2011 et år med samhandling i fokus!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011 et år med samhandling i fokus!"

Transkript

1

2 2011 et år med samhandling i fokus! Året 2011 har i stor grad vært preget av arbeidet med Samhandlingsreformen og forberedelsene til første etappe i reformen som starter i Sarpsborg kommune er offensive og langt framme i arbeidet. Samhandlingsreformen er politisk og administrativt forankret i Sarpsborg kommune. Enhet helse leder arbeidet, og en styringsgruppe er nedsatt i kommuneområde helse og sosial. Målene med samhandlingsreformen er at pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Helsetjenestene skal være mer helhetlige og koordinerte for brukerne. Som en følge av dette forventes det at noen oppgaver som i dag gjøres i spesialisthelsetjenesten skal overføres til kommunene. Det er utarbeidet et felles forslag til Samarbeidsavtale mellom sykehus og kommuner som skal vedtas i alle fylkets kommunestyrer og i sykehusets styre. Ny helse- og omsorgstjenestelov gjelder fra 2012 og omfattende opplæring blant kommunens ansatte har vært gjennomført. Det er også vedtatt ny Folkehelselov og flere endringer og tilpasninger i andre lover og forskrifter. Fra 2012 skal kommunene betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Når kommunene er med på å betale for innleggelsene vil det føre til at de blir mer bevisste på viktigheten av å fremme helse, forebygge sykdom og bygge opp lokale tilbud. Fra 2012 får også kommunene det finansielle ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. Ved vårt Helsehus opprettet vi i mai 6 korttidsplasser for å forberede oss og trene på dette med korte opphold. Etter planen skal ytterlige 13 plasser opprettes i Vi har også opprettet en stilling pasientkoordinator som skal treffe alle innlagte pasienter på sykehuset som trenger kommunale tjenester. Planlegging av Helsehuset har stått sentralt i 2011, det skal gradvis fylles med ulike tilbus til befolkningen. I alle tjenester i helse og omsorg står kvalitet sentralt. Et systematisk arbeid med åpenhet rundt klager og avvik der alle drar lasset sammen, er viktig i forbedringsarbeidet. Alt kvalitetsarbeid er tuftet på gode verdier og holdninger. Framover skal vi fortsatt holde fokus på forebyggende arbeid og styrke det. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere. Vi ser framover, vi skal være offensive og vi skal bli blant de beste når det gjelder Samhandlingsreformen. Kommunen har fått mye positiv omtale av satsingen og Statsministeren har besøkt vår kommune og vårt Helsehus. Vi har også vært etterspurte i forhold til ulike konferanser og kurs for å fortelle om vår satsing. Dette er god omdømmebygging! Gjennom fokus på kvalitet og målrettet arbeid skal vi gjøre helse- og omsorgstjenestene i vår kommune til de beste i landet. Med systematisk planlegging og utvikling av tjenester for innbyggerne skal vi ruste oss til å møte fremtidens helseutfordringer. Mye er bra i Sarpsborg! og enda bedre skal det bli! God lesning! Øivind W. Johansen enhetsleder/helsesjef

3 Året 2011 har vært preget av planlegging av oppstart av Samhandlingsreformen fra Det er utarbeidet et felles forslag som skal vedtas i alle fylkets kommuner og i sykehusets styre. Avtalen gjelder fra 1. januar Ny helse- og omsorgstjenestelov gjelder fra 2012 og omfattende opplæring blant kommunens ansatte har vært gjennomført. Det er også vedtatt ny Folkehelselov og flere endringer og tilpasninger i andre lover og forskrifter. Kommunal medfinansiering Kommunene skal betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Når kommunene er med på å betale for innleggelsene vil det føre til at de blir mer bevisste på viktigheten av å fremme helse, forebygge sykdom og bygge opp lokale tilbud. Målet med kommunal medfinansiering er å få kommunene til å ta større ansvar for innbyggernes helse. De vil få overført fem milliarder kroner fra sykehusene til å betale sin del av sykehusregningen. Det er dokumentert at kommunale tilbud har effekt på innleggelser ved medisinske sykehusavdelinger. Utskrivningsklare For mange utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene, og det er kostbart for fellesskapet. Kommunene overtar det finansielle ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene til å etablere tilbud for disse pasientene. Tilbudene kan blant annet være korttidsopphold på kommunal institusjon eller forsterket oppfølging i hjemmet. For å håndtere utskrivningsklare pasienter har kommunen opprettet en stilling som pasientkoordinator. Pasientkoordinator skal møte alle inneliggende pasienter som er i behov av kommunale tjenester. Informasjon og forventningsavklaring er grunnlag for at pasientene skal motta riktige tjenester. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Plikten til å tilby døgnopphold fullfinansieres ved at midler overføres gradvis fra regionale helseforetak til kommunene i perioden 2012 til Det tas sikte på at lovbestemmelsen skal tre i kraft fra Flere kommuner har allerede i dag etablert tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Pasientgrupper kan være: Kols-pasienter med forverring av tilstanden. Dette kan være pasienter som legen mener ikke trenger innleggelse på sykehus, men som likevel trenger hjelp og oppfølging. Eldre pasienter med ubehag eller smerter i magen. Pasientene vurderes av lege til ikke å være alvorlig syke, men de bør observeres eller utredes videre. Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Enslige eldre med slike symptomer vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet der de får avklart at det ikke er noe alvorlig og får oppfølgingen de trenger. Kreftpasienter med forverring av smerter. Flere av disse pasientene vil trenge en enkel utredning og hjelp til å håndtere smerter. Kommunene har allerede i dag plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp til dem som har behov for det. Det nye i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er at kommunen skal sørger for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp.

4 Friluftsbad Det ble også denne sommeren tatt badevannsprøver ved 11 badeplasser i kommunen. Resultatene ble fortløpende presentert på kommunens hjemmeside. De fleste bakteriologiske resultatene var av god kvalitet ut fra vurderinger etter Nasjonalt folkehelseinstitutts Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. Tunevannet Tunevannet ble fulgt opp med badevannsprøver fire ganger i løpet av sommeren. I tillegg ble det gjennomført ukentlige målinger av siktedybden. Det var mye alger i Tunevannet i 2011 også, men ikke så store konsentrasjoner at det ble behov for å fraråde bading. Det har blitt frarådet bading pga algeoppblomstring 4 av de 8 siste årene. Figuren viser variasjonen i siktedybde i Tunevannet sommerukene Godkjenninger Det er i 2011 behandlet søknader og fattet vedtak om godkjenning av 7 virksomheter, hvorav 6 etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m., og en etter Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Godkjenningene gjelder enten nyetablering eller utvidelse av barnehage eller tatoveringsvirksomhet. Tilsyn/Inspeksjon/Befaringer Det er blant annet målt strålingsstyrk i 27 solarier fordelt på 6 solarievirksomheter. I 15 % av solariene ble det målt for høy strålingsstyrke. Det er i 2011 gjennomført: 24 tilsyn 67 inspeksjoner 25 befaringer Kurs/kompetanseheving Miljørettet helsevern rådgiverne har deltatt på følgende kompetansehevende arrangement: Årskonferanse, Forum for miljø og helse, Ålesund mai. Fagsamling for miljørettet helsevern i Østfold, Storedal Kultursenter 13. mai, Inspiria 7. desember. Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse, Oslo 19. oktober. Excel videregående kurs, Sarpsborg mai. Diverse (Strategisk arbeid) Miljørettet helsevern rådgiverne har gjennom året gitt uttalelser til diverse planer og saker og deltatt i ulike faggrupper/arbeidsgrupper. Planlegging og etablering av Frisklivssentral i Sarpsborg kommune er organisert som et av flere delprosjekt under Helsehuset. Frisklivssentral er et konsept utarbeidet av Helsedirektoratet. Målgruppen er voksne som har økt risiko for eller allerede har utviklet livsstilssykdommer og som kan ha helsemessig effekt av økt fysisk aktivitet, endret kosthold og/ eller røykeslutt. Brukere av Friskliv Sarpsborg skal henvises via Frisklivsresept fra fastlege. Reseptperioden er 12 uker med mulighet for ny reseptperiode. Prosjektgruppa, sammensatt av medarbeidere fra enhet forebyggende tjenester og enhet helse, startet sitt arbeid juni Etter kartlegging i sammenlignbare kommuner har gruppa foreslått en bemanning på 1,7 årsverk, bestående av 50 % koordinator (autorisert helsepersonell), 2 x 50 % fysioterapeut og timebasert innleie av f.eks ernæringsfysiolog.

5 Frisklivssentralen skal lokaliseres til Helsehuset. Lokalitets- og utstyrsbehov er kartlagt og beskrevet. Budsjett er utarbeidet og risikovurdering foretatt. Kontakt er opprettet med turistforeningens lokallag for mulige utslusningstiltak. Videre kontakt med lag/ foreninger/andre prosjekter gjenstår. Oppstartstidspunkt er stipulert til siste halvår av Aktiv på dagtid Aktiv på Dagtid er godt kjent i kommunen gjennom flere år. Et forebyggende tiltak ble startet i Sarpsborg kommune for å øke fokus på og mulighet for fysisk aktivitet. Målgruppa er ansatte i helse og sosial som jobber turnus og som er lite aktive. Det ble fra NAV gitt tilsagn om 136 kort, etter ønske fra enhetene. Spørreundersøkelser og måling av oppmøte til aktiviteter vil gi en pekepinn om tiltaket virker. strategier og 21 tiltak på helse og sosialområdet. Sandesundsveien skole har ansvar for prosjektet Fargerikt og nært. Målet er aktiv fritid for barna, aktive foresatte, sosialt fellesskap og møteplasser i Østre bydel. Det er utviklet en egen modell for kartlegging og tidlig intervensjon. Det har også resultert i et eget delprosjekt Kulturprosjektet, med involvering av hele skolen fram mot nytt skolebygg. Alkohol I Nedre Glomma er ansvarlig alkoholhåndtering en felles satsing. Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg kommuner samarbeider med utelivsbransjen, politiet og den felles kontrolløren Securitas. Det er gjennomført Ansvarlig vertskapskurs for utelivsbransjen i 2011, og til sammen er nå 246 personer kurset. Felles skjenketider er innført i Fredrikstad og Sarpsborg, noe bransjen er fornøyd med. Det er gjort et felles arbeid for å få felles regler for tildeling og kontroll med salgs- og skjenkebevillinger. Politiet er under opplæring og arbeider med rutiner for tettere oppfølging av og samarbeid med utestedene STAD modellen innføres. Samarbeidet skaper et tryggere miljø i sentrum, og målet er å unngå overskjenking, skjenking av mindreårige og rusrelatert vold. Høstens satsing mht alkoholfrie soner - AV- OG-TIL har satt søkelyset på alkovett. Med slagordet Det handler ikke om deg har folk blitt oppfordret til å tenke over hvordan deres alkoholbruk påvirker familie, venner og kolleger. Det er laget en ny brosjyre med ordførerens kommentar; dine valg og dine holdninger betyr noe og bilder fra Sarpsborg. Mangfold Mange har vært involvert i arbeidet med Plan for Mangfold og inkludering, som er en videreføring av integreringsplanen. I arbeidet har det vært satt på dagsorden hvordan hver ansatt og enhet kan legge til rette slik at man unngår diskriminering og mobbing, og tilrettelegger for et likeverdig samfunn og tjenestetilbud. Det er foreslått fire overordnede Meldeplikt til barnevernet Det er vedtatt egen prosedyre i helse og sosial ang. ansattes meldeplikt og opplysningsplikt til barnevernet. Formålet er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det ligger ved skjema - Bekymringsmelding til barnevernet, og anbefaling av litteratur. Verdensdagen for psykisk helse Unge på vei- utdanning, arbeid og psykisk helse var årets tema. På ettermiddagstreff 12. oktober hadde mange virksomheter og prosjekter foredrag og stands i bystyresalen. Overskriften var: Hva kan kommunen hjelpe med når ungdom strever og har utfordringer med utdanning og arbeid? Noen dager før var ca 500 personer samlet i Filadelfia. Tema her var - Hvordan hjelpe barn og unge som strever med psykiske vansker og lidelser? Finn Skårderud (professor og psykiater) holdt forsamlingen i ånde en hel dag. Dagen ble arrangert i regi av Operativt forum og kommunene Halden, Rakkestad, Aremark og Sarpsborg deltok, samt spesialisttjenestene.

6 Modell for samordning SLT samordningsmodellen i Sarpsborg består av tre nivåer. Politirådet som ledes av Ordfører er styringsgruppe for arbeidet. Politirådet består av Ordfører, rådmann, stasjonssjef, krimsjef, kommunesjefer og SLT koordinator som sekretær. Politirådet har et kriminalitetsforebyggende strategisk fokus på samfunnet Sarpsborg. Det har vært gjennomført tre møter i Politirådet i SLT koordineringsgruppen består av seksjonsledere i politiet og enhetsledere i kommunen hvor ungdom er målgruppen. Utøvende nivå i modellen er Sentrus nettverket som består av aktører både kommunale, fylkeskommunale og statlige som arbeider direkte med ungdom. Møtes hver måned. Sentrus har hatt økende deltagelse og flere kompetansehevende innlegg i SLT samordningsmodellen har kriminalitetsforebyggende tiltaksplan med 29 tiltak rettet mot målgruppen år forankret i politirådet. 27 tiltak er enten i oppstart eller under løpende arbeid allerede. I 2011 har hovedfokus for kriminalitetsforebyggende arbeid vært å utvikle nært samarbeid mellom kommune og politiet, samt styrke kompetanse. Kriminalitetsforebyggende innsats Samfunnsinnsats i SLT i 2011 har vektlagt oppfølging av Lions som drifter natteravnordning, utvikle og gjennomføre trygghetsvandringer, arbeidsgruppe for bekjempelse av kriminelle MC gjenger i Nedre Glomma region, deltagelse i ansvarlig alkoholhåndtering, opplæring i STAD metoden prosjektet Samarbeid om et tryggere Sarpsborg med sentrumsforening, kjøpesenter og politi. Ungdomsinnsats for SLT i 2011 har vektlagt utvikling av nye straffereaksjoner for unge lovbrytere i samarbeid mellom politi, kommune og konfliktrådet. Deltagelse i kogruppe hver 3. uke for gjennomgang av alle unge lovbrytere og deres behov for straffereaksjon med politi, påtale, barnevern og konfliktrådet. Oppfølging av Dekksliter`n ungdomsklubb som har mottatt tilskudd til mekkekvelder og rallyopplevelser for unge. SLT innsats består også i å holde kontakt med sentrale myndigheter og bringe nye føringer ut til de som arbeider med ungdom i Sarpsborg. Kontaktperson for tilskuddsordningen Barne og ungdomstiltak i større bysamfunn. Deltagelse i SLT mellomstorbynettverk og Follo- Østfold nettverk, samt arbeidsutvalg for utsatte unge hos fylkesmann i Østfold. SLT har også utviklet nært samarbeid med SLT i Fredrikstad kommune og Fredrikstad politistasjon det siste året for økt samordnet innsats i Nedre Glomma region. Vi har sammen arrangert to dagers samling for alle mellomstorbyer i Norge, Politidirektoratet, kriminalitetsforebyggende råd, KS, lokal kommune og politiledelse har vært preget av positiv utvikling og samhandling mellom mange aktører for å få kvalitativ oversikt over ungdomsmiljøer, og igangsettelse av nye metoder innen ungdomsarbeid både hos politi og kommune. Samlet mot vold i nære relasjoner Innsats i 2011 har hatt fokus på å øke kunnskap om vold i nære relasjoner til to skoler, samt spre informasjon via media. Arbeidsgruppen samlet mot vold i nære relasjoner består av barnevern, politi, familievern, NAV, forebyggende tjenester, krisesenteret og enhet helse. Gruppen har arrangert vold i nære relasjoner seminar i bystyresalen med tema politiets rolle og funksjon, kommunens rutiner og hvordan møte traumer av psykolog Trine Antorp.

7 Revidering av prosedyrer er en kontinuerlig jobb som krever samhandling og samarbeid mellom flere parter. Dette er med på å kvalitetssikre den jobben som gjøres, men er også en årsak til at en massiv revidering tar tid. Med innføringen av vårt elektroniske internkontrollsystem, RiskManager, i 2011 er vi på god vei til å få et oversiktlig og helhetlig system i vår kommune. For året som har gått har vi ikke fullstendig tallmateriale på avvikssiden. Dette kommer av at vi har gått over fra registrering på papirskjema til elektronisk registrering. Nye prosedyrer Rutine skanning og behandling av skannede dokumenter i Gerica Kriterier for tildeling bolig Villa Tindlund Sykepleieartikler Forbruksmateriell behandlingshjelpemidler Føre var Reviderte prosedyrer Trygghetsalarm Rutiner og arbeidsfordeling Flytskjema rutiner og arbeidsfordeling trygghetsalarm Saksgang og arbeidsdeling ved mottak av søknader på hjemmebaserte tjenester Administrativt styringsverktøy/veiledende standard: Bofellesskap, leiligheter Villa Tindlund og bosenter Saksgang og arbeidsdeling ved mottak av søknader på leilighet i bofellesskap, bosenter og Villa Tindlund Bandasje og forbruksmateriell til behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler Klager 7 klager mottatt etter sosialtjenesteloven og 6 klager ift tjenesteutførelse. 7 klager på legevakten og 2 på fastleger. Kommunesjef og helsesjef Har besøkt alle enhetene og hatt fokus på kvalitet, internkontroll, dokumentasjon og utfordringer for den enkelte enhet. Dette fortsetter i IPLOS- individbasert pleie og omsorgs statistikk, er et nasjonalt register med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til dem som søker om eller mottar nærmere definerte kommunale helse og sosialtjenester og hvilke tjenester som ytes. Formålet med IPLOS- registeret er å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie- og omsorgstjenester for å gi grunnlag for overvåkning, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial og helsetjenesten og sosial og helseforvaltningen. Fokus for IPLOS er opplæring. Erfaringer viser at det er helt nødvendig å ha kontinuerlig opplæring for å oppnå en enhetlig forståelse. Det har blitt gjennomført opplæring i den enkelte enhet, men også felles kurs for alle enheter. I tilegg har enhetslederne fått en gjennomgang på bruk av en rapport med samlemål og hvilken nytte den enkelte enhet kan ha av å benytte seg av rapporten.

8 2011 ble et år med et sterkere fokus på innovasjon i omsorg hvor velferdsteknologi er et av satsningsområdene. Hagen-utvalget la frem sin NOU: Innovasjon i omsorg som staker ut en kurs for videre arbeid med innovasjon i kommunene. Sarpsborg kommune har latt seg høre i forhold til utredningen og stiller seg positiv til de forslagene som legges frem. esenior Prosjektsøknaden ble innvilget med prosjektstart august Arbeidet med prosjektet har nå kommet opp i styringsfart og er i gang med arbeidsfasen. Prosjektet varer ut Prosjektet esenior er delfinansiert av Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet, et EUprogram for grenseoverskridende samarbeidsprosjekt mellom partnere fra Norge, Sverige og Danmark. Det er stor interesse både nasjonalt og internasjonalt for prosjektet. Følg utviklingen på nettsidene: En intern arbeidsgruppe for innovasjon i omsorg og velferdsteknologi ble opprettet høsten Arbeidsgruppen gir en bred kompetansesammensetning som er en nøkkel for å lykkes med innføring av velferdsteknologi. Alle prosjekter hvor det er behov for velferdsteknologi skal samordnes gjennom enhet helse. Vi er representert i utbygging av Valaskjold omsorgssenter. Pilot prosjektet med medisindispenseren Careousel er sluttført iht oppdragsavtalen og arbeidsgruppen for innovasjon samarbeider med enhet helse om praktisk videreføring av prosjektet. Skanning av søknader og b-meldinger innført Søknad på pleie og omsorgstjenester, samt meldeskjemaer fra sykehuset blir nå skannet og lagt direkte inn i Gerica. Plassadministrasjon innført Modul for plassadministrasjon er tatt i bruk i Gerica. Denne fungere som et bookingsystem for våre heldøgnsplasser, og gir oss bedre styring over disse. Noe som er et behov i tjenesten. Skallapplikasjon installert på nye PDA er Tatt i bruk skall på PDA ene for å gjøre dem mer driftssikre. Fakturering av korttid Tatt i bruk automatisk fakturering av korttid i Gerica. Dette effektiviserer og kvalitetssikrer faktureringen av tjenesten til våre brukere. Innføring av PDA i hjemmetjenesten PDA er er nå tatt i bruk også ved enhet Borgen, Haugvoll, Tingvoll og Tune. Dermed brukes PDA som arbeidsverktøy i alle hjemmesykepleiesonene i kommunen. Valg av Pidion BM-170 som ny PDA Vi har valgt å bruke Pidion som PDA i hjemmetjenesten. Denne modellen er mer driftssikker enn tidligere modeller, og tåler hardere bruk. Meldingsutveksling NAV Etablert meldingsutveksling med NAV. Dette effektiviserer og kvalitetssikrer informasjonen mellom kommunen og NAV i forhold til trekk og fakturering av kommunale tjenester. Dette er første steg på veien mot å tilfredsstille kravet om meldingsløftet. Brukerundersøkelser Det ble gjennomført brukerundersøkelser blant beboere på sykehjem, og deres pårørende. Dette er første tilfelle til sammenlikning mellom undersøkelsene, da det har blitt benyttet lik undersøkelse som ved forrige målingstidspunkt. Fagarena Knut Fredrik Thorne holdt et heldagskurs for over 80 medarbeidere i helse- og omsorg, der hovedfokuset var den nye lovteksten og dens påvirkning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

9 Utvidet behandling i sykehjem og ambulerende team Sarpsborg kommune har de siste tre årene hatt avtale med Sykehuset i Østfold(SØF) og ambulerende team ved korttidsposten. Teamet bistår kommunens fem sykehjem med veiledning, undervisning og praktisk hjelp ved prosedyrer som for eksempel innleggelse av veneflon hos en pasient. I 2011 har 72 pasienter fått utvidet behandling i form av intravenøs behandling med antibiotika og/eller væske og dermed unngått sykehusinnleggelse. I samme periode hadde 55 pasienter behov for sykehusinnleggelse. Sammenlignet med året før der 90 ble behandlet ved sykehjemmene og 60 innlagt sykehus er tallene for 2010 noe lavere. Årsaken til dette mener vi fortsatt er fokus på forebygging og et bedret klinisk blikk. Av de 55 som ble innlagt, fikk åtte pasienter komme tidligere hjem til sykehjemmene med videreføring av sin intravenøse behandling og to pasienter ble snudd i akuttmottaket og sendt tilbake til våre sykehjem med oppstartet intravenøs behandling samme dag. Disse 10 pasientene kunne dermed få den videre behandling i trygge og kjente omgivelser. Av de 55 pasientene som ble lagt inn på sykehuset henviste sykehjemslegene 32 av pasientene, legevaktslegen 20 av pasientene, og andre (AMK og SØF) står for tre innleggelser. Når andre enn sykehjemslegene legger pasientene inn skjer innleggelsene som ventet på kveldstid og i helg. Åtte innleggelser skjedde lørdag og fire søndag av disse 19 innleggelser. revidering(2), hjerneslag(2), infeksjon av ukjent årsak(2), GIblødning(2). Andre årsaker til innleggelse var bla pacemakerinnleggelse, abscess, oinnleggelse av kneprotese, urosepsis og pankreatitt. Klinisk blikk Gode erfaringer med fokus på kompetanse og på oppdage endring hos pasientene i sykehjem har medført oppstart av klinisk blikk prosjekt også i hjemmetjenesten. Pilotprosjektet startet opp i to soner, Søndre Skjeberg/Sandbakken og Borgen/Ise i hjemmetjenesten høsten 2011 med mål om å gjelde alle soner i løpet av En prosjektleder har drevet prosjektet i 50% med god bistand fra en arbeidsgruppe og en referansegruppe. Målsetningen med prosjektet er å forebygge sykdom hos hjemmeboende, gjøre de nødvendige undersøkelser og starte opp behandling tidligere enn før. Dette vil medføre at flere pasienter kan for eksempel få antibiotika i tablettform, de blir mindre syke og dermed raskere friske enn før. Dette er svært positivt, da belastningen for pasienten blir mindre og pasienten kan også unngå å måtte forflyttes på sykehuset. Det har vært holdt undervisning i klinisk blikk, palliasjon, demens, akutt forvirring, venfloninnlegging, væskebehandling og ernæring til ansatte i alle soner i hjemmetjenesten. Et stort engasjement og i tråd med samhandlingsreformens intensjoner gjør at ansatte i Sarpsborg nå står bedre rustet til både å forebygge sykehusinnleggelser og ta imot de utskrivningsklare pasienter tidligere enn før. Hvem startet utvidet behandling(72) ved sykehjemmene: Sykehjemslege(55), legevaktslege (9) og andre bla. SØF og AMK (8). De hyppigste diagnosene er lungebetennelse (30), dehydrering (19), uvi(13) og infeksjon med ukjent fokus (2). Andre sjeldnere årsaker til at utvidet behandling ble gitt var bla kolsforverring, cholecystitt, hyperkalemi, hjerneslag, hjertesvikt og blodoverføring. De hyppigste diagnosene for samtlige 55 innleggelser totalt sett var: Lårhalsbrudd(10), hjertesvikt og eller lungeødem (4), lungebetennelse(6) ileus(3), uvi (4), kolsforverring(2), sårinfeksjon med Demensteamet Beregninger viser at 700 innbyggere i Sarpsborg lever med en demenssykdom. Dette er estimert til å øke med cirka 100 personer pr år. Det forventes at med mer fokus på tidlig diagnostikk og opplysning blant befolkningen vil flere kunne motta tilrettelagt hjelp i en tidlig fase av sykdommen. Dette er positivt! Forskning viser at tidlig diagnostikk, riktig oppfølging og tiltak i hjemmet utsetter innleggelse i heldøgnsomsorg med måneder og år. Dette er svært viktig for den enkelte pasient, da de fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme. Videre er det også samfunnsøkonomisk nyttig. Demenssykdommer er den vanligste årsak til

10 innleggelse i sykehjem, og ved langtidsavdelinger i Sarpsborg har ca 80 % demens. Demensteamet har eksistert siden 2008 og består av sykepleier i 80 %, ergoterapeut i 50% og lege i 30%.Demensteamet har åpent mandag til torsdag og er et lavterskeltilbud, der alle kan henvende seg uten henvisning. Demensteamet bistår stadig flere med utredning av sin demenssykdom. I 2011 har demensteamet bistått og veiledet 174 personer med demens, deres pårørende og helsepersonell rundt brukerne. Teamet har vært på 106 hjemmebesøk, hatt 7 veiledningsoppdrag rundt enkeltbrukere i bofellesskap eller sykehjem, samt hatt 44 pårørendesamtaler i tillegg til pårørendesamtaler ved de fleste hjemmebesøk. Det har vært gitt undervisning til totalt 70 helsepersonell. Det er faste møter mellom demensteamet og team omsorg, samt representanter fra bofellesskap og dagsenter for personer med demens. Målet er å prioritere brukere på rett plass til rett tid. Det er demenskontakter i alle soner, på sykehjem og ved bofellesskapene for personer med demens med faste møter med demensteamet. Dette gir god erfaringsutveksling og kompetansespredning ut i enhetene. Annen hver måned møtes også demensteamene fra Sarpsborg, Fredrikstad, Rygge og Moss. Sarpsborg kommune har 44 fastleger, og dette antallet er stadig økende. Det er fattet et politisk vedtak om at det skal vurderes å opprette en ny fastlegehjemmel når antall ledige listeplasser er under På bakgrunn av dette ble en ny hjemmel utlyst også i med helsesjef og to kommuneoverleger. I tillegg til egen legepraksis har fastlegene offentlige oppgaver i helsestasjon, skoler, fengsel og sykehjem. Fastlegene er også forpliktet til å delta i legevaktsarbeid. Allmennlegeutvalget (ALU) er fastlegenes møtearena. Her deltar også kommuneoverlegen for å avklare problemstillinger og svare på spørsmål. Tillitsvalgt for fastlegene og to valgte representanter fra ALU deltar i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU). Dette er en viktig samarbeidsarena for kommunen, som deltar

11 Det ble i 2011 registrert ca pasientkontakter i journal på legevakten for Sarpsborg og Rakkestad.. Det er registrert telefonkonsultasjoner og legekonsultasjoner i pasientjournal. Tall fra telefonsentralen viser ca flere telefonhenvendelser til legevakten. Dette kan være henvendelser som ikke skal journalføres. Forholdet mellom antall pasienthenvendelser og antall legekonsultasjoner holder seg stabilt. Sykepleiere håndterer ca en tredjedel av pasienthenvendelsene. Lege reiste ut i 312 sykebesøk. Nødnett Det nye digitale nødnettet har hatt stort fokus også i Legevakten har deltatt i Rakkestad prosjektet, der Nødnett er tatt i bruk av hele helse tjenesten i Rakkestad kommune. Hjemmetjenesten i Rakkestad varsles nå via Nødnett radio ved utløst trygghetsalarm i Rakkestad. Legevakten kan også kommunisere direkte med vaktlege i Rakkestad via radio. I desember 2011 ble det ansatt beredskapslege, stasjonert på legevakten. Beredskapslege skal ha ansvar for radioberedskap på dagtid, samt øyeblikkelig hjelp utover fastlegens ansvarsområde. Trygghetsalarm Legevakten betjener trygghetsalarmene fra Sarpsborg og Rakkestad. Det er i 2011 betjent ca alarmer hvorav 7331 er videreformidlet til hjemmesykepleien. Siste del av 2011 er det ført utvidet statistikk på alarmårsak. Det viser seg at hovedårsak til utløst alarm er behov for tilrettelegging i hverdagen og ikke behov for medisinsk hjelp. Føre var Samarbeidet mellom legevakten, Barne- og familieteamet og Oppsøkende team rus og psykiatri har i 2011 ført til at legevakten har informert om lavterskeltilbudet til 66 nye pasienter, av disse ønsket 42 pasienter at legevakten formidler kontakt videre. Flere pasienter har også valgt å ta kontakt selv. I aldersgruppen 0-20 år var det 14 pasienter. Registrering av voldsskader Det ble i 2011 registrert 103 voldsskader der pasientene fikk tilbud om fotografering for å sikre bevis ved eventuell anmeldelse. Av disse sakene er 25 tilfeller registrert som vold i nære relasjoner. Hastegradsvurdering av pasienter. Legevakten har lenge sett behov for et mer enhetlig system for hastegradsvurdering av pasienter som kommer. I 2011 ble det besluttet å ta i brukt Manchester Triage system og legevakten ble medlem av NMTG. Det er utviklet interne prosedyrer og rutiner samt opplæring av alle ansatte i Vaksinasjonskontoret Antall besøk utenlandsvaksinasjon: 2029 (2010: 2157) Antall konsultasjonsgebyr: 1877 (2010: 1762) Antall besøk tuberkulosekontroll: 410 (2010: 376) Antallet henviste til lungemed. poliklinikk:11 (2010:10) En stor oppgave i 2011 har også vært å etterregistrere influensavaksiner elektronisk. Vi har etterregistrert alle fra åpen omsorg og sykehjemmene. Vårt journalsystem på vaksinasjonskontoret sender automatisk vaksinedokumentasjon til sysvak, noe som har blitt lovpålagt fra Smittsomme sykdommer Som vanlig har det vært flest tilfeller av hepatitter, camphylobacter og salmonelloser. To utbrudd av norovirus ved sykehjem. Nasjonalt utbrudd med shigellose i Tromsø og Sarpsborg, 4 tilfeller hos oss. Kilden var identifisert som fersk basilikum importert fra Israel. En russ døde som følge av meningokokksykdom. (smittsom hjernehinnebetennelse)

12 Som en del av kommuneområde helse og sosial har enheten ansvar for myndighetsutøvelse, strategisk arbeid og utvikling av helse og sosiale tjenester i Sarpsborg kommune. Enhetens målsetting Legge til rette for folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold for innbyggerne. Bidra til å redusere risiko for sykdom og skade. Medvirke til gode og trygge helse- og omsorgstjenester. Bidra til at helse- og omsorgstjenestene er av god kvalitet. Enheten skal nå sine mål ved: å ha oversikt over forhold som påvirker helse og trivsel (Fakta om Sarpsborg) å fremskaffe kunnskap om hva som påvirker folkehelsen og hvordan den utvikler seg (Kunnskap som veiviser) å formidle kunnskap og gi råd om hvordan fremme god helse og forebygge Grunnpilarene i enhetens arbeid er brukerfokus og god kvalitet. Enhet helse Sarpsborg kommune P.b Sarpsborg Telefon: E-post: Vi er på nett com.kunnskap som veiviser

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05.

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05. PROSJEKTDIREKTIV for Rygge, Råde, Våler og Moss kommune Prosjektnavn Klinisk blikk Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13 Oppdragsgiver Prosjekteier Rygge, Råde, Våler og Moss kommune

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

2012 et år med samhandling i fokus!

2012 et år med samhandling i fokus! 2012 et år med samhandling i fokus! 1. januar 2012 gikk startskuddet for Samhandlingsreformen, en stor nasjonal helse- og omsorgsreform som gradvis skal innføres over flere år. Dette innebærer at kommunene

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten?

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling: Visjon: Flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale helsetjenester 5 hovedoppgaver

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016 DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND Birgitte Nærdal Mars 2016 systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. 09.03.16 Birgitte Nærdal Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune.

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Samhandling i Sarpsborg

Samhandling i Sarpsborg Samhandling i Sarpsborg Samhandlingsreformen - Helsehusets innhold fase 1 Prosjektrapport mai 2011 1 Samhandlingsreformen Målene i Samhandlingsreformen er Pasientene skal få bedre behandling der de bor

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Øhj-plasser status og framtid

Øhj-plasser status og framtid Øhj-plasser status og framtid Jon Hilmar Iversen, Prosjektdirektør koordinering samhandlingsreformen, Helsedirektoratet Bergen 10. mars 2014 - «Sykehjemmet som arena for fagutvikling og forskning» 2 Formål

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Fakta om Meløy kommune 6500 innbyggere Ørnes kommunesenter Industrikommune Fiskeri og havbruk Desentralisert struktur 2

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Gardermoen 6.november 2013 Fakta om Fredrikstad kommune Ca 76.000 innbyggere, en

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

DEMENSKONFERANSE 2016

DEMENSKONFERANSE 2016 DEMENSKONFERANSE 2016 Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl Politiker Stein Arve Ytterdahl er en norsk politiker som ble utnevnt til fylkesmann i Agder i mai 2015. Han var rådmann i Trondheim

Detaljer

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Lokale forhold er viktige Helsehuset med akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg Kompetansebehov

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene det nasjonale perspektivet. Thorstein Ouren, Helsedirektoratet

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene det nasjonale perspektivet. Thorstein Ouren, Helsedirektoratet Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene det nasjonale perspektivet Thorstein Ouren, Helsedirektoratet Samhandlingskonferanse Svolvær, 11. juni 2015 Helsedirektoratets oppgaver Utvikle veiledningsmateriell

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fagleder KS - Rune Hallingstad Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444000 ansatte 11500 politikere 400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer