God lesning! Helsesjefen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God lesning! Helsesjefen"

Transkript

1

2 2013 det andre året med Samhandlingsreformen! I 2012 gikk startskuddet for Samhandlingsreformen, en stor nasjonal helse- og omsorgsreform som skal gradvis innføres over flere år. Året 2013 er altså det andre året i reformen og det går fortsatt bra i Sarpsborg. De utskrivningsklare pasientene kommer ut av sykehuset og får et forsvarlig tilbud i kommunen. Enten kommer de hjem eller innom en kortidsplass. Det er svært få overliggerdøgn i året som har gått. Når det gjelder medfinansiering ligger vi per i dag an til et forbruk i 2013 på ca 2 mill mindre enn det som er stipulert. I 2013 opprettet vi øyeblikkelig hjelp senger, først var 4 senger en del av de 19 plassene på Helsehuset, senere ble det etablert 6 nye plasser. I bystyret 13. juni 2013 vedtok bystyret å kjøpe Sarpsborg sykehus til vårt nye og fremtidsrettede Helsehus. Dette er veldig bra og tilbakemeldinger fra innbyggere og fagfolk roser kommunen for dette. Ordføreren har sagt at vi skal etablere norges beste Helsehus her det har vi muligheten for med dette bygget. natt, hele året er de på plass for å hjelpe og bistå innbyggere som har behov for tjenester. Vi ser framover, vi skal være offensive og vi skal bli blant de beste når det gjelder Samhandlingsreformen. Kommunen har fått mye positiv omtale av satsingen og vi har vært etterspurte i forhold til ulike konferanser og kurs for å fortelle om vår satsing. Dette er god omdømmebygging! Med systematisk planlegging og utvikling av tjenester for innbyggerne skal vi ruste oss til å møte fremtidens helseutfordringer. Mye er bra i Sarpsborg! og enda bedre skal det bli! God lesning! Helsesjefen I alle deler av vår tjeneste står kvalitet og kompetanse sentralt. Den systematiske kompetansehevingen har fortsatt i året som har gått. Det kan forekomme feil og avvik i våre tjenester. Et systematisk arbeid med åpenhet rundt klager og avvik der alle drar lasset sammen, er viktig i forbedringsarbeidet. Alt kvalitetsarbeid er tuftet på gode verdier og holdninger. Brukerundersøkelser benyttes i de ulike tjenestene for å få fakta om brukernes opplevelser og erfaringer. Det er jevnt over gode resultater av brukerundersøkelsene. Resultatene er nyttig informasjon som brukes i vårt forbedringsarbeid. Prosjektet e-senior startet opp i 2013 med 25 hjemmeboende eldre. Målet er å gjøre det enklere og tryggere for eldre i eget hjem ved bruk av ny teknologi. Det blir spennende å følge videre. I årsrapporten kan du lese mer om de ulike tiltakene og tjenestene vi gir innbyggerne. Det utføres et imponerende arbeid av de ansatte i våre helse- og omsorgstjenester. Hver dag, hver Øivind W. Johansen helsesjef

3 Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal opprette egne plasser for øyeblikkelig hjelp pasienter hvor tilstanden ikke tilsier behov for sykehusinnleggelse. Disse plassene fullfinansieres gjennom 50% fra staten og 50% fra helseforetaket. Vi opprettet fire plasser fra januar 2013 ved Sarpsborg helsehus. Antallet plasser vil utvides etter hvert. Det foreligger en avtale med Rakkestad kommune og samdrift på disse plassene. smertelindring. 68% av pasientene ble utskrevet til hjemmet etter behandling, mens 21% ble innlagt på kommunal korttidsplass. Bare 10% av pasientene ble videresendt til sykehuset. Evaluering av de enkelte opphold viser at 88% av pasientene ville blitt behandlet i sykehus uten et kommunalt tilbud. Totalt har det vært behandlet 92 pasienter, hvorav 5 fra Rakkestad og 87 fra Sarpsborg. Gjennomsnittlig liggetid er 3,8 døgn. Ca. 80% av pasientene har vært 67 år eller eldre. Hovedvekten av behandlinger gitt ved øhjelpsplassene går på legemiddelbehandling, intravenøs væskebehandling eller mobilisering/ Foreløpige tall (januar 2014) viser et mindreforbruk for Sarpsborg kommune i forhold til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Totalt har kommunen betalt inn ca. 57,2 mill akonto for Forbruket for 2013 viser en beregnet kostnad på ca. 54,7 mill. Til tross for at tallene ikke er ferdig kvalitetssikret kan vi erfaringsmessig anslå et mindreforbruk på i overkant av 2 mill. Foreløpige tall for kostnad per innbygger for Sarpsborg er 1021 kr. Dette er 2% lavere enn landsgjennomsnittet, men 6,5% høyere enn kommuner med mer enn innbyggere. Totalt sett ligger vi ann til en kostnadsøkning i overkant av 1 mill i forhold til Kommunen har satset mye på forebyggende tiltak rettet mot kronikere og eldre. For denne gruppen viser foreløpige tall et mindreforbruk kontra 2012 på rundt Dette kan tyde på at de kommunale tiltakene har ønsket effekt, spesielt med tanke på at andelen eldre (>66 år) er økende og det er ingen endringer innenfor kronikergruppene. Kommunen er pålagt å betale for pasienter som er utskrivningsklare, men som kommunen ikke kan ta hjem. Totalt betalte vi for 31 overliggerdøgn i 2013.

4 Pasientkoordinator har vært i kontakt med 1402 utskrivningsklare pasienter ved sykehuset i Dette er en økning på 13,2% fra Av disse pasientene var det 36% som hadde behov for heldøgns pleie etter oppholdet på sykehuset, en nedgang fra 2012 hvor det var 40%. Dette indikere et høyere press på våre hjemmetjenester, men kan også si noe om en økende kompetanse innenfor disse tjenestene som gjør at de takler pasienter med økte behov. Gjennomsnittlig liggetid for utskrivningsklare pasienter har gått ned med nesten 1 døgn fra 2012 til Økt utskrivningstakt fra sykehuset medfører økt press på kommunale tjenester. De pasientene som er i behov av bistand fra pasientkoordinator er i hovedsak over 60 år (90%). Faktaboks pasientkoordinator Antall pasienter totalt 1402 Antall pasienter over 60 år 1261 Antall liggedøgn totalt Gjennomsnittlig liggetid totalt 7,6 døgn Utskrevet til hjemmet 827 Utskrevet til tidsbegrensede heldøgnstjenester 487 Utskrevet til langtidsplass 10 Samhandlingsreformen trodde i kraft På bakgrunn av denne reformens innhold og mål knyttet det seg spenning til blant annet hvordan belastningen på hjemmetjenesten vil bli. Reformen har nå vært virksom i 2 år og Sarpsborg kommune kan se noen tendenser i forhold til antall brukere og direkte brukertid i hjemmesykepleien. Tabellen under viser utviklingen av antall brukere og gjennomsnittlig hvor mange timer direkte brukertid per uke som har blitt «produsert». Ut ifra tabellen kan vi lese at selv om det har blitt innført en stor og krevende reform ser vi ingen utslag på dette i hjemmetjenesten, når vi ser den over et. Går en ned på teamnivå finner vi allikevel til dels store endringer i forhold til «produserte» timer, direkte brukertid.

5 Sone 2 har en reduksjon på produserte timer på 26,49%, mens sone 5 har en økning på 46,31% I 2013 fikk alle sykehjem tilbud om opplæring i tiltaksplaner. Det betyr at alle pasienter som nå mottar hjemmesykepleie eller tjenester i sykehjem skal ha en tiltaksplan i Gerica. og en avdeling fra Tingvoll var med på dette. Tilbakemeldingene fra avdelingene har bare vært positive og det tas nå sikte på at flere avdelinger i løpet av 2014 også skal få denne muligheten. Det ble også gjennomført et tiltak i forhold til å prøve ut PDA i sykehjem. En avdeling fra Haugvoll Brukerundersøkelser Det ble i 2013 gjennomført brukerundersøkelser blant brukere av helsestasjonstjenester og tjenester innen psykisk helse, samt både brukere og pårørende innen sykehjem og boveiledningstjenestene. Analysearbeidet pågår kontinuerlig og rapporteres jevnlig. Dette gir oss gode muligheter til å evaluere og videreutvikle helse- og omsorgstjenestene, ønsker du å lese mer om de ulike kan du se her: Gjennomforte-brukerundersokelser/ E-læring Sarpsborg kommune anskaffet i 2012 en ny plattform for opplæring «Læringsportalen». Denne har i 2013 fått ny funksjonalitet, blant annet for ledere. Kommunens første selvutviklede E-læringskurs (A-B-C-D-E) ble lansert i september, og flere følger. Sarpsborg kommune har også, i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune, fått tilskuddsmidler til å utvikle et E-læringskurs i pasientrettet dokumentasjon. Dette prosjektet starter i 2014 og avsluttes i 2015.

6 En av følgene av samhandlingsreformen er at kommunen skal ivareta brukere med mer sammensatte og alvorlige lidelser. Både i form av øyeblikkelig hjelp plasser, og som følge av at pasientene skrives ut raskere og får et korttidsopphold ved våre sykehjem. For å følge denne utviklingen har vi i 2013 sett på statistikk for utvidet behandling ved sykehjemmene, og antall innleggelser til sykehus fra sykehjemmene for 2 måneder. korttid). Legger vi de to månedene til grunn ser det ut til at vi i snitt har 18 utvidede behandlinger og 9 innleggelser til sykehus per måned. Når det gjelder utvidet behandling dreier dette seg i hovedsak om antibiotikabehandling i forbindelse med infeksjoner, KOLS-forverring og dehydrering. Sykehusinnleggelse dreier seg i hovedsak om forverrelse av infeksjoner, hjerte-/hjernelidelser eller akutte fordøyelsesproblemer. I og med at det bare er 2 måneder som legges til grunn er tallene usikre. Imidlertid ser vi en tendens både i forhold til økt utvidet behandling, og økt innleggelser til sykehus. Dette er en indikasjon på at våre brukere på sykehjem har et økende behov for behandling. Utfra tallene vi har er det uavhengig hvilken type plass brukerne ligger på (langtid/ Hovedvekten av utvidede behandlinger startes av sykehjemslege eller sykehuset, mens de fleste innleggelser skjer via legevakt på tider av døgnet hvor sykehjemslege ikke er tilstede. Fakturering i Gerica - det elektroniske pasientjournalsystemet I tillegg til automatisk fakturering av korttid, trygghetsalarmer og vask av tøy, faktureres nå praktisk bistand og matombringing automatisk i Gerica. Meldingsutveksling I begynnelsen av juni 2013 startet vi opp med elektronisk meldingsutveksling med Sykehuset Østfold. Daglig sendes og mottas det nå ca. 100 meldinger, og vi ser at antall telefonhenvendelser for pasientkoordinator har gått betraktelig ned. elink, som er modulen for elektroniske meldinger i Gerica, har blitt et viktig verktøy spesielt med tanke på dokumentasjon. Det jobbes videre med få flere fastleger som kommunikasjonspartnere. Gerica Plan Gerica Plan startet opp i månedsskiftet juni/juli, og har blitt tatt godt i mot som et administrasjonsverktøy for planlegging og kommunikasjon.

7 Farmasøytiske tilsyn I 2013 har det vært gjennomført farmasøytisk tilsyn ved to enheter. Det har vært gjennomført legemiddelgjennomgang ved enhet omsorgstjenester Tingvoll, Helsehuset og enhet omsorgstjenester Kruseløkka. Klager Det er totalt 24 klager for av klagene er på enkeltvedtak og 14 klager på tjenesteutøvelse. Klagene fordeler seg som følgende: Tre klager på avslag bofellesskap To klager på avslag av forlenget ettervern En klage på omfang av praktisk bistand To klager på søknad om økt omfang av bistand En klage på avslag om bortfall av psykisk behandling En klage på vedtak om omsorgslønn/ avlastning Fem klager på fastlegene Fire klager på legevakt Fem klager på mangelfull helsehjelp og uklare ansvarsforhold Totalt meldte avvik for kommuneområde helse og sosial 2013 År: 2013 Eksterne forbedringsforslag 9 HMS 127 Informasjonssikkerhet og personvern 16 Interne forbedringsforslag 83 Tjenestekvalitet 803 Totalt 1038 Avvik fordelt på alvorlighetsgrad Avviksområde Ikke vurdert Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig/ Kritisk Eksterne forbedringsforslag HMS Informasjonssikkerhet og personvern Interne forbedringsforslag Tjenestekvalitet Totalt Avvik meldt fra Sarpsborg kommune til SØ Ikke medsendt medikamenter 5 Ikke mottatt nødvendig dokumentasjon 14 Ikke mottatt nødvendig informasjon 12 Pas. Sendt hjem uten varsel 3 Pas. Vurderes som ikke ferdigbehandlet 2 Annet (ikke relatert til samarb. avtale) 11 Manglende oppfølging av pasient 2 Totale antall avvik 49 Avvik meldt fra SØ til Sarpsborg Ikke kontakt på tlf 1 Legemiddelfeil 1 Manglende oppfølging av utskr. Pas 1 Annet (ikke relatert til samarb. avtale) 4 Totale antall avvik 7

8 esenior Prosjektet har arbeidet mye med leverandør avtaler og forberedelser / avklaringer i forhold til pilotprosjektet i Leverandører er valgt til utprøving på bakgrunn av eldres behov som de har uttrykt i fokusgruppemøter. I 2013 har det også vært avholdt 2 fokusgrupper for ansatte i hjemmebaserte tjenester. På bakgrunn av disse kom det frem følgende behov de anså som viktig for å bedre hverdagen deres. Nytt nøkkelsystem elektroniske nøkler, bruker mye kjøretid på å hente nøkler ved f. eks trygghetsalarmer Trygghetsalarmer ønsker at trygghetsalarmer kunne gått direkte til hjemmetjenesten, tidsbesparende, kan også i mange tilfeller avklare behovet for å rykke ut. Elektronisk overføring av medisiner i Gerica Bedre utstyr, f.eks blodtrykksmålere, og annet medisinsk teknisk utstyr Enklere informasjonsdeling med blant annet pårørende via Gerica/PDA. Har etter hvert gode erfaringer med meldingsutveksling som er tidsbesparende Det har derfor blitt identifisert flere sammenfallende områder med eldre behov og ansattes behov, som testes i pilotprosjektet. Utsyr/løsninger som skal testes i 2014: Mobile trygghetsalarmer med mulighet for varsling til pårørende, hjemmesykepleien og legevakt. Programmering og oppfølging skjer via webportal som kan utføres i sonene. Test iverksatt i desember 2013 Ny medisindispenser som varsler når medisiner ikke blir tatt + annen ny funksjonalitet, blant annet elektronisk programmering av dispenseren via webportal i sonene. Kols monitorering, brukere tar daglige helsesjekk av egen sykdom, målinger som tas er spirometri, puls, vekt og pulsoksymeter. Medisinske målinger som går direkte til Gerica: Blodtrykksmåling og blodsukker målinger Pilotprosjekt med Tieto for utprøving av esense for å integrere medisinske målinger inn i Gerica Fall- og bevegelses sensorer basert på ultralyd. Skal testes i Bofellesskap på nye Valaskjold omsorgssenter. Nasjonalt Handlingsprogram for implementering av velferdsteknologi: Sarpsborg kommune fikk tildelt 1,7 mill kroner for Deltakelsen for Sarpsborg kommune løper videre innenfor Klipp fra direktoratets sider: Ti prosjekter i totalt 32 kommuner får nå til sammen 28 millioner kroner til å utvikle teknologi, slik at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig. Det er positivt at kommunene har en offensiv holdning til velferdsteknologi. Ny teknologi kan gi flere eldre økt livskvalitet og mulighet til å mestre egen hverdag. Det er samtidig viktig å understreke at teknologi skal hjelpe mennesker og ikke erstatte dem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Velferdsteknologiprogrammet er en del av Omsorgsplan Planen en større satsing for å skape bedre kvalitativt i tjenestetilbudet. Et hovedmål er at velferdsteknologi skal være en naturlig del av tjenestetilbudet innen Jeg er opptatt av at kommunene i samarbeid med brukere, fagmiljøer og næringsliv utvikler velferdsteknologi. Her kan det også bli gode muligheter for eksport for norske bedrifter, sier Høie. Dette er første tildeling i det nasjonale programmet for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene. Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddordningen. Direktoratet har i sin vurdering lagt vekt på prosjekter som kan iverksettes allerede i Prosjektene omhandler blant annet trygghetspakker, alarmsentral, gps, elektriske låssystemer og andre løsninger som skal gi bedre trygghet for brukere og pårørende. Mer enn 100 søknader fra 205 kommuner ble vurdert av Helsedirektoratet.

9 Flere freske folk 60+ Prosjektet ble avsluttet ved årsslutt. Flere av tiltakene er etablert som varige. Lyst på livet - hvordan leve et godt liv og holde meg i form, der engasjerte seniorer setter fokus på fire livsområder gjennom et år; sikkerhet i hjemmet, kosthold, fysisk aktivitet og sosiale møteplasser. Lyst på livet - drives av Sarpsborg frivilligsentral. Fysisk aktivitet innendørs på høst/vinterstid med ballaktiviteten Bowls på Epa og Navestad IF, åpen for alle voksne i et flerkulturelt lokalmiljø. Åpne temakvelder med aktuelle spørsmål for seniorgruppa drives av Sarpsborg frivilligsentral Øst. Stien for alle det er tilrettelagt sti for funksjonshemmede med sitteplasser for rullestoler på Kurland. Helhetlig forebygging for barn og unge Det treårige prosjektet setter fokus på universell forebygging for alle barn 0-19 år. Kommunale tjenester, fylkeskommunen inkludert de videregående skolene KoRus-Øst er med sammen med Inspiria. Målet er forebygging innen rus, psykisk helse og kriminalitet, sett opp mot frafall og forbedring av skoleprestasjoner. For å vite hvor innsatsen bør settes inn videre, er det laget et oversiktsbilde og en kartlegging av målgruppas situasjon. Det er sett på data, statistikk, gjort undersøkelser (Ungdata og skoletilsyn), samt samlet inn oversikt over hvilke forebyggende tiltak og kompetanse som fins ut over den ordinære innsatsen i tjenestene. Det er gjennomført drøftinger med ledergruppen (RUL) og nøkkelpersoner, og kompetansetilførsel for å se nærmere på og vurdere resultatene og utfordringer. En foreldresatsing er et av områdene som peker seg ut for videre arbeid. Ansvarlig alkoholhåndtering Sarpsborg har dette året hatt ansvar for å lede samarbeidet i nedre Glomma om Ansvarlig alkoholhåndtering. Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg, politiet og skjenkebransjen satser sammen på trygt utemiljø. Både administrasjon og politikere er med i det felles forum MAKS. Gjennomføring av kurs for styrere og stedfortredere i bedrifter som søker skjenkebevilling(krav), og ansatte har vært et samarbeid med KoRus-Øst. Samlet er nå ca 600 personer kurset i Ansvarlig vertskap. For å få en mer seriøs bransje satses på felles kontroll fra flere instanser sammen. Kvaliteten på vakter på utesteder er kommet som en følge av nytt lovverk og godkjenningsordning fra politiet. Politiet har vært aktive for utvikling av møteplasser for dialog med bransjen. I løpet av året er det utarbeidet ferdig materiell til utdeling/kjøp for bransjen, i samarbeid med Helsedirektoratet. Samarbeidet er i front på landsplan og støttes av Politidirektoratet, Helsedirektoratet/KoRus-Øst. Politirådet som ledes av Ordfører har gjennomført 5 møter i Det har vært besøk av KS sentralt og regionalt, Ordfører i Halden, Politimester i Østfold politi distrikt og stasjonssjef Halden. Temaer som politireformen, organisering av Østfold politidistrikt, forebygging av radikalisering, bosituasjon for rusmisbrukere, bekjempelse av kriminelle MC gjenger, unge lovbrytere og status fra SLT modellens innsats har hatt fokus. Forebygge voldelig radikalisering og ekstremisme gjennom kunnskap og dialog har vært styrket innsats i Barnevern, politi og SLT koordinator har deltatt på nasjonale konferanser om radikalisering. Oppstart av dialog mellom prost, imamene, kommuneledelse og politiledelse. Sarpsborg har vært invitert som eneste Østfold kommune til høringsmøte hos justis-og beredskapsdepartementet vedrørende

10 ny handlingsplan mot radikalisering som skal presenteres våren Annen ny innsats i SLT modellen i 2013 er gatemegling opplæring til ansatte og ungdom, driftes av Røde Kors. Friskliv hadde i henvisninger, fordelt på 110 brukere. Totalt ble det gjennomført 295 helsesamtaler. I 2013 fikk også NAV mulighet for å henvise brukere. 10 brukere er henvist fra NAV. Rundt 55% av brukerne er mellom år, resten fordeler seg jevnt på under 40 og over 60. Ca. 23% av brukerne er helt eller delvis yrkesaktive, de resterende har en eller annen form for trygd/ ytelse. Forskning viser at høyere utdannelse gir bedre helse. Kun ca. 20% av brukerne har utdannelse ut over videregående skole. Det er avholdt 7 «Bra mat for bedre helse» kurs. Det er avholdt 5 røykeslutt kurs, hvorav 25 % er røykfrie etter ½-år. (landsgjennomsnitt er 20 % for dem som har vært på kurs) Henvisningsårsak Diabetes 10 Hjerte/kar/blodtrykk 6 Innaktivitet 12 Kosthold 8 Luftveier/lunger 8 Muskel/skjellplager 8 Overvekt 68 Psykiske plager 1 Antall Røykeslutt 13 Totalsum 134 Samarbeidsavtalene mellom Sarpsborg kommune og kommunene Rakkestad og Aremark. Samarbeidsavtalen med Rakkestad kommune vedrørende smittevern og miljørettet helsevern ble revidert i juni 2013, og samarbeidet fungerer godt. I februar 2013 ble det inngått en samarbeidsavtale med Aremark kommune vedrørende miljørettet helsevern. Samarbeidet fungerer godt og avtalen vil bli revidert i februar Tabellen under viser en oversikt over: antall godkjenninger i form av enkeltvedtak (Hjemlet i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoveringsog hulltakingsvirksomhet m.v.) antall gjennomførte tilsyn (systemrevisjoner og rapporteringer) antall gjennomførte befaringer antall plansaker hvor miljørettet helsevern har gitt uttalelser Kommune Antall enkeltvedtak Antall Antall befa- Antall plan- tilsyn ringer saker Sarpsborg Rakkestad Aremark Totalt

11 Hjemmetjenesten registrerer hva som gjøres av utvidede undersøkelser og prosedyrer, to mnd pr år; mars og oktober. Registreringen for 2013 viser at det ikke er noen signifikant forskjell på hvor mye som gjøres henholdsvis vår- /høst måned. Det ble registrert totalt 309 utførte prosedyrer i løpet av to måneder med registrering. Hovedtyngden er på intravenøs antibiotika behandling Totalt ble det gjennomført 315 undersøkelser. Oppdragene fordelte seg på alle tider av døgnet, men hovedvekten foregikk på natt. Den kommunale ambulerende sykepleietjenesten er et lavterskeltilbud og skal være et supplement og støttefunksjon til den ordinære sykepleietjenesten i kommunen. Helsepersonell kan selv ta direkte kontakt med ambulerende sykepleier. Ambulerende sykepleier kan bistå med: Sykepleiefaglig rådføring via telefon Opplæring og bistand ved praktiske prosedyrer som for eksempel innleggelse av PVK, blodprøvetaking, PEG sonder, CVK, VAP, diverse kateter med mer. Undervisning og veiledning hos bruker Teoretisk og praktisk internundervising på arbeidsstedet Totalt har ambulerende sykepleier bistått ved 149 oppdrag i praktiske prosedyrer, hovedsakelig blodprøvetaging. De fleste av oppdragene har vært i forhold til hjemmetjenester og bofellesskap. Det har vært lite oppdrag ved sykehjemmene fordi disse har blitt bistått direkte fra sykehuset. Denne funksjonen opphører , og vi kan da forvente flere oppdrag ved sykehjemmene. Undervisning På ferdighetsrommet har det vært trening i innleggelse og stell av ernæringssonde, innleggelse og stell av PVK, innleggelse av urinkateter på mann og kvinne, stell og innleggelse av VAP nål, stell av CVK og innleggelse og stell av suprapubis kateter. Totalt har 75 ansatte, primært sykepleiere deltatt på ferdighetsrommet. Alert: undervisning som innebefatter både klasseromundervisning, diskusjoner av case i grupper og plenum og simuleringstrening. Fokus på

12 ABCDE-prinsippet og vurdering av kritisk syk pasient. I 2013 har det vært arrangert Alert-kurs for hjemmetjenesten Hannestad/ Brevik, Greåker/ Solli og avd. 1 på Helsehuset og Kruseløkka korttidsavdeling. Totalt 72 ansatte, både sykepleiere og helsefagarbeidere har deltatt. Det ble også utviklet et e-læringskurs i ABCDEprinsippet. Siden september 2013 har 26 deltagere tatt dette kurset. Det har vært stor etterspørsel etter kurs i BHLR (Basal hjerte- og lungeredning) og totalt 14 kurs ble lagt ut i læringsportalen med mulighet for 280 deltagere i november, desember og januar. Dette er et kurs for alt helsepersonell. 3 kurs måtte avlyses pga manglende/for få påmeldte. Totalt var 67 ansatte representert fra ulike enheter på kurs. Dette tilsvarer at kun 25 % av plassene hadde deltakere. Har også etter forespørsel arrangert to kurs i BHLR for ansatte ved Ullerøy skole. Diverse Har deltatt på Helsepedagogikk kurs i regi av lærings - og mestringssenteret SØ. Kurset har gått over 5 dager. Utarbeidet praktiske prosedyrer for hjemmetjenesten som ligger i RiskManager. Har vært foredragsholder på to nasjonale konferanser; fag- og forskningsdager for Helse SørØst og NSH (Norsk sykehus- og helsetjenesteforening). Noen effekter av kommunal diabetes- og sårpoliklinikk: Over 100 pasienter bosatte i Sarpsborg er til en hver tid pasienter ved den kommunale diabetes- og sårpoliklinikken. Disse får behandling nærmere eget bosted og bruker i mindre grad spesialisthelsetjenesten pasienter får hjemmebehandling av diabetessykepleieren i samarbeid med hjemmesykepleien Diabetessår og diabeteskomplikasjoner forebygges og behandles tidligere Hjemmesykepleien og sykehjem har fått økt sin kompetanse innenfor diabetesomsorgen Sarpsborg kommune får lavere kommunal medfinansiering Oppgitte tall fra diabetespoliklinikken på SØF viser at det fortsatt er 90 pasienter igjen fra Sarpsborg, hvorav 60 skal til sykepleier og 30 venter på endokrinolog. Det er ulike årsaker til at pasientene fortsatt går til diabetessykepleier i spesialisthelsetjenesten; Pasienten er knyttet til den samme sykepleieren, arbeidsplassen er i Fredrikstad, fastlegene henviser fortsatt, behov for tverrfaglig vurdering pga senkomplikasjoner. Fra hadde diabetes pol i SØF 663 fotkonsultasjoner, hvorav 123 konsultasjoner var med pasienter bosatte i Sarpsborg. Fra hadde diabetes pol i SØF 606 fotkonsultasjoner, hvorav 40 var med pasienter bosatte i Sarpsborg. Dette viser at langt de fleste pasientene med diabetiske fotsår er overtatt av SK. En bør ikke tilstrebe å ta over alle fotpasienter da flere har behov for tverrfaglig tilnærming av sykehusspesialister; nyreleger, karkirurger, ortoped og endokrinolog.

13 Sarpsborg har 44 fastleger. To solopraksiser ble i 2013 lagt til legesenter ved naturlig avgang. I september 2013 opprettet kommunen en ny hjemmel på Lilletorget legekontor. Funksjonen til den nye legen er tredelt; fastlegevirksomhet, diabetespoliklinikk, beredskap på dagtid. Det er en tendens at det er stadig yngre personer med demens som blir henvist. Kontakten med fastlegene blir stadig bedre både i form av flere henvisninger og flere tilbakemeldinger på diagnose. Det ses en nedgang i henvendelser med mistanke om alkoholdemens og psykiatri, mens det er en økning fra boveiledning og ved utfordrende adferd. undervisning og veiledning av hjemmetjenester og boveiledningstjenesten er fortsatt et viktig område. Teamet har også deltatt med innlegg på grunnkurs demensteam arrangert av Nasjonalforeningen for Aldring og helse. Teamet arbeider ca. 10 dager i måneden tverrfaglig, og har i 2013 gjort i gjennomsnitt 9,5 hjemmebesøk per måned. Det jobbes mer brukerrettet og mindre med undervisning/veiledning. Dette kan skyldes generell kompetansehevning i tjenestene på bakgrunn av tidligere kursing innenfor Demensomsorgens ABC og Marte Meo. Men OPPTELLING Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Oppdrag, totalt Hjemmebesøk Råd/veiledning Veiledning personal Pårørende kontor Pårørende telefon Samhandling tele Oppfølging Annet Oppfølging, mail Total oppdrag: Utredet, men ingen 4 Diagnose 28 Etterspurt diagnose 60 Mors

14 Det ble i 2013 registrert ca pasientkontakter i journal på legevakten for Sarpsborg og Rakkestad. Det er registrert telefonkonsultasjoner og legekonsultasjoner i pasientjournal. Tall fra telefonsentralen viser telefonhenvendelser til legevakten. Dette er alle typer telefonhenvendelser som går via telefonsentral, også de som ikke skal journalføres. Talene viser at antallet telefonhenvendelser er stabil mens antallet legekonsultasjoner er gått ned med 1100 Nødnett Organisering av radiobruk og prosedyrer for dette er nå avklart og tatt i bruk. Radioberedskap ivaretas av kommunal fastlege som hodesaklig befinner seg på legevakten på dagtid. Det er få henvendelser der AMK ber om bistand fra legevaktslege. I 2013 ble det registrert 1 sykebesøk øyeblikkelig hjelp i journal. Trygghetsalarm Legevakten betjener trygghetsalarmene fra Sarpsborg og Rakkestad. Det er i 2013 registrert 9165 alarmer hvorav 5520 er videreformidlet til hjemmetjenesten. Dette ligger på samme nivå som 2012 og vi ser fremdeles at over 3000 av de alarmer som videreformidles til hjemmetjenesten handler om behov for tilrettelegging og ikke om behov for øyeblikkelig hjelp. Føre var Samarbeidet mellom legevakten, KORP - lavterskeltilbud og Barne- og familieteamet har i 2013 ført til at 26 nye pasienter er informert om lavterskeltilbudene og 20 er etter eget ønske formidlet videre til et lavterskeltilbud i kommunen. Dette er en markert nedgang fra 2012 og kan skyldes omorganisering i psykiatritjenesten. Registrering av voldsskader Det ble i 2011 registrert 59 voldsskader der pasientene fikk tilbud om fotografering for å sikre bevis ved eventuell anmeldelse senere. Av disse sakene er 21 tilfeller registrert som vold i nære relasjoner eller av kjente personer. Hastegradsvurdering av pasienter. Sporadiske statistikker av hastegradsvurdering for 2013 viser mye av den samme fordeling som i De fleste av pasientene som henvender seg, dvs % havner i en hastegrad som skal håndteres på legevakt, men det er fremdeles mange henvendelser med kontaktårsak som kunne vært håndtert hos fastlege. Samarbeidsmøte med hjelpepersonell på kommunens legekontorer I mars 2013 inviterte legevakten til felles samarbeidsmøte mellom legevakt og fastlegekontorene, leger og hjelpepersonell på legekontorene i kommunen ble invitert og fokus var den nye kommunale diabetespoliklinikken samt informasjon om legevaktens system for hastegradsvurdering, Manchester Triage System. Dette ble godt mottatt og er noe vi ønsker å videreføre for å styrke samarbeidet mellom legevakten og fastlegekontorene. Legevakts konferansen 2014 Sarpsborg legevakt er tildelt ansvaret for å arrangere Nasjonal legevaktkonferanse i Arbeidet er med dette arrangementet har hatt fokus i 2013 og er godt i gang. Program og flere foredragsholdere er på plass. Mer informasjon finne på

15 Vaksinasjonskontoret hadde i konsultasjoner, noe som er tilnærmet likt Det ble gitt totalt 2749 vaksiner. Ulike typer hepatittvaksine utgjorde 45% av disse. Andre store typer var Boostrix, influensa, gulfeber, Tyfoid og Dukoral. Det ble gjennomført 476 tub.kontroller, noe som er en økning på 33% fra Det er gjennomført smittesporing i 8 tilfeller.

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Kommunal oppfølging av kronikere

Kommunal oppfølging av kronikere Kommunal oppfølging av kronikere Diabetes- og sårpoliklinikk i Sarpsborg kommune Diabetessykepleier Karin Pettersen Samhandlingsforum 2014 Mål for samhandlingsreformen Forebygge framfor bare å reparere,

Detaljer

Kommunal oppfølging av kronikere

Kommunal oppfølging av kronikere Kommunal oppfølging av kronikere Diabetes- og sårpoliklinikk i Sarpsborg kommune Diabetessykepleier Karin Pettersen Fagkurs NSF 2. desember 2014 Mål for samhandlingsreformen Forebygge framfor bare å reparere,

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S.

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S. Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015 Anita S. Sandtangen Hva ble testet Elektroniske medisindispensere Daglig

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Fra brukerbehov til nye løsninger

Fra brukerbehov til nye løsninger Fra brukerbehov til nye løsninger Hva kan Tieto bidra med? Produktvikling og leveranser christian.westli@tieto.com Oppvarming 1 Nå situasjon Teknologien er her. Mulighetene teknologi gir har vært her lenge

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Lifecare esense - Medisinske målinger. Kristin Næss og Nils Nybøle Sarpsborg kommune

Lifecare esense - Medisinske målinger. Kristin Næss og Nils Nybøle Sarpsborg kommune Lifecare esense - Medisinske målinger Kristin Næss og Nils Nybøle Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Norges tredje eldste by 53700 innbyggere 4100 ansatte fordelt på 3000 årsverk Fra industri til teknologi

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Agenda Hva er hverdagsrehabilitering? Status for prosjektet - pasienteksempler Sarpsborg kommune

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune

1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune 1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune har samlokalisert sitt responssenter for analoge og digitale trygghetsalarmer med legevaktsentralen i kommunen. Alarmene besvares av sykepleiere

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Mye er bra i Sarpsborg! og enda bedre skal det bli! God lesning! Helsesjefen

Mye er bra i Sarpsborg! og enda bedre skal det bli! God lesning! Helsesjefen Kommunen har ansvar for og skal sørge for at borgere som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal ha god kvalitet, være trygge, tilgjengelige, effektive og

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås 22/09-12/10-2015 Velferdsteknologi Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås Velferdsteknologi i Fredrikstad Fra analog til digital trygghetsalarm Fra analog til digital trygghetsalarm Vi

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgntilbudet bygger på verdiene: Kvalitet trygghet respekt og hjelp til selvhjelp

Øyeblikkelig hjelp døgntilbudet bygger på verdiene: Kvalitet trygghet respekt og hjelp til selvhjelp !! 1 Årsmelding 2015 Mosseregionens lokalmedisinske senter med 7 KAD-senger i Peer Gynt helsehus Øyeblikkelig hjelp døgntilbudet bygger på verdiene: Kvalitet trygghet respekt og hjelp til selvhjelp 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Fagdag koordinerende enhet og koordinatorer 12.juni 2015 Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Ulf Harry Evensen, prosjektkoordinator velferdsteknologi Fakta om Fredrikstad kommune

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

2012 et år med samhandling i fokus!

2012 et år med samhandling i fokus! 2012 et år med samhandling i fokus! 1. januar 2012 gikk startskuddet for Samhandlingsreformen, en stor nasjonal helse- og omsorgsreform som gradvis skal innføres over flere år. Dette innebærer at kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten?

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling: Visjon: Flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale helsetjenester 5 hovedoppgaver

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016 DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND Birgitte Nærdal Mars 2016 systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. 09.03.16 Birgitte Nærdal Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune.

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Kommunale øhj senger Resultat av samhandlingsreformen Kommuner får finansiell støtte til øhj plasser, men må medfinansiere sykehusinnleggelser Delavtale 4

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 12.11.2012. Avtale om inntil 4 øyeblikkelig

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Avstandsoppfølging for personer med Kols

Avstandsoppfølging for personer med Kols Avstandsoppfølging for personer med Kols E-helse 04.05.2017 Espen Mikkelsen & Live Sofie Engmark Bydel Gamle Oslo Kort om VIS-Prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum - Startet opp i 2013 Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Oslo kommune Helseetaten Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Morten Thorgersen Helseetaten 19.11.14 Hva jeg vil si litt om? Helseetaten - hjemmetjenestene - trygghetsalarmer Modne og umodne produkter

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Grimstad 19. november

Grimstad 19. november Grimstad 19. november Hva er telemedisin? Definisjon fra nasjonalt senter for telemedisin "Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

KAD i Østfold Erfaringer fra tre år, fem helsehus og 6700 pasienter

KAD i Østfold Erfaringer fra tre år, fem helsehus og 6700 pasienter KAD i Østfold Erfaringer fra tre år, fem helsehus og 6700 pasienter Sundvollen 1 desember 2015 Anders Schönbeck Medisinsk faglig ansvarlig lege, Fredrikstad kommune Leder av Faglig utvalg for KAD i Østfold

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Bruk av medisindispenser i pleie- og omsorgstjenesten

Bruk av medisindispenser i pleie- og omsorgstjenesten Bruk av medisindispenser i pleie- og omsorgstjenesten Gro Anita Fosse Rådgiver velferdsteknologi, Kristiansand kommune 16.09.2015 Virksomhet helsefremming og innovasjon Skal stimulere til at kommunen jobber

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Samhandling i Sarpsborg

Samhandling i Sarpsborg Samhandling i Sarpsborg Samhandlingsreformen - Helsehusets innhold fase 1 Prosjektrapport mai 2011 1 Samhandlingsreformen Målene i Samhandlingsreformen er Pasientene skal få bedre behandling der de bor

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer