Prosent. Kvartalstall.. kv kv. 11 3) 1 1 Kjernekapitaldekning banker Egenkapitalandel banker og kredittforetak Egenkapitalandel banker ) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Norske OMF-kredittforetak 3) Tall til og med. kvartal 11 for kjernekapitaldekning Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

10 Figur 1.9 Bankenes 1) resultat etter skatt i prosent av beregningsgrunnlag. Sum fire siste kvartaler. Prosent. Årstall 1. Kvartalstall for. kv. 11.,, 1,6 1,6 1, 1,,8,8,,, ) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank,

11 Figur 1.1 Finansiering i prosent av forvaltningskapital. Norskeide banker og OMF-kredittforetak. Kvartalstall.. kv kv des. 7 jun. 8 des. 8 jun. 9 des. 9 jun. 1 des. 1 jun. 11 Egenkapital Annen langsiktig gjeld i NOK Annen langsiktig gjeld i valuta 1) Annen kortsiktig gjeld i NOK 1) Kortsiktig gjeld har opp til ett års gjenværende løpetid Kilde: Norges Bank Innskudd fra kunder Bytteordning og F-lån > 1 år 1) Annen kortsiktig gjeld i valuta Norges Bank Finansiell Stabilitet 1

12 Figur 1.11 Bankenes 1) stabile finansiering i prosent av krav til stabil finansiering. ) Vektet gjennomsnitt for gruppen. Per utgangen av kvartalet kv kv Alle banker DNB + forretningsbanker Sparebanker FVK > mrd kr Stiplet linje viser kravet til stabil finansiering (Basel III) 1) Utvalget består av alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Norges Banks estimater Kilde: Norges Bank Sparebanker FVK < mrd kr

13 Figur 1.1 Bankene og OMF-kredittforetakenes 1) vektede gjenværende løpetid på brutto markedsfinansiering som forfaller om mer enn ett år. I antall år. Kvartalstall.. kv kv OMF-kredittforetak Banker og OMF-kredittforetak Banker des. 7 des. 8 des. 9 des. 1 1) Utvalget består av alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av utenlandske datterselskaper og filialer i Norge. Brudd i serien i. kvartal 9 som følge av mer spesifiserte intervaller Kilde: Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet 1

14 Figur 1.13 Bankene og OMF-kredittforetakenes senior obligasjonsgjeld fordelt etter forfall i NOK og valuta. Per Milliarder kroner 3 5 Bankobligasjoner i NOK Bankobligasjoner i valuta OMF i NOK OMF i valuta h 1 h >=17 Kilder: Bloomberg og Stamdata 13

15 1) Utvalget består av alle banker med unntak av utenlandske datterbanker og filialer i Norge Kilde: Norges Bank Figur 1.1 Bankenes 1) brutto kortsiktige markedsfinansiering i prosent av forvaltningskapitalen. Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 3. kv Utenlandsk valuta Norske kroner

16 Figur 1.15 Bankenes 1) likvide eiendeler i prosent av krav til likvide eiendeler. ) Vektet gjennomsnitt for gruppen. Per utgangen av kvartalet kv kv Alle banker DNB + forretningsbanker Sparebanker FVK > mrd kr Stiplet linje viser kravet til likvide eiendeler (Basel III) 1) Utvalget består av alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge. ) Norges Banks estimater Kilde: Norges Bank Sparebanker FVK < mrd kr

17 Figur 1.16 Finansieringsstruktur for norske banker 1). Inndeling i grupper etter forvaltningskapital (FVK). ) Andeler av balanse. Prosent. Per. kv Egenkapital Diverse annen gjeld Ansvarlig lånekapital Bankobligasjons- og sertifikatgjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Garanterte innskudd fra kunder Usikrede innskudd fra kunder FVK > 5 mrd. 1 mrd. < FVK < 5 mrd. FVK < 1 mrd. 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Nordlandsbanken er inkludert i gruppen FVK > 5 mrd. Kilde: Norges Bank

18 Figur 1.17 Finansieringsstruktur for de fem største bankkonsernene. 1) Andeler av totalbalanse. ) Prosent. Per. kv Egenkapital Diverse annen gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner OMF-gjeld Ansvarlig lånekapital Bankobligasjons- og sertifikatgjeld Innskudd fra kunder DNB Bank Nordea Fokus Bank Handelsbanken SR-Bank 1) DNB Bank, Nordea Bank Norge, Fokus Bank filial av Danske Bank, Handelsbanken NUF og SpareBank 1 SR-Bank ) Andeler av utlån for Fokus Bank filial av Danske Bank og Handelsbanken NUF 3) Inkludert utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt Kilder: Offentlig finansiell informasjon fra institusjonene og Norges Banks anslag 3)

19 Figur 1.18 Aktivasammensetning for norske banker 1). Inndeling i grupper etter forvaltningskapital (FVK) per. kvartal 11. ) Andeler av balanse. Prosent. Per. kv. 6 og. kv Utlån til personmarkedet Netto utlån til andre kunder Finansielle eiendeler (virkelig verdi) Øvrige eiendeler Utlån til næringsmarkedet Utlån til kredittinstitusjoner Finansielle eiendeler (anleggsmidler) Store 6 Store 11 Mellomstore Mellomstore 6 11 Små 6 Små 11 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Store: FVK > 5 mrd., mellomstore: 1 mrd. < FVK < 5 mrd., små: FVK < 1 mrd. Nordlandsbanken er inkludert i gruppen store Kilde: Norges Bank 8 6

20 Figur 1.19 Andel av boliglån som banker 1) har overført til OMF-kredittforetak. Gjennomsnitt for alle banker. ) Prosent. Per. kv. 11 3) Vektet gjennomsnitt for alle banker ) Banker med forvaltningskapital over 35 milliarder per. kvartal 11 ) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge 3) Per. kvartal 1 for Nordea Bank Norge Kilder: Offentlig finansiell informasjon fra institusjonene og Norges Banks anslag

21 Figur 1 Forvaltningskapitalen til banksektoren som andel av BNP i ulike land. Prosent. Per USA Island Hellas Italia Norge Finland Sverige Spania Danmark Frankrike Sveits Storbritannia Irland Fastlands-Norge Kilder: Sentralbanker, Thomson Reuters, FDIC, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

22 Figur 1. Anslag på BNP-vekst for USA og euroområdet for 1. Prosent. Månedstall. Anslag gitt på ulike tidspunkt i 11 3 USA 3 3 Euroområdet NOMURA Consensus Forecasts IMF JP Morgan 3 1 NOMURA Consensus Forecasts IMF JP Morgan mai jun jul aug sep okt nov -1-1 mai jun jul aug sep okt nov Kilder: Nomura, Consensus Economics, IMF og JP Morgan

23 Figur 1.1 Anslag på produksjonsgapet 1) for Fastlands-Norge og Norges handelspartnere. Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 8. kv. 1 Fastlands-Norge FS /11 Fastlands-Norge FS 1/11 Handelspartnere FS /11 Handelspartnere FS 1/ ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt BNP Kilder: Statistisk sentralbyrå, IMF og Norges Bank -6

24 Figur 1. Utlånsundersøkelser for euroområdet. Prosentvis andel banker som har strammet til kredittpraksis minus prosentvis andel banker som har lettet på kredittpraksis. Kvartalstall. 1. kv kv Foretak Husholdninger Kilde: Den europeiske sentralbanken (ESB) 3 -

25 Figur 1.3 Påslag på statsobligasjoner. Avvik mot tyske statsobligasjoner. 1 års løpetid. Prosentenheter. Dagstall. 1. januar 7 3. november Hellas 3 Portugal 8 Irland 6 Italia Spania Belgia Frankrike jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 Kilde: Thomson Reuters

26 Figur 1. Aksjeindekser. Indeksert. 1.januar 7=1. Dagstall.. januar 7 3. november USA (S&P 5) Norge (OSEBX) Europa (STOXX 6) 1) Banker i euroområdet (STOXX-indeks) ) STOXX 6 Banks er en kapitalvektet indeks bestående av europeiske banker Kilde: Thomson Reuters

27 Figur 1.5 Risikopåslag på europeiske og amerikanske bankobligasjonsindekser. 5 års gjennomsnittlig løpetid. AA-rating. Basispunkter. 3. desember november USA Eurosonen jan. 99 jan. 1 jan. 3 jan. 5 jan. 7 jan. 9 jan. 11 Kilde: Thomson Reuters

28 Figur 1.6 CDS-priser 5 års senior obligasjonsgjeld. itraxx Senior Financials (5 store europeiske finansinstitusjoner) og nordiske banker. Basispunkter. Dagstall. 1. januar 7 3. november itraxx Danske Bank DNB Nordea jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 Kilde: Bloomberg

29 Figur 1.7 Utstedt volum av bankobligasjoner og OMF fra norske banker og kredittforetak. Milliarder NOK. Årstall og månedstall Januar november 1) 1 og Bankobligasjoner - NOK Bankobligasjoner - Valuta OMF - NOK OMF - Valuta jan-nov 1 1) Til og med 3. november Kilder: Stamdata og Bloomberg jan-nov 11

30 Figur 1.8 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventninger om styringsrenten i markedet. 1) Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt. Dagstall. 5. januar 7 3. november 11 3 Norge Euroområdet USA jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 1) Forventet styringsrente er avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS)-renter. OIS for Norge er skjønnsmessig beregnet av Norges Bank Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

31 Figur 1.9 Husholdningenes gjeldsbelastning 1) og rentebelastning ). Prosent. Kvartalstall. 1. kv kv. 1 3) Gjeldsbelastning (høyre akse) Rentebelastning (venstre akse) ) Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte 5 og innløsing/nedsettelse av egenkapital 6 1 ) Renteutgifter etter skatt i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte 5 og innløsing/nedsettelse av egenkapital 6 1, pluss renteutgifter 3) Fremskrivinger fra 1. kv. 11. kv. 1 fra Pengepolitisk rapport 3/11. Grå stiplede linjer viser fremskrivinger fra Pengepolitisk rapport /11 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

32 Figur 1.3 Endring i kredittpraksis overfor husholdninger. Faktorer som påvirker kredittpraksisen. Prosent. Nettotall. 1) ) Per 3. kv Utlånsmargin Maksimal gjeld i forhold til inntekt Maksimal gjeld i forhold til boligens verdi Gebyrer Bruk av avdragsfrihet kv 3.kv.kv.kv 3.kv.kv.kv 3.kv.kv.kv 3.kv.kv.kv 3.kv.kv -6 1) Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De blå søylene viser utviklingen det siste kvartalet. De gule punktene viser forventet utvikling for neste kvartal. De gule punktene er forflyttet ett kvartal fram i tid ) Positive tall for utlånsmargin og gebyrer betyr strammere kredittpraksis. Negative tall for de andre faktorene innebærer strammere kredittpraksis Kilde: Norges Bank

33 Figur 1.31 Andel privathusholdninger med under 3 månedslønner i finansiell margin 1). Årstall og Tall for prosentpoeng renteøkning på tall for 9 Tall for Mindre enn 1 månedslønn Mellom 1 og 3 månedslønner 1) Finansiell margin er årlig inntekt etter skatt fratrukket renteutgifter og SIFO-utgifter Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

34 Figur 1.3 Boligpriser i utvalgte land. Indeksert. 1.kvartal 1995 = 1. Kvartalstall. 1.kv kv. 11 1) Norge Storbritannia Sverige Danmark New Zealand ) Kun til og med. kvartal 11 for Danmark og New Zealand Kilde: Thomson Reuters

35 Prosentvis endring i boligpriser, Figur 1.33 Endring i husholdningenes gjeld og boligpriser før finanskrisen. Prosent. Årstall UK IRL 15 1 FRA SWE NOR SPA DEN 1 5 ITA FIN US NLD 5 GER -5 JPN Prosentpoeng endring i husholdningenes gjeld, Stiplet linje viser en enkel regresjonslinje basert på minste kvadraters metode Kilder: OECD, Haver Analytics og Eurostat -5

36 Prosentvis endring i konsum,. kv.8-1. kv. 9 Figur 1.3 Endring i husholdningenes gjeld før finanskrisen og konsum under finanskrisen. Prosent. Års-og kvartalstall og.kv kv. 9 GER AUS FRA - JPN BEL ITA SWE US NOR POR NLD - - FIN UK SPA - -6 DEN IRL Prosentpoeng endring i husholdningenes gjeld, Stiplet linje viser en enkel regresjonslinje basert på minste kvadraters metode Kilder: OECD, Haver Analytics og Eurostat

37 Figur 1.35 Deflaterte boligpriser. Indeksert = 1. Årstall ) 3 Deflatert med KPI Deflatert med utleiepris Deflatert med byggekostnad Deflatert med disponibel inntekt per innbygger Deflatert med disponibel inntekt ) Fremskrivinger for 11 Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry, Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank

38 Figur 1.36 Økning i antall husholdninger 1) og fullførte boliger. Årstall. 11 ) Økning i antall husholdninger Antall fullførte boliger halvår 1) Anslag for økning i antall husholdninger - ) Husholdningstall for 1. halvår 11 er basert på befolkningsveksten i denne perioden Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

39 Figur 1.37 Gjeldsbetjeningsevne 1) i utvalgte næringer. Prosent. Årstall. 8 1 Totalt Næringseiendom Tjenesteyting Transport Utenriks sjøfart Varehandel, overnatting og servering Bygg og anlegg Forsyning Industri Oljeservice Primærnæringer ) Resultat før skatt og av- og nedskrivinger i prosent av bank- og obligasjonsgjeld. Konsernmellomværende finansiering er ikke inkludert. Kun selskaper med bankgjeld Kilde: Norges Bank

40 Figur 1.38 Egenkapitalavkastning 1) for børsnoterte aksjeselskap ) og øvrige norske aksjeselskap 3). Kvartalstall for børsnoterte, årstall for øvrige. Prosent Børsnoterte aksjeselskap Gjennomsnitt børsnoterte 1. kv kv. 11 Gjennomsnitt alle aksjeselskap Alle aksjeselskap ) Ordinært resultat før skatt i prosent av egenkapital. Egenkapitalavkastning for børsnoterte aksjeselskap er beregnet ut fra sum av siste fire kvartaler ) Ikke-finansielle børsnoterte selskaper (ekskl. Statoil) 3) Offentlig forvaltning, finans og utvinning av naturressurser inngår ikke i utvalget Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

41 Figur 1.39 Vekst i produksjon. Bedrifter i Norges Banks regionale nettverk. Aggregert. Annualisert indeks 1) (venstre akse) og prosent (høyre akse). Oktober september 11. Anslag for mars Siste 3 måneder Neste 6 måneder okt. apr. okt. 5 apr. 7 okt. 8 apr. 1 okt ) Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst Kilde: Norges Banks regionale nettverk

42 Figur 1. Tolvmånedersvekst i innenlandsk gjeld (K) og samlet gjeld (K3) til ikke-finansielle foretak. Fastlands-Norge. Prosent. Månedstall. Januar september K K Kilde: Statistisk sentralbyrå

43 Figur 1.1 Egenkapitalandel for børsnoterte aksjeselskap 1) og samtlige norske aksjeselskap ). Kvartalstall for børsnoterte, årstall for øvrige. Prosent Børsnoterte aksjeselskap Gjennomsnitt børsnoterte 1. kv. -. kv. 11 Alle aksjeselskap Gjennomsnitt alle aksjeselskap ) Ikke-finansielle børsnoterte selskaper (ekskl. Statoil) ) Offentlig forvaltning, finans og utvinning av naturressurser inngår ikke i utvalget Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

44 Figur 1. Reelle salgspriser 1) for kontorlokaler i Oslo og Bergen. ) Kroner per kvadratmeter. Halvårstall. Juni 1981 juni Oslo Gjennomsnitt Oslo Bergen Gjennomsnitt Bergen ) Deflatert med KPI ) Gjennomsnittsverdi for sentrale kontorbygg av god standard i Oslo- og Bergensområdet Kilder: OPAK, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

45 Figur 1.3 Kontorledighet 1) i Oslo, Asker og Bærum. Prosent av totalt antall kvadratmeter. Halvårstall. Mars september Kontorledighet Gjennomsnitt ) DNBs definisjon av kontorledighet omfatter både direkte utleie og fremleie, samt arealer som vil være klare for nye leietakere i løpet av de neste 1 månedene Kilde: DNB Næringsmegling Norges Bank Finansiell stabilitet

46 Figur 1. Reelle fraktrater (Clarksea-indeksen) 1) og reelle salgspriser på skip. Henholdsvis i tusen dollar per dag og millioner dollar. Månedstall. Januar 199 oktober Fraktrater Salgspris ) Vektet snitt for inntjening i tank, tørrbulk, container og gass. Deflatert med amerikansk KPI Kilde: Clarkson Research Services Ltd

47 Figur.1 BNP for handelspartnere. Årlig volumvekst. Prosent. Årstall ) Referansebane Stressalternativ ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå, IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

48 Figur. BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent. Årstall ) Referansebane Stressalternativ Mindre fall i kredittvekst ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank - -6

49 Figur.3 Kredittvekst til foretak (K3). Årlig vekst 1). Prosent. Årstall. 5 1 ) Referansebane Stressalternativ Mindre fall i kredittvekst ) Endring i beholdning målt ved utgangen av året ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

50 Figur. Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Stressalternativ. Prosent. Årstall. 5 1 ) Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Fremskrivinger for 11 1 for DNB Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

51 Figur.5 Bankenes 1) kjernekapitaldekning. Prosent. Årstall. 5 1 ) Referansebane Stressalternativ Mindre fall i kredittvekst Snitt ) DNB Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

52 Figur.6 Bankenes 1) kjernekapitaldekning med mindre fall i kredittvekst. Prosent. Årstall. 5 1 ) ) Median Laveste og høyeste verdi Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning Foreslått nytt minstekrav til kjernekapitaldekning ) DNB Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Fremskrivinger for ) Median er her definert som den midterste banken. Halvparten av bankene har lavere kjernekapitaldekning enn medianbanken Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

53 1) DNB Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Annualisert 3) Referansebane i Finansiell stabilitet 1/11 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur 1 Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Prosent. Årstall kv. 3. kv kv. 11 FS 1/11 11 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt ) 3) -3

54 Figur Bankenes 1) utlånstap som andel av brutto utlån. Prosent. Årstall kv. 3. kv. 11 1,,5 Median ) Laveste og høyeste verdi 1,,5,, -,5 -,5-1, kv 3) 11 1) DNB Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Median er her definert som den midterste banken. Halvparten av bankene har lavere utlånstap enn medianbanken 3) Annualisert Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -1,

55 Figur 3 Bankenes 1) utlånstap i referansebanene. Prosent av brutto utlån. Årstall ,,5 Historiske tall Referansebane FS /11 Referansebane FS 1/11 Referansebane FS /1 Referansebane FS 1/1 1,,5,, -,5 -,5-1, -1, ) DNB Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

56 Figur Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Referansebane. Prosent. Årstall. 5 1 ) Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Fremskrivinger for 11 1 for DnB Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011 Finansiell stabilitet /11 Pressekonferanse, 9. november 11 Utsiktene for finansiell stabilitet er svekket Uroen i de internasjonale finansmarkedene har tiltatt Bankene må bli mer robuste Bankene må ha

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

Finansiell stabilitet 1/11. Figurer

Finansiell stabilitet 1/11. Figurer Finansiell stabilitet 1/11 Figurer Kapittel 1 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank Figur 1.1 Bankenes 1) resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer Finansiell stabilitet /1 Figurer Kapittel 1 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank Figur A.1 Bankenes 1) resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/07

Finansiell stabilitet 2/07 Finansiell stabilitet /7 Pressekonferanse 4. desember 7 Uro i kreditt- og pengemarkedene Pris på sikring mot kredittrisiko 1). 5-årige CDS-priser. Prosentenheter. 1. jan. 4 9. nov. 7,, Bear Sterns 1,8

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

Finansiell stabilitet 1/12. Figurer

Finansiell stabilitet 1/12. Figurer Finansiell stabilitet 1/1 Figurer Figur 1.1 Sårbarheter i den norske banksektoren og kilder til risiko utenfor banksektoren 1) Sårbarhet i banksektoren Kilder til risiko utenfor banksektoren Finansiell

Detaljer

Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedre. Sårbarhet og risikofaktorer

Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedre. Sårbarhet og risikofaktorer Finansiell Stabilitet 2/9 Pressekonferanse 1. desember 29 Temaer Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedre Sårbarhet og risikofaktorer 2 Aksjemarkedene har tatt seg opp Internasjonale aksjeindekser.

Detaljer

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012 Finansiell stabilitet 1/1 Pressekonferanse, 1. mai 1 Hovedpunkter Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedret På vei mot et nytt og bedre rammeverk Nye kapitalkrav bør innføres raskt Ekstra kapitalkrav

Detaljer

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Foredrag på bransjeseminar om grunnfondsbevis. september 7 Visesentralbanksjef Jarle Bergo BNP Fastlands-Norge Årlig volumvekst.

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Finansiell stabilitet og boligmarkedet

Finansiell stabilitet og boligmarkedet Finansiell stabilitet og boligmarkedet Direktør Birger Vikøren Boligkonferansen 5. mai 21 Disposisjon Hvorfor er boligmarkedet viktig for norsk økonomi? Analyser av boligmarkedet Hvordan vil endringer

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer Finansiell stabilitet og risikofaktorer NIRF 6. november 27 Magdalena D. Riiser og Bjørne Dyre Syversten Finansmarkedsavdelingen, Norges Bank Foredraget bygger i hovedsak på Norges Banks rapport Finansiell

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/06

Finansiell stabilitet 2/06 Finansiell stabilitet / Pressekonferanse. desember Høy kredittvekst til person- og næringsmarkedet Bankene og kredittforetakenes utlånsvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. sep. Personmarkedet Næringsmarkedet

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013 Figurer

Finansiell stabilitet 2013 Figurer Finansiell stabilitet 213 Figurer Kapittel 1 Figur 1.1 Bankenes totalbalanse som andel av BNP. 1) Prosent. 27/28 og 212 Island Norge Tyskland Belgia Finland Danmark Sverige Nederland Storbritannia Irland

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi .9.9 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem, Norges Bank,. september 9 Indikator for verdenshandelen Prosent. Tolvmånedersvekst. Januar juli 9 - - - - - - - - - - Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI Hovedstyremøte. april Referansebanene i PPR / med usikkerhetsvifter. Prosent 9% 7% % % 9 Styringsrente 7 7 9 KPI 9 7 Produksjonsgap - - - 7 9 KPI-JAE - - - - 7 9-7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Pengepolitisk

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

Hovedstyret. 13. mars 2013

Hovedstyret. 13. mars 2013 Hovedstyret. mars Nøkkelindikatorer for motsyklisk kapitalbuffer Samlet kreditt som andel av BNP Fastlands-Norge. Prosent Kriser Gjennomsnitt (. kv. 9 -. kv. ) Kreditt/BNP Trend Boligpriser som andel av

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016 HOVEDSTYRET. MAI Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. ) 8 - - - 7 9 ) Anslag for (stiplet linje) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Fremvoksende økonomier Industriland

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04 Hovedstyret 8. mai 8 Styringsrenten 9 8 7 / / / / / / / /8 /7 /7 /7 Strategiintervall PPR /8 9 8 7 7 8 9 Kilde: , Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter ) Prosent,,7,,,,7, Markedet.

Detaljer

Hovedstyret. 31. oktober 2012

Hovedstyret. 31. oktober 2012 Hovedstyret. oktober % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Prosent 7 - Styringsrente 9 KPI 9 PPR / PPR / 7 - - - Produksjonsgap 9 - KPIXE 9 - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Styringsrenten

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 11. november

Finansiell stabilitet 2 11. november Finansiell stabilitet 11 november Norges Banks rapportserie nr. 5-11 Finansiell stabilitet /11 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET /11 3 Norges Bank Oslo 11 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009 .. Hovedstyret. mars BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) - - - Verden Industriland Fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 4. desember 2013

Hovedstyret. 4. desember 2013 Hovedstyret. desember Referansebaner i PPR / Prosent.. kv.. kv. Styringsrente Produksjonsgap % % - - % - - 9% KPI KPI-JAE - - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kriterier for en god rentebane

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern?

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Nr. Aktuell kommentar Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Av Jermund Molland og Monique Erard, Avdeling for Likviditetsovervåking, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/12. Figurer

Finansiell stabilitet 2/12. Figurer Finansiell stabilitet /1 Figurer Figur 1.1 Sårbarheter i den norske banksektoren og kilder til risiko utenfor banksektoren 1) Sårbarhet i banksektoren Kilder til risiko utenfor banksektoren Mai 1 ) November

Detaljer

Figur 1.1 Dekomponert utvikling i bankenes 1 resultat før skatt. 2 Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 29 213 4 3 Netto renteinntekter Personalkostnader Utlånstap Andre driftsinntekter Andre

Detaljer

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober.

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober. Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts september oktober september oktober Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan

Detaljer

Hovedstyret. 15. desember 2010

Hovedstyret. 15. desember 2010 Hovedstyret. desember BNP-anslag for fra Consensus Forecast Firekvartalersvekst. Markedspriser og kjøpekraftsparitet ). Prosent 9 USA September Oktober November Desember Euroområdet ) Vekstanslag for verden

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank, Fredrikstad. november 9 Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI 3). Prosent. 98 9 KPI Inflasjonsmål 8 8 98

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Boligfinansiering i Norge

Boligfinansiering i Norge Boligfinansiering i Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem OMF forum 27. januar 21 1 Utlån etter långiversektor. Norge Prosent av samlede utlån. 1976 29 1) 1 1 Andre 8 Statlige låneinstitutter 8 6 Kredittforetak

Detaljer

Hovedstyret. 10. august 2011

Hovedstyret. 10. august 2011 Hovedstyret. august Budsjettunderskudd, offentlig gjeld, driftsbalanse, bankenes balanser og kostnadsnivå i I prosent av landets BNP. Anslag fra EU-kommisjonen BNP Gj.sn - Budsjettbalanse Statsgjeld )

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité,. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål )

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. november Hovedpunkter Usikkerhet preger fortsatt internasjonal økonomi Renten er lav fordi inflasjonen er lav, og rentene

Detaljer

Hovedstyret. 12. mai 2011

Hovedstyret. 12. mai 2011 Hovedstyret. mai BNP-anslag for og fra IMF World Economic Outlook april. Vekst i prosent 9 8 7 USA Euroområdet Kina India 9 8 7 Kilde: IMF Risiko i aksjemarkedet VIX ). Prosent.. januar 8. mai 9 8 7 jan.

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

Formuespriser og økonomisk politikk

Formuespriser og økonomisk politikk Formuespriser og økonomisk politikk Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics. september Indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent, KPI, KPIXE ) -, -, ) KPIXE: KPI justert

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Figur 1.1 Ren kjernekapitaldekning og ren kjernekapitalandel. Norske banker samlet. 1 Prosent. 1996 2014 og 2. kv. 2015

Figur 1.1 Ren kjernekapitaldekning og ren kjernekapitalandel. Norske banker samlet. 1 Prosent. 1996 2014 og 2. kv. 2015 Figur 1.1 Ren kjernekapitaldekning og ren kjernekapitalandel. Norske banker samlet. 1 Prosent. 1996 214 og 2. kv. 215 15 12 Ren kjernekapitaldekning (uten overgangsregel) Ren kjernekapitaldekning (med

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. januar Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag oktober anslag januar. Kilde: Consensus Forecasts

Hovedstyremøte. 25. januar Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag oktober anslag januar. Kilde: Consensus Forecasts Hovedstyremøte. januar Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober anslag januar anslag oktober anslag januar Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Øst- Latin-

Detaljer

Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden ) Millioner fat daglig

Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden ) Millioner fat daglig Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig. 199 1 5 Kina 5 15 Andre fremvoksende økonomier OECD 15 1 1 5 5 199 1996 1998 6 8 1 1 1 1) Anslag

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Norges Bank Norges Bank

Norges Bank Norges Bank Hovedstyremøte. august 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 8 7 7 8 9 anslag juni 8 anslag juni anslag juli Asia uten Japan 7 anslag juli Asia uten Japan Verden Nord-

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mars,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Foredrag på Sparebankforeningens årsmøte 11. oktober 7 Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1 Vekst i boligpriser i USA 1) 1-månedersvekst. Prosent 5 5 15

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank.

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank. Hovedstyremøte. januar 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 Anslag desember Anslag januar Anslag desember Anslag januar USA Japan Euroområdet Sverige Kina USA Japan Euroområdet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø. oktober Fra finanskrise til gjeldskrise Budsjettbalanser Prosent av BNP. IMFs anslag (september ) Gjeld Prosent av BNP.

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010

Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010 Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet / Penger og Kreditt vil fremover publisere tabeller med utdypende informasjon om stresstestene av bankenes kapitaldekning som

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. desember Vekstanslag OECD. BNP, prosentvis vekst fra året før. 4 Anslag juni

Hovedstyremøte. 13. desember Vekstanslag OECD. BNP, prosentvis vekst fra året før. 4 Anslag juni Hovedstyremøte. desember Vekstanslag OECD BNP, prosentvis vekst fra året før.... 7 Anslag juni Anslag november.... Anslag juni Anslag november USA Japan Euro OECD området USA Japan Euro OECD området Boligpriser

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag juni anslag oktober anslag juni anslag oktober Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Øst- Latin-

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar.

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar. Hovedstyremøte. mars 7 Vekstanslag Consensus Forecasts 9 8 7 Verden 7 9 anslag oktober anslag oktober 8 anslag januar anslag januar 7 anslag februar anslag februar Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia

Detaljer

Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11

Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 Figurer til artikkelen Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet / Av Rønnaug Melle Johansen og Knut Kolvig i Penger og Kreditt / Figur Bankenes ) kjernekapitaldekning i referansebanene. Prosent.

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv. Hovedstyremøte. august BNP-vekst hos handelspartnere () Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent.. kv.. kv.,, USA, Japan,,,,,, Euroområdet, -, -, Kilder: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og

Detaljer

FINANSIELL STABILITET 2016

FINANSIELL STABILITET 2016 FINANSIELL STABILITET 16 KATRINE GODDING BOYE PROSJEKTDIREKTØR FINANSIELL STABILITET. JANUAR 17 FROKOSTMØTE SAMFUNNSØKONOMENE Rammeverk for risikovurderinger Skille mellom trigger(e) og sårbarhet Trigger:

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi og bankene

Utviklingen i norsk økonomi og bankene Utviklingen i norsk økonomi og bankene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebankforeningens årsmøte, Røros. September 3 Sparebankforeningens årsmøte. september 3 Figur KPI-JAE totalt og fordelt etter importerte

Detaljer

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 213 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen INNHOLD Boligmarkedet Husholdningenes finanser Den norske bankkrisen Risikofaktorer

Detaljer

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 211 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Disposisjon Den internasjonale uroen

Detaljer

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016 HOVEDSTYRET 6. MARS 6 Markedsutvikling Utvalgte aksjeindekser. jan. =.. jan.. mar. 6 Prisen på kredittforsikring, europeisk banksektor CDS-indekser. Basispunkter.. jan.. mar. 6 8 6 8 6 Senior bank Ansvarlige

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8 Hovedstyremøte. mai BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag Kina ) Verden ) handelspartnere ) 999 ) Kilde: IMF ) Kilde: Kvartalsvis endring i BNP USA, euroområdet

Detaljer

Fleksibel inflasjonsstyring

Fleksibel inflasjonsstyring Fleksibel inflasjonsstyring Sentralbanksjef Svein Gjedrem Børsgruppen BI Sandvika 9. mars Forskrift om pengepolitikken Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale

Detaljer