«Å blogge seg til læring»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Å blogge seg til læring»"

Transkript

1 «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem og Ture Schwebs Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling og bruk av elogg, et læringsverktøy med personlig grensesnitt. elogg er en personlig læringsomgivelse utviklet gjennom prosjektet Darmaturgi i Distribuert Læring (DDL) støttet av ITU. elogg har blitt utprøvd i utvalgte grunnskoler i Bergen og brukes som læringsplattform ved Mediekunnskap, ved Høgskolen i Bergen. Forutsetningene for undervisning og læring endrer seg Den kommunikative tradisjonen som undervisningen bærer ennå med seg tradisjoner fra en tid da skoler og universiteter var en eksklusiv formidlingskanal. Under slike forhold blir læring først og fremst et spørsmål om å konsumere og å tilegne seg eksisterende informasjon på ulike måter. Utdanningssystemet har mistet sitt informasjonsforsprang: Tilgangen til informasjon er i prinsippet lik på alle områder i samfunnet. Få er uenige om at dette krever endringer i hvordan vi underviser, men angrepsmåtene er forskjellige - ikke minst når det kommer til valg av verktøy. Utfordringene som utdanningssystemet stilles ovenfor er åpenbart sammensatte, men kommer kanskje tydeligst til uttrykk ved at den kontrollen, som nødvendigvis må prege undervisning, kan føre til en konserverende holdning der man legger for stor vekt på det bestående, samt det som man allerede vet fungerer. Wikipedia er et eksempel på hvordan forutsetningene for undevisning endrer seg når informasjon blir lettere tilgjengelig. Det er imidlertid ikke er noen fast sammenheng mellom tilgang til informasjon og kunnskap og mange er derfor skeptiske til den måten å produsere informasjon på som Wikipedia representerer, nettopp fordi en femtenåring kan sitte å redigere innholdet. I praksis viser det seg imidlertid at det innholdet som produseres på denne måten har forbausende høy kvalitet. Unntak finnes selvsagt, men problemet blir å kunne skille mellom informasjon av god og dårlig kvalitet. Når det er sagt: Ukorrekt informasjon finner vi overalt i samfunnet, det og lære seg å nærme seg alle informasjonskilder med et kritisk blikk er i seg selv en vesentlig kompetanse. Læringskultur vs. Innovasjonskultur? Situasjonen i Singapore er et ineteressant eksempel. Landet scorer høyest på tester av kunnskapsnivået blant elever, men likevel mener landets undervisningsminister at de har et problem:

2 ... how to explain the fact that even though Singapore's students do so brilliantly on these tests, when you look at these same students 10 or 20 years later, few of them are worldbeaters anymore. Singapore has few truly top-ranked scientists, entrepreneurs, inventors, business executives or academics. American kids, by contrast, test much worse in the fourth and eighth grades but seem to do better later in life and in the real world. Why? We All Have a Lot to Learn - Newsweek, 9. jan Intervju med Tharman Shanmugaratnam, utdanningsminister i Singapore Singapores problem er interessant sett i forbindelse med alle målingene som forteller hvor godt eller dårlig norske elever og studenter gjør det i tester gjort gjennom internasjonale studier. Singapore synliggjør nemlig at det ikke er noen direkte sammenheng mellom å gjøre det godt i tester og evnen til innovasjon. Når man ser på de samme menneskene noen år etter at de har gått ut av skoleverket finner man få tegn til virkelige enere. Den kunnskapen som elevene er flinke til å tilegne seg omsettes ikke til ny forskning, nye produkter eller nye måter å gjøre ting på. Litt tabloid kan vi si at Singapore er flinke på undervisning (formidle det bestående). men mindre flinke på læring (forstått som evnen til å tenke nytt). I et land som Norge, med et relativt høyt kostnadsnivå, er evnen til nytenking kanskje vel så viktig som kunnskap om det bestående. Nettopp derfor er det så viktig å ha en åpen og innovativ tilnærming til læring. Dette er i utgangspunktet problemløsende aktiviteter, knyttet til nysgjerrighet og skapertrang, noe undervisningen må støtte opp under. Hva har så dette å si for utformingen av en læringsplattform? Digital kompetanse er i seg selv definert som en hovedoppgave for skoleverket. "Digital kompetanse" blir imidlertid ofte redusert til ferdigheter i tekstbehandling, bruk av regneark, presentasjonsprogrammer og internettsøk. En mer robust digital kompetanse bør ha et annet utgangspunkt enn konsum av innhold og bruk av ferdig programvare, jmf Kvalitetsutvalget som trekker fram både et dannings - og ferdighetsaspekt Den generasjonen som i dag er kjernemålgruppen til høyere utdanning er født etter Ifølge trendforskerne er de under tredve mindre opptatt av jobben som identitesskaper, dette i kombinasjon med at utbudet av jobber er større enn noen gang. Det er ikke nødvendigvis gitt at prioriteringer knyttet til sosiale fellesskap i seg selv har innvirkning på forventningene til en digital læringsomgivelse, men når vi ser på egenskapene som kjennetegner de mest brukte nettstedene tegnes et tydelig bilde av betydningen av brukermedvirkning og utvikling av sosial identitet.

3 Dersom vi kikker til USA ser vi at mer enn halvparten av amerikansk ungdom, som er på nett, selv produserer innhold. 1 av 5 ungdommer på nett har sin egen weblogg og halvparten av disse oppdaterer webloggen minst en gang i uka. De fleste er dessuten jenter, noe som gir interessante perspektiver knyttet til IKT, som tradisjonelt har vært et domene dominert av gutter. Ungdom blir altså i stadig større grad aktive innholdsprodusenter. Et av hovedspørsmålene vi stillte oss da vi begynte å utvikle elogg var hvordan skolen utnytte det? Kunnskapskonstruksjon i et sosialt fellesskap Vårt utgangspunkt var at læring skjer i rekke ulike skjæringspunkter mellom individuell fordypning og samarbeid med andre. Et læringsmiljø må dermed både kunne gi rom for det individuelle (selv)studiet og den kollektive samhandling, noe som i sin tur støtter opp om det som er et sentralt mål med all undervisning: å få de lærende til å reflektere over og bearbeide den informasjonen de mottar. I et sosiokulturelt perspektiv kan læring forstås som et samvirke mellom tre forhold (Säljö 2001:23): 1. Utvikling og bruk av psykologiske/språklige redskaper 2. Utvikling og bruk av verktøy 3. Kommunikasjon, dvs. forskjellige former for samarbeid Digitale læringsomgivelser må kunne fungere som slike verktøy som støtter kommunikasjon Sammenhenger mellom verktøy og praksis Et hvert verktøy åpner noe muligheter og stenger for andre. Ideen med elogg er å legge størst vekt på de funksjonene som støtter elevenes produksjon.og for alvor ta inn over seg at datamaskinen gjør produksjonsaspektet til en eksplisitt del av mediet. Lærere og lærende med høy digital mediekompetanse vil kunne produsere informasjon ved hjelp av en rekke ulike tekniske løsninger uten alt for store problemer. Verre er det med de som skal bygge opp sin kompetanse, noe som gjelder de fleste i skoleverket kanskje ikke minst lærere.

4 Spørsmålet blir derfor hvor man skal rette fokus: Mot lærerens undervisning? - dette har de komersielle leverandørene vært lydhøre ovenfor gjennom å vektlegge formidling, vurdering, og dokumentasjon eller Elevenes læring? - her kan mye tyde på at andre måter å tenke på har noe å tilføre, særlig knyttet til økt vektlegging av egenproduksjon, refleksjon, deling, og tilbakemelding I skolen må selvsagt både undervisning og læring vektlegges, men vi vet alle at det ikke er noe éntil-én forhold mellom undervisning og læring, enten vi ser på læring som individuell tilegnelse av informasjon eller som kollektiv kunnskapsbygging. Personlige læringsomgivelser - Hva er spesielt med disse? "Personlig publisering" omfatter en rekke tekniske løsninger som er designet med tanke på enkeltpersoners publiseringsbehov på World Wide Web (WWW). Kommunikasjonsformene som oppstår er gjerne kjennetegnet av at innholdet blir til i en sosial kontekst med utstrakt bruk av lenker som knytter forbindelser til relevante medieelement på WWW, samtidig som det ikke finnes noen sentralisert kontroll med innholdet som publiseres. De personlige publiseringsformene er interessante i læringssammenheng fordi de setter de lærende i roller som aktive produsenter av informasjon. Komplekse systemer, med mange funksjoner og «muligheter», medfører gjerne mange føler seg usikre. For lærerne kan dette lett føre til at man tyr til kjente arbeidsformer, for eksempel de prosedyrene man lærte på brukerkurset. I slike situasjoner blir eksperimentering og innovative pedagogiske bruksmåter noe av det første som forsvinner. Man kan dermed argumentere for at komplekse systemer kan bidra til å sementere eksisterende pedagogikk. At "mulighetene tas ikke i bruk" er ikke et godt argument i denne sammenhengen. Etter vårt syn bør en digital læringsomgivelse legge til rette for «sosial åpenhet» handler om å gjemme minst mulig vekk for elevene ikke introdusere avanserte tekniske kontrollmekanismer, la eleven få gi og motta respons sørge for at alle kan se hva andre produserer og ikke minst respondere til dette, gi studenter og lærere opplevelsen av å ha kontroll med det innholdet de publiserer og hvordan de fremstår i en digital omgivelse. Enkle systemer skaper trygge lærere, noe som gjør dem bedre rustet til lettere å ta utfordringer knyttet til pedagogikk og didaktikk. Grunntanken bak elogg er dermed at et enkelt system gir større

5 fleksibilitet i praksis. Åpnenhet er motiverende, og motivasjon er et grunnleggende premiss for læring. Personlig læreingsomgivelser legger dermed forholdene til rette for at «best praksis» kan oppnås fordi systemene legger vekt på åpenhet (både teknisk og sosialt). Elev- og lærer-roller Under utviklingen av elogg arbeidet vi med fire modell-brukere: Initiativtakeren, Kontrolløren, Tilretteleggeren, og Observatøren. En kan selvsagt tenke seg et enda større register av roller, f eks "sabotøren", "sympatisøren", "opponenten" m fl, men disse kan også sees som underkategorier til de fire "hovedrollene". Initiativtakeren er en person som er i stand til - og ikke minst villig til - å bruke tid på å finne og sette sammen "data" og ideer. Vedkommende deler egne funn og tanker som mer eller mindre velformulert informasjon til sine omgivelser. Initiativtageren kjennetgnes dermed ved at vedkommende trekker inn ny informasjon i et læringsfellesskap. Kontrolløren har en mer tilbaketrukket rolle enn initiativtakeren, men kan være en like aktiv deltaker i kommunikasjonen. Der initiativtakeren er nytenkende, er kontrolløren mer konservativ gjennom hele tiden å knytte det som kommuniseres til det som allerede er anerkjent kunnskap innenfor læreingsfellesskapet. Tilretteleggeren er på mange måter den optimale lærende. Rollen representerer en avveining mellom initiativtakerens og kontrollørens egenskaper. Vedkommende er i stand til å kombinere eksisterende kunnskap med evnen og ikke minst viljen til å utvide denne kunnskapen på eget initiativ, samtidig som vedkommende bruker tid og krefter på å kommunisere sin kunnskap til andre. Observatøren er den rollen som de fleste av oss tar på seg det meste av tiden. I denne rollen befinner vi oss i mottakermodus, men dette behøver slett ikke bety det samme som at aktivitetsnivået er lavt. Observatøren er imidlertid lite opptatt av å kommunisere med andre. Et godt læringsmiljø gjør deltagerne i stand til å veksle mellom de ulike rollene uten å måtte omstille seg i forhold til omgivelsene. Eksempelvis skal en student som i utgangspunktet nærmer seg en tekst som observatør kunne komme med korrigerende opplysninger (gå inn i rollen som kontrollør), stille et konstruktivt spørsmål (være tilrettelegger), eller for den saks skyld komme med en ny opplysning (gå inn i rollen som initiativtager).

6 Hvordan legger ulike systemer til rette for veksling mellom roller? "Initiativtagere" "Kontrollører" "Tilretteleggere" "Observatører" Sentrale systemer (f eks LMSer) Lærere Lærere Lærere Lærere og elever Personlige systemer (f eks blogger) Elever Lærere og elever Lærere og elever Lærere og elever Lærere og elever Lærere og elever Lærere og elever Lærere og elever Kollektive systemer (f eks wikis) Fremstillingen blir nødvendigvis svært forenklet, men gjenspeiler etter vår mening noen overordnete tendenser som vi har forsøkt å trekke videre gjennom utviklingen av elogg. De største nettsuksessene de siste årene er alle basert på brukernes mulighet til å komme med egne bidrag og bli synlig innenfor et sosialt fellesskap. Når disse forutsetningene er til stede utløser det store mengder arbeidstid som benyttes til ulike former for innholdsproduksjon uten at brukerne får noen økonomisk godtgjørelse for dette. Dette er mulig nettopp fordi brukerne selv bygger opp innholdet innenfor et rammeverk hvor de føler at de får noe tilbake i form av nye bekjentskaper og tilbakemeldinger fra andre brukere med tilsvarende interesser som dem selv. Resultatet er disse tjenestene har fått en enorm popularitet. I tillegg til å vær en vesentlig motivasjonsfaktor har de kollektive systemene noen betydelige fordeler i kraft av at de greier å trekke veksler på det man kan kalle "kollektiv intelligens". Dersom vi overfører den tenkningen som ligger bak systemene som åpner for brukermedvirkning og anvender dette på læring vil det nødvendigvis innebære at vi må legge til rette for at det de lærende selv produserer interessant innhold og at de motiveres til å dele det de produserer med andre. For at dette skal bli mulig trenger vi systemer med stor grad av åpenhet. Det er derfor vesentlig å understreke at de følgende skjermbildene representerer grensesnitt og innhold som alle brukerne kan se. Enkelte mindre unntak finnes og disse er kommentert i tilknytning til de aktuelle illustrasjonene.

7 elogg - Elevens / lærerens side Illustrasjon 1: eloggs hovedside. elogg fordrer pålogging og den innloggede brukeren sendes alltid til sin egen logg som blir vedkommendes utgangspunkt for å nærme seg det kollektive læringsmiljøet. Den enkelte bruker kan selv velge utseende på loggen, men layouten vil være felles for alle brukerne. Det eneste som skiller lærerens logg fra studentenes er muligheten til å legge inn oppslag på «Oppslagstavlen». De meldingene som gis her blir så synlige for alle brukerne som er tilknyttet en gruppe. Øverst til høyre finner vi en «bloggroll» som synliggjør aktivitet blant de andre brukerne. Den enkelte kan på denne måten raskt orientere seg i forhold til de andres aktiviteter og nå deres logger ved å klikke på lenkene i bloggrollen. I denne versjonen presenteres de enkelte postene med rene tekstingresser på forsiden. På de lavere klassetrinnene er dette annerledes, her ses postene med tilhørende grafikk og valgt typografi.

8 elogg - En enkeltpost Illustrasjon 2: Visning av en enkelt post i elogg. Hver enkelt post har sin egen side som får en unik adresse (URL) slik at andre brukere enkelt kan lenke til denne ved behov. På dette nivået fjernes den høyre stolpen i grensesnittet for dermed å gi bedre plass til selve innholdsfeltet. Skjermdumpet viser ikke kommentarfeltet som ligger like under det innholdet som er postet av loggens eier.

9 elogg - Personlig profil Illustrasjon 3: Editering av personlig profil eieren av loggen kan nå denne siden ved å klikke på editeringsikonet under bildet. Her kan vedkommende bytte ut bildet mange studenter velger å legge inn et bilde som de mener representerer deres interesser i stedet for et portrett. Videre kan loggeieren endre det grafiske utseende (Drakt), legge inn ekstra informasjon, endre passord, samt kontrollere hvorvidt noen utenfor den gruppen vedkommende er tilknyttet skal kunne lese loggen. Dette skjermbildet viser ikke fanen for «moblogging». På de installasjonene som har denne funksjonen kommer det opp en sjette fane hvor brukeren kan finne en unik epostadresse. Ved å sende en melding til denne adressen, f eks fra en mobiltelefon, vil loggeieren kunne oppdatere loggen uten å ha tilgang til en datamaskin.

10 elogg - Editere post Illustrasjon 4: Editering av en post i elogg elogg har en editor som lar brukerne editere postene i WYSIWYG-modus, det vil si at editoren viser posten slik den vil fremstå for andre brukere i lesemodus. Igjen er det svært liten forskjell på lærerens og studentenes grensenitt. Læreren har imidlertid mulighet til å legge inn en post som «oppgave», noe som medfører at alle studentene i en valgt gruppe får denne opp under menyvalget «Oppgaver» i sine logger. Elogg har noen forhåndsdefinerte kategorier knyttet til fag. I tillegg kan den enkelte bruker legge inn egne kategorier. Fast og egendefinerte kategorier kan kombineres slik at innholdet senere enkelt kan gjenfinnes på tvers av disse. Eksempelet ovenfor viser en bruker som har valgt å kommentere en annen post i sin egen logg (dette i stedet for å skrive en ordinær kommentar). Nederst til venstre i bildet ser brukeren at han er i ferd med å «kommentere» en annen post. elogg sørger i dette tilfellet for at det lages en toveislenke som forbinder de to aktuelle postene. Denne funksjonen er inspirert av såkalte trackbacks en funksjon som er utbredt i mange bloggsystemer. Nede til høyre kan loggeieren bestemme postens status: Kladd (bare eieren kan lese), Ferdig (alle som er gitt tilgang til loggen kan lese og kommentere), For lærer (kun lærere og eieren kan lese og kommentere).

11 elogg - Oppgaver Illustrasjon 5: Oppgaver En bruker med status som lærer kan legge inn poster som flagges som en oppgave. Studentene får se hvilke oppgaver som er gitt til dem ved å klikke på oppgaveikonet oppe til venstre. Deretter klikker de på den oppgaven de vil besvare og kommer til en post lignende den som er vist ovenfor. Ved å klikke på «Svar på oppgaven i egen logg» blir studenten sendt til den vanlige editoren, men elogg sørger for at det knyttes en forbindelse mellom oppgaven, i lærerens logg, og besvarelsen i studentens logg (jmf beskrivelse av kommentering i egen logg beskrevet under illustrasjon 4.) lenker til alle besvarelsene listes opp i direkte tilknytning til posten i lærerens logg, noe som gjør det enkelt å holde oversikt over besvarelsene. Systemet gir imidlertid ingen indikasjon på hvem som ikke har besvart en oppgave, ut over at navnet deres ikke kommer opp i den nevnte listen.

12 elogg - Prosjekter Illustrasjon 6: Prosjekter Illustrasjonen ovenfor viser et utsnitt av prosjekter knyttet til en bruker i elogg. Alle navnene som listes opp under ingressen viser til de som har tilgang til prosjektet. Fra denne siden kan en klikke seg inn på selve prosjektet ( se illustrasjon 10). Et prosjekt kan samle poster fra deltagernes logger i tillegg til poster som er lagt direkte inn i prosjektet. Sistnevnte type poster kan editeres av alle deltagerne i prosjektet, mens førstnevnte kategori kun kan editeres av den som skrev den opprinnelige posten. Endringene vil i sistnevnte tilfelle bli synlige både i prosjektet og i posten i den enkelte brukers logg.

13 elogg - Medelever Illustrasjon 7: Medelever og lærere Denne siden når den enkelte ved å klikke på ikonet for «Medelever» øverst i loggen. Her kan brukerne velge til andre brukere ut over de som er i den gruppen (klassen) som brukeren er tilordnet. Alle brukerne som finnes på denne listen kan komme opp på bloggrollen til denne brukeren. Tilgangsrettigheter kan også knyttes til de brukerne som er på denne listen.

14 elogg - Mediearkiv Illustrasjon 8: eloggs mediearkiv Mediearkivet er todelt. Hver enkelt bruker får sitt eget private arkiv. Filer som plasseres i dette arkivet er ikke tilgjengelig for andre før disse filene eventuelt knyttes til en post i en logg eller et prosjekt. Brukerne har også tilgang til et felles arkiv. Her kan alle brukere legge inn filer og bruke filer lagt inn av andre. Filene i arkivet merkes imidlertid med metadata,blant annet navnet på den som har lastet opp den aktuelle filen.

15 elogg - Differensiert grensesnitt Illustrasjon 9: Grensesnitt for yngre brukere elogg er bygd opp på bakgrunn av en erkjennelse av at systemets design har stor betydning for hvordan brukerne evner å utnytte det. Systemet ses ikke på som et tomt rammeverk som brukerne så skal fylle med meningsbærende innhold. En naturlig konsekvens av denne erkjennelsen er at ulike målgrupper må få forskjellige design. Ovenfor er et eksempel på layout og grafisk design mer tilpasset bruk i småskolen.

16 elogg - Moblogging Illustrasjon 10: Prosjekt med poster sendt fra mobiltelefon Illustrasjonen viser et eksempel hvor fem elever har samarbeidet om å lage en presentasjon fra 17. mai. Bildene og korte tekster er sent inn som MMS-meldinger til de enkelte deltagernes logger. I etterkant har de satt seg ned og gjort et utvalg som de så setter sammen i et felles prosjekt. Her kan de også skrive mer utfyllende tekster. Bru ekrene kan editere poster som de selv har hentet fra sine egne logger, samt poster som er lagt inn direkte i prosjektet. Alle brukerne med tilgang til et prosjekt kan imidlertid endre på rekke følgen på samtlige poster, og fjerne dem fra prosjektet. Prosjektene åpner dermed for et samspill mellom flere ulike kollektive prosesser der den enkelte hele tiden veksler mellom å jobbe med sitt eget og et felles prosjekt. Prosjekter kan vises som en samlet side eller i form av en egen projeksjonsvisning. Sistnevnte er utformet slik at presentasjonen minner om Powerpoint eller lignende presentasjonsprogramvare. Visningen er imidlertid styrt av stilsett slik at selve innholdet fremdeles kan kodes om ren HTML, noe som ivaretar hensyn til tilgjengelighet for brukergrupper med spesielle behov.

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Ett skritt av gangen?

Ett skritt av gangen? Linda Normann Næss Ett skritt av gangen? En studie av en gruppe læreres domestisering av det digitale verktøyet Smart Board Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Rapport 6/2011 Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1

Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1 Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1 Delrapport 4 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen' Vibeke Opheim Øyvind Wiborg 37/2012

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer