Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: 13/97 Møtedato/tid: , kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Tormod S.Slupphaug,leder Nils Prestmo Lisa Ofstad Karen Unni Knudsen, 1.varamedlem Elling Kvernmo, 2. varamedlem Forfall: Vigdis Troøyen Foseide Torkel Christiansen Andre møtende: Steinar Gaustad, assisterende rådmann Eventuelt andre representanter for rådmannen Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS Kopi: Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 17/11, med mindre utvalget vedtar annet for den enkelte sak. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter, jf oversikt møtedeltakere. Trondheim, Tormod S. Slupphaug (sign.) Leder av kontrollutvalget Arvid Hanssen Daglig leder, KonSek 1

2 Sakliste 018/13 019/13 020/13 021/13 022/13 023/13 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte Referatsaker Barnevern - oppdatert status per og gjennomgang av av kontrollutvalgets tidligere behandling av saken. Tilsynsrapport - Forebyggende behandling av feil- og underernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Møteplan 2. halvår Eventuelt 2

3 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Orkdal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 018/13 Arvid Hanssen 033, &17 13/97-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget oj ligger på KonSek sine hjemmesider. 3

4 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Orkdal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 019/13 Arvid Hanssen 033, &17 13/97-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg Kvalitetskontroll RMN - melding om vedtak revisjon Orkdal kommune 2012.pdf Orkdal kommunes svar på årsoppgjørsbrev 2012.pdf Tvinger gjennom lovendring om mindre åpenhet Representantskap Revisjon Midt-Norge IKS Møteprotokoll representantskapet KonSek Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Ekstern kvalitetskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS Melding om styrevedtak. 2. Årsoppgjørsbrev fra Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) til Orkdal kommune, datert Orkdal kommunes svar, datert , til RMN på årsoppgjørsbrev. 4. Tvinger gjennom lovendring om mindre åpenhet Kommunal rapport Rapport fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS, Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS, Rapport fra Trondheim kommunerevisjon som blant annet omfatter forhold knyttet til Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum. 8. Orientering fra årsmøtet i Forum for Tilsyn og Kontroll (FKT) og seminar for kontrollutvalg på Gardermoen 5. og Nestleder deltok. 4

5 Melding om vedtak Utskrift fra møte i styret Meldingssak for representantskapet den Revisjon Midt-Norge IKS Styret Møtebok /2013 Møtedato: Sak nr.: Arkivkode: Gradering: Tidligere behandlet: Sak nr.: Saksbehandler: Inge Storås Saksbehandler: EKSTERN KVALITETSKONTROLL Endelig vedtak bekreftet i møtet: Styret tar rapportene fra kvalitetskontrollene til etterretning. Enstemmig vedtak. Forslag til vedtak i styret: Styret tar rapportene fra kvalitetskontrollene til etterretning. SAKSUTREDNING Vedlegg: Rapport forbundsbasert kvalitetskontroll utført i 2012 Saksopplysninger: Som medlem i Norges kommunerevisorforbund er vi underlagt obligatorisk kvalitetskontroll minimum hvert 5. år. NKRF`s forbundsbaserte kvalitetskontroll ble innført i Formålet med kvalitetskontrollen i hht. 12 i reglement for kvalitetskontroll, er å: 1. sikre at alle bedriftsmedlemmene som arbeider med revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, holder en høy faglig standard ved at de utfører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i samsvar med lover, forskrifter og kommunal revisjonsskikk. 2. gi de kontrollerte faglig rettledning i forbindelse med kontrollen 3. gi erfaringer til å danne grunnlag for justering av eksisterende standarder og veiledninger 4. avdekke behov for etterutdanning Det er utarbeidet egne retningslinjer samt eget reglement for kvalitetskontrollen. Representantskapet og styret er orientert om at det var igangsatt ekstern kvalitetskontroll i I strategiplanen og virksomhetsplanen vedtatt i 2012 er det vedtatt at ekstern kvalitetskontroll skal forelegges styret og representantskapet. Bakgrunnen for dette er at selskapets organer skal ha tillit til at revisor har faglig kunnskap som sikrer god kvalitet på utført arbeid. Kontrollutvalget i den enkelte kommune vil få tilsendt saken til orientering etter at den er behandlet av selskapets organer. 5

6 Vurdering: Sluttrapporten er ikke omfattende, og er vedlagt saken i sin helhet. Selve kvalitetskontrollen gjennomføres i flere stadier, hvor kvalitetskontrolløren for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon får oversendt grunnleggende informasjon om revisjonsenheten, deretter blir det utplukk på kommune og prosjekt. Det gjennomføres deretter en stedlig kontroll over 2 dager hvor detaljene i kontrollen gjennomgås. Vi får i ettertid rapport fra den enkelte kontrollør, hvor vi har innsigelsesrett. Dette blir i sin tur behandlet av kvalitetskontrollkomiteen i NKRF som behandler rapportene og fatter vedtak. Det er dette vedtaket som nå fremlegges som en sluttrapport. Kvalitetskontrollen bekrefter at vi har etablert en god intern kvalitetskontroll i dokumentet ISQC1. Vi har delegert oppdragsansvar til alle som er kvalifisert etter lov og forskrift. Det er derfor svært tilfredsstillende å få en kvalitetskontroll som bekrefter at delegeringen ikke er til hinder for god kvalitet i arbeidet. Sluttrapportene foreligger nå fra kontrollørene med følgende konklusjoner: Regnskapsrevisjon/Finansiell revisjon: GODKJENT med merknad på følgende område; manglende dokumentasjon av rotasjonstesting, jf. ISA 330 pkt. 13 og 14 samt kontrollørens skjema D pkt Forvaltningsrevisjon: GODKJENT med merknad på følgende område; manglende samsvar mellom den formulerte problemstillingen og datagrunnlaget, jf. RSK pkt. 20 og 21 samt pkt. 28. Videre henvises til kontrollørens skjema D pkt. 6.1, 6.3, 7.1 og 9.3. Jeg er stolt over at vi kan legge fram rapporter fra ekstern kvalitetskontroll med godkjent. Kontrollene er svært omfattende og detaljerte. Av de merknader som ble påpekt er dette tatt hensyn til i vårt videre arbeid fra

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Tvinger gjennom lovendring om mindre åpenhet Kommunaldepartementet trosser anbefalingene fra Justisdepartementet, og vil nå endre offentlighetsloven slik at det blir forbudt å offentliggjøre foreløpige revisjons- og tilsynsrapporter. Av Vegard Venli og Ole Petter Pedersen, 8. mai :40 I vinter sendte Kommunaldepartementet et forslag om endringer i kommuneloven og offentlighetsloven på høring. Ett av forslagene går ut på å stramme inn offentlighetsloven ved å forby offentliggjøring av foreløpige rapporter fra kommunerevisjonen og statlige tilsyn. Departementet har lagt til grunn at innsyn i uferdige revisjonsrapporter blir opplevd som et problem i Kommune-Norge, og belegger dette ved å vise til rapporten «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane». Da Kommunal Rapport intervjuet utvalgsleder Bjørn Arild Gram om problemstillingen, bekreftet han at utvalget ikke bygget på noen kartlegging av problemet. Gram mente da at utsatt offentlighet ikke er noe stort problem. Offentligheten vet at undersøkelsen pågår, og det er nesten alltid behov for å korrigere de foreløpige rapportene, etter hans oppfatning. Justisdepartementet advarer sterkt mot innstrammingen, og fraråder endringer i offentlighetsloven før loven evalueres til neste år. Men disse rådene har altså Kommunaldepartementet ikke valgt å lytte til. Vil ikke vente på evalueringen I et internt notat Kommunal-Rapport.no har fått tilgang til, går det fram at Kommunaldepartementets administrasjon, tross Justisdepartementets formaninger, anbefaler å fremme forslaget om lovendring. Vi ønsker at når en rapport offentliggjøres, skal den gi et så riktig bilde av situasjonen som mulig, sier politisk rådgiver Anja Hjelseth (Sp). Justisdepartementet er kritisk til innstrammingen, og mener dessuten at endringer av offentlighetsloven bør vente til etter at loven er evaluert? Vi synes ikke det er nødvendig å vente på evalueringen. Vi mener det er riktig å gjennomføre lovendringen, og vil derfor foreslå å gjøre dette nå. Har ingen forskning Kommunal Rapport har påvist at påstanden om at innsyn i uferdige rapporter utgjør et reelt problem ikke underbygges av verifiserte fakta? Det stemmer at vi ikke har noe forskning på dette. Men vi vet at det er krevende om feilaktige opplysninger i foreløpige rapportutkast får for mye fokus i det offentlige rom. Jeg har selv erfart dette som styreleder i et selskap som var under forvaltningsrevisjon. Hvis man begynner en debatt på feil premisser, er det veldig krevende. I det interne notatet fra kommunalavdelingen opprettholder departementet sin tidligere argumentasjon om hvorfor det er nødvendig med en innsnevring av offentlighetsloven: «Forvaltningen bør ha ro til å kunne utarbeide en endelig rapport. Dette er heller ikke et stort inngrep i allmennhetens rett til innsyn, ettersom det kun er innsynstidspunktet som utsettes», skriver avdelingen. 14

15 Dette stikk i strid med hvordan Justisdepartementet vurderer spørsmålet: «Eit grunnleggjande omsyn bak offentlegheitsprinsippet og innsynsretten er at det skal vere mogleg for ålmenta å påverke avgjerdsprosessar i forvaltninga. Dette kan omfatte alt frå å kome med ytringar og innspel undervegs til å peike på reine faktafeil og andre manglar som har oppstått i dei førebelse utgreiingane. Innsyn kan såleis motverke at dei endelege rapportane inneheld feil. Vi kan ikkje sjå at dette aspektet er omtala i høyringsnotatet», skriver fagdirektør Harald Aass i høringsnotatet fra Justisdepartementet. Ikke regjeringsbehandlet ennå Justisdepartementet frarådet også Kommunaldepartementet å vente med fremlegget til etter evalueringen: «Det skal no gjennomførast ei evaluering av offentleglova, og eit hovudemne her vil vere å gjennomføre ei kartlegging av korleis lova faktisk fungerer. Kartlegginga vil gje eit betre og sikrare grunnlag for eventuelle lovendringar. Ein bør difor i alle tilfelle avvente framlegget om utsett innsyn for kommunale revisjonsdokument og dokument i statlege tilsynssaker inntil denne kartlegginga ligg føre». Politisk rådgiver Anja Hjelseth opplyser at regjeringen ennå ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet, og at det derfor er for tidlig å si når forslaget eventuelt behandles i statsråd. Saken er ikke endelig regjeringsbehandla. Men jeg mener vi skal stå på det som var forslaget i høringa, så får vi se hva som blir det endelige resultatet, sier Hjelseth. 15

16 Rapport fra generalforsamlinger og representantskap Selskap: Sted: Revisjon Midt-Norge IKS Quality Hotell Panorama, Trondheim Dato og tid: kl.10:00 Arkivsaknr: 11/ Møtende repr.: STFK: Hans Wendelboe Frøya: Berit Flåmo Agdenes: Hans Bernhard Meland Hemne: Gudbjørn Singstad Hitra: Forfall Klæbu: Ivar Skei Malvik: Per Walseth Meldal: Are Hilstad Melhus: Jorid Jagtøyen Midtre Gauldal: Forfall Orkdal: Forfall Selbu: Per Røsseth Skaun: Jon P. Husby Snillfjord: Jon Geir Stølan Tydal: Forfall Fra KU: Fra KonSek: Sverre B. Midthjell Til kontrollutvalg i: STFK, Frøya, Agdenes, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Tydal Representantskap Revisjon Midt-Norge IKS Forfall: Orkdal, Tydal (Midtre Gauldal, Hitra) Sakliste 1. Orientering fra daglig leder a. Kvalitetskontroll ble gjennomført av NKRF 25. og 26. september RMN fikk godkjent på både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. b. Strategiarbeid Strategidokument sluttført høsten c. Eiermøte Skal gjennomføres med ordførere, rådmenn, representantskap og styre. 2. Regnskap og årsberetning Valg av styre 16

17 Ikke på valg. Behandling av Årsmelding/regnskap Enstemmig godkjent. Overskudd på kr, total omsetning på kr. Evt. vedtektsendringer Ingen. Andre kommentarer fra møtet Vedlegg Møteinnkalling med saker Årsregnskap

18 Møteprotokoll - Representantskapet Møtedato/tid: kl. 12:00 13:45 Møtested: Quality Hotel Panorama Møtende medlemmer: Sivert Berg Are Hilstad Sivert Arne Selvli Johan G. Foss Egon Ringseth Ivar Skei Jorid Jagtøyen Odd Vårvik Per Røsseth Jon P Husby John Geir Stølan Forfall: Per Arild Lyng Malvik Tom Skare Hitra Ann Inger StølhaugOrkdal Inge Svelmo Tydal Møtende varamedlemmer: Lindis H. Aune Hitra Per Walseth Malvik Tormod Slupphaug Orkdal Andre møtende: Arve Slørdahl, nestleder i styret, Sverre B. Midthjell, styremedlem og Arvid Hanssen, daglig leder. Saker til behandling: 001/13-006/13 Arkivsak: 13/46 S.Tr.lag fylkeskommune (leder) Meldal (nestleder) Agdenes Frøya Hemne Klæbu Melhus Midtre Gauldal Selbu Skaun Snillfjord Saksliste 001/13 002/13 003/13 004/13 005/13 006/13 Ressursbruk KonSek Regnskap og årsberetning for 2012 Budsjettforutsetninger/-rammer for 2014 Valg av nytt varamedlem til styret Valg av revisor Strategiplan for KonSek - revidering Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste. Ivar Skei og John Geir Stølan ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder. 18

19 Sak 001/13 - Ressursbruk KonSek Saken behandlet i Representantskapet Møtedato Innstilling til representantskapet Representantskapet tar saken til orientering. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering. Sak 002/13 - Regnskap og årsberetning for 2012 Saken behandlet i Representantskapet Møtedato Innstilling til representantskapet Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2012 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2012 på kr ,03 på følgende måte: Kr ,- på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser. Kr ,03 på konto annen egenkapital. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2012 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2012 på kr ,03 på følgende måte: Kr ,- på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser. Kr ,03 på konto annen egenkapital. 19

20 Sak 003/13 - Budsjettforutsetninger/-rammer for 2014 Saken behandlet i Representantskapet Møtedato Innstilling til representantskapet 1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr Samlet honorar justeres opp med 3,5 % fra budsjett Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2014 innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene. 3. Representantskapet ber styret vurdere behovet for innbyrdes justeringer av honorarene mellom noen av eierkommunene for å sikre en mest mulig rettferdig honorarfordeling og samtidig imøtekomme eventuelle ønsker om økte ressurser fra enkeltkommuner. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr Samlet honorar justeres opp med 3,5 % fra budsjett Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2014 innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene. 3. Representantskapet ber styret vurdere behovet for innbyrdes justeringer av honorarene mellom noen av eierkommunene for å sikre en mest mulig rettferdig honorarfordeling og samtidig imøtekomme eventuelle ønsker om økte ressurser fra enkeltkommuner. Sak 004/13 - Valg av nytt varamedlem til styret Saken behandlet i Representantskapet Møtedato Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Eldbjørg Broholm velges som nytt- og personlig varamedlem for Oddlaug B. Brekken. 2. Kåre Holm velges som personlig varamedlem for Helge B. Bæverfjord. 20

21 Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Eldbjørg Broholm velges som nytt- og personlig varamedlem for Oddlaug B. Brekken. 2. Kåre Holm velges som personlig varamedlem for Helge B. Bæverfjord. Sak 005/13 - Valg av revisor Saken behandlet i Representantskapet Møtedato Innstilling til representantskapet Som revisor for KonSek Midt-Norge IKS for 2013 velges: KomRev Trøndelag IKS. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Som revisor for KonSek Midt-Norge IKS for 2013 velges: KomRev Trøndelag IKS. Sak 006/13 - Strategiplan for KonSek - revidering Saken behandlet i Representantskapet Møtedato Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Represesentantskapet vedtar strategiplan for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Protokoll Sivert Berg fremmet følgende forslag i tillegg til innstillingen: I forbindelse med det videre arbeidet med handlingsplanen oppfordres styret om å gå inn og drøfte noen av problemstillingene som kommer fram i omdømmeanalysen. Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Represesentantskapet vedtar strategiplan for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. 2. I forbindelse med det videre arbeidet med handlingsplanen oppfordres styret om å gå inn og drøfte noen av problemstillingene som kommer fram i omdømmeanalysen. 21

22 22

23 Barnevern - oppdatert status per og gjennomgang av av kontrollutvalgets tidligere behandling av saken. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Orkdal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 020/13 Arvid Hanssen 12/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget har rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Vedlegg Brev fra Torstein Larsen doc Bekreftelse på mottatt brev, datert fra Torstein Larsen Saksutredning Barneverntjenesten i Orkdal, Agdenes, Meldal og Skaun har vært gjenstand for stor oppmerksomhet det siste året, blant annet på grunn av fristbrudd og interne forhold. Kontrollutvalget har gjennom tidligere saker, sak 33 den , sak 3 den og sak 12 den fått tilgang på rapporter og fått oppdateringer fra rådmannen om status. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 12/13 den : 1. Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens informasjon og planlagte videre oppfølging. 2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen så snart rapport fra kartleggingen av arbeidsmiljøet innenfor barnevernstjenesten foreligger. 3. Orienteringen gis i møtet eller i kontrollutvalgets første møte høsten Rådmannen har i e-post av 5.juni opplyst at administrasjonen ikke kan legge frem rapport om kartlegging av arbeidsmiljøet før etter sommerferien. Dette har iflg rådmannen sammenheng med tilleggsbestillingen fra kommunestyret. Som det fremgår av kommunestyrevedtak av , skal kommunestyret ha fremlagt rapport fra Coperio Bedriftshelsetjeneste om resultatet av arbeidet med kartlegging av arbeidsmiljøet innenfor barnevernet. Kommunestyret ba om at også tidligere ansatte måtte intervjues i forbindelse med arbeidet. I samråd med kontrollutvalgets leder er rådmannen innkalt til møtet for å gi opplysninger knyttet til pågående arbeid og svare på eventuelle spørsmål. Assisterende rådmann Steinar Gaustad møter. Kontrollutvalgets leder har signalisert at utvalget i tilknytning til denne saken også diskuterer sin egen behandling av barnevernsaken gjennom flere møter. 23

24 Som vedlegg til saken følger brev stilet til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, datert Brevet er fra kommunestyrerepresentant Torstein Larsen, leder av Orkdal Pensjonistparti. Han anmoder kontrollutvalget om å foreta en gransking av deler av barnevernsaken og administrasjonens behandling av denne. Begrepet granskning blir brukt om noen forhold som kontrollutvalget blir bedt om å undersøke eller tar intiativ til på egen hånd. Bare kommunestyret kan pålegge kontrollutvalget å igangsette granskning. Ofte blir begrepet brukt for å understreke at en ønsker å komme «helt til bunns» i en sak. Granskning blir gjerne forklart som en utredning hvor formålet er å avklare faktiske forhold og analysere årsaker, herunder om det er begått feil av en eller flere enkeltpersoner. Noen granskningsoppdrag omfatter også en vurdering av eventuelt ansvar på individnivå. Kontrollutvalget ble i sak 12/13, den , gjort kjent med at et stort flertall av kommunestyret den nedstemte et forslag fra T.Larsen om å foreta gransking i barnevernssaken. (3 stemte for gransking) Revisjonsressursene for 2013 er bundet opp i regnskapsrevisjon og bestilte prosjekter innenfor selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan, dersom det blir aktuelt med gransking i inneværende år, søke kommunestyret om økt budsjettramme. Omprioritering i forhold til revisjonsarbeid som er bestilt eller forskuttering av ressurser for 2014 kan også være mulige løsninger. Dette må i så fall skje i forståelse med Revisjon Midt-Norge eller kontrollutvalg fra andre kommuner. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalget må i tilknytning til denne saken selv vurdere om det har fremkommet nye opplysninger gjennom brevet fra T. Larsen eller fra andre som gjør at gransking er aktuelt. I dette inngår også en gjennomgang av kontrollutvalgets tidligere egne vurderinger. Dersom gransking er aktuelt bør tidspunkt for gjennomføring vurderes og eventuell ny finansiering avklares. Kontrollutvalget må i sitt vedtak ta stilling til anmodning om granskning. 24

25 Orkanger, 10. mai 2013 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim Anmodning om gransking. På vegne av meg selv som representant i Orkdal kommunestyre sender jeg denne anmodningen. I følge Kontrollutvalgsboken er dette en rett jeg har, men jeg er klar over at jeg som enkeltrepresentant ikke kan pålegge Kontrollutvalget oppgaver. Men når jeg sender denne begrunnede anmodningen, da bør utvalget ta stilling til dette. Kontrollutvalget kan på eget initiativ iverksett gransking. Derfor denne henvendelsen. Og det hadde vært opplysende om utvalget begrunnet ev avsalg om gransking. Undertegnede fremmet i siste kommunestyremøte følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber Kontrollutvalget foreta en gransking av den såkalte referatsaken. Dette med bakgrunn i de sprikende opplysningene som er fremkommet fra rådmannen, tidligere og nåværende ansatte og foreldre. Kommunestyret ber Kontrollutvalget prioritere dette oppdraget. Forslaget fikk kun min og Høyres to stemmer, og falt. Dette forslaget var gjengitt i saksforelegget til Kontrollutvalget i sak 12/2013. Kontrollutvalget fant i likehet med flertallet i kommunestyret ingen grunn til gransking og fattet i stedet følgende enstemmige vedtak. Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens informasjon og planlagte videre oppfølging. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen så snart rapport fra kartleggingen av arbeidsmiljøet innenfor barnevernstjenesten foreligger. Min henvendelse er bakgrunn i at det har vel sjelden eller aldri forekommet en sak i Orkdal kommune som har avstedkommet så mye negativ presse, og slik omtale blant kommunens innbyggere. Påstand står mot påstand. Dette kan ikke kommunen og tjenesten leve med. På nettsiden til Kontrollutvalget for Orkdal kommune står følgende: Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at innbyggerne og øvrig interessenter har tillit til Orkdal kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyret intensjoner og vedtak. 25

26 Slik som denne saken fremstår i dag så kan man ikke si at innbyggerne og øvrig interessenter har tillit til Orkdal kommune. Kontrollutvalget bør ta grep og følge dette opp. På samme nettside står også følgende: Kontrollutvalget skal sikre at politiske vedtak i Orkdal kommune følges opp. Kommunestyret har fattet følgende vedtak: Det skal gjennomføres en ekstern arbeidsmiljøkartlegging. Tidligere ansatte skal intervjues. Dette har ikke pr. dato skjedd selv om fristen var ut april måned. På direkte spørsmål kunne ikke rådmannen forklare dette. Både tidligere ansatt og nåværende ansatte reagerer på dette. Det samme gjør mange av kommunens innbyggere. Dette er derfor en klar grunn til at kontrollutvalget bør iverksette gransking. I Kontrollutvalgets Årsmelding for 2012 står følgende presisert: I juni 2009 ble kommuneloven endret og 1, Lovens formål, fikk tillagt en ny setning: Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.endringen trådte i kraft 1. juli Kontrollutvalget har i 2012 ikke gjennomført spesielle kontroller knyttet til etikk. Behandling av varslerne i kommunen handler mye om etikk. Kontrollutvalget kjenner sikkert til dette. En av varslerne ble samme dag som hun kom tilbake fra lang sykemelding, innkalt til møte som skulle klargjøre hennes videre stilling i kommunen. Flere politiker reagerte på at møtet skulle avholdes med advokater til stede. Det er ikke snakk om oppsigelse, sa assisterende rådmann i pressen. Men det var det som skjedde. Varsleren fikk tilbud om å si opp frivillig. Hun gjorde det ikke. Men dette gikk hardt inn på henne. Sett i lys av kommunens vedtatte arbeidsgiverpolitikk, er dette akseptabel etikk? En klar granskingsårsak for Kontrollutvalget. Sykemeldingene florerer fremdeles. 29 % i april. Men med håp om bedring i mai. Kontrollutvalget vedtok nettopp følgende: Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens informasjon og planlagte videre oppfølging, Er man det når man vet at status i barnevernet er følgende: At kommunen har full hyre med å drive barnevernstjenesten etter loven. Det forebyggende arbeidet er for lengst nedprioritert og samarbeidskommuner er frustrerte over total mangel på informasjon. Samarbeidskommunene sier følgende iflg. NRK. Sektorsjef for Helse og oppvekst i Meldal kommune, Eindride Einum, etterlyser informasjon. Han er samtidig bekymret for at barnevernet over lengre tid har vært fraværende i det forebyggende arbeidet i kommunen. Han frykter konsekvensen er at barn ikke får den hjelpa de har krav på. Møtene med barnevernet har blitt flytta og flytta og flytta, sier han. Vi kjenner ikke til siste status for barnevernet i kommunen vår. Vi vet hverken antall saker, eller status for nye og pågående saker, sier en kritisk kommuneleder i Agdenes, Line Raustein. Dette må være en svært vektig grunn til å iverksette gransking. 26

27 Nåværende leder av barnevernet, Anne Løkstad, sier at saker blir liggende på grunn av sykefraværet. Vi må prioritere kun lovpålagte oppgaver, noe som igjen går ut over det forebyggende arbeidet, og hun er spent på hva dette medfører for brukerne. Hun har nå sagt opp sin stilling og anbefaler at man lyser denne ut. Og da ønsker man kompetente søkere med erfaring i fra barnevernet. Dette har flere politikere uttalt tidligere, men rådmannen ville det annerledes. Og resultatet av dette begynner å avtegne seg. En trist utvikling. Dette er også noe Kontrollutvalget bør se på. Med vennlig hilsen Torstein Larsen Kommunestyrerepresentant Leder for Orkdal Pensjonistparti. 27

28 Torstein Larsen 7300 ORKANGER Vår saksbehandler: Arvid Hanssen, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 12/ Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Bekreftelse på mottatt brev, datert , fra kommunestyrerepresentant Torstein Larsen Det bekreftes at brevet er mottatt per e-post Brevet ble videresendt til kontrollutvalgets faste medlemmer samme dag. Kontrollutvalget har sitt neste møte Som du er kjent med er det kontrollutvalget som organ som tar stilling til om og eventuelt på hvilken måte de vil følge opp og behandle mottatte henvendelser. Det er kun kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver. Ditt brev vil bli fremlagt for kontrollutvalget og behandlet i møtet den Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Arvid Hanssen daglig leder Kopi til: Kontrollutvalgets leder Ordfører Besøksadresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Postadresse: Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Telefon: Bank: Telefaks: Org.nr:

29 Tilsynsrapport - Forebyggende behandling av feil- og underernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Orkdal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 021/13 Arvid Hanssen /107-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken tas til orientering. Vedlegg Rapport etter tilsyn ernæring.pdf Vedlegg rapport etter tilsyn ernæring.pdf Lukking av avvik etter tilsyn ernæring.doc Saksutredning Kontrollutvalgets sekretariat viser til samling for kontrollutvalg den der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Kontrollutvalget i Orkdal har også tidligere vært opptatt av at tilsynsrapporter blir lagt frem politisk. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Orkdal kommune, innenfor hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun, når det gjelder arbeide med å forebygge og behandle underernæring. Endelig rapport, datert , samt brev fra Orkdal kommune, datert , vedrørende lukking av avvik følger som vedlegg til saken. Tilsynet avdekket følgende forhold: Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at det foretas en dokumentert og systematisk kartlegging og identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter i sykehjem og hjemmetjenesten. Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte tilsynsrapport for utfyllende informasjon om tilsynet, samt kommunens tilbakemelding. Orkdal kommune utarbeidet en plan for lukking av avvik innen fristen som var satt. Planen ble godkjent av fylkesmannen. Som det fremgår av Orkdal kommunes brev til fylkesmannen, datert , er det satt i gang en omfattende prosess for å lukke avviket og sikre gode rutiner på området. Administrasjonen er invitert til behandlingen av saken og kan svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. 29

30 Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget saken og dermed rapporten og kommunens tilbakemelding til orientering. Som et ledd i tilsynsarbeidet kan kontrollutvalget vurdere en oppfølging gjennom en orientering fra administrasjonen eller bestilling av en revisjinsgjennomgang på et senere tidspunkt. Dette må prioriteres i forhold til andre tilsynsområder. 30

31 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Siri Ramberg Stav Sosial - og helseavdeling Innvalgstelefon Vår ref. (bes oppgitt 2012/ Deres ref. Vår dato Deres dato ved svar) Orkdal kommune Kommunesenteret 7300 ORKANGER Oversendelse av endelig rapport etter tilsyn med Orkdal kommune forebygging og behandling av feil- og underernæring i sykehjem og hjemmetjenesten Vedlagt følger endelig rapport etter tilsyn, der faktiske feil er rettet opp. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber Orkdal kommune sende inn en plan for hvordan avviket skal lukkes. Det betyr at kommunen må iverksette tiltak som bidrar til at ny praksis iverksettes innenfor de områder det er påpekt avvik. Plan for hvordan mars kommunen skal lukke avvik bes sendes Fylkesmannen innen 1. Fylkesmannen kan bidra med råd og veiledning i prosessen om det er ønskelig. Tilsynet avsluttes fra Fylkesmannens side når kommunens plan for lukking av avvik er godkjent. Med hilsen Jan Vaage fylkeslege Dette (e.f.) dokumentet Siri Ramberg Stav seniorrådgiver er elektronisk vedlegg : Endelig rapport Ernbetsledelse og administrasjonsstab Kommunal- og samordningsstab godkjent og har derfor ingen signatur. etter tilsyn Justis- og beredskapsavdeling Landbruk og bygdeutvikling Miljøvemavdeling Oppvekst- og utdanningsavdeling Soslal- og helseavdeling Telefaks Organisasjonsnummer: E-post: Internett:

32 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Endelig rapport fra tilsyn med forebygging og behandling av feil- og underernæring hos eldre sykehjem og hjemmetjenesten ved Orkdal Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksom heten: kommune Postboks 83, 7301 Orkanger Birgitte Mørch Sammendrag Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: innen de Identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos eldre personer som er brukere av sykehjem og hjemmetjenesten. Oppfølging av brukere i sykehjem og hjemmetjenesten for å forebygge og behandle underernæring. Avvik: Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at det foretas en dokumentert og systematisk kartlegging og identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter i sykehjem og hjemmetjenesten. Dato: Siri Ramberg revisjonsleder Stav Hilde Bøgseth revisor 1 32

33 Innhold Sammendrag 1 Innledning 3 Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet 3 4 omfattet 4 Funn 4 Regelverk 5 Vurdering av virksomhetens styringssystem 5 Dokumentunderlag 6 Deltakere 6 ved tilsynet 2 33

34 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Orkdal kommune i perioden Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helseetter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og omsorgstjenesten 2. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres og andre undersøkelser. ved granskning av dokumenter, ved intervjuer Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 2. Beskrivelse Orkdal kommune av virksomheten har siden av - spesielle forhold vært organisert som en to-nivå kommune. Orkdal helsetun er Orkdal kommunes sykehjem. Til sammen har sykehjemmet 117 plasser. Sykehjemmet er delt inn i grupper, der gruppeledere har det daglige ansvaret for beboerne og personalet på sin gruppe. Til sammen er det 8 slike grupper. Sykehjemmet har 87 plasser for langtidsopphold, 8 plasser for rehabilitering, 6 korttidsplasser, og 16 plasser i avdeling for aldersdemente, der 1 av plassene er beregnet til korttidsopphold. Kjøkkenet på Orkdal helsetun leverer all mat til beboerne. tilknyttet kjøkkenet som bistår beboerne under måltidene Det er fire ansatte i ukedagene. Hjemmetjenesten i kommunen tar hånd om et bredt spekter av tjenester herunder hjemmehjelp og hjemmesykepleie samt middagsombringing. Tjenestene utmåles etter en kartlegging av hjelpebehov. Hjemmetjenesten er delt i 2 soner, Orkanger og Fannrem. 3 34

35 Hjemmetjenesten samarbeider med Orkdal Frivilligsentral. Blant annet bidrar frivillighetssentralen med å handle matvarer til brukere samt sørger for middagsombringing fra kjøkkenet på Orkdal helsetun. Det kan leveres middag inntil 7 dager i uka. Tjenesten er underlagt behovsvurdering av hjemmetjenesten. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer 12 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Sluttmøte under revisjonsbesøket er ble avholdt Hva tilsynet omfattet Identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos eldre personer som er brukere av sykehjem og hjemmetjenesten Oppfølging av brukere i sykehjem og hjemmetjenesten for å forebygge behandle underernæring. og 5. Funn Det ble avdekket et avvik under tilsynet: Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at det foretas en dokumentert og systematisk kartlegging og identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter 1 sykehjem og hjemmetjenesten. Avviket er basert på følgende myndighetskrav: Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1, jf. 4-1 Kvalitetsforskriften 3 Forskrift om internkontroll 4. Helsepersonelloven 16 og

36 Avviket baseres på følgende observasjoner: Kommunen har nylig utarbeidet skriftlige prosedyrer på området, men disse er i liten grad kjent og følges ikke av de ansatte. Kommunen har PPS ( prosedyrer for praktisk sykepleie, nettbasert ) men den synes å være lite implementert i tjenestene Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring er ikke gjennomgått og er lite kjent av pleiepersonalet Det er ikke foretatt en vurdering av hvor det er risiko for svikt. Det er ikke vurdert kompetansebehov for tjenesteutøvelsen. Det meldes ikke avvik i avvikssystemet på dette området. Det er ikke system for å innhente erfaringer fra brukerne på dette området. Gjennomgang av journaler viser at kvaliteten på dokumentasjon ikke tilfredsstiller kravene til god dokumentasjon. Det foreligger ikke helhetlig pasientjournal for sykehjemmet, legene fører journalnotater delvis i Gerica og delvis i egen papirjournal. Det fremgår ikke klart hvilke opplysninger som skal føres hvor, og det er ikke laget rutiner for dette. I hjemmetjenestene kveldene. Tjenesten føres det bare delvis fortløpende journal i helger og er basert mye på muntlig kommunikasjon. 6. Regelverk Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgtjenestene Forskrift om verdig eldreomsorg (verdighetsforskriften) Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Helsepersonelloven Forskrift om pasientjournal IS Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av underernæring og behandling 7. Vurdering av virksomhetens styringssystem Kommunens ledelse for at virksomheten derigjennom å sikre at styringssystemet skal gjennom sine styringssystemer/sin internkontroll sørge drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, for forsvarlig drift. Som det går fram over har tilsynet avdekket i kommunen ikke benyttes fullt ut. Orkdal kommune har innført balansert målstyring som et felles ledelsessystem som gir oppdatert og balansert styringsinformasjon både til enhetsleder og rådmannsnivå. Det er felles for hele kommunen og skal gi tilbakemelding på hvor godt kommunen oppfyller felles mål både på enhetsnivå og på kommunen som 5 36

37 helhet. Det har etablert et elektronisk kvalitets og avvikssystem. Innenfor områdene ernæring og kosthold er det ikke meldt avvik. Kommunen har utarbeidet egne prosedyrer som gjelder ernæring men disse er ikke tatt i bruk. 8. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Liste over ansatte Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 11 journaler fra sykehjemmet og hjemmetjenesten Prosedyrer omhandlende kost og ernæring Hovedkort ved bruk under innkomstsamtaler Mal for pårørendesamtaler Legejournalnotater Stillingsbeskrivelse for gruppeleder Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag: Varsel om tilsyn sendt Diverse e-poster mellom Fylkesmannen og Orkdal kommune under planlegging av tilsynet 9. Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funks'on Ingrid Aunemo stillin på åpningsmøte Å nin smøte Interv"u og Sluttmøte Leder for sykehjemmet Anne Lise Solberg Leder for hjemmetjenesten Åse Botten Gruppeleder Kine B Nebb Sykepleier Mari Fagerli Gruppeleder Kari Mette Tove Nilsen Blåsmo Hjelpepleier hjemmetjenesten Tilsynslege Jorunn Ofstad Sykepleier Tone Svein Rørvik Olav Ustad hjemmetjenesten sykehjem lanke Engseth sykehjem Hjelpepleier Gunnar Elisabeth hjemmetjenesten Ansvarlig Sykepleier Hjelpepleier sykehjemmet sykehjem kjøkken hjemmetjenesten sykehjern 6 37

38 Grethe Metliaas Rådmann Birgitte Mørch Enhetsleder Fra tilsynsmyndighetene hjemmetjenesten deltok: Hilde Bøgseth, seniorrådgiver/ jurist Merete Bondø, rådgiver Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver - revisor - revisor - revisjonsleder 7 38

39 Side 1 av 3 Orkdal kommune Orkdal helsetun Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse Saksbehandler 2012/ Prosjektnr.: Ingrid Fagerli, tlf Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Lukking av avvik etter tilsyn med forebygging og behandling av feil- og underernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten Viser til rapport etter tilsyn i perioden som beskriver avvik innenfor området forebygging og behandling av feil- og underernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Avvik: «Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at det foretas en dokumentert og systematisk kartlegging og identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter i sykehjem og hjemmetjenesten» Orkdal Kommune utarbeidet en plan for lukking av avvik datert Planen ble godkjent av Fylkesmannen Planen inneholdt mål og delmål for prosedyrer, helhetlig pasientjournal, avvikshåndtering, kompetanseplanlegging og opplæring m.m. Under beskrives hvordan tiltakene er iverksatt og utarbeidede prosedyrer følger vedlagt. Det var utarbeidet prosedyrer for å kartlegge underernæring hos eldre i Orkdal kommune, men disse var lite kjent blant de ansatte. Mål: Alle ansatte ved Orkdal Helsetun og hjemmetjenesten skal kjenne til disse 4 punktene: 1. Prosedyrer i kvalitetssystemet 2. PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten 3. Nasjonalfaglige retningslinjer for forebygging av behandling av underernæring 4. Hvordan en melder avvik elektronisk avvikshåndtering Felles tiltak Orkdal Helsetun og hjemmetjenesten: Det er gjennomført to dager med opplæring, der ansatte i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun har fått orientering om prosedyrene, nasjonalfaglige retningslinjer, samt internundervisning om ernæring til eldre i institusjon og hjemme. Hengt opp lister med navn på alle ansatte der de krysser av disse 4 punktene etter hvert som de mener de har fått tilstrekkelig opplæring/blitt godt nok kjent med prosedyrene/retningslinjene/ avvikssystemet. Møte med tilsynslegene for en presentasjon av avviket. Konklusjon: Opplæring i fagsystemet Gerica på Orkdal Helsetun. I tillegg ble det avtalt å arrangere to faste samarbeidsmøter pr. år. Gruppeleder/fagkoordinator har vært tilgjengelig for opplæring til hver enkelt gruppe (og ansatt) Postadresse Orkdal kommune Postboks ORKANGER Besøksadresse Orkdal helsetun, Fannremsvn. 22, 7320 Fannrem Telefon Bankkonto Organisasjonsnr E-postadresse:

40 Orkdal kommune Side 2 av 3 Vår dato Vår referanse 2012/ Alle punktene er gått igjennom på avdelingsmøter Tilført flere punkter vedrørende ernæring i malen i Gerica for førstegangsbesøk/innkomstsamtale, som måling av BMI og screeningsspørsmål der vi får en pekepinn på om pasienten er feil-/og eller underernært Tiltak hjemmetjenesten: Kartleggingsbesøk/førstegangsbesøk av alle nye brukere av hjemmetjenesten innen 3 dager (i følge HPH) Det er alltid en sykepleier som utfører kartleggingsbesøk/førstegangsbesøk (tilstrekkelig kompetanse) Eget skjema for kartleggingsbesøket benyttes (i hht utarbeidet mal i fagsystemet Gerica) Sykepleier vurderer og setter inn evt. tiltak Ny samtale med bruker etter 8 uker, 8 ukers samtale og deretter en gang pr år (foretas av primærkontakt) Avdekkes det fare for underernæring eller er det underernæring hos en bruker vil denne brukeren følges tettere opp (vekt, drikkeliste, matinntak, legekontroll) Kontinuerlig/fortløpende dokumentasjon og evaluering av tiltak i Gerica fagjournal Tatt i bruk punkt ernæring aktivt i Gerica Oppnevnt ressursperson innenfor ernæring for hjemmetjenesten Hatt to dager med opplæring av tannpleier fra tannhelsetjenesten Brukerundersøkelse gjennomføres mai/juni 2013 Tiltak Orkdal Helsetun: I innkomstsamtalen ligger det spørsmål relatert til ernæring + screeningsspørsmål for å kartlegge pasienten. Det avdekkes i løpet av denne samtalen om pasienten er eller i fare for underernæring ved innleggelse. Måling av høyde og vekt på alle pasientene som kommer inn på Orkdal helsetun Tatt i bruk kostregistreringsskjema i 3 døgn som viser oversikt over kaloriinntak pr. døgn Setter inn tiltak etter en individuell vurdering, som ønskekost, næringsdrikke, tilrettelegging av måltidet og lignende Opprettet Gerica-ansvarlig/-kontakt på hver gruppe (8stk) for at den enkelte ansatt skal ha lettere tilgang til «superbruker» Opplæring av «superbrukerne» på gruppene for å sikre lik praksis på dokumentasjon. Med fokus på opplæring og løpende oppdatering ønsker vi å bidra til bedre pasientsikkerhet, samt en mer trygghet og kvalitet på dokumentasjonen blant de ansatte. Vi har 2 sykepleiere som er ressurspersoner på området ernæring på Orkdal Helsetun. Brukerundersøkelse for Orkdal Helsetun gjennomføres høsten

41 Orkdal kommune Side 3 av 3 Vår dato Vår referanse 2012/ Orkdal Helsetun og Hjemmetjenesten i Orkdal har i perioden etter tilsynet hatt stor fokus på å forbedre rutinene for dokumentasjon og har gjennomført en omfattende opplæring for å sikre og øke kvaliteten med forebygging og behandling av undernæring. Med hilsen Orkdal kommune Orkdal helsetun Ingrid Fagerli Konst. enhetsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Vedlegg: Prosedyrebeskrivelse «Ernæring, kartlegging og oppfølging Innkomstmal med screeningspørsmål (Orkdal Helsetun) Sjekkliste 3. dags besøk av sykepleier (Hjemmetjenesten) Kostregistreringsskjema 41

42 Møteplan 2. halvår Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Orkdal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 022/13 Arvid Hanssen 033, &17 13/97-4 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalgets resterende møter i 2013 avvikles kl på følgende datoer: 12.september, 31.oktober og 5.desember. 2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre datoer. Saksutredning For å kunne planlegge og gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet. Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er ønskelig. Sekretariatet har ut fra tidligere erfaringer, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn noen foreløpige stikkord. Det er foreslått 3 møter høsten 2013, som det budsjettmessig er tatt høyde for. Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret. Sekretariatet har satt opp noen datoer, der vi også har koordinert i forhold til avvikling av møter i andre kontrollutvalg, da både sekretær og oppdragsansvarlig revisor har ansvar for flere kommuner. I tråd med ønsker fra kontrollutvalget foreslås torsdager, med møtestart kl Kontrollutvalget må vurdere oppsatte dager ut fra de enkelte medlemmenes øvrige aktivitet. Utvalget kan i møtet, eller løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer. Følgende møteplan for kontrollutvalget foreslås for høsten 2013: August September Oktober Kommunestyret Kontrollutvalget November Desember 20. Andre arrangement: KonSek-samling for kontrollutvalg Quality Hotell, Tiller, 15.oktober

43 Saker det kan være aktuelt å sette opp i høst: 12.september 2013 Selskapskontroll drøftinger om videre prioriteringer. (Invitere gruppeledere?) Drøftinger budsjett 2014 for kontrollutvalget. Barnevern 31.oktober 2013 Plan for selskapskontroll Status regnskapsrevisjon 2013 Orkdal kommune. Budsjett 2014 og økonomiplan for kontrollutvalget. 5.desember 2013 Erfaringer med kontrollutvalgsarbeidet så langt i perioden. Møteplan for kontrollutvalget 1.halvår Bestilling av forvaltningsrevisjon? Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter høsten Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling ovenfor. Det kan bli behov for ekstra møter utenom oppsatt møteplan, dersom det kommer opp saker som krever rask behandling. 43

44 Eventuelt Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Orkdal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Arvid Hanssen 033, &17 13/97-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. 44 Saksnr 023/13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 20.06.2013 kl. 13:00 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Tormod S.Slupphaug,leder Nils

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/83 Møtedato/tid: 04.06.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Møteprotokoll - Representantskapet Møtedato/tid: 25.04.2016 kl 10:00 11:30 Møtested: Quality Hotel Panorama Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk Berit Flåmo Jahn Harry Kristiansen Vibeke Mehlum Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

Møteprotokoll - Styret

Møteprotokoll - Styret Møteprotokoll - Styret /tid: 25.03.2014 kl. 15:15 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Quality Hotel Panorama Oddlaug B. Brekken, leder Arve Slørdahl Helge

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 28.11.2013 kl. 13:00 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Saker til behandling: Rådhuset, formannskapsalen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.09.2013 kl. 13:00 17:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Tormod S. Slupphaug, leder Nils

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.01.2015 kl. 13:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rosenvik, møterom Raudhaamarn. Tormod S. Slupphaug,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 06.11.2014 kl. 13:00 17:45 Møtested: Helsetunet kl 13.00, Rådhuset fra kl 14.30 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Tormod S. Slupphaug,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 09.05.2012 kl. 17:00 18:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per Walseth,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 11.12.2012 kl. 13:00 15:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.04.2015 kl. 13:00 15:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, lille kommunestyresal Tormod S. Slupphaug, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 07.02.2012 kl. 13:00 16.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen. Tormod Solem Slupphaug, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 17.01.2012 kl. 18:00 22:15 Møtested: Møtende medlemmer: Formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite, nestleder Ane Bondahl Marit

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 24.02.2015 kl. 09:00 12:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhus 2, Storkleppen Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Arkivsak: 16/152 Møtedato/tid: 17.11.2016 Kl 09:30 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ann Karin Haugen, leder Helge A. Halvorsen,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.02. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 08.12.2015 kl 12:00-15:20 Møtested: Rådhuset Orkdal Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng. Sak 33-37, til

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 17.06.2013 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset; formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Astrid Skretting, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 07.12.2015 kl 17:00-20.00 Møtested: Formannskapssalen. Møtende medlemmer: Randi Eikevik Jahn Harry Kristiansen Kerstin Leistad Erling Foss

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 04.12.2014 kl. 09:00 12:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset; Formannskapssalen Sivert Arne Selvli,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møtedato/tid: 24.11.2016 kl 09:00 11:30 Møtested: Storkleppen, rådhus 2 Møtende medlemmer: Lars Græsli, leder Toralf Øverås, nestleder Heidi Synnøve Lien

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 12/160 Møtedato/tid: 10.12.2012, kl. 14:00 Møtested: Deltagere: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 26.6.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 7.5.2015 Varighet: 11.00 13.00 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Fet kommune. Virksomhetens adresse: Postboks 100, 1901 Fetsund Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 09.11.12 Kontaktperson

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Virksomhetens adresse: Larkollveien 9, 1570 Dilling Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-8.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: kommunalsjef Sigrun

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 KONTROLLUTVALGET I MALVIK KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/16 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2015 KONTROLLUTVALGET I MALVIK KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/16 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2015 KONTROLLUTVALGET I MALVIK KOMMUNE Vedtatt i sak 5/16 i kontrollutvalgets møte den 23.2.2016. 2 Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 4 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Møteprotokoll - Styret

Møteprotokoll - Styret Møteprotokoll - Styret /tid: 27.03.2015 kl. 10:00 12:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Quality Hotel Panorama Oddlaug B. Brekken, leder Arve Slørdahl Anne Sophie Hunstad Helge

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Virksomhetens adresse: Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.08.2013 7.01.2014

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 07.11.2011 kl. 09:30 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Susanne Nilsen, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.12.2012 kl. 17:00 18:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Walseth Per-Arild Lyng Arild

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 12.06.2017 kl 17:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer: Randi Eikevik, leder Jahn Harry Kristiansen, nestleder Kerstin Leistad

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune /tid: 16.09.2014 kl. 08:30 10:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannsapssalen, rådhuset Atle-Ingar Kjelstad, leder Odd

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 20.01.2014 kl. 17:00 19:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Walseth, leder (Sak 1 og

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 27.11.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.09.2014, kl. 14:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Møterom 1, rådhuset Tom Skare, leder Lindis Heggvik

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 13.11.2012 kl.09:00 12:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 13.02.2013 kl. 09:00 14.35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, rådhuset Johan G. Foss,

Detaljer

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.02. 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Kontrollutvalgsmøte Møtested: Høylandet kommunehus, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 19.03.2014 kl. 09:00 13:45 Møtested: Rådhuset, møterom A. Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Johan G.Foss, leder Jarl

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 10.11.2011 kl. 16:00 18:30 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Ivar Skei,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 29.11.2016 kl 17:00-19:00 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer: Randi Eikevik, leder Jahn Harry Kristiansen, nestleder Kerstin Leistad

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 26.04.2017 kl 17:00-19:15 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer og varamedlemmer: Randi Eikevik, leder Jahn Harry Kristiansen, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 04.12.2012 kl. 18:00 22:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Vedlegg: - TILSYN I BARNEVERNET VÅR LUKKING AV AVVIK - OPPFØLGING AV TILSYN MED HEMNE KOMMUNE, BARNEVERNTJENESTEN FOR

Vedlegg: - TILSYN I BARNEVERNET VÅR LUKKING AV AVVIK - OPPFØLGING AV TILSYN MED HEMNE KOMMUNE, BARNEVERNTJENESTEN FOR KonSek Midt-Norge IKS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 08/756-21 025 F40 &58 HK/RÅD/ERO 29.11.2012 Vedlagt ligg etterspurte dokumenter. Med vennlig hilsen Hemne kommune Eva Randi Oldervik

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 27. januar 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 17/14 Møtedato/tid: 18.01.2017 Kl 09:00 Møtested: Rådhuset, gamle formannskapssal Møtedeltakere: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 21.11.2013 kl. 09:00 12.10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhus 2, Storkleppen Kari Slungård, leder

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08.02. 2016 Møtetid: kl. 09.00 12.00 Møtested: Grong kommune, kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Faste medlemmer Personlige varamedlemmer Fra utvalget møtte:

KVÆFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Faste medlemmer Personlige varamedlemmer Fra utvalget møtte: KVÆFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.3.2010 Varighet: 1030 1315 Møteleder: Sekretær: Børre Kristiansen Martin S. Krane Faste medlemmer Børre Kristiansen Jakob

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 5 Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: 3127, Rådhuset Dato: 02.12.2010 Tid: 12:45-15:15 Arkivsak: 428/2010 (KonSek) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 26.11.2012 kl. 09:00 10:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli,

Detaljer

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019 Gjemnes kommune Vedtatt av Gjemnes kontrollutvalg 20.9.2017, sak 25/17 1. INNLEDNING Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 er Gjemnes

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer