Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå."

Transkript

1 STUDIEPLAN «BÆST PÅ SKOLERING»

2 1. INNHOLD 1. INNHOLD FORORD INNLEDNING PROFESJONELL RESPEKTFULL RAUS MÅLSETTINGER FOR SKOLERINGSARBEIDET BÆST PÅ SKOLERING KOMPETANSETILBUD KOMPETANSEKALENDER REGLEMENT OG INFO FOR TILSKUDD FRA AOF NYTTIGE LENKER SLUTTORD

3 2. FORORD Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå. De tillitsvalgtes fremste ansvar er å sørge for at medlemmene i partiet slipper til. Tillitsvalgte setter i gang prosesser som gir resultater, og skaper et klima for samarbeid. VI TAR NORGE VIDERE «Arbeiderpartiet er et samfunnskritisk parti. Vårt mål er hele tiden å forbedre samfunnet. Samtidig vil vi bevare og videreutvikle den sterke tilliten og samholdet i det norske samfunnet. Det krever vilje til politisk styring og visshet om at fellesskapet fortsatt er det beste verktøyet for å gi alle mennesker del i en trygg og rettferdig samfunnsutvikling» Dette sitatet er hentet fra forslaget til nytt partiprogram for Arbeiderpartiet «Vi tar Norge videre». Og det er nettopp dette som er vårt store prosjekt i den neste 4 års perioden. Ta Norge videre! Dette prosjektet skal vi gjennomføre. Men skal vi greie det, kreves det innsats fra så mange som mulig av de medlemmene i Arbeiderpartiet, 3497 medlemmene i ST Arbeiderparti, de 25 medlemmene i Tydal Arbeiderparti og medlemmene i alle de andre kommunepartiene. Arbeiderpartiet er kjent for å kunne mobilisere inn mot valg. Dette skal vi også klare i år. Men det krever at både store og små kommuneparti tar ansvar for å engasjere seg i valgkampen. Frode på Frøya, Petter på Oppdal, Dag i Holtålen og Hanne i Trondheim har et hovedansvar for å motivere tillitsvalgte og andre medlemmer til innsats. Men til alle dere andre: Dette klarer ikke disse fire alene. Nå har vi alle sjansen til å vise fellesskapsideen vår i praksis. Vi lever og utvikles sammen med andre, ikke alene. Summen av vår felles innsats er mer enn hva hver og en av oss bidrar med. Sterke fellesskap har sin egenverdi. Å tilhøre små og store fellesskap bidrar til både trygghet og frihet. Studieutvalget i Sør Trøndelag Arbeiderparti har et ansvar for å bidra til at organisasjonen vår blir så robust, så framtidsrettet og så kunnskapsrik som mulig. Uten det unike fellesskapet vi kan skape i vår flotte organisasjon, blir vi ikke i stand til å utrette noe stort. Vår visjon om å ta Norge videre krever ledere som tar ansvar, tillitsvalgte som er optimistiske og engasjerte og medlemmer som inspireres av Jens i Oslo, av Ståle i Hemne, av Terje i Malvik og av Lisa Marie i Orkdal. Lykke til med organisasjons- og skoleringsarbeidet! Studieutvalget Sør Trøndelag Arbeiderparti Kai Nordseth Åshild Berdal Marit Bjerkås Sivert Berg 3

4 3. INNLEDNING Denne studieplanen skal være et verktøy for alle ledd i Sør Trøndelag Arbeiderparti, for å styrke organisasjonen og gi medlemmene kunnskap om vår historie og ideologi, vår visjon og vårt verdigrunnlag, vår organisasjon og vår politikk. Sør Trøndelag Arbeiderpartis mål er at kommunepartiene og arbeiderlagene skal bruke studieplanen til å planlegge egen virksomhet. Planen forsøker å sette fokus på organisasjonsarbeidet. Gjennom kontinuerlig skolering skal vi skape en solid grunnmur for utforming av vår politikk. Studieutvalget har i planleggingen av skoleringsåret forsøkt å ha to valg i hodet samtidig. Vi har lagt opp et løp i perioden mars september 2013, som skal bidra til at vi vinner Stortingsvalget i september. Denne perioden konsentrerer vi oss kun om politisk skolering! Vi skal lære oss å drive kampanje og vi skal skoleres i hovedsatsingsområdene i vårt partiprogram «Vi tar Norge videre». Mars 2013 september 2013 Politisk skolering Oktober 2013 mai 2014 Organisasjonsskolering I september vinner vi valget! Så får alle tillitsvalgte hele 2 uker ferie og feiring, før vi starter forberedelsene mot kommune- og fylkestingsvalget Og det gjør vi ved å ta et skikkelig krafttak for å bygge organisasjonen vår for valgseier 2015 og for framtida. Det er kommunepartiene selv som har ansvar for å utvikle organisasjonen sin og følge opp studieplanen. Men det vil være smart å samarbeide innen regionene for å få til attraktive studietilbud. Det kan være vanskelig for de små kommunepartiene å skape store nok arenaer for skolering. Her vil regionkontaktene ha et klart ansvar for å bringe kommunepartiene sammen til spennende skoleringstiltak. Studieutvalget vil hele tiden være kommunepartienes og regionenes støttespiller i arbeidet med å utvikle gode kurs og gode læringsarenaer. Studieplanen legger opp til flere regionale kursopplegg enn tidligere. Dette vil kreve et tett og godt samarbeid mellom kommunepartiledere, regionkontakter og studieleder. Noen må ta seg av det praktiske med samlinger, noen må planlegge samlingene, noen må markedsføre kursoppleggene overfor medlemmene, og noen må utvikle og skaffe ressurspersoner til det faglige innholdet. Det legges også opp til noen samlinger i regi av studieutvalget. Dette vil være på områder som er særlig prioritert eller på tema der det er viktig å samle folk fra alle regionene i en felles arena. Arbeiderpartiet sentralt tilbyr også kursopplegg.(eks. Kvinner på topp, Topplederskolering, Kampanje). Også disse kursene kan være aktuelle for tillitsvalgte/medlemmer å delta på. 4

5 Studieutvalgets medlemmer har som ambisjon å besøke flest mulig kommunepartier i fylket. Fokus ved slike besøk vil først og fremst være organisasjonsarbeid og skolering. Invitasjoner tas imot med takk! Sør Trøndelag Arbeiderparti gjennomførte i 2012 tiltaket «Bæst på skolering». Dette vil bli gjentatt i 2013 og Fjorårets opplegg var bare en betinget suksess. Noen kommuneparti og regioner tente på ideen og deltok med liv og lyst, men altfor mange kommuneparti kom aldri på banen. Vi har imidlertid stor tro på at alle blir med på moroa i år. Og så en svært viktig sak! Legg litt humør og farge inn i arbeidet med å skape trivelige læringsarenaer for medlemmene. Det behøver ikke å være grått og kjedelig å møtes i Arbeiderpartiet. Tørre tekaker trigger ikke motivasjon til læring. Det kreves kun litt fantasi, litt entusiasme og bitte lite kreativitet, så blir arenaen utradisjonell, fargerik og flott. Det skal være artig å møtes og jobbe i Arbeiderpartiet. 4. PROFESJONELL RESPEKTFULL RAUS UTEN EN VISJON HAR VI INGENTING Å STREKKE OSS I MOT! UTEN AMBISJONER ER DET VANSKELIG Å MOTIVERE OG INSPIRERE! UTEN Å VÆRE BEVISST PÅ UTFORDRINGENE ER DET VANSKELIG Å VITE HVOR VI SKAL TA FATT! UTEN KLARE MÅLSETTINGER ER DET VANSKELIG Å STAKE UT RETNINGEN PÅ DET VI GJØR! UTEN EN TYDELIG STRATEGI ER DET VANSKELIG Å NÅ VÅRE MÅL! Studieutvalgets oppgave er å bidra til styrking av organisasjonen og formidling kunnskap til medlemmer i Sør Trøndelag Arbeiderparti. Dette forsøker vi å gjøre ved å inspirere, motivere og tilrettelegge for skolering av medlemmene ute i kommunepartiene. Dette gjør vi altså for å styrke organisasjonen og menneskene, slik at vi kan vinne valg og ta Norge videre. Arbeiderpartiet har visjoner, Arbeiderpartiet har ambisjoner, Arbeiderpartiet har målsettinger og en strategi for å gå løs på utfordringene i samfunnet. Vi har også forstått at skal vi løse utfordringene, må vi gjøre dette sammen. De tillitsvalgte i partiet vårt må ta ansvar for at organisasjonen fungerer i alle ledd. «De æ itjnå som kjæm tå se sjøl». Og Arbeiderpartiet tar ansvar ved å sette organisasjonsarbeid på dagsorden. På landsmøtet 2013 vedtas en organisasjonsuttalelse som gir sterke føringer for alle ledd i partiet. Gjennom studiearbeidet og andre tiltak vil Sør Trøndelag Arbeiderparti følge opp denne organisasjonsuttalelsen på forskjellige måter. Det blir viktig at vi «når igjennom» til arbeiderlagene og kommunepartiene. Hovedansvaret for dette vil helt klart ligge hos våre ledere på alle plan i organisasjonen. Her følger en del av dette forslaget til organisasjonsuttalelse, som altså skal behandles på landsmøtet i april: 5

6 Arbeiderpartiet er en medlemsorganisasjon der kraften ligger i medlemmenes politiske engasjement. Vi har medlemmer fra hele landet. Vi har 643 lokallag i hele Norge og er representert i alle kommuner. Hver tredje folkevalgte i Norge representerer Arbeiderpartiet. Vi skal fortsatt øke antallet medlemmer og være Norges største politiske parti. Arbeiderpartiet bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Dette preger også Arbeiderpartiet som organisasjon. Alle skal ha muligheter til å delta og påvirke. Alle medlemmer skal ses, høres og lyttes til i partiets demokratiske prosesser. Vi skal være profesjonelle i alt vi gjør. Prosessene våre skal være ryddige og strukturerte, og ledes tydelig og trygt. Gjennom et omfattende skolerings- og studiearbeid skaper vi en kunnskapsrik organisasjon med vilje og gjennomføringskraft. Vi skal være tilgjengelige for aktører i samfunnet rundt oss, og lytte til deres innspill. Vi skal møte hverandre med respekt og gjensidig tillit. Alle medlemmer skal få bruke sine evner og talenter i Arbeiderpartiet. Vi aksepterer ikke diskriminering eller trakassering på noe grunnlag. Som enkeltmedlemmer og organisasjon, har vi et ansvar både for å forebygge og hindre dette. Partikulturen skal være raus, inkluderende og involverende. Det skal være artig å være aktiv i Arbeiderpartiet. Nye medlemmer skal møtes med åpenhet og nysgjerrighet. Som et bredt folkeparti skal vi ha god takhøyde for debatt, og for at mennesker kan ha ulike meninger. Etter demokratiske prosesser i partiet, aksepterer vi flertallsavgjørelser. MÅL r. Alle medlemmer i Arbeiderpartiet skal sikres reell innflytelse i partiets politiske og organisatoriske prosesser. Arbeiderpartiet skal være et parti som bygger på politikk og organisasjonsarbeid. Arbeiderpartiet skal vokse som medlemsorganisasjon, politisk verksted, kampanjeorganisasjon og som kunnskapsformidlere. Vi vil vektlegge åpenhet og inkludering i partiets arbeid Arbeiderpartiet skal speile mangfoldet i Norge. Derfor vil vi øke andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn Det er de valgte ledere og styrer på alle nivåer som er ansvarlige for at partiet når sine organisatoriske og strukturelle mål. Vi skal nå disse målene og få verdiene til å leve gjennom følgende: «En profesjonell organisasjon» Gjennom engasjement, deltakelse og diskusjon i Arbeiderpartiet skapes de nye ideene for framtidas Norge. Det er medlemmenes engasjement og lokale forankring som utvikler og formidler partiets politikk. Hensikten med vår organisasjonsstruktur og våre vedtekter er å sikre at alle medlemmer får en reell innflytelse i partiets politiske og organisatoriske prosesser. Alle nyoppnevnte styrer på alle nivåer skal tidlig i virkeperioden diskutere hvordan de skal etterleve Arbeiderpartiets organisatoriske verdigrunnlag. Alle nye medlemmer skal kontaktes av lokallagets leder innen ti dager etter at de har fått melding om dette. Nye medlemmer skal få tilbud om aktivitet og skolering. Det skal være rom for å være aktiv på mange ulike måter, og lokallagsleder har ansvar for at hvert enkelt medlem får delta etter eget ønske. Arbeiderpartiet skal ha det fremste frivilligapparatet i norsk politikk. Gjennom målrettet rekruttering, et bredt spekter av tilbud og bruk av moderne teknologi, skal vi ha flest, de mest aktive og mest effektive frivillige i norsk valgkamp. Arbeiderpartiet skal utvikle og videreutvikle digitale verktøy som gjør det enklere å verve medlemmer, følge opp både nye og gamle medlemmer og tilby målrettet medlemspleie. Møter er vår hovedarena for debatt og nye vedtak. Et godt møte har et klart mål, er godt ledet, tar opp relevante politiske saker. Det gir også rom for debatt der alle medlemmer kan delta, og resulterer i tydelige konklusjoner. Alle møter skal offentliggjøres på Mitt Arbeiderparti. Vi skal hele tiden vurdere om måten vi arbeider og kommuniserer på bidrar til å treffe våre politiske og organisatoriske mål. Internett og sosiale medier gir nye og varierte muligheter til deltakelse, debatt og skolering utenfor våre tradisjonelle møtearenaer. Arbeiderpartiet skal være en lærende organisasjon. Kompetanseutvikling er et viktig strategisk verktøy for Arbeiderpartiet, gjennom både formelle og uformelle læringsarenaer. Skolering bidrar til at medlemmene utvikler organisasjonen og politikken vår. Gjennom 6

7 skolering kan medlemmene settes i stand til å ta på seg lederoppgaver, påta seg folkevalgte verv og å bli ambassadører for partiets politikk. For å drive gode kampanjer og valgkamp er vi avhengige av inntekter fra ulike kilder. Arbeiderpartiet har opprettet giverordningen «A-laget» der medlemmer og andre sympatisører kan gi et fast månedlig økonomisk bidrag. De innsamlede midlene skal gå til et kampanjefond som skal bidra til å skape aktivitet ute i organisasjonen. «Respekt for hverandre og andre» Partiet skal være like mangfoldig som samfunnet vi lever i. Når våre tillitsvalgte og folkevalgte gjenspeiler dagens Norge, evner vi å forstå samfunnet bedre, identifisere utfordringene og skape morgendagens løsninger. Vi skal samarbeide tett med alle som deler våre mål for samfunnsutviklingen. Fagbevegelsen lokalt og sentralt er vår viktigste alliansepartner, sammen med frivillig sektor. Vi skal være åpne og ha bred kontakt med hele det norske samfunn. Vi skal arbeide videre for å øke andelen medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Vi vil ha flere kvinner på topp. Kommune- og fylkespartiene har ansvaret for å rekruttere, skolere og motivere kvinner og medlemmer med minoritetsbakgrunn til å ta nye posisjoner i partiet. Vi skal fange opp talenter. Gjennom skolering og mentorordninger skal vi gi dem muligheter til å utvikle seg organisatorisk og politisk. Vi vil lage et opplegg for lokale mentorordninger. I Arbeiderpartiet har vi nulltoleranse for diskriminering på noe grunnlag. Seksuell trakassering skal ikke forekomme. Alle våre tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. «Rause og inkluderende» Medlemmene har gjennom demokratiske prosesser avgjørende myndighet over partiets politikk, valg og indre utvikling. Politisk debatt forutsetter meningsbryting. Det er avgjørende for Arbeiderpartiets videre vekst og utvikling at nye medlemmer tas i mot med åpenhet og blir inkludert i det lokale politiske arbeidet. I hver kommune, i hvert fylke og nasjonalt skal vi gjennom god dialog og godt samarbeid gi våre folkevalgte gode arbeidsvilkår for å omsette program og vedtak til praktisk politikk som tar Norge videre. Det skal være gode og ubyråkratiske kommunikasjonslinjer i partiet, slik at lokale tillitsvalgte lett kan ta opp saker med sentrale tillitsvalgte. Fylkespartiene har ansvar for å opprette møtepunkter på tvers av de organisatoriske skillene i fylket, dersom det vurderes som nødvendig og riktig. Eksempler på slike nettverk kan være ordførernettverk, studieledernettverk eller forum for kommunepartiledere. De aller fleste som er aktive i Arbeiderpartiet gjør det på fritida. Det skal vi ha stor respekt for. Vi drar lasset sammen, og deler på oppgavene Vi har alle et ansvar for at det å være Arbeiderpartimedlem oppleves meningsfullt, trivelig og noe å være stolt av. 5. MÅLSETTINGER FOR SKOLERINGSARBEIDET Arbeiderpartiets mål og organisasjonsfilosofi er: Utvikle partiet til en lærende organisasjon for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Gjennom medlemmenes og medarbeidernes deltakelse og innflytelse skal vi øke kompetansen og lagfølelsen i alle ledd Utvikle nye arbeids- og møteformer Tiltrekke nye og utvikle engasjerte medlemmer Arbeiderpartiets styrke er summen av hvert enkelt medlems innsats. Da må medlemmer oppleve at de slipper til i politikkutviklingen. Grunnorganisasjonen er Aps direkte kontakt med våre oppdragsgivere; innbyggerne. Det gjør lokalpartiet til selve fundamentet i vår store organisasjon. 7

8 Arbeiderpartiets kompetansemål 2013 Arbeiderpartiet er en lærende organisasjon. Det vil si at vi vil gi medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte politisk og organisatorisk mulighet for kunnskap og læring gjennom både formelle og uformelle læringsarenaer. Valgkampskolering, både av kandidater og organisasjonen, er sentralt i Vi har som mål at alle våre medlemmer skal få et skoleringstilbud i løpet av året. Arbeid rettet mot nye medlemmer er en prioritert oppgave og vi har som mål at alle våre nye medlemmer skal få tilbud om Kurs for nye medlemmer i løpet av sitt første år som medlem i Arbeiderpartiet. Gjennom skolering skal våre medlemmer gis en plattform for politisk innflytelse gjennom deltakelse i utformingen av vår politikk og styrke rekrutteringen av tillitsvalgte og folkevalgte, både lokalt og sentralt. Sentralt i dette står medlemmene. Målet er å aktivisere så mange medlemmer som mulig, i tillegg til å rekruttere nye. For å få dette til må vi vite hva mennesker i dag etterspør i en organisasjon og så forsøke å tilby det. Vi vil gjøre partiet til en arena for utvikling, trivsel og læring. Organisasjonsutvikling på grunnplanet i Arbeiderparti er helt nødvendig for å skape politisk handlekraft. Denne handlekraften skal vi bruke til å oppnå politiske resultater. Kommunepartienes målsettinger Med utgangspunkt i denne planen, Arbeiderpartiets mål og organisasjonsfilosofi samt organisasjonsuttalelsen som vedtas på landsmøtet 2013, skal kommunepartiene lage sin egen realistiske plan for organisasjons- og skoleringsarbeidet framover. Dette vil gjøre arbeidet i partiet mer profesjonelt og mer meningsfylt. Også her kan det kanskje være en ide å samarbeide i regionen. En trenger ikke å finne opp kruttet to ganger. Men for å lykkes med dette, må så mange som mulig dras med i prosessen. 6. BÆST PÅ SKOLERING 2013 Sør-Trøndelag er "bæst" i landet på det meste. Ritas Trondheim er Jens sitt utstillingsvindu for Arbeiderpartiets politikk, Marit Bjørgen er skidronningen, RBK er "bæste laget i landet" etc. - - etc. Og nå skal også vi bli "bæst", nå på skolering av Sør-Trøndelag Arbeiderpartis medlemmer. Blir vi bæst på skolering, blir vi også bæst på å bygge en robust organisasjon. Har vi en robust organisasjon med engasjerte og kunnskapsrike ledere, tillitsvalgte og folkevalgte, så vinner vi valg. Vinner vi valg så får vi muligheten til å bygge Norge og kommunene videre, med våre løsninger, bygget på våre verdier og vår ideologi. 8

9 Og vi slår på stortromma også i år! Vi drar nå i gang konkurransen "Bæst på skolering 2013". I fjor prøvde vi dette konseptet for første gang. Det ble bare en betinget suksess. Vi var langt unna å nå målsettingene for ST Arbeiderparti samlet. Men vi ser på 2012 som et forsøksår. Vi tror nå at regionene og kommunepartiene er blitt oppmerksom på denne prestisjetunge konkurransen. I 2013 vil ikke en eneste region, et eneste kommuneparti la være å satse på "Bæst på skolering". Å bli bæste region, bæste kommuneparti i Sør Trøndelag - ja kanskje bæst i landet på skolering, vil skape så mye blæst at medlemmene kommer til å strømme til. For alt vi vet, kan det ende med «hjemme hos» reportasje i Se og Hør hos den regionkontakten og den kommunepartilederen som vinner. «Hjemme hos» reportasje eller ikke. Vi kan også i 2013 love et sensasjonelt og oppsiktsvekkende premiedryss. I fjor vant region 4 en rød Ferrari og besøk av Hadia Tajik våren I år vil nok - om mulig - premiene bli adskillig mer spektakulære! Nytt av året er at vi innfører to nye priser. Sammen med "Bæste region" kårer vi også "Bæste kommuneparti" og "Årets ildsjel" på skolering. Litt mer info. om konkurransen: For i det hele tatt å få bli med på konkurransen, må alle kommunepartiene ha valgt en studiekontakt innen 1. april (ikke aprilsnarr!) Det er rapporteringen på regionenes og kommunepartienes 10-punktsplan som legges til grunn for poengberegningen. Regionen/kommunepartiet med høyest score vinner de ettertraktede "Bæst på skolering" prisene. Årets ildsjel på skolering vil bli kåret etter forslag fra kommunepartiene. Juryen utnevnes innen 1. april 2013 Det vil også bli lagt opp til en ekstrapris i Den såkalte "Quizprisen". Opplegget er at det arrangeres en quiz mellom alle 6 regionkontaktene. Disse får ha med seg en partner. Denne partneren må være fra de respektives region og være innmeldt i Arbeiderpartiet etter 1. januar Partneren må også være av motsatt kjønn. Til å lede Quizen regner vi med å ha på plass en utrolig kapasitet på politiske quizer. Den store premiefesten med priser, premiedryss og rød løper vil gå av stabelen i slutten av november. Regionkontaktene og studiekontaktene har ansvaret for oppfølging og rapportering 9

10 «Bæst på skolering». 10 PUNKTSPLAN FOR REGIONENE OG KOMMUNEPARTIENE 1 TILTAK ANSVAR FRIST KOMMENTAR For å delta i konkurransen «Bæst på skolering» må alle kommunepartiene i regionen ha valgt studiekontakt. Kommunepartileder Meldes inn til partikontoret ST Ap Kommunepartiene skal innføre Studiekvarteret på alle styremøter Alle medlemmene i hvert av kommunepartiene i regionen skal få tilbud om å delta på skolering. Alle kommunepartiene i regionen skal ha sin egen aktive sone i mittarbeiderparti.no og egen side på Facebook. Alle kommunepartiene i regionen skal ha minst en i styret som behersker bruken av mittarbeiderparti og Facebook i partiøyemed Kommunepartileder På denne måten blir organisasjonsog studiearbeidet satt på dagsorden med jevne mellomrom Studiekontakt I god tid før aktuelle kurs Kan skje via SMS på mittarbeiderparti, pr. mail eller brev. Kommunepartileder Aktiv markedsføringen av skoleringstiltakene og ved andre informasjonsbehov. Valgkamp på nett. Kommunepartileder Dette styremedlemmet skal være kommunepartiets nettredaktør 6 Regionen/kommunepartiene skal totalt ha minimum 10% av medlemsmassen på skolering i løpet av året. Regioner/kommuneparti som har over 20% av medlemsmassen på skolering får bonuspoeng Regionkontakt/ kommunepartileder Antall medlemmer pr blir lagt til grunn for beregningen Regionen skal holde minst to felles skoleringstiltak i løpet av 2013 Hvert kommuneparti skal ha minst ett skoleringstiltak i løpet av perioden. Regionen skal totalt ha minst 2 deltakere på sentrale kurs i Arbeiderpartiet. Alle studiekontaktene i regionen skal møte opp på ST Arbeiderpartis studiekontaktsamlinger 2 ganger pr. år. Regionkontakt Felles skoleringstiltak i regionen, enten i studieutvalgets regi eller egen regi. Studiekontakt Tema for slik skolering bør være det som kommunepartiet mener det er størst behov for i kommunepartiet. Regionkontakt/ kommunepartileder Studiekontaktene Studieutvalget holder regionen/ kommunepartiene oppdatert med tanke på hvilke kurs som tilbys. Vår og høst

11 7. KOMPETANSETILBUD a. STUDIEKONTAKTSAMLINGENE Studieutvalget samler studiekontaktene i kommunepartiene to ganger pr. år. Denne arenaen er etablert for å kunne gi og få informasjon omkring studiearbeidet i fylkespartiet og kommunepartiene. For studieutvalget er det viktig å få ut informasjon om hva som rører seg på skoleringsfronten både i fylkespartiet og sentralt. Det er også svært viktig å få et overblikk over hvordan kommunepartiene arbeider med organisasjonsutvikling og skolering. En målsetting er også at denne arenaen skal inspirere studiekontaktene til kreativt skoleringsarbeid blant egne tillitsvalgte og medlemmer. Å møte andre studiekontakter med forskjellige utfordringer, nye ideer, og erfaringer omkring skoleringsarbeid generelt, vil være nyttig for alle. Arenaen bør også være en fin mulighet til å få til samarbeid på tvers av kommunegrenser Studiekontaktsamlinger 2013 Målgruppe: Studiekontaktene i alle kommunepartiene Uke 15 og tirsdag 12. nov NOVA konferansesenter, Trondheim b. FRA GRASROTKAMPANJE TIL VALGSEIER Dette er ei samling hvor målet er å inspirere, formidle kunnskap og dele erfaringer omkring planlegging og gjennomføring av kampanjer. For å nå mål (eks. vinne valg, verve nye medlemmer, nå fram med prioriterte politiske budskap) er det ofte lurt å planlegge grundig hvordan vi skal nå målene. Mange virkemidler kan tas i bruk i en målrettet kampanje. Samlingen i april 2013 er en del av Sør Trøndelag Arbeiderpartis forberedelse til valgkampen. Hovedmålgruppe for kurssamlingen er alle tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer som skal delta i valgkampplanlegging eller som valgkampmedarbeidere. Vi har vært svært bevisst i utvelgelsen av innledere for denne dagen. De er unge, de er entusiastiske og de har evnen til å inspirere. I tillegg har vi innledere med stor kunnskap og erfaring med kampanjer for å nå mål. Kampanjekurset «Fra grasrotkaampanje til valgseier» Målgruppe: Tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer som skal delta i planlegging og gjennomføring av kampanjer. (valgkamp, verving, markedsføring av partiet og proriterte politiske budskap.) Lørdag 13. april Quality Hotel Panorama, Heimdal Innledere og andre aktører: Eskil Pedersen, Marit Bjerkås, Rune Olsø, Lotte Kyrre Grepp, Renate Tårnes, Hommelvik Framlag, Audun Otterstad 11

12 c. VI TAR NORGE VIDERE. POLITISK SKOLERING Stortingsvalget høsten 2013 vil sette sitt preg på det meste av partiarbeidet våren og sommeren All fokus er rettet mot tiltak og kampanjer som skal gi oss valgseier og 4 nye år i regjering. Studieutvalget har lagt opp til to skoleringstiltak i perioden mars september Det ene er skolering av folkevalgte, tillitsvalgte, valgkampmedarbeidere og andre medlemmer på Arbeiderpartiets program «Vi tar Norge videre». Vi ønsker at flest mulig som skal ut å drive valgkamp skal ha god kunnskap om vår politikk og våre hovedprioriteringer. Denne skoleringen vil skje ute i regionene. Det legges opp til en 3 timers kurskveld i hver av de 6 regionene. Opplegg for disse samlingene utarbeides i et samarbeid mellom kommunepartiledere, regionkontakter og studieutvalget. «Vi tar Norge videre». Politisk skolering. Målgruppe: Tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer som på en eller annen måte blir engasjert i valgkampen. Kurset vil også være interessant for medlemmer som vil sette seg inn i vår politikk. Region 1: Uke 17 Region 2: Uke 18 Region 3: Uke 19 Region 4: Uke 20 Region 5: Uke 21 Region 6: Uke 22 Endelig dato og sted for de 6 kurskveldene blir kunngjort senere. d. VELKOMMEN TIL ARBEIDERPARTIET En av fylkes og kommunepartienes fremste oppgave er å inkludere nye medlemmer i partiet. Det viktigste er å sørge for at de trives og føler seg hjemme hos oss. Dette krever at vi skaper attraktive treffarenaer, hvor det er meningsfylt å være. Kurset «Velkommen til Arbeiderpartiet» er et av tiltakene for å beholde nye medlemmer. Skoleringen skal gi muligheter til å lære om partiet, lære å bruke stemmen sin i partiet, politisk argumentasjon og bli motivert til å fortsette. Men først og fremst er dette en velkomstsamling som skal gi nye medlemmer inspirasjon og lyst til å engasjere seg videre i partiet! Velkommen til Arbeiderpartiet Målgruppe: Nye medlemmer, samt tillitsvalgte som skal ta i mot de nye i partihverdagen. Uke 23. I region 3 Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. 12

13 e. LIVET PÅ LØVEBAKKEN MED ET GLIMT I ØYET! ET ANNERLEDES PARTIMØTE! Litt humor, lave skuldre, tente stearinlys og sosialt samvær skader ikke i en tøff politisk hverdag. Valget er over, seieren er vår! Denne kvelden er altså tenkt å være en sosial kveld, med gamle og nye stortingsrepresentanter til stede. Men kvelden skal også være et kurs i hvordan vi kan gjøre noen av våre medlemsmøter mer attraktiv! Det skal være lov å ha det artig i Arbeiderpartiet! Livet på Løvebakken med et glimt i øyet! Et annerledes partimøte! Målgruppe: Gamle og nye stortingsrepresentanter og andre som synes det er artig med Arbeiderpartiet. Uke 38. I region 4 Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. f. TOPPENE TAR TAK Styret i Sør Trøndelag Arbeiderparti vedtok vinteren 2013 å sette fokus på organisasjons- og regionarbeidet. Når valget er ferdig i høst skal regionkontakter, kommunepartiledere, ordførere/gruppeledere og studiekontakter møtes til ei samling en fredagskveld og en lørdag. Hovedhensikten med samlingen er å analysere status ute i kommunepartiene og i regionsamarbeidet, og forsøke å komme opp med en del konkrete målsettinger for veien videre. Vi har kalt samlingen «Toppene tar tak». Hvis vi ønsker endring er det helt avgjørende at lederne i organisasjonen vår tar ansvaret og staker ut kursen. Toppene tar tak! Målgruppe: Regionkontakter, kommunepartiledere, ordførere/gruppeledere og studiekontakter oktober 2013 Endelig sted for samlingen blir kunngjort senere. g. FRA IDEOLOGI TIL POLITISK HANDLEKRAFT. GRUNNLAGET FOR VÅR POLITIKK. Arbeiderpartiets fremste oppgave er å utforme og gjennomføre vår politikk. Vi vil ta Norge videre. For at vår politikk og våre prioriteringer skal være bygd på de verdier vi står for, må vi ha kunnskap om vår historie, vår ideologi, vårt verdigrunnlag og våre visjoner. Vi legger nå opp til ei kursrekke på tre kvelder der vi får en innføring i dette. Det vil også være naturlig at disse kveldene inneholder en god dose med debatt omkring temaene som blir tatt opp. Kurset handler om arbeiderbevegelsens ideologi, historie, visjoner og verdisyn som et grunnlag for politiske verksted i kommunepartiene. Kurset følger den 13

14 røde tråden, fra ideologi via vår historie fram til politiske verksted og handlekraft i utøvelsen av praktisk politikk. Eldre tillitsvalgte har ofte fått ideologien, historien og vårt verdisyn inn med morsmelka. Skal Arbeiderpartiet beholde sin identitet må dette stadig holdes varmt. Kurset passer derfor også godt for nye medlemmer og nye folkevalgte som har vært lite med i organisasjonsarbeidet i Arbeiderpartiet tidligere Historien, ideologien, verdigrunnalget og visjonene Målgruppe: Alle medlemmer og sympatisører som er interessert i temaet og som vil lære mer om grunnlaget for vår virksomhet og vår politikk. Samling 1: Uke 43 Samling 2: Uke 45 Samling 3: Uke 48 Sted og dato vil bli kunngjort senere h. Å VÆRE KASSERER OG SEKRETÆR I STYRET Å inneha tillitsverv i organisasjonen vår krever kunnskap om vervene en skal inneha. Dette er med på Endelig å «profesjonalisere» dato og sted for organisasjonen. samlingen blir Mange kunngjort av de senere. som kommer inn i styrene rundt omkring i kommunepartiene har begrenset kunnskap omkring vervet de er valgt til å skjøtte. Dette kurset tar for seg det å være kasserer og sekretær. Å være kasserer og sekretær i styret Målgruppe: Styremedlemmer/kasserere i kommunepartiene. Uke 46. I Malvik Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. i. «PÅ RØD LØPER». BÆST PÅ SKOLERING Den prestisjefylte konkurransen «Bæst på skolering 2013» avsluttes 15. november. 1 mnd. før jula setter inn, legger vi opp til ei hei dundrende samling der vi kårer og hyller vinnerne. Og vi vil få se et premiedryss uten like i Sør Trøndelags historie. På rød løper. Bæst på skolering Målgruppe: Styremedlemmene i ST Arbeiderparti, Regionkontaktene, studiekontaktene og representanter fra alle kommunepartiene i fylket Uke 49. I Trondheim Endelig dato og sted for samlingen blir kunngjort senere. 14

15 j. MOT VALGSEIER I KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET Forberedelsene til valgkampen mot valgseier 2015 er i full gang. Studie- og organisasjonsarbeidet i fylkesparti og kommuneparti blir svært viktig i denne prosessen. Denne samlingen er en oppfølging av samlingen «Toppene tar tak» i oktober. Hva har skjedd siden oktober? Hva må skje videre? I denne samlingen legges det også opp til en debatt omkring hva som må til for å vinne valget Mot valgseier i kommune- og fylkestingsvaalget 2015 Målgruppe: Regionkontakter, kommunepartiledere, ordførere/gruppeledere og studiekontakter Uke 5/2014 Endelig tid og sted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik k. SLIPP TIL TALENTENE OG ILDSJELENE Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. Mange kommuneparti strever ofte med å fylle opp verv, få til et aktivt og engasjert miljø og skape attraktive arenaer for medlemmene. Ved valg er det ofte også vanskelig å få folk til å stå på lista. Det er mange årsaker til dette. Mange er ikke villige til å bruke mye fritid til partiarbeid. Det kan også være slik at tillitsvalgte eller andre kan ha lyst til å engasjere seg mere, men føler at de ikke blir sett eller ikke våger å si fra at de ønsker å engasjere seg. Vi har ofte også politiske talenter i medlemsmassen, Blir disse sett? «Våger» vi å slippe dem til? Da må styret sette seg ned å diskutere dette. Finnes det noen ildsjeler? Ser vi noen politiske talenter? Hvordan skal vi «heie» på disse? Hvordan kan vi gi dem selvtillit til å komme på banen? Vi må også spørre oss selv om hva som er årsaken til at ildsjelene og de politiske talentene ikke kaster seg inn i aktiviteten. Er vi redd for at de skal bli så sterke at de truer vår makt, våre verv? Ildsjelene og de poliske talentene kan løfte kommunepartiet, både i partihverdagen og ved valg. Vi må imidlertid se dem og gi dem oppgaver. Da vil vi se at de tar ansvar og på den måten skape mer attraktive arenaer i lokalpartiet. Slipp til ildsjelene og talentene Målgruppe: Styremedlemmer i kommunepartiene Uke 7/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. 15

16 l. NY I STYRET Det skal være meningsfylt å jobbe i styret! Ny i styret er et kurs i organisasjons og styrearbeid. Kurset skal bidra til at flere lokale tillitsvalgte er med på å virkeliggjøre våre mål for organisasjonen: Utvikle en lærende organisasjon for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte Utvikle nye arbeids- og møteformer Tiltrekke nye og utvikle engasjerte medlemmer Avklare og diskutere ansvars- og arbeidsfordeling i styret. Deltagerne skal få innsikt i plikter og muligheter som ligger i å ta verv. Motivasjon og erfaringsutveksling viktigste hensikt. Ny i styret Målgruppe: Styremedlemmer i kommunepartiene Uke 12/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik m. MØTE MED OG BRUK AV MEDIA Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. Kurset er delt opp i to sekvenser: Om møtet med journalisten og bevisst bruk av media i politisk arbeid Mediene er vår viktigste kanal for å nå ut med budskapet vårt og synliggjøre arbeiderpartiets politikk. Hvis vi skal lykkes med å få frem våre saker i media, må vi være bevisst på hvordan mediene fungerer, hvordan journalister jobber og tenker, hva som gjør en sak til godt nyhetsstoff, hvordan vi går frem for å få en sak på i media, hvordan vi forbereder oss på å møte pressen og hvordan vi håndterer vanskelige saker. Digital kompetanse. Bruk av sosiale media i politisk arbeid Kurset skal også gi tillitsvalgte, folkevalgte og andre medlemmer en innføring i bruk av digitale og sosiale medier i det politiske arbeidet. Hovedvekt vil bli lagt på mittarbeiderparti, facebook og twitter. Ved behov kan det også legges inn en sekvens med hvordan en kan bruke power point i presentasjoner. Møte med og bruk av media Målgruppe: Styremedlemmer i kommunepartiene Uke 15/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. 16 Uke 46. I Malvik Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere.

17 n. TOPPENE TAR TAK IGJEN! Samlingen er en oppfølging av samlinger oktober og uke 5/14. Toppene tar tak igjen! Målgruppe: Regionkontakter, kommunepartiledere, ordførere/gruppeledere og studiekontakter Uke 19/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik o. DITTKOMMUNEPARTI.NO PÅ NETT Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. Kurs for styremedlemmer i kommuneparti som ønsker mer kunnskap om nettbruk foran «den korte valgkampen» dittkommuneparti.no Målgruppe: Styremedlemmer Uke 22/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik p. ARTIG Endelig MED dato ARBEIDERPARTIET og sted for kurskvelden - UTRADISJONELT, blir kunngjort FARGERIKT senere. OG FLOTT! Artig med Arbeiderpartiet er ikke et vanlig kurs, men et organisasjonsutviklingsprosjekt med et glimt i øyet. Prosjektet tar utgangspunkt i kommunepartienes utfordringer i sin organisasjon. Gjennom prosjektet jobber deltakerne seg framover fra utfordringene, via ideologi, verdier, ambisjoner, visjoner, strategi - til konkrete, skriftlige tiltak i form av en forpliktende handlingsplan i eget kommuneparti. Dette prosjektet består av 4 5 samlinger med oppgaver i mellom. I og med at prosjektet er såpass omfattende, må styrer som vurderer å gjennomføre det drøfte grundig igjennom om de virkelig vil ta fatt i en slik organisasjonsproses. Hovedmålsetting med prosjektet er at kommunepartiene skal bli en vesentlig mer attraktiv arena for tillitsvalgte, medlemmer og potensielle medlemmer enn det er idag. Det skal være artig å engasjere seg i Arbeiderpartiet. Prosjektet har følgende delmål/ønsket status: 17

18 Tillitsvalgte har inspirasjon, entusiasme og kompetanse til å modernisere og vitalisere organisasjonen. Kommunepartiet er bedre i stand til å utforme og utøve vår politikk gjennom gode demokratiske prosesser og dyktige politikere. Kommunepartiet er mer attraktivt for medlemmene og velgerne Kommunepartiet har vervet mange nye medlemmer gjennom prosjekt Artig med Arbeiderpartiet Det er artig og mer inspirerende å drive politisk arbeid. Organisasjonsutvikling er et naturlig og prioritert arbeid i kommunepartiet. De tillitsvalgte i kommunepartiene har kunnskap om Arbeiderpartiets ideologi, visjon og verdigrunnlag. Regien på samlingene er utradisjonell. Det er dette som er det spesielle med prosjektet. Stikkord for samlingene er: Fargerikt, kreativt, artig, inspirerende, samhold, lyst til å ta fatt, glede. Vi bruker musikk, videoer, bilder, roser, ballonger, lys, overraskelser, konkurranser etc. Deltakerne blir tatt i mot med champagne (alkoholfri) på hver samling! Omgivelsene og regien på samlingene skal gjøre deltakerne glad, positiv og inspirert. Forutsetning for å få delta i prosjektet er: o Forpliktende vedtak i kommunepartiets styre om deltakelse i prosjektet o Kartlegging av kommunepartiets utfordringer og utviklingspotensiale o Humør og glede fra ende til annen. o Utføre oppgaver mellom samlingene o Forpliktende oppfølging av handlingsplanen som kommer ut av prosjektet. Og ikke minst - -. Vi feirer oss selv ved enhver seier underveis Artig med Arbeiderpartiet. Utradisjonelt, fargerikt og flott Målgruppe: En fast gruppe med tillitsvalgte og folkevalgte fra kommunepartiet. Det er en forutsetning av lederne ordførere/gruppeledere og studiekontakter er med på prosjektet Tidspunkt etter avtale med region/kommuneparti. Uke 46. I Malvik Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. 18

19 DATO/ UKE Uke Uke KOMPETANSEKALENDER AKTIVITET STED ANSVAR KOMMENTARER Info.bladet, opplegget for «Bæst på skolering» og invitasjon til kampanjekurs sendes ut. Årsmøte ST Arbeiderparti Studiekontaktsamling Samling for alle studiekontaktene i kommunepartiene Rica Hell, Stjørdal NOVA, Trondheim Studieleder/ partikontoret Legges ut til delegatene på årsmøtet og sendes ut til kommunepartiene. Valg på studieleder Studieutvalget Målgruppe er alle studiekontaktene i kommunepartiene. Studieplan deles ut på møtet. Partikontoret Påmelding sendes til partikontoret v. Studieleder Frist for påmelding kampanjekurset Kurset holdes 13. april Møte i studieutvalget Partikontoret, Trondheim Kampanjekurs Quality, Studieutvalget Program for kurset er sendt ut til «Fra Grasrotkampanje til valgseier» Heimdal kommunepartiene Landsmøte i Arbeiderpartiet Oslo Arbeiderpartiet Med bl.a. vedtak på organisasjonsuttalelse. Uke 17 Politisk skolering Region 1. Regionkontakt "Vi tar Norge videre" og studieleder Uke 18 Uke 19 Politisk skolering "Vi tar Norge videre" Politisk skolering «Vi tar Norge videre» Region 2 Region 3 Regionkontakt og studieleder Regionkontakt og studieleder Vår 2013 Hadia Tajik besøker region 4 Region 4 Regionleder og studieleder Uke 20 Uke 21 Uke 22 Politisk skolering «Vi tar Norge videre» Politisk skolering «Vi tar Norge videre» Politisk skolering Vi tar Norge videre Region 4 Tirsdag 14 evt. onsdag 15. mai Region 5 Region 6 Regionkontakt og studieleder Regionkontakt og studieleder Regionkontakt og studieleder Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Ørland, Osen, Roan, Bjugn, Rissa, Åfjord) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Klæbu, Malvik, Skaun, Midtre-Gauldal) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Premie til region 4 som vant «Bæst på skolering» 2013 Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Meldal, Oppdal, Rennebu, Orkdal) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Holtålen, Selbu, Røros, Tydal, Selbu) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Trondheim) Regionkontakt bestemmer sted og har for praktisk tilrettelegging 19

20 Uke 23 Velkommen til Arbeiderpartiet Region 3 Malvik Møte i studieutvalget NOVA, Trondheim Regionleder og studieleder Studieleder Kurs for nye medlemmer. Uke 33 Politisk skolering Faglig politisk samarbeid Valgdag Vi tar Norge videre Uke 38 Livet på Løvebakken med et glimt i øyet. Et annerledes partimøte Uke 39/40 SOMMERFERIE FRA STUDIEARBEIDET Trondheim Studieutvalget Champagne og feiring av valgseier Hele fylket Hver enkelt medlem HUSK Å OPPFORDRE ALLE MEDLEMMER OG SYMPATISØRER DU KJENNER OM Å BRUKE STEMMERETTEN! Meldal Studieutvalget Et arrangement som foreløpig er unndratt offentlighet Uke 43 Toppene tar tak! Offensive regioner, vitale kommuneparti, fornøyde medlemmer Historien, ideologien og verdigrunnlaget Samling 1 Bårdshaug Orkdal Løkken Studieutvalget Studieutvalget og MAP Vi samler kommunepartiledere, ordførere, gruppeledere og studiekontakter til samling der organisasjonsarbeidet skal stå i fokus Ei kursrekke på 3 samlinger. Åpent for alle medlemmer i fylket Uke 45 Historien, ideologien og verdigrunnlaget Samling 2 Løkken Studieutvalget og MAP Ei kursrekke på 3 samlinger. Åpent for alle medlemmer i fylket Uke 46 Å være kasserer og sekretær i styret Et kurs i styrearbeid Malvik Studiekontaktsamling NOVA, Trondheim Uke 48 Historien, ideologien og verdigrunnlaget Løkken Samling 3 Uke 49 «På rød løper» Trondheim Utradisjonelt, fargerikt og flott! Regionkontakt /studieleder Studieutvalget Studieutvalget og MAP ST Ap/ studieutvalget JULEN, JULEN, JULEN DEN ER HER Uke 5/14 Mot valgseier 2015 Studieutvalget En organisasjons- og inspirasjonssamling Uke 7/14 Slipp til talentene og ildsjelene Studieutvalget Alle studiekontakter i kommunepartiene Ei kursrekke på 3 samlinger. Åpent for alle medlemmer i fylket Arr. med utdeling av priser for «Bæst på skolering Vi samler kommunepartiledere, ordførere, gruppeledere og studiekontakter til samling der organisasjonsarbeidet skal stå i fokus Uke 12/14 Uke 15/14 Uke 19/14 Ny i styret Møte med media Toppene tar tak igjen! Offensive regioner, vitale kommuneparti, fornøyde medlemmer dittkommunepartipånett.no Studieutvalget Studieutvalget Uke Studieutvalget 22/ Artig med Arbeiderpartiet Studieleder Studieutvalget Oppfølging av samling i okt

21 Arbeiderpartiets sentrale tilbud 2013/2014 Samling Samling 2 januar 2014 Samling 3 mars 2014 Topplederskoleringen Søknadsfrist 14. mai 2014 Arbeiderpartiet sentralt Målet er å rekruttere og skolere flere til å ta lederposisjoner og lederansvar som lokale folkevalgte og tillitsvalgte i Arbeiderpartiet. Målgruppe: Etablerte toppolitikere og talenter blant våre tillitsvalgte. Vi vil nå de som har vilje og lyst til å ta posisjoner og videreutvikle seg i Arbeiderpartiet, både organisatorisk og politisk. Samling oktober 2013 Kvinne på Topp Søknadsfrist 14. mai 2014 Kvinne på Topp skal gjøre deltakerne mer tydelige og synlige som ledere i Arbeiderpartiet. Samling 2 januar 2014 Samling 3 mars 2014 Målgruppe: Kvinnelige talenter blant våre tillitsvalgte. Vi vil nå de som har vilje og lyst til å ta posisjoner i Arbeiderpartiet, både organisatorisk og politisk. I tillegg vil det komme andre sentrale kurstilbud. Studieutvalget vil holde kommunepartiene orientert. 21

22 9. REGLEMENT OG INFO FOR TILSKUDD FRA AOF Tilskudd til lokale kurs Som kjent er AOF partiets studieforbund og legger til rette for at Arbeiderpartiets organisasjonsledd skal få bistand til å gjennomføre kurs for partiets medlemmer. AOF Norge er et studieforbund som bygger på kollektivt medlemskap av organisasjoner med individuelle medlemmer. Arbeiderpartiet er en av AOFs medl. organisasjoner. AOF har følgende tilskudd og regler for lokal studievirksomhet : Til kursvirksomhet yter AOF kr. 100,- i tilskudd per kurstime. Hva tilskuddet skal benyttes til bestemmes av det partiorganet som avholder kurset. Deltakerliste krysses av ved oppmøte. Lista undertegnes av den i partiet som er ansvarlig og deltar på kurset. Det er ikke krav om et minste deltakerantall. Kurset skal ha en minste varighet på åtte timer. Naturlige friminutt maks. 15 minutter pr. time regnes som kurstid. Avbrytes kurset av en lunsjpause, skal dette være i tillegg til kurstiden. Det skal utarbeides studieplan for kurset.. Studieplanen skal inneha læringsmål, hvilke temaer som gjennomgåes, antall timer pr. kveld og totalt, målgruppe og metoder for læring. Navn på kasserer og kontonr. må oppgis Kurset kunngjøres på vanlig måte for partiets medlemmer gjennom brev/ e-post/ SMS. Kurset bør kunngjøres på kommunepartiets hjemmeside. Etter endt kurs får deltakeren utdelt dokumentasjon fra AOF på at kurset er gjennomført. AOF Norge er et studieforbund som bygger på kollektivt medlemskap av organisasjoner med individuelle medlemmer. forbundet er sammensatt av faglige, politiske, sosiale og kulturelle organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. AOF har en pedagogisk plattform som bygger på et humanistisk læringssyn og fokuserer på erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder og deltaker for å stimulere til handling. i god folkeopplysningstradisjon skal aof arbeide for å utvikle medlemsorganisasjonenes konkurransekraft, og legge til rette for samfunns- og verdidebatt. AOF skal: skolere medlemsorganisasjonenes medlemmer og tillitsvalgte være arbeidslivets naturlige samarbeidspartner for kompetanseutvikling og læring imøtekomme enkeltmenneskets behov for kompetanse og gjennom sin virksomhet fremme likestilling i adgang til kunnskap være arbeiderbevegelsens kulturorganisasjon være et landsdekkende studieforbund med fokus på nærhet, kvalitet og fleksibilitet 22

23 10. NYTTIGE LENKER

24 11. SLUTTORD Kunnskap om vår organisasjon og de politiske utfordringene i samfunnet er helt nødvendig for å skape en sterk og handlekraftig organisasjon. Arbeiderpartiets organisasjon i fylkesparti, kommuneparti og arbeiderlag er selve grunnlaget for å gjennomføre politiske verksted og skape gode sosialdemokratiske løsninger. Det er nå opp til dere tillitsvalgte og folkevalgte å motivere og inspirere til et krafttak for organisasjonsutvikling og studiearbeid. Lykke til!! Dette klarer dere!! Det handler bare om å prioritere!!! STUDIEUTVALGETS HOVEDOPPGAVE ER Å INSPIRERE OG TILRETTELEGGE FOR AKTIVT SKOLERINGSARBEID UTE I KOMMUNEPAARTIENE VI GLEDER OSS VANVITTIG! 24

25 25

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Politikk er lagarbeid

Politikk er lagarbeid ALLE SKAL MED - en debatt for mer mangfold, mer aktivitet og bedre demokrati i Norges største parti Hvorfor? Arbeiderpartiet er stolte, men ikke fornøyde: Derfor vil vi at hele partiet, lokalt og sentralt,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer