Oksbåsheia vindpark. Konsekvenser for friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oksbåsheia vindpark. Konsekvenser for friluftsliv"

Transkript

1 Oksbåsheia vindpark Konsekvenser for friluftsliv

2

3 Prosjektopplysninger Rapportnummer: SWECO Grøner-rapport Prosjektnavn: Oksbåsheia vindpark og nettilknytning Prosjektnummer: Kunde: Sarepta Energi AS Emneord: Vindpark, friluftsliv, konsekvenser Oppdragsansvarlig: Elise Førde Oppdragsleder: Kai Nybakk Utarbeidet av: Ingunn Biørnstad Kontrollert av: Kai Nybakk Tillatelse til bruk av kartgrunnlag fra Statens kartverk er gitt av NTE i brev datert Ref. nr /336/HDA Sammendrag Anleggsfasen Konsekvensene av anleggsfasen er avgrenset i tid, men ev. skader og endringer som gjøres på naturen i denne fasen, vil være synlige i lang tid. I anleggsfasen kommer de fleste, om ikke alle arealer som omfattes av utbyggingen, til å være lite egnet og mindre tilgjengelig for utøvelse av friluftsliv. Omfanget av negativ påvirkning på friluftslivet samlet sett i anleggsfasen blir derfor stor. Driftsfasen Opplevelsen av området vil endres vesentlig ved plassering av 19 turbiner med interne veisystemer på Oksbåsen og 31 på Sørmarkfjellet. Det sikrede friluftsområdet blir til dels omringet av vindturbiner og vil derfor bli sterkt påvirket av tiltaket. Villmarkspreget vil forsvinne. Friluftslivs- og hytteområder vil bli utsatt for støy som overskrider SFTs anbefalte grenseverdi. Iskasting fra rotorbladene blir sannsynligvis ikke noe problem. Konsekvensene for friluftsliv er vurdert som middels til store negative.

4 Forord På oppdrag fra Sarepta Energi AS har SWECO Grøner utarbeidet en fagrapport for temaet friluftsliv. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen av planene om vindpark på Oksbåsheia og Sørmarkfjellet i Osen og Flatanger kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag. Fagansvarlig for temaet er Cand.polit. Ingunn Biørnstad. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært fagkonsulent Trine Riseth. Lysaker, november 2005 Ingunn Biørnstad

5 Innhold 1. Sammendrag Metode og datagrunnlag Influensområde Status- og verdibeskrivelse for berørte områder Konsekvenser av vindparken Avbøtende tiltak... 2 Innledning Innhold og avgrensning... 3 Metode og datagrunnlag Metodikk Datainnsamling Avgrensning av undersøkelsesområde og influensområde Støy... 4 Beskrivelse av tiltaket Planområdets beliggenhet Vindturbiner, veger og fundamenter Nettilknytning... 5 Statusbeskrivelser og verdivurderinger Planer og vernestatus Friluftsliv i Osen og Flatanger kommuner Verdivurdering... 6 Konsekvenser vindkraftverket alternativet

6 6.2 Anleggsfasen Driftsfasen Støy Ising Konklusjon... 7 Avbøtende tiltak... 8 Referanser

7 Figurer Figur 4.1: Figur 4.2: Figur 4.3: Figur 4.4: Figur 4.5: Figur 5.1: Figur 5.2: Figur 5.3: Figur 5.4: Figur 5.5: Figur 6.1: Figur 6.2: Figur 6.3: Oversiktskart som viser beliggenheten til den planlagte vindparken... De ulike elementene i vindparken... Skisse som viser dimensjonene på en 3-MW vindturbin... Vurderte 132 kv-traséer til ny transformatorstasjon i Roan... Fasadetegninger av planlagte transformatorstasjoner... Utsikt fra Sørmarkfjellet mot Drageidneset og Oksbåsheia... Utsikt ut Svesfjorden mot Drageidneset... Stranden på Drageid... Hytter ved Seter... Drageid leirskole ved Svesfjorden... Visualisering Sørmarkfjellet... Visualisering Bøleseteren... Leirskoleelever på toppen Tabeller Tabell 4.1: Nøkkeltall for Oksbåsheia vindpark Vedlegg Vedlegg 1. Kriterier for verdivurdering av friluftsområder Vedlegg 2. Kriterier for vurdering av omfang Vedlegg 3. Konsekvensvurdering Vedlegg 4. Temakart friluftsliv

8 1 Sammendrag Konsekvensutredningen er utarbeidet på oppdrag fra Sarepta Energi AS i forbindelse med planlegging av vindpark på Oksbåsheia og Sørmarkfjellet/Nebba, på grensen mellom Osen og Flatanger kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag fylker). Utredningen dekker temaet friluftsliv og ferdsel. 1.1 Metode og datagrunnlag Metodisk er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok 140, høringsutgave 2005, tema nærmiljø og friluftsliv. Analysen av friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av berørt område. Utredningen bygger på tilgjengelig skriftlig informasjon og telefonintervjuer med lokale brukergrupper, kommune, fylkeskommune og fylkesmann, samt parallelle fagutredninger for temaene landskap, kulturminner, fugl/dyreliv og støy. Utbyggingsområdet ble befart i juni Influensområde Undersøkelsesområdet omfatter planområdet for vindparken og korridorer for adkomstveier samt vindparkens støysone og visuelle dominans sone. I praksis vil det si områder inntil 8 km fra parken, avgrenset av Hopaheia og Nordfjellheia i sør, Honnavassheia i øst og havområdet Svaet i nord. 8 kilometers grensen går i havet i vest og nordvest. 1.3 Status- og verdibeskrivelse for berørte områder De to planområdene for vindparken ligger i LNFområder landbruk, natur og friluftsliv) i Osen og Flatanger kommuner. Mellom disse planområdene finnes det sikrede friluftsområdet, Drageid. Sentralt i dette ligger Drageid leirskole, som bruker nærområdet med grotter, klatrevegger, fjell, sjø og vann til sine mange aktiviteter. Tilgjengeligheten til Sørmarkfjellet og Oksbåsen er relativt komplisert hvis en reiser via landeveien. For å komme fra kommunesenteret i Osen og ut til Oksbåsen må en kjøre ca. 100 km, via bl.a. Namdalseid og Flatanger kommuner. Med båt er turen betydelig kortere. Friluftsaktiviteter knyttet til båtliv bl.a. i Svesfjorden, er mest vanlig i området omkring den planlagte vindparken. Det er ca. 100 fastboende på nærmeste tettsted, Sætervik og det finnes enkelte hytteområder. Oksbåsen og Sørmarkfjellet er relativt lettgåtte områder, når en først kommer opp på heiene. Det fiskes i flere vann, men sjøfiske er mest populært. Det jaktes i liene. For verdsetting er undersøkelsesområdet delt i tre: A. Det sikrede friluftsområdet Drageid med tilgrensende områder mot Bølefjorden og Svesfjorden Landskapet er lite berørt av inngrep og har et mangfold av opplevelses muligheter. Det er egnet for mange ulike aktiviteter. Drageid leirskole bruker området mye. Området er ellers lite brukt av andre enn lokal befolkningen, sannsynligvis pga. den vanskelige tilgjengeligheten. Det er lite innlandsfiske, men noe jakt i området. Området ble sikret i 1979 og er det største av sitt slag i regionen. Sikringen innebærer at området har vært gjennom en grundig vurdering. I henhold til Statens vegvesens metode defineres området som Nasjonale/regionale friluftsområder. Verdi: Stor. B. Oksbåshalvøya nord for Mårvika og omkringliggende sjøområder Forholdsvis mye båtliv, som regnes som den viktigste friluftsaktiviteten i området generelt. Oksbåshalvøya er nærturområde for befolkningen i Sætervika. To trimløyper som brukes relativt mye samt enkelte badestrender. Det er jakt i liene og fisk i to vann. Det finnes enkelte hytter og flere områder som er regulert til hyttebygging. Tilgjengeligheten til området relativt vanskelig og området brukes mest av lokalbefolkningen. I henhold til Statens vegvesens metode defineres området som friluftsområde nær byer og tettsteder. For lokalbefolkningen er dette et område som ofte brukes til friluftsliv. Verdi: Middels C. Sørmarkfjellet Uran Hestdalen Jakt- og friluftsområde for rundt 50 mennesker. Hytter ved Hestdalen og Bøle Bølestranda. Gode fiskevann på Sørmarkfjellet. Tilgjengeligheten til området er relativt vanskelig. Ingen spesiell tilrettelegging, villmarkspreg. I henhold til Statens vegvesens metode defineres området som friluftsområde nær byer og tettsteder. Verdi: Middels. OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 7

9 1.4 Konsekvenser av vindparken Anleggsfasen I anleggsfasen kommer de fleste, om ikke alle arealer som omfattes av utbyggingen, til å være lite egnet og mindre tilgjengelig for utøvelse av friluftsliv. Omfanget av negativ påvirkning på friluftslivet samlet sett i anleggsfasen blir derfor stor. Driftsfasen Opplevelsen av området vil endres vesentlig ved plassering av 19 turbiner med interne veisystemer på Oksbåsen og 31 på Sørmarkfjellet. To transformator stasjoner og syv trafokiosker vil være med på å øke omfanget av tekniske inngrep. Buffersonen til friluftsområdet blir sterkt påvirket av tekniske inngrep. Enkelte inngrep er også lagt innenfor friluftsområdet. Verdien av det sikrede området vurderes å bli betydelig redusert. Området som leirskolen bruker til undervisning og aktivitet, vil bli delvis omringet av vindturbiner. Opplevelses kvalitetene vurderes å bli forringet. Flere hytteområder vil ha sikt mot vindparken. Innsyn vil det også være fra viktige friluftsområder i Flatanger kommune. Veiene mellom turbinene vil lette tilgjengeligheten internt i områdene og gi muligheter for sykling og for rullestolavhengige. Adkomsten til området som helhet vil lettes noe ved at eksisterende vei oppgraderes. Friluftslivs- og hytteområder vil bli utsatt for støy som overskrider SFTs anbefalte grenseverdi. Omfanget av vindparken vurderes som middels/ stor negativ for friluftslivet i området. Tiltaket vil forringe opplevelseskvalitetene for friluftsliv. Villmarkspreget vil forsvinne. Det er derfor sannsynlig at også enkelte opplevelseskvaliteter vil bli ødelagt. Områdets verdi for fremtidig bruk vurderes å bli merkbart redusert. Verdien av det sikrede friluftsområdet vurderes å bli redusert. Omfanget av tiltaket er vurdert som middels/stort negativt. Konsekvensvurdering av de tre delområdene: A. Det sikrede friluftsområdet Drageid med tilgrensende områder mot Bølefjorden og Svesfjorden området er vurdert å ha stor verdi for friluftsliv og konsekvensen vurderes som stor negativ. B. Oksbåshalvøya nord for Mårvika og omkringliggende sjøområder området er vurdert å ha middels verdi for friluftsliv og konsekvensen vurderes som middels negativ. C. Sørmarkfjellet / Uran / Hestdalen området er vurdert å ha middels verdi for friluftsliv og konsekvensen vurderes som middels negativ. Tiltaket samlet sett vurderes å ha middels til store negative konsekvenser for friluftsliv. 1.5 Avbøtende tiltak Det må legges vekt på å minimalisere terrengskader ved skånsomt anleggsarbeid. Dette kan det evt. legges føringer for i reguleringsplanen. Eventuelle skader må utbedres så snart som mulig for å unngå erosjon og utvikling av større landskapsskader. Det kan også utarbeides et miljøoppfølgingsprogram hvor prinsipper for landskapsbehandling etableres. De 4 vestligste turbinene på Sørmarkfjellet og de 3 sørligste på Mårvikheia bør fjernes, slik at en mindre grad opplever å være midt i en vindpark når en oppholder seg i friluftsområdet. Da unngår en også at internveien på Sørmarkfjellet kommer inn i friluftsområdet. Adkomstveien i Mårvika må trekkes ut av friluftsområdet. Hytteområdet i Kleivvika bør unngås. En bør vurdere om kaia kan anlegges for eksempel i Nordvika slik at en i størst mulig grad unngår viktige friluftsområder. Adkomstveien i Hestdalen bør trekkes lengst mulig vekk fra hyttene, for eksempel gå opp fra hovedveien rett sør for Litlvatnet. Det bør ikke legges opp til allmenn motorisert ferdsel i parken, noe som vil forsterke de negative virkningene for friluftsliv. Veien bør stenges med bom. 8 OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

10 Transformatorstasjoner og kiosker må utformes og plasseres slik at de glir mest mulig inn i landskapet. Dette kan gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt. Informasjon om ising ved inngangen til vindparken som forteller at sannsynligheten for dette er svært liten, vil være viktig. OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 9

11 2 Innledning Konsekvensutredningen er utarbeidet på oppdrag fra Sarepta Energi AS i forbindelse med planlegging av vindpark på Oksbåsheia og Sørmarkfjellet/Nebba, på grensen mellom Osen og Flatanger kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag fylker). Utredningen dekker temaet friluftsliv og ferdsel. Den inneholder en beskrivelse av dagens situasjon og vurdering av mulige konsekvenser av tiltaket samt forslag til avbøtende tiltak. Utredningen er gjennomført i henhold til plan- og bygningslovens krav om konsekvensutredninger. 2.1 Innhold og avgrensning Utredningen tar for seg vindparken med interne veier og atkomstveier og skal dekke de kravene NVE har satt for temaet i konsekvens utredningsprogrammet for tiltaket. Nettilknytning ut av planområdet er utredet i egen rapport. Utdrag fra fastsatt utredningsprogram for Oksbåsheia vindpark NVE ): Friluftsliv og ferdsel Viktige friluftsområ der som berø res av tiltaket skal beskrives. Dagens bruk av planområ det og tilgrensende områ der til friluftsaktiviteter skal beskrives. Det skal gjø res en vurdering av hvordan tiltaket ved stø øy, arealbeslag, påvirkning av opplevelsesverdien i områ det, lettere adkomst og eventuelle restriksjoner på utø velsen av friluftsliv i eller i nærheten av planområ det) vil påvirke dagens bruk jakt, fiske, turgåing med mer). Sannsynligheten for ising og behov for sikring av anlegget skal vurderes. Fremgangsmåte: Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås, og eventuelt kompletteres med samtaler/intervjuer med lokale og regionale myndigheter, organisasjoner og lokalbefolkning. 10 OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

12 3 Metode og datagrunnlag 3.1 Metodikk Statens vegvesens håndbok 140, høringsutgave 2005, tema nærmiljø og friluftsliv legges til grunn for vurderingene. Aspektene som vedrører friluftsliv er gjengitt nedenfor. Analysen av friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av berørt område. Friluftsliv er definert som opphold i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser Stortingsmelding nr. 71, ). Opplevelsen er det sentrale for friluftsutøverne. Opplevelsen er en kombinasjon av den aktiviteten utøverne bedriver og de fysiske omgivelsene aktiviteten foregår i. For å forstå hvilken funksjon og verdi) et friluftsområde har, er det viktig å være oppmerksom på den større rammen opplevelsen foregår innenfor, slik som landskapskvaliteter, kulturminner, plante- og dyreliv m.m. Som friluftslivsaktiviteter regnes: Nærmiljøaktiviteter: Lek og opphold i grønne områder i nærmiljøet. Vannaktiviteter: Bading/soling, padleturer/ roturer/seiling/andre båtturer. Høstingsaktiviteter: Småviltjakt, storviltjakt, fiske etter laks-, sjøørret eller sjørøye, annet fiske i ferskvann, annet fiske i saltvann, bær- og sopplukking. Turer til fots: Kortere spaserturer og flere dagers fotturer. Skiturer: Kortere turer og flere dagers skiturer. Spenningsaktiviteter: Rafting, elvepadling, klatring, dykking o.a. Aktiviteter som ligger i grenselandet mellom friluftsliv og andre fritidsaktiviteter regnes med som friluftsliv dersom de foregår i naturomgivelser, f.eks. sykling, løpe-/joggeturer, treningsturer på ski, ridning og tur)orientering. Motoriserte aktiviteter defineres ikke som friluftsliv, med unntak for aktiviteter som kan bli utøvd i tilknytning til motoriserte aktiviteter og som foregår i naturomgivelser, som f.eks. bading/fiske i forbindelse med motoriserte båtturer Verdi Vurdering av et områdes verdi tar utgangspunkt i hvilken betydning området har for ulike brukere av områdene. Registreringskategorier danner utgangspunkt for inndeling i mindre områder eller miljøer. Aktuelle registreringskategorier er Friluftsområder nær byer og tettsteder, Nasjonale og regionale friluftsområder og Vegog stinett for gående og syklende. I tabellen i vedlegg 1 er kriterier for bedømming av verdi for friluftsliv gjengitt Omfang Nærmiljøet og friluftslivet blir påvirket av tiltakets type og størrelse i forhold til boligområder, uteområder i byer og tettsteder, friluftsområder og ferdselslinjer. Omfangsvurderingene skal gis en beskrivelse av hvor store endringer tiltaket antas å medføre for nærmiljøene og friluftslivet i de berørte områdene. I vurderingene skal tiltak som er eller normalt vil bli innarbeidet i planforslaget, ligge som en forutsetning for omfangsvurderingen og ikke omtales som avbøtende tiltak. På bakgrunn av føringer fra diverse relevante stortingsmeldinger er det formulert mål for friluftsliv). Målene er særlig knyttet til mulighetene for at det finnes områder som allmenn heten kan benytte til uteaktiviteter, da dette anses å ha vesentlig betydning for befolkningens helse, trivsel og sosialt miljø. Kriterier for vurdering av omfang er vist i vedlegg Konsekvens Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til en referansesituasjon kalt alternativ 0. Konsekvensen vurderes ved å sammenholde verdi og omfang. Vifta som er vist i figuren i vedlegg 3, er en matrise som angir aktuell konsekvens ved gitt verdi og omfang. Som det framgår av figuren, angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 11

13 3.2 Datainnsamling Utredningen bygger på tilgjengelig skriftlig informasjon og telefonintervjuer med lokale brukergrupper, kommune, fylkeskommune og fylkesmann, samt parallelle fagutredninger for temaene landskap, kulturminner, fugl/dyreliv og støy. Det ble gjennomført en befaring av utbyggingsområdet i juni Avgrensning av undersøkelsesområde og influensområde Undersøkelsesområdet omfatter planområdet for vindparken og korridorer for adkomstveier, samt vindparkens støysone og visuelle dominans sone. I praksis vil det si områder inntil 8 km fra parken, avgrenset av Hopaheia og Nordfjellheia i sør, Honnavassheia i øst og havområdet Svaet i nord. 8 kilometers grensen går i havet i vest og nordvest. Influensområdet er definert som det området hvor det antas at opplevelsesverdier, friluftsliv og ferdsel kan påvirkes av vindparkens synlighet. Influensområdet vil bestemmes av det aktuelle inngrepet, ulike topografiske trekk, visuelle sammenhenger og trekk i vegetasjon og landskap. For å forenkle dette settes turbinenes influensområde lik den visuelle dominanssonen for turbinene slik den er definert i landskaps utredningen til SWECO Grøner Simensen 2005). De planlagte veiene og trafo/servicestasjon fremstår som mer lokale inngrep og har en influenssone som strekker seg lite utover planområdene. Selv om undersøkelsesområdet er avgrenset med inntil 8 km vil det imidlertid på avstander fra 3-6 km være vanskelig å bedømme størrelsen på vindturbinene. På større avstander enn ca. 6 km vil turbinene sjelden være særlig fremtredende. 3.4 Støy 35 dba) er SFTs anbefalte grenseverdi for støy fra industri TA-506). I de nye retnings linjene er denne grensen hevet med 5 db. 12 OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

14 4 Beskrivelse av tiltaket 4.1 Planområdets beliggenhet 4.2 Planområdet for Oksbåsheia vindpark ligger nord på Fosen og tilhører Flatanger kommune i NordTrøndelag fylke og Osen kommune i Sør-Trøndelag. Det aktuelle området for en vindpark består av to nærliggende, atskilte områder: Oksbåsheia og Sørmarkfjellet. Oksbåsheia ligger lengst vest og Sørmarkfjellet ligger øst-sør-øst for Oksbåsheia. Det planlegges å reise 50 vindturbiner i 3 MWklassen. Med 3 MW-klassen menes vindvindturbiner fra 2,5 til 3,5 MW. Den samlede effekten vil bli på inntil 150 MW. Dette vil gi en årlig produksjon pr. vindturbin på 7,5 GWh/år og en total årlig produksjon på 374 GWh/år. Vindturbiner, veger og fundamenter Vindturbinenes oppstillingsmønster Vinden akselereres over bakketopper, og vindturbinene er derfor plassert høyt og fritt for å utnytte vindressursene best mulig. Vinden vil tappes for energi når den passerer gjennom vindturbinenes rotorblader, og vindhastigheten blir nedsatt rett bak vindturbinen. Denne reduserte vindhastigheten kalles vindskygge. Andre vindturbiner som er oppstilt i denne vindskyggen vil produsere mindre energi enn turbiner i et fritt vindfelt. Det kreves derfor en viss minimumsavstand mellom Figur 4.1: Oversiktskart som viser beliggenheten til den planlagte vindparken Kart: Magnus Eriksen, SWECO GRØNER). OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 13

15 ± S " S " Kilometer Figur 4.2: Vindturbiner, kraftledning, transformatorstasjoner, internveger og adkomstveger til Oksbåsheia fra Angen og Mårvika og til Sørmarkfjellet fra Hestdalen, samt landfeste i Kleivvika. Kart: Kai Nybakk, SWECO GRØNER) turbinene når flere står sammen i en vindpark. Innbyrdes minste avstand mellom vindturbinene på Oksbåsheia vil være i underkant av 300 meter. Muligheten for framføring av veg og tilknytning til nett har videre vært viktige hensyn ved plassering av turbiner Vindturbinenes utseende og oppbygning En moderne vindturbin består av rotor med vinger, maskinhus med generator og kontrollsystem, samt tårn og fundament. Vindturbinene som er planlagt på Oksbåsheia har 3 vinger og står på ståltårn. Rotorvingene overfører kraften fra vinden via drivakselen og girboksen i maskinhuset til en generator. I generatoren omdannes den mekaniske energien fra turbinen til elektrisk energi. Propellbladene snur seg mot vindretningen automatisk datastyrt. Vingene 14 vris slik at de gir størst mulig effekt enten det blåser mye eller lite. I vindhastigheter opp mot storm styrke slås vindturbinene av for ikke å bli ødelagt. Vindturbinene genererer strøm når vindhastigheten passerer en startvind på ca. 4 m/s, mens stoppvinden er ca. 25 m/s. Et gir regulerer hastigheten til generatoren. Rotasjonshastigheten til vindturbinene på Oksbåsheia forventes å variere mellom 9 19 o/min. avhengig av vindstyrken. Turbinene vil ha en navhøyde på ca. 85 meter og en rotordiameter på ca. 90 meter. Total høyde fra bakken til topp vingespiss blir dermed opp mot 130 meter. Vindturbinene vil ha en tilnærmet hvit overflate både på tårn, blader og maskinhus. Hver vindturbin fundamenteres til fjell via et betongfundament i kombinasjon med fjellbolter/stag. Fundamentet vil være sirkelformet og ha en diameter på 7 m fundamentert på fjell. Vindturbinfundamentet vil ikke bli synlig. OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

16 Figur 4.3: Skisse som viser dimensjonene på en 3-MW vindturbin som er brukt i vurderingene, sammenlignet med en 132kV ledning, vegetasjon og mennesker. Illustrasjon: Trond Simensen Montasjeplasser og veger Ved hver vindturbin blir det opparbeidet montasjeplasser til bruk for store mobilkraner under montasjearbeidet. Plassen vil bli detaljutformet i samarbeid med leverandør, dvs avhengig av vindturbinens monteringsmetode. Arealbehovet til oppstillingsplassene vil bli i størrelsesorden 1 daa pr vindturbin. I tillegg skal det bygges veg fram til hver vindturbin. Vegene er vist på kart over tiltaket i figur 4.2. Følgende etableringer må påregnes i forbindelse med veg: Utbedring av offentlige veger fra Setervika ilandføring) til adkomstvegene Ny adkomstveg fra Angen opp til Oksbåsheia Ny adkomstveg opp til Mårvikheia Ny adkomstveg fra Hestdalen opp til Sørmarkfjellet Ny kai i Kleivvika og ny adkomstveg fra Hestdalen/Kleivvika opp til Sørmarkfjellet OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 15

17 Interne veger i vindparken vil ha en total vegbredde på 10 meter vegbane = 6 m, vegskulder + veggrøft = 2 m x 2) og en total lengde 25 km Transport Transport av vindturbinene som skal til Oksbåsheia vil skje med båt til eksisterende kai i Sætervika og videre på egnet transportkjøretøy til oppstillingsplassene. Transport av vindturbinene som skal til Sørmarkfjellet vil skje med båt til ny kai i Kleivvika og videre på egnet transportkjøretøy til oppstillingsplass. De bredeste og lengste enhetene som skal transporteres vil sette en begrensning til minimum vegbredde og radius på svinger. Den eksisterende kaia i Sætervika vil bli brukt til lossekai og midlertidig oppbevaringsplass for vindturbinene og løfteutstyret til Oksbåsheia. Turbinene som skal opp til Sørmarkfjellet tas iland og mellomlagres ved ny kai i Kleivvika. 4.3 ± Nettilknytning Vindparken er planlagt tilknyttet eksisterende nett med en 132 kv-ledning fra Sørmarkfjellet til en ny transformatorstasjon i Roan kommune Se kart figur 4.4). Transformatorstasjonens lokalisering er ikke endelig avklart. Alternative lokaliseringer av transformatorstasjonen er redegjort for i melding for tiltaket Statnett 2006). I vindparken kobles 132 kv-ledningen til vindturbinene via en transformatorstasjon på Sørmarkfjellet se kart figur 4.2). Stasjonens utforming er vist i figur 4.5. Fra transformatorstasjonen til de enkelte vindturbinene legges det 22 kv-kabler i, eller i tilknytning til, vegene i vindparken. Fra en transformatorstasjon på Oksbåsheia se skisse figur 4.5) tilknyttes vindturbinene på Oksbåsheia transformatorstasjonen på Sørmarkfjellet med en 132 kv-ledning. Planlagt trasé for 132 kv-ledningen er vist på kart i figur 4.2. Som for vindturbinene på Sørmarkfjellet tilknyttes de enkelte vindturbinene transformatorstasjonene på Oksbåsheia med 22 kv-kabler i, eller i tilknytning til, vegene i vindparken. 16 " " Kilometer Figur 4.4:. Vurderte 132 kv-traséer mellom Sørmarkfjellet og ny transformatorstasjon i Roan.Kart: Kai Nybakk, SWECO GRØNER) OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

18 Figur 4.5:. Fasadetegninger av planlagte 132/66/22 kv transformatorstasjoner på Oksbåsheia øverst) og Sørmarkfjellet nederst). Illustrasjon: NTE. Tabell 4.1: Nøkkeltall for Oksbåsheia vindpark NØKKELTALL FOR OKSBÅSHEIA VINDPARK Antall vindturbiner: 50 stk Maksimal ytelse per turbin: 3,5 MW Samlet ytelse/installert effekt: inntil 150 MW Forventet årsproduksjon: ca 374 GWh Oppstillingsplass og vindturbiner: 50 daa Transformatorstasjoner med servicebygg: 6 daa Internveger med 5 m vegbredde: 25 km Adkomstveger med 5 m vegbredde: 13 km Planområdets totale areal: 14,8 km 2 Vindturbinene, veger og transformatorstasjon vil legge direkte beslag på om lag 2,3 % av det totale arealet i planområdet. OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 17

19 5 Statusbeskrivelser og verdivurderinger Det aktuelle området for en vindpark består av to nærliggende, atskilte områder: Oksbåsheia og Sørmarkfjellet, som ligger mellom Svesfjorden i sør og Jøssundfjorden i nord. Oksbåsheia ligger lengst vest og Sørmarkfjellet ligger øst-sør-øst for Oksbåsheia. Planområdene for de to områdene ligger nord på Fosen og tilhører Flatanger kommune i Nord-Trøndelag fylke og Osen kommune i Sør- Trøndelag. Topografien i planområdet på Oksbåsheia preges av avrundete fjellformasjoner på begge sider en langsgående rygg midt på halvøya. Høyeste punkt ligger 268 m o.h. Ut mot storhavet faller terrenget jevnt ned mot fjæra. Oppå ryggen m o.h.) ligger det flere små vann og tjern og nord for planområdet ligger Sellevikvatnet 93 m.o.h.). Planområdet på Sørmarkfjellet er topografisk mer knyttet til innlandet, men avgrenses tydelig av en sørvendt li ned mot Hestdalen og Hestdalsvatnet. Også på Sørmarkfjellet er fjellformasjonene avrundete rygger, men ryggformasjonene strekker seg mer i øst-vest retningen enn på Oksbåsheia og terrenget er noe mer kupert. Planområdet ligger mellom 250 og 412 m o.h. På grunn av det mer kuperte terrenget, er det enda flere vann og tjern med tilhørende myrarealer i dette området. 5.1 Planer og vernestatus Planområdet for vindpark ligger i LNF-områder landbruk, natur og friluftsliv) i Osen og Flatanger kommuner kommuneplan for Osen og pers. med. G. Risvik Flatanger kommune). Kommuneplan for Flatanger er til rullering. På et eldre kart over Friluftsliv, natur og kulturverdier i Flatanger kommune, vises områdene sør og øst for Sørmarkfjellet Hestdalen Lurahatten) som viktige områder for friluftsliv midterste verdi på en tredelt skala). Det samme gjelder området omkring Sellevikvatnet på Oksbåsen. Områder lenger nord og øst, som Hasvåg og øyene utenfor samt strekningen Håneset-Skrottstranda ved utløpet av Jøssundfjorden, er karakterisert som meget viktige områder for friluftsliv. Området mellom Oddhammaren/Drageidvatnet og sørover til Kudalsfjellet i Osen kommune, er statlig sikret friluftsområde, Drageid 4545 daa). Området er det største av sitt slag fra Trondheim i sør til Beiarn i Nordland Naturbase, DN). Figur 5.1: Utsikt fra Sørmarkfjellet mot Drageidneset og Oksbåsheia Foto: K. Huseby). 18 OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

20 5.2 Friluftsliv i Osen og Flatanger kommuner Flatanger er en kystkommune ytterst på Namdalskysten. I skjærgården finnes nesten 1400 holmer og skjær. Pr var det 1205 innbyggere i kommunen SSB). Kommunesenteret ligger på Lauvsnes. Rv. 766 fører ut til kommunen og avstanden til nærmeste by, Namsos er 67 km. De viktigste næringene i kommunen er landbruk, havbruk og turisme. Fine skog og fjellområder og beliggenheten ved Atlanterhavet, gir store muligheter for et variert friluftsliv. Osen er nabokommune til Flatanger i sør. Holmer og skjær er det rikelig av også i denne kommunen, som hadde 1052 innbygger pr SSB). Kommune senteret ligger på Osen, ytterst i Steinsdalen. Rv. 715 er hovedferdselsåre gjennom kommunen. Avstanden til Namsos i nord er 76 km og til Steinkjær i sør, 82 km. Sætervik på Oksbåsen er den nordligste bygda i Sør-Trøndelag. Stedet har ca. 100 fastboende og barne- og ungdomsskole, butikk og post no). Tilgjengeligheten til Sørmarkfjellet og Oksbåsen er relativt komplisert hvis en reiser via landeveien. For å komme fra kommunesenteret i Osen og ut til Oksbåsen må en kjøre ca. 100 km, via bl.a. Namdalseid og Flatanger kommuner. Med båt er turen betydelig kortere og en kan da ankre opp på Seter. Friluftsaktiviteter knyttet til båtliv bl.a. i Svesfjorden, er mest vanlig i området omkring den planlagte vindparken. Leden utenfor Oksbåsen benyttes av både store og små fartøy, selv store skip som Hurtigruta seiler der. Turgåing Det er satt opp en trimkasse ved Skjuraskardet, som en kommer til på rundturen fra Seter til Angen via Sneisa. Løypa er mange år gammel og er stadig i bruk både av lokalbefolkning og tilreisende. Rundt 200 personer skriver seg inn i boka hvert år pers. med. R.Tørriseng). Det finnes også en trimkasse noe nærmere Sætervika, ved Nesvåg, som blir hyppig benyttet av lokale og tilreisende på grunn av lett tilgjengelighet vei helt frem) og nærhet til Sætervika. Ca. 8 mai hvert år arrangeres det en turmarsj fra Sætervika til gården Oksbåsen. Turen er kalt Illegalt fotefar og er til minne om dem som gikk med batteri til en sender som var plassert i en hule like ved gården under krigen. Omtrent 60 personer deltar på denne marsjen hvert år. Oksbåsheia og Sørmarkfjellet er relativt lettgåtte områder, når en først kommer opp på heiene. Områdene brukes av lokalbefolkningen, av Drageid leirskole og til en viss grad av tilreisende pers. med. R. Tørriseng, A. Teigen, I. Dørum). Jakt og fiske Det er jakt på elg og rådyr rundt Oksbåsheia og Sørmarkfjellet. Det tas rundt 3 elg og 5 rådyr på Oksbåsen, og ca. 6 elg på Sørmarkfjellet. I tillegg er det noe småviltjakt og jakt på storfugl. Roger Tørris Eng er jaktleder for Angen jaktlag. Han opplyser at 10 personer vanligvis deltar. Disse er grunneiere og lokalbefolkning. Arne Lie er jaktleder for Hestdalen jaktlag. Han opplyser at ca. 14 personer deltar i jakt i Sørmarkfjellet-Bøle-Uran-området. Deltagerne er lokal befolkning og grunneiere med familie og venner fra hele landet. Figur 5. 2: Utsikt ut Svesfjorden mot Drageidneset. Oksbåsen sees i bakkant Foto: I. Dørum). OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 19

21 Sjøfiske er populært. G. Risvik i Flatanger kommune opplyser at tilreisende først og fremst kommer til området for å fiske og da er det hovedsakelig sjøfiske. Det er også mange gode fiskevann med røye og ørret på Sørmarkfjellet og Oksbåsen. Krokvatnet, Molinvatnet og Bertesetervatnet er nevnt som eksempler på gode fiskevann på Sørmarkfjellet pers. med. Geir Risvik). I tillegg er det fiske i Storetjønna på Oksbåsheia og i Sellevikvatnet. Innlandsfiske utøves først og fremst av lokalbefolkningen, men det er ikke så mange som fisker ref. R. Ørsnes). Fisken har god kvalitet og ligger ofte rundt 3-4 kg. Fisket er ikke organisert. Sjøfisket er vurdert som viktigere enn innlandsfisket fordi førstnevnte er en næring pers. med. R.Tørriseng). Bading Det finnes flere badestrender, men temperaturforholdene innbyr ikke til veldig stor badeaktivitet. Badestrender finnes på Drageid og på strekningen mellom Seter og Mårvika. I Brennvika ved Seter er det noe tilrettelagt for bading og det er planer om ytterligere tilrettelegging med vei, bord og grillmuligheter pers. med. R.Tørriseng). Sopp og bær Det plukkes noe multer, blåbær og tyttebær på øyer og fastland. Det er gode forhold for sopp. Området ved Bølevatnet er nevnt som spesielt bra pers.med. I. Dørum). Det er først og fremst lokalbefolkning og hytteeiere som plukker sopp og bær pers. med. R.Tørriseng). Figur 5. 3: Stranden på Drageid Foto: I. Dørum). 20 OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

22 Hytter På kommuneplan for Osen er det avmerket eksisterende hyttebebyggelse på Oksbåsen sør for fjellet Nova. Det er satt av flere områder til fremtidig fritids bebyggelse: på strandflaten vest for Oksbåsheia, på Sneisa enda lenger vest, vika nord for Mårvikheia samt Mårvika. I tillegg er det to områder ved Levika, like sør for Sørmarkfjellet. Sikten for disse områdene er hovedsakelig mot fjord og hav. Det er grunneierne som har tatt initiativ til tilretteleggingen. Hytteeierne kommer bl.a. fra Trøndelag, Østlandet, Sverige og Nederland, i tillegg til lokalbefolkning. På øyer nærmere fastlandet i Osen er det også hyttebebyggelse, både eksisterende og planlagt. Omkring Svesvågen ligger et eksisterende hyttefelt med utsiktsretning mot Sørmarkfjellet. Størst konsentrasjon av hytter finner en ved Bjørsvika, ytterst på neset ved Hopen. Disse har sikt mot bl.a. Oksbåsen. På Flatanger-siden av kommunegrensen er det hytteområder ved Austvika, Bøle og Bølestranda, nord og vest for Sørmarkfjellet samt ute ved Hasvåg. Tre av disse områdene har sikt mot Oksbåsen. Det er også noen hytter ved Hestdalen ref. kopi av kommuneplan for Flatanger). Annet Drageid leirskole Leirskolen holder til på Drageid i Osen kommune, sentralt i friluftsområdet. Skolen bruker nærområdet med grotter, klatrevegger, fiske og sjø og vann, og diverse aktiviteter på og i sjøen. Leirskolen hadde ca gjestedøgn i Gjestene er i hovedsak elever fra skoler i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I tillegg driver leirskolen med noe kursvirksomhet. Antall gjestedøgn relatert til kurs har hittil i år kommet opp i nesten 300. Denne virksomheten skal nå utvides pers. med I. Dørum). Norsk klatreforbund bruker fjellvegger i området til instruktørutdanning pers. med. I. Dørum). Figur 5. 4: Hytter ved Seter. Oksbåsheia i bakgrunnen Foto: K. Huseby). OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 21

23 5.3 Verdivurdering I vedlegg 1 finnes kriteriene som undersøkelsesområdet er vurdert i forhold til. Undersøkelsesområdet deles i tre: Det sikrede friluftsområdet Drageid, Oksbåshalvøya nord for dette og Sørmarkfjellet-Nebba-området i vest. Drageid og områdene rundt er vist i vedlegg 4. A. Det sikrede friluftsområdet Drageid med tilgrensende områder mot Bølefjorden og Svesfjorden Landskapet er lite berørt av inngrep og har et mangfold av opplevelses muligheter. Det er egnet for mange ulike aktiviteter. Drageid leirskole bruker området mye. Området er ellers lite brukt av andre enn lokal befolkningen, sannsynligvis pga. den vanskelige tilgjengeligheten. Det er lite innlandsfiske, men noe jakt i området. Området ble sikret i 1979 og er det største av sitt slag fra Trondheim i sør til Beiarn i Nordland. Sikringen innebærer at området har vært gjennom en grundig vurdering. Vingsand I henhold Oksbåsheia til Statens vegvesens metode defineres området Småværet som Nasjonale/regionale friluftsområder. Verdi: Stor. B. Oksbåshalvøya nord for Mårvika og omkringliggende sjøområder Forholdsvis mye båtliv, som regnes som den viktigste friluftsaktiviteten i området. Oksbåshalvøya er nærturområde for befolkningen i Sætervika ca. 100 fastboende). To trimløyper som brukes relativt mye samt enkelte badestrender. Det er jakt i liene og fisk i to vann. Det finnes enkelte hytter og flere områder som er regulert til hyttebygging. Tilgjengeligheten til området relativt vanskelig og området brukes mest av lokalbefolkningen. I henhold til Statens vegvesens metode defineres området som friluftsområde nær byer og tettsteder. For lokalbefolkningen er dette et område som ofte brukes til friluftsliv. Verdi: Middels C. Sø rmarkfjellet Uran Hestdalen Jakt- og friluftsområde for rundt 50 mennesker. Hytter ved Hestdalen og Bøle Bølestranda. Gode fiskevann på Sørmarkfjellet. Tilgjengeligheten til området er relativt vanskelig. Ingen spesiell tilrettelegging, villmarkspreg. I henhold til Statens vegvesens metode defineres området som friluftsområde nær byer og tettsteder. Verdi: Middels. Småværet Jøssundfjorden Buholmråsa Bøle Sørmarkfjellet Drageid Uran Setervik Drageid Vingsand Jøssund Svesfjorden Storheia Jøssund Figur 5. 5: Drageid leirskole ved Svesfjorden. Sø rmarkfjellet i bakgrunnen foto: I. Dørum). 22 OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

24 6 Konsekvenser for vindkraftverket alternativet Konsekvensene av tiltaket vurderes i forhold til forventet tilstand i området dersom tiltaket ikke gjennomføres. 0-alternativet settes lik dagens situasjon. 0-alternativet innebærer at det ikke bygges vindpark i området. Det er da sannsynlig at det ikke vil skje noen form for utbygging i de aktuelle heiområdene. I kommuneplan for Osen er de satt av områder til hyttebygging og næringsvirksomhet omkring vindparken på Oksbåsheia. 6.2 Anleggsfasen Mulige virkninger i anleggsfasen knytter seg til bygging av adkomstvei, transport av masser, turbinmoduler m.m., samt lokalt deponi av masser. Anleggsfasen er beregnet til 3 år. Konsekvensene av anleggs fasen er derfor avgrenset i tid, men ev. skader og endringer som gjøres på naturen i denne fasen, vil være synlige i lang tid. I anleggsfasen kommer de fleste, om ikke alle arealer som omfattes av utbyggingen, til å være lite egnet og mindre tilgjengelig for utøvelse av friluftsliv. Omfanget av negativ påvirkning på friluftslivet samlet sett i anleggsfasen blir derfor stor. 6.3 Driftsfasen Berørte områder brukes noe til turgåing og til fiske. Turbinene vil ikke være til hinder for dette, forutsatt at fiskevannene ikke ødelegges. Opplevelsen av området vil imidlertid endres vesentlig ved plassering av 19 turbiner med interne veisystemer på Oksbåsen og 31 på Sørmarkfjellet samt to transformatorstasjoner. Meget viktige og viktige friluftsområder i Flatanger kommune blir visuelt berørt Hasvåg og øyene utenfor samt strekningen Håneset-Skrottstranda, området Hestdalen Lurahatten og området omkring Sellevikvatnet på Oksbåsen, jf. kap. 5.1). De sørvestligste turbinene på Sørmarkfjellet står på grensen til det sikrede friluftsområdet. Veien mellom dem ligger innenfor friluftsområdet. Den sørligste turbinen på Oksbåsheia er plassert tett inntil dette områdets nordende. Buffersonen til friluftsområdet blir sterkt påvirket av tekniske inngrep. Området som leirskolen bruker til undervisning og aktivitet vil bli delvis omringet av vindturbiner. Turbinene vil bli synlige fra leirskolen og vil prege leirskolens nærområder sterkt jf. Simensen 2005, Landskapsrapport for vindparken). Opplevelseskvalitetene har sin basis i villmark. Verdien av området vurderes å bli betydelig redusert fordi opplevelses kvalitetene forringes. Planlagte hytteområder på Oksbåsen har utsiktsretning mot havet og vil ha vindparken i ryggen. Unntaket er områdene ved Angen og sannsynligvis området mellom Hestlia og Mårvikheia, som vil se mot Sørmarkfjellet. I Flatanger vil hytteområder ved Bøle, Bølestranda/ Bøleseteren og ved Småværet ha sikt mot turbinene på Oksbåsen. Når det gjelder konsekvenser for jakt, henvises det til rapport om Biologisk mangfold SWECO Grøner 2005). Det går ingen veier oppe på heiene i dag, men terrenget er vurdert som lettgått jf. kap. 5.2). Veiene mellom turbinene vil lette tilgjengeligheten internt i områdene og gi muligheter for sykling og for rullestolavhengige. Transformatorstasjonene på Oksbåsheia og på Sørmarkfjellet samt de til sammen syv trafokioskene på Oksbåsen og på Sørmarkfjellet vil være med på å øke omfanget av tekniske inngrep. Det anlegges en atkomstvei som vil være 5 m bred + ca. 2,5 m på hver side til veiskulder og grøft. Atkomstveien ved Angen er plassert mellom eksisterende og planlagt hyttefelt. Det vurderes om uheldig. Planlagt kai og vei i Kleivvika ligger tett ved hytter. Dette vurderes også som uheldig. Atkomstveien ved Mårvika starter innenfor det sikrede friluftsområdet. Prinsipielt sett er det uheldig med tekniske inngrep i slike områder. Det vil bidra til en reduksjon av områdets størrelse og dets verdi for friluftsliv. Adkomsten til heiområdene lettes imidlertid noe som følge av veibygging. Veien stenges med bom inn mot vindparken. Omfanget av vindparken vurderes som middels/stor negativ for friluftslivet i området. Tiltaket vil forringe opplevelseskvalitetene for friluftsliv. Villmarkspreget vil forsvinne. Det er derfor sannsynlig at også enkelte opplevelseskvaliteter vil bli ødelagt. OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 23

25 Områdets verdi for fremtidig bruk vurderes å bli merkbart redusert. Verdien av det sikrede friluftsområdet vurderes å bli redusert. Omfanget av tiltaket er vurdert som middels/stort negativt. Konsekvensvurdering av de tre delområdene: A. Det sikrede friluftsområdet Drageid med tilgrensende områder mot Bølefjorden og Svesfjorden området er vurdert å ha stor verdi for friluftsliv og konsekvensen vurderes som stor negativ. B. Oksbåshalvøya nord for Mårvika og omkringliggende sjøområder området er vurdert å ha middels verdi for friluftsliv og konsekvensen vurderes som middels negativ. C. Sørmarkfjellet / Uran / Hestdalen området er vurdert å ha middels verdi for friluftsliv og konsekvensen vurderes som middels negativ. Tiltaket samlet sett vurderes å ha middels til store negative konsekvenser for friluftsliv. 6.4 Støy I selve planområdet vil det bli en del støy. Dette vil gjelde i anleggsfasen og til dels i drifts fasen. I anleggsfasen vil støyen være konsentrert til enkelte områder, mens det i driftsfasen vil være noe støy fra vindturbinene i det meste av prosjektområdet. Dette vil sannsynligvis ha negativ virkning i friluftssammenheng. På tross av at støy fra vindturbiner ligger i underkant av lydnivået fra lyder i naturen som vind og rennende vann, oppfatter menneskeøret vindmøllesus som mer forstyrrende fordi støyens karakter er mer rytmisk og mekanisk enn lyder i naturen. I tillegg vil lydinntrykket forsterkes av synsinntrykket. Hvor godt lyden fra vind turbinene høres, er i praksis avhengig av landskapets topografi, vindretning og vindstyrke. Figur 6. 1: Turbiner på Sø rmarkfjellet sett fra Drageid visualisering: T. Simensen, SWECO GRØNER). 24 OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

26 Når det er mye vind, vil støyen fra turbinene forsvinne i den naturlige støyen fra vinden. Støynivået fra turbinene er vurdert ved 8 m/s vindstyrke, som er den vindhastigheten der støyen er mest hørbar. Ved høye vindhastigheter øker bakgrunnsstøynivået mer enn turbinenes lydnivå og maskerer dermed støyen fra turbinene, og ved lave vindhastigheter vil turbinene enten stoppe eller gå saktere, noe som fører til at de genererer mindre støy. En antar at i 60-70% av tiden vil støysituasjonen være gunstigere enn det som fremkommer av støyanalysene. Støysonekart produsert av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk NTE) er lagt til grunn for vurderingene. Kartet viser at friluftslivs- og hytteområder vil bli utsatt for støy som overskrider SFTs anbefalte grenseverdi på 40 dba). I det sikrede friluftsområder vil det være støy fra under 37dbA) og helt opp til 55 dba) siden to av turbinene ligger helt inntil området. I fiske- og turområdene på Oksbåsen og Sørmarkfjellet er støyen beregnet til 50 dba), med 55 dba) helt inntil turbinene. Planlagte hytteområder sør og nordvest på Oksbåsen vil bli utsatt for støy på inntil 50 dba) i sør) og 45 dba) i nordvest). Hytteområdet ved Bølevatnet Flatanger) ligger i dba)-sonen, mens området ved Bølestranda ligger i dba)-sonen. Småværet ligger like utenfor 37 dba)- sonen. Det samme gjelder for Drageid leirskole. Omfanget av støypåvirkning vurderes som middels negativt. Bruksmulighetene for friluftsliv vil forringes der hvor støyen overskrider SFTs anbefalte grenseverdi. Dette gjelder for mesteparten av planområdet jf. Støysonekart fra NTE). 6.5 Ising Ved spesielt ugunstige værforhold, særlig ved kombinasjon av kuldegrader og tåke, vil det kunne danne seg is på rotorbladene. Dette er ikke ønskelig, både fordi ising vil redusere vindturbinenes energiproduksjon, og fordi det i verste tilfelle kan representere en risiko ved ferdsel i området ved at isen slynges ut når vingene roterer. Figur 6. 2: Utsikt fra Bøleseteren mot turbinene på Oksbåsheia visualisering: T. Simensen, SWECO GRØNER). OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 25

27 Erfaringer fra eksisterende vindturbiner på Husfjellet i Vikna og Hundhammerfjellet på Nærøy, samt målinger i området og lang tids nettdrift tilsier at sannsynligheten for ising på vindturbinene vil være svært liten i regionen. På Oksbåsheia ligger vindparken i høyden moh, på Sørmarkfjellet moh.sannsynligheten for ising på Oksbåsheia er uhyre liten. Det gjelder også for turbinene på Sørmarkfjellet til tross for at høyden over havet og beliggenhet i forhold til havet tilsier at muligheten kan være noe større enn på Oksbåsheia ref. Kjeller vindteknikk). Det er dessuten svært liten sjanse for å bli truffet av is fra vindturbinene. Den psykologiske effekten frykten for å bli truffet vil imidlertid være en faktor som virker inn på friluftslivsutøvelsen. 6.6 Konklusjon anleggsfasen kommer de fleste, om ikke alle arealer som omfattes av utbyggingen, til å være lite egnet og mindre tilgjengelig for utøvelse av friluftsliv. Omfanget av negativ påvirkning på friluftslivet samlet sett i anleggsfasen blir derfor stor. Driftsfasen Opplevelsen av området vil endres vesentlig ved plassering av 19 turbiner med interne veisystemer på Oksbåsen og 31 på Sørmarkfjellet. Det sikrede friluftsområdet blir til dels omringet av vindturbiner og vil derfor bli sterkt påvirket av tiltaket. Villmarkspreget vil forsvinne. Friluftslivsog hytteområder vil bli utsatt for støy som overskrider SFTs anbefalte grenseverdi. Iskasting fra rotorbladene blir sannsynligvis ikke noe problem. Konsekvensene for friluftsliv er vurdert som middels til store negative. Anleggsfasen Konsekvensene av anleggs fasen er avgrenset i tid, men ev. skader og endringer som gjøres på naturen i denne fasen, vil være synlige i lang tid. I Figur 6. 3: Leirskoleelever på toppen like nord for Bromsvika. Sø rmarkfjellet sees i bakgrunnen. Bølehulen vises som sprekk i fjellet like til høyre for dette Foto: I. Dørum). 26 OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

28 7 Avbøtende tiltak Det må legges vekt på å minimalisere terrengskader ved skånsomt anleggsarbeid. Dette kan det evt. legges føringer for i reguleringsplanen. Eventuelle skader må utbedres så snart som mulig for å unngå erosjon og utvikling av større landskapsskader. Det kan også utarbeides et miljøoppfølgingsprogram hvor prinsipper for landskapsbehandling etableres. De 4 vestligste turbinene på Sørmarkfjellet og de 3 sørligste på Mårvikheia bør fjernes, slik at en mindre grad opplever å være midt i en vindpark når en oppholder seg i friluftsområdet. Da unngår en også at internveien på Sørmarkfjellet kommer inn i friluftsområdet. Adkomstveien i Mårvika må trekkes ut av friluftsområdet. Adkomstveien i Hestdalen bør trekkes lengst mulig vekk fra hyttene, for eksempel gå opp fra hovedveien rett sør for Litlvatnet. Det bør ikke legges opp til allmenn motorisert ferdsel i parken, noe som vil forsterke de negative virkningene for friluftsliv. Veien bør stenges med bom. Transformatorstasjoner og kiosker må utformes og plasseres slik at de glir mest mulig inn i landskapet. Dette kan gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt. Informasjon om ising ved inngangen til vindparken som forteller at sannsynligheten for dette er svært liten, vil være viktig. Hytteområdet i Kleivvika bør unngås. En bør vurdere om kaia kan anlegges for eksempel i Nordvika slik at en i størst mulig grad unngår viktige friluftsområder. OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV 27

29 8 Referanser Drageid Leirskole CD med presentasjon og bilder med tekst - Ingolv Dørum. Flatanger kommune. Kommuneplan for Flatanger , Visjon og mål. Tekstdel vedtatt des. 2004) Flatanger kommune. Gammelt kart kommuneplanens arealdel) for Friluftsliv, natur- og kulturvern. Flatanger kommune. Utkast til ny kommuneplan, arealdel. Fosen Turlag. Kjentmannsmerket for Fosen Hefte med beskrivelser og kart. 30 s. Kontaktpersoner Osen kommune Asbjørn Teigen, skogbrukssjef Flatanger kommune Geir Risvik, plan- og næringskonsulent Drageid leirskole Ingolv Dørum, leder Roger Tørriseng, kjentmann Oksbåsen Arne Lie, grunneier og kjentmann Sørmarkfjellet Osen Brosjyre om Osen kommune Osen kommune. Årsmelding Osen kommune. Kommuneplan for Osen, arealdel vedtatt mai 2001) og tekstdel. Seter Brygge. Brosjyre Velkommen til Seter Brygge der hvor bølgene slår Rune Sæther. Simensen, T Oksbåsheia vindpark - Konsekvensutredning, fagrapport landskap. SWECO Grøner-rapport /1 Statens kartverk. Kart M 711, 1: for aktuelle områder. Turplanleggingskart Fosen M 1: Fosen Turlag/Fosen Regionråd. bl.a. info. om Småværet Sommerhus og Hasvåg Fritid) www2.tellus.no Fantastiske Fosen reiseliv) 28 OKSBÅSHEIA VINDPARK KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV

30 Vedlegg Vedlegg 1: Kriterier for verdivurdering av friluftsområder Vedlegg 2: Kriterier for vurdering av omfang Vedlegg 3: Konsekvensvurdering Vedlegg 4: Temakart friluftsliv

Oksbåsheia vindpark. Konsekvensutredning fagrapport landskap. Vedleggshefte med kart og visualiseringer

Oksbåsheia vindpark. Konsekvensutredning fagrapport landskap. Vedleggshefte med kart og visualiseringer Oksbåsheia vindpark Konsekvensutredning fagrapport landskap Vedleggshefte med kart og visualiseringer Panoramabilde fra moloen ved Sæter brygge mot øst. Vindturbiner på Oksbåsheia til venstre i bildet,

Detaljer

SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK

SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK Beregnet til Sarepta Energi AS Dokument type Notat vurdering av miljø Dato Mars 2015 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK VURDERING AV MILJØ VED ENDRING AV PLANOMRÅDET SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK - MILJØVURDERING

Detaljer

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4037-3 Roan vindpark Støyvurdering Forhåndmeldt areal for Roan vindpark for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4037-3 7 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Oksbåsheia vindpark. Konsekvensutredning fagrapport landskap

Oksbåsheia vindpark. Konsekvensutredning fagrapport landskap Oksbåsheia vindpark Konsekvensutredning fagrapport landskap Prosjektopplysninger Rapportnummer: SWECO Grøner-rapport 138421/1 Prosjektnavn: Oksbåsheia vindpark og nettilknytning Prosjektnummer: 138421

Detaljer

DALBYGDA VINDKRAFTVERK.

DALBYGDA VINDKRAFTVERK. DALBYGDA VINDKRAFTVERK. Presentasjon av prosjektet med sammendrag av konsesjonsøknad og konsekvensutredning. Dalbygda Kraftsenter AS 1 Dalbygda Kraftsenter A/S ønsker å bygge et vindkraftverk i fjellet

Detaljer

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4038-3 Hareheia vindpark Støyvurdering Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4038-3 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

Roan vindkraftverk. Roan kommune, Sør-Trøndelag. Tilleggsutredninger

Roan vindkraftverk. Roan kommune, Sør-Trøndelag. Tilleggsutredninger Roan vindkraftverk Roan kommune, Sør-Trøndelag Tilleggsutredninger August 2009 Forord Sarepta Energi AS legger med dette fram tilleggsutredninger for Roan vindkraftverk i hht krav fra NVE av 18.05.2009.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

fjorder samt deler av Sandsøya.

fjorder samt deler av Sandsøya. Konsekvensutredning 87 8. FRILUFTSLIV FORORD På oppdrag fra Hydro Energi har SWECO Grøner utarbeidet en fagrapport for temaet friluftsliv. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med konsekvens utredningen

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006 Brosjyre Juli 2006 Kart over planområdet Hvorfor vindkraft Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Hydro har begge lang erfaring med fornybar energi og satser på vindkraftutbygging. Samarbeidet mellom NTE

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

Oksbåsheia vindpark. Konsekvensutredning fagrapport kulturminner og kulturmiljø

Oksbåsheia vindpark. Konsekvensutredning fagrapport kulturminner og kulturmiljø Oksbåsheia vindpark Konsekvensutredning fagrapport kulturminner og kulturmiljø Prosjektopplysninger Rapportnummer: SWECO Grøner-rapport 138421-2 Prosjektnavn: Oksbåsheia vindpark og nettilknytning Prosjektnummer:

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-54 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Kraftledninger og kabler

Kraftledninger og kabler Kraftledninger og kabler Samordnet nettilknytning av vindkraftverk i Snillfjordområdet 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Trønder Energi Kraft, Zephyr. Nett: 132 kv, transformatorstasjoner Oppdraget: Prosjektledelse

Detaljer

Samordnet nettilknytning av vindkraftverk sør for Roan FRILUFTSLIV OG REISELIV. Utarbeidet av ASK Rådgivning AS

Samordnet nettilknytning av vindkraftverk sør for Roan FRILUFTSLIV OG REISELIV. Utarbeidet av ASK Rådgivning AS Samordnet nettilknytning av vindkraftverk sør for Roan FRILUFTSLIV OG REISELIV Utarbeidet av ASK Rådgivning AS FORORD Ask Rådgivning AS har på oppdrag fra Statkraft Development AS, Sarepta Energi AS og

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Sarepta Energi AS. Fagnotat annen arealbruk Oksbåsheia vindpark

Sarepta Energi AS. Fagnotat annen arealbruk Oksbåsheia vindpark Sarepta Energi AS Fagnotat annen arealbruk Oksbåsheia vindpark SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2005/5 138421 28.11.2005 Oppdragsnavn: Oksbåsheia vindpark Kunde: Sarepta Energi AS

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare Sarepta Energi AS Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Riseth 138421 03.02.2006 Til: Sarepta Energi AS Kopi

Detaljer

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Prosjekt OKSBÅSHEIA - MELDING Kommune OSEN OG FLATANGER Fylke SØR- OG NORD- TRØNDELAG Utbygger Nord-Trøndelag E. verk Antall møller

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Scanergy AS Org nr: 992 889 713 Maridalsveien 91 0461 Oslo Norge Telefon: +47 488 95 692 E-post: tap@scanergy.no Dato: 2017-08-21

Detaljer

RAPPORT. Friluftsliv, turisme og reiseliv Roan vindkraftverk. Sarepta Energi AS

RAPPORT. Friluftsliv, turisme og reiseliv Roan vindkraftverk. Sarepta Energi AS RAPPORT Friluftsliv, turisme og reiseliv Roan vindkraftverk Sarepta Energi AS Oktober 2007 RAPPORT POSTADRESSE: TELEFON: TELEFAKS: E-POST: ASK RÅDGIVNING AS Postboks 7033 St. Olavs Plass 0166 Oslo Dato:

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Raskiftet. Vindkraftverk

Raskiftet. Vindkraftverk informasjon Raskiftet Vindkraftverk Bakgrunn Austri Raskiftet DA ønsker å bygge Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Søknad om konsesjonsendring -Endring av planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk

Søknad om konsesjonsendring -Endring av planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk Søknad om konsesjonsendring -Endring av planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk Mars 2015 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunn 4 2.1 Om søknaden 4 2.2 Status for vindkraft i Norge og Midt-Norge 4 2.3

Detaljer

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato:

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 m.fl. Dato: 17.02.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT FRILUFTSLIV. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. Ringsaker kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT FRILUFTSLIV. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. Ringsaker kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT FRILUFTSLIV E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 Oppdragsgiver: Oppdrag: 528888 Kommunedelplan

Detaljer

Austri Kvitvola DA - Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk - Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Austri Kvitvola DA - Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk - Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning Saknr. 12/3302-4 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Austri Kvitvola DA - Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk - Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Sarepta Energi AS. Fagnotat samfunnsmessige virkninger Oksbåsheia vindpark

Sarepta Energi AS. Fagnotat samfunnsmessige virkninger Oksbåsheia vindpark Sarepta Energi AS Fagnotat samfunnsmessige virkninger Oksbåsheia vindpark SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2005/7 138421 28.11.2005 Oppdragsnavn: Oksbåsheia vindpark Kunde: Sarepta

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune Norsk Hydro ASA 0246 OSLO Vår dato: Vår ref.: NVE 200400263-43 kte/chf Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: Christian Færø Deres ref.: 22 95 94 41 Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

Fred.Olsen Renewables. Mosjøen vindkraftverk i Vefsn og Grane kommuner, Nordland konsekvenser for støy

Fred.Olsen Renewables. Mosjøen vindkraftverk i Vefsn og Grane kommuner, Nordland konsekvenser for støy Fred.Olsen Renewables Mosjøen vindkraftverk i Vefsn og Grane kommuner, Nordland konsekvenser for støy RAPPORT KU Mosjøen vindkraftverk Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 155652-M7 155652 01.09.2008 Kunde:

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Nord-Odal kommune - Kommunehuset Dato: kl. 8.30

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Nord-Odal kommune - Kommunehuset Dato: kl. 8.30 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Nord-Odal kommune - Kommunehuset Dato: 15.04.2013 kl. 8.30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 15.04.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 95/13 12/3302 Austri

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Områdeplan for Arsvågen næringsområde

Områdeplan for Arsvågen næringsområde Statens vegvesen Områdeplan for Arsvågen næringsområde Fagrapport landskapsbilde Konsekvensvurdering 2015-05-20 Oppdragsnr. 5144240 01 2015-05-20 Revidert etter tilbakemeldinger fra SVV og Bokn kommune

Detaljer

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Att: Arne Olsen YOUR REF./DATE: OUR REF.: PLACE/DATE: Oslo, 30. november 2015 Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Oksbåsheia vindpark med nettilknytning Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger og forslag til reguleringsplan

Oksbåsheia vindpark med nettilknytning Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger og forslag til reguleringsplan med nettilknytning Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger og forslag til reguleringsplan Oksbåsheia med Buholmråsa fyr i forgrunnen (Foto og visualisering Trond Simensen, SWECO Grøner as) Innholdsfortegnelse

Detaljer

RAPPORT. Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv. SAE Vind Zephyr

RAPPORT. Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv. SAE Vind Zephyr RAPPORT Samordnet nettilknytning Nord-Fosen Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv SAE Vind Zephyr Mars 2010 Kunde: SAE Vind AS, Zephyr AS Dato: 26.03.10 Rapport nr.: 09-125-2 Prosjekt nr.: 125

Detaljer

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram.

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Statkraft Development AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Storheia vindpark Ising

Storheia vindpark Ising Storheia vindpark Ising Utarbeidet av Kjeller Vindteknikk AS Februar 2008 Statkraft Development AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 KONSEKVENSER... 2 2.1 Energiproduksjon...2 2.2 Sikkerhet...2

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7.

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7. Sarepta AS Agder Energi Produksjon AS Statskog SF Ulvig Kiær AS Zephyr AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200709375-87 ktn/ssa Arkiv: 611 Deres dato: 13.11.07 Saksbehandler: Siv Sannem Inderberg 22 95 94 38 Sarepta

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 7. september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Kjetil Sandem og Leif Simonsen, Ask Rådgivning LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast

Sjonfjellet vindkraftverk. Nesna og Rana kommune, Nordland. Fagutredning skyggekast Sjonfjellet vindkraftverk Nesna og Rana kommune, Nordland Fagutredning skyggekast A/S Salten Kartdata Mars 2013 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 3 3. OMRÅDEBESKRIVELSE 3 3.1 Lokalisering 3 3.2 Området

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Marka. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Marka. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Marka Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/marka/ Side 1 / 5 Marka Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet I dag bor omtrent 80 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder.

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass

Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass Rambøll Norge AS Beskrivelse--- Forum Bjoneroa - Gran kommune Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass 2009-02-18 Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass Beskrivelse Oppdragsnr.: 4080166

Detaljer

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort?

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Grunnlag for gode kommuneplaner Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Krav til kunnskapsgrunnlaget Går fram av planprogrammet som ramme for videre planlegging Viktig å få inn best mulige innspill om

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Høring av forslag til revisjon og plan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder Nordland fylke. Høringsinnspill

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer