)... '- \ ' (.:,;t~--"'/',-), /-L~\/ \/( i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ")... '- \ ' (.:,;t~--"'/',-), /-L~\/ \/( i"

Transkript

1 NR. I 1998 ARGANG 10 LAGSAVIS FOR SKONSENG V.L. c, r, i,i I '-". ).... '- \ ' (.:,;t~--"'/',-), /-L~\/ \/( i i. \!p~s I. 0 / "...' ~,.' I I \ ~, '/ I,I' ---'\--,./,r -~\J!L-. i i \ \ v--k v ''; /- :! /.-C, k\. - I' \. I,: \ ~'~- ~ X~o (

2 LOKAL ANNONSER Fra HO\'edlaget I Salongbord og noen stoler. Hilsen Hovedlaget Vi enskcr oss ogsa et v/odd Terje Nyjordet M0bler 0nskes gitt til arkivskap hvis noen hal Tlf.: meterom pa Gammelskola. Mob.: Nyc lagsdrakter j skonseng TrOfld Cato Jakobsen po tlf.: eller kl ul Styret Skonseng Prisene er som fulger: Ungdomslag har kommet fram til en ny ordning for mlkort gl idela, mllang glide la, kjep av lagsdrakter, for 6-IOllr kr kr. 775 bestillinger og for mere 12-16i\r kr kr. 796,- informasjon ta kontakt med Voksen kr kr.810,- Fra turngruppa Trim onsdager fra Id Annenhver onsdag spiller vi volleyball. Truppen skal 6. juni til Rognan pa tumstevne. 18 stykker skal de lta. Fra arrangeres det landstumstevne i OSLO, J3 'tykker er pameldt. Alllle Lise Kvale Leder Fr. Skigruppa Det blir arrangert skidag 18 april 1998, videre annonsenng av arrangementet vii bli med plakater. Det vii ogsa bli san opp plakater angaende premieutdeling for Cup og Klubbmeslerskap som skal vcere 5. mai Det vii bli avholdt arstn0te i Skigruppa tirsdag 26. mai 1998 pa Gammel,kola kl Saker SOlO medlemmene mener bar tas opp, rna vrere styret i hende senest tirsdag 12. rnai Oisse sakene sendes skriftlig til: Skigruppa v/sten l/agen Plurheb1eiell SKONSENG Frs valgkomiteen Vi i va1gkomiteen hens tiller til aile lcsere av Mauren, am a komme med forslag, e ller at du selv onsker a stille, enten sam leder eher kasserer i skigruppa fra i mai i ar. Lederen skal velges for ett lir i denne pe:riod~n, mens kassereren skal velges for to ur. Har du tips eller ansker A stille selv ta kontakt med lederen i valgkomitcen. Tr)'gve Karstellsell tlf.:

3 ,) [FOTBALL J Fotballgrupp. startet 1998 med ddtagelse 1 fotballtumering i Ranahallen 1 februar. Her deltok bade miniputter og lillegutter. Miniputtene stilte rued to lag og lillegutte ne med ett lag. Lilleguttene er na blitt sa mange at vi st iller med to lag oar uteserien starter. Sa ful!:,'1e smaguttene med tumeting Ranahallen 1 mars. De ble "utsla.tt pa comer" 1 attenedclsfinalen. Vi planlegger ogsa eventuelle turncringer til sommeren og vii informere spillere/forejdre me nnerc om detle. Vi hapet pa a ill fotballbanen spilleklar sa snart som mulig. Ellers sa etterlyser VI siste rest av spilledrakter. Disse ber snarest bl! inn!evert til treneme cller til Gunnar Johansen. Snart er det paske. Vi I fotballgruppa har startet paske lotteri og haper at aile i "bogda" kj0per mange lodd for a st0ne oss i bame og ungdomsarbeidet. Kristiu Arlltzberg. INFO FRA HOVEDLAGET Vi er mi Ferdig med arets bingoarrangement, dene er ungdomslagets hovedinntekt. Det hat vrert stor innsats [fa aile medhjelperne. Vi har mtt skryt [ra de ansatte pa Smlsenteret for god mat og at del alhid hat V<'ert rent etter 055. Bingolisten blir salt opp eher medlemslista, dette fordi det blir vanskelig a ringe til hver enkejt Vi beklager pa det sterkeste at noen av vare stettemedlemmer ble sau opp va denne listen, men vi skal pmve sa godt vi kan Ii unnga dette ti l neste at. Vi takker for Arets innsats, og haper dere stiller like friskt og opplagt Ilt!ste ar. Styret i Hovedlaget. E6-UTVALGET E6 -komiteen h?f p~ nytt begynt a rare pa seg. vi hadde mete 16. mars 1998 for aga i gjennom veiutredningen sam Statens VCb'Vcsen hat lagt ut til offentlig gjennomsyn. Resultatet av dette metet ble at tire personer i komiteen sku l1e se pa de lokale konsekvensene av de aktuelle korridorvalgene. Deres resultater vii sa hli dmftet pa et nyn mete mand.g 6. april 1998 kl 20.00, hvor hele E6 komiteen skal sammenfatte en fonn for konsekvensutredning som sa vii bli framfo Tt pd et allmannem0te en gang i bebl)'nnelsen av maio PA dette allmannemotet skal del sa foretas en avstemming, angaende korridorvalg, og so m da vii bli den innstillingen som Ressvoll og Skonseng kommer til A sende IIln til Statens Vegvesen som vart forstevalg. Er DV interresert i hvor den nye E6-en skal ligge, bor DU f01ge med. Din stem me kan vrere med pa a avgj0re Rassvoll og Skonseng sin mening om plassering av E6-en. Annonseringen av allmannemotet vii bli plakater pa strategiske steder j bygda mot slutten av april. Trygve Karstellsell Leder.

4 ELEKTROENTREPREN0R SVEIN H.BOTN~ NORDLANDSVN MO I RAN A R0RLEGGERE VVS BUTIKK William Jacobsen AS 01utsalget Storforshei Paske apning: Fra 1. april Kl. 1l (15.00) Piiskeaften Kl I pasken slukker vi t.0rsten med drikkevarer fra 01utsalget Storforshei. God! utvalg i 01 og brus. GOD paske!!

5 \)e.~ 00r e.i\ ~C::'J\~. \1e.\\ ~<..;. D\,\\'0'j~C\. \<"01\..<1.0\. ~)\.~ dlqi\ t.,-~ \'\ 0.0\\'"\0.. I \'"CA1\ ~<:. Cj -S~ Je.(I~ _\c\c\ '<:- \;\ Z...,S,,-tt I 6.1:..:"- ~\ :}::-'j~~ \ Me.i\ u\.. :)\....\,:? ~C+C~(\... i l If I \..,(! I / h\',, ~.,, "'~. i.' \J~ 'Jj],~ )., i "" ~)~',, I "), ' ", I~~I\\:I\. \l-' ~ '" i' J '\) p' /: _ (' \ //0)

6 "Fra New Orleans til Plurdalen" DCI tinnes ikke ard sam er gode nok, for a beskrive helgens kulturellc begivenhet i B0gda. Skonscng Skulekorps, med lokale sangcrc, skucspillere, dansere, akt0rcr, kor mm, fortjener virkelig ros for floue prestasjoner i denne storsatsningcn. Jeg trot mange med meg synes dette var fiatt levert. En forestilling med fin musikk kryddret med en god posjon humor, er noe som gllr inn hos de fleste. Vi satt flok i salen <i trampa lakten, flira, og torka en liten tare j cyenkroken aile og en hvcr. Med denne forestillingen friskt i minne!, haper jeg at del ikke blit lenge til neste gang. Mona 111edia Karstensen ~ HOVEDLAGET 1998 Leder Nestleder Sekrctrer Kasserer Odd Terje Nyjordet Hans Artur Heggli Ny Ny 1 or 2 at Solfrid Stonno Ikke pa va lg 1ar Nina Eidem Ny 2 ar I. Styremedlem ( Utdann.konLi Lagsdr. ) Trond Cato Jakobsen Ny 2 ar 2. Styremedlem ( Ansv. Gammclskola ) Anne-Mari Thorseth Ikke p~ valg 1 ar, ~. Styremedlem ( Ansv. Doning Ettersyn ) Kjel l Larsen Ikke p~ va lg 1 ar TlIRNGRlIPPA Leder Kasscrcr Anne Lise Kvlle Evy Kate Olsen Ikke pa valg Gjenvalg I or 2 or FOTBALLGRlIPPA Leder Kasscrer Anne Olsen Alf Andersen Ny Ikke pa valg 2 ilr I ar SKIGRUPPA LtXier Kasscrer Sten Hagen Yibeke Gjelsteinli Ikke pa valg Ikke pa valg FRITJ[)SKLUBBEN Leder Kasscrer Espen L. Pedersen Fred Oldbrekk Ny lkke pa valg 2 ar I ar, ;-;-~----;-----;---;----:;-;" Maurredaksjonen ber \'a re lesere am stoff til var lokala\'is, og vi oppfordrer ogsa aile barna i bygda om stoff til barnesia, som er et fast innslag i avisa. Frister for innlcvcring av stoff er innen utgangene av FEBRUAR. MAl og NOVEMBER. Redaktor: Trygve Karstenscn Medlemmer: Kri sten Elias Radvann, Leif S.eterrno, 0ystein Media, Kari Gaskj0n li, Ann Kristin A lte 0 f Solfrid Stonno.

7 HUDPLEIE OG KOSMETIKK -Det beste fra naturen -Det beste fra vitenskapen VARNYHETENE er kommet, med mange spennende farger! -Far du Iyst til 11 holde party! -Eller kanskje du vii bestille noe! T a kontakt med : Distriktssjef i Oriflame Norge Solvor Anita Hovd, Tlf TENDER CARE Univcrsalkrcm. Bcnyl!ts ti l folsomme hudparticr, IflfTC lepper, ncglband og overall hvor din hud (renger spcsialbc handling. 15 tnt Nr 1276 Ord pris: lls, SOFT& SILKY BATH OIL Rik merende badeolje sam mwrer buden og gjof den myk. Hell i badekarct cllcr pmer med svamp i dusjcn. 195 ml Nr 1358 Ord pris: HiS,- UI,TRA MOISTURE PERFORMANCE Spes;,,!! ulviklc( for hud sam bchflver ebtra mye fuktighct. En modeme, leu dagkrcm sum cr ril: p<l. fukl;ghclsbcvarendc egcnskapcr. 100 m!. Nr 1158

8 STOR JlYGGEVAREUTSTlLLlNG! ALT PA ETT STEO! 'Trelast okjgkkcn o Dorer Arbeidslay EI.artiklor BY9gcvaror Baderomsinnr. ovinduer ojernvarer Hageartikle r "salosion o Garderobc Ovnor.oVorktay '09 mye mor BYGGEVAREKJEDEN BK HAR SKIFTET NAVN TIL BK BYGGKJ0PI v... on bolod.\\o.ocio ",,"_lj<do.... vi--.10,. w.\joop... ijofort _~~! ' '''''' Io lll'''' "_ito k"""* lorlonA......",...,oj.. BYCCKJ"P BERNHARD OLSEN H~""tn~Jvata J. crubhlll, Pb. In, JWl IIOI una nt.7s 11 unfa>:: 7S 12 II to Ap,.il'lljl tlllel'::..,mia ' Ndl; III. O1.JO.lI.00 tond... tl 01.»",00. IoIfdlg ~L I'IUVILLIG ABONNEMENT I'ULLMAKT TIL OVERF0R1 NG 0nskl.)f uu ft bidra okonomisk til drift av Mauren? Da kall du cnkclt g)orc dctte ved afylle ut fullmnkten og levcre den i din bank. [lelopc( blir da aulomati sk trukkel av konloen din fife" omkosfl1;',ger. AVlalen Inpt:f hdt til dll sicr dell opp scl v. ~ , _._--_._ , FULLMAKT.leg g,fi' med delle bullkenl oppdraj!, ii (}vcrjhre Ji'a mill koi1/() nr....,ii,)"koi1scllg ( 1. /, 's aws Milllrcl/ med konfol1r kr kr. 1011, to gauger /lverl or den og den IImllljeg gil' Ily be., k/ed. {}ppf!.avcnc scm/e., Iii moi/aker. KOI/fOII1I1e/wverens sign: I '----

NR. 1 Apr. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

NR. 1 Apr. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. NR. 1 Apr. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. INFO FRA HOVEDLAGET SKI Det vil bli premieutdeling for cup og klubbmesterskap på skolen 8. mai kl. 18.00. Det er samtidig muligheter for å kjøpe merker

Detaljer

NR. 3 Des. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

NR. 3 Des. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. NR. 3 Des. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. SKI DATOER FOR SKIGRUPPA Cupstart blir tirsdag 8. januar kl 18.00 på Emilmyra. Første gangen må alle møte kl. 17.00 for påmelding. Kuldegrensa er -

Detaljer

NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,

NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t, NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t, Dette var s!arten: "Sendag den 29. marts 1903 forsamledes i leerer lakobsens hus

Detaljer

Styret i Skonseng UL for 1990

Styret i Skonseng UL for 1990 Nr.2 Desember 1989 Argang 1 - Lagavis for Skonseng UL Styret i Skonseng UL for 1990 F0rste rekke: Liggende; formann sten Hagen. S t t ende f r a v. I nger Med i A yararepr. ; Kari G~sk j 0nli sekretrer

Detaljer

apport 2 1 Rygge men ighet Foto: Jan Holone

apport 2 1 Rygge men ighet Foto: Jan Holone o A apport 2 1 Rygge men ighet Foto: Jan Holone Innholdsfort~gnelse o Arsrapport Rygge menighet 2011 Side 2 Side 3 Side 9 Side 10 Side 11 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Styret Byafossen IL...3 Årsplan Byafossen I.L....4 Program for 17. mai 2006...5 17. mai Borgertoget Byafossen

Detaljer

VELKOMMEN SØNDAGSHILSEN. LEVENDE konferanse. Jesus til barna! TIL SPRELL. "Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg..." Jes. 49,16.

VELKOMMEN SØNDAGSHILSEN. LEVENDE konferanse. Jesus til barna! TIL SPRELL. Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg... Jes. 49,16. SØNDAGSHILSEN Kretsblad for Søndagsskolen Aust-Agder krets Nr. 2 Mai/Juni 2015 33. årgang VELKOMMEN TIL SPRELL LEVENDE konferanse INNHOLD Visjon: Jesus til barna! Inspirasjonssamling/ Kretsårsmøte Dukkekurs

Detaljer

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti!

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti! Nr. 3-2006 Sommerens varme, lyse og late dager er i ferd med å forlate oss. Høstens vind, regne og travle tider overtar. Men det gjør jo godt med litt mer vann i magasinene og litt mer tid innendørs til

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS FEBRUAR 2008 Inneholder bla: Side 2: foreldremøte Side 3: Hyttetur Side 5: Portrettet Side 8-10: Flokkens sider Side 11: Nytt fra Foreldreforening Midten : Terminliste for hele gruppa Siste side: Dette

Detaljer

ÅRSMØTE I SKONSENG UL

ÅRSMØTE I SKONSENG UL ÅRSMØTE I SKONSENG UL Onsdag 04.02.09 Kl. 18 00 på Gammelskola Vanlige årsmøtesaker Saker må meldes styret innen: 28.01.09 Møt opp! Husk årsfesten 07.02.09. Styret 1 3 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 19.09.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 14 juni 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no God sommer! Redaktørens

Detaljer

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Innkalling Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Vanlige årsmøtesaker Vel møtt! Saksliste Saksliste 1. Åpning

Detaljer

NY LOGO. en god påske og en varm og fin vår. Vi i Fenstad Vel ønsker alle. Organ til fremme av det kulturelle, sosiale og aktive miljø i Fenstad.

NY LOGO. en god påske og en varm og fin vår. Vi i Fenstad Vel ønsker alle. Organ til fremme av det kulturelle, sosiale og aktive miljø i Fenstad. Styret i Fenstad Vel Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem 1. vara 2. vara Roald Wessel Finstad Erik Aarhus Mads C Oppegaard Eva Roterud Valstadhagen Terje Woldsnes Jon Åge Aarhus Arne

Detaljer

Budsjettets vinnere INFORMASJON

Budsjettets vinnere INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2014 16. januar Årg. 37 Budsjettets vinnere Kulturenheten i Rennebu kommune går inn i et nytt år som kommunebudsjettets vinnere! Les enhetsleder Astri

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING RØDBERG IF - STYRET Styret sin virksomhet Styret i idrettslaget har i løpet av 2013 gjennomført 3 styremøter, i tillegg til årsmøtet. Styret har bestått av Nils Runar

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

LOR d. runi2ooe. Vi vil minne alle om neste treff som er i Agder siste helgen i august. Mer informasjon kommer i posten.

LOR d. runi2ooe. Vi vil minne alle om neste treff som er i Agder siste helgen i august. Mer informasjon kommer i posten. LOR d runi2ooe Les mer om Lasse Johansens konsert i Skien, Wilhelm Holms kamp mot Hurum kommune og LORs treff på Garvikstrondi, pinsen 2009. LOR ønsker alle en god Sommer Vi vil minne alle om neste treff

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Parkinson. bladet GOD SOMMER! Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 2 2015 årgang 15. www.parkinson.no

Parkinson. bladet GOD SOMMER! Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 2 2015 årgang 15. www.parkinson.no Parkinson Nr 2 2015 årgang 15 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no GOD SOMMER! Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2 Redaktørenes hjørne. Leder i Nord-Trøndelag

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

US CARS NEWS US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 MEDLEM AV AMCAR NORGE. Februar 2008 Nr. 2 Årgang 23. Andreas Helgesen Pontiac 1980 Tran Am

US CARS NEWS US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 MEDLEM AV AMCAR NORGE. Februar 2008 Nr. 2 Årgang 23. Andreas Helgesen Pontiac 1980 Tran Am US Cars news nr.2 US CARS NEWS Februar 2008 Nr. 2 Årgang 23 Andreas Helgesen Pontiac 1980 Tran Am US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 FREDRIKSTAD ØSTFOLD MEDLEM AV AMCAR NORGE US Cars news nr. 2 Hvem

Detaljer

Meløy søndre menighet

Meløy søndre menighet Meløy søndre menighet 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry HEIMHUG Lagsavis for U.L. Daggry Mars 2013 nr. 1 God påske! Heimhug utgis av: U.L. Daggry Alternesveien 1 8616 Mo i Rana I redaksjonen: Marion Brun e-post: marion.brun@sismo.no tlf.: 977 39102 og Britt

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

God jul! P o t e - t r y k k e t. Norsk Spaniel Klub avd. Østfold. Les mer om: Nr. 4. 2008. Hva skjer i 2009? Bilder og referat fra Familiedagen

God jul! P o t e - t r y k k e t. Norsk Spaniel Klub avd. Østfold. Les mer om: Nr. 4. 2008. Hva skjer i 2009? Bilder og referat fra Familiedagen P o t e - t r y k k e t Norsk Spaniel Klub avd. Østfold Les mer om: Hva skjer i 2009? Bilder og referat fra Familiedagen Blodspor Innkalling til årsmøte God jul! Nr. 4. 2008 www.http://ostfold.spaniels.org

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member of:

Detaljer

Medlemsblad for amcar Fredrikstad, stiftet 1975 Nr. 2 februar 2013 Årgang 34. amcar Fredrikstad. news. www.amcarfredrikstad.com tilsluttet amcar Norge

Medlemsblad for amcar Fredrikstad, stiftet 1975 Nr. 2 februar 2013 Årgang 34. amcar Fredrikstad. news. www.amcarfredrikstad.com tilsluttet amcar Norge Medlemsblad for amcar Fredrikstad, stiftet 1975 Nr. 2 februar 2013 Årgang 34 amcar Fredrikstad news www.amcarfredrikstad.com tilsluttet amcar Norge amcar news nr. 2 februar 2013 Leder har ordet! Redaktørens

Detaljer