ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06"

Transkript

1 Hudpleiefaget Formål med programfaget Samfunnet etterspør fagpersoner som ivaretar fysisk og psykisk helse. Hudpleieren forebygger, vedlikeholder og behandler hud og hudproblemer innenfor ansikts- og kroppsbehandling. Yrket har en viktig plass innenfor fagområdet livsstil og helse. Yrkesutøveren gir kvalitetsbehandlinger for kunder innenfor ansikt og kroppsbehandlinger, håndbehandling, pedikyr, hårfjerning og massasje. Hudpleieren har også kompetanse i makeup og kamuflasjeteknikker ved hudproblemer, arr og brannskader. Utvikling av nye behandlingsmetoder, apparater og produkter preger yrket i dag og vil få betydning for yrket i fremtiden. Metodene i yrket er internasjonale og hudpleieren må kunne forholde seg til utviklingen nasjonalt og internasjonalt. I vårt flerkulturelle samfunn krever det kunnskap om og respekt for ulike etniske gruppers kulturer og tradisjoner. En forutsetning for å arbeide i yrket er at en liker å jobbe med mennesker. Å yte god serviue handler om å forstå kundens behov, respektere kundens valg og kunne veilede kunder ut i fra fagkunnskaper. I tillegg krever utøvelsen evne til omsorg, etisk refleksjon og ferdigheter i kommunikasjon. Hudpleieren har et bevisst forhold til sin kompetanse og taushetsplikt etter gjeldende lovverk. En hudpleier arbeider selvstendig og har samtidig evne til å samarbeide, både innen egen yrkesgruppe og i team med andre helserelaterte yrker. Som en del av arbeidsoppgavene deltar hudpleieren i bedriftens arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). De teoretiske kunnskapene danner grunnlaget for de praktiske ferdighetene i hudpleieyrket. Gjennom refleksjon og undring dannes grunnlaget for livslang læring. I et marked med ulike skjønnhetsidealer må utdanningen ta sikte på å utvikle evne til kritisk og etisk tenkning. Målsettingen er at de ulike programfag i Vg2 og Vg3 utgjør en helhet mot yrkeskompetanse. Tverrfagligheten skal gi rom for tilpasset opplæring og utvikle evne til kreativitet. Det legges vekt på å utvikle faglig forståelse ved virkelighetsnære opplæringssituasjoner der en kan knytte teori og praksis sammen og fokusere på kunders behov. Etter endt utdanning arbeider hudpleieren i salonger, parfymerier, salg, spasentre og helseinstitusjoner. Struktur Vg2 Vg3 7 timer i uken 20 timer i uken Programfag Kommunikasjon og samhandling Kommunikasjon og samhandling 10 timer i uken Timetall Oppgitt i 45 minutters enheter Vg2: 17 timer i uken Vg3: 3 1

2 Programfag Vg2 og Vg3 Det legges stor vekt på at hudpleieren skal utvikle sin yrkesutøvelse gjennom å tilegne seg ferdigheter i de ulike praktiske delene av faget. Yrkesforståelse utvikles gjennom observasjon, planlegging, refleksjon og vurdering og kunne velge hensiktsmessige behandlinger i sitt daglige arbeid. Programfaget har fokus på ulike ansikts-, kroppsbehandlinger, hårfjerning, apparat- og produktlære samt korrigerende og kamuflerende makeup. n innebærer også resepsjonsarbeid og kartotekføring. Hudpleieren skal utøve yrket etter gjeldende lover og forskrifter. Kommunikasjon og samhandling Gjennom kunnskaper om ulike kommunikasjonsmetoder, evne til egenvurdering, etisk bevissthet samt respekt og toleranse overfor andre mennesker, utvikles evner i kommunikasjon og samhandling. I hudpleieyrket er disse egenskapene spesielt viktige i forhold til salg, veiledning, samarbeid og serviue overfor kunder og andre samarbeidspartnere. Vilje og evne til å vurdere kvaliteten på eget arbeid danner grunnlag for stadig forbedring. Livslang læring er sentralt i et yrke som stiller krav til kontinuerlig faglig oppdatering. For å kunne drive helsefremmende arbeid vil dette programfaget dreie seg om hudpleierens kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjon med hovedvekt på hud, hår og negler. Programfaget dreier seg også om hvordan arv, miljø og livsstil påvirker huden og kroppsfunksjoner. Denne fagbakgrunnen utvikler hudpleierens evne til å kunne se kunden i et helhetlig helsemessig perspektiv ut i fra sine forutsetninger. Gjennom veiledning og opplysning, kan hudpleieren bidra til at kunder får råd om hvordan de kan bevare en sunn og frisk hud. Brudd på smitteveier og kjennskap til sykdommer relatert til behandling, parallelt med praktisering av effektiv hygiene, vil være viktige faktorer for et helsefremmende miljø. Gjennom HMS arbeid kan hudpleieren bidra til et godt arbeidsmiljø til beste for kunder og medarbeidere. Om grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av denne. I hudpleiefaget forstår en de grunnleggende ferdighetene slik. Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig er nødvendig i hudpleieyrket der kommunikasjon og samspill med mennesker er en forutsetning i yrkesutøvelsen. Evnen til kommunikasjon er avgjørende i møte med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn.. Samtidig skal hudpleieren kunne benytte seg av ulike spørreteknikker for å kunne avklare kunders behov og veilede kunder i videre behandling. Skriftlig utarbeidelse av kartotekkort, brev og kundeveiledninger er sentrale verktøy i faget. De skriftlige og muntlige ferdighetene er nødvendig i forhold til kunder og overfor annet helsepersonell der henvising og samarbeid er nødvendig. Samarbeid med andre yrkesgrupper vil ofte foregå skriftlig. Å kunne lese er nødvendig for å kunne tilegne seg ny kunnskap og innsikt i et fag i utvikling. Leseforståelse i møte med faglitteratur, bruksveiledninger, journaler/kartotekkort og lovtekster er avgjørende for å kunne utføre kvalitetsmessig gode behandlinger. Å kunne regne og ha tallforståelse er nødvendig i det daglige arbeidet i en bedrift. En hudpleier skal ha kunnskap om logistikk og omsetting av varer og tjenester. I den praktiske utførelsen av yrket må hudpleieren ha forståelse for mengdeforhold og kunne blande ulike ingredienser. I helsefremmende arbeid må hudpleieren ha forståelse av kroppens væske og energiforbruk i et helseperspektiv. Å kunne 3ruke 4igitale 5erkt6y er nødvendig for effektiv utøvelse av ulike arbeidsprosesser som journalføring, lagerstyring, kontroll av omsetning og kundekartotek. Hudpleieren må også kunne lage kundeveiledninger. Å beherske digitale verktøy gjør det mulig med søk, henting og sammenfatning av relevant informasjon samt holde kontakt med ulike fagmiljø. 2

3 Kompetansemål Hudpleieren skal kunne reflektere over sammenhengen mellom de ulike programfagene. Denne refleksjonen skal komme til uttrykk i egen praksis og i veiledning av kunder.! Diskutere og begrunne egnethet for yrket og gjøre refleksjoner over egen egnethet.! Respektere taushetsplikt samt utføre behandlinger etter gjeldende lovverk.! Vise evne og vilje til å gjennomføre ulike typer behandlinger og kunne diskutere hvilke egenskaper og ferdigheter som er sentrale i det daglige arbeidet.! Forstå hensikten med prosedyrer som et redskap for kvalitetssikring i behandlinger.! Gjøre rede for hudtyper og hudtilstander, utføre hudanalyse, fylle ut kartotekkort og gjennomføre ansiktsbehandling ut i fra kunnskaper om hudens oppbygging, funksjon.! I sin praksis vise innsikt i produkter og apparater brukt i ansiktsbehandling.! Redegjøre for virkningen av grunnleggende massasjegrep og kunne utføre massasje ut i fra hudtilstand og praktisere massasje i ansikt, nakke, fot og hender.! Mestre farging av vipper og bryn og vise kunnskaper om.! Gjøre rede for uønsket hårvekst og midlertidige hårfjerningsmetoder og kunne utføre hårfjerning med voks og nappeteknikk.! Mestre ørehulling og kunne veilede kunden om slik behandling.! Diskutere og begrunne egen egnethet og utvikling og kunne gjøre refleksjoner i møte med arbeidslivet.! Utføre og begrunne sitt arbeid i samsvar med hovedtrekkene i lovverket i forbindelse med behandlinger, kjøp, salg og markedsføring.! Ha kunnskaper og ferdigheter for å kunne forberede og gjennomføre ulike typer ansikts- og kroppsbehandlinger, samt begrunne tiltak for å forebygge, vedlikeholde og bedre ulike problemer.! Kritisk vurdere kvalitet av prosedyrer og foreslå endringer som hever kvalitet.! Utføre ansikts- og kroppsanalyse ut i fra kunnskaper om kroppens anatomi og fysiologi som grunnlag for kartotekføring og dokumentasjon av praksis.! Gjenkjenne sykdommer som påvirker utførelse av ansikts- og kroppsbehandlinger! Utforske ulike massasjeteknikker ut i fra kunnskaper i anatomi og fysiologi. Eksempler på slike teknikker er aromaterapi, lymfedrenasje og klassisk massasje.! Vise innsikt i fargelære og makeupteknikker i praktisering av dag-, aften og brudemakeup. De samme kunnskapene brukes i praktisering av makeup for korrigering og kamuflasje av hudforandringer.! Drøfte problematikk i forhold til uønsket hårvekst, kritisk vurdere behovet for behandling og mestre ulike arbeidsmetoder og apparater.! Beherske ulike metoder for håndbehandling, lakketeknikk og pedikyr ut i fra kunnskaper om neglens anatomi og fysiologi.! Fordype seg i kosmetisk kjemi for å kunne vurdere produkters virkning i og på huden.! Kritisk vurdere apparatur anvendt i ansikts- og kroppsbehandlinger og i praksis kunne mestre et utvalg av disse. 3

4 Kommunikasjon og samhandling! Beskrive og praktisere en kommunikasjonsform som fremmer trygghet, tillitt og velvære tilpasset alder, livssituasjon og kulturtilhørighet i forhold til medelever, lærere og kunder.! Forklare viktigheten av et godt og aktivt samarbeid og selv vise samarbeidsferdigheter i sitt læringsarbeid.! Vise kunnskaper og ferdigheter i veiledning av kunder i behandlings- og salgssituasjoner.! Reflektere over begrepet serviue og gi eksempler på hvordan god og dårlig serviue påvirker kunder.! Reflektere over egen yrkesutøvelse og gi eksempel på hvordan en kan kvalitetssikre utøvelsen av yrket.! Påvise og diskutere etiske problemstillinger relatert til behandlinger, kjøp, salg og markedsføring.! Drøfte hva estetikk betyr for hudpleieren og bedriften i et profesjonelt marked.! Redegjøre for hva som ligger i begrepet sosial kompetanse knyttet opp mot praktisering av yrket.! Drøfte ulike rollemodeller vi inntar i samfunnet og kunne være seg bevisst hvilke roller en inntar i ulike situasjoner.! Drøft kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av egen og medelevers yrkesutøvelse og kunne bruke dette i praksis.! Finne frem til gode eksempler på etiske problemstillinger relatert til utøvelse av yrket, reklame og media og drøft betydningen dette har for yrket.! Forklare aktiviteter før, under og etter et salg av produkter og tjenester samt kunne gjennomføre salg av varer og tjenester.! Tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i daglig arbeid i forretning som kassabehandling og varelogistikk.! Undersøke muligheter for og kunne gi forslag om samarbeid med andre helserelaterte fag.! Beskrive yrkets historiske bakgrunn og reflektere over sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid.! Praktisere en personlig hygiene som viser en profesjonell yrkesutøver.! Gjøre rede for hudens- hårets og neglens oppbygging og funksjon satt i sammenheng med hudpleierens arbeidsområder.! Vise innsikt i og kunne diskutere sammenhenger mellom hudforandringer, miljø, livsstil og alder.! Anvende kunnskaper om kosthold for å se sammenhengen mellom kosthold og helse.! Tilegne seg kunnskaper i mikrobiologi og hygiene for å kunne bryte smitteveier og innarbeide gode rutiner.! Gjøre rede for prinsippene i HMS arbeidet og vurdere disse i forhold til egen yrkesutøvelse.! Vurdere egen personlig hygiene og væremåte og reflektere over hvordan dette kan påvirke behandlingssituasjoner.! Fordype seg i oppbygging og funksjon av Ueller, vev, blod, lymfe, muskler, immun- og hormonsystem relatert til hud- og kroppsbehandlinger.! Vise innsikt i hudsykdommer, hår og negleproblemer og ha et bevisst forhold til sin egen kompetanse.! Anvende kunnskaper i kosthold, miljø og livsstil for å se sammenhengen mellom frisk hud og helse og vise dette i praksis.! Trekke ut vesentlig informasjon om sykdommer som har betydning for utføring av ansikts- og kroppsbehandlinger.! Praktisere effektiv hygiene og kjenne hygienens betydning for helse og forebygging av sykdommer.! Gjøre seg kjent med HMS tiltak på aktuelle arbeidsplasser og forberede seg på å ta aktivt ansvar for å skape et sunt og attraktivt arbeidsmiljø for seg selv og sine medarbeidere. 4

5 Vurdering Det vises til forskrift til opplæringsloven og egen rettledning for vurdering 7tan48unkt5ur4ering Etter vg 2 Det er en standpunktkarakter for hvert programfag Det er en standpunktkarakter for hvert programfag :ksamen for ele5er Etter vg 2 Det er ingen eksamen etter vg 2 Elevene kan trekkes ut til praktisk/muntlig eksamen :ksamen for 8ri5atister Etter vg 2 Etter vg 3 Privatister går opp til praktisk/muntlig eksamen Privatister går opp til en eksamen består av skriftlig og praktisk/muntlig del. 5

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT Formål med felles programfag Føttenes betydning for mobilitet og funksjonsevne er en forutsetning for at et menneske kan bevege seg omkring ved egen hjelp, og gi frihet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Helhetlig og praksisnær opplæring Hvordan kan det tilrettelegges for en helhetlig og praksisnær opplæring i hudpleiefaget, som utvikler

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert <Angi navn> 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren 2012.

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer